Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-4/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának május 10-i ülésére Tárgy: A közgyűjteményi, közművelődési és művészeti intézmények évi munkájáról szóló beszámolók és évi munkaterveik Az előterjesztést készítette: Dr. Erdődy Gyula vezető főtanácsos Humánszolgáltatási Iroda Lehel György, a bizottság tagja, szakértő Köveskuti Péter, a bizottság tagja, szakértő A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelete szól a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Ennek 4. számú melléklete rendelkezik arról, hogy közgyűléstől átruházott hatáskörben a bizottság feladata a kulturális intézmények előző évi beszámolóinak megtárgyalása és az adott év a munkaterveinek elfogadása. A Csorba Győző Megyei Könyvtár, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Baranya Megyei Levéltár, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek Háza elkészítették évi munkájukról az írásos beszámolót és megfogalmazták évi munkaterveiket. Az intézmények által írt anyagokat, elektronikus úton a megyei önkormányzat hivatala Humánszolgáltatási Irodája megküldte a bizottság választott tagjainak és szakértőinek. Így lehetőség nyílt arra, hogy a bizottság minden tagja egy időben, teljes terjedelmében megkaphatta és tanulmányozhatta a jelentéseket és terveket. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságban a kultúra területén szakértőként dolgozó Lehel György és Köveskuti Péter uraktól a beszámolókról és a munkatervekről írásos véleményt is kértem.

2 2 A két szakértő véleménye a következő: Lehel György Csorba Győző Megyei Könyvtár - A Csorba Győző Megyei Könyvtár évi beszámolója egy rendkívül gazdag tevékenység szakmailag hiteles bemutatója. A beszámolóból képet kaphatunk az intézmény egyes osztályainak, szervezeti egységeinek tevékenységeiről. A különböző statisztikai adatok, táblázatok szemléletessé és könnyebben befogadhatóvá teszik a szöveges részt. - Nagyon sajnálatos, hogy a Baranya Megyei Könyvtárnak ilyen anyagi kondíciók mellett kell tevékenykednie. A pályázaton elnyert támogatási összeg is kevés ahhoz, hogy a megnövekedett árú és mennyiségében is több kiadvány közül a gyűjtőkörének megfelelően tudja beszerzéseit megvalósítani, így alaptevékenysége sérül. - A évi tervezés az eddigi tevékenységeken alapul. A legnagyobb problémát újra a gazdasági kérdés megoldatlansága okozza. A könyvtár vezetése fegyelmezetten tudomásul veszi a fenntartói utasításokat, a gazdálkodásra vonatkozó megszorító intézkedéseket végrehajtja, ugyanakkor látható, hogy az intézményt ezek az intézkedések már az alapvető működésében korlátozzák. A SWOT analízis alapján szakterületenként elénk tárt tények, a levont következtetések, illetve a kényszerűen megtett lépések elszomorítóak: a könyvtári nyitva tartás drasztikus csökkenése, az olvasókkal való foglalkozás személyi feltételeinek szűkülése, a beszerzésekre, állománygyarapításra fordítható összegek csökkentése. - Kiemelésre érdemes, hogy a könyvtár a működési alapelveinek megfelelően megyei feladatait ellátva a kistérségekben igen jelentősen növelte szerepét, és az idei munkatervben is nagy hangsúlyt kap ez a tevékenység, az intézmény mindennapi általános szolgáltatásai mellett. - A Csorba Győző Megyei Könyvtár évi munkaterve elemzése alapján remélhetjük, hogy az intézmény működni fog, alapvető szolgáltató feladatait ellátja, s ennek egyetlen garanciája van: a könyvtárban dolgozó elhivatott szakembergárda munkavégzése.

3 3 Baranya Megyei Levéltár - A Baranya Megyei Levéltár évi tevékenységének beszámolója, valamint a személyes tapasztalatok alapján újra meg kell állapítanunk, hogy az intézmény rendkívül nehéz helyzetben működik. Az állandósult a fenntartó által meghatározott feladatok ellátáshoz szükséges létszámhiány, illetve a megvalósult felújítások ellenére még mindig aktuális épület- és raktározási gondok ismertek valamennyiünk előtt. Ennek ellenére megítélésem szerint az intézmény jól teljesítette a évi munkatervben, a fenntartói utasításokban és a vonatkozó jogszabályokban előírt feladatait. Mindezt a racionális gazdálkodással, az ésszerű munkaszervezéssel, külső források például: pályázatok bevonásával, valamint az elhivatott és magas szakmai színvonalú munkavégzéssel érték el. Mindezeket bizonyítékként támasztják alá a beszámoló statisztikai és gazdálkodási adatai. - Külön kiemelésre tartom méltónak, hogy erőteljesen folytatódik az állomány digitalizálása, amely az elmúlt években még problémát jelentett. - Pozitíven értékelendő, hogy az általános szakmai munka végzésén túl, az intézményi dolgozók körében rendszeres a továbbképzés és jelentős a publikációk száma. - Elismerésre méltó, hogy a Baranya Megyei Levéltár folyamatosan törekszik a fenntartóval, a társintézményekkel és más külső szervekkel való kapcsolattartás, együttműködés fejlesztésére. - A évi munkaterv a történetileg kialakult, a meglévő személyi és tárgyi feltételekre alapozza a tevékenységek körét. Az osztályokra lebontott feladatok, a személyre szóló munkafolyamatok meghatározása garanciát biztosít az éves tevékenység szakszerű és tervszerű ellátásához. A tervezést és így az ésszerű munkavégzést is jól segíti az éves ellenőrzési terv, melyet a munkaterv mellékleteken kezelnek. Az éves munkatervben különösen nagy hangsúlyt helyeztek az intézmény közgyűjteményi funkciójának erősítésére és a megnövekedett kutatási érdeklődés kielégítésére. A munkatervet jól egészítik ki a közművelődési-, kutatási és publikációs elképzelések. Megítélésem szerint mindezek teljesítése a Baranya Megyei Levéltár tevékenységének még pozitívabb megítéléséhez vezetnek.

4 4 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága évi tevékenységének értékelésekor megállapíthatjuk, hogy az intézmény a megszorító gazdasági intézkedések mellett megőrizte működőképességét. Nagy jelentőségűnek és nagyra értékelendőnek tartom, hogy az 55 %-os központi forrás mellé 45 %-os saját bevételt, illetve más támogatást szereztek a működési költségek fedezésére. - A látogatottság tekintetében kiemelkedőnek tartom, hogy az országos összehasonlításban a harmadik helyen áll az intézmény annak ellenére, hogy csökkentett nyitva-tartásra kényszerült. - A beszámolóból kitűnik, hogy az előző években is feltárt problémák tovább élnek: a múzeumi osztályok egymás mellett és nem együtt-élése joggal veti fel a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága szervezeti felépítésének újragondolását. - Célszerűnek tartanám megvizsgálni tapasztalatcsere keretében hasonló nagyságrendű megyei múzeumok szervezeti felépítését, működési tapasztalataikat. - Újra kezdeményezni kellene az ágazati minisztériumban a múzeumi kvóták kialakításának rendszerét. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ évi beszámolója és a évi munkaterve az előző évek hasonló dokumentumaihoz viszonyítva sokkal igényesebb és szakszerűbb. A tematikusan, tevékenységek bemutatására épülő beszámoló részletes tájékoztatással szolgál az intézmény éves tevékenységéről. A hagyományosan kialakult tevékenységi formák közül kiemelendő, hogy a régiók felé és az újonnan alakult többcélú kistérségi társulások irányába nyújtott együttműködéssel az intézmény egy új profilt vállalt fel, igazodva ezzel a kor kihívásához. - A beszámoló jól tükrözi azt a tevékenységet amely az intézmény két fő profilja, ez a kulturális turizmus területén, a határon túli magyarok ügyének felkarolásával, illetve a különböző kiadványok szerkesztésével és közreadásával valósul meg. Örömmel tapasztalhattuk, hogy a szakmai,

5 5 módszertani tevékenység sem merült feledésbe, hiszen a különböző felnőttképzési, szakmai és továbbképző tanfolyamok szervezése is megvalósult, s e mellett a klasszikus technikai segítségnyújtást is biztosította a BMKIK a megyei intézmények számára. - A évi tevékenység beszámolójának gazdasági hátterét szemléletesen tükrözik a mellékletek, különösen jól áttekinthető és ez alapján értelmezhető az intézmény gazdálkodását bemutató táblázatok. - A évi munkaterv az előző évi tevékenység értékelésén alapul. Tovább erősödik a régiók és a többcélú kistérségi társulásokkal való együttműködés, ugyanakkor megmaradnak a hagyományos területek aktivitásai is. Annak ellenére, hogy a különböző kényszerű megszorító intézkedések alapján csökken az intézmény létszáma, illetve összköltségvetése, ez a tartalmi tevékenységben nem érvényesül. Az intézmény külön érdeme, hogy gazdálkodásába, működésébe külső forrásokat von be sikeresen pályázik növelve ezzel szakmai tevékenységének lehetőségeit. Művészetek Háza - A Művészetek Háza évi tevékenységéről szóló beszámoló olyan szakmailag is értékelő tájékoztatót ad az olvasónak, amely feltárja az intézmény éves tevékenységének minden szegmensét. Az egyes rendezvények leírása élményszerű és minden lényeges információt megad. A több, mint 300 rendezvény fő érdeklődése mellett kiemelkedő munkának a tanúbizonysága, melyről csak a legnagyobb elismeréssel lehet szólni. - A magas szintű szakmai tevékenység mellett ki kell emelnünk az intézmény gazdálkodási tevékenységét. A rendkívül nehéz körülmények ellenére megtalálták a módját külső források bevonásával -, hogy működtessék, sőt bővítsék tevékenységi színterüket. Külön kiemelésre méltónak tartom azt, hogy az intézmény alapfeladatainak ellátásához szükséges szakmai jellegű bővítések, korszerűsítések mellett gondot fordítottak az általános karbantartásra, felújításra. Az éves gazdálkodás bemutatásánál hiányolom a teljes működéssel kapcsolatos számszerű, statisztikai adatokat, melyek közlésével megítélésem szerint még jobban megismerhető és értékelhető lenne az intézmény komplex tevékenysége. - Az intézmény egész tevékenységével kapcsolatban újra és egyértelműen felmerül Pécs Megyei Jogú Város felelősségének kérdése, különösen a bérleti díj, illetve a támogatás vonatkozásában. Bízom abban, hogy a választások után ezt a kérdést megnyugtatóan sikerül rendezni.

6 6 - A Művészetek Háza évi munkaterve hasonlóan a évről szóló beszámolóhoz nagyon részletesen, művészeti áganként tárja elénk az intézmény erre az évre tervezett programjait. A bevezetőben megismerhetjük az általános helyzetet, koncepciót, majd az egy-egy művészeti ághoz kötődő tevékenységeket. A munkaterv az intézmény nagy értékének tartom, hogy kötődik a húsz éve kialakult hagyományokhoz, ugyanakkor sok újszerű tevékenységet valósít meg. A Művészetek Háza működésében a hosszútávon gondolkodó, magas szakmai igényességet tükröző vezetői tevékenység dominál. Sajnálom, hogy a gazdálkodásra vonatkozó adatok a munkatervi részben is hiányoznak. Köveskuti Péter Csorba Győző Megyei Könyvtár - A Megyei Könyvtár hasonló gazdálkodási problémákkal volt kénytelen megküzdeni az ismert fenntartói elvonások, megszorítások miatt, mint a többi megyei intézmény. Csak nagy nehézségek árán, az egész kollektíva komoly áldozatai árán tudta teljesíteni a kitűzött céljait az intézmény. Szakmai programját mégis példásan teljesítette. A fenntartóval való jó kapcsolatát, melyet a kölcsönös segítő partneri viszony jellemez, sikerült megőriznie. Az intézmény mindig felismerte érdekeit, mondhatni megérezte az idő szavát s idejében lépett. Így volt ez 2005-ben is. Beléptek a többcélú kistérségi társulások szolgáltatói közé, létrehozták a megyében a mozgókönyvtári ellátást, amelynek állami normatívája révén a kistérségektől többletbevételhez jutottak. Ezzel a szolgáltatással egyébként élen járnak a kulturálisan elmaradott, leszakadó kistelepülések ellátásában. A szolgáltatást igénybevevők száma kiemelkedő országos viszonylatban. Öt kistérségi társulás (Siklós, Sellye, Szigetvár, Komló, Mohács) kérte fel a BM Könyvtárt szolgáltatónak. - Példamutatóan kapcsolódtak be a Pécs-Európa Kulturális Fővárosa projektbe. Elkészítették egy új könyvtári és információs központ tanulmánytervét, amely tartalmazza a megyei és a városi könyvtár integrációját. Tehát az intézmény elébe megy az eseményeknek, felvállalva egy új szervezet kialakítását, amely egy ilyen összevonásnál az egyéni érdekeket tekintve bizonyára nem csak előnyökkel járhat. - A könyvtári stratégiából adódó új, kísérleti jellegű feladat a 3 éves minőségbiztosítási program is, melynek keretében összehasonló elemzést készítenek a hasonlóan aprófalvas településszerkezetű Győr-Moson-Sopron megyével.

7 7 - Példás az intézmény pályázati tevékenysége. S a költségvetési nehézségek, gazdálkodási problémák ellenére több évek óta húzódó felújítást, fejlesztést sikerült a fenntartóval együttműködve megvalósítaniuk. Mindeközben a napi munka magas színvonalon folyt, a lakossági szolgáltatások színvonala nem csökkent, s még a munkatársak továbbképzésére is jutott energia. Maximálisan alkalmazták és kihasználták munkájukban az informatikai lehetőségeket. A beszámoló részletesen és szakmai alapossággal mutatja be a könyvtár különböző osztályainak, részlegeinek tevékenységét. Az anyag mellékletekkel kitűnően kiegészített. - A munkaterv természetesen ki tér az újabb fenntartói kényszerintézkedésekre, elvonásokra, kötelező megtakarításokra, leépítésekre, amelyek ennek az intézménynek is súlyos gondot okoznak. Az ez évi 20 %-kal megemelt bevételi tervet csak új könyvtári szolgáltatások (kistérségi) bevételeinek bevonásával remélik teljesíteni. Maximálisan szeretnék a pályázási lehetőségeket kihasználni. Szakmai célkitűzéseiket illetően továbbra is a fő irány: A hátrányos helyzetű térségek kistelepüléseinek könyvtári ellátása, áttérés regionális tevékenységre, egy új tudásközpont létre hozása. Sajnos a 2010-es EKF-re készített 21. század könyvtára projekthez nem történt meg a megye és a város koncepcióinak összehangolása, s az intézmény nem kapta meg a megfelelő támogatást ahhoz, hogy a folyamatot már 2006-tól elindíthassa. Így2006-ban nem a hosszútávú tervezés, hanem a válságkezelés kezdődik meg. A munkaterv helyett intézkedési tervet készítettek. - Az anyag korrekt, tényszerű és szakmailag megalapozott. Őszintén tárja fel a nehézségeket, elemzi az erősségeket és gyengeségeket. Mindenképpen egy visszafogottabb programot készítettek elő, amit el kell fogadnunk. (pl. a rendezvényeknél csak a külső források bevonásával megvalósítható könyves eseményeket tervezik). Mozgókönyvtári tevékenység: már 6 kistérség igényli a szolgáltatásaikat, a csatlakozó könyvtárak száma 68. Pályáznak a könyvtárbusz szolgáltatás beindítására, a pályázat elkészült. Megvalósítás esetén újabb 36 települést vonnak be a szolgáltatásba. - A prognózis nem túl rózsás: A könyvtár hatásköre gyengül, fokozatosan korlátozódik. A munkatársak a többletfeladatok miatt túlterheltek lesznek. Az új könyvtári szolgáltatások előkészítéséhez nem lesz elegendő forrás, és elegendő munkaerő. Nem lesz kellő számban átképzett, és kellően motivált szakember. A racionalizálást a könyvtár új feladatához igazítva a városi könyvtár és a megyei könyvtár együttes kezelésével, az új humánerő forrásigényeknek megfelelően kellett volna lebonyolítani.

8 8 Baranya Megyei Levéltár - Az utóbbi években megszokott magas színvonalú, tényszerű és szakszerű beszámoló. A BMÖ Közgyűlésének megszorító, takarékossági, racionalizálási intézkedései a többi intézményhez hasonlóan érzékenyen érintették a Baranya Megyei Levéltárt is. Ezt még tetézte az intézmény tevékenységi körébe került új feladat, a Mecseki Bányavagyon-Hasznosító Rt. Va-tól átvett munkaügyi iratok megőrzése, kezelése valamint az iratokból történő adatszolgáltatás. - A 2005-ben elvégzett legfontosabb feladataik a következők voltak: az új fondfőcsoport-beosztás szerint elkezdődött a Baranya Megyei Levéltár fond- és állagjegyzékének átszerkesztése; számítástechnikai fejlesztést követően a veszélyeztetett irategyüttesek digitalizálása első szakaszának megvalósítása; az intézmény munkatársainak tudományos tevékenysége. - A levéltár gazdálkodása racionális, maximálisan takarékos volt, így a munkatársak pénzbeni elismerésére (jutalom, kereset kiegészítés) és természetbeni juttatásaira is több jutott mint korábban. Viszont a takarékossági intézkedések ellenére jelentősen emelkedtek a közüzemi kiadások, melyek összege eft, amelyre az intézmény működési bevételeiből kellett a fedezetet biztosítani. Eredményes volt az intézmény pályázati tevékenysége, 15-ből 11 volt eredményes. A évben kötött szerződések alapján megítélt támogatások összege mintegy 8.4 millió forint. - Szakmai munkáját az intézmény a létszám és raktározási gondok ellenére magas színvonalon végezte 2005-ben is os munkatervében a levéltár vezetője tényként megállapítja, és figyelembe veszi a fenntartó BMÖ kényszerű költségvetési megszorító intézkedéseit, amelyeket természetesen a tevékenységre nézve nagyon súlyos teherként értékel, ennek ellenére rendkívül pozitív módon a megoldásokat kereső alternatívákat fogalmaz meg. A levéltár 2006-ban is a Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelő szerkezetben működik. A kialakított osztályszerkezetet, szervezeti struktúrát döntően nem befolyásolja a személyi feltételek átmeneti változása nyomán néhány feladat átcsoportosítása, illetve pontosítása. A számítások szerint a év a belső, szakmai tevékenység erősítésének jegyében telik el, melynek során nemcsak az új jogszabályokból adódó feladatokat oldhatják meg, hanem az eddig esetleg nem szembetűnő hiányosságok szintén napfényre kerülhetnek. - Továbbra is súlyos gond a raktározás kérdése, melyben feltétlenül szeretnének tovább lépni. A raktári rendszer ugyanis jelenlegi állapotában gyakorlatilag képtelen a jogszabályban meghatározott egyik alapfeladata ellátására: a raktárak beteltek, nem alkalmasak új levéltári anyag átvételére és elhelyezésére.

9 9 - A munkaterv részletes, pontos, tudományos igényű mellékletekkel ellátott, osztályokra lebontva tartalmazza az elvégzendő teendőket. Nem sérül többek között a gyűjtőterületi tevékenység, az ügyfél és kutatószolgálat, a szakkönyvtár kezelése stb., s még állagmegóvási és egyéb tennivalókat is terveznek. Van stratégiájuk a létszám gondok ellenére még 3-5 levéltárosra lenne legalább szükség- a feladatok elvégzésére, átcsoportosításokkal, ésszerűsítésekkel, a belső tartalékok további feltárásával. Igen invenciózus a Baranya Megyei Levéltár tudományos terve, a benne foglalt kiadványok rendezvények, konferenciák (kiemelten az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának az intézmény profiljához illő méltó megünneplése). Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - A dokumentumokban a korábbi években már megszokott jelentős terjedelmű, alapos, a részletekre is kiterjedő beszámoló és munkaterv olvasható, a hozzátartozó szintén részletes mellékletekkel. Úgy gondolom, hogy a kissé terjengősre sikeredett bevezető idézetei, didaktikus utalásai, a költségvetési arányok ismételt túlhangsúlyozása, és a joghatályos múzeumi szakmaifinanszírozási normatíva hiányára történő évről évre visszatérő hivatkozás nem tárják fel a megyei intézmény valós probléma együttesét. Véleményem szerint azzal érvelni, hogy ez az előző rendszerből örökölt túlduzzasztott intézményrendszer ma az ország második, harmadik legnagyobb ilyen jellegű szervezete, múzeuma, csupán ténykérdés és nem feltétlenül erény. - Hiszen gyakorlatilag ennek nyűgét nyögi, ezt a probléma csomagot görgeti maga előtt az intézmény és a fenntartó hosszú évek óta, ez az intézmény ebben a formában fenntarthatatlan. Azt gondolom, hogy elérkezett az idő, a történelmi esély a változtatásra. Sajnos az elemzésben erre vonatkozólag nem sok kísérlet található. - Véleményem szerint a BMÖ Közgyűlésének meg kell vizsgálnia, hogy az elkövetkező ciklusban (különös tekintettel az Európa Kulturális Fővárosa projektre), melyek azok az intézményrészek (pl. Várostörténeti), és kiállítóhelyek (pl. a nem saját anyagot bemutatók) amelyek fenntartásába mindenáron be kell vonni Pécs Megyei Jogú Város önkormányzatát, akár a teljes egységek kezelésbe átadásával is. Ha nincs más lehetőség, egyszerűen kész tények elé szükséges állítani Pécs városát: amit 2010-ben szeretne bemutatni, amelyik kiállítást be akarja kapcsolni a programba, ahhoz hozzá kell járulnia. Valószínűnek tartom, hogy sem a Megyei Önkormányzat, sem a múzeumi szervezet nem tudja megoldani például a frekventált kiállítóhelyek európai szintű vizesblokkokkal, infrastruktúrával, multimédiás eszközökkel való felszerelését, ellátását hogy csak egy szegmenset említsek. Hasonló probléma megoldás szükséges a mohácsi

10 10 Kanizsai Dorottya Múzeummal kapcsolatban is. A már megkezdett tárgyalásokat folytatni szükséges az országos nemzetiségi önkormányzatokkal, esetlegesen a déli szláv anyaországok kulturális minisztériumaival is érdemes lehet felvenni a kapcsolatot. Természetesen a fejleményekről tájékoztatni szükséges Mohács Önkormányzatát is, hiszen amennyiben az országos kisebbségi önkormányzatok átvennék a Kanizsai Dorottya Múzeumot, akkor a város a tervezett komplex helytörténeti kiállítástól lehet, hogy elesik. (Zárójelben jegyzem meg, hogy a Városház utcai épület külső homlokzatának javítása és festése csak fele részben a földszinten valósult meg, a megyei önkormányzat és külső civil szervezet külön anyagi hozzájárulásával.) - Alapvetően a BMMI beszámolóját és munkatervét a szervezeti egységek egymásmellettisége jellemzi. A dokumentumok is a szervezeti felépítés szerinti tagolásban találhatók meg. Míg a 2005-ös év elemzésében nyomaiban fellelhető egyfajta összegzési szándék, összefoglalás, addig a munkatervben ilyen szintetizálási törekvést nemigen találtam, illetve valahol a közönségkapcsolati csoportnál, valamint kis részben a tudományos titkár tevékenységében leltem ilyesmire. - Elismerésre méltó az intézmény pályázati tevékenysége, kiemelkedő a külföldi szakmai jelenlét, kiállítások, konferenciák, kapcsolatrendszer. Nagy szakmai elismerés, hogy Pécsett rendezték meg az NKÖM Múzeumi Főosztálya közreműködésével és támogatásával az Országos Múzeumigazgatói Konferenciát. - Óriási feladatot jelent az autópálya építésekkel kapcsolatos régészeti feladatok ellátása, amelynek finanszírozása viszont megoldott. - A évi munkaterv bevezetője viszont lakonikusan rövidre sikeredett, nem tükröz az egész szervezetre vonatkoztatható koncepciót. A szervezeti felépítés címszó alatt a munkatervben nem található anyag. A régi szervezeti felépítés szerint (az anyagban szerepel, hogy a BMÖ OKISB határozatot hozott egy új struktúráról), a különböző osztályok terveit, programjait találhatjuk meg, ezek egymásutánisága alkotja a munkatervet. Az osztályok részmunkatervei egyébként a korábbi években megszokott magas szakmai színvonalúak, megalapozottak. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - Jól szerkesztett, a legfontosabb területekre kiterjedő, szakmailag megalapozott anyag mind a beszámoló, mind a munkaterv. - A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 2005-ben a közötti időszakra szóló középtávú szakmai fejlesztési programja és intézkedési

11 11 - terve alapján végezte. A tevékenységben kiemelkedő szerepet kapott az egész életen át tartó tanulás (amelyben a közművelődési hálózat is részt vesz), valamint a térségi kulturális hálózatok helyreállítása, revitalizációja. Így az egyik fontos terület a felnőttképzés, és a tanulási kapcsolatok voltak. A másik kiemelt terület a kultúra szerepe a vidékfejlesztésben, a kistérségi közművelődés. Ennek érdekében az intézmény a nemzeti kulturális stratégiában, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Közkincs-programjában foglaltak szerint végezte munkáját. Az intézmény sikeres pályázat révén elnyerte, hogy az épültében kaphatott helyet a Magyar Művelődési Intézet Dél-Dunántúli Régiós Kulturális Koordinációs Irodája. - A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 2005-ben is célul tűzte ki a községek és a városok, illetve a fejlett és az elmaradott térségek és települések közötti a kulturális feltételekben megnyilvánuló jelentős különbségek mérséklését, a további válságterületek kialakulásának megakadályozását, s mindez szolgálja a társadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkentését is. E célok elérését segítették a rendszeresen megtartott Szakmai Napok, konferenciák, továbbképzések és találkozók, amelyek résztvevői a kistérségek, települések és közművelődési intézmények szakemberei, civil szervezetek képviselői voltak. A konferenciák közül A jövő kultúrája Európa jövője, a Régiók kultúrája kulturális régiók, a Civil partnerség a területfejlesztésben, és a 2004-ben elkezdett Baranya Kulturális Öröksége című sorozat folytatásaként 2005-ben A hagyományok tisztelete című emelkedik ki. Az aprófalvas megye közművelődése szempontjából rendkívül fontosak voltak a rendszeres szakmai napok, továbbképzések. - A BMKIK a kulturális intézmények és a többcélú kistérségi társulások között az együttműködést az Alapító okiratában meghatározott tevékenységek (szakfeladatok) alapján a szolgáltatások ajánlatának elkészítésével segítette. A kistérségi szemléletet érvényesítették fesztiváljaik, nagyrendezvényeik programjaiban is. A Baranyai Mediterrán Ősz egyre népszerűbb, a rendezvénysorozathoz szívesen csatlakoztak a települések, a kistérségek közös rendezvényévé vált egy- egy települési központtal. A Diskurzus című újságban folyamatosan teret nyernek a kistérségek, a többcélú kistérségi társulások munkái, lehetőségei. Az intézmény rendszeresen rendezvénytechnikai támogatásokat nyújtott a kistérségeknek. A BMKIK rendkívül széleskörű tevékenységet végzett a határon túli magyarság kulturális tevékenységének támogatásától a régiós találkozókon, tanácskozásokon át a civil szervezetekkel való együttműködési, a megyei nagyrendezvényekig, a BMÖ saját rendezvényeinek kiszolgálásáig, a megye közművelődési intézményeinek éves

12 12 statisztikáiig szinte mindent- s mindezt az ismert elvonások, létszámleépítések mellett vagy annak dacára. - Elismerésre méltó a BMKIK pályázati tevékenysége: 12 pályázaton mintegy 18 millió Ft-ot nyertek el. - A munkaterv készítésénél nem csupán egy tárgyévben, hanem középtávon folyamatokban gondolkoznak, ezzel dícséretes előregondolkodásról adva számot. Így számukra a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett Európa Kulturális Fővárosa pályázat Baranya megye, Pécs és régiója, valamint a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ középtávú tervének átgondolását is jelentette. Az intézmény készül és bekapcsolódik már a felvezető évek programsorozatába is. (Bár a 2009 es A vallási kultúra évéhez tervezett népi vallásosság emlékeinek gyűjtése, bemutatása azt gondolom, hogy specifikusan múzeumi szakterület.) - Mindazonáltal egy nagyobb, több éven át tartó projektbe való folyamatos bekapcsolódás, a koncepciókban való gondolkodás, és a tevékenység, rendezvények ahhoz való tudatos hozzárendelése egy újfajta megközelítést jelez a BMKIK-nál, ami feltétlenül pozitívan értékelendő. - Azonban az EKF program nem szabad, hogy mindenekelőtti elsőbbséget kapjon a tevékenységben, mert mégiscsak a megye közművelődésének szakmai segítése, tartalmi és technikai szolgáltatásokkal való ellátása a fő feladat. Kiemelt terület például az elmaradott térségek kulturális ellátottsága. S ha már EKF, akkor a megye településeinek, városainak, kistérségeinek a részvételét feltétlenül erőteljesen képviselnie kell a BMKIK-nak! - A munkaterv mindezekre megfelelő válaszokat, terveket tartalmaz. A hagyományos visszatérő rendezvények mellett, tiszteletre méltó innovatívitás jellemzi az új, vagy újszerű kezdeményezéseiket. Művészetek Háza - Professzionális elemzésen alapuló részletes beszámoló. Korrekt, szakszerű és tényszerű. Feltárja a működés nehézségeit, bemutatja az ezek ellenére magas színvonalon megvalósított évi programot, az intézmény széleskörű tevékenységét. A Művészetek Háza továbbra is következetesen a magas kultúra, a művészetek intézménye, és a Pécsett illetve Baranyában élő és alkotó hivatásos művészek otthona, érdekeinek képviselője. Megyei jellege, kisugárzása egyrészt ezáltal, másrészt az egyre szélesebb rétegeket elérő és az intézménybe vonzó programjaival valósul meg. Az egyre szűkösebb források és a pályázati

13 13 lehetőségek híján (ami a potenciális fogadó feleket is jellemzi), megyébe kihelyezett programok megvalósításának jelenleg nincs realitása. - Továbbra is a sokszínűségre, műfaji gazdagságra törekedtek, havonta legalább 3-4 különböző művészeti program megvalósításával. Igyekeznek programjaikban az eddig is jelen volt európaiságot tovább erősíteni. - Pályázatok segítségével színház- és kiállítás technikai fejlesztéseket is meg tudtak valósítani. Megújították műsorfüzetüket és Internetes elérhetőségüket is megteremtették. - Rendezvénystruktúrájuk kialakításakor figyelembe vették az országosan felerősödött fesztiválközpontú rendezvényszervezési tendenciát, melynek oka, hogy a pályázatokon és a szponzorok szemében vonzóbbak a nagyszabású megmozdulások. A megváltozott körülményekre való tekintettel nem csak kapcsolódtak az egy-két hetes időszakra szorítkozó rendezvénysorozatokhoz, hanem maguk is generáltak konferenciákat, fesztiválokat ben többek között kiemelt rendezvényük volt: a RÉGIÓ VAGY PROVINCIA című konferencia, a MŰVÉSZETTEL A TERRORIZMUS ELLEN fesztivál, s az év végén különleges eseménynek számított a MARC CHAGALL ODÜSSZEIA litográfiai sorozatát bemutató kiállítás. - A munkatervet is ugyanez a szakszerűség és alaposság, valamint örvendetes kreativitás, innovativitás jellemzi. (Pl.: a sorozatcímek: Író-Készlet, Dámajáték, Törzsasztal, Könyv/ Jelző, Fül/ Szöveg, A zene világa - A világ zenéje, Hang/ Szinfónia stb.) A évi programok megtervezése nagyfokú tudatosságot, egymásra építkezést jelez, s igen színvonalas évadot helyez kilátásba. Izgalmas programok várhatók mind az irodalom, a pódiumszínház, a komolyzene és a jazz, a film, valamint a kiállítások terén. - Külön öröm, hogy a kiállítási infrastruktúrába történt beruházást a Chagall kiállítás után újabb kuriozitások bemutatásával kamatoztatják, helyesebben a megtérülését szolgálják olyan tárlatokkal, mint a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi kiállítása, vagy a Rejtett kincsek. - Sajnálatos, hogy a Kulturális Főváros projektekből kihagyták az intézmény, véleményem szerint a Művészetek Háza ennek ellenére kikerülhetetlen, úgy kell dolgozniuk a felvezető években is, hogy szerves része legyenek majd a 2010-es programsorozatnak. A BMÖ Közgyűlésének pedig ezen intézmény esetében is egyezkednie kell Pécs városával, legalább a támogatás és a bérleti díj aránytalanságainak kiküszöbölése, vagy az utóbbi elengedése érdekében.

14 14 Kérem a tisztelt Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy a közgyűjteményi, közművelődési és művészeti intézmények évi munkájáról szóló beszámolókat vitassa meg, valamint évi munkatervüket hagyja jóvá. Határozati javaslat: 1. a. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága elfogadja a Csorba Győző Megyei Könyvtár évi munkájáról szóló beszámolót és jóváhagyja évi munkatervét. A bizottság köszönetét fejezi az intézmény igazgatójának és munkatársainak a évben végzett szakmai munkájukért. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 1. b. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága a következő kiegészítésekkel fogadja el a Csorba Győző Megyei Könyvtár évi munkájáról szóló beszámolót és hagyja jóvá évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 1. c. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága nem fogadja el a Csorba Győző Megyei Könyvtár évi munkájáról szóló beszámolót és évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 2. a. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága elfogadja a Baranya Megyei Levéltár évi munkájáról szóló beszámolót és jóváhagyja évi munkatervét. A bizottság köszönetét fejezi ki az intézmény igazgatójának és munkatársainak a évben végzett szakmai munkájukért. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke

15 15 2. b. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága a következő kiegészítésekkel fogadja el a Baranya Megyei Levéltár évi munkájáról szóló beszámolót és hagyja jóvá évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 2. c. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága nem fogadja el a Baranya Megyei Levéltár évi munkájáról szóló beszámolót és évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 3. a. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága elfogadja a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága évi munkájáról szóló beszámolót és jóváhagyja évi munkatervét. A bizottság köszönetét fejezi ki az intézmény igazgatójának és munkatársainak a évben végzett szakmai munkájukért. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 3. b. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága a következő kiegészítésekkel fogadja el a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának évi munkájáról szóló beszámolót és hagyja jóvá évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 3. c. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága nem fogadja el a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának évi munkájáról szóló beszámolót és évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke

16 16 4. a. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága elfogadja a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ évi munkájáról szóló beszámolót és jóváhagyja évi munkatervét. A bizottság köszönetét fejezi az intézmény igazgatójának és munkatársainak a évben végzett szakmai munkájukért. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 4. b. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága a következő kiegészítésekkel fogadja el a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ évi munkájáról szóló beszámolót és hagyja jóvá évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 4. c. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága nem fogadja el a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának évi munkájáról szóló beszámolót és évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 5. a. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága elfogadja a Művészetek Háza évi munkájáról szóló beszámolót és jóváhagyja évi munkatervét. A bizottság köszönetét fejezi az intézmény igazgatójának és munkatársainak a évben végzett szakmai munkájukért. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 5. b. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága a következő kiegészítésekkel fogadja el a Művészetek Háza évi munkájáról szóló beszámolót és hagyja jóvá évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke

17 17 5. c. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága nem fogadja el a Művészetek Háza évi munkájáról szóló beszámolót és évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke P é c s, április 26. Nyúlné Zátonyi Zita sk.

18 A Csorba Győző Megyei Könyvtár munkaterve 2006 A évi munkaterv készítésének körülményei A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési forráshiánya miatt olyan összegű elvonási kötelezettség hárult valamennyi megyei intézményre, így intézményünkre is, ami minden eddigi évet többszörösen felülmúlt. Az elvonás e Ft, a bevételi többlet előírás 2 millió Ft, összesen e Ft-ot kell kigazdálkodnunk. A könyvtár működtetésére az idei költségvetési terv mindössze 21 millió Ft tartalmazott évi beszámolónkban részletesen elemeztük azokat a gazdálkodási megszorításokat, amelyek következményeként több milliós fizetési kötelezettséget áthoztunk erre az évre. A február 16-i közgyűlés költségvetési rendelete tartalmazza júliusától a pécsi színhelyű intézmények egy gazdasági ellátó szervezetbe történő integrációját is. A kialakult helyzet a szakmai alapfeladatok és az elindított új, hosszú távú projektek megvalósítását egyaránt veszélyezteti. Gazdálkodási feltételek A könyvtár ez évi költségvetési előirányzata e Ft. Ezen belül a személyi és járulékok aránya 78 % ( e Ft). Működésre 22 % ( e Ft) marad. Ezen belül 18 % e Ft) a dologi, 4 % (5.330 e Ft) a felújítási és beruházási kiadások aránya. Eredeti szinten 12 %-kal kevesebb költségvetési előirányzatot tervezhettünk a tavalyi évhez képest. A felügyeleti szerv radikális e Ft támogatáscsökkentést és 2 millió Ft intézményi bevételnövelést írt elő. Az így lecsökkentett költségvetési kerettel kellett úgy megtervezni a költségvetést, hogy az intézmény működőképessége, feladatellátása az elvonás miatti átszervezés után is biztosítva legyen. Ehhez jelentősen csökkenteni kellett ( e Ft-tal) a személyi és járulékok előirányzatát. Kényszer megoldásként részben pótlékelvonásokkal, munkaidő csökkentéssel, nagyobb részt létszámleépítéssel oldottunk meg. A forráshiányos dologi előirányzatot is csökkentettük e Fttal. Állománygyarapításra ebben az évben sem kaptunk többlettámogatást, ami a megjelenő dokumentumok mennyisége és áraik folyamatos emelkedése miatt ebben az évben csökkenteni fogja a beszerezhető dokumentumok számát. Bevételeinket a megszorító intézkedések miatt e Ft-tal kellett megemelnünk, mely a fenntartói emeléssel együtt e Ft, az összes éves terv e Ft. Az elmúlt évben a túltervezett bevételi előírást nem tudtuk teljesíteni. Az ez évi 20 %-kal megemelt tervet csak új könyvtári szolgáltatások (kistérségi) bevételeinek bevonásával reméljük teljesíteni. 1

19 Ebben az évben is törekszünk a pályázati lehetőségek igénybevételére, e nélkül a szakmai feladatok megvalósítása lehetetlen lenne. Szakmai célkitűzések A mindenkori ágazati stratégia szabja meg az éves szakmai terv fő irányát. Könyvtárunk minden eddigi gazdasági korlátozás ellenére hatékonyan tudta a helyi gyakorlatban alkalmazni a szakmai célkitűzéseket, de a további tervezést a jelenlegi helyzet kedvezőtlenül befolyásolja. Az ágazati kulturális stratégia alkalmazásában jelen időszakig élen jártunk: A hátrányos helyzetű térségek kistelepüléseinek könyvtári ellátása, áttérés regionális tevékenységre, egy új tudásközpont létre hozása. Most készül a II. Fejlesztési Terv kulturális része, valamint a NKÖM a könyvtári terület időszerű kérdései című koncepció és feladatterv. A fejlesztés irányát Az Új Magyarország program társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezete, valamint A kultúra szerepe és céljai a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben címűdokumentumok adják. A dokumentumok az Európai Unió kohéziós politikájához igazodnak, amelyben kiemelkedő szerepet kap a magas színvonalú emberi tudás, az emberek csoportjainak összetartozása, együttműködése, az innovációs beállítottság. Az általunk készített megvalósíthatósági program elsőként fogalmazta meg ennek modelljét: Tudásközpont, a XXI. Század könyvtára címmel. A projekt része a Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 programnak, és a megyei és városi könyvtár integrációjára épül. Ez a két feladat a város és megye ezzel kapcsolatos koncepciójának összehangolását feltételezi, amely nem történt meg. A felkészülés időszaka , ebben az időszakban a két intézmény szakmai integrációs feladatai mellett az új létesítménnyel kapcsolatos teendők is olyan szellemi innovációt követelnek, amelyet már 2006-ban meg kell alapozni. Ehhez intézményünk nem kapta meg a szükséges támogatottságot. Ennek következtében 2006-ban nem a hossztávú tervezés, hanem a válságkezelés kezdődik meg. A munkaterv helyett intézkedési tervet készítettünk. Helyzetelemzés Erősségek, gyengeségek, veszélyek: Erősségek: ODR tagkönyvtárként a könyvtári rendszer 56 kiemelt szerepkörű intézménye vagyunk. A kistelepülések könyvtári ellátása, a Könyvtár Ellátási Szolgáltató Rendszer működtetése a megyében. Mozgókönyvtári tevékenység: már 6 kistérség igényli a szolgáltatásainkat, a csatlakozó könyvtárak száma 68. Pályázunk a könyvtárbusz szolgáltatás beindítására, a pályázat elkészült. Megvalósítás esetén újabb 36 települést vonunk be a szolgáltatásba. 2

20 Gyengeségek: A létszám lecsökkentése A feladatok szakmai kapcsolatot igényelnek a térségi munka összehangolása, és a kb. 20 millió Ft értékű dokumentum beszerzés lebonyolítását. Erősség: A csapatmunka. Továbbra is egy-egy kistérségi referens végzi a koordinációt, és 6-8 szakember végzi a helyszíni tevékenységet. Megerősítjük adatrögzítőkkel a feldolgozást Forrása a jelenlegi szolgáltatási díj, amely bruttó e Ft. Szakfelügyeleti tevékenység: az ágazati minisztérium rendelete alapján kötelező feladat, a minisztérium téríti a dologi és személyi költségeit. Informatika A jelenlegi helyzetben fokozottan át kell térni az on-line szolgáltatásokra: egyre több dokumentum és információ elhelyezése a WEB-lapunkon. Otthonról elérhető virtuális szolgáltatások nyújtása, amely emellett a munka és időtakarékos, kiváltja nyomtatott dokumentumot és annak előállítási költségét. Információs és kommunikációs technológiai fejlesztés, beruházás: Pécs MJ Város Polgármesteri hivatalához kapcsolódunk, a kapcsolat sokszor szünetet akadozik. Ezzel kapcsolatos kérésünket már több ízben megfogalmaztuk. Rendkívül fontos a biztonságos, gyors, szélessávú Internet elérés a dokumentumhiányos szolgáltatások kiegészítésére. A jelenlegi, meglehetősen elavult eszközállomány fejlesztését megoldjuk a kapott 1 millió Ft-os fenntartói támogatásból. Az állománygyarapítása A szakfeladat alapja a tervszerűen gyűjtött, feltárt és gyarapított dokumentumállomány. Gyengeségek: A költségvetésből 8 millió Ft-ot különíthettünk el az állomány gyarapítására, ebből egy olvasóra nem egészen 0.50 kötet új beszerzésű dokumentum jut. Erősségek: Kiegészítő külső források állnak rendelkezésünkre: ODR dokumentumvásárlási, érdekeltségnövelő támogatás, vakok- és gyengén látók támogatása speciális dokumentumokkal és eszközökkel A nemzetiségi anyanyelvi dokumentumvásárlás, a digitalizálás, archiválás, a könyvkötészeti támogatások. Gyengeségek: Az állami támogatások csökkenésével, utófinanszírozással, a felhasználás elhúzódásával kell számolnunk. Veszélyek: 3

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította.

Részletesebben

CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR. Beszámoló. 2006. évi gazdálkodásról

CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR. Beszámoló. 2006. évi gazdálkodásról CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR Beszámoló 2006. évi gazdálkodásról Intézményünk feladatait igyekezett teljes körűen, magas színvonalon ellátni. A feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetés,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2005. december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2005. december 7-i ülésére Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca utca 8. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2005. december 7-i ülésére Tárgy: A Csorba

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az intézmény elnevezése és jogállása 1. Név: József Attila Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016.

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa április 7-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa április 7-én tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: 2383-2/2011 Pogányvölgyi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo.: 31.402/2007 Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa 2008. cím elnyerésére Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 419-2/2009. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: A települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Előterjesztés Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2006. március 8-i ülésére

Előterjesztés Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2006. március 8-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 848/2006. Előterjesztés Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2006. március 8-i ülésére Az előterjesztést

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár 2008. évi gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. január 1-jétől ismét önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

A kistelepülési könyvtári ellátás jövőképe

A kistelepülési könyvtári ellátás jövőképe A kistelepülési könyvtári ellátás jövőképe Dr. Vígh Annamária főosztályvezető Közgyűjteményi Főosztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest, 2014. február 10. A rendszer legnagyobb erőssége egyben

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/501-000 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 2177/4/2015. Ügyintéző: Németh Ildikó 6. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010.

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. Székhely: 5000, Szolnok, Tiszaligeti sétány. Adószám: 19216502-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2017-ben a jogszabályokból eredő feladatainak

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a

Részletesebben