Előterjesztés Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának március 8-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2006. március 8-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 848/2006. Előterjesztés Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának március 8-i ülésére Az előterjesztést készítette: Dr. Erdődy Gyula vezető főtanácsos Humánszolgáltatási Iroda Kalányos Katalin, a Csorba Győző Megyei Könyvtár Igazgatója Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat pályázata a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közkincs programjához hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére könyvtárbusz szolgáltatás beindítására Baranya megyében A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Részvénytársasággal együttműködve pályázatot hirdet könyvtárbusz beállítására. A pályázat célja: könyvtárbuszos szolgáltatás beindításának támogatása. Pályázhatnak: a kistérségi társulások, önkormányzati társulások, megyei önkormányzatok, könyvtárbusz vásárlására, a könyvtárbusz működtetésével megvalósuló könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos beruházásokra úgy, hogy egy busz legalább 35 megállóhelyen szolgáltasson. A Pályázat szempontjából figyelembe vehető hitel összege: legfeljebb 50 millió Ft, futamidő maximum 15 év. A támogatás formája A támogatás a kedvezményezett számára visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás), amely kizárólag a Hitelprogram keretében nyújtott hitelhez kapcsolódik.

2 2 A támogatás mértéke A pályázat keretében igényelhető vissza nem térítendő kamattámogatás mértéke a finanszírozó hitelintézet által felszámított teljes ügyleti kamat, továbbá: - amennyiben a mozgókönyvtári ellátásba bevont települések lélekszámának átlaga nem haladja meg az 1000 főt, a tőketörlesztés 50%-a; - amennyiben a mozgókönyvtári ellátásba bevont települések lélekszámának átlaga 1001 és 2500 fő között van, a tőketörlesztés 25%-a. A bírálat során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyeknél a megvalósítandó fejlesztések több éves kistérségi kulturális stratégiai terv részét képezik. Beadási határidő: március 20. A Baranya Megyei Önkormányzat könyvtárbusz beruházási projektje Cél: Baranya megye sellyei, siklósi, szigetvári kistérségében a gazdaságilag és kulturálisan hátrányos helyzetű kistelepülések információhoz juttatása, a könyvtárbuszon nyújtott korszerű könyvtári és informatikai szolgáltatások segítségével. A pályázó: A Baranya Megyei Önkormányzat. Társpályázók: Sellyei Többcélú Kistérségi Társulás, Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás, Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás. A pályázók a pályázati feltételek teljesítésére együttműködési megállapodást kötnek, amelyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. A projekt lebonyolítója, a könyvtárbusz működtetője: Csorba Győző Megyei Könyvtár. A beruházás/projekt helyének tulajdoni viszonyai a pályázók közös tulajdona/vétel formájában.

3 3 A beruházás/projekt ismertetése, az elérendő cél és célcsoport szükségleteinek bemutatása: Baranya megye jellegzetese aprófalvas településszerkezetű megye. A 19 megye közül itt a legtöbb az 1000 fő lélekszám alatti település. A 301 településből 252 községben 1000 fő alatti a lakosság száma, illetve a 252 kistelepülésből 214 az 500 fő lélekszám alatti. Sellye, Siklós és Szigetvár kistérsége gazdaságilag és társadalmilag is az elmaradottabb térségek közé tartozik. Az aprófalvakban az oktatási, szociális, egészségügyi ellátás megoldása komoly nehézségekbe ütközik, ezek az önkormányzatok önállóan, önerőből a könyvtári ellátást sem tudják megoldani. Baranya megye 252 községéből 152-ben nincs könyvtári szolgáltatás. Nincs olyan közösségi tér, vagy intézmény sem, amelyben a korszerű információhoz való hozzáférést lehetne biztosítani 2005-ben a megyei könyvtár felmérte a kistérségek infrastruktúráját, kérdőíves vizsgálatot végzett a szolgáltatás iránti igények előzetes felmérése céljából. A könyvtárbusz szolgáltatást igénylő települések száma alapján a pályázat előírása szerint 35, 1000 lélekszám alatti lakosú településen biztosítani tudjuk az ellátást. A könyvtárbusz főbb paraméterei: 12 x 2,5 m, kb könyvtári egység szállítására képes. Kiépítettsége: korszerű infokommunikációs rendszer, on-line szolgáltatás a megyei könyvtárból, könyvespolcok, 2 db számítógépes munkahely, társalgó - lapozgató sarok, kommunális létesítmény (mosdó, konyha, WC). Településenként átlagban 1 óra állásidővel és kéthetenkénti megjelenési gyakorisággal szolgáltat. A szolgáltatás működtetésének személyi feltételei: egy informatikus-könyvtáros/ helyettes és egy főállású buszsofőr/helyettes, összesen 4 fő alkalmazása. A fenntartás, a bér- és járulékai, az üzemeltetés és az állománygyarapítás mindösszesen kb. 17 millió Ft. A jelzett költségek fedezete a belügyminisztériumi mozgókönyvtári normatíva ( Ft), amit erre a célra is leigényelhet a szolgáltatást igénylő önkormányzat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 10.) rendelete 4. számú melléklete alapján a közgyűlés elnökére átruházott hatáskör, hogy dönt az önkormányzati pályázati alap, illetve az általános tartalék terhére szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének megismerése után pályázat benyújtásáról.

4 4 Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága javasolja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett Közkincs programhoz hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevétele érdekében könyvtárbusz szolgáltatás beindítása céljából Baranya megyében. Egyben egyetért azzal, hogy a közgyűlés elnöke a megyei önkormányzat nevében a mellékelt együttműködési megállapodást aláírja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke P é c s, március 3. Dr. Kékes Ferenc

5 5 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Tervezet Melléklet amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint gesztor (Pécs, Széchenyi tér 9.; képviseli: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke), másrészről a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás (7960 Sellye, Dózsa György u. 1.; képviseli: Förster Gyula, a Társulási Tanács elnöke), harmadrészről a Szigetvár Dél Zselic Többcélú Kistérségi Társulás (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.; képviseli: Paizs József, a Társulási Tanács elnöke), negyedrészről a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás (7800 Siklós, Köztársaság tér 8.; képviseli: Takáts Gyula, a Társulási Tanács elnöke) között (továbbiakban: Szerződő Felek) az alábbi feltételek szerint: 1. A Szerződő Felek - összhangban a Baranya Megyei Önkormányzat és a megye illetékességi területén működő többcélú kistérségi társulásokkal kötött (kelt: június 16.) együttműködési keret-megállapodásban foglaltakkal - a mozgókönyvtári szolgáltatás szervezése és lebonyolítása elősegítése érdekében pályázatot nyújtanak be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett Közkincs program hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére könyvtárbusz beállítására elnevezésű felhívásra. A Szerződő Felek a pályázat keretében a fenti kistérségek legalább 35 településén kívánják biztosítani a mozgókönyvtári szolgáltatást egy 50 millió forint értékű könyvtárbusz vásárlásával és működtetésével. 2. A program megvalósítása az erre vonatkozó támogatási szerződés megkötése után a pályázathoz kapcsolódó Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 15 évi futamidőre igényelhető 22,5 millió forint összegű hitel felvételével történik (10 % önrész és a 22,5 millió forint támogatási szerződéssel biztosított vissza nem térítendő támogatás figyelembevételével). A kedvezményes hitel igénybevevője a gesztor önkormányzat lesz a.. Pénzintézettel kötendő hitelszerződés alapján. A hitel törlesztésére a megyei önkormányzat és a kistérségi társulások vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy a hitelszerződésben megjelölt havi törlesztő részlet rájuk jutó arányos részét (1/4 1/4) vállalják és azt a kistérségi társulások a törlesztő részletnek a hitelszerződésben megjelölt esedékességi idejét megelőző 5 napig eljuttatják a gesztor önkormányzathoz, a Baranya Megyei Önkormányzat Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.-nél vezetett számú költségvetési számlájára. Az esedékes törlesztőrészlet utalásának

6 6 elmulasztása esetén, a mulasztó fél köteles a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni. 3. A hitel felvételéhez szükséges 10 %-os saját erőt a Szerződő Felek egymás közt egyenlő arányban megosztva biztosítják. 4. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hitelprogram keretében nyújtott hitelt kizárólag könyvtárbusz vásárlására használhatják fel. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a közbeszerzés szabályait kell alkalmazni a finanszírozó hitelintézet kiválasztására, valamint a könyvtárbusz beszerzésére. 5. A támogatással megszerzett könyvtárbusz a Szerződő Felek közös tulajdonába kerül. Működtetését a Baranya Megyei Könyvtár útján a Baranya Megyei Önkormányzat látja el, amely a működtetési költségeket (személyi és dologi kiadásokat) a mindenkori költségvetési törvényben biztosított mozgókönyvtári normatíva terhére vállalja. 6. A Szerződő Felek a pályázattal és a támogatási szerződéssel kapcsolatos költségeket egymás közt egyenlő arányú költségként ismerik el, és azokat egymás között egyenlő arányban közösen viselik. 7. Az együttműködő felek jogutód nélküli megszűnésük esetén vállalják, hogy a megszüntetés időpontjában előtörlesztésként (annak járulékaival) egy összegben kifizetik a rájuk eső hiteltartozást a hitelt nyújtó Pénzintézet szerződésben megjelölt számlájára. 8. Az együttműködés határozatlan időre szól. 9. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései irányadóak. 10. Az együttműködési megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak. Pécs, március

7 7 dr. Kékes Ferenc a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Förster Gyula a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás elnöke Paizs József a Szigetvár Dél Zselic Többcélú Kistérségi Társulás elnöke Takáts Gyula a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR ÉS KOZÁRMISLENY SZENNYVÍZKEZELÉSÉNEK FEJLESZTÉSE, A TOVÁBBIAKBAN KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR, KOZÁRMISLENY ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETFEJLESZTÉSITÁRSULÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM, AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI HIVATAL, VALAMINT A NEMZETI SPORTHIVATAL KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM, AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI HIVATAL, VALAMINT A NEMZETI SPORTHIVATAL KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM, AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI HIVATAL, VALAMINT A NEMZETI SPORTHIVATAL KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 19., szerda Tartalomjegyzék 210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet A 2013. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/161-19/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére PÁLYÁZAT a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére Pályázati kiírás 2.sz. módosítása Budapest, 2004. május 1. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 70/2014 (IV.24.) számú határozata alapján a következő pályázati

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Nógrád Megye Önkormányzata székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. törzsszám. 15450016 képviseli: Becsó Zsolt közgyűlés elnöke

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Nógrád Megye Önkormányzata székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. törzsszám. 15450016 képviseli: Becsó Zsolt közgyűlés elnöke KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. cégjegyzékszáma: Fővárosi

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. március 4. Módosítás dátuma: 2014. április 3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2 (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2 évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben