KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes: Nagy Attila egyéni vállalkozó Székhelye: 7030 Paks, Ida u. 4. Statisztikai azonosító jele: Ügyfél azonosító (KÜJ): Telephelye: Paks, Tolnai út /32/D/1 hrsz. Telephelyének EOV koordinátái: X: , Y: Telephely azonosító (KTJ): Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése: - nem veszélyes hulladék szállítás Engedélyes részére környezetvédelmi szempontból engedélyezem, hogy a 3.00 pontban megadott fajtájú és mennyiségű nem veszélyes hulladékok szállítását végezze A szállítható nem veszélyes hulladékok jellemzői: EWC kód Megnevezés Mennyiség [t/év] 17 Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is Beton, tégla, cserép és kerámia Beton Téglák Cserép és kerámiák Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a *-tól Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra! Telefon: (22) Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Ügyfélszolgálat: (22) Telefax: (22) Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Ügyfélfogadási idő: Hétfő: Honlap: Szerda: és Y:\DokuTar\HIRDETMENY\KOZZETETT\2013\5 - SAJAT HONLAP\Hulladékos\ doc Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő Föld és kövek, amelyek különböznek a *-tól Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is Kerti és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékot is beleértve) Biológiailag lebomló hulladékok Talaj és kövek Egyéb települési hulladék Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 1000 Összesen: Péntek: Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás!

2 4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői: A hulladékszállítási tevékenységgel érintett terület: Paks város közigazgatási területe, kivéve a Paksi Atomerőmű területe A hulladékszállító járművek és konténerek tárolási helye: Paks, Tolnai út 2. szám alatti 3537/32/D/1 hrsz-ú bérelt Telephely, ahol üzemcsarnok és fedett szín található. A csarnok zárható kapuval rendelkezik. Az összesen 410 m 2 -es alapterületből 40 m 2 -es területen történik a hulladékszállító járművek, valamint a nyitott konténerek tárolása. A Telephely vezetékes vízzel, árammal, szennyvízcsatornával rendelkezik. A terület közvilágítása megoldott, szilárd burkolatú út van kiépítve A hulladékszállítási tevékenység ismertetése: A 3.00 pontban meghatározott hulladékok egyrészt az Engedélyes által kihelyezett nyitott hulladékgyűjtő konténerekben történő elhelyezést követően konténerszállító gépjárművel, másrészt a nem konténerekben történő gyűjtés esetén az Engedélyes platós kisteherautójára felrakodva, a kiporzás és kiszóródás megakadályozása érdekében letakarva, további kezelés céljából engedéllyel rendelkező kezelőhöz kerülnek elszállításra A hulladékszállítási tevékenység környezetvédelmi jellemzői: A hulladék mind a konténeres, mind a platós szállítás során ponyvával letakarásra kerül a kiszóródás és kiporzás megakadályozása érdekében. A konténerek és a járművek mosása, tisztítása olaj- és homokfogóval ellátott autómosóban történik. A jármű karbantartása a Telephelyen történik A hulladékszállítási tevékenységet szolgáló személyi feltételek: A hulladékszállítási tevékenységet az Engedélyes végzi, aki települési hulladékgyűjtő és szállító képesítéssel rendelkezik. Az Engedélyes környezetmérnöki, környezetmérnök szakos mérnöktanári végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat A hulladékszállítási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek: - nyitott hulladékgyűjtő konténerek - 1 db konténerszállító gépjármű - 1 db platós kisteherautó 4.06 A hulladékszállítási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek: Az Engedélyes környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik, továbbá egy takarékszövetkezetnél elkülönített Ft pénzügyi fedezetet Előírások: 5.01 Szállításra csak a 3.00 pontban rögzített EWC kódszámú és mennyiségű hulladékok kerülhetnek A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását Az engedély 3.00 pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékokat az Engedélyes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek adhatja át. Az engedély meglétéről az Engedélyes köteles meggyőződni Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni A hulladék szállítója köteles nem veszélyes hulladék esetén az egyes hulladékszállítmányra vonatkozó, a nem veszélyes hulladék nyilvántartásának részét képező fuvarokmányokat a szállítás megkezdésének időrendje szerint rendezve 5 évig megőrizni A hulladékgazdálkodási tevékenységből fakadó környezeti károk elhárítására szolgáló pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítani kell Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek bejelenteni.

3 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 60 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Felügyelőségre A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Felügyelőségnek haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni A hulladék szállítója felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért. Szállításból eredő szennyezés esetén a hulladék szállítója gondoskodik az eredeti környezeti állapot helyreállításáról, így különösen a terület szennyezésmentesítéséről és a hulladék elszállításáról Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi Jelen határozat 1 példányát a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során a gépjárművön kell tartani A Paksi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének kikötései: - Hulladékkezelésre szolgáló gép, berendezés és más eszköz rendszeres tisztítását, fertőtlenítését kivéve a hulladékgyűjtő edény mosását olyan térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkező területen kell végezni, ahonnan az elhasznált víz a külön jogszabály szerint végzett előkezelést, előtisztítást követően közműpótló berendezésbe vagy közműcsatornába kerül. A tisztítás közterületen, felszíni vizekben és ezen vizek mellett 500 méteren belül nem végezhető. - A települési szilárd és folyékony hulladék begyűjtésére és szállítására használt eszközök tárolása a közegészségügyi követelményeknek megfelelően kialakított telephelyen végezhető A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei: Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal a Felügyelőségnek köteles bejelenteni. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetése esetén, a Felügyelőség az engedélyt hivatalból visszavonja Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően gondoskodjon a határozatnak a személyes adatnak minősülő adatokat ide nem értve - a Felügyelőség internetes honlapján való közzétételéről Jelen határozat október 31-ig hatályos Az igazgatási szolgáltatási díj, amelyet az Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól Jogorvoslat A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, azok jelen döntésem elleni fellebbezés keretében támadhatóak meg Döntésem ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (továbbiakban: Főfelügyelőség) címzett, de hozzám 2 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat A jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. A természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a. A társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a.

4 4 INDOKOLÁS Nagy Attila egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) megbízásából a Vállalkozó környezetvédelmi megbízottja által július 15-én benyújtott, 18383/2013. ügyszámon, 65380/2013. iktatószámon iktatott kérelem alapján hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás indult a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen (továbbiakban: Felügyelőség). A kérelmet áttanulmányozva a Felügyelőség megállapította, hogy az nem felel meg a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 36. (1) bekezdésében foglaltaknak, mert nem tartalmazta teljes körűen a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.), a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: hull.eng.r.) és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottakat, így 67799/2013. iktatószámon hiánypótlás benyújtását írta elő. A Vállalkozó augusztus 6-án, a Felügyelőségen 71983/2013. számon iktatott levelében a hiánypótlásként kért adatokat megküldte. A Felügyelőség megállapította, hogy a Vállalkozó nem veszélyes hulladék szállítási tevékenységet kíván végezni, mely tevékenység engedélyezésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 1. számú melléklet I. részének 4.1 pontja alapján Ft, melynek megfizetésére 72867/2013 iktatószámon a Felügyelőség felszólította a Vállalkozót. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32/B (1) bekezdésének a) pontja és a Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint a nem veszélyes hulladék szállítására irányuló engedélyezési eljárásban kötelezően bevonandó szakhatóság az adott ügyben illetékes megyei kormányhivatal járási hivatalának járási népegészségügyi intézete. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó a Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének a települési hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban való szakhatósági közreműködésével kapcsolatban felmerült igazgatási szolgáltatási díj megfizetését nem igazolta, így a 72867/2013 iktatószámú végzésben ennek teljesítését is előírtam. A Vállalkozó a díjfizetési igazolásokat augusztus 15-én küldte meg, mely a Felügyelőségen 74453/2013. számon iktatásra kerültek. A Felügyelőség 75270/2013. iktatószámon értesítette az érintett civil szervezeteket az eljárás megindításáról. Az engedélyezési eljárásban civil szervezet ügyféli jogállásának megállapítását nem kérte. Tekintettel arra, hogy a megalapozott döntés meghozatalához nem voltak elegendőek a rendelkezésre álló adatok, így a Felügyelőség 77500/2013. és 82766/2013. iktatószámon a tényállás tisztázása érdekében adatok benyújtására szólította fel a Vállalkozót. A Vállalkozó a kért adatokat szeptember 16-án és szeptember 25-én küldte meg, mely kiegészítések 81750/2013. és 84305/2013. számon iktatásra került. A kérelem és a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiak állapíthatók meg: A Vállalkozó nem veszélyes hulladékok szállítását kívánja végezni. A Vállalkozó nem veszélyes hulladék begyűjtési és szállítási tevékenységre vonatkozóan rendelkezett a Felügyelőség által 72741/2008. iktatószámon kiadott, szeptember 30-ig érvényes hulladékkezelési engedéllyel. A Vállalkozó hulladékgazdálkodási engedély kérelmét a Vállalkozó környezetvédelmi megbízottja készítette el. A Vállalkozó kérelme tartalmazta a hull.eng.r. 7. (1) bekezdésében foglaltakat, így - az engedélyt kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait; - a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, leírását; - a szállítani kívánt hulladék EWC kódszám szerinti megnevezését, mennyiségét tonna/év mértékegységben;

5 - a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését; - egy takarékszövetkezetnél elkülönített Ft pénzügyi fedezetről szóló igazolás másolatát; - a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket; - a hulladék szállításához alkalmazni kívánt gépjárművek érvényes forgalmi engedélyeinek másolatát, 5 - a gépjárművek és konténerek tárolására szolgáló telephely bérleti szerződésének másolatát, a Telephelyre vonatkozó információkat; - káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet; - a környezetszennyezői felelősségre is kiterjedő felelősségbiztosítási ajánlat másolatát; - a Vállalkozó települési hulladékgyűjtő és szállító képesítését igazoló bizonyítványmásolatát; - a környezetvédelmi megbízottal kötött vállalkozási szerződés másolatát, a környezetvédelmi megbízott környezetmérnöki és környezetmérnök szakos mérnöktanári végzettségét igazoló főiskolai oklevelének másolatát; - a kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a hull.eng.r a szerinti nyilatkozatot; - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Megyei Adóigazgatósága által ügyszámon kiadott, július 23-án kelt igazolását arra vonatkozóan, hogy az adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál án nyilvántartott adótartozása nincs. Csatolásra került az egyéni vállalkozói igazolvány másolata, a vezetői engedély másolata, a hulladékok további kezelésére vonatkozó befogadói szándéknyilatkozatok, a Dél-dunántúli Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott AF számú közúti árufuvarozói engedélykivonat másolata, a Közlekedési Főfelügyelet 0867-BFV számú bizonyítványának másolata arról, hogy a Vállalkozó a belföldi közúti árufuvarozás szakmai irányításához előírt vállalkozói vizsgát tett. Paks Város Jegyzője a Paks, Tolnai út 2. szám alatti 3537/32/D/1 hrsz-ú telephelyet és a raktározás, tárolás tevékenységet 352/0 számon nyilvántartásba vette. A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a tevékenység környezetvédelmi szempontból megítélhető. A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A környezetvédelmi előírások betartása mellett a környezet veszélyeztetésével nem kell számolni, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet környezetvédelmi szempontból engedélyeztem. Az eljárás során 75271/2013. iktatószámon megkerestem a Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét (továbbiakban: Intézet). Az Intézet TO-03R/086/ /2013. iktatószámú végzésében az eljárása ügyintézési határidejét 15 nappal meghosszabbította, mely végzést a Felügyelőség részére is megküldte. Az Intézet TO-R/086/ /2013. iktatószámon kiadott szakhatósági állásfoglalásában közegészségügyi szempontból kikötésekkel járult hozzá az engedély kiadásához, melyeket a határozat 6.00 pontjában szerepeltettem. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Felügyelőség (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) augusztus 23-án a Nagy Attila (7030 Paks Ida u. 4.) részére nem veszélyes hulladék szállítás tevékenység végzése engedély ügyében szakhatósági állásfoglalás kiadása miatt kereste meg a Paksi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét. A bemutatott dokumentumok és a rendelkezésemre álló információk alapján megállapítottam, hogy a szakhatósági hozzájárulás kiadásának közegészségügyi akadálya nincs a rendelkező részben foglalak betartása mellett.

6 6 Szakhatósági állásfoglalásomat a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Tv. A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény 2. d), 4. c) pontja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény a alapján hoztam meg. Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről. Hatóságom hatáskörét a 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet ) bekezdése, illetékességét ugyanezen rendelet 3. számú melléklete és a 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 1. (1) bek., és a 2. (3) bekezdése állapította meg. Határozatom 3.00 és 5.01 pontjaiban meghatároztam a szállítható nem veszélyes hulladékok fajtáját és mennyiségét a benyújtott kérelem alapján. Határozatom 5.02 pontjában szereplő előírást a Ht. 4. alapján tettem. A kérelem szerint a 3.00 pontban meghatározott hulladékok a DC Dunakom Plusz Kft. által üzemeltetett inert hulladék hasznosító telepre, valamint a Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. által üzemeltetett Hulladékkezelő központba kerülnek beszállításra további kezelés céljából. Határozatom 5.03 pontjában szereplő előírást a Ht. 31. (5) bekezdésére figyelemmel tettem. Határozatom 5.04 pontjában szereplő előírást a Ht ában foglaltak, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: hull.nyilv.r.) 3. (1) bekezdése és a 4. (2) bekezdésének a) pontja alapján tettem. Az 5.05 pontban szereplő előírást a hull.nyilv.r. 6. a) pontja alapján tettem. A Ht. 80. (1) bekezdés e) pontjára tekintettel az 5.06 pontban rendelkeztem. Határozatom 5.07 pontjában szereplő előírást a hull.eng.r. 14. (1) bekezdése alapján tettem. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak jogerős engedély birtokában végezhető. Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt gondoskodnia kell jogerős hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.r. 14. (5) bekezdésére, ezért az 5.08 pontban rendelkeztem. Az 5.09 pontban szereplő előírást a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 8. (1) és (2) bekezdése alapján tettem. Az 5.10 pontban szereplő előírást a Ht. 14. (2) és (3) bekezdése alapján tettem. A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján az 5.11 pontban rendelkeztem. A Ht. 82. (3) bekezdésére tekintettel a határozatom 5.12 pontjában előírást tettem. Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a 7.00 pontban tettem előírásokat a hull.eng.r. 14. (2) bekezdése, a 15. (2) bekezdés b) pontja és 15. (3) bekezdése alapján. A Ht. 80. (3) bekezdését figyelembe véve, a 9.00 pontban rendelkeztem. Az engedély időbeli hatályát a pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. Határozatomat a Ht. 14. (1) bekezdése és 62. (1) bekezdése alapján hoztam meg. Az ügyintézési határidő leteltének napja: november 6. A Felügyelőség az ügyintézést jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

7 A határozat 13. Jogorvoslat című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem: 7 - A Ket. 44. (9) bekezdésére figyelemmel - mely szerint, a szakhatóság szakhatósági állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg jelen határozatom pontjában rendelkeztem. - Az ügy érdemében hozott első fokú határozat elleni fellebbezés jogát a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 72. (1) bekezdés dg) pontjára figyelemmel, a pontban rendelkeztem. Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. (10) bekezdése, és a 99. (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására. A jelen döntésem, amennyiben fellebbezést nem terjesztettek elő, a közlés utáni 15. napot követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. (1) bekezdés a) pontja alapján. - A pontban az alábbiakra tekintettel rendelkeztem: A DíjR. 1. számú melléklet I. részének 4.1 pontja alapján a nem veszélyes hulladék szállítási tevékenység engedélyezésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke Ft. Fellebbezés esetén DíjR. 2. (4) bekezdése alapján az igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át kell fizetni, amely jelen esetben ,- Ft. Természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében a jogorvoslati eljárás díja a DíjR. 2. (5) és (7) bekezdései alapján az alapeljárás díjának 1 %-a, azaz 1200,- Ft. Felterjesztés esetén a másodfokú eljárás során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. (5) bekezdése szerint a szakhatóság jogorvoslati díját - amelynek mértéke azonos az elsőfokú eljárás díjtételével - a jogorvoslati eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles a másodfokon eljáró intézet részére a (3) bekezdésben meghatározottak szerint megfizetni. A Felügyelőség döntését a Korm. rendelet 8. (1)-(2) bekezdése és a Ht. 14. (1) bekezdése és 62. (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. rendelet 5. (2) bekezdése és az 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg. A Korm. rendelet 32/B. (2) bekezdése alapján jelen határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közölni kell. A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem határozatom 8.00 pontjában foglaltaknak megfelelően. Székesfehérvár, október 10. dr. Zay Andrea igazgató megbízásából Bognár József engedélyezési igazgatóhelyettes

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. LEVÜ,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 1. oldal 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.

Részletesebben

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT ., r:: i.r~vatal JOG!::RŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ ~.1.,0.. r rj. (;. _.., Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL ~~- Ügyiratszám: IX-T -002/328-25/2012.

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

HATÁROZAT. kiterjesztem.

HATÁROZAT. kiterjesztem. ORSZÁGOS TISZTIFOORVOSI HIVATAL KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839. Központ: 476-1100/2961. mellék; Telefax: (36-1) 476-6428 4- o2cö^ Iktatószám: OTH/4561/2006.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése Thodory Csaba Építési fennmaradási engedély beszerzése A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

álló 22324 hrsz.-ú ingatlanon fakivágási ügy Hirdetmény

álló 22324 hrsz.-ú ingatlanon fakivágási ügy Hirdetmény DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY, Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

Működési engedély kiadásának ügyintézése

Működési engedély kiadásának ügyintézése Működési engedély kiadásának ügyintézése Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben