A gyógyszerész egyik feladata, hogy ismerje és megfelelően alkalmazza a gyógyszerészettel kapcsolatos jogi és szakmai szabályokat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyógyszerész egyik feladata, hogy ismerje és megfelelően alkalmazza a gyógyszerészettel kapcsolatos jogi és szakmai szabályokat"

Átírás

1 Dr. Balogh Tamás Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Jogi Főosztály, Egészségpolitikai Jogi Osztály A gyógyszerész egyik feladata, hogy ismerje és megfelelően alkalmazza a gyógyszerészettel kapcsolatos jogi és szakmai szabályokat 1

2 Milyen szabályok vannak? szokás, illem szabályok (kultúránként változnak) Etikai szabályok (adott szakmai közösségben jórészt írott/szankcionált szabályok, MGYK, MAGYOSZ etikai szabályai) Szakmai szabályok (nagyrészt írottak ilyen szakembertől az adott esetben elvárható ) jogszabályok Jogi norma/jogszabály: jogszabályban megjelenő magatartási szabályok, kötelező érvényű (mindenkire), végső soron kikényszeríthető, keletkezése állami, közhatalmi szervekhez kötődik, Alaptörvény(alkotmány), törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, (önkormányzati rendelet) Szakmai szabály: régen miniszteri irányelv, módszertani levél, szakirodalom, leginkább ez is már jogszabályban jelenik meg 2

3 A jogszabályok hierarchiája Az alacsonyabb rendű nem lehet ellentétes a magasabb rendűvel(pl. nem módosíthatja azt!) Országgyűlés -Magyarország Alaptörvénye és módosítása, valamint a törvények Kormányrendelet Magyar Nemzeti Bank elnöke - rendelet Kormány tagjai (a miniszterelnök és a miniszterek) -rendelet ((önálló szabályozó szerv vezetője - rendelet helyi önkormányzat képviselő-testülete rendelet)) A jogalkotás szakaszai 3

4 Előkészítés Kibocsátás Kihirdetés Hatályosulás vizsgálata 1.Kezdeményezés (jogalkotási terv) 2.Tervezet elkészítése 3.Tervezetek véleményezése 4.Jogalkotó elé terjesztés 1.Elfogadás 2.Aláírás Kihirdetés, illetve közzététel: a jogszabály kibocsátója (Pl. törvény esetén a köztársasági elnök) 1. Utólagos hatásvizsgálat 2. Jogszabályok tartalmi felülvizsgálata: a) módosítások b) dereguláció Hol jelenik meg a jogszabály? Kihirdetéssel hatályos (érvényes ha Jat. szerint alkották meg) törvény, kormányrendelet: Magyar Közlöny miniszteri rendelet: Magyar Közlöny és ágazati közlöny pl. Egészségügyi Közlöny (közhiteles!!) 4

5 A jogszabály érvényessége és hatályossága Érvényesség A jogszabály keletkezéséhez kötődik. Feltételei: A jogszabályt megfelelő a jogalkotó hatáskörrel felruházott szerv megfelelő eljárás során alkossa A jogszabály illeszkedjék a jogforrási hierarchiába Feleljen meg a megalkotásra előírt speciális eljárási szabályoknak Megfelelően legyen kihirdetve Hatályosság Az adott jogi norma meghatározott időben, meghatározott területen és meghatározott személyi körre nézve alkalmazandó, illetve alkalmazható. időbeli hatály területi hatály személyi hatály szervi hatály tárgyi hatály 5

6 szabály? példák Gyógyszerkönyv: a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról szóló 28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet (jsz.) FoNo: a Szabványos Vényminták Gyűjteménye VII. kiadása alkalmazásáról szóló 64/2004. (VII. 27.) ESzCsM rendelet (jsz.) Gyógyszerek alkalmazási előírása: ( szakembertájékoztató) Ez szakmai szabály (GYEMSZI-OGYI engedélyezi, azaz közigazgatási határozat, címzettje a forgalomba hozatali engedély jogosultja), de jogszabály szerint az orvos az engedéllyel (forg.hoz.) rendelkező gyógyszereket az alkalmazási előiratban közölt javallatban rendeli 6

7 Mire figyeljünk nagyon egy jogszabály olvasásakor? eleje (preambulum) (miről szól, felhatalmazások) Definíciók, értelmező rendelkezések (jsz. elején) Hatálya (jsz elején) (Tárgyi-személyi, helyre és időre) a jogszabály középső részében vannak maguk a rendelkezések, magatartásszabályok átmeneti rendelkezések (jsz. végén) hatályba lépés (jsz. végén) mi veszti hatályát vagy módosul (csak módosító jogszabályban, vagy teljesen új jogszabály hat. kívül a régit) Jogalkotó-jogalkalmazó Jogalkotó: aki jogszabályt kiadhat Országgyűlés (törvény) (felhatalmazást a végrehajtási szabályokra, szakmai jogszabályokra) Kormányfő (Korm. rendelet) (felhatalmazáson alapuló, vagy eredeti jogalkotói hatáskörben) Miniszter (miniszteri rendelet) (csak felhatalmazáson alapuló) ((Önkormányzati rendelet: képviselő testület saját területén, korlátozott hatáskörben, egyre ritkább)) Jogalkalmazó: aki jogszabály alapján döntést hoz (bírósági ítélet/végzés vagy közigazgatási döntés: határozat/végzés) (hatóság, vagy hat. jogkörrel felruházott szerv pl. kamara, jegyző) (hatóság pl. : GYEMSZI-OGYI, OEP, ÁNTSZ OTH, miniszterek egyre kevésbé, szét kell választani jogalkotót és jogalkalmazót) 7

8 (Közigazgatási döntés felépítése) Döntés lehet végzés, vagy határozat(ügy érdemében) Bevezető rész (milyen ügyben, ügyfél, azonosító adatok), rendelkező rész (mit döntött), indokolás (mire alapozza a döntést), záró rész: (fellebbezés/jogorvoslat, aláírás, pecsét stb.) Magyarország Alaptörvénye Az ország alaptörvénye Formai szempontból: a jogforrási rendszer csúcsa különös eljárási rendben alkotják Tartalmi szempontból: gazdasági és társadalmi rendre állam- és kormányformára alapvető jogokra és kötelezettségekre állami szervek egyes típusainak szervezetére és működésére vonatkozó legfontosabb szabályokat foglalja magában. 8

9 A magyar alkotmányfejlődés KORSZAK JELLEMZŐK 1946 előtt történeti alkotmány: 1222 Aranybulla Werbőczy Hármaskönyve Szent Korona-tan évi törvények évi I. tv. A köztársasági államformáról: alkotmányos alaptörvény évi XX. tv évi XXXI. tv.: jogállamiság január 1. Magyarország Alaptörvénye (2011. április. 25.) 17 Az alapjogok forrásai Alaptörvény alkotmány Sarkalatos törvények Törvények Nemzetközi dokumentumok 9

10 Az egyes alapjogok: Az emberi méltósághoz való jog A megkülönböztetés tilalma /egyenlő bánásmód követelménye 10

11 Nemzetiségek speciális védelme Az élethez való jog Magzati élet védelme magzati élet védelme anya önrendelkezési joga a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg Alaptörvény II. cikk. Halálbüntetés eltörlése Eutanázia Aktív tilos Passzív 11

12 Környezethez való jog A Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez Alkotmánybíróság köteles az állam a garanciát biztosító intézmények kialakítására, valamint az elért környezeti szint megóvására külön törvény a környezet védelméről A tisztességes eljáráshoz való jog bíróság előtt mindenki egyenlő, független és pártatlan bíróság, nyilvános tárgyalás ártatlanság vélelme, hallgatás joga nullum crimen et nulla poena sine lege elve, jogorvoslathoz való jog védelem joga 12

13 A közlekedés, a mozgás szabadsága A személyes szabadság egyik nevesített alakzata. Napjainkban a migrációs jogokhoz kapcsolódik a szabályozása. Korlátai: büntetőjog közbiztonság közerkölcs egészségügyi Az információs önrendelkezési joga 13

14 A magánlakás sérthetetlenségéhez, a levéltitok védelméhez való jog A lelkiismereti és vallásszabadság Az egyház az államtól elválasztva működik. Vallás, meggyőződés miatt sem hátrány, sem előny nem keletkezhet. Állami nyilvántartás tárgya nem lehet. Szabadon gyakorolható. Szülő dönt az erkölcsi, vallási nevelésről. Vallásgyakorlás lehetőségének biztosítása szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi és bv. intézetekben, katonaságnál. 14

15 Az egyesülési és gyülekezési jog Alaptörvény szerint mindenkinek joga van törvényben nem tiltott szervezetet létrehozni, de nem valósíthat meg bűncselekményt, politikai célú fegyveres szervezet nem alapítható, kizárólag gazdasági céllal nem hozható létre. Az Alaptörvény elismeri a békés gyülekezés jogát és biztosítja annak szabad gyakorlását. A sajtószabadság 15

16 A véleménynyilvánítás szabadsága Alaptörvény IX. cikkből (szabad véleménynyilvánítás, közérdekű adatok megismerése), következik a demokratikus közvélemény biztosításának állami kötelessége. Alaptörvény A tulajdonjog a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú, magyar állam tulajdona nemzeti vagyon, kizárólagos tulajdonának, gazdasági tevékenységi körének körét törvény határozza meg, az állam tiszteletben tartja az önkormányzat tulajdonát. Kisajátítás: Csak közérdek esetén, kártalanítás mellett. 16

17 Sztrájkjog Érdekvédelmi eszköz + egyesülési jog, munkatörvénykönyv. Előtte egyeztetés, egyeztető eljárás sikertelensége feltétel. Korlátozható jog (igazságszolgáltatás), minimális szolgáltatás. Az állampolgári kötelességek Jogszabályok megtartásának kötelessége Közterhekhez való hozzájárulás kötelessége Honvédelmi kötelezettség Tankötelezettség Gondoskodás Hozzájárulás a közösség gyarapodásához a közösségi feladatok ellátásához Környezeti károk helyreállításának kötelessége, annak költségeinek viselése A természeti erőforrások, a nemzet közös örökségének védelmet Törvényes fellépés a hatalom erőszakos megszerzőivel, kizárólagos birtokosaival szemben. 17

18 Betegjogok (Eü tv-ben jelenik meg) Jog a megkülönböztetés nélküli eü. ellátáshoz, fájdalma csillapításához Jog az orvos megválasztásához Az emberi méltósághoz való jog csak sürgős, saját vagy más életét veszélyeztető esetben korlátozható, csak méltányolható okból/ideig várakoztatható, szeméremére tekintettel A kapcsolattartás joga (látogatók, apás szülés, pap) Az intézmény elhagyásának joga A tájékoztatáshoz való jog: mindenről jogosult tájékoztatást kérni Önrendelkezési jog és az ellátás visszautasításának joga milyen ellátást fogad el. Általában szóban,de invazív beavatkozás: csak írásban, vagy 2 tanú (Életfenntartó beavatkozás visszautasítása: orvosi bizottság megvizsgálja, hogy valóban ez a beteg szándéka) 18

19 Az eü. dokumentáció megismerésének joga (az adat az eü.szolgáltatóé, de a betegnek joga vanmegismerni azt, elbocsátáskor zárójelentést kap) Az orvosi titoktartáshoz való jog -csak arra jogosultakkal közölhető róla adat (mások életének, egészségének védelme szükségessé teszi: hozzájárulása nélkül is kiadható) Betegkötelezettségek betartani az eü. szolgáltató munka- és házirendjét ismeretei szerint az eü.-i dolgozókkal együttműködni fontos tájékoztatás megadása (pl. fertőző betegség): meg kell nevezni a valószínű személyeket 19

20 Még lehet bírni? 20

21 Ajogrend Jogrend az állam térbe és időben összefüggésben álló jogszabályainak az összessége. Külső egységét a társasági közösség akarata, belső egységét a logikusan egymáshoz kapcsolódó rendszerezettség, a jogrendszer biztosítja. Közjog/magánjog jogrendszer két nagy jogterületre oszlik Közjog: közérdekűviszonyokat szabályozza. Magánjog: magánérdekű viszonyokat szabályozza. 21

22 Magánjog és közjog elhatárolása Közjog a közhatalom kiépítését garantálja, vertikális (aláfölérendeltségi) jellegűek, a felettes szervet többletjogok illetik meg, a kötelezettségek a felek akarata nélkül beállnak, elvileg az érdekazonosság (közérdek) érvényesül, szervezettség jellemzi, szabályi imperatív jellegűek (tiltó vagy parancsoló), érvényesülése közvetlen kényszer útján. Magánjog az alanyi jogok érvényesülését biztosítja, horizontális (mellérendelt) jellegűek, a felek egyenjogúsága jellemzi, kötelezettségek a felek akaratából állnak be (akaratautonómia), az érdekellentét jellemzi, eshetőleges, szabályai attributív jellegűek, érvényesülése közvetett kényszer útján. A magánjog egysége és részterületei. A magánjog terjedelmét két elv határozza meg: 1. A jogrend mely szabályok érvényesítését engedi át a magánegyén akaratának 2. A társadalom értékítélete mely érdekütközést tartja olyan jelentőségűnek, hogy közjogi szabályozás alá veti. 22

23 Polgári jog A legfontosabb magánjogi jogág a polgári jog, mely tartalmazza azokat az elveket és szabályokat, melyek a többi jogágban megjelennek. A polgári jog garantálja az önrendelkezés szabadságát, a személyiség szabad kibontakoztatását, ill. a vagyonnal való szabad rendelkezést mind élők között, mind halál esetére. tulajdonjog: polgári jog alapintézménye mellérendelt viszony a felek között jogvita bíróságra tartozik Diszpozivítás(eltérést engedő; hézagpótló) Ptk. A polgári jognak a többi magánjogi jogághoz való viszonyát a Ptk. is tartalmazza: más jogszabályokat eltérő rendelkezés hiányában e törvénnyel összhangban kell alkalmazni. Az új Ptk.: évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, március 15-től hatályos! 23

24 1 szankció rendszerint reparatív (helyreállító): pl. kártérítés nem vagyoni viszonyok megsértése esetén kompenzációs jellegű fontos a magatartás jellege: szándékosság/gondatlanság Munkajog, mint részterület a szabályozás tárgya indokolja önálló létét. A jogviszony két pólusán a munkaadók és a munkavállalók állnak, őket összefűzik a munkaviszonyra vonatkozó, sajátos elemeket tartalmazó szerződések, bennük számos közjogi elem található kollektív és kétszemélyes viszonyok vállalat & munkavállalók, vagy a dolgozók részvétele a vállalatvezetésben munkaügyi igazgatás, ellenőrzés, kisebbségi jogok munkaviszonnyal kapcsolatban jogok, kötelezettségek 24

25 Nemzetközi magánjog a világkereskedelem és világgazdaság kifejlődésével jött létre, az így kialakult közlekedési, távközlési, stb. szabályok speciális szabályozást igényelnek évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról melyik állam jogát kell alkalmazni, ha polgári jogi, családi jogi vagy munkajogi jogviszonyban külföldi személy, vagyontárgy vagy jog (a továbbiakban: külföldi elem) szerepel és több állam joga lenne alkalmazható, milyen joghatósági és eljárási szabályok alapján kell eljárni külföldi elemet tartalmazó jogvitában. Polgári eljárásjog magába foglalja a peres és peren kívüli eljárást, ill. a végrehajtást. Lényegi elemei a keresethez kötöttség, a joghatás és a végrehajthatóság. 25

26 Társasági jog A társasági jog a polgári joggal azonos elvek és módszerek szerint szabályozza a gazdasági társaságok és más jogalanyok speciális személyi és vagyoni viszonyait. Joganyag: - Új Ptk. - az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009.évi CXV. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (Ctv.) Büntetőjog A büntetőjog önálló jogág. meghatározza a közösségellenes, nem kívánatos magatartásokat társadalomra veszélyes az elkövetőt büntetőjogi felelősségre vonják és amennyiben bűnös (gondatlanság vagy szándékosság terheli) megbüntetik (büntetés végrehajtási jog) Míg a többi jogág elsősorban szabályozni próbálja az életviszonyokat, addig a büntetőjog elsődleges feladata az életviszonyok védelme, illetőleg a szabályozott jogviszonyok megsértéséseesetén gondoskodik a jogsértő személy megbüntetéséről. Mindezen speciális feladatai ellátásához a többi jogághoz képest sokkal erőteljesebb eszközökkel rendelkezik, melyek nagyfokú beavatkozást tesznek lehetővé a jogalanyok életébe. 26

27 Kérdés? Köszönöm szépen 27

A jog fogalma. Jogi ismeretek. magatartási szabály (kezdetben vallás és erkölcs)

A jog fogalma. Jogi ismeretek. magatartási szabály (kezdetben vallás és erkölcs) Jogi ismeretek 1 A jog fogalma magatartási szabály (kezdetben vallás és erkölcs) (társadalmi norma: információ a közösség tagjainak, integráció, társadalmi magatartás megítélése) - Gazdasági társadalmi

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek I. modul: Központi állami szervek rendszere Jegyzet Budapest, 2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános közigazgatási

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK

BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK ÜZLETI JOG BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK A SOROZAT KÖTETEI: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Ergonómia

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME-OMIKK TfcTfl

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME-OMIKK TfcTfl BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME-OMIKK TfcTfl 1 I\ 381.256 GAZD 1 GAZDASÁG-ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR ÜZLETI TUDOMÁNYOK INTÉZET ÜZLETI JOG BACCALAUREUS SCIENTI^ TANKÖNYVEK A SOROZAT KÖTETEI:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek II. modul: Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Jegyzet Budapest, 2014 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet)

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet) MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelősséggel

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Jegyzet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Jegyzet Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI alapvizsga Jegyzet Budapest, 2013 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM A közigazgatási alapvizsga tankönyv a Magyary Zoltán Közigazgatási-fejlesztési Program, a versenyvizsga

Részletesebben

Általános jogi ismeretek

Általános jogi ismeretek Lőrincz Krisztián Általános jogi ismeretek A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul száma: 0663-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Magyarország Alaptörvénye 1

Magyarország Alaptörvénye 1 Magyarország Alaptörvénye 1 (2011. április 25.) Isten, áldd meg a magyart! NEMZETI HITVALLÁS MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Magyarország Szabadság Alkotmányának irányelvei a globalista szocialista-kommunizmus és a liberáliskapitalizmus föderációját a természetes értékrend szerinti konföderációval felváltó

Részletesebben

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007.

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007. ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 00. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Kökényesi József II. fejezet:

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell. AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA Preambulum Európa népei, az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy döntöttek, hogy osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövôben. Szellemi és

Részletesebben

POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK

POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK Dr. Béda László A/1. polgári jog tárgyköre, fogalma, helye és összefüggései a jogrendszerben, elhatárolása I. magánjog (tágabb értelemben vett polgári jog) a jogon belül közjog

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. június 3. 2014. 17. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 16/2014. (V. 22.) AB határozat a jogerős határozattal kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA GAZDASÁGI IGAZGATÁS Tankönyv Budapest, 2014 Tartalomjegyzék 1. A gazdasági igazgatás átalakulása, jövőbeni feladatai 5 1.1. A gazdasági közigazgatás

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7473/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7473/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7473/2012. számú ügyben Előadó: dr. Lápossy Attila A vizsgálat megindítása A Lánglovagok Egyesület elnöke beadvánnyal fordult Hivatalomhoz, amelyben az Országos

Részletesebben

1949. évi XX. törvény

1949. évi XX. törvény 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya[1] A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. július 15. 2014. 20. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 20/2014. (VII. 3.) AB határozat A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági

Részletesebben

SZIGORLATI BEUGRÓ KÉRDÉSEK

SZIGORLATI BEUGRÓ KÉRDÉSEK SZIGORLATI BEUGRÓ KÉRDÉSEK 1. Határozd meg a jogi norma fogalmát! 2. Mit jelent a jogforrási hierarchia? 3. Melyek a jogszabály érvényességének feltételei? 4. Mit értünk a jogszabály hatályán? Sorold fel

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Bel- és igazságügyi ágazat MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET Bel- és igazságügyi ágazat Magyar Közigazgatási Intézet Budapest, 2002. április 2 Belügyi ágazat Szerző 2. és 4. fejezet

Részletesebben

ÜZLETI JOG. BACCÁtÁURBUS StlEEsrim TBMKÖNWEK. Szerkesztette SÁRKÖZY TAMÁS. írta BALÁSHÁZY MÁRIA, PÁZMÁNDI KINGA és SÁRKÖZY TAMÁS

ÜZLETI JOG. BACCÁtÁURBUS StlEEsrim TBMKÖNWEK. Szerkesztette SÁRKÖZY TAMÁS. írta BALÁSHÁZY MÁRIA, PÁZMÁNDI KINGA és SÁRKÖZY TAMÁS BACCÁtÁURBUS StlEEsrim TBMKÖNWEK ÜZLETI JOG ^% A SOROZAT KÖTETEI: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Ergonómia

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

ANTIDISZKRIMINÁCIÓ ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA *

ANTIDISZKRIMINÁCIÓ ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA * Bitskey Botond ANTIDISZKRIMINÁCIÓ ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA * Évek óta vitatott kérdés mind az alkotmányjogászok, ügyvédek, emberjogi aktivisták, mind a döntéshozók, politikusok között, hogy szükség van-e átfogó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK DönTÉsEK

TARTALOMJEGYZÉK DönTÉsEK TARTALOMJEGYZÉK Döntések... 7 590/B/2007. AB határozat Az Országgyűlés, a Kormány, a minisztérium vagy a helyi önkormányzat által 1994. január 1-je előtt létrehozott alapítványok alapítói közhatalmi szervek,

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

Gyermeki anyagi jogok

Gyermeki anyagi jogok Dr. Bíró Endre: Gyermeki anyagi jogok I. A gyermeki jogok fogalma és helye a jogági struktúrában A gyermeki jogok külön absztrakciós szintet képeznek a jogági struktúrában. Egyfelől a gyermeki jogok nem

Részletesebben

FEHÉR KÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ FELADATOKRÓL

FEHÉR KÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ FELADATOKRÓL FEHÉR KÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ FELADATOKRÓL A Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése című projekt A Fehér Könyv az új Ptk.

Részletesebben