JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről december

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V /31/13/2003. Témaszám: 635 Vizsgálat-azonosító szám: V0102 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Sepsey Tamás főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Csecserits Imréné főcsoportfőnök-helyettes Az ellenőrzést végezték: Fórián Erika számvevő tanácsos Kóródi József főtanácsadó Nyikon Zsigmondné számvevő A témához kapcsolódó az elmúlt 3 évben készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a nagyvárosi tömegközlekedés feladatellátásának és finanszírozásának ellenőrzéséről Jelentés a települési önkormányzatok szilárdhulladék-gazdálkodási feladatai ellátásának ellenőrzéséről Jelentés a helyi önkormányzatok egyes pénzügyi befektetésekkel történő gazdálkodásának ellenőrzéséről sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 7 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 16 1.A költségvetés tervezésének, végrehajtásának és a zárszámadás elkészítésének szabályszerűsége A költségvetés tervezésének, a költségvetési rendelet megalkotásának, elfogadásának szabályszerűsége A költségvetési előirányzatok módosításának szabályszerűsége A gazdálkodás szabályozottsága, szabályszerűsége A munkafolyamatba épített ellenőrzések szabályozottsága és gyakorlati működése a pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatellátás területén A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége A vagyon nyilvántartásának és leltározásának szabályszerűsége A vagyongazdálkodással kapcsolatos feladat- és döntési hatáskörök szabályozottsága, a vagyonváltozást előidéző intézkedések szabályszerűsége, célszerűsége Az Önkormányzat által céljelleggel nem szociális ellátásként juttatott támogatásokkal történő elszámoltatás szabályszerűsége A követelések, részesedések, értékpapírok év végi értékelésének szabályszerűsége A működési és felhalmozási bevételek, kiadások alakulása A költségvetés egyensúlyának helyzete A közbeszerzési eljárások szabályszerűsége A Hivatal helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodását segítő tevékenysége A zárszámadási kötelezettség teljesítésének szabályszerűsége 36 2.Egyes kiemelt önkormányzati feladatok és a rendelkezésre álló források összhangja A feladatok meghatározása és szervezeti keretei Egyes naturális mutatókkal mérhető feladatok bevételei és kiadásai A jelentős ráfordítást igénylő önként vállalt feladatok ellátása 48 3.A belső irányítási, ellenőrzési rendszer működésének értékelése Az Önkormányzat informatikai rendszerének szabályozottsága, működése A helyi ellenőrzési rendszer kialakítása, működése A könyvvizsgálati kötelezettség teljesítése A korábbi számvevőszéki ellenőrzések javaslatainak hasznosulása 52 1

4 MELLÉKLETEK 1. számú Az önkormányzati vagyon értékének alakulása (1 oldal) 2/a. számú 2/b. számú Működési célú bevételek és kiadások alakulása (1 oldal) Felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása (1 oldal) 3. számú A Holding alapításával és működésével kapcsolatos részletesebb információk (3 oldal) 4. számú Az Önkormányzat gazdálkodását meghatározó főbb adatok, mutatószámok (1 oldal) 5. számú Kósa Lajos polgármester úr észrevétele (2 oldal) 6. számú Kósa Lajos polgármester úr észrevételére adott válaszlevél (2 oldal) 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Ötv. a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Htv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény Áht. az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény Kbt. a közbeszerzésekről szóló évi XL. törvény Számv. tv. a számvitelről szóló évi C. törvény Ámr. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Vhr. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet Nek. tv. a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény Szoc. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény Gyvt. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény Kjt. a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény Önkormányzat Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése SzMSz Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata Hivatal Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyrend Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje Holding Debreceni Vagyonkezelő Rt. 3

6

7 JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről BEVEZETÉS Debrecen Budapesttől 220 km-re, az Alföld keleti részének közúti és vasúti csomópontjában fekszik, területe 461 km 2. A település fős állandó lakosságával Magyarország második legnagyobb városa, Hajdú-Bihar megye székhelye, az Észak-alföldi Régió régióközpontja. Adottságai kedvezőek a nagytérségi szerepkör betöltéséhez, gazdasági, oktatási, kereskedelmi, kulturális, egészségügyi kapcsolatai országhatáron túl is jelentősek. Az Önkormányzat gazdasági, szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatait a törvényes keretek között költségvetési szervek, saját tulajdonú részvénytársaságok, korlátolt felelősségű társaságok, közhasznú társaságok, alapítványok, civil szervezetek és más társaságok szolgáltatásainak az igénybevételével végezte és végzi. Az Önkormányzat 2002-ben millió Ft költségvetési előirányzatból gazdálkodhatott, mely összegnek a 80%-a működési, 20%-a fejlesztési feladatok megvalósítására állt rendelkezésre. Az Önkormányzat évi számviteli mérlegének főösszege millió Ft volt. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését 50 fő alkotja. A Közgyűlés munkáját 12 állandó bizottság és 583 fős hivatal segíti. A hivatali feladatokat 5 főosztályi szervezetben szakosított formában, 17 osztály köztisztviselői végzik. Az Önkormányzat 2002-ben 122 költségvetési intézményt tartott fenn, melyekben a különböző szakmai és gazdasági feladatokat 9082 fő közalkalmazott látta el. A városban a vizsgált időszakban örmény, bolgár és cigány kisebbségi önkormányzat működött. A vizsgálat az Ötv. 92. (1) bekezdése, valamint az Áht. 120/A (1) bekezdése alapján, a évi munkatervben szereplő feladatként, az Állami Számvevőszék Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatósága V /2003. számú ellenőrzési programjában foglaltaknak megfelelően történt. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy: az önkormányzati gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a zárszámadás során; a gaz- 5

8 BEVEZETÉS dálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollok 1 végrehajtást; megfelelően segítették-e a az Önkormányzat által ellátott feladatok és az azokhoz rendelkezésre álló pénzforrások összhangja biztosított volt-e, különös tekintettel egyes kiemelt feladatokra; a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodása során érvényesültek-e az Áht. és a vonatkozó kormányrendeletek előírásai. Az ellenőrzött időszak: a év, valamint a I. negyedév, az 1.7; ; 3, ellenőrzési programpontok esetében a évek. 1 A gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontroll alatt értjük a kiépített és működő belső irányítási és szabályozási rendszert, valamint a belső ellenőrzési funkciók ellátását. 6

9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az önkormányzati gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét az alábbiakban bemutatottak alapján részben biztosították a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a zárszámadás során. Az önkormányzati feladatokat több évre kijelölő gazdasági programmal az Önkormányzat nem rendelkezett. A költségvetés tervezésének, megállapításának rendje a tájékoztatásul bemutatandó mérlegek, kimutatások, s szöveges indoklásuk tartalmi követelményeinek meghatározását kivéve a törvényi előírásoknak megfelelt. Az éves költségvetési koncepciót a polgármester határidőben a Közgyűlés elé terjesztette. A bizottságok és a kisebbségi önkormányzatok koncepcióról kialakított véleményét nem mellékelték a koncepcióhoz, arról a kisebbségi önkormányzatok elnökei szóban tájékoztatták a Közgyűlést. A költségvetési rendelettervezethez nem csatolták a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást és annak szöveges indokolását, nem határozták meg az Áht-ban előírt - költségvetés és zárszámadás előterjesztésekor bemutatandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeit. A költségvetési rendelet évközi módosításának gyakoriságára vonatkozó helyi előírás a polgármester és az intézményvezetők hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról a Közgyűlés tájékoztatását a jogszabályban előírt negyedévenkénti tájékoztatás helyett a féléves, a háromnegyed-éves beszámolóval és a zárszámadással azonos időpontban határozza meg. Továbbá a polgármester, az intézményvezetők és a jegyző ezirányú feladatait elmulasztották meghatározni, megsértve ezzel a jogszabályi előírásokat. A vizsgált évben végrehajtott előirányzat-változtatásokkal nem a jogszabályban előírt módon és időben módosították a költségvetési rendeletet. Elmaradt a költségvetési rendeletnek az utolsó negyedév előirányzat-változásaival történő módosítása, arról a zárszámadás keretében értesült a Közgyűlés. A gazdálkodási jogkörökre vonatkozó polgármesteri és jegyzői együttes utasításban az érvényesítésre, kötelezettségvállalásra, utalványozásra és ellenjegyzésre jogosultakat célszerűen határozták meg. Nem rendelkeztek azonban a szakmai teljesítések igazolására jogosult személyekről. Ezt a feladatot a munkaköri leírások sem tartalmazzák. A gazdálkodással, a pénzügyi-számviteli feladatok ellátásával kapcsolatos belső szabályzatokban az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközökre vonatkozóan nem írták elő az eszközök leltározásának és selejtezésének rendjét, elmaradt az üzemeltetők és a Hivatal feladatainak konkrét meghatározása. Továbbá a tényleges mennyiségi felvételen alapuló leltárt helyettesítő a részletező nyilvántartások alapján készített összesítő kimutatás meghatározott időszakonkénti alkalmazásához nem kérték a felügyeleti szerv egyetértését és nem határozták meg az összesítő kimutatás tartalmát és formáját. A számlarendben a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását, a könyvelés részére készítendő feladások tartalmi, formai követelmé- 7

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK nyét, valamint a beruházások eredményeként létrejött tárgyi eszközök bekerülési értéke meghatározásának, az azokról vezetendő analitikus nyilvántartások és a feladások rendjét, továbbá az aktiválásukhoz kapcsolódó eljárási rendet nem szabályozták. Elmaradt a házipénztáron kívüli pénzkezelés rendjének szabályozása is. A belső ellenőrzést segítő kontrollrendszert szabályozták. Az operatív gazdálkodás részterületeit tartalmazó szabályzatokban és a munkaköri leírásokban azonban a teljesítés szakmai igazolásának feladatát és eljárási módját, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nyilvántartásával kapcsolatos feladatköröket, a munkafolyamatba épített egyeztetési, ellenőrzési feladatokat nem határozták meg. Ezért a Hivatalban a gazdálkodás alapvető folyamatainak kialakított rendje nem alkot egységes zárt rendszert. A Hivatalban a számviteli rend és a bizonylati fegyelem a jogszabályi előírásoknak megfelel. A nyilvántartásokba történő bejegyzés alapbizonylatai szabályszerűek, az általános alaki, tartalmi követelményeknek megfelelnek A beruházások aktivált értékét azonban nem állapították meg helyesen, a bekerülési érték részét képező kiadásokat nem a jogszabály előírása szerint vették számba. Az Önkormányzat aktualizált vagyongazdálkodási rendelete alkalmas a vele szemben támasztott követelmények kielégítésére. Abban a vagyonelemek meghatározása, s forgalomképesség szerinti elkülönítése megtörtént. Az konkrétan nevesíti továbbá a vagyont üzemeltető szerveket, s meghatározza a tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjét. Ez utóbbiak közül a használhatatlanná vált vagyontárgyak selejtezésével, s az üzemeltetésre átadott eszközökkel kapcsolatos hatáskörök, feladatok rögzítése, valamint annak az értékhatárnak a meghatározása maradt el, amely felett vagyont értékesíteni nyilvános versenytárgyalás útján szabad. Az Önkormányzat a vagyonnal való tervszerű, átgondolt gazdálkodás megvalósítása érdekében középtávú vagyongazdálkodási irányelveket, s azokra alapozottan pedig évente vagyongazdálkodási koncepciót fogadott el. Ez utóbbiak előírásait a város költségvetési koncepciójában és költségvetésében valamenynyi vizsgált évben számításba vették azok készítői. A vagyon forgalomképesség szerinti elkülönítését a számviteli nyilvántartásban biztosították. A kialakított rendszer megfelel a tulajdonvédelmi követelményeknek és a központi előírásoknak is. Az Önkormányzat szabályszerűen tett eleget az ingatlanvagyon kataszteri és számviteli nyilvántartása teljes körűvé tételére vonatkozó központi előírásnak. Az Önkormányzat nettó vagyona a vizsgált időszakban főként az érték nélküli ingatlanok, központi intézkedés alapján történő, értékének megállapítása és számviteli nyilvántartásba vétele következtében millió Ft-ról millió Ft-ra közel tizenegyszeresére növekedett. A Hivatal évi mérlegében kimutatott eszközök és források leltárral alátámasztottak voltak. Az Önkormányzat a vonatkozó jogszabályi előírást megelőzően kialakította a céljelleggel juttatott támogatások elszámolásának rendszerét. A támo- 8

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK gatásokra minden esetben megállapodásokat kötöttek és a felhasználási cél megjelölése mellett előírták az elszámolási kötelezettséget is. A felhasználás ellenőrzési rendjét célszerűen alakították ki. Két támogatás visszafizetési kötelezettségét állapították meg, amelyeknek a befizetése megtörtént. A célnak megfelelő felhasználások további biztosítása érdekében a évtől a folyósítások feltételeit szigorították. Az Önkormányzat a számviteli politikában meghatározta a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az eszközök értékelésének, a terven felüli értékcsökkenés és az értékvesztés elszámolásának elveit. A év végén elvégzett egyedi értékelések során e szabályokat két részesedés, egy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékvesztésének visszaírásakor nem tartották be. Az Önkormányzatnál az ellátott feladatok és az azokhoz szükséges pénzforrások összhangja a vizsgált időszakban biztosított volt. Ezt következetes, átgondolt gazdálkodással, a költségvetési bevételek növelésére, illetve a kiadások mérséklésére tett folyamatos intézkedésekkel sikerült elérnie az Önkormányzatnak. Előbbiek közül meghatározóak voltak a pénzeszközátvételek, a sikeres pályázatok, a helyi adók beszedésének eredményessége, a felesleges vagyontárgyak értékesítése, s az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése révén elért többletbevételek. A kiadásoknál érzékelhető megtakarítást főként a különböző racionalizálási intézkedések (intézmények megszűnése, átszervezése, vagyonkezelő társaság alapítása) eredményeztek. Az Önkormányzat évi működési célú bevételei fedezték a működési kiadásokat. A felhalmozási bevételekből nem kellett működésre pénzeszközt átcsoportosítani. A költségvetési rendelet mellékleteként "Finanszírozási terv"-et készítettek, mely tartalmát tekintve, a likviditási tervvel egyező, azonban annak évközi aktualizálása elmaradt. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásai során (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás) az értékhatárt illetően betartották az Ötv. előírásait, de e törvény előírásait megsértve tették, mert a kötvénykibocsátás, a garancia és kezességvállalás esedékes összegét nem vették figyelembe a számításuk során. Ez utóbbiakról megbízható nyilvántartást nem vezetnek a Hivatalban, annak ellenére, hogy ez az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa megállapításának egyik meghatározó tényezője. A kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását vezetik. Abban azonban az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások felvezetése, illetve a kötelezettségvállalások teljesítésének regisztrálása az igazgatási és beruházási kiadások esetében nem történt meg. Az Önkormányzat a vizsgált időszakban kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott, aminek eredményeként ÖNHIKI támogatás igénybevételére nem kényszerült. A településen a magánszemélyek kommunális adója és a telekadó kivételével valamennyi helyi adófajtát bevezették. A közbeszerzési eljárás helyi szabályait a Közgyűlés rendeletben meghatározta, annak előírásai összhangban vannak a vonatkozó törvényben foglaltakkal. A megvizsgált három közbeszerzési eljárás közül az Önkormányzat egynél a 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK szerződés módosítása során megsértette a törvényben és a helyi rendeletben foglaltakat. Ezen túlmenően a szolgáltatások becsült értékét nem számították egybe, így nem indítottak közbeszerzési eljárást a lakossági hozzájárulással megvalósult út- és járdaépítések kivitelezési munkáinál, és az érték nélkül nyilvántartott ingatlanok értékbecslésénél. Az Önkormányzat ez ideig nem vizsgálta a közbeszerzési eljárás centrális (Hivatal és intézmények beszerzéseire összevont) bevezetésének lehetőségét. A városban három kisebbségi önkormányzat működik. Mindhárom önkormányzat elnöke a Közgyűlés felhatalmazása alapján a polgármesterrel megállapodást kötött a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására. A Hivatal e dokumentum alapján elvégezte a könyvelési feladatokat, valamint az egyéb operatív teendők ellátásához segítséget nyújtott. A számviteli rend és a pénzkezelés megfelelő ellátásában a Hivatalnak jelentős szerepe volt. A Közgyűlés a jogszabály által előírt határidőben elfogadta a évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét. Megsértették a vonatkozó központi előírásokat, mert a zárszámadási rendeletben az eredeti előirányzatot nem szerepeltették, csak a módosított előirányzatot és a teljesítés összegeit rögzítették, továbbá a rendeletben nem mutatták be az előírt mérlegeket és kimutatásokat, s a tényleges létszámadatokat. Az Önkormányzat pénzmaradványának jóváhagyása a évi zárszámadás keretében költségvetési szervenkénti részletezettségben szabályszerűen történt. A központi előírásokkal ellentétes, hogy a Közgyűlés a zárszámadásról szóló rendelettel a pénzmaradvány összegével egyezően a következő évi költségvetési rendeletet is módosítja. Ez utóbbira azután kerülhet sor, ha a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradvány felhasználásának jogcímeit meghatározták. A Hivatal pénzmaradványának megállapítása és jóváhagyása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Vállalkozási tevékenységet a évben a Hivatal nem végzett. A feladatok hatékonyabb, gazdaságosabb ellátását, a költségvetési kiadások csökkentését eredményezték a vizsgált időszakban végrehajtott racionalizálási (vagyonkezelő részvénytársaság megalapítása, az oktatási intézmények élelmezési tevékenységének vállalkozásba adása, a költségvetési intézmények gazdasági szervezeteinek integrációja, s más kisebb, szinte valamennyi ágazatot érintő, ésszerűsítő) intézkedések. A vagyonkezelő részvénytársaság (Holding) megalapítása és működése következtében a korábbi formában történő működésük időszakában kifizetetthez viszonyítva csökkent a városüzemeltetési feladatokat ellátó társaságok részére juttatott önkormányzati támogatások összege, (2001-ben és 2002-ben a Holdinghoz tartozó tagtársaságok üzemviteli, illetve kamattámogatást az Önkormányzattól nem kaptak). A Hivatal a városüzemeltetési problémák megoldása érdekében korábban közvetlenül intézkedhetett az illetékes társaságok felé. Ezt a Holding megalakulása óta csak azon keresztül teheti meg. E kapcsolatoknak a részletes szabályozása viszont nem történt meg, ami a Hivatalban nehezíti a városüzemeltetéssel kapcsolatos ügyintézést. 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az Önkormányzat kötelező feladatai mellett önként vállaltakat is végez. Ezek elkülönített számbavétele és a feladatellátás szervezeti formájának meghatározása viszont elmaradt. A nem kötelező feladatok ellátására a vizsgált időszakban fordított kiadások nem veszélyeztették a törvényben kötelezően előírtak végrehajtását. Az informatikai rendszerrel összefüggő szabályzatokkal rendelkeztek, katasztrófa elhárítási tervvel nem. A pénzügyi területet tekintve a számítástechnika alkalmazása a Hivatal más osztályaihoz viszonyítva alacsonyabb szintű, az erre a célra alkalmas programok kis száma miatt. A pénzügyi, gazdálkodási dolgozók munkaköri leírásai nem tartalmazzák az informatikai rendszer használatával kapcsolatos feladatokat. A Hivatal számítógépes ellátottsága a gépek életkorát figyelembe véve közepesnek minősíthető, az üzemeltetés személyi feltételei biztosítottak. Az Önkormányzat teljesítette a törvényben előírt ellenőrzési kötelezettségét, kialakította a felügyeleti és a belső ellenőrzési feladatok végrehajtásához szükséges szervezeti kereteket, ezek szabályozása is megtörtént. Az önállóan gazdálkodó intézmények átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzését kétévente a szabályozásnak megfelelően elvégezték. A belső ellenőrzés keretében is lényeges pénzügyi-gazdasági folyamatokat vizsgáltak. Az ellenőrzésekről készített jelentések tartalmi színvonala megfelelő. Fentieken túl ellenőrizték a normatív állami hozzájárulással kapcsolatos adatszolgáltatást és a központosított előirányzatok igénybevételével, elszámolásával összefüggő dokumentumokat. A cél, címzett támogatások igénybevétele és elszámolása vizsgálatának a munkafolyamatba épített ellenőrzés keretében tettek eleget. Az ellenőrzések tapasztalatait összegző jelentést évente a Közgyűlés elé terjesztették, melyeket az elfogadott. A korábbi számvevőszéki vizsgálatok a nagyvárosi tömegközlekedés feladatellátása és finanszírozása, a települési önkormányzatok szilárd hulladékgazdálkodási feladatellátása és az egyes pénzügyi befektetésekkel történő gazdálkodás ellenőrzése során tett javaslataink nem hasznosultak teljes körűen. Elmaradt a tömegközlekedési szolgáltatások teljesítményekhez jobban igazodó zóna tarifarendszerének bevezetése, az Önkormányzat által tisztántartandó területek meghatározása helyi rendeletben és az Önkormányzat év végi költségvetési beszámolójában, illetve vagyonmérlegében a pénzügyi befektetéseknek a következő évi rendeltetésük alapján történő besorolása, a befektetett eszközök, vagy a forgóeszközök közé. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a polgármesternek a törvényes állapot helyreállítása és a jogszabályi előírások betartása érdekében: 1. biztosítsa, hogy a költségvetés végrehajtása során a kötelezettségvállalás az Áht. 12/A. (1) bekezdésében rögzítettek szerint a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig terjedjen; 11

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 2. tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Közgyűlés az Áht (1) bekezdésének előírása alapján rendeletben szabályozza azt az értékhatárt, amely felett vagyont értékesíteni, továbbá vagyonkezelési, használati, hasznosítási jogát átengedni csak nyilvános versenytárgyalás útján lehet; 3. kezdeményezze, hogy a Közgyűlés rendeletben határozza meg az Áht ban előírt, a költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor bemutatandó, mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeit; a munka színvonalának javítása érdekében: 4. gondoskodjon az Állam Számvevőszék korábbi a nagyvárosi tömegközlekedés feladatellátása és finanszírozása, a települési önkormányzatok szilárd hulladékgazdálkodási feladatellátása és az egyes pénzügyi befektetésekkel történő gazdálkodás ellenőrzése vizsgálatai során tett javaslatok teljes körű hasznosításáról; 5. kezdeményezze, hogy a Közgyűlés a vagyongazdálkodásról szóló helyi rendeletben határozza meg önkormányzati szinten (Hivatal, intézmények, gazdasági társaságok) az üzemeltetésre átadott eszközökkel és a használhatatlanná vált vagyontárgyak selejtezésével kapcsolatos hatásköröket és feladatokat; 6. gondoskodjon a Hivatal, a Holding és a tagtársaságok kapcsolatrendszerének teljes körű, valamennyi részfolyamatot magába foglaló szabályozásáról, s a végrehajtásért felelős munkakörök pontos megjelöléséről; 7. az SzMSz kiegészítéseként terjessze a Közgyűlés elé az Önkormányzat által végzett feladatok teljes körű számbavételét tartalmazó kimutatást, amelyből egyértelműen megállapíthatóak a kötelező, illetve az önként vállalt feladatok, továbbá az, hogy azokat milyen szervezeti formában látják, illetve láttatják el; 8. vizsgáltassa meg a centrális közbeszerzési eljárás bevezetésének lehetőségét; 9. kezdeményezze, hogy a számvevőszéki jelentést a Közgyűlés megtárgyalja és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készíttessen intézkedési tervet; a jegyzőnek a törvényes állapot helyreállítása és a jogszabályi előírások betartása érdekében: 1. a költségvetés elkészítésével, jóváhagyásával és módosításával összefüggően a) b) c) csatolja az Ámr. 28. (3) bekezdése szerint az éves költségvetési koncepció előterjesztéséhez a helyi kisebbségi önkormányzatok és a bizottságok koncepció tervezetről alkotott véleményét; gondoskodjon arról, hogy a költségvetés-tervezet előterjesztéséhez az Áht a alapján a pontja szerinti közvetett támogatásokról készüljön kimutatás és ahhoz szöveges indokolás; intézkedjen annak érdekében, hogy a költségvetési rendelettervezetben az Ámr ában foglaltak szerint legyenek meghatározva az előirányzat- 12

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK módosításokra vonatkozó előírások és olyan időben készítse el a költségvetési rendelet módosítási javaslatot, hogy legkésőbb az Ámr. 53. (2) és (6) bekezdésében előírt határidőig a Közgyűlés alkosson rendeletet a saját hatáskörben elrendelt és a nem általa kezdeményezett előirányzat-változtatásokról; 2. a gazdálkodással és a számvitellel kapcsolatos szabályozást illetően a) b) c) d) e) f) g) h) határozza meg az operatív gazdálkodással összefüggő jogkörök szabályzatában az Ámr (3) bekezdése szerint a Hivatalban a teljesítések szakmai igazolására jogosultak körét, azok feladatait és az eljárás módját; határozza meg a Hivatalra és az intézményekre vonatkozóan, egységes tartalommal a Htv (1) bekezdés c) pontja szerint a számviteli politika és a számlarend keretében helyileg szabályozandó feladatokat, gondoskodjon továbbá azok önkormányzati szintű végrehajtásáról; szabályozza az Ámr (4) és (6) bekezdése szerint az évenkénti kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartásának rendjét, s azok pontos, naprakész vezetését következetesen kérje számon; határozza meg a Vhr. 37. (4) bekezdése alapján a leltározás elvégzését igazoló leltárt helyettesítő, a részletező nyilvántartások alapján készített összesítő kimutatások tartalmát, formáját, s azok meghatározott időszakonkénti alkalmazásához a Közgyűlés hozzájárulását kérje meg; szabályozza a számlarendben a Számv. tv (2) bekezdés c) pontja alapján az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközökre vonatkozóan a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások kapcsolatát; határozza meg a Vhr. 49. (2) bekezdésére figyelemmel a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának vezetési módját; határozza meg az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatban, valamint a felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezés végrehajtásáról szóló szabályzatban a Vhr. 37. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök leltározási és selejtezési feladatainak részletes feladatait; gondoskodjon a pénzkezelési szabályzatban a készpénzkezelésre vonatkozó előírások a Vhr. 8. (3), (4) bekezdés d) pontja szerint kiegészítéséről a házipénztáron kívüli pénzkezelés szabályainak a meghatározásával; 3. a vagyongazdálkodás és nyilvántartás tekintetében a) gondoskodjon arról, hogy a beruházások eredményeként létrejött tárgyi eszközök bekerülési értékét a Számv. tv. 47. (1)-(2) és (4)-(9) bekezdésekben foglaltak alapján állapítsák meg. Ennek figyelembevételével határozza meg a beruházásokról vezetendő analitikus nyilvántartások, s az azokból a főkönyvi könyvelés részére készítendő feladások tartalmi és formai követelményeit. A szabályozást terjessze ki a meg nem valósult beruházások már elszámolt beruházási költségeinek a kivezetésével összefüggő feladatokra; 13

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK b) c) biztosítsa, hogy a gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok év végi értékelését (értékvesztés elszámolását, vagy visszaírását) minden esetben a Számv. tv ában és a Hivatal számviteli politikájában foglaltak szerint végezzék el; biztosítsa, a 2002-ben végzett ÁSZ ellenőrzés során tett javaslat alapján hogy az év végi költségvetési beszámolóba, illetve vagyonmérlegbe a pénzügyi befektetések a Számv. tv. 27. és a Vhr. 21. előírásainak megfelelően, azok tartósságának minősítése alapján kerüljenek be a befektetett eszközök, vagy a forgóeszközök közé; 4. a pénzgazdálkodás terén a) b) biztosítsa, hogy a likviditási terv évközben az Ámr a szerint folyamatosan aktualizálásra kerüljön; gondoskodjon az Ötv a alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettség-vállalása felső határának pontos megállapítása érdekében arról, hogy a kötvénykibocsátásról, továbbá a garancia- és kezességvállalásról és azok évenkénti esedékes összegeiről naprakész, analitikus nyilvántartás álljon rendelkezésre; 5. intézkedjen annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárások esetében a vonatkozó központi és helyi előírásokat köztük a Kbt. 5. (2) bekezdésében foglaltakat a becsült értékre vonatkozóan, illetve a 73. (1) bekezdésében rögzítetteket a szerződésmódosítás során követendő eljárást illetően tartsák be a Hivatalban; 6. a költségvetés végrehajtásáról készített zárszámadás esetében a) b) c) d) biztosítsa, hogy az éves zárszámadásról szóló helyi rendelettervezet az Áht ának előírásai szerint a költségvetési rendelettel összehasonlítható szerkezetben készüljön; gondoskodjon arról, hogy a zárszámadás tervezetben a tényleges létszámadatok költségvetési szervenkénti részletezésben ismertetésre kerüljenek az Ámr. 29. (1) bekezdés f) pontja szerint; gondoskodjon arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor az Áht ában kötelezően előírt, a , 8. pontja, valamint szöveges indoklással együtt a 9. és 10. pontja szerinti mérlegek, kimutatások bemutatásra kerüljenek; intézkedjen annak érdekében, hogy az intézmények pénzmaradványának összegével a Közgyűlés a költségvetési rendeletet az Ámr. 53. (6) bekezdése szerint az intézményvezetői döntéseket követően módosítsa; a munka színvonalának javítása érdekében: 7. intézkedjen, hogy a Hivatalban a pénzügyi-számviteli munka területén a gépi feldolgozás részaránya növekedjék. Gondoskodjon arról, hogy az informatikai eszközöket használó dolgozók munkaköri leírásait az e feladatok részletes megfogalmazásával az illetékes vezetők egészítsék ki; 14

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8. gondoskodjon arról, hogy az informatikai rendszerben keletkezett adatok védelme érdekében katasztrófa elhárítási terv készüljön; a Közgyűlésnek kérjen tájékoztatást a polgármestertől az Önkormányzat intézményrendszerében, feladatellátásában strukturális változást eredményező megtett intézkedésekről, valamint a végrehajtás során szerzett tapasztalatokról. 15

18 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉNEK, VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉS A ZÁR- SZÁMADÁS ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYSZERŰSÉGE 1.1. A költségvetés tervezésének, a költségvetési rendelet megalkotásának, elfogadásának szabályszerűsége Az Önkormányzat az évekre vonatkozóan az Ötv. 91. (1) bekezdésében előírt gazdasági programmal nem rendelkezett, a Közgyűlés erre az időszakra fejlesztési programot határozott meg. A évekre az évenkénti költségvetés megalapozottsága és tervszerűsége érdekében a Közgyűlés 2002 decemberében elfogadta gazdasági programját, amelyben a helyi adottságoknak megfelelő, reális célokat fogalmaztak meg. A programban a következő évekre Debrecen város fejlesztésével, az intézményhálózat működtetésével, a szociális ellátással, továbbá az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos kiemelt feladatok kerültek meghatározásra. A évi költségvetési koncepciót az Ámr ában előírtak szerint a várható bevételek és kötelezettségek figyelembevételével állították öszsze, s azt a polgármester határidőben a Közgyűlés elé terjesztette. A koncepciót a bizottságok és a kisebbségi önkormányzatok megtárgyalták, a kialakított véleményt jegyzőkönyvben rögzítették, amelyeket azonban nem csatolták a koncepcióhoz, megsértve ezzel az Ámr. 28. (3) bekezdésében foglalt előírásokat. A bizottságok és a kisebbségi önkormányzatok elnökei szóban tájékoztatták a Közgyűlést. A Közgyűlés határozattal döntött a tervező munka során betartandó elvekről, szabályokról, amelyeket a Hivatal a költségvetési rendelettervezet összeállítása során figyelembe vett. A költségvetési rendelettervezet előkészítése, egyeztetése megfelelt az Áht. 68. (1) bekezdésében foglalt előírásoknak. A Hivatalban a költségvetés összeállításához az adatszolgáltatás rendszerét az egyes főosztályok, osztályok feladatellátásához igazodóan alakították ki. Az adott évi költségvetés tervezésének jogszerű, határidőkhöz kötött végrehajtását körirat alapozta meg, az egységes adatszolgáltatás érdekében tervezési útmutatót is készítettek. A rendelettervezet egyeztetése az intézményvezetőkkel, érdekképviseleti szervekkel megtörtént, a tervezetet a bizottságok is megvitatták. A Pénzügyi bizottság a folyamatban lévő fejlesztésekre tervezett összeg csökkentését és a tárgyévre további fejlesztések felvételét javasolta a Közgyűlésnek. A polgármester a költségvetési rendelettervezetet a könyvvizsgáló véleményével együtt határidőben, december 10-én terjesztette a Közgyűlés elé. A javaslatban az Önkormányzat évi millió Ft összegű kiadási és bevételi előirányzatait az Ámr ában meghatározottak szerint munkálták ki. Figyelembe vették szerkezeti változásként a megszűnő feladatok éves szintű törlését (gyermekélelmezési konyhák), az intézménykorszerűsítésből adódó előirányzatváltozásokat. 16

19 A Közgyűlés az Áht ában előírt költségvetési mérlegek, kimutatások tartalmát rendeletben nem határozta meg. A Közgyűlés számára az Áht , 9. pontjaiban előírtak szerint az Önkormányzat összevont mérlegeit és elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit, valamint a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tájékoztatásul bemutatták. A közvetett támogatásokról adóelengedések, adókedvezmények öszszegéről nem tájékoztatták a Közgyűlést és a szöveges indokolásuk sem készült el, megsértve ezzel az Áht ában hivatkozott pontjában foglaltakat. A Közgyűlés a évi költségvetési rendeletet a Pénzügyi bizottság véleményének figyelembevételével a tervezetben szereplő fejlesztési előirányzatok módosításával fogadta el, abban meghatározták a címrendet és a kimutatások, mérlegek tartalmi felépítésénél figyelembe vették az Ámr. 29. (1) bekezdésében előírtakat. A végrehajtás szabályait részletesen a költségvetési rendeletmódosítás kivételével a magasabb rendű jogszabályokkal összhangban határozták meg. A Közgyűlés a évi költségvetésről szóló 49/2001. (XII. 28.) számú rendeletének 4. (7) bekezdése, továbbá a 4/2003. (II. 20.) számú rendeletének 7. (3) bekezdése a polgármestert arra kötelezte, hogy az év közbeni előirányzat-módosításokról a féléves, a háromnegyed éves és az éves beszámolás (zárszámadás) alkalmával adjon tájékoztatást a Közgyűlésnek. Ez az előírás az alábbiak miatt nem alkalmas arra, hogy az évközbeni előirányzat-változtatásokkal az Ámr. 53. (2) bekezdésében meghatározottak szerint a költségvetési rendelet módosításra kerüljön. Az Ámr. a rendeletmódosítás negyedévenkénti gyakoriságát írja elő. Az önkormányzatok (így Debrecen önkormányzata is) az első negyedévben is folyamatosan kapják a központi költségvetésből a pótelőirányzatokat, amelyekkel a költségvetési rendeletben szereplő előirányzatokat legalább negyedévente módosítani kell. A helyi előírás szerint viszont a rendelet módosításához az előterjesztést csak a féléves beszámolóval egyidejűleg kapja meg a Közgyűlés. Az Ámr évben hatályos előírása szerint a költségvetési rendelet utolsó módosításának legkésőbb a zárszámadást megelőző ülésen január 1- től pedig legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének jogszabályban meghatározott határidejéig kell megtörténnie. A helyi szabályozás azonban a költségvetési rendelet módosításához a tájékoztatási kötelezettséget a zárszámadással azonos időpontra írja elő. A költségvetési rendelet a negyedévenkénti módosítási kötelezettséget, továbbá az intézményvezetők, a polgármester és a jegyző ezzel összefüggő feladatait nem határozza meg A költségvetési előirányzatok módosításának szabályszerűsége Előirányzat módosítási hatásköre a polgármesternek a Közgyűlés felhatalmazása alapján, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetőinek az Áht. 93. (4) bekezdésében és az Ámr. 53. (4) bekezdésében meghatározottak 17

20 alapján volt. Az Önkormányzat előirányzatainak megváltoztatása így közgyűlési, polgármesteri és intézményvezetői hatáskörben történt. Az előirányzat-módosításokat dokumentumokkal alátámasztották. A közgyűlési hatáskörbe tartozó költségvetési előirányzatok módosítására előterjesztett javaslatok részletes információt biztosítottak a Közgyűlés számára a pótelőirányzatok forrásairól, a módosítások indokairól. A polgármester és az intézményvezetők a részükre biztosított hatáskört betartva hoztak döntéseket az előirányzatok módosításáról. A polgármester saját hatáskörben hozott döntéseit minden esetben határozat rögzítette. Az önkormányzati intézményvezetők belső bizonylaton jelezték saját hatáskörű előirányzatmódosításaikat, a kisebbségi önkormányzatok esetében a kisebbségi testület által hozott határozatok képezték a módosítás alapját. Az éves gazdálkodás során a megvizsgált dokumentumok 9%-ánál a kötelezettségvállalás megelőzte az előirányzat-módosítást. Az előirányzat-módosítást megelőző kötelezettségvállalással megsértették az Áht. 93. (1) bekezdésében és 98. (3) bekezdésében előírtakat, mely szerint a költségvetési szervek a kiemelt előirányzataikon belül kötelesek gazdálkodni, azaz a kötelezettségvállalás előtt meg kell győződniük arról, hogy a rendelkezésre álló kiadási előirányzat biztosítja-e a fedezetet. Az év végén azonban olyan kötelezettségvállalás és pénzügyi teljesítés nem volt, amelyre az előirányzat nem állt rendelkezésre. A jogszabályi előírásoktól eltérő helyi szabályozás következtében a költségvetési rendelet módosítása során megsértették az Ámr. 53. (2) bekezdésében foglaltakat, mivel az előírt legalább négy alkalom helyett a évben háromszor történt rendeletmódosítás. (Az Önkormányzat a évben havonta kapott a központi költségvetésből különböző jogcímeken pótelőirányzatokat.) A költségvetési rendelet első módosításakor a Közgyűlés 8/2002. (IV. 15.) számú rendeletével a pénzmaradvány jóváhagyásáról döntött, az első negyedévi előirányzat-változtatásokat nem vezették át. A 24/2002. (IX. 15.) számú rendeletbe a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, továbbá a polgármesteri, intézményvezetői hatáskörben június 30-ig végrehajtott előirányzatmódosítások épültek be. A Közgyűlés 28/2002. (XI. 25.) számú rendeletében a szeptember 30-i időpontig a polgármester és az intézményvezetők által meghozott döntésekkel módosította a költségvetési rendeletet. Ezt követően a végrehajtott előirányzat-módosításokról a Közgyűlés a április 3-án benyújtott zárszámadásról szóló előterjesztés keretében értesült, ezekkel a változtatásokkal a évi költségvetési rendeletet nem módosították (központi költségvetésből származó forrás 1890 millió Ft, intézményvezetői hatáskörben 467 millió Ft, polgármesteri hatáskörben 498 millió Ft végrehajtott előirányzat-módosítás). Ezzel megsértették az Ámr. 53. (2) és (6) bekezdéseiben a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előírásokat. A módosítások a költségvetési rendeletnek megfelelő tagolásban, azzal összehasonlítható szerkezetben készültek. A benyújtott rendelettervezetekben a költségvetési rendelet mellékleteinek megváltoztatására tettek javaslatot, a szöveges rész számadatainak a megváltoztatását nem kezdeményezték. Ezáltal a módosított költségvetési rendelet szöveges részében és a mellékleteiben meghatározott előirányzatok eltérnek egymástól. 18

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat.

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi átfogó ellenőrzéséről készült jelentésben megfogalmazott hiányosságok

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/889-1/2013./I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

JELENTÉS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0346 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TÁBLÁZAT A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ* Település:

TÁBLÁZAT A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ* Település: TÁBLÁZAT A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ* Település: (Igen/Nem) Előzmények 1. Fogadott-e el rendeletet az átmeneti gazdálkodásról (lehetőség)?ha igen, meghatározta-e ebben a felhatalmazás időtartamát?

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám:

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám: Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. 5000 Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: 000974 adószám: 11279770-3-16 Könyvvizsgálói értékelés Szajol Község Önkormányzata

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Tisztelet Képviselő-testület!

Tisztelet Képviselő-testület! Tisztelet Képviselő-testület! Putnok Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének felülvizsgálatát elvégeztem. A költségvetés előterjesztése a polgármester, a költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/483-100 E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu INTÉZKEDÉSI TERV Dévaványa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009.

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

JELENTÉS a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0420 2004. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V-1002-7/27/14/2003.

Részletesebben

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

JELENTÉS a Csongrád Megyei Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Csongrád Megyei Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Csongrád Megyei Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0426 2004. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V-1002-7/29/27/2003.

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2011. május

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

JELENTÉS a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0356 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A számvevői jelentésben megfogalmazott összefoglaló megállapítások és következtetések az alábbiak:

TÁJÉKOZTATÓ. A számvevői jelentésben megfogalmazott összefoglaló megállapítások és következtetések az alábbiak: 1 / 5 Iktató szám: I. 2-152/2004. Ügyintéző: Baranyiné/Hegedűsné TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzatánál végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzés jelentéséről Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0411 2004. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

JELENTÉS a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0465 2005. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V-1002-4/32/13/2004.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2..

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2.. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 18. ) számú r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzatok gazdálkodása

Önkormányzatok gazdálkodása Önkormányzatok gazdálkodása Ökopolitika az önkormányzatokban az Ökopolisz Alapítvány képzése Írta: Nagyházi György Önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0505 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3

Részletesebben

JELENTÉS a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0422 2004. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0507 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Piliscsév Önkormányzat 6/2006.(II.13.) KT. r e n d e l e t e az önkormányzati költségvetési gazdálkodás egyes szabályairól

Piliscsév Önkormányzat 6/2006.(II.13.) KT. r e n d e l e t e az önkormányzati költségvetési gazdálkodás egyes szabályairól Piliscsév Önkormányzat 6/2006.(II.13.) KT. r e n d e l e t e az önkormányzati költségvetési gazdálkodás egyes szabályairól Piliscsév Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0554 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-115/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0414 2004. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0528 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0571 2006. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JELENTÉS a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0418 2004. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

JELENTÉS a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0456 2004. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0565 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről

A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0404 2004. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület április 24-én 14 órától tartandó soros ülésére az önkormányzat évi belső ellenőrzéséről

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület április 24-én 14 órától tartandó soros ülésére az önkormányzat évi belső ellenőrzéséről E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. április 24-én 14 órától tartandó soros ülésére az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzéséről Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési szervek belső

Részletesebben

JELENTÉS Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0417 2004. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS a Vas Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Vas Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Vas Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0545 2005. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

A költségvetési szervek belső kontrollrendszere

A költségvetési szervek belső kontrollrendszere A költségvetési szervek belső kontrollrendszere Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tapasztalatai alapján Magyar Könyvvizsgálói Kamara XXIV. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád Salamon Ildikó felügyeleti

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0415 2004. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0463 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben