Innováció-finanszírozás kockázati tıkével. REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Innováció-finanszírozás kockázati tıkével. REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia"

Átírás

1 Innováció-finanszírozás kockázati tıkével REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia 2009

2 CELIN Az alapkezelı I. V. A befektetés menete II. IV. MFB Fejlesztési Tıkealap III. Innováció és kockázati tıke

3 Az alapkezelı

4 Fıbb paraméterek Alapadatok Jogszabályi környezet Ellenırzés Alapítás éve: Jegyzett tıke: 60 M Ft Tulajdonos: MFB Invest Zrt. Struktúra: kis létszámú, hatékony szervezet évi CXX törvény a tıkepiacról 1041/2005. Kormányhatározat EU iránymutatás Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyelı Bizottság MFB Zrt.

5 Feladatok Deal-flow Exit Vagyonkezelés Fund raising

6 Kezelt alapok pozícionálása

7 Piaci pozíció Alapkezelık a hazai piacon Alapok és méretük a hazai piacon 3 IKTA MRD Ft 28 bejegyzett alapkezelı 5 CELIN MFB FTA 15

8 CELIN

9 Fıbb paraméterek Alapadatok Jogállás Forrás 5 Mrd Ft jegyzett tıke 15 év futamidı Megszüntethetı tól Jogi személy Vagyontömeg Képviseli a CKTA 100% állami Tıkejegy tulajdonos az MFB 4,8 Mrd Ft saját tıke ( ) 4,8 Mrd Ft likviditás

10 PARI PASSU 50 % magánbefektetı Befektetési korlát Tpt. szerint Befektetési termékek ÖNÁLLÓ Max. 1,5 M EUR/év projektenként 70/30 tıke/hitel arány Nincs magánbefektetı EU vagy PM engedély nem szükséges CELIN termékek DE MINIMIS Max EUR tıke Max EUR kölcsön Nincs magánbefektetı Érvényes PM engedély EU engedélyezés folyamatban

11 Fókusz és jellemzıi Innováció (hazai KKV) Start-up/korai fázis Magas kockázati szint ÜT-re alapozott megtérülés Management Megvalósítás Termékfejlesztés Cégépítés/cégszerő mőködés Értékesítés Exit

12 Vagyonkezelés folyamata Vagyonkezelés Döntés- hozatal Adat- szolgáltat ltatás Döntés- elıkész szítés Döntés- végrehajtás

13 Befektetési gyakorlat Opciós jogok - Eladási opció - Vételi opció Szindikátusi szerzıdés - Zálogjogok - Együttmőködési feltételek Kockázat mérséklése Gt. szerinti tulajdonosi kontroll - Felügyelı Bizottság - Szavazatelsıbbség Tıkegarancia - Jövıbeni projektekre - Befektetett összeg 80 %-áig - Start Garancia - Garantiqa

14 Befektetési aktivitás Elımin minısítési si szakasz Alapkutatás / Nincs valódi IP Nincs üzleti koncepció Gigantikus projektméret Tervezési szakasz Értékelési szakasz Hiányos piaci információk Alkalmatlan menedzsment Megvalósíthatatlan üzleti koncepció Menedzsment elıélete Üzleti lehetıségek megítélése Alacsony hozamlehetıség ~150 beérkezett projektigény ~ 45 mrd Ft összegben Szerzıdésk skötési si szakasz Nincs érdekegyezség IP túlértékelése 4 megvalósult projekt

15 MFB Fejlesztési Tıkealap

16 EXIT-ek elıkészítése se MFB FTA Üzletpolitika MFB fejlesztési si célúc tıkebefektetéseinek vagyonkezelése 50 millió Ft-tól 3 milliárd Ft összegő befektetések % tulajdonrész EXIT politika

17 Innováció és kockázati tıke

18 INNOVÁCIÓ A CKTA üzletszabályzata innovációnak tekinti a számviteli törvény bekezdésében szereplı szellemi termékeket (szabadalom, know-how, formatervezési mintaoltalom, használati mintaoltalom, stb.) Innováció értékének lehetséges meghatározására alkalmas módszerek: Költségalapú módszer: Innováció kifejlesztésének költségei Piaci alapú becslés: hasonló az ingatlanpiachoz, aktív piac, összehasonlítható ügyletekkel Diszkontált cash-flow módszer: innováció jövedelemtermelı képességének meghatározása (DCF) Sorba rendezési módszer: Hasonló innovációk piaci lehetıségeinek összevetése Opciós módszer Licence és royalty alapú módszer

19 Innováció elemzése Innováció védettségét bizonyító dokumentumok Avulási kockázat vizsgálata Az innováció hasznos élettartalma a kizárólagosság szempontjából Innováció eredményeként létrejövı termék és a hagyományos termékek összevetése Újszerő, elınyös tulajdonságok bemutatása Innováció fejlesztési stádiuma (mikorra lesz termék) Független szakértık véleménye Szakirodalom bemutatása, (pl.: innovációra történı hivatkozások száma) Innováció következı fejlesztési stádiumának becsült költségei

20 Innováció értékének meghatározása: Diszkontált cash-flow módszer Nemzetközi gyakorlatban elfogadott módszer a szellemi termékek értékelésére Innováció jövedelemtermelı képességén alapul Érték = jövıbeni pénzáramok diszkontált értéke Az üzleti terv és innováció értéke között a DCF módszer teremti meg az összefüggést A diszkontált cash-flow módszer képlete:

21 Az üzleti érték becslése DCF alapú értékeléssel Az üzleti érték a jövıbeli diszkontált szabad cash flow-k összege Tényadatok alapján Maradványérték becsléssel F C F je le n -é rt é k e A z e s ü z le ti é rté k m e g b e c s lé s e D C F m ó d s z e r re l S z a b a d C a s h F lo w (F C F ) B e ru h á -z á s o k 5 0, A m o rt i-z á c ió 4 0, A d ó z á s e lı t t i e re d m é n y 3 0, , , , , , FCF keletkezése FCF FCF jelenértéke Hasonló módon becsülhetjük a vállalat üzleti értékét a rákövetkezı években (Értelem szerően az idısor mindig rövidül.)

22 A maradványérték kiszámítása A maradványérték az utolsó év szabad cash flow-jának megfelelı, valorizált örökjáradék éves értékeinek diszkontált összege 1, 8 0 0, , 6 0 0, , 4 0 0, , 2 0 0, , 0 0 0, , , , , S z a b a d C a s h F lo w (F C F ) M ill. F t. D is c o n t t é n y e zı ,000 12,000 10,000 8, , , ,0 0 0 Tény A s z a b a d c a s h flo w je le n é rté k e Maradvány érték november 13. Corvinus Kockázati Tıkealapkezelı Zrt

23 A befektetés menete

24 Elvárások a jelöltekkel szemben Egyedi innovációk bemutatása, komparatív elıny és jogi oltalom vagy kizárólagosság, Jó team, frontember, profi menedzsment és szakemberek, Megbízható referenciák és/vagy szakmai elıélet, Piaci szegmens jó meghatározása, Egy mőködı modell vagy prototípus, Egy részletes és jól átgondolt üzleti terv, A siker iránti személyes (pénzügyi) elkötelezettség

25 A befektetési konstrukció Tıkeemelés bázisa a szellemi termék értéke és nyilvántartása a saját tıkében Lényeges, hogy a közös cég operatív irányítását a feltaláló vagy az általa kijelölt személy végzi Kockázati tényezık figyelembe vételével kialakított minimális elvárt hozam Korrekciós tényezık Ügylettıl független biztosítékok Harmadik fél részérıl vállalt kivásárlási (opciós) kötelem Exit a mindenkori cégértéken

26 A befektetés menete Három lépcsı Regisztráció (elıszőrés) Adatfelvétel Megfelelési feltételek ellenırzése Értékelés Szakmai zsőrizés (független bizottság) Üzleti terv mélyelemzése Szerzıdéskötések Társasági Szindikátusi és opciós Biztosítéki

27 Elıminısítés A CKTA célja elıminısítési eljárás során: A projekt fıbb adatainak regisztrálása A formai kritériumok ellenırzése Innováció jogállásának megállapítása Fıbb elképzelések azonosítása Projekt nagyságrendjének meghatározása Szereplık azonosítása Az elsı személyes konzultáció Általában két hetet vesz igénybe

28 Az értékeléshez szükséges projekt-adatlap tartalma Szigorú formai kötelem nincs, segédlet letölthetı (www.ckta.hu) A döntés-elıkészítéshez szükséges információk Részletes számszaki és szöveges üzleti terv Értékelése általában 2-3 hónapot vesz igénybe Javasolt tartalma: Vállalkozás bemutatása Iparági, ágazati áttekintés Termék bemutatása Célcsoport meghatározása Személyzeti stratégia Marketing stratégia Pénzügyi adatok Versenytársak elemzése Innováció elemzése Exit lehetıségek bemutatása

29 A vállalkozás bemutatása Javaslat a tartalmi elemekre: A vállalkozás vagy tervezett vállalkozás fıbb adatai Tulajdonosok bemutatása Cégtörténet, cégfilozófia ismertetése Tervezett tevékenység ismertetése Eszközállomány ismertetése Díjak, szakmai elismerések

30 Iparági, ágazati áttekintés Javasolt tartalmi elemek Iparág bemutatása Iparágban tapasztalható trendek Jogszabályi környezet bemutatása Piaci belépés nehézségeinek elemzése A már meglévı szereplık mennyire akadályozhatják a piaci belépést! Fontos: az iparági lehetıségek és korlátok egyértelmő beazonosítása, önáltatás elkerülése!

31 Termék bemutatása Javasolt tartalom: Fı jellemzık ismertetése Milyen értéktöbbletet kínál a fogyasztók részére Miben különbözik a konkurenciától Termék piaci pozícionálása Hasonló termékek piaci adatai Eszköz és helyigény bemutatása

32 Célcsoport meghatározása Javasolt tartalom: Demográfiai jellemzık (életkor, jövedelem, foglalkozás, lakóhely stb.) Célcsoport életmódja Vásárlási döntéseket befolyásoló tényezık Célpiac mérete Célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás Léteznek-e alternatív piaci lehetıségek

33 Személyzeti stratégia Javasolt tartalom: A projekt megvalósításában kulcsszerepet betöltı szakemberek bemutatása Külsı partnerek bemutatása Szervezeti séma, ábra Alkalmazotti létszámpolitika Tervezett ösztönzési rendszer bemutatása Munkakörök és felelısségi szabályok ismertetése

34 Marketing stratégia Kiemelten fontos az olyan termékek esetében, amelyek értékesítése nagy mértékben függ a marketingtıl (pl. kozmetika). Javasolt tartalom: Tervezett promóció ismertetése Disztribúció és logisztika bemutatása A vállalkozás által használt árképzési elvek Alkalmazott piaci stratégia

35 Pénzügyi adatok Javasolt tartalom: A beszerzendı gépek, berendezések, ingatlanok árajánlattal történı alátámasztása Részletes költségterv indoklással Mérföldkövek és a hozzájuk tartozó részprojektek bemutatása A projekt finanszírozási konstrukciójának bemutatása Eredményterv és megtérülés jellemzıi (mutatók) Cash-flow terv Érzékenység-vizsgálatok és fedezeti pont elemzés Letölthetı segédlet (www.ckta.hu), amely 5 évre elıre mérleget, eredménykimutatást és cash-flowt készít a feltöltött alapadatokból.

36 Versenytársak elemzése A versenytársak ismerete nagy segítséget nyújthat a projekt-adatlap elkészítéséhez. Irányt mutathat többek között a marketingstratégia meghatározására, a beszállítók kiválasztására, az árképzési stratégia kialakítására, célcsoport meghatározására. A versenytársak elemzésének szempontjai: Konkurencia termékei és szolgáltatásai Árképzés Reklámtevékenység vizsgálata Beszállítók azonosítása Erıs és gyenge pontok azonosítása Versenytárs célcsoportjának meghatározása

37 EXIT lehetıségek bemutatása Management buy-out (MBO) Leveraged buy-out (LBO) Mezzanine pénzügyi befektetı beszállása (Bridge fin.) Szakmai befektetı beszállása (Trade-sale) Tızsdei bevezetés (IPO)

38 A tervezés során elkövetett fıbb hibák A projektméret pontatlan meghatározása (túl nagy vagy túl kicsi a tıkeigény) A projekt nem illeszkedik a CKTA üzletpolitikájába (pl. nincs innováció, nem KKV a projektgazda) A befektetı kockázata meghaladja az általánosan elfogadható mértéket (pl.: forráshiányos a projekt) Hiányos iparági ismeretek (üvegfal mögött effektus) A jogszabályi környezet pontatlan ismerete (pl.: GMP vagy GLP elıírások a gyógyszerkutatásban és gyártásban) A piaci szereplık erejének pontatlan ismerete (pl.: meghatározó világpiaci részesedés rövid idı alatt: lenyomjuk a Microsoftot effektus) A termékre egyszerően nincs igény, nincs piaca A termék még nem érett a kockázati tıkebefektetésre, sok fejlesztési forrást igényel (inkább vissza nem térítendı támogatás igénylése célszerő) A piacméret túlbecslése (Az árbevétel az 5. évben eléri a magyar GDP 50 %-át) Jó az innováció, viszont nagy a menedzsment kockázat Túl- vagy alultervezett költségek (könyvelés, logisztika, raktározás, rezsi stb. ) Mérföldkövek hiánya vagy pontatlan meghatározása

39 Szerzıdéskötési folyamat A befektetési és együttmőködési feltételek a szindikátusi és a társasági (vagy alapszabályban) szerzıdésben kerülnek rögzítésre A jóváhagyott üzleti terv a szerzıdésben rögzítésre kerül vagyis annak módosításához a CKTA döntéshozó testületének a hozzájárulása szükséges A felek a jogaikat vételi és eladási opciókkal védik A CELIN a találmányra, a társtulajdonos üzletrészére, valamint a céltársaság vagyonára zálogot alapít A szerzıdés megkötése általában 1-2 hónapot vesz igénybe A CKTA rendelkezik szerzıdésmintával, amit a projekt-adatlap benyújtását követıen az ügyfelek rendelkezésére bocsát

40 A projektelutasítások aránya az egyes szakaszokban 15 % 5 % 15 % 65 % Elıminısítés Projektadatlap kidolgozása Projektadatlap értékelése Szerzıdéskötés

41 Kapcsolat Corvinus Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt Budapest Népfürdı u. 22. Tel.: Fax: Web:

42 Köszönöm a figyelmet!

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva.

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. 1210-06 Modul (Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje) 4. pontjának részletes

Részletesebben

Ajánlattevı: PROINVEST 2001. Kft.

Ajánlattevı: PROINVEST 2001. Kft. ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az ABBÁZIA Idegenforgalmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által korábban zárt körben kibocsátott 10.500 db dematerializált törzsrészvény nyilvános értékesítéséhez. Ár: 10.700,-

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

Kutatás és üzlet az ELTE-n

Kutatás és üzlet az ELTE-n Kutatás és üzlet az ELTE-n Gyakorlati tanácsok kutatók számára Készítette: Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével és lektorálásával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz A saját farmom mindig zöldebb című pályamunkában részletesen be kell mutatni egy elképzelt, vagy már működő gazdaságot.

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı határozatok száma

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója BRIDGE WEALTH MANAGEMENT ZRT CÍM: H-1027, BUDAPEST TÖLGYFA UTCA 24 WEB: WWW.BWM.HU EMAIL: INFO@BWM.HU TEL: (+361) 336 05 24 FAX: (+361) 336 05 26 BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap

Részletesebben

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység Barsy Miklós igazgató Bemutatás A Geopolitikai Tanács és Kockázatelemzési Egysége egy független a kockázatok kezelésére specializált tanácsadó

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A befektetési alap olyan eszköz, mely lehetıvé teszi az egyes befektetıknek megtakarításaik befektetését egyszerően, biztonságosan, költség-hatékonyan és a kockázatok megosztása

Részletesebben

13. FEJEZET Projektek banki finanszírozása, a bankválasztásának szempontjai

13. FEJEZET Projektek banki finanszírozása, a bankválasztásának szempontjai 13. FEJEZET Projektek banki finanszírozása, a bankválasztásának szempontjai A fejezet célja, hogy segítséget nyújtson az önkormányzatoknak a banki kapcsolataik fejlesztésében és a minél kedvezıbb banki

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Készítette: Amigo Pedro Roberto Konzulens: Lévai József Csizmadia Lászlóné Debrecen 2006. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı...

Részletesebben

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3.1. Elméleti megalapozás és a szükséges fogalmak 3.1.1. Az innovációs fogalomkör Az innováció meghatározására a szakirodalomban számos kísérlet

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya A piacgazdaság mőködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplıi számára hozzáférhetıen, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ. Közös Alap I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN

ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ. Közös Alap I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ Közös Alap Az értékelési kritériumrendszer két részbıl áll. I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN A minısítés elsıdleges inputja az

Részletesebben