A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre"

Átírás

1 A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre Az ösztöndíj a szociálisan hátrányos helyzetben lévı nappali képzési formában, államilag támogatott alapképzésben vagy felsıfokú szakképzésben tanuló fıiskolai hallgatók anyagi körülményeinek javítását, kedvezıbb tanulmányi feltételeik megteremtéséhez nyújt támogatást. 2. A pályázatnál figyelembe vehetı szociális körülmények a lakhely és az intézmény távolsága; a hallgató családi körülményeire vonatkozó adatok (pl. hány eltartója van a hallgatónak); a hallgató háztartásában az egy fıre jutó nettó jövedelem; a hallgatóval egy háztartásban élı eltartottak száma; továbbá figyelembe vehetı még az egy háztartásban élı igazoltan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élı hozzátartozó. 3. A pályázás módja Szociális ösztöndíjra pályázni a GDF honlapján található adatlap kitöltésével, valamint jelen szabályzat mellékletében felsorolt igazolások csatolásával lehet. A pályázatok benyújtási határideje: tárgyév szeptember 30, ill. február 28. Nem megfelelıen kitöltött, hiányosan benyújtott, valamint valótlan adatokat tartalmazó pályázatok az elbírálás során kizárásra kerülnek. A határidı után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban fogadni és elbírálni. A pályázati elbírálás során hiánypótlásra NINCS lehetıség! 4. Az elnyerhetı támogatás idıtartama: egy félév (5 hónap). 5. A támogatás mértéke: A szociális támogatás mértékét az igénylık száma, a beadott kérelemben szereplı indokok, és a rendelkezésre álló keretösszeg határozza meg. 6. Szociális támogatásra nem jogosultak akik, nem rendelkeznek aktív hallgatói jogviszonnyal; alapképzési idın túl lévı hallgatók; költségtérítéses képzésben lévı hallgatók; nyilatkozatuk ellenére nem a valóságnak megfelelı adatokat szolgáltattak; hiányosan adták le pályázati anyagukat. 1

2 7. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információszerzés: A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást az Információs Központban kaphatnak az érdeklıdık. Tájékoztatás az címen is kérhetı. 8. A pályázatok elbírálása Az elbírálás során érvényesítendı fı szempont a pályázó szociális helyzete az 51/2007 (III. 26). Sz. Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével.. Csak annak a hallgatónak a pályázata fogadható el, aki szociálisan rászorul. Az elbírálás pontrendszerben történik, melyben figyelembe veszünk minden olyan körülményt, amely meghatározza a hallgató szociális helyzetét. 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet: A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20 %-a, amennyiben a hallgató fogyatékossággal élı vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy hátrányos helyzető és kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülıje, illetve szülei az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megilletı szolgáltatás megállapításához a szülı nyilatkozata szerint legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek, vagy családfenntartó vagy nagycsaládos, vagy árva. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10 %-a, amennyiben a hallgató hátrányos helyzető, vagy gyámsága nagykorúsága miatt szőnt meg, vagy félárva. 9. Döntés a szociális ösztöndíjak megítélésérıl Az ösztöndíjat Fıiskolánkon azon rászoruló hallgatók nyerhetik el, akik az összes pályázó közül az adott pontrendszer alapján a legmagasabb pontot érték el. A pályázatok pontozását, rangsorolását, és a Tanulmányi Bizottság elé terjesztését az esélyegyenlıségi megbízott végzi. A szociális ösztöndíjak odaítélésérıl a Tanulmányi Bizottság dönt. Megegyezı pontszám esetén a pályázatok azonos elbírálás alá esnek. A pályázatok elbírálásáról levélben értesítjük a hallgatókat. 11. Fellebbezés A döntés ellen fellebbezésre, írásban az eredményhirdetést követıen 15 napon belül van lehetıség. A fellebbezésrıl a Fellebbviteli Bizottság a fellebbezés beérkezését követıen 3 napon belül dönt. A fellebbezést az Információs Központban személyesen lehet leadni. 2

3 A GDF szociális ösztöndíj szabályzatának melléklete Rendszeres szociális ösztöndíj A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az odaítéléskor érvényes hallgatói normatíva: a) 20 %-a (2008/2009 tanévben: Ft), amennyiben a hallgató fogyatékossággal és vagy fogyatékossága miatt, egészségi állapota miatt állandó felügyeletre szorul vagy, munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette és ez az állapot legalább egy éve tart vagy, törvényes képviseletet ellátó szülıje (szülei) az általános iskola 8. osztályán fejezték be a tanulmányaikat és rendszeres gyermekvédelmi támogatásban / kedvezményben részesült vagy, tartós nevelésbe vettek (állami gondozott volt) vagy, legalább egy gyermeke van vagy, az évi III. tv. alapján ápolási díjra jogosult vagy, legalább két eltartott testvére van vagy, legalább két vele egy háztartásban élı személyre igaz, hogy keresetük a havi minimálbér összege alatt van vagy, legalább két kiskorú gyermek gyámja vagy, árva, illetve mindkét- vagy vele egy háztartásban élı hajadon, nıtlen, elvált vagy különélı szülıje elhunyt. b) 10 %-a (2008/2009 tanévben: Ft), amennyiben a hallgató gyámsága nagykorúság miatt szőnt meg vagy, középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzı védelembe vett vagy, rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap(ott) vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, félárva. A szociális rászorultság körülményeinek igazolására az alábbi dokumentumokat fogadjuk el, és vesszük figyelembe a pályázati kérelem értékelésénél: Minden esetben szükséges: Helyi népesség-nyilvántartó iroda által kiállított igazolás arról, hogy az állandó lakcímre kik vannak bejelentve. 1. A pályázóval egy háztartásban élı szülı(k)rıl/eltartókról szükséges: Eltartók jövedelmének APEH által történı igazolása. Az utoljára beadott adóbevallásról szóló APEH-os igazolást a területi APEH hivataltól kell kérni, amit az adóbevallás alapján állítanak ki. Az igazolás mindig az elmúlt évrıl szól. Ha a jövedelem nulla forint volt, akkor arról kell igazolást kérni, hogy nem nyújtottak be bevallást; 3

4 A szülı(k)/eltartók munkáltatója által kiállított igazolás is, melyen fel kell tüntetni a szülı/eltartó havi nettó jövedelmét; Ha a szülı gyermekgondozási segélyben (gyes), gyermekgondozási díjban (gyed), gyermeknevelési támogatásban (gyet) részesül, akkor az azt megállapító határozat másolata és a folyósítás igazolása (postai szelvény vagy bankkivonat másolata). Amennyiben a hallgató családjában az egy fıre jutó nettó jövedelem ,-Ft alatt van, akkor környezettanulmány leadását kérjük. Ha a környezettanulmány kiadása nem lehetséges a pályázati idın belül, akkor egy igazolást kérünk, hogy a környezettanulmány elkészítésének folyamatát az illetékes Önkormányzat megindította. 2. Ha a hallgatóval egy háztartásban munkanélküli is él: Munkanélküliség esetén a Regionális Munkaügyi Központ által kiállított igazolás, amely tartalmazza, hogy az illetı regisztrált vagy nem regisztrált munkanélküli, mióta nem rendelkezik munkával, valamint a munkanélküli járadék összegét; Ha a szülı háztartásbeli, önkormányzati igazolás szükséges errıl. 3. Ha a hallgatóval egy háztartásban nyugdíjas vagy/és rokkantnyugdíjas is él: A nyugdíjas igazolvány és egy 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény másolata; Rokkantnyugdíjas személy esetén a fentiek mellé kérjük csatolni a leszázalékolás fokát tartalmazó orvosi szakvéleményt és az APEH által kiállított jövedelemigazolást is. (Ha nem adott be adóbevallást az APEH arról is kiállít igazolást.) 4. Elvált szülık esetében: A válásról szóló bírósági végzés fénymásolata; A gyermektartás összegét a kifizetést igazoló 3 hónapnál nem régebbi bizonylat másolatával (bankszámlakivonat, postai szelvény) kérjük igazolni. Egyéb esetben az eltartó szülı nyilatkozatát kérjük a gyermektartás összegérıl. 5. Különélı szülık esetében: A különélést hivatalos határozattal, vagy mindkét szülı által tett nyilatkozattal kell igazolni, mely a gyermektartás összegét is tartalmazza; 6. Testvérek: Ha még nem jár iskolába (7 éven aluli), akkor születési anyakönyvi kivonat fénymásolata szükséges; Ha iskolába jár, iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás benyújtása szükséges; Amennyiben az egy háztartásban élı testvér dolgozik eltartott testvérként nem vehetı figyelembe. Ebben az esetben az ı jövedelmét is igazolni kell (az eltartók jövedelmének igazolásával azonos módon); Az egy háztartásban élı testvér munkanélküliségének igazolása is a fent leírt módon történik. 7. Félárva vagy árva hallgatók esetében: 4

5 Az elhunyt szülı(k) halotti anyakönyvi kivonat(ainak) fénymásolata; A pályázó hallgató és (ha van) testvéreinek árvaellátásáról szóló igazolás (3 hónapnál nem régebbi szelvény másolata és a törzsszámról szóló igazolás, vagy az ellátás folyósításáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves kimutatás); Özvegyi nyugdíj összegérıl szóló igazolása (határozat, vagy 3 hónapnál nem régebbi postai utalvány másolata). 8. Ha a pályázót nagyszülei tartják el: A jövedelem/nyugdíj igazolásán túl szükséges egy hivatalos jegyzı vagy közjegyzı elıtt tett nyilatkozat a szülıktıl, amely tartalmazza, hogy nem a szülık tartják el a hallgatót (és ennek okát), valamint azt, hogy a szülık mivel járulnak hozzá a pályázó megélhetéséhez; 9. Ha a pályázó házas: A házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata; A házastárstól is kérünk APEH-os és munkáltatói jövedelem-igazolást (ld. 1. pont), ha tanuló, ebben az esetben iskolalátogatási igazolást, amennyiben munkanélküli, a Regionális Munkaügyi Központ által kiállított igazolást. 10. Ha a pályázó szülı vagy családfenntartó: A gyermekérıl születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát a pályázathoz kell csatolni; Ha a pályázó gyermekgondozási segélyben (gyes, gyermekgondozási díjban (gyed), gyermeknevelési támogatásban (gyet) részesül, akkor az azt megállapító határozat másolata és a folyósítás igazolása (postai szelvény vagy bankkivonat másolata) ; Ha a hallgató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult, akkor tıle kérjük az errıl szóló önkormányzati igazolást, amely tartalmazza az ápolási díj összegét is. 11. Ha a pályázó önfenntartó: A szülık (állandó lakhely szerint illetékes) jegyzı vagy közjegyzı elıtt tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmezı önfenntartó, valamint arról, hogy milyen formában támogatják vagy nem támogatják az igénylı megélhetését. Ha a szülı megtagadja a nyilatkozattételt, akkor az igénylı nyilatkozik írásban arról, hogy a Hallgatói Követelményrendszerben (TVSZ) foglaltakat ismeri, tudomásul veszi, és a valósággal egyezı adatokat szolgáltat, amikor öneltartóként tünteti fel magát, úgy, hogy a nyilatkozatból megállapítható legyen a szülıi nyilatkozattétel megtagadásának ténye. Az ellenjegyzı igazolja a szülıi (eltartói) nyilatkozattétel megtagadását, és azt, hogy a fentiek szerint az igénylı öneltartónak vallja magát. A nyilatkozat nem lehet 6 hónapnál régebbi; Továbbá a hallgató saját jövedelemrıl szóló hivatalos kimutatás szükséges. APEH által kiállított igazolást kérünk, amennyiben azonban a hallgató nem adott be adóbevallást, vagy 0 Ft-ról szól az igazolása, más módon kell igazolnia megélhetését. Pl. munkáltatói igazolás, ösztöndíj igazolás, önbevallás stb. Hivatalos jövedelemigazolás nélkül a pályázat érvénytelen. 5

6 12. Ha a hallgató, vagy vele egy háztartásban fogyatékossággal élı, vagy tartósan beteg családtagja van: A pályázó, vagy a vele egy háztartásban élı családtag fogyatékosságát az Országos Orvosszakértıi Intézet, vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság, igazolja; A pályázó, vagy a vele egy háztartásban élı családtag tartós betegségét a szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa igazolja. (Tartósan beteg az a tizennyolc évesnél idısebb személy, aki tizennyolcadik továbbtanulás esetén huszadik életévének betöltése elıtt munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, és ez az állapota egy éve tart, vagy elıreláthatólag egy évig fennáll. (51/1990 (III.21.) MT rendelet 4. b)); Rendszeres orvosi/gyógyszeres kezelést orvos igazolja. 13. A hallgató hátrányos helyzető, Ha középiskolai tanulmányai során a jegyzı védelembe vett, akkor errıl szükséges a jegyzı határozata vagy igazolása; Ha rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapott, akkor ennek igazolására az önkormányzat által kiállított igazolás vagy határozat szükséges; Ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, akkor errıl az önkormányzat által kiállított igazolás vagy határozat szükséges; Ha a gyámhatóság ideiglenes hatállyal intézetbe utalta, gyámhatóság állami nevelésbe vette, gyámhatóság tartós nevelésbe vette, akkor ennek igazolására csatolandó az illetékes gyámhatóság határozata vagy igazolása. 14. A hallgató halmozottan hátrányos helyzető: Ha valamely szülı csak az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, akkor errıl a szülı írásos nyilatkozata szükséges, melyben büntetıjogi felelısségét elismeri. Ha a hallgatót tartós nevelésbe vették, akkor errıl az illetékes hatóság igazolása vagy határozata szükséges. 15. A hallgató nagycsaládos: Ha a pályázónak legalább két eltartott testvére van, illetve legalább három gyermeke, akkor errıl, ha még nem jár iskolába (7 éven aluli), akkor születési anyakönyvi kivonat fénymásolata szükséges, vagy, ha iskolába jár, iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás benyújtása szükséges; Ha eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élı személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, akkor ennek igazolása APEH, munkanélküli stb. igazolással szükséges; Amennyiben a hallgató legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja, errıl az illetékes gyámhatóság határozatai, illetve igazolásai szükségesek. 16. Amennyiben a hallgató gyámsága nagykorúsága miatt megszőnt, be kell nyújtani az errıl szóló gyámhatósági igazolást vagy határozatot. 6

7 17. A nevelıszülıi díj összegérıl szóló igazolás. Rendkívüli szociális ösztöndíj Lehetıség van rendkívüli szociális ösztöndíj kérvényezésére, ha államilag támogatott, nappali tagozaton, alapképzésben vagy felsıfokú szakképzésben folytat tanulmányokat a hallgató és családja szociális helyzetében jelentıs változás történik (pl. valakinek gyermeke születik). A támogatást az események megtörténte után az adott féléven belül kell benyújtani. Nem jogosult rendkívüli szociális támogatásra az a pályázó, aki rendszeres szociális ösztöndíjban részesül. A rendkívüli szociális támogatás eltérı mértékben nyújtható: a) Maximálisan Ft, amennyiben: a hallgatónak gyermeke született (csatolandó a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata); a hallgató házasságot kötött (csatolandó a házassági anyakönyvi kivonat másolata); a hallgató lopás, bőncselekmény áldozata lett (csatolandó a Rendırségi Jegyzıkönyv másolata a lopás, bőncselekmény tényérıl). b) Maximálisan Ft, amennyiben A hallgató eltartója elhalálozott (csatolandó a halotti anyakönyvi kivonat másolata); A hallgató eltartója tartósan munkanélkülivé vált /a munkanélküliség legalább 3 hónapja fennáll/ (csatolandó a munkanélküliségrıl szóló határozat másolata); A hallgató vagy eltartója balesetet, 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett (csatolandó kórházi zárójelentés másolata). 7

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév Általános Vállalkozási Főiskola Hallgatói Önkormányzat Budapest 1114 Villányi út 11-13 Tel: 381-8116 Fax: 466-74-10 A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi

Részletesebben

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév Minden esetben szükséges: Helyi népesség-nyilvántartó iroda által kiállított (általában a területileg illetékes

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK MELLÉ

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI Fontos tudnivaló, hogy bármilyen nyilatkozatot csak teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában fogadunk el, melyek a következők lehetnek: a) két

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában)

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Szociális támogatás pályázati űrlap 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám: Hiányzó dokumentumok:

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév II. félévére Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez A pályázat által vizsgált időtartam A pályázatok során figyelembe vett időszak az elmúlt hat hónap (2012. július1-2012. december 31.), tehát

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 2/2. számú mellékletét képező Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás Pályázati Űrlaphoz Általános tudnivalók a pályázati

Részletesebben

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Hallgató neve:... Neptun kód:... (A tanulmányaikat 205 szeptemberében megkezdő hallgatók esetében nem kötelező kitölteni!) Szak:... (Csak azt a szakot adja

Részletesebben

A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi. rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló. kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során)

A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi. rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló. kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során) A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során) irányadó kitöltési útmutató és az elfogadható igazolások

Részletesebben

Igazolás lista. A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája

Igazolás lista. A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája Igazolás lista A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1.) Dokumentumok szkennelése Felhívjuk a figyelmet,

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/2. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 3 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 3 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 3 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS Készült: a HEFOP 2.2.1.- A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében címő intézkedés Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szakemberek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA A KÉRVÉNYEK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: BEKÜLDÉSI CÍMEK: Felsőbb évesek: 2012. június 15. Leendő első évesek: 2012. augusztus

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. A szociális rászorultság alapján elfogadható igazolások

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. A szociális rászorultság alapján elfogadható igazolások 77 6. SZÁMÚ MELLÉKLET A szociális rászorultság alapján elfogadható igazolások 244 2. (1) Alacsony jövedelemre való hivatkozás esetén, ha az eltartó: a) önadózó: a területileg illetékes NAV adóigazgatóság

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDİ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRİL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2010. Szabályzat az SZTE halltatói

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3. idıskorúak

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem önkormányzati segély megállapítására

Kérelem önkormányzati segély megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fı utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 hatosag@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfı 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs péntek

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM Budapest, 2015 1 A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (alapképzés; egységes, osztatlan képzés; mesterképzés;

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben