KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSHOZ 2012/2013. II. félév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSHOZ 2012/2013. II. félév"

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSHOZ 2012/2013. II. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK MELLÉ CSATOLNI, AKIK SEMMILYEN MÁS MÓDON NEM TUDJÁK IGAZOLNI KERESETÜKET* (Ezért kérjük a rutinos pályázók is olvassák el mi az amit MINDENKÉPP csatolni kell és mi az amit NEM. ) Kitöltési útmutató: Csak nappali tagozatos, államilag finanszírozott / állami ösztöndíjas hallgató igényelheti a fent nevezett pályázatot! A pályázati eredmény kihirdetése után a hallgató saját pályázatát megtekintheti, az eredménnyel kapcsolatban észrevételt tehet, de hiánypótlásra (mellékletek, aláírás stb) lehetőség nincsen! A pályázathoz csatolt igazolásokat, dokumentumokat minden félévben be kell nyújtani! Figyelem! Automatikusan, elbírálás nélkül érvénytelen a pályázat: aláírás, dátum Neptun kód, nyilatkozat nélkül az igazolások, mellékletek nélkül (jövedelemigazolás, önkormányzati igazolás stb) határidőn túl beadott pályázat Megfelelő igazolás nélkül az igényelt kedvezmény nem bírálható el, automatikusan elutasításra kerül! Minden esetben szükséges ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS-t hozni az pályázóval egy háztartásban élők számáról. Amennyiben lehetséges, kérjük, hogy a felsorolt nevek mellé a születési év is legyen feltüntetve a könnyebb beazonosíthatóság érdekében. Felhívjuk a kedves pályázók figyelmét, hogy minden önkormányzatnál más az említett igazolás kiadásának időtartama (van aki azonnal kiadja, van akinél egy vagy akár több napot is várni kell), így érdemes elsők között felkeresni az önkormányzatot. Jövedelemigazolás utolsó 3 havi nettó átlagkeresetet kell, hogy tartalmazza! 1 hónapnál régebbi igazolást nem áll módunkban elfogadni! Csak nyomtatott formában, pecséttel ellátva és eredeti példányban tudjuk elfogadni, illetve a munkavállaló munkába állásának idejét is tartalmaznia kell. Amennyiben környezettanulmányt kellene beadnia, kérjük minél hamarabb, de legkésőbb február 8-ig jelezze ezt felénk a címen. A tárgyba kérjük tüntesd fel a neved, illetve a környezettanulmány szót! A szociális körülményekre illetve a jövedelmi helyzetre vonatkozó valamennyi kérdésre kötelező válaszolni! A szürke részeket a HÖK tölti ki! Kérjük, hogy a kis szelvényeket (pl. nyugdíj, vonat/busz jegy, iskolalátogatási stb) egy A/4-es lapra tűzzétek vagy ragasszátok rá (többet akár lehet egy lapra is), mert egyrészt könnyebb lesz összetűzni a pályázatot, másrészt kisebb az esélye, hogy elkallódik. Továbbá kérjük, hogy a szelvény mellé a jogosult nevét illetve a jogcímet (pl. családi pótlék, nyugdíj stb) is tüntessétek fel. A helytelenül csatolt igazolásokért a HÖK nem vállal felelősséget. Nyilatkozatot csak géppel írott formába fogadunk el! Fontos tudnivaló, hogy amennyiben bármilyen nyilatkozatot szükséges tennie, csak teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában fogadunk el, melyek a következők lehetnek: a) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni; b) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van; c) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; d) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik; I. Pályázó adatai: Személyi adatok: a személyazonosító okmányban szereplő adatokkal megegyezően, nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni. Az utolérhetőség megadása nem kötelező, de ajánlott! 1

2 Párhuzamos képzésről nyilatkozat: 51/2007-es korm.rendelet 10.. (7) bekezdése alapján a hallgató a 7. b) és c) pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménytől kaphat támogatást. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet ezekben a támogatásokban, amellyel előbb létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. II. Pályázóra vonatkozó rendkívüli szociális körülmények Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató esetén: az a hallgató, aki: a.) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy b.) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll; Igazolás: Kérjük az Országos Orvosszakértői Intézet, vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság igazolását. (MÁSOLAT) Halmozottan hátrányos helyzetű hallgató esetén: Az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította, és akinek mindkét szülője legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek. Igazolás: Ha a hallgató törvényes felügyeletét ellátó szülője legfeljebb az általános iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, erről a munkáltató vagy a Munkaügyi Hivatal igazolása szükséges. Tartós nevelésbe vételről a lakóhely szerint illetékes gyámhivatal igazolását kérjük becsatolni. (MÁSOLAT) Családfenntartó: az a hallgató, a.) akinek legalább egy gyermeke van, b.) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult; Igazolás: gyermeke születési anyakönyvi kivonat (MÁSOLATA), illetve ápolási díjról szóló igazolás (MÁSOLAT) Nagycsaládos: az a hallgató, akinek a.) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy b.) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy c.) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja; Igazolás: testvérek iskolalátogatási igazolása (EREDETI) és/vagy testvér(ek) jövedelem igazolása (EREDETI) és/vagy gyámságról igazolás (MÁSOLAT) Árva: Az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe; Igazolás: az árvaságot igazoló okirat(ok) fénymásolata és az árvaellátást (a pályázóval élő testvérei után járó árvaellátást is) igazoló szelvény csatolandó. Hátrányos helyzetű hallgató esetén: Az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította. Igazolás: Igazolás arról, hogy a hallgatót középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vette, illetve ha a hallgató után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, akkor mindkét esetben a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője határozatának másolata csatolandó; Ha a hallgató állami gondozott volt, vagy kikerült a nevelésbe vétel alól, vagy gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg: a lakóhely szerint illetékes gyámhivatal igazolása (MÁSOLAT) szükséges; A pályázó tartós betegségét a szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa igazolja (MÁSOLAT). Kérjük, hogy az ápolás időtartamát is tartalmazza az igazolás. Félárva: Az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe; Igazolás: Halotti bizonyítvány és az özvegyi nyugdíjról szóló szelvény csatolandó (MÁSOLAT). A pályázó és testvérei árvaellátását igazoló szelvény csatolandó (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított) (MÁSOLAT). Amennyiben az eltartó részére már nem jár özvegyi nyugdíj, erről hivatalos igazolás. 2

3 III. Pályázó lakhelyére vonatkozó adatok: Albérlet Budapesten: Albérleti szerződés MÁSOLATA, 3 hónapnál nem régebbi, vagy határozott időre szóló szerződést tudunk csak elfogadni. Albérleti szerződésnek az interneten is található formanyomtatvány fogadható el a bérlő, bérbeadó és két tanú aláírásával! A hallgató állandó lakhelyének a képzési helytől való távolsága: Egy útra szóló jegy (busz/vonatjegy) csatolása kötelező (EREDETI). Amennyiben a jegyen nem szerepel a távolság (kilométer), abban az esetben az adott közlekedési társaságtól kell kérni egy igazolást, mely tartalmazza a pályázó lakhelye és Budapest közötti távolságot. IV. A pályázó és vele egy háztartásban élők adatai: ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS egy háztartásban élőkről! Az egy főre jutó jövedelem kiszámításához fontos dokumentum, e nélkül a pályázat érvénytelen! Kérjük sorolja fel az Önnel egy háztartásban élőket a példa alapján! NÉV ROKONI FOK 3 HAVI NETTÓ ÁTLAG JÖVEDELME (pontosan kiszámolva) Minta János pályázó - Mintáné Ypszilin Éva édesanya FT Minta Krisztina eltartott testvér - Minta Béla testvér Ft Alkalmazott: olyan munkavállaló, aki a NAV felé bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik Igazolás: munkáltató által kiállított jövedelem-igazolása (EREDETI) november hónaptól január hónapig kapott NETTÓ ÁTLAG jövedelemről. Egyéni Vállalkozó: Vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik Igazolás: Könyvelő által kiállított és hitelesített bérjegyzék vagy számfejtő lap az elmúlt 3 hónapról novembertől január hónapig illetve vállalkozói igazolvány másolata továbbá nyilatkozat (két tanú által aláírt), hogy mivel foglalkozik a cég továbbá Környezettanulmányt (EREDETI) kérünk, ha a vállalkozó jövedelme havonta nem éri el a minimálbér összegét, továbbá abban az esetben, ha az eltartó a saját vagy közeli hozzátartozója által tulajdonolt gazdasági társaságtól részesül jövedelemben. Saját gazdasági társaságból származó jövedelem esetén: Igazolás: Könyvelő által kiállított és hitelesített bérjegyzék vagy számfejtő lap az elmúlt 3 hónapról novembertől január hónapig továbbá nyilatkozat (két tanú által aláírt), hogy mivel foglalkozik a cég továbbá Környezettanulmányt (EREDETI) kérünk, ha a vállalkozó jövedelme havonta nem éri el a minimálbér összegét, továbbá abban az esetben, ha az eltartó a saját vagy közeli hozzátartozója által tulajdonolt gazdasági társaságtól részesül jövedelemben. Őstermelő: Őstermelői igazolvánnyal rendelkezik. Igazolás: kérjük az előző évi őstermelői igazolvány - és az értékesítési betétlap fénymásolatát az őstermelő saját kezű aláírásával hitelesítve. Őstermelő családtag esetén is kérünk jövedelemigazolást a könyvelő által. Környezettanulmányt kérünk abban az esetben, ha az őstermelő havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét. Nyugdíjas (eltartó vagy egy háztartásban él pályázóval): Igazolás: az utolsó havi ellátás kifizetésének igazolása (bankszámla kivonat is elfogadható) (MÁSOLAT) és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolás a nyugdíj összegéről évre (MÁSOLAT) Rokkant nyugdíjas: Igazolás: az utolsó havi ellátás kifizetésének igazolása (MÁSOLAT) és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolás a nyugdíj összegéről évre (MÁSOLAT) TOVÁBBÁ ORSZI határozata (MÁSOLAT), kiemelve a rokkantság megállapítására vonatkozó részt! Ápolási díjas: Igazolás: az ápolási díj összegét igazoló szelvény (EREDETI), illetve ha az eltartó az ápolási díjon kívül nem rendelkezett az adott évben más jövedelemmel, akkor az NAV-tól egy megtagadó nyilatkozatot. (EREDETI) Háztartásbeli: Igazolás: közjegyző vagy a helyi önkormányzat által kiállított igazolás csatolandó (MÁSOLAT). NAV igazolást ebben az esetben is kérünk, hogy az illető az adott évben nem vallott be adózó jövedelmet. Tartósan beteg: Igazolás: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet határozata (MÁSOLAT) vagy a szakellátást nyújtó intézmény szakorvosi igazolását, kiemelve a tartós betegség megállapítását valamint fogyatékkal élők esetében a az Országos Orvosszakértői Intézet, vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló 3

4 Szakértői és Rehabilitációs Bizottság igazolását. (MÁSOLAT) GYES/GYED/GYET: Igazolás: Ha a szülő gyermekgondozási segélyben (gyes), gyermek- gondozási díjban (gyed), gyermeknevelési támogatásban (gyet) részesül, az azt megállapító határozat MÁSOLATA és a folyósítás igazolása szükséges: postai szelvény vagy bankkivonat MÁSOLATA. Ebben az esetben is szükséges a NAV igazolás csatolása. Önfenntartó esetén: Minden bevételi forrást fel kell tüntetni. (pl: munkaviszonyból származó jövedelem, ösztöndíjak) Igazolás: o Szülők által írt, közjegyző által hitelesített nyilatkozat arról, hogy általuk a pályázó semmilyen juttatásban nem részesül, továbbá a pályázónak igazolnia kell, milyen jövedelmekből tartja fenn magát, továbbá o munkáltatói jövedelem-igazolása EREDETI példányban november hónaptól január hónapig kapott nettó átlag jövedelemről és ha jogosult volt, o ösztöndíjakról, támogatásokról kapott igazolás (beazonosíthatóan NEPTUN-ból kinyomtatott is elfogadható) o Önkormányzat által kiállított népesség-nyilvántartó lap. (EREDETI) Ebben az esetben is kérünk a szülők részéről jövedelemigazolást. Amennyiben a pályázónak testvérei is vannak, őket is a megfelelő dokumentumokkal kérjük igazolni (pl. szül. anyakönyvi kivonat, isk. látogatási ig.) Eltartott testvér(ek): amennyiben a testvér még egy háztartásban él a pályázóval iskolalátogatási igazolás, erre a félévre vonatkozóan (EREDETI) csatolandó. Ha a testvér még nem jár iskolába, az anyakönyvi kivonatának fénymásolatát kell csatolni. Abban az esetben, ha a testvér nem jár iskolába, de még nincs munkahelye, kérjük csatolni a NAV által kiállított jövedelemigazolást nulla forintos jövdelemről, a Munkaügyi Központ által kiállított igazolást a munkanélküliség meglétéről és egy nyilatkozatot két tanú aláírásával, amelyben a testvér kijelenti, hogy önálló jövedelemmel nem rendelkezik. Dolgozó testvér esetén: amennyiben a testvér még egy háztartásban él a pályázóval, munkáltatói igazolást csatolni kell. Munkanélküli: Munkaügyi Központ EREDETI igazolása, mely 1 hónapnál nem régebbi! Segélyben részesül: Munkaügyi Központ EREDETI igazolása, arról, ha a munkanélküli ellátásban részesül Segélyben NEM részesül: Munkaügyi Központ EREDETI igazolása, arról, ha a munkanélküli ellátásban nem részesül. Ha a pályázót nagyszülei tartják el: a jövedelem/nyugdíj igazolásán túl szükséges egy nyilatkozat (géppel készített) a szülőktől, amely tartalmazza, hogy nem a szülők tartják el a hallgatót, és ennek okát, valamint azt, hogy a szülők mivel járulnak hozzá a pályázó megélhetéséhez. Szülők lakcím kártya másolatát csatolni szükséges. Ha a pályázót nem a vér szerinti szülei tartják el: A megfelelő jövedelem/nyugdíj igazolásán túl szükséges egy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt nyilatkozat a szülőktől, amely tartalmazza, hogy nem a szülők tartják el a pályázót, ennek okát, valamint azt, hogy a szülők mivel járulnak hozzá a pályázó megélhetéséhez. Továbbá a helyi népesség nyilvántartó irodáktól is igazolást kell kérni, hogy a szülők lakcímén kik vannak bejelentve, illetve a pályázó adott lakcímére kik vannak bejelentve. Ebben az esetben is kérünk a mind a szülők, mind a pályázó lakcímén feltüntetett személyek részéről az eddigiekben felsoroltak szerinti megfelelő jövedelem és egyéb igazolásokat. Környezettanulmányt kérünk abban az esetben amennyiben a szülő nem hajlandó a gyermeknek igazolást adni. Ha a pályázó szülő: a gyermekéről születési anyakönyvi kivonat fénymásolata. Ha a pályázó gyermekgondozási segélyben (gyes), gyermekgondozási díjban (gyed), gyermeknevelési támogatásban (gyet) részesül, akkor az azt megállapító határozat másolata és a folyósítás igazolása (postai szelvény vagy bankkivonat másolata). Ha a gyermek másik szülője nem él a pályázóval együtt, akkor az elvált vagy külön élő eltartóknál leírtaknak megfelelő dokumentumokat kérjük csatolni. Külföldi hallgatók esetén: EGYÉRTELMŰ, TÜKÖR Fordítást kérünk a csatolt dokumentumokról (tehát ugyanúgy nézzen ki a magyar fordítás formailag, mint az eredeti). A pályázó által hitelesítve, hogy a fordítás megegyezik az eredeti szöveggel. Kérjük a dokumentumokon feltüntetett összegeket, az aznapi árfolyamán átszámítani, illetőleg az aznapi árfolyamot ráírni a dokumentumra! 4

5 V. Eltartókra vonatkozó adatok: Elvált szülők esetén: a válásról szóló bírósági végzés és a gyermektartásról szóló okirat fénymásolata csatolandó. Abban az esetben, ha a gyermektartás összegéről nincs hivatalos okirat, vagy annak összege megváltozott, banki kivonattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában igazolni kell. A gyermektartás összegéről vagy annak nem fizetéséről az a szülő nyilatkozzon, aki a gyermektartás fizetésére kötelezett. Amennyiben gyermektartás már nem jár a pályázó után, arról mindkét szülőnek írásban nyilatkozatot kell tenni. Amennyiben a gyermektartás fizetésére kötelezett eltartó azt nem hajlandó fizetni, illetve erről nyilatkozatot tenni, akkor a gyermektartás behajtásáról szóló okirat másolatát kérjük csatolni. Külön élő szülők esetén: Mindkét szülő által aláírt közjegyzői nyilatkozatot (MÁSOLAT) kérünk a különélésről, igazolást a gyerektartás összegéről (módját lásd az elvált szülők esetén leírtaknál). Környezettanulmányt kérünk minden olyan esetben, amikor: a) a szülők elváltak / külön élnek, de a fizetésre kötelezett szülő nem támogat, nem elérhető, nem hajlandó nyilatkozatot tenni, vagy az eltartó szülő nem indított behajtási eljárást a fizetésre kötelezett szülő ellen. b) A szülők elváltak / külön élnek, de továbbra is egy háztartásban maradtak. Amennyiben gyermektartás már nem jár a pályázó után, és ez nem derül ki egyértelműen a válási papírokból vagy a gyermektartásról szóló okiratból, arról mindkét szülőnek írásban nyilatkozatot kell tenni teljes bizonyító magánokirat formájában. Az összes igazolás gyermekenként külön-külön értendő. VI. Önfenntartókra vonatkozó adatok Ha életvitelszerűen (egy lakcímen) élettársi/házastársi kapcsolatban él a pályázó, akkor az élettárs/házastárs jövedelem vagy hallgatói jogviszony igazolását csatolnia kell. Amennyiben élettárs/házastárs hallgató, abban az esetben csatolni kell minden olyan dokumentumot, amiből bevétele származik. VII. Pályázó és háztartása jelentősebb kiadásai: Rendszeres orvosi/gyógyszeres kezelésre kiadott összeg: Igazolás: Szakorvosi igazolás, gyógyszer számla, Rezsi költség számla: A pályázó állandó lakcímére bejelentett lakás rezsi költségei: Igazolás: utolsó egy havi számla fénymásolata Albérleti díj: amennyit a hallgató egy hónapban kifizet rezsi költségekkel együtt. VIII. Egy főre jutó jövedelem kiszámítása: Családi pótlék: összes gyermek után kapott családi pótlék. Igazolás: Családi pótlékról szóló szelvény MÁSOLATA (rózsaszín szelvény, vagy a Magyar Államkincstár által kiállított igazoló dokumentum), vagy bankszámla kivonaton megjelenő családi pótlék folyósítása (MÁSOLAT) Árvaellátás: Igazolás: halotti bizonyítvány és az özvegyi/árvasági nyugdíjról szóló szelvény csatolandó. A pályázó és testvérei árvaellátását igazoló szelvény csatolandó. Amennyiben az eltartó részére már nem jár özvegyi nyugdíj, erről hivatalos igazolást vagy két tanú előtt írásban tett nyilatkozatot kérünk. GYES/GYED/GYET: kiskorú gyermek után kapott támogatás Igazolás: Az azt megállapító határozat másolata és a folyósítás igazolása szükséges: postai szelvény vagy bankkivonat másolata Szociális/munkaügyi segély: Munkaügyi központ által kiállított igazoláson szereplő összeg havi bontásban. Lakásfenntartási támogatás: Önkormányzat által kapott támogatás Igazolás: önkormányzat által kiállított igazolás (másolat) Egyéb bevételek: mindaz ami a fenti sorolásokból kimaradt. 5

6 Táblázat kitöltéséhez egy példa: TÁMOGATÁSI FORMA HAVI NETTÓ PÉNZÖSSZEG (Ft/hó) Családi pótlék (összes gyermek után) Árvaellátás összege (eltartó+eltartottak) GYES/GYED/GYET összege - Gyermektartás összege (összes gyermek után) - Szociális/Munkaügyi segély - Lakásfenntartási támogatás - Egyéb bevételek:.. - ÖSSZESEN: Ft EGY FŐRE ESŐ JÖVEDELEM KISZÁMÍTÁSÁHOZ SEGÉDLET HAVI NETTÓ PÉNZÖSSZEG (Ft/hó) Havi átlag nettó jövedelem összesen (IV-es táblázatból összeadni családtagok jövedelmét) Támogatási forma összesen (fenti táblázat összesen sora) Összesen: Családtagok száma (egy háztartásban élők száma) 4 1 főre eső jövedelem: (összesen/ családtagok száma) Ft A pályázatokat személyesen lehetséges leadni a HÖK Irodában (Bagolyvár fszt. 1.) február 15. (péntek) 12 óráig! 6

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK MELLÉ

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI Fontos tudnivaló, hogy bármilyen nyilatkozatot csak teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában fogadunk el, melyek a következők lehetnek: a) két

Részletesebben

A BALASSA JÁNOS KOLLÉGIUM, A MARKUSOVSZKY LAJOS KOLLÉGIUM ÉS A SELYE JÁNOS KOLLÉGIUM SZOCIÁLIS PONTRENDSZERE

A BALASSA JÁNOS KOLLÉGIUM, A MARKUSOVSZKY LAJOS KOLLÉGIUM ÉS A SELYE JÁNOS KOLLÉGIUM SZOCIÁLIS PONTRENDSZERE 1/A. sz. melléklet A BALASSA JÁNOS KOLLÉGIUM, A MARKUSOVSZKY LAJOS KOLLÉGIUM ÉS A SELYE JÁNOS KOLLÉGIUM SZOCIÁLIS PONTRENDSZERE Ha a pályázó - vidéki és kollégista... 5 pont - vidéki és albérletben lakik...

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR HALLGATÓINAK A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELMÉHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR HALLGATÓINAK A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELMÉHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR HALLGATÓINAK A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELMÉHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mert hiányos kérelem

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév Általános Vállalkozási Főiskola Hallgatói Önkormányzat Budapest 1114 Villányi út 11-13 Tel: 381-8116 Fax: 466-74-10 A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi

Részletesebben

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév Minden esetben szükséges: Helyi népesség-nyilvántartó iroda által kiállított (általában a területileg illetékes

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre Az ösztöndíj a szociálisan hátrányos helyzetben lévı nappali képzési formában, államilag támogatott

Részletesebben

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás*

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás* iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Támogatás, Alaptámogatás

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában)

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Szociális támogatás pályázati űrlap 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám: Hiányzó dokumentumok:

Részletesebben

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez A pályázat által vizsgált időtartam A pályázatok során figyelembe vett időszak az elmúlt hat hónap (2012. július1-2012. december 31.), tehát

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 2/2. számú mellékletét képező Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás Pályázati Űrlaphoz Általános tudnivalók a pályázati

Részletesebben

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz IGAZOLÁSOK LISTÁJA a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz A pályázat érvénytelen, ha a pályázó nem adja be (1) a pályázóval egy lakcímre bejelentett személyekről szóló önkormányzati

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév II. félévére Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Szociális támogatás igénylőlap 1 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Javította: Dátum: 2011. 09.. Pontszám: Kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! (Az űrlapot nyomtatott

Részletesebben

Szociális Támogatás kitöltési útmutató

Szociális Támogatás kitöltési útmutató Szociális Támogatás kitöltési útmutató A letölthető adatlapot az http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=19320&l=1 oldalon találod Ezt kinyomtatva, kézzel kitöltve, aláírva, a csatolt igazolásokkal együtt

Részletesebben

ÉRTELMEZÉSI SEGÉDLET A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLŐLAPJÁNAK KITÖLTÉSÉHEZ, A DOKUMENTUMOK MEGFELELŐ CSATOLÁSÁHOZ

ÉRTELMEZÉSI SEGÉDLET A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLŐLAPJÁNAK KITÖLTÉSÉHEZ, A DOKUMENTUMOK MEGFELELŐ CSATOLÁSÁHOZ ÉRTELMEZÉSI SEGÉDLET A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLŐLAPJÁNAK KITÖLTÉSÉHEZ, A DOKUMENTUMOK MEGFELELŐ CSATOLÁSÁHOZ OZ TARTALOMJEGYZÉK Általános információk, a segédlet használata, a pályázat leadásának

Részletesebben

Igazoláslista. A 2015-2016. egyetemi tanév I. félévi általános szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája

Igazoláslista. A 2015-2016. egyetemi tanév I. félévi általános szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája Igazoláslista A 2015-2016. egyetemi tanév I. félévi általános szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1. Dokumentumok szkennelése Felhívjuk

Részletesebben

A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi. rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló. kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során)

A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi. rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló. kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során) A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során) irányadó kitöltési útmutató és az elfogadható igazolások

Részletesebben

Igazolás lista. A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája

Igazolás lista. A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája Igazolás lista A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1.) Dokumentumok szkennelése Felhívjuk a figyelmet,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Google Térkép útvonaltervező szolgáltatásának segítségével

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Google Térkép útvonaltervező szolgáltatásának segítségével KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Felsőbb éves, alap- és mesterszakos szakos hallgatók kollégiumi felvételéhez 1. A pályázati adatlap kitöltésének és beadásának rendje 1.1. A Pályázati adatlapot számítógéppel kitöltve

Részletesebben

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG IGAZOLÁSA

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG IGAZOLÁSA SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG IGAZOLÁSA Szociális rászorultságodat igazolnod kell. Az igazolások benyújtása önkéntes, de aki nem adja be, annak az alacsony jövedelemre, illetve egyéb hátrányt okozó körülményekre

Részletesebben

Hallgatói Juttatások és Térítések

Hallgatói Juttatások és Térítések AVKF Hallgatói Juttatások és Térítések Ikt. sz.: RH/206-8/2014 Hallgatói Juttatások és Térítések A Szervezeti és Működési Szabályzat 8. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Oldal: 1 / 36 AVKF Hallgatói Juttatások

Részletesebben

A 2010-2011. egyetemi tanév 1. félévi állandó szociális ösztöndíj támogatás pályázati eljárás során elfogadható igazolások

A 2010-2011. egyetemi tanév 1. félévi állandó szociális ösztöndíj támogatás pályázati eljárás során elfogadható igazolások A 2010-2011. egyetemi tanév 1. félévi állandó szociális ösztöndíj támogatás pályázati eljárás során elfogadható igazolások I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1.) Dokumentumok szkennelése Felhívjuk

Részletesebben

AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre

AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre Az Oktatásért Közalapítvány támogatást kíván nyújtani azoknak a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE A rendszeres szociális ösztöndíj, az alaptámogatás, és a rendszeres szociális ösztöndíj pályázathoz

Részletesebben

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Hallgató neve:... Neptun kód:... (A tanulmányaikat 205 szeptemberében megkezdő hallgatók esetében nem kötelező kitölteni!) Szak:... (Csak azt a szakot adja

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR KARI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR KARI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR KARI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (NymE Hallgatói Követelményrendszer Juttatási és térítési szabályzatának kari kiegészítése) Székesfehérvár 2010

Részletesebben