KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév"

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK MELLÉ CSATOLNI, AKIK SEMMILYEN MÁS MÓDON NEM TUDJÁK IGAZOLNI KERESETÜKET* (Ezért kérjük a rutinos pályázók is olvassák el mi az amit MINDENKÉPP csatolni kell és mi az amit NEM. ) Kitöltési útmutató: Csak az a hallgató pályázhat: aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben vesz részt, továbbá a ) államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. A pályázati eredmény kihirdetése után a hallgató saját pályázatát megtekintheti, az eredménnyel kapcsolatban észrevételt tehet, de hiánypótlásra (mellékletek, aláírás stb) lehetőség nincsen! A pályázathoz csatolt igazolásokat, dokumentumokat minden félévben be kell nyújtani! Figyelem! Automatikusan, elbírálás nélkül érvénytelen a pályázat: aláírás, dátum Neptun kód, nyilatkozat nélkül az igazolások, mellékletek nélkül (jövedelemigazolás, önkormányzati igazolás stb) határidőn túl beadott pályázat Megfelelő igazolás nélkül az igényelt kedvezmény nem bírálható el, automatikusan elutasításra kerül! Minden esetben szükséges ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS-t hozni az pályázóval egy háztartásban élők számáról. Amennyiben lehetséges, kérjük, hogy a felsorolt nevek mellé a születési év is legyen feltüntetve a könnyebb beazonosíthatóság érdekében. Felhívjuk a kedves pályázók figyelmét, hogy minden önkormányzatnál más az említett igazolás kiadásának időtartama (van aki azonnal kiadja, van akinél egy vagy akár több napot is várni kell), így érdemes elsők között felkeresni az önkormányzatot. Jövedelemigazolás utolsó 3 havi nettó átlagkeresetet kell, hogy tartalmazza! 1 hónapnál régebbi igazolást nem áll módunkban elfogadni! Csak nyomtatott formában, pecséttel ellátva és eredeti példányban tudjuk elfogadni, illetve a munkavállaló munkába állásának idejét is tartalmaznia kell. A szociális körülményekre illetve a jövedelmi helyzetre vonatkozó valamennyi kérdésre kötelező válaszolni! A szürke részeket a HÖK tölti ki! Kérjük, hogy a kis szelvényeket (pl. nyugdíj, vonat/busz jegy, iskolalátogatási stb) egy A/4-es lapra tűzzétek vagy ragasszátok rá (többet akár lehet egy lapra is), mert egyrészt könnyebb lesz összetűzni a pályázatot, másrészt kisebb az esélye, hogy elkallódik. Továbbá kérjük, hogy a szelvény mellé a jogosult nevét illetve a jogcímet (pl. családi pótlék, nyugdíj stb) is tüntessétek fel. A helytelenül csatolt igazolásokért a HÖK nem vállal felelősséget. Nyilatkozatot csak géppel írott formába fogadunk el! Fontos tudnivaló, hogy amennyiben bármilyen nyilatkozatot szükséges tennie, csak teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában fogadunk el, melyek a következők lehetnek: a) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni; b) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van; c) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; d) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik; 1

2 I. Pályázó adatai: Személyi adatok: a személyazonosító okmányban szereplő adatokkal megegyezően, nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni. Az utolérhetőség megadása nem kötelező, de ajánlott! Párhuzamos képzésről nyilatkozat: 51/2007-es korm.rendelet 10.. (7) bekezdése alapján a hallgató a 7. b) és c) pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménytől kaphat támogatást. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet ezekben a támogatásokban, amellyel előbb létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. II. Pályázóra vonatkozó rendkívüli szociális körülmények Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató esetén: az a hallgató, aki: a.) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy b.) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll; Igazolás: Kérjük az Országos Orvosszakértői Intézet, vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság igazolását. (MÁSOLAT) Halmozottan hátrányos helyzetű hallgató esetén: Az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította, és akinek mindkét szülője legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek. Igazolás: Ha a hallgató törvényes felügyeletét ellátó szülője legfeljebb az általános iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, erről a munkáltató vagy a Munkaügyi Hivatal igazolása szükséges. Tartós nevelésbe vételről a lakóhely szerint illetékes gyámhivatal igazolását kérjük becsatolni. (MÁSOLAT) Családfenntartó: az a hallgató, a.) akinek legalább egy gyermeke van, b.) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult; Igazolás: gyermeke születési anyakönyvi kivonat (MÁSOLATA), illetve ápolási díjról szóló igazolás (MÁSOLAT) Nagycsaládos: az a hallgató, akinek a.) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy b.) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy c.) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja; Igazolás: testvérek iskolalátogatási igazolása (EREDETI) és/vagy testvér(ek) jövedelem igazolása (EREDETI) és/vagy gyámságról igazolás (MÁSOLAT) Árva: Az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe; Igazolás: az árvaságot igazoló okirat(ok) fénymásolata és az árvaellátást (a pályázóval élő testvérei után járó árvaellátást is) igazoló szelvény csatolandó. Hátrányos helyzetű hallgató esetén: az a hallgató, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt. Igazolás: Igazolás arról, hogy a hallgatót középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vette, illetve ha a hallgató után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, akkor mindkét esetben a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője határozatának másolata csatolandó; Ha a hallgató állami gondozott volt, vagy kikerült a nevelésbe vétel alól, vagy gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg: a lakóhely szerint illetékes gyámhivatal igazolása (MÁSOLAT) szükséges; A pályázó tartós betegségét a szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa igazolja (MÁSOLAT). Kérjük, hogy az ápolás időtartamát is tartalmazza az igazolás. Félárva: Az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe; 2

3 Igazolás: Halotti bizonyítvány és az özvegyi nyugdíjról szóló szelvény csatolandó (MÁSOLAT). A pályázó és testvérei árvaellátását igazoló szelvény csatolandó (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított) (MÁSOLAT). Amennyiben az eltartó részére már nem jár özvegyi nyugdíj, erről hivatalos igazolás. III. Pályázó lakhelyére vonatkozó adatok: Albérlet Budapesten: Albérleti szerződés MÁSOLATA, 3 hónapnál nem régebbi, vagy határozott időre szóló szerződést tudunk csak elfogadni. Albérleti szerződésnek az interneten is található formanyomtatvány fogadható el a bérlő, bérbeadó és két tanú aláírásával! A hallgató állandó lakhelyének a képzési helytől való távolsága: Egy útra szóló jegy (busz/vonatjegy) csatolása kötelező (EREDETI). Amennyiben a jegyen nem szerepel a távolság (kilométer), abban az esetben az adott közlekedési társaságtól kell kérni egy igazolást, mely tartalmazza a pályázó lakhelye és Budapest közötti távolságot. IV. A pályázó és vele egy háztartásban élők adatai: ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS egy háztartásban élőkről! Az egy főre jutó jövedelem kiszámításához fontos dokumentum, e nélkül a pályázat érvénytelen! Kérjük sorolja fel az Önnel egy háztartásban élőket a példa alapján! NÉV ROKONI FOK 3 HAVI NETTÓ ÁTLAG JÖVEDELME (pontosan kiszámolva) Minta János pályázó - Mintáné Ypszilin Éva édesanya FT Minta Krisztina eltartott testvér - Minta Béla testvér Ft Alkalmazott: olyan munkavállaló, aki a NAV felé bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik Igazolás: munkáltató által kiállított jövedelem-igazolása (EREDETI) június-augusztus hónapig kapott NETTÓ ÁTLAG jövedelemről. Egyéni Vállalkozó: Vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik. Igazolás: vállalkozói igazolvány másolata továbbá nyilatkozat (két tanú által aláírt), hogy mivel foglalkozik a cég. Könyvelő által kiállított és hitelesített bérjegyzék vagy számfejtő lap az elmúlt 3 hónapról, júniustól augusztus hónapig, ennek hiányában (KATA) bevételi nyilvántartást igazoló dokumentum (pénztárkönyv) fénymásolata 1 évre visszamenőleg (2012. szeptember 2013 augusztus). Amennyiben a felsoroltak közül egyik kategóriának sem tud megfelelni egyértelműen és kizárólagosan, úgy az elmúlt 1 évről kell igazolást hoznia vegyesen. Saját gazdasági társaságból származó jövedelem esetén: Igazolás: Könyvelő által kiállított és hitelesített bérjegyzék vagy számfejtő lap az elmúlt 3 hónapról, 2013 júniustól augusztus hónapig továbbá nyilatkozat (két tanú által aláírt), hogy mivel foglalkozik a cég. Őstermelő: Őstermelői igazolvánnyal rendelkezik. Igazolás: kérjük az előző évi őstermelői igazolvány - és az értékesítési betétlap fénymásolatát az őstermelő saját kezű aláírásával hitelesítve. Őstermelő családtag esetén is kérünk jövedelemigazolást a könyvelő által. Nyugdíjas (eltartó vagy egy háztartásban él pályázóval): Igazolás: az utolsó havi ellátás kifizetésének igazolása (bankszámla kivonat is elfogadható) (MÁSOLAT) és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolás a nyugdíj összegéről évre (MÁSOLAT) Rokkant nyugdíjas: Igazolás: az utolsó havi ellátás kifizetésének igazolása (MÁSOLAT) és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolás a nyugdíj összegéről évre (MÁSOLAT) TOVÁBBÁ ORSZI határozata (MÁSOLAT), kiemelve a rokkantság megállapítására vonatkozó részt! Ápolási díjas: Igazolás: az ápolási díj összegét igazoló szelvény (EREDETI), illetve ha az eltartó az ápolási díjon kívül nem rendelkezett az adott évben más jövedelemmel, akkor az NAV-tól egy megtagadó nyilatkozatot. (EREDETI) Háztartásbeli: Igazolás: közjegyző vagy a helyi önkormányzat által kiállított igazolás csatolandó (MÁSOLAT). NAV igazolást ebben az esetben is kérünk, hogy az illető az adott évben nem vallott be adózó jövedelmet. Tartósan beteg: 3

4 Igazolás: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet határozata (MÁSOLAT) vagy a szakellátást nyújtó intézmény szakorvosi igazolását, kiemelve a tartós betegség megállapítását valamint fogyatékkal élők esetében a az Országos Orvosszakértői Intézet, vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság igazolását. (MÁSOLAT) GYES/GYED/GYET: Igazolás: Ha a szülő gyermekgondozási segélyben (gyes), gyermek- gondozási díjban (gyed), gyermeknevelési támogatásban (gyet) részesül, az azt megállapító határozat MÁSOLATA és a folyósítás igazolása szükséges: postai szelvény vagy bankkivonat MÁSOLATA. Ebben az esetben is szükséges a NAV igazolás csatolása. Önfenntartó esetén: Minden bevételi forrást fel kell tüntetni. (pl: munkaviszonyból származó jövedelem, ösztöndíjak) Igazolás: o Szülők által írt, közjegyző által hitelesített nyilatkozat arról, hogy általuk a pályázó semmilyen juttatásban nem részesül, továbbá a pályázónak igazolnia kell, milyen jövedelmekből tartja fenn magát, továbbá o munkáltatói jövedelem-igazolása EREDETI példányban június-augusztus hónapig kapott nettó átlag jövedelemről és ha jogosult volt, o ösztöndíjakról, támogatásokról kapott igazolás (beazonosíthatóan NEPTUN-ból kinyomtatott is elfogadható) o Önkormányzat által kiállított népesség-nyilvántartó lap. (EREDETI) Ebben az esetben is kérünk a szülők részéről jövedelemigazolást. Amennyiben a pályázónak testvérei is vannak, őket is a megfelelő dokumentumokkal kérjük igazolni (pl. szül. anyakönyvi kivonat, isk. látogatási ig.) Eltartott testvér(ek): amennyiben a testvér még egy háztartásban él a pályázóval iskolalátogatási igazolás, erre a félévre vonatkozóan (EREDETI) csatolandó. Ha a testvér még nem jár iskolába, az anyakönyvi kivonatának fénymásolatát kell csatolni. Abban az esetben, ha a testvér nem jár iskolába, de még nincs munkahelye, kérjük csatolni a NAV által kiállított jövedelemigazolást nulla forintos jövdelemről, a Munkaügyi Központ által kiállított igazolást a munkanélküliség meglétéről és egy nyilatkozatot két tanú aláírásával, amelyben a testvér kijelenti, hogy önálló jövedelemmel nem rendelkezik. Dolgozó testvér esetén: amennyiben a testvér még egy háztartásban él a pályázóval, munkáltatói igazolást csatolni kell. Munkanélküli: Munkaügyi Központ EREDETI igazolása, mely 1 hónapnál nem régebbi! Segélyben részesül: Munkaügyi Központ EREDETI igazolása, arról, ha a munkanélküli ellátásban részesül Segélyben NEM részesül: Munkaügyi Központ EREDETI igazolása, arról, ha a munkanélküli ellátásban nem részesül. Ha a pályázót nagyszülei tartják el: a jövedelem/nyugdíj igazolásán túl szükséges egy nyilatkozat (géppel készített) a szülőktől, amely tartalmazza, hogy nem a szülők tartják el a hallgatót, és ennek okát, valamint azt, hogy a szülők mivel járulnak hozzá a pályázó megélhetéséhez. Szülők lakcím kártya másolatát csatolni szükséges. Ha a pályázót nem a vér szerinti szülei tartják el: A megfelelő jövedelem/nyugdíj igazolásán túl szükséges egy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt nyilatkozat a szülőktől, amely tartalmazza, hogy nem a szülők tartják el a pályázót, ennek okát, valamint azt, hogy a szülők mivel járulnak hozzá a pályázó megélhetéséhez. Továbbá a helyi népesség nyilvántartó irodáktól is igazolást kell kérni, hogy a szülők lakcímén kik vannak bejelentve, illetve a pályázó adott lakcímére kik vannak bejelentve. Ebben az esetben is kérünk a mind a szülők, mind a pályázó lakcímén feltüntetett személyek részéről az eddigiekben felsoroltak szerinti megfelelő jövedelem és egyéb igazolásokat. Ha a pályázó szülő: a gyermekéről születési anyakönyvi kivonat fénymásolata. Ha a pályázó gyermekgondozási segélyben (gyes), gyermekgondozási díjban (gyed), gyermeknevelési támogatásban (gyet) részesül, akkor az azt megállapító határozat másolata és a folyósítás igazolása (postai szelvény vagy bankkivonat másolata). Ha a gyermek másik szülője nem él a pályázóval együtt, akkor az elvált vagy külön élő eltartóknál leírtaknak megfelelő dokumentumokat kérjük csatolni. Külföldi hallgatók esetén: EGYÉRTELMŰ, TÜKÖR Fordítást kérünk a csatolt dokumentumokról (tehát ugyanúgy nézzen ki a magyar fordítás formailag, mint az eredeti). A pályázó által hitelesítve, hogy a fordítás megegyezik az eredeti szöveggel. 4

5 Kérjük a dokumentumokon feltüntetett összegeket, az aznapi árfolyamán átszámítani, illetőleg az aznapi árfolyamot ráírni a dokumentumra! V. Eltartókra vonatkozó adatok: Elvált szülők esetén: a válásról szóló bírósági végzés és a gyermektartásról szóló okirat fénymásolata csatolandó. Abban az esetben, ha a gyermektartás összegéről nincs hivatalos okirat, vagy annak összege megváltozott, banki kivonattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában igazolni kell. A gyermektartás összegéről vagy annak nem fizetéséről az a szülő nyilatkozzon, aki a gyermektartás fizetésére kötelezett. Amennyiben gyermektartás már nem jár a pályázó után, arról mindkét szülőnek írásban nyilatkozatot kell tenni. Amennyiben a gyermektartás fizetésére kötelezett eltartó azt nem hajlandó fizetni, illetve erről nyilatkozatot tenni, akkor a gyermektartás behajtásáról szóló okirat másolatát kérjük csatolni. Külön élő szülők esetén: Mindkét szülő által aláírt közjegyzői nyilatkozatot (MÁSOLAT) kérünk a különélésről, igazolást a gyerektartás összegéről (módját lásd az elvált szülők esetén leírtaknál). Amennyiben gyermektartás már nem jár a pályázó után, és ez nem derül ki egyértelműen a válási papírokból vagy a gyermektartásról szóló okiratból, arról mindkét szülőnek írásban nyilatkozatot kell tenni teljes bizonyító magánokirat formájában. Az összes igazolás gyermekenként külön-külön értendő. VI. Önfenntartókra vonatkozó adatok Ha életvitelszerűen (egy lakcímen) élettársi/házastársi kapcsolatban él a pályázó, akkor az élettárs/házastárs jövedelem vagy hallgatói jogviszony igazolását csatolnia kell. Amennyiben élettárs/házastárs hallgató, abban az esetben csatolni kell minden olyan dokumentumot, amiből bevétele származik. VII. Pályázó és háztartása jelentősebb kiadásai: Rendszeres orvosi/gyógyszeres kezelésre kiadott összeg: Igazolás: Szakorvosi igazolás, gyógyszer számla, Rezsi költség számla: A pályázó állandó lakcímére bejelentett lakás rezsi költségei: Igazolás: utolsó egy havi számla fénymásolata Albérleti díj: amennyit a hallgató egy hónapban kifizet rezsi költségekkel együtt. VIII. Egy főre jutó jövedelem kiszámítása: Családi pótlék: összes gyermek után kapott családi pótlék. Igazolás: Családi pótlékról szóló szelvény MÁSOLATA (rózsaszín szelvény, vagy a Magyar Államkincstár által kiállított igazoló dokumentum), vagy bankszámla kivonaton megjelenő családi pótlék folyósítása (MÁSOLAT) Árvaellátás: Igazolás: halotti bizonyítvány és az özvegyi/árvasági nyugdíjról szóló szelvény csatolandó. A pályázó és testvérei árvaellátását igazoló szelvény csatolandó. Amennyiben az eltartó részére már nem jár özvegyi nyugdíj, erről hivatalos igazolást vagy két tanú előtt írásban tett nyilatkozatot kérünk. GYES/GYED/GYET: kiskorú gyermek után kapott támogatás Igazolás: Az azt megállapító határozat másolata és a folyósítás igazolása szükséges: postai szelvény vagy bankkivonat másolata Szociális/munkaügyi segély: Munkaügyi központ által kiállított igazoláson szereplő összeg havi bontásban. Lakásfenntartási támogatás: Önkormányzat által kapott támogatás Igazolás: önkormányzat által kiállított igazolás (másolat) Egyéb bevételek: mindaz ami a fenti sorolásokból kimaradt. 5

6 Táblázat kitöltéséhez egy példa: TÁMOGATÁSI FORMA HAVI NETTÓ PÉNZÖSSZEG (Ft/hó) Családi pótlék (összes gyermek után) Árvaellátás összege (eltartó+eltartottak) GYES/GYED/GYET összege - Gyermektartás összege (összes gyermek után) - Szociális/Munkaügyi segély - Lakásfenntartási támogatás - Egyéb bevételek:.. - ÖSSZESEN: Ft EGY FŐRE ESŐ JÖVEDELEM KISZÁMÍTÁSÁHOZ SEGÉDLET HAVI NETTÓ PÉNZÖSSZEG (Ft/hó) Havi átlag nettó jövedelem összesen (IV-es táblázatból összeadni családtagok jövedelmét) Támogatási forma összesen (fenti táblázat összesen sora) Összesen: Családtagok száma (egy háztartásban élők száma) 4 1 főre eső jövedelem: (összesen/ családtagok száma) Ft A pályázatokat személyesen lehetséges leadni a HÖK Irodában (Bagolyvár fszt. 1.) szeptember 24. (kedd) 13 óráig! 6

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/2. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 3 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 3 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 3 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete:

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete: 2013. április 4-i tájékoztatás: Az 54. számú Magyar Közlönyben foglaltaknak megfelelően a 24/2013. (III.29.) számú EMMI rendelet és annak 26. számú melléklete szerint a scoliosis (M.41.0- M41.9), illetve

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat

Részletesebben

I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1 Neve:... 1.2 Születési neve:... 1.3 Születési hely, idő:... 1.4 Anyja neve:... 1.5 Állampolgársága:...

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS..Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez

KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez Kérelmező neve:.. Születési neve:... Születés helye, ideje:. Anyja neve:... Lakcíme: Tartózkodási helye:...

Részletesebben

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... (itt azt a lakcímet

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba?

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba? Köt. 3., 11-13. Azok a szervezetek és intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy a Köt. által létrehozott közérdekû önkéntes jogviszony keretein belül kívánnak önkénteseket foglalkoztatni, kötelesek bejelentkezni

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom?

Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom? Adóvilág 2014. április XVIII. Évfolyam 05. szám Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom? Évről évre megfogalmazódik számtalan adózóban az a kérdés, hogy egy adott tevékenysége kapcsán, illetve

Részletesebben