Jelentés a Selye János Egyetem COMENIUS Pedagógiai Intézete évi tevékenységéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés a Selye János Egyetem COMENIUS Pedagógiai Intézete 2007. évi tevékenységéről"

Átírás

1 COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. Tel.: Mobil: Jelentés a Selye János Egyetem COMENIUS Pedagógiai Intézete évi tevékenységéről Tartalom: A. Az Intézet általános adatai és jellemzése B. Az Intézet mőködésének és tevékenységének keretei C. Az Intézet évi tevékenységének összefoglalása D. Az Intézet mőködésével kapcsolatos egyéb megjegyzések Komárom, február

2 A. Az Intézet általános adatai és jellemzése Megnevezés: COMENIUS - Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho - Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. Jogi forma: közhasznú szervezet Székhely: Komárom, Mezıgazdasági iskola utca Szervezeti azonosító (IČO): Alapítók: Selye János Egyetem (statutáris képviselı Albert Sándor rektor) Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (statutáris képviselı Pék László elnök) Alapítás éve: 2005 Bejegyzı szerv - bejegyzés száma: Nyitrai Kerületi Hivatal, VVSaŽP/NO-4/2005 Bejegyzés dátuma: január 31. Az Intézet statutáris képviselıje: Fodor Attila, igazgató Az Igazgatótanács összetétele: - a SJE képviseletében: Albert Sándor, Erdélyi Margit, Szász Szilvia, Hanusz Szilvia - az SZMPSZ képviseletében: Lenday Tibor (2007. június 28-ig), Fibi Sándor (2007. június 28-tól), Pék László, Pelle István Az Igazgatótanács elnöke: Erdélyi Margit Az Igazgatótanács összetételében 2007-ben történt személyi változás: Lendvay Tibort lemondását az Igazgatótanács június 28-i ülésén elfogadta, s helyére Fibi Sándort választotta az Igazgatótanácsba. A Felügyelıtanács összetétele: - a SJE képviseletében: Hajtman Adriana, Olajos Ibolya - az SZMPSZ képviseletében: Vörös Mária A Felügyelıtanács összetételében 2006-ban nem történt személyi változás. Az Intézet bankszámlája: DEXIA banka Slovensko, /5600 Az Intézet elérhetıségei: postacím: COMENIUS - PI UJS, P. O.BOX 85, Komárno 5 Telefon: 035/ , (Tiszti Pavilon), /23-as mellék (SJE Rektori Hivatal) Fax: Mobil: irodák: Komárom, SZMPSZ központi iroda, Tiszti Pavilon - Csík Zoltán, Fodor Attila Komárom, SJE, Rektori Hivatal - Fuksz Katalin Az Intézet fıállású alkalmazottai: Csík Zoltán - pedagógiai fımunkatárs február 1-jétıl Fodor Attila - igazgató február 1-jétıl Fuksz Katalin - gazdasági elıadó június 1-jétıl B. Az Intézet mőködésének és tevékenységének keretei Az Intézet mőködését és tevékenységét meghatározó keretek: a közhasznú szervezetekrıl szóló 213/1997 T.t. számú törvény és késıbbi módosításai, az alapítók által az alapítólevélben megfogalmazott küldetés, valamint cél- és feladatrendszer, az Intézet évre szóló munkaterve és költségvetése. 2

3 A fentiek alapján az Intézet tevékenysége így foglalható össze: felnıttképzés, különös tekintettel a pedagógusokat és oktatásügyi dolgozókat, továbbá a közigazgatásban dolgozókat érintı képzések, pedagógus-továbbképzési programok akkreditációja, a vonatkozó jogszabályok szerinti elismert továbbképzések biztosítása, évközi helyi/regionális továbbképzések szervezése, országos és regionális szakmai konferenciák és fórumok tartalmi biztosítása, alternatív pedagógiai programok fejlesztésének kezdeményezése és támogatása, tantárgyi innovációk és egyéb pedagógiai-módszertani fejlesztések ösztönzése és szakmai segítése, pedagógiai mérések, vizsgálatok, kutatások kezdeményezése és részvétel a megvalósításban, szaktanácsadói - szakértıi hálózat mőködtetése, egyéb pedagógiai - módszertani - szakmai szolgáltatások ellátása a közoktatási intézmények fenntartói, vezetıi, pedagógusai és az iskolai önkormányzati szervek számára. C. Az Intézet évi tevékenységének összefoglalása I. Szakmai programok, projektek, fejlesztések megvalósítása Az Intézet az elızı évekhez hasonlóan folyamatosan gondozta a "Differenciálás az alapozó szakaszban holland modell szerint" (CED) programot és támogatta annak iskolai alkalmazását. Az alapiskola alsó tagozatát érintı fejlesztést (területei: helyesírás, matematika, szlovák nyelv) az Intézet két területen támogatja: (1) az érdeklıdı pedagógusok számára továbbképzéseket szervez (egyebek mellett bejegyzett akkreditált pedagógus-továbbképzéssel is rendelkezik az Intézet), valamint a terjeszti a program munkafüzeteit (11 cím) az iskolák igényei és megrendelései alapján; szükség szerint biztosítja az egyes kiadványok utánnyomását (2007-ben 4625 db munkafüzet kelt el). Az ezzel kapcsolatos feladatokat Csík Zoltán és Fuksz Katalin látják el. A differenciált képességfejlesztéssel (DIFER) foglalkozó munkacsoport - tagjai: Csík Zoltán (vezetı), Bereznai Malvin, Czibor Katalin, Kocskovics Gabriella, Kovács Júlia, Markovics Tímea tavaszán és öszén 17 intézményben 435 óvodás kisgyermek, ill. alsó tagozatos alapiskolai tanuló diagnosztizálást végezték el. Az érintett közoktatási intézmények: Perbetei AI (22 tanuló), Szentpéteri AI (14), Ógyallai Óvoda és AI (54), Köbölkúti AI (16), Búcsi AI (10), Nemesócsai AI (28), Ekeli AI (6), Ekecsi AI (13), Kodály Z. AI, DSZ (65), Csallóközaranyosi AI (43), Apácaszakállasi Óvoda (14), Lévai Óvoda (10), Ekecsi Óvoda (35), Felsıpatonyi AI (36), Nádszegi AI (16), Királyrévi AI (24), Királyrévi Óvoda (4). A mérések mellett a szakcsoport tagjai - az óvodák és iskolák igénylése szerint - tájékoztató elıadásokat tartottak pedagógusok és szülık számára. A munkacsoport rendszeres szalmai és szervezési egyeztetı értekezleteket tartott Csík Zoltán vezetésével. Az Intézet megalakulása fokozott figyelmet szentel a magyar nyelv és irodalom tantárgy helyzetének és fejlesztésének (országos konferencia, szakmai fórumok, tanácskozások zajlottak az elızı években, az Intézet tantárgyszakértıket biztosított,...). A 2006/2007-es tanévben egy, magyar szakos tanárokból álló munkacsoport elemezte a szlovákiai magyar alap- és középiskolákban használatos összes - a tantárgyhoz kapcsolódó - tankönyvet. A vizsgálat eredményeit az Intézet 2007 májusában kiadványban jelentette meg, "A magyar nyelv és irodalom tankönyvek fejlesztési lehetıségei a szlovákiai magyar oktatásban" címmel. A vizsgálatot és a kiadvány szerkesztését Csík Zoltán pedagógiai fımunkatárs irányította. 3

4 A Selye János Egyetem és a Comenius PI együttmőködésében 2006 nyarán megkezdett, a közoktatási vezetıképzést érintı Európai Uniós projekt 2007-ben két szakaszban folytatódott: (1) január - május között befejezıdött az 20 fıs oktatói gárda 200 órás kiképzése (a jelzett idıszakban 6, egyenként 20 órás képzés zajlott); (2) két helyszínen (Komárom, Királyhelmec), 56 fıvel megkezdıdött az ún. pilotképzés (azaz az oktatói gárda és a képzési program gyakorlati tesztelése), melynek során október - december között mindkét helyszínen 5-5 modul (modulonként 2 nap, 20 ó) folyt le. A program 2008 tavaszán további 5-5 képzéssel, majd záródolgozat kidolgozásával és megvédésével folytatódik és a tervek szerint 2008 októberében befejezıdik. A projektet Fodor Attila vezette, Fuksz Katalin a szervezési és gazdasági feladatok ellátását segítette. Az Intézet - a SJE megbízásából - a nyugat-szlovákiai régióban megkezdte az 1. kvalifikációs vizsgák szervezését (meghirdetés, jelentkezések feldolgozása, tájékoztatás, dolgozatok begyőjtése és lektoráltatása, vizsgák elıkészítése). Az elsı meghirdetési körben (2007 augusztusa) közel 70 pedagógus jelentkezett, akik 2008 tavaszán tesznek záróvizsgát. II. Akkreditált pedagógus-továbbképzések Az Intézet 2007-ben 11 akkreditált, óra terjedelmő pedagógus-továbbképzési programmal rendelkezett. Különbözı szervezési és megrendelıi formákban 9 akkreditált képzés valósult meg, amelyeken összesen 156 fı vett részt és kapott államilag elismert tanúsítványt: ❶ Helyszín, idıpont: Majthényi Adolf Alapiskola, Udvard, január Téma: Pedagógiai program tervezése és TQM-alapú minıségbiztosítása Képzésvezetı: Fodor Attila Résztvevık száma: 29 fı ❷ Helyszín, idıpont: Csallóközaranyos, május Téma: Drámapedagógia, drámajátékok, kommunikációfejlesztés Képzésvezetık: Szabó Csilla, Várady Kornélia Résztvevık száma: 14 fı ❸ Helyszín, idıpont: Pelsıci Alapiskola július Téma: Pedagógiai program tervezése és TQM-alapú minıségbiztosítása Képzésvezetı: Fodor Attila Résztvevık száma: 15 fı ❹ Helyszín, idıpont: Nádszegi Alapiskola, július Téma: Alapkészségek fejlettségének diagnosztikus vizsgálata (DIFER) Képzésvezetık: Bereznai Malvin, Csík Zoltán, Kocskovics Gabriella, Markovics Tímea Résztvevık száma: 11 fı ❺ Helyszín, idıpont: Kodály Zoltán Alapiskola, Galánta, október Téma: Információs-kommunikációs technológiák az oktatásban és az iskolai gyakorlatban Képzésvezetık: Geri Valéria, Tóth Tihamér Résztvevık száma: 11 fı 4

5 ❻ Helyszín, idıpont: Százd, október Téma: Drámapedagógia, drámajátékok, kommunikációfejlesztés Képzésvezetık: Szabó Csilla, Várady Kornlia Résztvevık száma: 26 fı ❼ Helyszín, idıpont: Martos, október-november Téma: Drámapedagógia, drámajátékok, kommunikációfejlesztés Képzésvezetık: Szabó Csilla, Várady Kornélia Résztvevık száma: 12 fı ❽ Helyszín, idıpont: Rozsnyó, november Téma: Drámapedagógia, drámajátékok, kommunikációfejlesztés Képzésvezetık: Szabó Csilla, Várady Kornélia Résztvevık száma: 25 fı ❾ Helyszín, idıpont: Stampay János Alapiskola, Köbölkút, december Téma: Információs-kommunikációs technológiák az oktatásban és az iskolai gyakorlatban Képzésvezetık: Geri Valéria, Tóth Tihamér Résztvevık száma: 13 fı III. Egyéb pedagógus-továbbképzések Az akkreditált pedagógus-továbbképzések mellet további, az akkreditált programok rövidebb változatai, ill. egyéb képzések is megvalósultak az Intézet szakmai biztosításában, így: Tanulási alapkészségek vizsgálata (8 ó) február, Selye János Gimnázium, Komárom (a Komáromi Pedagógiai Napo keretében) Képzésvezetık: Bereznai Malvin, Csík Zoltán, Kocskovics Gabriella, Markovics Tímea Helyzetelemzési módszerek az iskolai gyakorlatban (8 ó) március, Feszty Árpád Óvoda és Alapiskola, Ógyalla Képzésvezetı: Fodor Attila Helyi oktatástervezés (8 ó) március, Pongrácz Lajos Alapiskola, Ipolyság Elıadó: Fodor Attila A pedagógiai program fejlesztése és minıségbiztosítása (15 ó) május, Pongrácz Lajos Alapiskola, Ipolyság Elıadó: Fodor Attila Innováció az oktatásban (4 ó) november, Fülek - Papréti Alapiskola Elıadó: Fodor Attila IV. Szakmai részvétel egyéb szervezık rendezvényein Az Intézet számos más szakmai rendezvényen is részt vett: társszervezıként, együttmőködı partnerként, vagy elıadói révén. Ezek közül az alábbiakat emeljük ki: 5

6 Igazgatók továbbképzése (Érsekújvári járás) Az Intézet elsı alkalommal szervezte meg - együttmőködve az SZMPSZ Érsekújvári Területi Választmányával és a Czuczor Gergely Alapiskolával - az érsekújvári járás alapiskolái vezetıinek a kétnapos szakmai találkozóját. Az április án Nagymegyeren lezajlott találkozó szakmai biztosítását az Intézet látta el, Fodor Attila elıadást tartott "Európai Uniós források az oktatásfejlesztés szolgálatában" címmel. Dunaszerdahelyi Pedagógiai Napok A 2007 márciusában elsı alkalommal megrendezésre kerülı Dunaszerdahelyi Pedagógiai Napok programjában az Intézet mindkét pedagógiai munkatársa szerepelt: Csík Zoltán a tanulói képességek fejlesztésérıl, Fodor Attila az oktatási innovációkról tartott elıadást. V. Honti Pedagógusok Találkozója Az Intézet immár 3. éve, az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola felkérésére, társszervezıként kapcsolódik be a honti pedagógusok Ipolyságon megrendezésre kerülı szakmai konferenciájába. Az Intézet biztosította a konferencia szakmai programját és elıadóit. V. Egyéb szakmai és szakpolitikai tevékenység Az Intézet kezdeményezıje, kidolgozója és (szlovákiai) szervezıje volt annak a - kedvezménytörvény keretében megvalósult - képzésnek, amely Szegeden, a Közoktatási Vezetıképzı Intézet biztosításában zajlott; a képzésen a vezetıképzı program oktatói gárdája vett részt. A képzés témája: Elıadói és tréneri kompetenciák fejlesztése. Az Intézet támogatja és szakmailag segíti az iskolatanácsok mőködését és munkáját. Fodor Attila az érdeklıdık számára személyes konzultációt, ill. telefonos tanácsadást biztosít. Az Intézet pedagógiai munkatársai az év során 8 szakmai pályázatot dolgoztak ki és nyújtottak be az Apáczai Közalapítványhoz (5 pályázat) és a Szülıföld Alaphoz (3 pályázat). Az Intézet - Fuksz Katalin munkatárs által - részt vesz a SJE által folytatott kiegészítı pedagógiai tanulmányok és kvalifikációs vizsgák szervezési és gazdasági biztosításában. Az Intézet részérıl Csík Zoltán tagja a hazai tankönyv- és taneszköztanácsnak, ennek keretében biztosítja a magyarországi pedagógiai lapok rendelését, átszállítását és szétosztását. Az Intézet igazgatója a Magyar Koalíció Pártja alelnöke, Szigeti László felkérésére külsı szakértıként részt vesz az Oktatási Tanács munkájában. Az Intézet fıállású munkatársai, Csík Zoltán és Fodor Attila az Intézet tevékenységérıl, rendezvényeirıl, ill. egyéb pedagógiai-szakmai problémákról folyamatosan tájékoztatták a nyilvánosságot, elsısorban az SZMPSZ havi kiadványa, a Pedagógusfórum, továbbá a Pátria Rádió és az Új Szó révén. VI. Az Intézet szakmai kapcsolatai A közoktatási vezetıképzı program tartalmi fejlesztése során az Intézet együttmőködik a szegedi Közoktatási Vezetıképzı Intézet (KÖVI) igazgatójával (Baráth Tibor) és oktatóival. Hasznos szakmai kapcsolatot ápol az Intézet a szegedi Qualitas Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel, melynek köszönhetıen az Intézet munkatársai kedvezményes részvételi lehetıséget kapnak a minıségbiztosítási konferencián. 6

7 Az Intézet a pedagógus-továbbképzések megvalósításában együttmőködött az SZMPSZ érsekújvári, lévai, nagyrıcei, rozsnyói és tıketerebesi területi választmányaival, valalmint a királyhelmeci regionális pedagógiai központtal; a vezetıképzı program és az 1. kvalifikációs vizsgák biztosítása során a Selye János Egyetemmel. Programjaik során az Intézet együttmőködött az SZMPSZ Óvodapedagógiai Társaságával, az ipolysági és az ógyallai tanügyi hivatallal, valamint az Intézet szakmai szolgáltatásait igénybe vevı közoktatási intézményekkel. VII. Az Intézet pályázati tevékenysége Az Intézet - alapítói, állami és egyéb rendszeres, kiszámítható támogatás híján - tevékenységét két forrásból tudja biztosítani: 1. az elvégzett szakmai - pedagógiai szolgáltatásokért (elıadások, képzések, mérések,...) a megrendelık által fizetett bevételekbıl, 2. pályázati támogatásokból. A 2007-es esztendı során az Intézet tevékenységével összefüggı területekre az Apáczai Közalapítvány és a Szülıföld Alap írt ki pályázatokat. Az Intézet az Apáczai Közalapítványhoz 5, a Szülıföld Alaphoz 3 pályázatot nyújtott be; valamennyi pályázat támogatásban részesült. A pályázatok témái: 1. Kistérségi akkreditált-továbbképzések Megvalósítás ideje: október március 5. A támogatás nagysága: ,- Ft 2. Oktatásügyi projektek tervezése Megvalósítás ideje: július június 30. A támogatás nagysága: ,- Ft 3. Szakmai kiadványok megjelentetése Megvalósítás ideje: október augusztus 31. A támogatás nagysága: ,- Ft 4. Szakkönyvvásárlás támogatása Megvalósítás ideje: október január 31. A támogatás nagysága: ,- Ft 5. Eszközvásárlás támogatása Megvalósítás ideje: október február 28. A támogatás nagysága: ,- Ft 6. Szakoktatás és szakképzés innovációja Megvalósítás ideje: december május 31. A támogatás nagysága: ,- Ft 7. Szakképesítést bıvítı továbbképzések Megvalósítás ideje: október május 31. A támogatás nagysága: ,- Ft éves tanulók tanulási alapkészségeinek vizsgálata (DIFER) Megvalósítás ideje: október május 31. A támogatás nagysága: ,- Ft Megjegyzés: Az Intézet minden, az elızı idıszakokban kapott támogatást elszámolt, jelenleg nincs semmilyen elszámolási hátraléka, ill. tartozása. 7

8 D. Az Intézet mőködésével kapcsolatos egyéb megjegyzések Az Intézet 2007-ben három fıállású munkatárssal mőködött: Csík Zoltán és Fodor Attila a szakmai és szervezési, Fuksz Katalin a gazdasági feladatokat látta el. A tevékenységek, feladatok ellátásában jelentıs szerep jut a külsı munkatársaknak, számuk 2007-ben meghaladta a 30 fıt. Az Intézetre háruló feladatok mennyisége további személyi bıvítést tenne szükségessé. Az Intézet gazdasági, pénzügyi és személyzeti teendıit ellátó Fuksz Katalin tevékenységének (és munkaidejének) jelentıs részét lekötik a Selye János Egyetem további nonprofit szervezteinek (kutatóintézet, nyelviskola, Pro Selye Universitas n.f) az ügyviteli feladatai. Az Intézet munkafeltételei (az irodák felszereltsége, technikai eszközökkel való ellátottsága) megfelelıek. Nehezíti a munkatársak (országos jellegő) feladatellátását, hogy az Intézet nem rendelkezik szolgálati gépkocsival. A nyomtatott kiadványok (fıleg a CED-munkafüzetek) tárolását nehezíti a megfelelı raktárhelység hiánya. Az Intézet és az alapítók (Selye János Egyetem és Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége) közti együttmőködés nem megfelelı: szükséges lenne háromoldalú szerzıdésben rögzíteni a mőködés keretfeltételeit és szabályait, valamint javítani kéne a három fél között az információcserén. Az Intézet munkatársainak szociális támogatása alacsony színvonalú. A három munkatárs bérébıl képzett szociális alap alacsony összege az étkezési támogatás mellett más juttatást alig tesz lehetıvé. Az Intézet tevékenységének hasznosságát és fontosságát, amint a szakmai szolgáltatások minıségével való elégedettséget is a "felhasználók", a közoktatási intézmények, a pedagógusok és az oktatásügyi szakemberek folyamatosan (vissza)jelzik. Komárom, február 9. A Jelentést az Igazgatótanács a június 27-i ülésén elfogadta. 8

Jelentés a Selye János Egyetem COMENIUS Pedagógiai Intézete 2008. évi tevékenységéről

Jelentés a Selye János Egyetem COMENIUS Pedagógiai Intézete 2008. évi tevékenységéről COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil: 0905 912006 Jelentés a Selye János Egyetem COMENIUS

Részletesebben

Jelentés a Selye János Egyetem COMENIUS Pedagógiai Intézete 2006. évi tevékenységéről

Jelentés a Selye János Egyetem COMENIUS Pedagógiai Intézete 2006. évi tevékenységéről COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil: 0905 912006 Jelentés a Selye János Egyetem COMENIUS

Részletesebben

Jelentés a Selye János Egyetem COMENIUS Pedagógiai Intézete 2005. évi tevékenységéről

Jelentés a Selye János Egyetem COMENIUS Pedagógiai Intézete 2005. évi tevékenységéről COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil: 0905 912006 Jelentés a Selye János Egyetem COMENIUS

Részletesebben

Jelentés a COMENIUS Pedagógiai Intézet évi szakmai tevékenységéről

Jelentés a COMENIUS Pedagógiai Intézet évi szakmai tevékenységéről COMENIUS Pedagogický inštitút - Pedagógiai Intézet, n.o. Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil: 0905 912006 Jelentés a COMENIUS Pedagógiai Intézet 2014. évi szakmai tevékenységéről,

Részletesebben

Jelentés a COMENIUS Pedagógiai Intézet évi szakmai tevékenységéről

Jelentés a COMENIUS Pedagógiai Intézet évi szakmai tevékenységéről C O M E N I U S Pedagogický inštitút - Pedagógiai Intézet, n.o. Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil: 0905 912006 Jelentés a COMENIUS Pedagógiai Intézet 2015. évi szakmai tevékenységéről,

Részletesebben

C O M E N I U S Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

C O M E N I U S Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. C O M E N I U S Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil: 0905 912006 Címzettek: Közoktatási intézmények

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

Jelentés a Selye János Egyetem COMENIUS Pedagógiai Intézete évi szakmai tevékenységéről

Jelentés a Selye János Egyetem COMENIUS Pedagógiai Intézete évi szakmai tevékenységéről COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil: 0905 912006 Jelentés a Selye János Egyetem COMENIUS

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret:

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati 2.1. Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: 8.000.000 Ft Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes.

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes. Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 2.6 1114/2008 Alapiskola és óvoda, Csáb Csáb 2.6 1015/2008 Körtvélyes Község Körtvélyes 2.6 1217/2008 2.6 1260/2008 2.6

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010. évi közhasznúsági jelentés Készítette: Szakállné Gecse Judit 2011. 05.05. Tartalomjegyzék 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2007. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2007. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2007. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-9411-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszerősített

Részletesebben

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN-

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- TARTÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1. BEVEZETÉS A dokumentumban a személy-, jogviszony-, intézmény- és képzésnyilvántartásban tárolásra kerülı adatokhoz, adatkörökhöz

Részletesebben

Hálózati kapcsolatok. A tehetséggondozás létalapja. A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola értékeinek, jó gyakorlatainak megismertetése, átadása

Hálózati kapcsolatok. A tehetséggondozás létalapja. A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola értékeinek, jó gyakorlatainak megismertetése, átadása Hálózati kapcsolatok A tehetséggondozás létalapja A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola értékeinek, jó gyakorlatainak megismertetése, átadása Helyi, regionális és országos szinten Nemzeti Tehetség g

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

H U M Á N V Á R O S P O L I T I K A I

H U M Á N V Á R O S P O L I T I K A I B U D A P E S T FİVÁROS ÖNKORMÁNYZATA H U M Á N V Á R O S P O L I T I K A I FİPOLGÁRMESTER-HELYETTES Szám: 14/943/10/2009 Egyeztetésre megküldve a Fıvárosi Közgyőlés állandó bizottságai és tanácsnokai

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 2.3 5792/2009 Cornides István Társaság Felnıttképzés - gyerekekért 690 000 360 000 2.5 5983/2009 2.5 5638/2009 SZMSZSZ ASZ, Gímesi Alapiskola

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft)

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 2.1 4644/2008 Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola,

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ nexonedu Oktatási és Vizsgaközpont 1138 Budapest, Váci út 186. Tel: 4655-135 Fax: 4655-103 E-mail: nexon@nexon.hu Nyilvántartási szám: 01-0260-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1065

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

A Mezıségi İrzıkör Közhasznú Alapítvány évi tevékenységérıl szóló Közhasznúsági jelentés

A Mezıségi İrzıkör Közhasznú Alapítvány évi tevékenységérıl szóló Közhasznúsági jelentés A Mezıségi İrzıkör Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységérıl szóló Közhasznúsági jelentés A közhasznú minısítés bejegyzésére vonatkozó adatok A bejegyzés idıpontja: 2004. november 3. A bejegyzés jogerıre

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület évi mőködésérıl

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület évi mőködésérıl KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2009. évi mőködésérıl A beszámoló tartalma: 1. Egyszerősített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet jogutód

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére 12. Tárgy: Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. FÉNY-ESE Szociális Központ Alapítvány székhely: 2119 Pécel, Pihenı u. 2. adószám: 18668748-1-13 közhasznúsági fokozat: kiemelkedıen közhasznú szervezet Durkó Sándor László

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

Beszámoló a szak-és szakmai szolgáltatás munkájáról 2011/12. tanév I. félév Személyi feltételek Fıállású szakszolgálati munkatársak: 2 fı logopédus Kiskırös 1 fı logopédus Kalocsa 1 fı korai fejlesztı

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Sinkó Zsófia Anna Sopron, 2012. május 21. Tempus Közalapítvány 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás Minisztériumának felügyelete

Részletesebben

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Társaság 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 4-6. Levelezési cím: 5600 Békéscsaba Dr. Becsey O. u. 42 Telefon: 06/66/640-304, Fax.: 66/640-305 www.citycollege.hu E-mail:

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2007

Közhasznúsági Beszámoló 2007 Közhasznúsági Beszámoló 2007 Adószám: 18187128-1-42 Az Alapítvány jellege Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7.

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7. A 2011/2012 tanév elsı félévének értékelése Nevelési tanácsadó Személyi feltételekrıl Helyzetkép Kalocsa - Farkasné Bagó Emília, helyettesítések szükségessége Kiskırös - Bánsági Elza Tárgyi feltételek

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN Lochuk Nikoletta-MRM Nagypáli 2011 BEMUTATKOZÁS Az elıadás célja: megismertetni a pályázatot, mint eszközt. Miért fontosak az Európai Uniós pályázási

Részletesebben

A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető. Sopron, 2014. augusztus

A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető. Sopron, 2014. augusztus ZÁRÓKIADVÁNY A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető Sopron, 2014. augusztus Összefoglaló a pályázatról A projekt keretében 3 szakképzési kerettanterv

Részletesebben

csongrad_pedhir_borito_marcius.i :09:53

csongrad_pedhir_borito_marcius.i :09:53 csongrad_pedhir_borito_marcius.i1 1 2008.04.10. 1:09:53 Impresszum Székhely: 4028 Debrecen, Zákány u. 5. Telefon: (06-52) 541-440 Fax: (06-52) 541-441 Web: www.commitment.hu Felelős kiadó: Lénárd Gábor

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttm

ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttm ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttmőködési szeminárium Nyugatmagyarországi és industrievierteli iskolák számára 2010. november 24. szerda HLW Sta. Christiana, Frohsdorf

Részletesebben

Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény

Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény 2010. november 17. KISKİRÖS A kezdetek - 2002 2001/ 2002

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19265836-1-19 Bejegyzı szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60074/1992/2 Családok a Családért Házas-és Családpedagógiai Egyesület 8272 Óbudavár, Kistelek utca 2. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18714210-1-13 Bejegyzı szerv: Pest Megyei Bíróság 4.Pk.60.077/2005/.szám Regisztrációs szám: 4225 Országos Közgyőjtemények Szövetsége 2000 Szentendre, Sztaravodai út Postafiók 63. 2007. Fordulónap:

Részletesebben

Önéletrajz 30/235-0816. kotreb1106@t-online.hu

Önéletrajz 30/235-0816. kotreb1106@t-online.hu Önéletrajz dr. BERTÓK SÁNDOR CÍM 29 JÓZSEF ATTILA, MAGYARORSZÁG, 8315 GYENESDIÁS, TELEFON 83/311-832 30/235-0816 FAX 83/311-832 E-MAIL kotreb@freemail.hu kotreb1106@t-online.hu ÁLLAMPOLGÁRSÁG: magyar SZÜLETÉSI

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A yvtár elérhetıségei A fenntartó Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetıségei jellege 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM azonosítója

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA Krétakör Közhasznú Alapítvány BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA INTÉZKEDÉSI TERVE A PEDAGÓGUSOK FELADATÉLLÁTÁSÁNAK ÁTSZERVEZÉSÉRE I. HELYZETELEMZÉS FENNTARTÓI INTÉZKEDÉSI TERV a)

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület 1998. május 12-én kezdte meg KÖZHASZNÚ tevékenységét. A Csongrád Megyei Bíróság által 1401. sorszám alatt bejegyzett társadalmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Ec-Pec Alapítvány

BESZÁMOLÓ. Ec-Pec Alapítvány Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztı program után járó támogatást igénybe vevı intézmények számára biztosított szaktanácsadás, szakértıi szolgáltatás, valamint

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

Görög Tímea Pedagógiai szakértő PORTFÓLIÓ VÉDÉS

Görög Tímea Pedagógiai szakértő PORTFÓLIÓ VÉDÉS Görög Tímea Pedagógiai szakértő PORTFÓLIÓ VÉDÉS HITVALLÁSOM Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem. Móricz Zsigmond Hálát adok

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben