A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN-"

Átírás

1 A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- TARTÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1. BEVEZETÉS A dokumentumban a személy-, jogviszony-, intézmény- és képzésnyilvántartásban tárolásra kerülı adatokhoz, adatkörökhöz adtuk meg, hogy mely jogszabályrész írja elı a nyilvántartási kötelezettséget. Az oklevél nyilvántartással kapcsolatban bejelentendı adatok körét és a vonatkozó jogszabályi helyeket a dokumentum nem részletezi. A leírás nem kapcsolódik szorosan az elkészült adatbázistervhez, hanem nyilvántartásonként, logikai egységekbe csoportosítva tartalmazza a nyilvántartandó adatokat. A második fejezetben a személy- és jogviszony nyilvántartásban tárolt adatokat adtuk meg, elkülönítve a hallgatókra és az alkalmazottakra vonatkozó adatokat. Mind a hallgatói, mind az alkalmazotti táblázat két részbıl áll, az elsı rész a személyes, míg a második a jogviszony adatokat tartalmazza. A hallgató táblázatban lévı adatoknál megjelöltük, hogy azok hallgatókra és/vagy doktorjelöltekre vonatkoznak. A harmadik fejezet tartalmazza az intézményekrıl nyilvántartandó adatokat magyarországi -, külföldi felsıoktatási intézmény, illetve diákotthon bontásban. A negyedik fejezetben pedig a képzésekrıl tárolandó adatokat írtuk, le megkülönböztetve, hogy az adatot szolgáltató felsıoktatási intézmény magyarországi vagy külföldi. Piros színnel kiemelt sorok nyilvántartását a jogszabály elıírja, de az eddig elkészült tervek alapján a Személy-, jogviszony-, intézmény- vagy képzésnyilvántartásban nem kerülnek tárolásra. Kék színnel jelölt adatok nyilvántartási kötelezettségét jelenleg nem írja elı a jogszabály, azonban várhatóan a közeljövıben már elı fogja, így a személy-, jogviszony-, intézmény- vagy képzésnyilvántartás készítésekor már ezekre is fel kell készülni. 1

2 2. SZEMÉLY - ÉS JOGVISZONY - NYILVÁNTARTÁS Hallgató Doktorjelölt Diákotthonban lakó hallgató Nyilvántartandó adatok hallgató, doktorjelölt Személyes adatok a hallgató neve, neme, TAJ száma, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága; állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, az értesítési címe, telefonszáma, mobiltelefonszáma és e- mail címe; nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma a fogyatékossággal élıket megilletı különleges bánásmód elbírálásához szükséges adatok: a fogyatékosság típusa, mértéke, a szakvélemény kiállításának dátuma, a szakvéleményt kiállító neve, a fogyatékosságot igazoló dokumentum beérkezésének idıpontja; Hallgató: melléklet 1 bekezdés Doktorjelölt: melléklet 3 bekezdés a hallgató diákigazolványának sorszáma; azonosító száma. Jogviszony adatok hallgatói, vendéghallgatói jogviszony keletkezésének, szünetelésének és megszőnésének idıpontja és a megszőnés indoklása; a hallgató képzésnek adatai, a képzés finanszírozására vonatkozó adatok, a megkezdett államilag támogatott és költségtérítéses félévek adatai; melléklet 1 bekezdés záróvizsga letételének idıpontja; doktorjelölti jogviszony létrejöttének, megszőnésének adatai és a megszőnés indoklása, a doktori iskola megnevezése; melléklet 3 bekezdés kollégiumi/diákotthoni elhelyezés adatai, kollégiumi jogviszony létrejöttének, megszőnésének dátuma és a megszőnés indoklása, az érintett kollégium vagy diákotthon megnevezése. Kollégium: melléklet 1 bekezdés Diákotthon: 2

3 Hallgató Doktorjelölt Diákotthonban lakó hallgató Nyilvántartandó adatok hallgató, doktorjelölt melléklet 2 bekezdés Nyilvántartandó adatok alkalmazottak (oktató, kutató, tanári munkakör) Személyes adatok neve, neme, TAJ száma, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, állampolgársága, azonosító száma, nyugdíjazásának ténye; állandó lakásának, tartózkodási helyének címe és telefonszáma, értesítési címe, telefonszáma, mobilszáma és címe; végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés, tudományos fokozat, tudományos fokozat és az azt kiállító intézmény megnevezése; idegennyelv-tudás (nyelvvizsgák és nyelvvizsgával egyenértékő végzettségek adatai: nyelv, fok, típus, kiállító intézmény megnevezése, kiállítás dátuma, bizonyítvány/oklevél száma); melléklet 4 bekezdés kutatói tevékenység, tudományos munka, mővészeti alkotói tevékenység, azok eredményei, nemzetközi szervezetekben való tagság. Jogviszony adatok a munkáltató - több esetén valamennyi munkáltató - megnevezése, megjelölve, hogy mely munkáltatóval létesített foglalkoztatásra irányuló további jogviszonyt; a munkáltatóval létrejövı jogviszony keletkezésének, megszőnésének dátuma és a megszőnés indoklása; munkakör típusa, létrejöttének és megszőnésének dátuma, a megszőnés indoklása, vezetıi megbízás. melléklet 4 bekezdés 3. INTÉZMÉNY-NYILVÁNTARTÁS Külf. Int. Diákotthon Nyilvántartandó adatok intézmény, diákotthon az intézmény hivatalos neve*, rövidített neve, székhelye*, OM Magyar felsıokta- 3

4 Külf. Int. Diákotthon Nyilvántartandó adatok intézmény, diákotthon azonosítója, internet címe, gazdálkodási rendje, bevezetés dátuma *külföldi intézmény esetén a csillaggal jelölt adatok megadását írja elı a jogszabály postacím, a Magyarországon mőködtetni kívánt intézmény megnevezése, a magyarországi mőködési forma, a külföldi mőködési engedélyre, illetve az akkreditációra vonatkozó adatok; székhely címe; telephelyek címe; székhelyen kívüli képzés címe és elérhetısége (telefon, telefax, ) tási intézmény, kollégium: melléklet I/1 pont Diákotthon: melléklet II/1 pont telephelyeinek száma gazdasági tanács mőködtetésének ténye, változásának idıpontja szervezeti tagolás elvei, szervezeti egységek, többek között karok, kollégiumok adatai: hivatalos neve, rövidített neve, címe, OM azonosítója, típusa, internet címe; Külföldi intézmény: melléklet III/A pont maximális hallgatói létszám a kollégium/ diákotthon szakkollégiumi jellege, férıhelyeinek száma komfortfokozat szerint az intézmény jogelıdjeinek OM azonosítója, megnevezése, jogelıdség jellege, jogelıd sorszáma a fenntartó(k) neve, neme, címe, típusa, képviselıje a fenntartó(k) képviselıjének elérhetısége (telefon, telefax, e- mail), típusa, statisztikai számjele (a Magyar Állam kivételével) a tisztségviselık (rektor, gazdasági fıigazgató vagy igazgató, belsı ellenırzés vezetıje, gazdasági tanács elnöke és tagjai, elıkészítı testület elnöke és tagjai karok vezetıi, igazgatási feladatot ellátó hivatal vezetıje) továbbá a tisztségviselık feladatait átmenetileg ellátók neve, oktatási azonosítója, neme, munkahelyi címe, elérhetısége, intézmény magyarországi képviselıjének neve és elérhetısége a kollégium/ diákotthon vezetıjének neve, neme, címe, elérhetısége használt ingatlanvagyon (az ingatlan címe, helyrajzi megjelölése, a rendelkezés módja és mértéke) képzéssel kapcsolatos együttmőködési megállapodásokról az együttmőködı szervezet típusa, hivatalos neve, azonosítója, székhelyének címe, internet címe, vezetıjének neve és elérhe- 4

5 Külf. Int. Diákotthon Nyilvántartandó adatok intézmény, diákotthon tısége (telefon, telefax, )*, a megállapodás célja, kelte, kezdete és tervezett vége, tehetséggondozásban való részvétel, létszám *diákotthon esetén elegendı az érintett felsıoktatási intézmény azonosítójának megadása az aláhúzott rész helyett, illetve a fentieken túl az együttmőködés kereteit is meg kell adni. alaptevékenység; kiegészítı tevékenység; alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb feladatok kutatási alaptevékenység tudományterületei és fajtái vállalkozási tevékenységek (megnevezés, besorolás, tevékenység kezdete és vége) közmővelıdési, közgyőjteményi, egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési, más feladatok (megnevezés, típus, engedélyezés, gyakorlóintézményi jelleg) ellátott közoktatási feladatok (a közoktatási intézmény OM azonosítója, megnevezése, típusa, gyakorlóintézményi jellege) szakképzési, felnıttképzési, pedagógus továbbképzési tevékenység (megnevezés, engedélyezés) közhasznúsági fokozat, megszerzésének, módosításának és törlésének idıpontja melléklet I/3 pont a nyilvántartott adatok bejelentésének idıpontja, tudomásul vevı intézkedés száma melléklet I/4 pont alapító okirat fenti felsorolásban nem részletezett adatai a felsıoktatási intézményt külföldön felsıoktatási intézménnyé minısítı jogszabály azonosító száma/egyéb megjelölése Felsıoktatási intézmény: évi CI. Ftv 16. (2) Diákotthon: melléklet II/1 pont 5

6 4. KÉPZÉSNYILVÁNTARTÁS Külf. int. Nyilvántartandó adatok képzések megnevezése (honos nyelven/magyar nyelven), meghirdetési lehetıségek, FEOR kód (felsıfokú szakképzés), egyetemi/fıiskolai képzés esetén hivatalos megnevezés a képzés azonosítója szintje és annak ISCED szerinti besorolása, esetleges típusa* *Külföldi intézmény esetén a csillaggal jelölt rész nem elıírás. besorolása képzési terület, képzési ág vagy tudományterület vagy szakmacsoport szerint megszerezhetı végzettség(ek) és szakképzettség(ek), *Külföldi intézmény esetén az egyenértékőnek tekintett magyarországi végzettség/szakképzettség képzési idı (tanulmányi idıszakokban) képzés során megszerzendı kreditek száma, szakmai gyakorlaton megszerezhetı kreditek Mo-i intézmény: melléklet IV. pont Külföldi intézmény: melléklet III/B pont képzési és kimeneti követelménye, a képzés létrejöttével kapcsolatos határozatok, jogszabályok adatai esetleges szakirányok, szakiránycsoportok meghirdetés kezdetének, végének ideje a képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai, nyilvántartásba vétel ideje szakfelelıs oktató neve, neme, oktatói azonosítója *Külföldi intézmény esetén az intézmény magyarországi képzéséért felelıs vezetıjének neve és elérhetısége a képzés helye a képzés közös képzés keretében történı megvalósítására vonatkozó adatok Mo-i int: melléklet I/2 pont Külföldi intézmény: melléklet III/A pont a képzés végén az oklevelet (bizonyítványt) kiállító intézmény adatai azok a képzési területek, tudományterületek, mővészeti ágak, képzési szintek, ahol képzést folytat(hat) a székhelyen és a székhelyen kívül (a székhely megjelölésével) felsıfokú szakképzés szakmacsoportjai, ahol az intézmény képzést folytathat melléklet I/1 pont 6

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET I./1. A költségvetési szerv jogállása A Szervezet megnevezése: Településellátó Szervezet rövidítve TESZ - Göd Város Önkormányzat (képviselı-testület)

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY

EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI HIVAT AL NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY Kérelmező adatai: Működési nyilvántartás Kérelem Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakképesítéssel rendelkezők

Részletesebben

Működési nyilvántartással kapcsolatos fenti kérelmemet az alábbi szakképesítés(eim) tekintetében terjesztem elő:

Működési nyilvántartással kapcsolatos fenti kérelmemet az alábbi szakképesítés(eim) tekintetében terjesztem elő: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI HIVAT AL NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY Kérelmező adatai: Működési nyilvántartás Kérelem Egészségügyi szakdolgozók részére Kérjük az adatlap kitöltését megelőzően

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás

25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minısítıi jogkör átruházásáról, a minısített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységrıl, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések

Részletesebben

2009. évi CLV. Törvény

2009. évi CLV. Törvény 2009. évi CLV. Törvény a minısített adat védelmérıl* * A törvényt az Országgyőlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. MEGJELENT M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám 47843 M A G Y A R

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben