A városi gyámhivatal feladat- és hatásköre:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A városi gyámhivatal feladat- és hatásköre:"

Átírás

1 A városi gyámhivatal feladat- és hatásköre: A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében dönt a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésér l, az ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetésér l, megváltoztatásáról átmeneti vagy tartós nevelésbe veszi a gyermeket, gyámot rendel, megszünteti az átmeneti vagy tartós nevelést az átmeneti vagy tartós nevelésben nagykorúságot elért fiatalok részére utógondozást, utógondozói ellátást, otthonteremtési támogatást állapít meg A gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban gyámot, gondnokot rendel irányítja, felügyeli tevékenységüket indokolt esetben zárlatot rendel el A városi gyámhivatal pert indíthat gyermek elhelyezése gyermeket megillet tartási követelés érvényesítése szül i felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása gyermek örökbefogadásának felbontása cselekv képességet érint gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése iránt A családi jogállás rendezése érdekében apai elismer nyilatkozatot vesz fel megállapítja a gyermek családi és utónevét, hozzájárul cselekv képtelen jogosult esetén a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához és egyidej leg eseti gondnokot rendel. a születési anyakönyvbe apa adatai nélkül bejegyzett gyermek részére képzelt személyt állapít meg apaként A pénzbeli ellátásokkal kapcsolatban dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról és a gyermektartásdíj megel legezésér l. A szül i felügyeleti joggal kapcsolatban dönt a gyermek és a szül, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról intézkedik a szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról hozzájárul a gyermek családba fogadásához jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot engedélyezi a 16. évét betöltött kiskorú részére a szül i ház elhagyását dönt a 16. évét betöltött kiskorú házasságkötésének engedélyezésér l Az örökbefogadással kapcsolatban dönt az örökbefogadni szándékozók alkalmasságáról dönt a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánításáról dönt az örökbefogadás engedélyezésér l A vagyonkezeléssel kapcsolatban dönt a gyermekek és gondokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betéten történ elhelyezésér l, a pénz felhasználásáról közrem ködik a gyermekek, gondnokoltak ingó- ingatlan vagyonával és vagyoni érték jogával kapcsolatos ügyekben elbírálja a számadásokat

2 Gyámság Az a kiskorú, aki nem áll szül i felügyelet alatt, gyámság alá tartozik, részére a gyámhivatal gyámot rendel. A kiskorú legközelebbi rokonai kötelesek a gyámhatóságnak haladéktalanul bejelenteni, ha a kiskorú részére bármely okból gyám rendelése szükséges. Nem áll szül i felügyelet alatt a gyermek, ha a) a szül k meghaltak, b) a szül k szül i felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, c) a szül k cselekv képtelenek vagy cselekv képességükben korlátozva vannak (a szül k kiskorúak) d) a szül k ismeretlen helyen távol vannak, vagy ténylegesen akadályozva vannak, e) a bíróság a gyermeket harmadik személynél helyezte el, f) a gyermeket a gyámhivatal átmeneti vagy tartós nevelésbe vette, g) a gyámhivatal a gyermek családba fogadásához hozzájárult. Gyám lehet minden nagykorú személy, akivel szemben nem áll fenn az alábbi kizáró körülmények valamelyike. Gyámságot nem viselhet az, a) aki gondnokság alatt áll, b) aki a szül i felügyeletet megszüntet vagy közügyekt l eltiltó joger s ítélet hatálya alatt áll, c) akit a szül i felügyeleti jogra jogosult szül a gyámságból közokiratban vagy végrendeletben kizárt, d) akinek azért szünetel a szül i felügyeleti joga, mert gyermekét a gyámhivatal átmeneti vagy tartós nevelésbe vette, e) akinek a gyermekét örökbefogadhatónak nyilvánították. Gyámrendelés el tt a gyámhivatal vizsgálja a) a gyámrendelés okát, b) azt, hogy a gyermek kinek a gondozásában áll, és a gyermek ellátására személye és körülményei alkalmasak-e. c) van-e nevezett gyám vagy gyámságból kizárt személy; van-e a gyermeknek olyan rokona, aki gyámnak kirendelhet, d) van-e a gyermeknek vagyona és azt ki kezeli. A gyámhivatal szükség szerint orvosi, pszichológiai véleményt és jövedelemigazolásokat szerez be. A gyám m ködésében a gyámhatóság rendszeres felügyelete és irányítása alatt áll. M ködésér l, különösen a gyámsága alatt álló kiskorú ügyeir l bármikor köteles felvilágosítást adni a gyámhivatalnak. A gyám a vagyonkezelésr l eltér rendelkezés hiányában évente köteles a gyámhatóságnak számot adni. A gyám m ködéséért díjazást nem követelhet, a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat ( tartásdíj, családi pótlék, árvaellátás, stb) az kezéhez kell folyósítani. A gyámság megsz nik, ha a gyámság alatt álló gyermek meghal, szül i felügyelet alá kerül, vagy nagykorúságát eléri.

3 Gondnokság A cselekv képességet érint gondnokság alá helyezést a nagykorú személy házastársa, egyeneságbeli rokona (szül, nagyszül, gyermek, unoka), testvére, a gyámhatóság és az ügyész kérheti a városi bíróságtól. Ha a gondnokság alá helyezés szükségességér l a gyámhatóság tudomást szerez, a gondnokság alá helyezési eljárást meg kell indítania, ha ezt a meghatározott közeli hozzátartozó a gyámhatóságnak a perindítás szükségességér l való tájékoztatását követ 60 napon belül nem teszi meg. A keresetlevélben fel kell tüntetni az eljáró bíróságot, a feleknek nevét, lakóhelyét és perbeli állását (felperes, alperes), az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak el adásával, a gondnokság alá helyezend személy ingatlanának helyrajzi számát, nyugdíja esetén a nyugdíjfolyósítási törzsszámot, betétben elhelyezett készpénz esetén a betétkönyv vagy folyószámla számát. A keresetlevélben meg kell jelölni azoknak a tanúknak a nevét és lakcímét, akik ismerik a gondokság alá helyezéssel érintett személy magatartását és életvitelét. A keresetlevélhez csatolni kell a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes, vagy a gyógykezelést ellátó pszichiátriai gondozó intézet, illetve ideg- és elmegyógyintézet szakvéleményét, a gondnokság alá helyezend személy születési anyakönyvi kivonatát, a tulajdonában álló ingatlan/ok tulajdonilap-másolatát, a nyugdíjszelvény, valamint a betétkönyv vagy folyószámla másolatát. Az eljárásra az a városi bíróság illetékes, amelynek területén a gondnokság alá helyezési eljárással érintett személynek a lakóhelye található. Ha a cselekv képességet érint gondnokság alá helyezés iránti perindítás indokolt, és az érintett személy vagyonának védelme sürg s intézkedést igényel, a gyámhatóság a vagyonra zárlatot rendel el, és ezzel egyidej leg zárgondnokot rendel ki. A zárlatot elrendel határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A gyámhatóság kivételes, azonnali intézkedést igényl esetben ideiglenes gondnokot rendelhet annak a nagykorú személynek, akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik, és az érdekeinek védelme más módon els sorban zárlat elrendelésével nem lehetséges. Az ideiglenes gondnokot kirendel határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A gyámhatóságnak a zárlat elrendelését, illetve az ideiglenes gondnokrendelést követ 8 napon belül a gondnokság alá helyezési pert meg kell indítania, a bíróságnak pedig legkés bb a keresetlevél benyújtásától számított 30 napon belül a zárlatot, illetve az ideiglenes gondnokrendelést hivatalból felül kell vizsgálnia. A bíróság által gondnokság alá helyezett személy részére a gondnokot a gyámhatóság rendeli ki. Eljárásra az a gyámhatóság illetékes, melynek területén a gondnokság alatt álló személynek a lakóhelye található. Gondnok lehet minden cselekv képes, nagykorú személy. Gondnokul csak az rendelhet ki, aki a gondnoki tisztséget vállalja. A cselekv képességet érint gondnokság alá helyezett személy részére gondnokul els sorban hozzátartozót kell kirendelni. Ha nincs olyan hozzátartozó, aki a gondnoki tisztséget vállalná és a tisztség viselésére alkalmas, akkor hivatásos gondnok kirendelésére kerül sor.

4 A gondnok tevékenységét a gyámhivatal felügyeli, m ködésér l, illetve a gondnokolt állapotáról a gyámhivatal felhívására bármikor, egyébként pedig évente köteles beszámolni a gyámhivatalnak. A gyermek családi jogállásának rendezése A családi jogállás rendezésére irányuló eljárás megindítását a szül vagy más törvényes képvisel, a gyermeket magáénak elismerni szándékozó férfi, valamint a 14.életévét betöltött gyermek is kérheti. Amennyiben a teljes hatályú apai elismer nyilatkozat felvételére az anyakönyvvezet által küldött értesítés kézhezvételét követ 30 napon belül nem kerül sor, úgy a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében az eljárást az illetékes gyámhivatal hivatalból folytatja le. A gyámhivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a) teljes hatályú apai elismer nyilatkozatot vesz fel, b) megállapítja a gyermek családi és utónevét, c) hozzájárul cselekv képtelen jogosult esetén a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához és egyidej leg eseti gondnokot rendel. Ha az apaságot megállapító teljes hatályú elismer nyilatkozatot a gyermek születése el tt teszik, a fogamzás és a szülés feltételezett id pontját szakorvosi bizonyítvánnyal kell igazolni. Ha a születend gyermek apja kiskorú, az apa törvényes képvisel inek hozzájáruló nyilatkozata is szükséges. Ha a születend gyermek anyja kiskorú, a gyámhivatal a születend gyermek részére gondnokot rendel. A nyilatkozat megtételekor szükséges benyújtani a) már megszületett gyermek esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és személyi számát tartalmazó személyi lapját, b) igazolást az anya családi állapotáról ( amennyiben hajadon, az err l szóló népességnyilvántartási igazolást, amennyiben elvált, a bírósági ítéletet, ha özvegy, halotti anyakönyvi kivonatot) c) születend gyermek esetén az egészségügyi intézmény által kiállított terhes-kiskönyvet, és szakorvosi igazolást a fogamzás és s szülés feltételezett id pontjáról. A gyámhivatal a születési anyakönyvbe apa adatai nélkül bejegyzett gyermek részére képzelt személyt állapít meg apaként a gyermek harmadik életévének betöltéséig az anya kérelmére bármikor, a) a gyermek harmadik életévének betöltése után hivatalból, feltéve, hogy az apaság megállapítása iránt nincs per folyamatban. Intézkedések a családi jogállás rendezésére irányuló pereknél A családi jogállás rendezése iránti per megindításához a gyámhivatal a gyermek törvényes képviseletének ellátására eseti gondnokot rendel ki. Az eseti gondnok kirendelését a szül, a gyám és a 14.életévét betöltött gyermek is kérheti, de a kirendelésr l a gyámhivatal is dönthet. Otthonteremtési támogatás Az évi XXXI. tv ai alapján az átmeneti vagy tartós nevelésb l kikerült fiatal feln tt otthonteremtési támogatásra jogosult. A támogatás célja a fiatal feln tt lakáshoz jutásának illetve tartós lakhatása megoldásának segítése. Az otthonteremtési támogatásra az a fiatal feln tt jogosult, akinek legalább 3 éves megszakítás nélküli nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával sz nt meg, és készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá váláskor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanszorosát.

5 A készpénz vagyonba a fiatal árvaellátásából és keresményéb l származó megtakarítást nem lehet beszámítani. A nevelésbe vétel id tartamába az ideiglenes hatályú lehelyezés id tartamát is be kell számítani, feltéve, ha a gyermeket ideiglenesen nevel szül nél, vagy gyermekotthonba helyezték el. Az otthonteremtési támogatás iránti kérelmet a nagykorúvá válást követ en, de legkés bb a 24. életév betöltéséig, ha a nagykorúvá vált fiatal feln tt még tanulói illet leg hallgatói jogviszonyban áll, tanulmányai befejezéséig, de legkés bb a 25. életévének betöltéséig nyújthatja be. A kérelemhez mellékelni kell: - a gyámhivatalnak a nagykorúvá vált vagyonáról szóló értesítését ( ezt a 18. életév betöltésekor megküldjük ), - a volt vagyonkezel ( gyám, hivatásos gyám, vagyonkezel eseti gondnok ) végszámadását. Az otthonteremtési támogatás mértéke a nevelésben eltöltött évekt l és a jogosult vagyoni körülményeit l függ. A támogatás felhasználható részben vagy egészben a fiatal tulajdonába kerül építési telek, életvitelszer lakhatásra alkalmas lakás, családi ház, tanya vásárlására, illetve építésére, lakhatóvá tételére, tulajdon vagy tulajdonrész szerzéssel járó felújításra vagy b vítésre, bérlakás bérleti díjának kifizetésre, önkormányzati bérlakásának felújítására, bérl i jogviszony megvásárlására, államilag támogatott lakásprogramban való részvételre, valamint otthonteremtést el segít pénzintézeti kölcsön egyösszeg törlesztésére. A fiatal feln tt köteles az otthonteremtési támogatás gyámhivatal által elfogadott célra történ - felhasználásáról a szerz dés (pl: adásvételi vagy bérleti szerz dés) megkötését l számított 30 napon belül, de legkés bb a támogatás megállapításától számított 1 éven belül okmányokkal igazoltan elszámolni. A támogatás megállapításának, folyósításnak és elszámolásának részletes szabályai az évi XXXI. tv-ben ( ), valamint a 149/1997 (IX.10.) Kormányrendeletben ( ) találhatóak. Gyermektartásdíj megel legezése A gyermektartásdíj megel legezése iránti eljárás a gyermektartásdíjra jogosult gyermek szül jének vagy más törvényes képvisel jének kérelmére indul, a gyámhivatalban beszerezhet Kérelem gyermektartásdíj megel legezése iránt cím nyomtatvány benyújtásával. A kérelemhez mellékelni kell: - a személyi és jövedelmi adatokról szóló nyilatkozatot - a gyermektartásdíjat megállapító joger s bírósági határozatot - a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatását igazoló iratot - a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló, illetve a végrehajtás szüntelését kimondó hat hónapnál nem régebbi foglalási jegyz könyvet, vagy a tartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okiratot A gyermektartásdíj megel legezésének akkor van helye, ha a) a bíróság a tartásdíjat joger s határozatában már megállapította vagy van olyan külföldi bíróság, vagy más hatóság által hozott joger s határozat, amelyet a Magyarországon él gyermek javára nemzetközi szerz dés vagy más viszonosság alapján kell végrehajtani és b) a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá

6 c) a gyermeket gondozó szül vagy más törvényes képvisel nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy f re jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét (2008. január 1-t l az öregségi nyugdíjminimum Ft). A gyámhivatal a gyermektartásdíj behajthatatlanságát a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett személy rendszeres jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett eredménytelen végrehajtást követ en állapítja meg. Az eredménytelen végrehajtást, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó foglalási jegyz könyv hat hónapnál régebbi nem lehet. Nincs helye a gyermektartásdíj megel legezésének, ha a kötelezett a) lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj nemzetközi szerz dés vagy viszonosság alapján nem érvényesíthet vagy b) külföldi tartózkodási helye ismeretlen, vagy c) a jogosulttal egy háztartásban él. Nincs helye továbbá a gyermektartásdíj megel legezésének a) részösszeg megfizetés vagy részösszeg behajthatóság esetén, ha ennek mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja, vagy b) lejárt gyermektartásdíj esetén. Indokolt esetben a megel legezés folyósítása egy alkalommal legfeljebb további 3 évre ismételten elrendelhet. Nincs helye a megel legezés ismételt elrendelésének, amennyiben az adók módjára történ behajtás három éven át nem járt eredménnyel. A feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj megel legezése a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve a már megállapított gyermektartásdíj továbbfolyósítható addig az id pontig, ameddig a középfokú oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszadik életéve betöltéséig. A gyámhivatal a bíróság által a tartásdíj megfizetésére kötelez határozatban megállapított összeget, százalékos marasztalás esetében az alapösszeget el legezi meg. A megel legezett gyermektartásdíjat a kötelezett a Ptk (2) bekezdésében meghatározott kamattal az államnak megtéríti. A megel legezett gyermektartásdíj meg nem térül összegét adók módjára kell behajtani. Kapcsolattartás A kapcsolattartás célja, hogy a) a gyermek és a szül valamint a kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó közötti családi kapcsolatot fenntartsa, továbbá b) az arra jogosult szül a gyermek nevelését, fejl dését folyamatosan figyelemmel kísérje, t le telhet en el segítse. A kapcsolattartási jog formái: folyamatos és id szakos kapcsolattartás a gyermek elvitelének jogával és visszaadásának kötelezettségével, továbbá a gyermek tartózkodási helyén történ meglátogatása, levelezés, telefonkapcsolat, ajándékozás, csomagküldés. A gyermekkel való kapcsolattartásra mind a szül, mind a nagyszül, mind a nagykorú testvér, továbbá - ha a szül nem él vagy tartósan akadályozott, vagy kapcsolattartási jogát önhibájából nem gyakorolja a gyermek szül jének testvére valamint szül jének házastársa jogosult.

7 A gyámhivatal vita esetén bármelyik fél kérelmére szabályozza vagy újraszabályozza a kapcsolattartást. Kivéve, ha a kapcsolattartás kérdésében a bíróság döntött, ennek megváltoztatását a döntés joger re emelkedését l számított két éven belül csak a bíróságtól lehet kérni. A gyámhivatal intézkedik a bíróság által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról is. Aki a kapcsolattartás szabályait nem tartja be - ismételten kiszabható - végrehajtási bírsággal sújthatja. A gyámhivatal a kapcsolattartást els sorban egyezség létrehozásával tárgyalás megtartásával rendezi. Ennek során a szül és más kapcsolattartásra jogosult a folyamatos és id szakos kapcsolattartás gyakoriságáról és id tartamáról, a gyermek átadásának és visszaadásának helyér l, idejér l és módjáról, a kapcsolattartás elmaradására vonatkozó értesítési kötelezettségr l, az elmaradt kapcsolattartás pótlásáról megegyezhetnek Az egyezséget a gyámhivatal jóváhagyja, ha az megfelel a gyermek érdekének és a kapcsolattartás céljának. Egyezség hiányában a gyámhivatal - a kapcsolattartás céljának megfelel en a szül és más kapcsolattartásra jogosult méltányos érdekére, körülményeire, a gyermek korára, egészségi állapotára, tanulmányi el menetelére tekintettel a gyermek érdekében dönt. A gyámhivatal a kapcsolattartás helyszíneként a gyermekjóléti szolgálat helyiségét is megjelölheti és egyben kötelezheti a gondozó szül t a gyermek ezen helyen történ átadására. A gyámhivatal a már megállapított kapcsolattartási jogot a gyermek érdekében kérelemre korlátozza, ha a jogosított a jogával a gyermek vagy a gyermeket nevel személy sérelmére visszaél. Visszaélésnek min sül, ha a jogosult nem a szabályozásnak megfelel en él a kapcsolattartási jogával, illetve ha ezen kötelezettségének önhibájából hat hónapig nem tesz eleget. A gyámhivatal kérelemre a már megállapított kapcsolattartási jogot megvonja, ha a jogosított a gyermek vagy a gyermeket nevel személy sérelmére súlyosan visszaél, és e magatartásával a gyermek nevelését és fejl dését súlyosan veszélyeztette. Családbafogadás A szül i felügyeletet gyakorló mindkét szül vagy a szül i felügyeletet egyedül gyakoroló szül kérelmére a különél másik szül meghallgatásával a gyámhivatal hozzájárulhat ahhoz, hogy a szül egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje, feltéve, hogy a családba fogadás a gyermek érdekében áll. A családba fogadás ideje alatt a szül felügyeleti joga szünetel. A családba fogadás a szül tartási kötelezettségét nem érinti. A gyámhivatal a családba fogadáshoz akkor járul hozzá, ha a családba fogadó szül személyisége és körülményei alapján alkalmas a gyermek gondozására, nevelésére, a gyámság ellátására, valamint e feladatokat maga is vállalja. A családba fogadás az alapul szolgáló ok el relátható fennállásáig tart. A családba fogadást a gyámhivatal évente felülvizsgálja. A szül t megilleti a kapcsolattartás joga valamint a gyermek sorsát érint lényeges kérdésekben való együttes döntési jog. A gyermek sorsát érint lényeges kérdésekben felmerült vitákban a gyámhivatal dönt. A családba fogadást meg kell szüntetni, ha azt a szül vagy a családba fogadó szül kérte. Ha a családba fogadás oka továbbra is fennáll, a gyámhivatal a családba fogadás megszüntetését követ en a gyermekvédelmi gondoskodás más formájáról intézkedik.

8 Kiskorúak házasságkötésének engedélyezése A 16.életévét betöltött házasuló a házasságkötés engedélyezése iránti kérelmet a gyámhivatalnál vagy az anyakönyvvezet nél személyesen terjesztheti el. A kérelemhez csatolni kell: a) A háziorvos arra vonatkozó igazolását, hogy a kiskorú gyermek a házasságkötéshez szükséges testi és értelmi fejlettséggel rendelkezik, b) A házasulandó felek jövedelemigazolását, melyb l megállapítható, hogy a 16.életévét betöltött házasuló illetve meglév vagy 18.életévének elérése el tt születend gyermekének megélhetése és lakhatása a házasságkötés után biztosítva van, c) A családvédelmi szolgálat tanácsadásán való részvételt tanúsító igazolást. A gyámhivatal a határozathozatal el tt meghallgatja a házasulókat, a kiskorú házasuló törvényes képvisel jét és környezettanulmányt készít. A gyámhivatal a házasságkötésre vonatkozó el zetes engedélyt akkor adja meg ha a) a házasságkötés s kiskorú gyermek érdekét szolgálja, b) az engedély megadása iránti kérelmet a kiskorú gyermek szabad akaratából, befolyástól mentesen nyújtotta be, c) a 16.életévét betöltött házasuló illetve meglév vagy 18.életévének elérése el tt születend gyermekének megélhetése és lakhatása a házasságkötés után biztosítva van.a házasságkötési engedély a gyámhivatali határozat joger re emelkedését l számított 6 hónapig érvényes. Örökbefogadás A gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban a) dönt az örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, a határid meghosszabbításáról, változás esetén felülvizsgálatáról. Kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek országos nyilvántartásba történ felvételét, b) dönt a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánításáról, c) elbírálja és jóváhagyja a szül nek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, d) dönt az örökbefogadás engedélyezésér l, e) dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról, f) kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szül adatairól. Örökbefogadó csak az a teljesen cselekv képes, nagykorú személy lehet, aki az örökbefogadás el tti tanácsadáson és felkészít tanfolyamon eredménnyel részt vett és személyisége, valamint körülményei alapján alkalmas a gyermek örökbefogadására, továbbá a gyermeknél legalább 16 évvel, legfeljebb 45 évvel id sebb. A rokoni illetve házastársi örökbefogadás esetén a korkülönbségt l illetve a felkészít tanfolyam elvégzését l el kell tekinteni. Nem fogadhat örökbe az, aki szül i felügyeleti jog megszüntetését vagy a közügyekt l való eltiltást kimondó joger s bírói ítélet hatálya alatt áll. Az engedély megadásához a felek egyetért kérelmét tartalmazó nyilatkozat, továbbá a gyermek szüleinek hozzájárulása szükséges. A szül hozzájáruló nyilatkozatát a gyermek hathetes korának betöltése után nem vonhatja vissza. Az érdekeltek hozzájárulása esetén az örökbefogadni szándékozó személy a gyermeket egy hónapig gondozza. Az örökbefogadás csak ezen gondozást követ en engedélyezhet. Ha a gyermek hatodik életévét betöltötte vagy egészségileg károsodott, a hozzájáruló nyilatkozat érvényességéhez a gyámhivatal jóváhagyása szükséges. Nincs szükség annak a szül nek a hozzájárulására,

9 - aki a szül i felügyeletet megszüntet joger s bírósági ítélet hatálya alatt áll; - akinek gyermekét a gyámhatóság örökbefogadhatónak nyilvánította Az örökbefogadás el tti eljárás Az örökbefogadás el tti eljárás célja annak megállapítása, hogy az örökbefogadó személyisége és körülményei alapján alkalmas-e gyermek örökbefogadására. Az örökbefogadás el tti eljárást az örökbefogadni szándékozó személy kérelmére a lakóhelye szerint illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálat készíti el ( Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Tatabánya Puskin u. 7/b. ) A gyermekvédelmi szakszolgálat az elvégzett pszichológiai vizsgálat eredményét, az örökbefogadás el tti tanácsadás és felkészít tanfolyam eredményes elvégzését igazoló iratot és javaslatát az örökbefogadni szándékozó személy lakóhelye szerint illetékes gyámhivatalnak küldi meg. A gyámhivatal az örökbefogadni szándékozó személy alkalmassága kérdésében a háziorvosi igazolás, a gyermekvédelmi szakszolgálat által megküldött szakvélemény, az örökbe fogadni szándékozó személyes meghallgatása, valamint szükség szerint egyéb bizonyítékok alapján dönt. A gyámhivatal határozata annak joger re emelkedését l számított 2 évig érvényes, kivéve, ha az érvényességi id n belül örökbefogadási eljárás joger s befejezésére került sor. Ez esetben a határozat érvényessége az örökbefogadás tárgyában hozott határozat joger re emelkedésének napjával megsz nik. Amennyiben 2 éven belül nem kerül sor örökbefogadásra, a határozat érvényessége kérelemre, illetve a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatára legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható, feltéve, ha azok a körülmények, melyekre tekintettel az alkalmasságot megállapították, nem változtak. Ha az érvényességi id n belül személyi, jövedelmi ill. lakáskörülményeiben változás áll be, az alkalmasságot felül kell vizsgálni. Amennyiben a meghosszabbított érvényességi id lejártáig sem kerül sor az örökbefogadásra, az örökbefogadás el tti eljárást a tanácsadás és a felkészít tanfolyamon való részvétel kivételével az örökbefogadni szándékozó személy kérelmére meg kell ismételni. Az örökbefogadás engedélyezésével kapcsolatos eljárás A gyámhivatal az örökbefogadás el tt a gyermeket 1 hónapra gondozásba kihelyezi az örökbefogadni szándékozó személynél. Nem kell a gondozásba történ kihelyezésr l rendelkezni - házastárs általi örökbefogadás esetén, vagy - ha a vér szerinti szül hozzájárulásával az örökbefogadni szándékozó személy a gyermeket már legalább egy éve saját háztartásában gondozza, - ha a nevelésbe vett gyermeket a nevel szül je fogadja örökbe és sakóját háztartásában már legalább egy éve gondozza. Az örökbefogadni szándékozó személy az 1 hónapos gondozási id alatt a gyermekr l saját költségén köteles gondoskodni. A gyermek a kihelyez határozatban megállapított id tartam eredményes letelte után is az örökbe fogadni szándékozó személy gondozásában maradhat az örökbefogadási eljárás befejezéséig. Kiskorú és gondnokolt vagyonának kezelése A szül jognyilatkozatának érvényességéhez a gyámhivatal jóváhagyása szükséges, ha a jognyilatkozat többek közt a gyermek ingatlantulajdonának átruházására vagy bármely módon történ megterhelésére vonatkozik. A gyámhivatali eljárás megindításához - Kérelem - Adásvételi szerz dés vagy a bankkal kötött szerz dés, bontás esetén építésügyi hatósági dokumentáció,

10 - az ingatlanról készített 15 napnál nem régebbi tulajdoni lap, (amit az ügyfél kérelmére a gyámhivatal is beszerezhet), valamint - 3 hónapnál nem régebbi adó-és értékbizonyítvány (ingatlan fekvése szerint illetékes polgármesteri hivatalban beszerezhet ) szükséges. Az eljárás során szükséges a törvényes képvisel k és a korlátozottan cselekv képes személy, valamint az itél képessége birtokában lév gyermek személyes meghallgatása is. A gyámhivatal a szerz dést akkor hagyja jóvá, ha az a gyermek vagy a gondnokolt érdekében áll. A gyámhivatal dönt a gyermekek és a gondokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy folyószámlán történ elhelyezésér l, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történ befektetésér l, letétben kezelésér l, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezésér l. A gyámi betétben elhelyezett pénzb l a gyámhivatal határozata alapján lehet felhasználni. A kérelmet írásban lehet a gyámhivatalban benyújtani. A felhasználásról a gyámhivatal határozatában el írtak alapján el kell számolni. A gyámhivatal rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szül k a gyermek vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik.

11 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Igénylı, kötelezett Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Ha a szülõi felügyeletet együttesen gyakorló szülõk a szülõi felügyelet körébe tartozó kérdésekben nem tudnak megegyezni, a gyámhivatal döntését bármelyik

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Elérhetőségek: Hoffmann Andrea gyámhivatal vezető 82/504-053 126. mellék Nagyatád, Baross G. u. 5. fsz. 2. sz. iroda Molnár Orsolya gyámügyi ügyintéző 82/504-053

Részletesebben

KÉRELEM. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt

KÉRELEM. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt KÉRELEM Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt Kérelmező család és utóneve: Születéskori család és utóneve: Neme: Állampolgársága: Születési helye, ideje: Anyja neve: Lakcíme: Tartózkodási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE GYERMEKTRTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE Ügyleírás: Gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyereket

Részletesebben

Gyermektartásdíj megelőlegezés

Gyermektartásdíj megelőlegezés 4.Gyermektartásdíj megelőlegezés 1 Ügytípus Gyermektartásdíj megelőlegezés A gyámhivatal a bíróság által a tartásdíj megfizetésére Rövid leírás kötelező ítéletében megállapított összeget, százalékos marasztalás

Részletesebben

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások Örökbefogadhatónak nyilvánítás Örökbefogadás előtti eljárás Örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás 2013.

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. Ózd Városi Gyámhivatal

Ügytípus tájékoztató. Ózd Városi Gyámhivatal Ügytípus tájékoztató Ózd Városi Gyámhivatal Minden gyámhivatali ügy illetékmentes. A gyermekvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyekben az eljárás költségeit minden esetben az eljáró szerv viseli. Kérelemre

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi

Részletesebben

A gondnokság alá helyezés iránti perek szabályai

A gondnokság alá helyezés iránti perek szabályai A gondnokság alá helyezés iránti perek szabályai 1. Felek és cselekvőképességük 1/A Felperes Ptk 2:28. [A gondnokság alá helyezés kezdeményezése] (1) A gondnokság alá helyezést a bíróságtól a) a nagykorú

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1153 Bp., Bácska u. 14. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3211 gyamhivatal@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási idı:

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

Budavári Önkormányzat. A gyámhivatali ügyintézés területei

Budavári Önkormányzat. A gyámhivatali ügyintézés területei Budavári Önkormányzat A gyámhivatali ügyintézés területei 2008 A gyámhivatali ügyintézés területei Tájékoztató a gyámhivatali ügyintézés területeirıl Szerkesztette és összeállította: dr. Galántai Éva gyámhivatal-vezetı

Részletesebben

Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség)

Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség) Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség) Iktatószám: Ügyintéző: 1. A személyesen megjelent apa: Jegyzőkönyv 2

Részletesebben

A VÁROSI GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓJA

A VÁROSI GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓJA EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dorog városi Gyámhivatal 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. Ózd Városi Gyámhivatal. Szerda 8-12 és Ügyintézők: Berta Pálné Péntek 8-12 Liktor Győzőné Váradi Rita

Ügytípus tájékoztató. Ózd Városi Gyámhivatal. Szerda 8-12 és Ügyintézők: Berta Pálné Péntek 8-12 Liktor Győzőné Váradi Rita Ügytípus tájékoztató Ózd Városi Gyámhivatal Minden gyámhivatali ügy illetékmentes. A gyermekvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyekben az eljárás költségeit minden esetben az eljáró szerv viseli. Kérelemre

Részletesebben

Adatlap a Gyvt. 25. -a (6) bekezdése szerinti otthonteremtési támogatás iránti kérelem igényléséhez

Adatlap a Gyvt. 25. -a (6) bekezdése szerinti otthonteremtési támogatás iránti kérelem igényléséhez Adatlap a Gyvt. 25. -a (6) bekezdése szerinti otthonteremtési támogatás iránti kérelem igényléséhez 1. Az igénylő személyi adatai Név: Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Állampolgárság:

Részletesebben

SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK:

SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK: A gyámhivatal az 1997. évi XXXI. törvény 109. - 117. -ban foglalt feladatait Zirc város, valamint Bakonynána, Bakonybél, Dudar, Borzavár, Porva, Bakonyszentkirály, Nagyesztergár, Bakonyoszlop, Pénzesgyőr,

Részletesebben

KÉRELEM GYERMEKTARTÁSDIJ MEGELŐLEGEZÉSE IRÁNT

KÉRELEM GYERMEKTARTÁSDIJ MEGELŐLEGEZÉSE IRÁNT KÉRELEM GYERMEKTARTÁSDIJ MEGELŐLEGEZÉSE IRÁNT Alulírott születési név: szül. h: szül ideje: anyja neve: lakcím: szám alatti lakos tartásra jogosult szülő előadom: A Bíróság az -én hozott számú ítélettel

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetbeni ellátások 123 18. (1) A jogosult gyermek számára a) a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

dr. Bruzlai Jenő gyámhivatal vezető fsz. 5.sz. 79/542-922

dr. Bruzlai Jenő gyámhivatal vezető fsz. 5.sz. 79/542-922 A Bajai Járási Gyámhivatal illetékessége, elérhetősége, munkatársai A Bajai Járási Gyámhivatal illetékessége az alábbi településekre terjed ki: Baja, Bácsszentgyörgy, Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, Dávod,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre

BESZÁMOLÓ. a május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre BESZÁMOLÓ a 2011. május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2010. év vonatkozásában

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján

Részletesebben

KÖZÖS SZABÁLYOK A GYÁM ÉS A GONDNOK SZÁMADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

KÖZÖS SZABÁLYOK A GYÁM ÉS A GONDNOK SZÁMADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KÖZÖS SZABÁLYOK A GYÁM ÉS A GONDNOK SZÁMADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN Számadás fajtái: - rendszeres számadás - eseti számadás - végszámadás Számadásra kötelesek: - hivatásos gyám - hivatásos gondnok - gondnok

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-16381-2/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2010. évi hatósági

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez Az igényelt lakás jellege: szociális, átmeneti, garzon, szolgálati Kérelem jellege: új kérelem meghosszabbítás Kérelmező adatai: Név: Leánykori név:... Szül.hely,

Részletesebben

Gyámok részére. Tájékoztatás!

Gyámok részére. Tájékoztatás! Gyámok részére Tájékoztatás! A gyám, amennyiben vagyont kezel, az előző naptári évre vonatkozó számadását minden év február 15-éig köteles a gyámhivatalhoz benyújtani (rendszeres számadás). A számadás

Részletesebben

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki)

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) I. Igazolom, hogy: Név:... Születési neve:. Anyja neve:... Szül. hely, év,

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

A családjog kézikönyve

A családjog kézikönyve Dr. Bajory Pál Dr. Kiss Éva Dr. Bencze Lászlóné Dr. Kőrös András Dr. Brávácz Ottóné Dr. Makai Katalin Dr. Csiky Ottó Némethné dr. Bokor Klára Dr. Filó Erika Dr. Söth Lászlóné Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Részletesebben

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres

Részletesebben

A hazai gyermekvédelmi rendszer működtetése az állam és az önkormányzatok feladata. A legfontosabb gyermekvédelmi feladatok közé tartozik

A hazai gyermekvédelmi rendszer működtetése az állam és az önkormányzatok feladata. A legfontosabb gyermekvédelmi feladatok közé tartozik GYERMEKVÉDELEM jegyzet A hazai gyermekvédelmi rendszer működtetése az állam és az önkormányzatok feladata. A legfontosabb gyermekvédelmi feladatok közé tartozik 1. a gyermekek családban való nevelkedésének

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

HÁZASSÁG FELBONTÁSA IRÁNTI KERESET

HÁZASSÁG FELBONTÁSA IRÁNTI KERESET HÁZASSÁG FELBONTÁSA IRÁNTI KERESET Tisztelt Járásbíróság! Felperes neve: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcíme: Telefon, fax: E-mail: Munkahelyének címe: (ha nyugdíjat, járadékot, vagy

Részletesebben

A GYÁM SZÁMADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK- SZÁMADÁSI 7RLAP

A GYÁM SZÁMADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK- SZÁMADÁSI 7RLAP TURA VÁROS GYÁMHIVATALA 2194 TURA, PETFI TÉR 1. : (28) 581-020/109 FAX: (28) 581-027 Email: gyamhivatal@tura.hu A GYÁM SZÁMADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK- SZÁMADÁSI 7RLAP A GYÁM SZÁMADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS MINTA Házasság felbontása iránti keresetlevél benyújtásához

TÁJÉKOZTATÓ ÉS MINTA Házasság felbontása iránti keresetlevél benyújtásához TÁJÉKOZTATÓ ÉS MINTA Házasság felbontása iránti keresetlevél benyújtásához A mellékelt minta szerint benyújtott keresetlevélben kérheti a bíróságtól házasságának felbontását. Hogyan készítse el a keresetlevelet?

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1153 Bp., Bácska u. 14. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3211 gyamhivatal@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási idı:

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS V Á R O S I G Y Á M H I V A T A L A G3. részére ÉVES EGYSZERSÍTETT SZÁMADÁS ÉS JELENTÉS SZÁMADÁS

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS V Á R O S I G Y Á M H I V A T A L A G3. részére ÉVES EGYSZERSÍTETT SZÁMADÁS ÉS JELENTÉS SZÁMADÁS SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS V Á R O S I G Y Á M H I V A T A L A G3. részére ÉVES EGYSZERSÍTETT SZÁMADÁS ÉS JELENTÉS Számadás benyújtásának ideje: Számadási idszak: Gondnokolt neve: Születési helye/ideje/anyja

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 Hatályos: 2014.01.01-2014.03.15 (A hatálybalépésérıl és a végrehajtásáról szóló 1960: 11. és az 1978: 2. törvényerejő rendelettel egységes

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1153 Bp., Bácska u. 14. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3211 gyamhivatal@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási idı:

Részletesebben

A GONDNOK SZÁMADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK- SZÁMADÁSI 7RLAP

A GONDNOK SZÁMADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK- SZÁMADÁSI 7RLAP TURA VÁROS GYÁMHIVATALA 2194 TURA, PETFI TÉR 1. : (28) 581-020/109 FAX: (28) 581-027 Email: gyamhivatal@tura.hu A GONDNOK SZÁMADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK- SZÁMADÁSI 7RLAP A GONDNOK SZÁMADÁSÁRA VONATKOZÓ

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1.Személyi adatok: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Név (szülő, törvényes képviselő) szám alatti lakos kérem, hogy az alábbi gyermekeimre tekintettel szíveskedjenek rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a Gyámhivatal gondnoksággal kapcsolatos feladat- és hatáskörérõl

Tárgy: Tájékoztató a Gyámhivatal gondnoksággal kapcsolatos feladat- és hatáskörérõl Szentes Városi Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tel: (63) 510310 11-6847-3/2006. Szentes Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Helyben Tárgy: Tájékoztató a Gyámhivatal

Részletesebben

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: Dorog Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2510. Dorog, Bécsi u. 71.

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: Dorog Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2510. Dorog, Bécsi u. 71. 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: Dorog Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2510. Dorog, Bécsi u. 71. Ügyintézők: Telefon: 33/431-299. Fax: 33/431-177. 33/431-299/158. Chmelik Lászlóné gyámhivatal

Részletesebben

*Bankszámla száma: - -

*Bankszámla száma: - - MB 04 02 A kérelmező neve: FORMANYOMTATVÁNY TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A kérelmező születési neve: A kérelmező születési helye, ideje: A kérelmező anyja neve: A kérelmező családi állapota: A kérelmező

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Átmeneti rendelkezések A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Részletesebben

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:..

Részletesebben

A gyámhivatal ügyfélfogadási rendje a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjével azonos.

A gyámhivatal ügyfélfogadási rendje a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjével azonos. Tisztelt Látogató! Köszöntjük Fehérgyarmat Város Gyámhivatalában! Címünk: 4900 Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2. szám e-mail: gyamhivatal@fehergyarmat. hu tel.: 06-44-510-236 fax: 06-44-510-232 A gyámhivatal

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS 1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető telefonszám: 34/371-524, e-mail: anyakonyv@szakszend.hu

Részletesebben

Az ellátottjog területeit érintő jogszabályi változások, kitekintéssel az új PTK szabályaira

Az ellátottjog területeit érintő jogszabályi változások, kitekintéssel az új PTK szabályaira Az ellátottjog területeit érintő jogszabályi változások, kitekintéssel az új PTK szabályaira Előadó: dr Szedresi Alexandra jogi referens 2013 december 11 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 1 Az új Ptk-ból következő

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROSI GYÁMHIVATAL

RÉTSÁG VÁROSI GYÁMHIVATAL RÉTSÁG VÁROSI GYÁMHIVATAL 1. körzet Diósjenő, Felsőpetény, Nőtincs, Ősagárd, Nógrád, Keszeg, Nézsa, Tolmács Ügyintéző: Erdélyi Mária - Rétság, Rákóczi u. 20. földszint 007. Telefon/fax: 06-35/350-630/112;

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL Az önkormányzat a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idszakos létfenntartási gondokkal küzd,

Részletesebben

K É R E L E M SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI/ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSRA TÁMOGATÁS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA *

K É R E L E M SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI/ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSRA TÁMOGATÁS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA * Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális- és Egészségügyi Ágazat Szociális Iroda 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 3. 1751 Bp., Pf. 85. (1)-278-0914 Honlap: www.csepel.hu

Részletesebben

A VÁROSI GYÁMHIVATAL FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében

A VÁROSI GYÁMHIVATAL FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében A VÁROSI GYÁMHIVATAL FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, vagy más hozzátartozónál vagy alkalmas

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl TÁJÉKOZTATÓ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl A gyermekek védelmérl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 19-20. ai, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához 12/2009.(XII.23.) Kt. sz. rendelet 2. számú mellékletet K É R E L E M átmeneti segély megállapításához A kérelem részletes indokolása:........... Személyi adataim: Név.. Lánykori név:... Szül.hely:......Szül.idő:...év...hó...nap

Részletesebben

T/11074. számú törvényjavaslat. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi.. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

T/11074. számú törvényjavaslat. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi.. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11074. számú törvényjavaslat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi.. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2011. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2011. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-18082-2/2012. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2011. évi hatósági

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI) Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:.. Születési helye:. Ideje:..év...hó.nap

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai Neve: Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgárság:...

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma):

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre (Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): I. A személyesen megjelent

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

K É R E L E M MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA

K É R E L E M MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA FIGYELEM! A kérelemhez mellékelni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők - a tárgyévet megelőző - egész évi jövedelemigazolásait, pl.: nettó kereseti igazolást, családi

Részletesebben

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal:

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal: Kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére Súlyos mozgáskorlátozott (kérelmező) Neve: Születési neve:. Anyja neve:. Születési hely és idő :. Családi állapota: hajadon

Részletesebben

KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására. 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve:

KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására. 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve: 9. Melléklet a 11/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben