A GONDNOK SZÁMADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK- SZÁMADÁSI 7RLAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GONDNOK SZÁMADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK- SZÁMADÁSI 7RLAP"

Átírás

1 TURA VÁROS GYÁMHIVATALA 2194 TURA, PETFI TÉR 1. : (28) /109 FAX: (28) A GONDNOK SZÁMADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK- SZÁMADÁSI 7RLAP A GONDNOK SZÁMADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: A gondnok amennyiben vagyont kezel, az elz naptári évre vonatkozó számadását minden év február 15.-éig köteles a gyámhivatalhoz benyújtani (rendszeres számadás). A számadás alapját a leltár, tartalmát a bevételek és kiadások képezik. A rendszeres számadásban a bevételeket és kiadásokat külön, tételesen fel kell sorolni, csatolva a számadásban feltüntetett tételek sorrendje szerint a bevételeket és a kiadásokat igazoló iratokat, számlákat. Ha a bevételt ill. a kiadást igazoló irat benyújtása akadályba ütközik a tételek helyességét a gyámhivatal egyéb módon is megállapíthatja. Amennyiben a gondnokolt gyámhatósági fenntartásos betéttel rendelkezik, kérjük mellékelni az azt kezel pénzintézetnek a betétre vonatkozó i egyenleg értesítjét. Amennyiben a gondnokolt cselekvképességét korlátozó gondnokság alatt áll, kérjük mellékelni a gondnokolt jövedelmének 50%-áról az átvételi elismervényeket, postai feladóvevényeket, amellyel a gondnok a gondnokoltnak ezeket átadta, tekintettel arra, hogy ebben az esetben a jövedelmének az 50%-áról maga a gondnokolt jogosult rendelkezni. A számadáshoz csatolni kell a gondnokolt személyes ügyeire ( tartására, egészségi állapotára, életkörülményeiben beállott változásokra) vonatkozó jelentést is. Amennyiben a gondnokolt gazdálkodó szervezet tagja (részvényese) és a gazdálkodó szervezet a számviteli törvény szerinti beszámoló készítésére köteles, a beszámolót a vagyonkezelnek a beszámoló elkészítését követ 30 napon belül a gyámhivatalhoz be kell nyújtani. Elfogadásáról eseti számadásként a gyámhivatal határozattal dönt. A vagyonkezel (gondnok) a számadás alapjául szolgáló bizonylatokat egyszer0sített számadás esetén, illetve az éves számadási kötelezettség alóli mentesség esetén is köteles a Polgári Törvénykönyv követelések elévülésére vonatkozó szabályai szerit megerizni. A bizonylat nélkül elszámolható költségekre a bizonylat megrzési kötelezettség nem vonatkozik. Amennyiben a gondnok a gondnokolt közeli hozzátartozója, a rendszeres számadásban a bevételeket és a kiadásokat nem kell tételesen feltüntetni és az igazoló iratokat sem kell csatolni ( egyszerfsített számadás ), ha Gondnokolt közeli hozzátartozója: házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha és nevelszül, valamint testvér.

2 - a rendszeres jövedelem éves összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (öregségi nyugdíj legkisebb összege évben: ,-Ft) 24- szeresét, vagy - a gyámhivatal engedélyezte, hogy a vagyont a leszármazó, illetve a gondnokolt eltartási költségeinek fedezésére igénybe vegyék, feltéve, hogy az évente nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10-szeresét. A hivatásos gondnok mindig tételes számadásra köteles. A gondnok nem köteles éves számadásra, ha a gondnokoltnak nincsen vagyona és munkaviszonyból származó jövedelmének, nyugdíjának és egyéb járadékának ( bevételeinek ) együttes havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. Nem tekinthet vagyonnak a gondnokolt személyes szükségletét kielégít mindennapos használati tárgyak, ha ezek összértéke nem haladja meg a kétszázezer forintot. Bizonylat nélkül fogadhatók el az élelmezéssel és a háztartással kapcsolatos költségek, feltéve, ha ezen költségek havonta nem haladják meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

3 GONDNOKI ÉVES RENDSZERES SZÁMADÁS A ÉVRL Gondnok adatai: Neve: Születési hely, id: Anyja neve: Lakcíme: Gondnokoltja adatai: Neve: Születési hely, id: Anyja neve: Lakcíme: A gondnokolt intézményes ellátása esetén: Intézmény neve: Intézmény címe: A gyámhivatal tájékoztatja a gondnokot, hogy (amennyiben szociális intézményben tartózkodik) a gondnokolt ellátottságáról, állapotáról véleményt kér az adott intézménytl. SZÁMADÁS Kérjük, szíveskedjen részletezni az alábbi módon: a bevételeket: bevétel megnevezése, havi összege, az ellátás folyósítás hónapja a kiadásokat: kiadás megnevezése, összege Rendszeres jövedelem: Folyósító szerv: Törzsszám: Egyéb bevételek( pl. családi pótlék, rendkívüli segély) Rendszeres jövedelmérl, amennyiben annak összege változatlan elegend egy szelvény becsatolása. Ha az összeg évközben változott, akkor újabb igazolószelvényt kérünk csatolni a megváltozott összegrl. Az élelmiszeren és a háztartási költségen kívül vásárolt cikkekrl (ruhanem0, egyéb használati tárgyak) a gondnokolt nevére kiállított számlákat minden esetben csatolni kell. Ha az otthonában tartózkodó gondnokoltra es rezsihányadot is el kívánja számolni, kérjük a rezsiszámlák másolatát is csatolni, egyben tüntesse fel azt is, hogy az összeg hány személy között oszlik meg. Szociális otthonban tartózkodó gondnokolt esetében a térítési díj és zsebpénz befizetéseket igazoló szelvényt, illetve csekket is kérjük csatolni.

4 Bevételek részletezése: Kiadások részletezése: Bevétel összesen: Ft Kiadás összesen: Ft Egyenleg: Ft PÉNZVAGYON A gondnokolt nevére szóló és a (pénzintézet neve) által kiállított számú gyámhatósági fenntartásos betéttel rendelkezik és az év során alkalommal befizettem mindösszesen Ft, azaz forintot. Záróegyenleg: Ft. Kérjük, hogy a befizetést igazoló szelvényt szíveskedjen csatolni a számadáshoz. Amennyiben a gondnokolt gyámi fenntartásos betéttel rendelkezik, kérjük szíveskedjen a betét banki egyenleg értesítejét is csatolni.

5 INGATLANVAGYON A gondnokolt tulajdonában álló ingatlan(ok) megnevezése: Hasznosítják-e az ingatlant? IGEN NEM JELENTÉS A gondnokolt helyzetére vonatkozó jelentésemet (egészségi állapot, gondozás, az alábbiakban teszem meg: A gondnokoltat az alább megjelölt idpontokban látogattam meg: A gondnokoltnak az alább megjelölt idpontokban küldtem csomagot (ha intézményben van elhelyezve): Figyelem! A gondnokolt számára küldött csomag csak számlával igazoltan számolható el. A számadással kapcsolatban bejelentem a következket: Kérem, hogy számadásomat és jelentésemet elfogadni szíveskedjék. Egyben büntetjogi felelsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok és tények a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy számadásom benyújtásának elmulasztása esetén a gyámhivatal számadási kötelezettség megállapítása címén bírósági pert kezdeményezhet ellenem. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a gondnokolt vagyoni viszonyaiban (öröklés, bármilyen tulajdonszerzés) változás következik be, akkor azt haladéktalanul köteles vagyok jelenteni a Gyámhivatalnak. A közölt tényeket és adatokat a Gyámhivatal helyszíni szemlével és más hatóságoktól bekért tájékoztatás alapján bármikor ellenrizheti. Dátum: gondnokolt aláírása 1 gondnok aláírása 1 korlátozottan cselekvképes gondnokolt aláírása kötelez

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl TÁJÉKOZTATÓ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl A gyermekek védelmérl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 19-20. ai, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

KÖZGYÓGYELLÁTÁS. Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra:

KÖZGYÓGYELLÁTÁS. Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra: KÖZGYÓGYELLÁTÁS A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

Részletesebben

Kérelem A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon intézményi ellátás igénybevételéhez 6600 Szentes, Kováts Károly u.3. 63/850-020

Kérelem A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon intézményi ellátás igénybevételéhez 6600 Szentes, Kováts Károly u.3. 63/850-020 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Állampolgársága: Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Kérelem A Dr.

Részletesebben

Kérelem A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon intézményi ellátás igénybevételéhez 6600 Szentes, Kováts Károly u.3. 63/850-020

Kérelem A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon intézményi ellátás igénybevételéhez 6600 Szentes, Kováts Károly u.3. 63/850-020 Kérelem A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon intézményi ellátás igénybevételéhez 6600 Szentes, Kováts Károly u.3. 63/850-020 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Anyja neve: Születési helye, időpontja:

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem

Települési támogatás keretében nyújtható ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem Települési támogatás keretében nyújtható ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. SZEMÉLYI ADATOK 1. Az ápolást végzô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:.....................................................................

Részletesebben

K É R E L E M. Csongrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Tel.: 63/571-900

K É R E L E M. Csongrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Tel.: 63/571-900 Csongrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Tel.: 63/571-900 K É R E L E M Kérem a Tisztelt Címet, hogy szociális rászorultságom miatt temetési segély ügyben az alábbi

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával

Részletesebben

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok

I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok Ez a kérelem-nyomtatvány a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) kormányrendelet 9. számú

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1153 Bp., Bácska u. 14. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3211 gyamhivatal@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási idı:

Részletesebben

*eltartási szerződés esetén Törvényes képviselőjének Név:.Szül.név... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:...

*eltartási szerződés esetén Törvényes képviselőjének Név:.Szül.név... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... 1 Szent Kamill Idősek Otthona 8330. Sümeg, Rendeki utca 14. szám Tel.,Fax.:87/550-233, 87/550-232 e-mail: szentkamillegyhaz@citromail.hu, idosekotthona@citromail.hu web: www.szentkamillegyhaz.t-online.hu

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 6. -hoz KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

KÉRELEM. közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM. közgyógyellátás megállapítására Hivatal tölti ki ÁTVETTEM Dátum:... Aláírás:... Melléklet:... KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmezı személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó,

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:...

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: JÁNOSHALMA VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 1 A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 11 Neve: 12 Születési neve: 13 Anyja neve:

Részletesebben

12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról A családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény 15. (1) bekezdésének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására FIGYELEM! A kérelemhez csatolni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolásait,(pl.: nettó kereseti igazolást, családi

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:...

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...... Születési hely:....születési év, hó, nap:...... Lakóhely:..... Tartózkodási hely:....

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (2015) Az ellátást igénybe vevő adatai: NÉV: Születési neve:... Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye:. Tartózkodási

Részletesebben

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... (itt azt a lakcímet

Részletesebben

Kérelem az ápolási támogatás megállapításához

Kérelem az ápolási támogatás megállapításához Kérelem az ápolási támogatás megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Kérelmező neve:... Születéskori neve:... Születési hely:...év:..hó:.....nap:.... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):... 1.5. Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

4. A házastárs/élettárs/bejegyzett élettárs személyi adatai: 5.

4. A házastárs/élettárs/bejegyzett élettárs személyi adatai: 5. BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fı utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 hatosag@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfı 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs péntek

Részletesebben