A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója"

Átírás

1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója Éves zárás A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: Pilisszántó, a egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) P.H.

2 Sorszám Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Elızı év Elızı év(ek) módosításai adatok eft-ban a b c d e Tárgyév 5. B. Forgóeszközök ( sorok) II. KÖVETELÉSEK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tıke ( sorok) II. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL F. Kötelezettségek ( sorok) III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Nemzeti Hírháló Egyesület 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó Kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolójának mérlege Idıszak: A. I. II. III. I. III. I. III. IV. VI. E. I II. G. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÉSZLETEK ÉRTÉKPAPÍROK A tétel megnevezése INDULÓ TİKE / JEGYZETT TİKE LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL Céltartalékok HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Passzív idıbeli elhatárolások 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: Pilisszántó, PH. az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) adatok eft-ban Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Ebbıl: - támogatások ( sorok) központi költségvetési helyi önkormányzati egyéb Nemzeti Hírháló Egyesület 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó Kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolójának eredménykimutatása Idıszak: Tételszám 2. Aktivált saját teljesítmények értéke - alapítói 5. Rendkívüli bevételek - társadalombiztosítási 4. Pénzügyi mőveletek bevételei Ebbıl: - támogatások ( sorok) - alapítói - központi költségvetési - helyi önkormányzati - társadalombiztosítási - egyéb A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései Tárgyév Tagdíjak A. Összes bevétel (1.± ) A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: Pilisszántó, PH. az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

4 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) adatok eft-ban Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Egyéb ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) C. Adózás elıtti eredmény (A.-B.) E. Tárgyévi eredmény (C.-I.-D.) Nemzeti Hírháló Egyesület 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó Kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolójának eredménykimutatása Idıszak: Tételszám 9. Értékcsökkenési leírás A tétel megnevezése 11. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 12. Rendkívüli ráfordítások I. Adófizetési kötelezettség D. Jóváhagyott osztalék Továbbutalási céllal kapott támogatás Továbbutalt támogatás Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései Tárgyév TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: Pilisszántó, PH. az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

5 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2.ajtó A költségvetési támogatás felhasználása Idıszak: NAV 1% Támogatást nyújtó Támogatás megnevezése idıpontja összege (Ft) Kunszentmiklósi Polh.Hivatal Felhasználás célja közhasznú 10 tevékenység 7 közhasznú tevékenység Felhasználás összege (Ft) elızı évi tárgyévi tárgyévet követı adatok eft-ban Elszámolás határideje Összesen: Keltezés: Pilisszántó, május 27. PH. az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

6 Cég neve: Nemzeti Hírháló Egyesület Idıszak: január december 31. (továbbiakban: Szervezet) Közhasznúsági jelentés Általános ismertetı Az egyesület közhasznúsági fokozatát a Pest Megyei Bíróság jogerısen án nyilvántartási száma alatt jegyezte be. Közhasznú tevékenység: Írott és elektronikus sajtófigyelés, a magyarság, a nemzet szempontjából érdeklıdésre számottevı sajtótermékek elérhetıvé tétele; Kulturális rendezvények szervezése, Író - olvasó találkozók szervezése, lebonyolítása. I. Tartalmi beszámoló A Közéleti társadalmi tevékenység közhasznú tevékenységben közremőködık tevékenységüket társadalmi munkában végezték, azért sem pénzbeli, sem természetbeni ellenszolgáltatásban nem részesültek. Közhasznú tevékenysége során 0 e Ft vállalkozási bevétel, 0 e Ft vállalkozási kiadás, e Ft közhasznú bevétel, e Ft közhasznú kiadás került elszámolásra, melybıl fakadóan 530 e Ft vagyonnövekedés történt az elızı évhez képest. A szervezet a mérlegforduló napon e Ft eszközzel rendelkezett melybıl e Ft pénzeszköz volt. A szervezet a mérlegforduló napon 69 e Ft kötelezettséget tartott nyilván. A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerő, törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására. A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelıen történt és eredményesnek értékelhetı. II. Támogatások részletezése forrásonként Megnevezés e Ft. 1 Központi költségvetési szervtıl 2 Elkülönített állami pénzalaptól 3 Helyi önkormányzat és szervei 10 4 Kisebbségi települési önkormányzat és szervei 5 Települési önkormányzatok társulásától 6 Külföldi támogatás 7 Magánszemélyektıl 8 Egyéni vállalkozóktól 9 Jogi személyiségő gazdasági társaságtól 10 Jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezettıl 13 APEH 1% SZJA 7 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! A szervezet képviselıje

7 Cég neve: Nemzeti Hírháló Egyesület Idıszak: január december 31. (továbbiakban: Szervezet) Központi Költségvetési Szervtıl, Elkülönített Állami Pénzalaptól, Helyi Önkormányzattól, Települési Önkormányzatok Társulásaitól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke Tárgyévben közösségünk összesen 17 e ft támogatást kapott. III. Cél szerinti juttatások. Cél szerinti juttatás nyújtása tárgyévben nem történt. IV. Tagdíj Megnevezés e Ft. Összesen 0 Megnevezés e Ft. 1 Tagdíj bevételek Összesen V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése Megnevezés 1 Anyag költség 7 2 Bankköltség Egyéb igénybe vett szolgáltatás-rendezvény szervezés Bérleti díj Könyvelési díj 0 6 Egyéb nem anyagjellegő ráfordítás 25 7 Személyi jellegő ráfordítás, értékcsökkenés 0 Összesen e Ft VI. Vezetı tisztviselıknek nyújtott juttatások 1 6 Megnevezés e Ft. Összesen 0 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! A szervezet képviselıje

8 Cég neve: Nemzeti Hírháló Egyesület Idıszak: január december 31. (továbbiakban: Szervezet) VII. Számviteli beszámoló Nemzeti Hírháló Egyesület évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelve, mint közhasznú szervezet kettıs könyvvitelt vezetett és ennek megfelelıen egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege e Ft, a saját tıke 953 e Ft. A részletes kimutatásunk mérlegbıl, eredménykimutatásból, kiegészítı mellékletbıl és közhasznúsági jelentésbıl áll. A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenırizte. Kelt: Pilisszántó, május 27. P.H. A társadalmi szervezet vezetıje (képviselıje) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! A szervezet képviselıje

9 Kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolójának kiegészítı melléklete december Egyéb szervezet neve: Nemzeti Hírháló Egyesület Címe: 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2.ajtó Adószáma: Statisztikai számjele: Képviselıje: Kovács János/ 2095 Pilisszántó, Szél u. 96. I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. A számviteli politika alapvetı jellemzıi Az egyéb szervezet a könyvelését és kimutatásait a számvitelrıl szóló évi C. tv. elıírásai szerint készíti. Számviteli politikánk tartalmazza: - könyvviteli elszámolás, beszámoló készítés rendszerét, módszerét, - számlarend és a szükséges szabályzatok elkészítését, rendszeres karbantartását, - a bizonylati renddel a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a törvényi elıírásoknak megfelelı belsı és külsı információk elıállítását, szolgáltatását. Az egyéb szervezet alapvetı számviteli irányelveinek összefoglalását és az értékelési eljárásokat az alábbiakban mutatjuk be. a. Az eszközök befektetett és forgóeszköznek való besorolásának szempontjai: Befektetett eszközök: a szervezeti tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják. Befektetett pénzügyi eszközök: tartós jövedelemszerzési céllal befektetett eszközök. Forgóeszközök: Készletek: Követelések: Értékpapírok: Pénzeszközök: amelyeknek az elhasználódási ideje egy éven belüli és értéke teljes egészében átmegy a késztermék értékébe. pénzformában kifejezett, szerzıdéses jogviszonyból eredı tárgyév során teljesített értékesítéshez, szolgáltatáshoz, kölcsönhöz, elıleghez stb. kapcsolódó a másik fél részérıl elfogadott fizetési igények. forgatási célból, nem tartós befektetésként vásárolt kötvények, részvények a készpénz, a csekk és a bankbetétek. b. Értékcsökkenési leírás módszerei: A immateriális és a tárgyi eszközök értékcsökkenése a bekerüléskor megtervezett hasznos élettartam alatt lineáris kulcsok alkalmazásával évente, a mérleg fordulónapján kerül elszámolásra, a paraméterezett számítógépes feldolgozási program szerint. Az egyezıség a számítógépes nyilvántartás és a fıkönyvi nyilvántartás között, ellenırzéssel biztosított. A maradványérték meghatározása a számviteli politikában foglaltak szerint történik. A , - Ft alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolja el a gazdálkodó. NEMZETI HÍRHÁLÓ EGYESÜLET- EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA Az egyesület képviselıje

10 - 2 - c. A saját termeléső készletek elıállítási költségének tartalma: Egyéb szervezetünk termék elıállítással nem foglalkozik, így saját termeléső készletünk nincsen. d. Az eszközök értékelésének módszerei: Befektetett eszközök: könyvszerinti nettó érték {beszerzési ár vagy elıállítási költség mínusz értékcsökkenési leírás és értékvesztés} Az értékvesztések, a terven felüli értékcsökkenések elszámolását, számítási módját és információ bázisát az eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza. Készletek: beszerzési ár ill. elıállítási költség Külföldi pénzértékre szóló követelés: az év utolsó napján érvényes, a bonyolító pénzintézet által közzétett devizavételi árfolyam e. A költségelszámolás és a választott eredmény kimutatás típusa: Összköltség eljárás A változat, a költségek könyvelése kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály ill számlacsoportok számláin. (ráfordítások) A mérleg formája: A változat Az egyszerősített éves beszámoló fordulónapja az üzleti év december 31. A mérlegkészítés napja a tárgyévet követı év május hónap utolsó hete. f. Céltartalék képzés ismertetése: Tárgyévben egyéb szervezetünk céltartalékot nem képzett. g. Számviteli elszámolás szempontjából minısítést igénylı témakörök: Jelentıs összegő hibának kell tekinteni, ha az ellenırzéssel, önellenırzéssel feltárt hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja az Ft - ot vagy a mérleg fıösszeg 2%-át. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekinthetı, ha az ellenırzéssel, önellenırzéssel feltárt jelentıs összegő hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke a hibafeltárás évét megelızı üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke értékét több, mint 20%-val növeli vagy csökkenti. Kis összegő követelésnek kell tekinteni azokat a követeléseket, amelyek esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés összege. h. Egyszerősített éves beszámoló közzététele: Közzétételi kötelezettségének olyan módon tesz eleget a szervezet, hogy az egyszerősített éves beszámoló egy eredeti példányát, kötelezı könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést postai úton május 31-ig megküldi az Országos Bírósági Hivatalnak (OBH). A szervezet honlappal is rendelkezik, a közzétételi kötelezettség az azon való elhelyezésre útján is teljesíti. Beszámoló nyilvánossága A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítı információk, jelentések a jogszabályok által elıírt nyilvánosságon túl a Nemzeti Hírháló Egyesület tagjai számára a székhelyen is megtekinthetık, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. Az iratok ırzési helye: 2095 Pilisszántó, Szél u. 29. i. Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat tevékenységeit a számlarend tartalmazza. j. Egyéb bevételek: azon bevételek, amelyek az értékesítés nettó árbevételének nem része, azonban a rendszeres tevékenység során merülnek fel és mértékük a szokásos mértéket nem haladja meg. NEMZETI HÍRHÁLÓ EGYESÜLET- EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA Az egyesület képviselıje

11 Egyéb ráfordítások: azon költségek, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül az értékesítés nettó árbevételéhez, azonban a rendszeres tevékenység során merülnek fel a szokásos mértéket meg nem haladóan. k. Rendkívüli bevételek: mindazon bevételek, amelyek mértéke a szokásos mértéket meghaladja, nem rendszeresen, eseti jelleggel merülnek fel. Ide tartoznak különösen: - a vagyoni apport, a visszavásárolt saját részvény bevonása, az elengedett kötelezettség, az elızı évekkel kapcsolatos adó visszatérítés. - a szokásos mértéket meghaladó káresemények térítése - a szervezet saját döntése szerinti események. Rendkívüli ráfordítások: mindazon ráfordítások, amelyek mértéke a szokásos mértéket meghaladja, nem rendszeresen, eseti jelleggel merülnek fel. Ide tartoznak különösen: - a térítés nélkül átadott vagyontárgyak, a visszavásárolt saját részvény, az elengedett követelés az elızı évekkel kapcsolatos adókötelezettség - a szokásos mértéket meghaladó káresemények, veszteségek - a szervezet saját döntése szerinti események. l. Környezetvédelem A gazdálkodónak sem az elızı évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenı környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs, veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol. Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére évben nem került sor, veszélyes hulladékot az egyéb szervezet nem tárol AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK MEGOSZLÁSA %- BAN ESZKÖZÖK FORRÁSOK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 0 SAJÁT TİKE 77,8 93,25 Immateriális javak 0 0 Induló tıke 0 0 Tárgyi eszközök 0 0 Tıkeváltozás 34,13 41,39 Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 Lekötött tartalék 0 0 FORGÓESZKÖZÖK ,02 Tárgyévi eredmény 43,67 51,86 Készletek 0 0 CÉLTARTA- LÉKOK 0 0 Követelések 0 0,88 KÖTELE- ZETTSÉGEK 22,2 6,75 Értékpapírok 0 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Pénzeszközök Rövid lejáratú ,14 AKTÍV IDİBELI ELHAT. 0 0,98 kötelezettségek 22,2 6,75 PASSZÍV IDİBELI ELHAT. 0 0 ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: NEMZETI HÍRHÁLÓ EGYESÜLET- EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA Az egyesület képviselıje

12 - 4 - II. MÉRLEGET MAGYARÁZÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A. Befektetett eszközök A/I. AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA SZELLEMI TERMÉKEK 1. BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA 1.1. Nyitó bruttó érték Bruttó érték növekedés Bruttó értékcsökkenés Záró bruttó érték 0 2. ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA 2.1. Nyitó értékcsökkenés Értékcsökkenés növekedés Értékcsökkenés csökkenés Záró értékcsökkenés 0 3. NETTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA 3.1. Nyitó nettó érték Nettó érték növekedés Nettó értékcsökkenés Záró nettó érték 0 A/II. A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA INGATLA- NOK MÜSZAKI BEREND. GÉP, JÁR. EGYÉB BEREND. FELSZ. KISÉRT. T. E. ÖSSZESEN 1. BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA 1.1. Nyitó bruttó érték Bruttó érték növekedés Bruttó értékcsökkenés Záró bruttó érték ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA 2.1. Nyitó értékcsökkenés Értékcsökkenés növekedés Értékcsökkenés csökkenés Záró értékcsökkenés NETTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA 3.1. Nyitó nettó érték Nettó érték növekedés Nettó értékcsökkenés Záró nettó érték NEMZETI HÍRHÁLÓ EGYESÜLET- EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA Az egyesület képviselıje

13 A./ A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSÁNAK ALAKULÁSA TERVE TERV SZERINTI N ÖSSZESEN FELÜLI LINEÁRIS DEGRESSZÍV TELJ. ARÁNYOS VAGYONI ÉRTÉKŐ JOGOK ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK SZELLEMI TERMÉKEK KÍSÉRLETI FEJL. AKTÍVÁLT ÉRTÉKE ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTÍVÁLT ÉRTÉKE IMMATERIÁLIS JAVAK INGATLANOK MŐSZAKI BEREND.,GÉPEK, JÁRMŐVEK EGYÉB BEREND.,FELSZER EGYÖSSZEGŐ T. E TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: B. Forgóeszközök B/I. KÉSZLETEK: 0 - vásárolt készletek: anyagok : 0 áruk: 0 B/II. KÖVETELÉSEK: 9 - vevık: határidın belüli: 6 határidın túli, de nem kétes: 0 határidın túli és kétes: 0 peresített: 0 - jegyzett, de még be nem fizetett tıke: 0 - egyéb követelések: adók 3 B/III. PÉNZESZKÖZÖK: pénztár: 977 bankbetétek: 26 C. Aktív idıbeli elhatárolások: 10 E Ft D. Saját tıke változásai: MEGNEV. JEGYZETT LEKÖTÖTT EREDMÉNY- TİKEVÁLTOZÁS TÁRGYÉVI TİKE TARTALÉK TARTALÉK /EREDMÉNY EREDMÉNY Nyitó mérlegérték Növekedés Csökkenés Záró mérlegérték NEMZETI HÍRHÁLÓ EGYESÜLET- EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA Az egyesület képviselıje

14 - 6 - A TÁRGYÉVI EREDMÉNY LEVEZETÉSE ÖSSZEG MEGNEVEZÉS 1. Adózás elıtti eredmény 0 2. Adóalap növelı tételek 0 3. Adóalap csökkentı tételek 0 4. ADÓALAP ÖSSZESEN 0 5. Számított társasági adó 0 6. Különadó 0 7. FIZETENDİ ADÓ 0 8. Adózott eredmény 0 9. Fizetendı osztalék TÁRGYÉVI EREDMÉNY 0 F. Kötelezettségek: 69 F/I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK: 0 - beruházási és fejlesztési hitelek: 0 - tagok által nyújtott kölcsön: 0 F/II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 69 - szállítók: 44 - kölcsönök, hitelek: 0 - egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: - tagokkal szembeni kötelezettségek: 0 - járulék, adó: 25 - vevıktıl kapott elılegek: 0 - banki átvezetés: 0 G. Passzív idıbeli elhatárolások: 0 E Ft III. EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Az egyéb szervezetnél az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevıdik össze: KÖLTSÉGEK ÖSSZEG (E Ft) RÉSZLETEZÉSE Anyagköltség 7 Bérleti díj 115 Szállítási díj 0 Egyéb igénybe vett szolgáltatás Könyvelési díj 0 Bank költség 106 Személyi jellegő kifizetés 0 Értékcsökkenési leírás 0 ÖSSZESEN: NEMZETI HÍRHÁLÓ EGYESÜLET- EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA Az egyesület képviselıje

15 - 7 - Az árbevétel alakulása (tevékenységenkénti részletezéssel): ÁRBEVÉTEL TEVÉKENYSÉGENKÉNT ÖSSZEG (E Ft) Szolgáltatás bevétele 136 Tagdíjbevétel Támogatás bevétele 411 Összesen: V. BESZÁMOLÓ SZAKMAI HÁTTERE A beszámoló adatai mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi elıírás alapján kötelezettség nincs könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. A számviteli feladatok ellátását, irányítását a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezı, az elıírt feltételeknek megfelelı személy végzi. A beszámoló elkészítéséért felelıs megbízott: Neve: Klauszné Pravetz Anita Címe: 2095 Pilisszántó, Nadhumni u hrsz. Regisztrálási szám: A beszámolóban részletezett összegek egésze a közhasznú tevékenységre vonatkozik. A szervezet 2012 évben az elızı évekhez hasonlóan vállalkozási tevékenységet nem folytatott, abból bevétele nem származott, ráfordítást nem számolt el. Keltezés: Pilisszántó, P.H.. Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) NEMZETI HÍRHÁLÓ EGYESÜLET- EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA Az egyesület képviselıje

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 1 8 1 0 6 0 9 2 5 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Pilisi Gerje Horgász Egyesület egyéb szervezet megnevezés az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi A számviteli

Részletesebben

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. )

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 1. oldal, összesen: 58 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben