EKF-GTK Gazdálkodás és menedzsment Záróvizsgatételek 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EKF-GTK Gazdálkodás és menedzsment Záróvizsgatételek 2010"

Átírás

1 15. A gazdasági társaságok alapításának gazdasági és jogi követelményrendszere. A gazdasági társaságok megszüntetésének esetei, különös tekintettel a fizetésképtelenség esetére vonatkozó jogi eljárásokra. A cégek átalakulása (jogi, adózási vonatkozások). A vállalatok életpályája. A részvénytársaságok tőzsdei jelenlétének előnyei, hátrányai. Közkereseti társaságot üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alapíthatnak, működő társaságba tagként beléphetnek, társasági részesedést szerezhetnek; az alapításhoz legalább 2 tag szükséges. Természetes személy egyidejűleg csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul felelős tag. Kiskorú személy nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja, így kkt. tag nem lehet. Kkt. és bt. nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet hatósági engedélyhez köti, a kkt. e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. A kkt.-nál foglalkoztatott munkavállalók jogaira, kötelezettségeire, valamint munkaügyi kapcsolataira a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni. E társasági forma az alapítók körében azért lehet népszerű, mert olcsón és gyorsan létre lehet hozni, de a felelősségi formájára tekintettel nem a legkedveltebb társaság. (Ugyanis a kkt. kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel teljes vagyonával (korlátlanul) és amennyiben a kkt. vagyona a hitelezői igények kielégítését nem fedezi, akkor másodlagosan (mögöttesen) a tagok a saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.) A kkt. alapításához társasági szerződés megkötése szükséges. A társasági szerződést valamennyi tagnak (alapítónak) alá kell írnia. A társasági szerződést közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. A társasági szerződést vagy hagyományos módon megszerkesztik vagy szerződésmintát alkalmaznak. Mindkét esetben jogi képviseleti kényszer áll fenn. Ha a társasági szerződés a gazdasági társaság időtartamáról nem rendelkezik, a társaságot határozatlan időre létrejöttnek kell tekinteni. A társasági szerződésben meg kell határozni: - a kkt. cégnevét és székhelyét, - a kkt. tagjait, mégpedig nevük (cégnevük) és lakóhelyük (székhelyük), a természetes személy tag anyja nevének, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámának (nyilvántartási számának) feltüntetésével, - a kkt. főtevékenységét, 1

2 - a társaság jegyzett tőkéjét, az egyes tagok vagyoni hozzájárulását, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét, - a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját, - a tagok által kijelölt első vezető tisztségviselők, ill. ha működik a társaságnál az első felügyelőbizottsági tagok és az első könyvvizsgáló nevét (lakóhelyét, székhelyét), továbbá a természetes személy anyja nevét, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát), - a kkt. működésének időtartamát, ha a társaságot határozott időre alapítják. A kkt. bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit a törvény nem tilt vagy nem korlátoz. Ha a bíróság a társasági szerződés érvénytelenségét megállapítja, felhívja a társaság tagjait az érvénytelenség kiküszöbölésére. A kkt. alapításához valamennyi tag vagyoni hozzájárulása szükséges, mely állhat pénzbeli hozzájárulásból, ill. a tagok által szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulásból (apport.) Az apport bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog lehet. A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét a társaság, ill. a tagsági jogviszonya fennállása alatt nem követelheti vissza. A kkt. alapítását a társasági szerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak. A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre július 1-től kizárólagossá vált az elektronikus cégeljárás. Az alapítási költségeket lecsökkentette, hogy megszüntették a Cégközlönyben való közzétételi költségtérítést és a változásbejegyzés közzétételének költségtérítését. Költségek terhelik viszont a bankszámla-vezetési kötelezettségből, a cégbélyegző és az aláírási címpéldány elkészíttetéséből. Betéti társaságot üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alapíthatnak, működő társaságba tagként beléphetnek. Alapítása a társasági szerződés megkötésével történik. A társaság alapításához 2 tag, a beltag (felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges) és a kültag (csak vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért nem felel) szükségesek. A bel- és kültagok számának nem kötelező egyenlőnek lennie. Kiskorú személy a bt.-ben csak kültag lehet. A bt. és a kkt. esetében a vagyoni hozzájárulás mértéke nincs törvényi minimumösszeghez kötve, mint ahogyan a jegyzett tőke mértéke sem. A vagyoni hozzájárulásnál a törvény a pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulás arányát meghatározhatja. 2

3 Az alapítás egyéb fontos szempontjai és a társasági szerződés elemei megegyeznek a kkt.-nál leírtakkal. Korlátolt felelősségű társaságot üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alapíthatnak, működő társaságba tagként beléphetnek, társasági részesedést szerezhetnek. A kft. alapításához az egyszemélyes kft. kivételével legalább 2 tag szükséges. Fontos szabály, hogy tilos a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni. A társaság kötelezettségeiért a tag nem felel. Kft. alapításához társasági szerződés megkötése, egyszemélyes kft.-nél alapító okirat elfogadása szükséges. A társaság bejegyzésére csak azután kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem benyújtásáig minden egyes pénzbeli hozzájárulásnak legalább a felét a társaság számlájára befizették. A cégbejegyzéstől számított 1 éven belül valamennyi pénzbeli hozzájárulást be kell fizetni. A nem pénzbeli hozzájárulást a társasági szerződésben szabályozott időben és módon kell a társaság rendelkezésére bocsátani. A kft. társasági szerződésének elemei között szerepel még a kkt.-nál felsoroltakon kívül a kft. egyes tagjai törzsbetéteinek mértéke és a szavazati jog mértéke. A társaság törzstőkéje az egyes tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A törzstőke összege nem lehet kevesebb Ft-nál. A tagok törzsbetétei különböző mértékűek lehetnek, az egyes törzsbetétek mértéke azonban nem lehet kevesebb Ft-nál. Minden tagnak egy törzsbetéte van, egy törzsbetétnek azonban több tulajdonosa is lehet. A törvény nem ír elő kötelező készpénzapport arányt. Ebből az következik, hogy kizárólag apporttal is lehet alapítani. Azok a szempontokra, amelyekre külön nem tértem ki ismét, megegyeznek a kkt.-nál leírtakkal. A részvénytársaság zárt körben vagy nyilvánosan alapítható, működési formája lehet zártkörű vagy nyilvános. Nyilvánosan működik az az rt., amelynek részvényei részben vagy egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba. Zártkörűen működik az az rt., amelynek részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba. Az rt. kötelezettségeiért a részvényes nem felel. Az összes részvény névértékének összege az rt. alaptőkéje. Rt.-t üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alapíthatnak, működő társaságba tagként beléphetnek, társasági részesedést (részvényt) szerezhetnek. Az rt. alapításához alapszabály, egyszemélyes rt.-nél alapító okirat elfogadása szükséges. Az alapszabály elemei megegyeznek a kkt. társasági szerződésének elemeivel. 3

4 Az rt. alapítása során az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy az rt. valamennyi részvényét átveszik (zártkörű alapítás). A zrt. alaptőkéje nem lehet kevesebb 5 millió Ft-nál. Rt. pénzbeli hozzájárulás nélkül, nem pénzbeli hozzájárulással is alapítható. Az rt. cégbejegyzésére csak azután kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás teljesítését vállaló alapítók az alapszabályban átvenni vállalt részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének legalább 25%-át befizették. Az nyrt. jegyzett tőke minimuma 20 millió Ft; nyilvános eljárással, részvényjegyzés útján alapítható. A gazdasági társaságok megszűntetésének esetei, különös tekintettel a fizetésképtelenség esetére vonatkozó jogi eljárásokra A kkt. a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. Jogutód nélkül szűnik meg a kkt., ha - a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult - a legfőbb szerv (a tagok gyűlése) elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését - a társaság tagjainak száma egyre csökken - a cégbíróság megszünteti - jogszabály így rendelkezik. A kkt. jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a társaság megszűnésétől számított 5 éves jogvesztő határidő alatt érvényesíthető a kkt. volt tagjával szemben. Ha a tag felelőssége a fennállás alatt is korlátlan és egyetemleges volt, így a helytállási kötelezettsége is korlátlan és egyetemleges a megszűnt kkt. kötelezettségeiért. A tagok a felmerült tartozást a felosztott társasági vagyonból való részesedésük arányában viselik. Ha a társaság jogutód nélkül szűnik meg, végelszámolásnak van helye ( v. a. toldat). A bt.-nél ez annyival egészül ki, hogy ha a tag felelőssége a bt.-t terhelő kötelezettségekért a társaság fennállása alatt korlátozott volt (kültag(ok), a társaság megszűnésekor a tag felelőssége a felosztott társasági vagyonból a tagnak jutó rész erejéig áll fenn. A kft.-re vonatkozó szabályok az említettektől annyiban térnek el, hogy ha a tag felelőssége a társaságot terhelő kötelezettségekért a társaság fennállása alatt korlátozott volt, akkor a társaság megszűnésekor a felosztott társasági vagyonból a tagnak jutó rész erejéig felel a kötelezettségekért. A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlés legalább ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, 4

5 majd a további részt a törzsbetétek arányában kell felosztani a társaság tagjai között. Ha a végelszámolás megindításakor a társaság törzstőkéje még nem került teljes egészében befizetésre a végelszámoló jogosult a még nem teljesített befizetésekre vonatkozó kötelezettségeket azonnal esedékessé tenni és annak teljesítését a tagoktól megkövetelni, ha arra a társaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében szükség van. Ha a társaság tagjainak száma 1 főre csökkent, a társaság nem szűnik meg, hanem egyszemélyes társaságként működik tovább. Az rt. esetében ha a tag (részvényes) felelőssége a társaságot terhelő kötelezettségekért a társaság fennállása alatt korlátlan és egyetemleges volt, a helytállási kötelezettsége is korlátlan és egyetemleges a megszűnt gazdasági társaság kötelezettségeiért. A tagok a helytállási kötelezettségre tekintettel felmerült tartozást a felosztott társasági vagyonból való részesedésük arányában viselik, ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik. Az rt. közgyűlése a szavazatok ¾-es szótöbbségével elhatározhatja az rt. megszűnését. Az rt. jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, ill. nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani. Ha az az eset áll fenn, hogy a végelszámolás megindításakor az rt. alaptőkéje nem került teljes egészében befizetésre, a továbbiak megegyeznek a kft.-nél leírtakkal. Végelszámolás akkor történhet, ha nincs fizetésképtelen pozícióban a cég, az eljárást a cégbíróság folytatja le. Ha fizetésképtelen pozícióban van a cég, felszámolási eljárás vagy csődeljárás indítható, ezt rendes polgári bíróság folytatja le. A csődeljárás célja a szervezet reorganizációja; újra fizetőképes legyen (az adós cég fizetési haladékot kapjon és csődegyezség keretében megállapodjon hitelezőivel). A felszámolási eljárás célja a hitelezői érdekek védelme (fizetésképtelen adós cég jogutód nélküli megszűnése során a hitelezők kielégítést nyerjenek). A csőd és felszámolási eljárás nemperes eljárás. Sikeres a csődeljárás, ha a cég nem szűnik meg jogutód nélkül és helyreáll a fizetőképessége. Sikertelen a csődeljárás, ha a cég nem szűnik meg jogutód nélkül, de a hitelezők felszámolási eljárást kezdeményeznek. A csődeljárás menete: 1. kezdeményezés a cég vezetője által: kérelem benyújtása a rendes polgári bírósághoz 2. az adós cég tárgyal a hitelezőivel: fizetési haladékot kér megkapja vagy nem kapja meg (megszűnik az eljárás). A fizetési haladék miatt az esedékes követeléseket nem kell teljesítenie, kivétel a munkabér és egyéb bér jellegű juttatások + ÁFA. Időtartama max nap (+ 60 nap). 5

6 3. az eredményt be kell jelenteni a cégbíróságnak: végzést hoz és vagyonfelügyelőt rendel ki 4. az adós cég reorganizációs programot és egyezségi javaslatot készít: egyezségi tárgyalást tart hitelezőivel. Ha nem egyeznek meg az eljárás megszűnik, ha megegyeznek, létrejön a csődegyezség, amit a vagyonfelügyelő is jóváhagy. 5. az eredményt ismételten be kell jelenteni a cégbíróságnak: befejezettnek nyilvánítja vagy megszünteti az eljárást A felszámolási eljárás során a cég nevében fel kell tüntetni az f.a. toldatot. Menete: 1. a kezdeményezés: történhet az adós, hitelező, végelszámoló kérelmére, cégbíróság vagy büntetőügyben eljárt bíróság értesítése alapján. Ha az adós elismeri tartozását, nyilatkoznia kell, hogy kér-e fizetési haladékot (30 nap). Ha az adós nem nyilatkozik a bíróság vélelmezi a fizetésképtelenséget és megindítja a felszámolási eljárást. Ha az adós vitatja a fizetésképtelenséget, a bíróság hivatalból kivizsgálja. 2. fizetésképtelenség vizsgálata: a bíróság által (60 nap). Ha megállapítja a fizetésképtelenséget, elrendeli a felszámolást és kijelöli a felszámolót. Ha az adós nem fizetésképtelen, elrendeli az eljárás megszüntetését. 3. a cég vezető tisztségviselőjének a kötelezettsége: zárómérleg készítése, munkavállalók tájékoztatása 4. a felszámoló tevékenysége: nyilvántartásba veszi a hitelezőket, értékesíti a cég vagyonát (nyilvános pályázat vagy árverés útján) 5. a felszámoló zárómérleget, adóbevallást, vagyonfelosztási javaslatot készít megküldi a cégbíróságnak 6. a bíróság ezt megküldi a hitelezőknek, ha kifogásolják, a bíróság tárgyalást tart 7. a hitelezők kielégítése 8. a bíróság dönt az eljárás befejezéséről és az adós megszüntetéséről, végzését közzéteszi a Cégközlönyben Egyszerűsített felszámolás: ha a vagyon előreláthatólag a felszámolás költségeinek fedezésére sem elegendő vagy az eljárás technikailag lebonyolíthatatlan (pl: hiányos könyvvezetés miatt). A felszámoló kérelmére a bíróság végzésben elrendeli az adós vagyonának felosztását és az adós cég megszüntetését. Büntetőjogi eszköz a 2 eljárás törvényes lebonyolítására: csődbűncselekmény, mint büntetőjogi tényállás. Aki fizetésképtelenséggel fenyegető helyzete esetén vagyonát ténylegesen vagy színleg csökkenti, hitelezői kielégítését meghiúsítja, bűntettet követ el és 5 6

7 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 2-8 évig terjed a szabadságvesztés, ha a gazdasági életben súlyos következményekkel jár a cselekmény. A cégek átalakulása (jogi, adózási vonatkozások) Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (összefoglaló nevén: átalakulás) esetén. Az átalakuló cég a cégbírósági bejegyzés napjával szűnik meg. Az átalakulás napja a jogutód gazdasági társaság bejegyzésének a napja. Társasági formaváltásnak számít, ha a társaság egyetemes jogutódlással más gazdasági társasági formát választ. Gazdasági társaságok egyesülése esetén 2 vagy több gazdasági társaságból egyetlen jogutód gazdasági társaság keletkezik. Az egyesülés történhet összeolvadással vagy beolvadással. Társaság szétválása esetén a társaság tagjai és a társasági vagyon egy részének a részvételével 2 vagy több gazdasági társaságra válik szét. A szétválás történhet különválással vagy kiválással. Főszabályként az átalakulás során a gazdasági társaság alapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Nem alakulhat át más társasággá az a cég, amely felszámolás vagy végelszámolás alatt áll. Átalakulását csak akkor határozhatja el, ha a tagok a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulásokat teljes egészében teljesítették. Az átalakulással létrejövő társaság előtársaságként nem működhet. Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság általános jogutódja. A jogutódot terhelik a jogelőd kötelezettségei, ideértve a munkavállalókkal szembeni kötelezettségeket is. Ha a korlátlanul felelős tag az átalakulás következtében korlátozottan felelős taggá válik, még 5 évig korlátlanul és egyetemlegesen felel az átalakulás előtti kötelezettségekért. A gazdasági társaság legfőbb szerve az átalakulásról 2 alkalommal határoz. A vezető tisztségviselők elkészítik a vagyonmérleg és a vagyonleltár-tervezeteket. Az átalakulással létrejövő és az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete eltérhet. A vagyonmérleg-tervezetet a számviteli törvény által előírt bontásban kell elkészíteni és könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni. (Erre a társaság könyvvizsgálója nem jogosult.) A vagyonmérleg tervezetek elkészítésénél lehetőség van az átértékelésre, de ez a különben adómentes átalakulásnál adófizetési kötelezettséget eredményezhet. Az átalakulás az átalakuló gazdasági társaság szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá. Kkt. bt.-vé vagy bt. kkt.-vá a társasági szerződés módosításával alakulhat át. A társasági tevékenység megváltozott formában való továbbfolytatásában részt venni nem kívánó tagokkal megfelelően kell elszámolni. A kft.-nél olvasható, hogy nem kizárt az sem, hogy a jogelőd társaság tagja a jogutódnak csekélyebb vagyoni hozzájárulással kíván tagja lenni. Nincs helye a tag részére vagyonkiadásnak, ha a jogelőd saját tőkéje nulla vagy negatív. 7

8 Az átalakulásról a társasági szerződés módosítása után a Cégközlönyben közleményt kell közzétenni és kétszer egymás után megjelentetni. Összeolvadás esetében az egyesülő gazdasági társaságok megszűnnek és vagyonuk az átalakulással létrejövő új gazdasági társaságra, mint jogutódra száll át. Beolvadás esetében a beolvadó társaság megszűnik és annak vagyona az átvevő társaságra, mint jogutódra száll át, amelynek társasági formája változatlan marad. Egyszemélyes társaság is szétválhat 2 vagy több gazdasági társaságra. Ilyenkor szétválási okiratot kell készíteni. Kiválás esetében az a kft., amelyből a kiválás történik, a társasági szerződése módosítását követően változatlan társasági formában működik tovább, a kivált tagok részvételével és a társasági vagyon egy részének felhasználásával pedig új gazdasági társaság vagy társaságok jönnek létre. Kiválásra sor kerülhet úgy is, hogy a kft.- től megváló tagok a társasági vagyon egy részével más, már működő társasághoz, mint átvevő társasághoz csatlakoznak. Különválás esetében a különváló gazdasági társaság megszűnik és vagyona az átalakulással létrejövő gazdasági társaságokra, mint jogutódokra száll át. Az egyesülő rt.-k vezető tisztségviselői az egyesülési szerződés elkészítésével egyidejűleg írásbeli beszámolót készítenek, amelyben a jogi és a gazdasági szempontok ismertetésével megindokolják az egyesülés szükségességét, valamint a részvények cserearányát. Ha az rt. más gazdasági társasággá alakul át, a részvények érvénytelenné válnak. Az átalakulás indokai lehetnek elsősorban anyagi érdekek, pl: az adó, a TB, és egyéb közterheknek, valamint a számviteli szabályoknak a megváltozása. Az egyesüléssel együtt jár az adókedvezmények megszerzése is. Valemennyi adózónak a számú nyomtatványon kell tennie adóbevallást 30 napon belül, ha átalakul, a megszűnés napjával. Ezen a nyomtatványon kell többek között a társasági adó és az osztalékadó bevallási kötelezettséget teljesíteni. Áfa szempontjából átalakulás esetén a jogutód áfa bevallásának gyakorisága egyező lesz a jogelőd bevallási gyakoriságával. A jogelődnél a jogutód cégjegyzékbe való bejegyzése napjától keletkezett előzetesen felszámított adó tekintetében az adólevonási jogot a jogutód gyakorolja. Átalakuláskor a jogelőd megszűnéséhez kapcsolódó adóbevallásban szerepeltetett negatív elszámolandó adót a jogutód csökkentő tételként veheti figyelembe. Az adóalanynak (azaz a jogutódnak) kell a visszaigénylésre jogosító 4 millió Ft-os ellenértéket elérnie. 8

9 A vállalatok életpályája Magvető, alapító szakasz: a vállalati üzleti koncepció, a termelés-működés modelljének kialakítása K+F időszak a koncepció kiforratlansága miatt magas a bukási arány a finanszírozási igények még nem túl magasak (kivéve: K+F igényes tevékenységénél) a tulajdonos személyes hozzájárulása is fontos közforrások, támogatások, kockázati tőke igénybe vétele Indulás: a vállalati működés formalizálódik kifejlesztett termék, szolgáltatás a kockázat, bukás valószínűsége még magas a vállalkozók szembesülnek a tényleges költségekkel a finanszírozási igény folyamatosan nő, a tulajdonos megtakarítása többnyire nem elegendő, banki hitel a magas kockázat, kis eszközfedezet miatt nem áll rendelkezésre a vállalat a magvetés, indulás szabaszában többnyire veszteséges Korai növekedés: lassú értékesítés-élénkülés a működési kockázat fokozatosan csökken, a cég stabilizálódik, kialakul a formális működés rendje a bevételek lassabban emelkednek, mint a kiadások a növekedés ütemétől függően újabb források bevonása az állandó alkalmazottak számának növekedése, a munkavállalók tulajdonhoz juttatása nem tőkehiány, hanem a jobb munkavégzésre ösztönzés eszköze a növekvő vállalatoknál felerősödhet a likviditáshiány Késői növekedés: kevés vállalat jut el a késői növekedés szakaszába az értékesítés igen dinamikusan nő, a vállalat számára gondot jelent az igények kielégítése, a magas növekedés fokozódó finanszírozási igénnyel párosul a működési kockázat csökken, az alkalmazottak száma nő, a szervezeti rendszer fejlődik a dinamika fenntartásához a tőzsdei bevezetés adhat utolsó lökést Érettség: dinamikus növekedés lelassul, a cég stabilizálódik 9

10 az értékesítés nem nő tovább, de a kockázatok jelentősen csökkennek nagy valószínűséggel nem az alapítók, hanem professzionális menedzserek irányítanak a szervezet kikristályosodik, a bürokrácia növekszik egyszerűsödik a forráshoz jutás nemzetköziesedés, tőzsdére lépés Érettség után hanyatlás vagy megújulás: felkészülés mi lesz a továbbiakban? a stabil pénzügyi, működési rendszer is meginoghat megújulás új termékek, új piacok, új menedzsment vagy hanyatlás, a bevételek először lassú majd gyors csökkenése tudatos döntés lehet a dezinvesztáció, a tőkekivonás válságmenedzsment felszámolás A részvénytársaságok tőzsdei jelenlétének előnyei, hátrányai Ha az rt. részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az igazgatóság az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős vállalatirányítási jelentést. A jelentésben az igazgatóság összefoglalja az rt. által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a BÉT felelős vállalatirányítási ajánlásait. A jelentést az rt. honlapján közzé kell tenni. A jelentés elfogadásáról a közgyűlés külön határoz. A tőzsdei jelenlét előnyei: - sokszereplős piac, sok eladó és vevő, ezért valószínűleg értékesíteni lehet az árut - finanszírozási előny: pl. a bevezetés feltételeinek megfelelő részvénykibocsátó részvényjegyzése sikeresebb lehet (többen érdeklődnek, tőzsdei forgalomba kerül), amelynek következtében a részvénykibocsátással történő vállalatfinanszírozás sikeresebbé válhat - a tőzsdei cégek folyamatos publicitást élveznek - bizonyos presztízst, rangot jelent a gazdasági életben, hiszen előminősítést kell végezni, ez a feltétele a bekerülésnek (tőkeerő, gazdasági eredmények) - a tőzsdére csak a megbízható, jó eredményeket felmutató vállalatok papírjai kerülhetnek be a szigorú előírások a befektetések biztonságát szolgálják 10

11 - reklám: a bevezetés image javító hatású - az rt.-k nemcsak olcsóbban juthatnak forrásokhoz, hanem a hitelnyújtó gyámkodásától is megszabadulhatnak - likviditási előny: a tőzsdei forgalomban lévő papírok könnyebben forognak - a részvény feltétlenül likvid piacot kíván. A koncentrált és szervezett piac, mint pl: a tőzsde, jelentős mértékben hozzájárulhat a részvény elterjedéséhez, működőképességéhez. - folyamatos és nyilvános érdeklődés: a tőzsde, mint információ centrum meghatározza a befektetések, vállalkozások mindenkori piaci értékét, tájékoztat a piaci megítélésről - a befektetők bizalmát növeli A tőzsdei jelenlét hátrányai: - az árfolyamokat olyan gazdasági hatások is befolyásolják, ami a vállalattól független (pl: politikai döntés) - az árfolyamok esetleges csökkenése aggodalmat kelthet a partnerekben, befektetőkben - a tőzsdei jelenlét sokkal nyilvánosabb működést követel, ezen cégeknek folyamatos információszolgáltatási, beszámolási kötelezettsége van - potenciális felvásárlási célponttá válhat, nem válogathatja meg, hogy kik szerezhetnek tulajdont, a felvásárlási lehetőségek miatt új tulajdonosok is megjelenhetnek a cég életében (akár a konkurencia is) - költségvonzata is van 11

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 14.EA

Vállalkozási ismeretek 14.EA Vállalkozási ismeretek 14.EA A legfőbb szervek és vezetőség A szervezetekre és a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok legfőbb szervekre vonatkozó szabályok összehívásukat a tagok kezdeményezhetik évente

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2006. évi IV. törvény DR SZALAI ERZSÉBET 1 A gt-k ismétlése és + ismeretanyag - alapítók és korlátok - alapítói vagyon - létesítő iratra vonatkozó szabályok - vezető tisztségviselők

Részletesebben

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá Közkereseti társaság Dr. Kenderes Andrea 2011. március 26. Gt. 88. (1) A közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft.

DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. Átalakulási Közlemény A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u.7. ) Közgyűlése, első alkalommal a 2/2012. (XII.28.) számú határozatában, ezzel

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Tájékoztató közkereseti és betéti társaságokról /forrás:www.magyarország.hu/ A közkereseti és a betéti társaság jellege, fogalma Mindkét társasági forma személyegyesítő jellegű, vagyis a tagok személyes

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Felkészülés a társadalmi vállalkozásra. A társadalmi vállalkozások jogi formái.

Részletesebben

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel Kereskedelmi jog jegyzet lap: gazdasági társaságokról szóló törvény 2006.évi IV. törvény. 1. általános rész: minden cégformára egyenlő - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel - általános

Részletesebben

A gazdasági társaságok megszűnése, csődeljárás. Vállalkozási alapismeretek 1. 5. előadás Onyestyák Nikoletta

A gazdasági társaságok megszűnése, csődeljárás. Vállalkozási alapismeretek 1. 5. előadás Onyestyák Nikoletta A gazdasági társaságok megszűnése, csődeljárás Vállalkozási alapismeretek 1. 5. előadás Onyestyák Nikoletta A VÁLLALATOK ÁTALAKULÁSA Jogi szabályozása: A gazdálkodó szervezetek és a gazdálkodó társaságok

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Társasági jog Egy kis történelem 1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A VÁLLALAT MINT GAZDASÁGI, SZERVEZETI EGYSÉG olyan szervezeti alapegység, amely: egyéni, szervezeti és társadalmi igényeket elégít ki hosszútávon nyereségnövelésre és tőkegyarapításra

Részletesebben

Éves beszámoló és könyvvezetés

Éves beszámoló és könyvvezetés Éves beszámoló és könyvvezetés (Számvitel III.) 2008. Szeptember 15-16. Tantárgyfelelős: Róth József (315-ös szoba) Telefon: 482-5040 e-mail: szamvitel-3@uni-corvinus.hu Honlapunk: www.uni-corvinus.hu/szamvitel

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

Számviteli feladatok speciális esetekben

Számviteli feladatok speciális esetekben Számviteli feladatok speciális esetekben Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője Mai témáink Végelszámolás Kényszertörlési eljárás számviteli feladatai Átalakulás 1 A végelszámolás

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Gazdasági társaságok A gazdasági társaság alapításának, működésének szabályai 2014. március 15-től az új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) találhatóak, de akiknél létesítő okiratot még nem módosították megfelelően,

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, január 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, január 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 550-1/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2017. január 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft megszüntetése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Introitus (-) 2009. február 3.-4. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely egyetemi tanársegéd Pénzügyi Számvitel Tanszék E300 gergely.mohl@uni-corvinus.hu Fogadóóra: szerda 8 00-9

Részletesebben

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK VG Termelésökonómia és enedzsment Tanszék VÁAATGADASÁGTAN VÁAKOÁS FORÁK Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. llés B. Csaba egyetemi tanár 2010. A vállalkozás formáját befolyásoló tényezők: ilyen tevékenységet

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE AVE ZÖLDFOK ZRT. S I Ó F O K BAJCSY-ZS. U. 220. MELLÉKLET AZ 1. SZ. NAPIRENDI PONTHOZ ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE TÁRGY: AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. ÁTALAKULÁSÁNAK

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása Jogi és menedzsment ismeretek Vállalkozások alapítása Egyéni vállalkozó Ki vállalkozhat? a) egyéni vállalkozásnak számít a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy üzletszerű

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS A(z) /2011. (VI. 30.) Kgy. határozat 1. melléklete EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a 2006. évi IV. törvény (Gt.) alapján a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cg.: 08-10-001790

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

TERVEZET EGYESÜLÉSI TERV

TERVEZET EGYESÜLÉSI TERV EGYESÜLÉSI TERV Amely létrejött egyrészről a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: Miskolc Holding Zrt.) Székhely: 3530 Miskolc Petőfi u.

Részletesebben

9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK. Tartalom: Bevezetés

9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK. Tartalom: Bevezetés Dr.Fenyő György: Ingatlan-nyilvántartási ismeretek 9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK Tartalom: 9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK...9-1 9.1. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30.

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010230/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Ezüst Patika

Részletesebben

A jog értünk van. Új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) Új cégtörvény (2006. évi V. törvény)

A jog értünk van. Új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) Új cégtörvény (2006. évi V. törvény) A jog értünk van Új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) Új cégtörvény (2006. évi V. törvény) Dr. Győri Enikő címzetes vezető tanácsos 2006. 05. 30. 2006. július 1-jétől - új társasági jogi törvény, cégeljárási

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. tervezet

HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. tervezet HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA tervezet Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők

Részletesebben

E G Y E S Ü L É S I S Z E R Z Ő D É S

E G Y E S Ü L É S I S Z E R Z Ő D É S E G Y E S Ü L É S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a CIG Pannónia Első Magyar Általános (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; formája: zártkörűen működő részvénytársaság; nyilvántartó

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Egyesülési szerződés

Egyesülési szerződés 2.sz. Melléklet Egyesülési szerződés amely létrejött egyrészről: Pécsi Városgondozási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: 02-09-072429 Székhelye: 7622 Pécs, Edison utca 30,36. képviseli:

Részletesebben

Olasz társasági jog Szikora Veronika

Olasz társasági jog Szikora Veronika Olasz társasági jog Szikora Veronika Társasági jog Európában 2013/14-es tanév Szikora Veronika Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSÁNAK GAZDASÁGI ÉS JOGI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSÁNAK GAZDASÁGI ÉS JOGI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 15. A gazdasági társaságok alapításának gazdasági és jogi követelményrendszere. A gazdasági társaságok megszüntetésének estei, különös tekintettel a fizetésképtelenség esetére vonatkozó jogi eljárásokra.

Részletesebben

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Pontozás Osztályozás A.) Vállalkozások általános jellemzői (40 pont) I. A vállalkozások közös jellemzői (25 pont) II. A vállalkozások csoportosítása (15 pont) B.)

Részletesebben

Olasz társasági jog 2013.

Olasz társasági jog 2013. Olasz társasági jog 2013. Az olasz társasági jog főbb jellemzői Szabályozás elsősorban az olasz Ptk. (Codice Civile) V. fejezetében. Az új társasági törvény 2004. január 1-jén lépett hatályba. Az előírások

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS 1 EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pécsi Kreatív Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 02-09-066283 képviseli: Hadobás Béla ügyvezető mint átvevő társaság (továbbiakban:

Részletesebben

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli 1, Milyen formában hozható létre gt? Jogi személyiség nélküli gt: - közkereseti (KKT) - betéti társaság (BT) Jogi személyiségű gt: - korlátolt felelősségű társaság (KFT) - részvénytársaság (RT) 2, Ismertesse

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! n e j l o n BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 627/2008. (XII.

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

A tagok (a részvényesek) vagyoni hozzájárulása

A tagok (a részvényesek) vagyoni hozzájárulása II. A tagok (a részvényesek) vagyoni hozzájárulása A korábbi szabályozás helyett az új Ptk.-ban háromszintű szabályozás érvényesül. Így egy adott gazdasági társaság esetében alkalmazni kell az adott társasági

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL

KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL A Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7400 Kaposvár, Cseri utca 16.; cégjegyzékszám: Cg.14-10-300008; a továbbiakban: "Társaság") a gazdasági társaságokról

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

A beolvadás jogi, gazdasági és szakmai indokai az alábbiak:

A beolvadás jogi, gazdasági és szakmai indokai az alábbiak: A Díjbeszedő Nyomda Zrt. (a továbbiakban: DBNY) és az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. (a továbbiakban: EPDB) 2015. október 16. napján elhatározott beolvadással történő átalakulási közleménye 2015. október

Részletesebben

Pincér Pincér

Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

C/16 A KFT ALAPÍTÁSA, SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE

C/16 A KFT ALAPÍTÁSA, SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE 111. (1) A korlátolt felelősségű társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul,

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Alulírottak, GLADSTONE Magyarország Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Baross

Részletesebben

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 09.22. Javaslat a DSZSZ Kft. saját tőke jegyzett tőke arányának helyreállítására Előadó: Előkészítő: Meghívott:

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI TERV I. PREAMBULUM

SZÉTVÁLÁSI TERV I. PREAMBULUM SZÉTVÁLÁSI TERV I. PREAMBULUM Magyarország Kormánya az 1061/2016. (II.25.) határozatában (a továbbiakban: Kormányhatározat) döntött a Budapest környéki elővárosi közlekedés egységessége érdekében szükséges

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9.

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9. Egyesület-alapítvány Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac. 2013. október 9. Egyesület Ptk. 3:63-87. I.FOGALMA Közös, tartós, alapszabályban meghatározott cél folyamatos megvalósítása Nyilvántartott tagság Vagyon

Részletesebben

TÁRSASÁGI JOG III. AZ EGYES TÁRSASÁGI FORMÁK

TÁRSASÁGI JOG III. AZ EGYES TÁRSASÁGI FORMÁK Üzleti jog X. TÁRSASÁGI JOG III. AZ EGYES TÁRSASÁGI FORMÁK Üzleti jog X. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Gondolatmenet 1. a társasági jog anyagának földolgozása I. Elmélet és történet II. Általános szabályok

Részletesebben

TÁRSASÁGI JOG III. AZ EGYES TÁRSASÁGI FORMÁK

TÁRSASÁGI JOG III. AZ EGYES TÁRSASÁGI FORMÁK Üzleti jog X. TÁRSASÁGI JOG III. AZ EGYES TÁRSASÁGI FORMÁK Üzleti jog X. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Gondolatmenet 1. a társasági jog anyagának földolgozása I. Elmélet és történet II. Általános szabályok

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben