GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSÁNAK GAZDASÁGI ÉS JOGI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSÁNAK GAZDASÁGI ÉS JOGI KÖVETELMÉNYRENDSZERE"

Átírás

1 15. A gazdasági társaságok alapításának gazdasági és jogi követelményrendszere. A gazdasági társaságok megszüntetésének estei, különös tekintettel a fizetésképtelenség esetére vonatkozó jogi eljárásokra. A cégek átalakulása ( jogi, adózási vonatkozások). A vállalatok életpályája. A részvénytársaságok tőzsdei jelenlétének előnyei, hátrányai. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSÁNAK GAZDASÁGI ÉS JOGI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. Korlátolt Felelőségű Társaság ( KFT ) Olyan gazdasági társaság, amely meghatározott összegű törzstőkével 8 a tagok törzsbetéteiből tevődik össze) alakul. A tag kötelezettsége a törzsbetét szolgáltatására terjed ki. A társaság tartozásaiért a tag ezen túlmenően nem felel. Alapítása: tilos a tagokat nyilvánosan felhívás útján gyűjteni, csak zártkörűen lehet alapítani. alapításhoz társasági szerződés szükséges A társasági szerződés fő tartalmi kellékei: törzsbetét, törzstőke mértéke törzstőke rendelkezésre bocsátásának ideje társaság ügyintézőinek neve cégjegyzés módja FB, könyvvizsgáló adatai Tagi akarattól függően: o Mellékszolgáltatás o pótbefizetés o eltérő gazdasági jogokat biztosító üzletrész o Dolgozói üzletrész o Értékhatár megjelölése, mely felett a szerződés megkötése nem az ügyvezető, hanem a taggyűlés hatásköre o Törzstőke felemelés, leszállításának szabályai 1

2 Társaság törzstőkéje, törzsbetétei A társ. teljes alapító vagyona törzstőke, min. 500 ezer FT. A törzstőke törzsbetétből áll. a törzsbetét lehet készpénz és apport. Az arány min. 30%, de min. 100 ezer Ft készpénz szükséges. senkinek se lehet olyan joga az apportált vagyontárgyon, amely kizárólagos rendelkezést az apportált vagyontárgy felett korlátozza. Alapításkor az apportot rögtön rendelkezésre kell bocsátani. Mellékszolgáltatás: A tag személyesen közreműködhet a társaság tevékenységében. Ez a közreműködés lehet: munkaviszony alapján megbízásos jogviszony alapján mellékszolgáltatás alapján A mellékszolgáltatás feltételeit, időtartamát, díjazását a társasági szerződés határozhatja meg. a társaság tagjai munkavégzésre nem kötelezhetőek, nem kötelező munkaviszonyban állniuk a társasággal. Pótbefizetés: A társasági szerződés feljogosítja a társaságot és ennek legfőbb szervét, a taggyűlést, hogy a veszteségek pótlására pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára. a pótbefizetés kizárólag tagokat terhel. Ez kizárólag a veszteség fedezetére szolgál, a társaság törzsbetétét nem emeli, így a törzstőke sem emelkedik. A mértékét meg kell határozni, és a befizetés módját is. Üzletrész. A tagok jogait és kötelezettségeit testesíti meg, amelynek alapja a társaság rendelkezésére bocsátott vagyonhányad, azaz a törzsbetét. Minden tagnak 1 üzletrésze van. Ha 1 másik tagét szerzi meg, akkor az ő üzletrésze növekszik. Az üzletrész vagyoni értékű jog, mert társasági jogokat is maga után von. Az üzletrész szabadon átruházható. Elővásárlási jog létezik rá. sorrendje. 1. többi tag 2. maga a társaság 3. a társaság által meghatározott 3. személy Ha senki sem él az elővásárlási jogával, az üzletrész el kell árverezni. A társasági szerződés kizárhatja az adás-vételben történő átruházást. Tag halála estén a társasági szerződés kizárhatja, hogy a tag halála estén örökösei az üzletrészt megszerezhessék. Amennyiben kizárt az üzletrész öröklése, akkor az örökösökkel el kell számolni. Ekkor a valós forgalmi értékét kell az örökösnek kifizetni. Dolgozói üzletrész: 2

3 A társ. szerz. rendelkezhet arról, hogy a társaság munkavállalói ingyenesen vagy kedvezményesen üzletrészt szerezzenek. Mértéke nem haladhatja meg a törzstőke 15 % -át. Okirat vagy értékpapír erről sem készül. Korlátozottan forgalom képes. A dolgozók között szabadon átruházható, másra viszont nem. A tag halála esetén a dolgozói üzletrész örököse 6 hónapon belül köteles munkavállalói körben értékesíteni vagy a táraság bevonja. Társaság szervezete: Legfőbb döntéshozó szerv a taggyűlés. Évente legalább egyszer össze kell hívni. Hatásköre, feladata: sztv szerinti beszámoló elfogadása adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés pótbefizetést rendelhet el mellékszolgáltatások osztalékfizetés ügyvezető választása FB tagok, könyvvizsgáló választása Jóváhagyja azokat a szerződéseket, amelyet a társaság köt a tagjával vagy ügyvezetőjével társasági szerződés módosítása A tagok meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. Van helye a képviseletnek. A taggyűlés határozat képes, ha leadható szavazatok felét meghatározó tag jelen van. Az ügyvezető jogosult összehívni. a taggyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, alá kell írni. A határozatokat a határozatok könyvében kell rögzíteni. Kft ügyvezetője: Lehet a Kft tagja, de lehet kívülálló személy is. lehet 1 fő, de valamennyi tag is ügyvezető lehet. A Kft első ügyvezetőjét az alapítók jelölik ki., utána a közgyűlés választja max 5 évre, akárhányszor újra választható Az ügyvezetőnek a változásokat át kell vezetni, és be kell nyújtani a cégbíróság felé. Ügyvezető visszahívása: taggyűlés dönt az ügyvezető visszahívásáról ¾- es többséggel. Társasági szerződés módosítása: ¾- es többség szükséges. Kivétel: a társasági szerződésbe foglalt kötelezettségét növeli a tagnak vagy jogait csorbítják, akkor egyhangú többség kell. Egyszemélyes Kft Létrejötte: 1 tag alapíthatja. Lehet természetes, jogi és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 3

4 egyetlen tag megszerzi a már működő KFT üzletrészét Alapítás során alapító okiratot kell készíteni. Ez zömében egyezik a társasági szerződéssel. Kivétel: nincs taggyűlés. Minden taggyűlési kérdésben az alapító dönt. Ha az alapító természetes személy, akkor ő jogosult az ügyvezetésre. Valamennyi pénzbeli betét, ill. apportált vagyontárgyat a társaság rendelkezésére kell bocsátani. Egyszemélyes Kft saját üzletrészét nem szerezheti meg. Bármikor lehetőség van arra, hogy az egyszemélyes Kft megszüntetését követően újabb tagokkal bővülve általános szabályok szerint működjön a vállalkozás. Az alapítói okiratot társasági szerződéssé kell alakítani, ha újabb tagok lépnek be. 2. Részvénytársaság ( Rt) Olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkéből áll. A tag felelőssége az RT-vel szemben a részvény névértékéig ill. kibocsátás értékéig terjed. A részvényes ezen túlmenően az RT tartozásáért nem felel. Az Rt összes részvénye a társaság jegyzett tőkéje. A rv-ek névértéken aluli kibocsátása semmis, ezért az alapítók egyetemlegesen felelnek. nyilvánosan vagy zártkörűen alapítható. Nyilvános alapításnál a részvények forgalomba kerülnek a zártkörűnél pedig nem. Minimum 20 millió Ft alaptőke szükséges az alapításhoz. Külön törvények előírhatják, hogy meghatározott tevékenységet végző társaságok jegyzett tőkéje mennyi lehet. A 20 millió forintnak alapításkor rendelkezésre kell állni készpénzben vagy készpénzben és apportban. apport mértéke a 30%-ot nem haladhatja meg. Zártkörű Rt alapítása: Ha az alapítók abban állapodnak meg, hogy az összes részvényt az általuk megállapított arányban maguk vásárolják meg, nincs szükség alapítási tervezet kibocsátására, részvényjegyzésre és alakuló közgyűlésre, az alapszabály helyett pedig alapító okiratot kell készíteni. Az alapítok kötelesek az általuk az alapító okiratban megállapított aránynak megfelelően fizetendő összeg 30 %-át befizetni. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjait az alapítók jelölik ki. Alapító okirat tartalma: Általános rész( Cégnév, székhely, tevékenységi köre...) Alaptőke összege részvények száma, névértékét, valamint hogy bemutatóra vagy névre szólóak apport- kp arány alapítókat megillető előnyök cégjegyzés módja közgyűlés összehívásának módja nyereség felosztásának szabályai Rt hirdetményei közzétételének módja 4

5 részvény befizetések elmulasztásának következményei könyvvizsgáló, FB adatai igazgatóság tagjai alapítás várható ktg-i amennyiben apport szolg. volt, akkor az alapító okirathoz kell csatolni egy könyvvizsgálói jelentést. Ez tartalmazza az apportált vagyontárgyak értékelését Az Rt csak akkor jegyezhető be a cégjegyzésbe, ha az apportot teljes egészében rendelkezésre bocsátották, ill. legalább 10 millió Ft értékű részvényt megvásároltak és a névértéket befizették. Alapítási tervezet. Nyilvános eljárás, melyet megelőz alapítási tervezet előkészítése. Ez még nem alapítói okirat. Ez közokiratba vagy magánjogi okiratba kell foglalni. Tartalma. Cégnév, székhely alapítók adatai alaptőke tervezett nagysága részvények típusai alapítókat megillető előnyök túljegyzésre vonatkozó szabályok jegyzési minimum alakuló közgyűlés összehívásának módja alapítás várható költsége Az alapítói tervezetet tájékoztatóban közzé kell tenni. részvényjegyzés: bárki részt vehet rajta. ekkor a fél kötelezettséget vállal arra, hogy az általa lejegyzett részvény névértékét a későbbiekben az Rt felhívására megfizeti. Ilyenkor a részvény névértékének 10%-át be kell fizetni. A részvényes ilyenkor kapja meg a részvény utalványt. Nyitó és záró nap között bárki bármennyi részvényt megszerezhet. Eredménye rv. jegyzést követően 60 napon belül alakuló közgyűlést kell tartani. Ha ezt elmulasztják, vissza kell fizetni a befizetett 10 %-ot. Egyebekben a részvényes köteles a részvény névértékének további 20%-át az Rt javára befizetni. Az alakuló közgyűlésig a vállalat részvény névértékének 30%-a befizetésre kell, hogy kerüljön. Részvényes jogai és kötelezettségei: befizetési kötelezettség. jegyzéskor 10%+20% majd 70%. A részvényes nem követelheti vissza a befizetett névérték összegét. 5

6 osztalékra jogosult, de ez nem követelhető tőle vissza. Osztalék előleg fizethető, de szükség esetén vissza is lehet követelni. Szerződéskötési joga az Rt-vel korlátozott. ehhez az igazgatóság hozzájárulása szükséges. Az Rt igazgatósága és FB tagjai nem köthetnek szerződést az RT-vel. Részvény birtokában tudja jogait gyakorolni, ha a rv. könyvbe be van jegyezve. azonos rv. típusba tartozó rv.-ek azonos jogokkal bírnak. Részvényest meghatalmazott is képviselheti. Részvényes jogosult részt venni a közgyűlésen, szavazhat. Részvény típusok: bemutatóra szóló névre szóló Zártkörűen alapított Rt részvényei csak névre szólók lehetnek. A bemutató szóló rv. a váltó átruházás szabályai szerint idegeníthető el. Rt szervezete. FB és könyvvizsgáló kötelező Közgyűlés: a társaság legfőbb szerve, a részvényesek összessége. Valamennyi részvényes jogosult a közgyűlésen megjelenni. Évente legalább egyszer össze kell hívni. Rendkívüli bármikor lehet. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze: Közvetlen. meghívót küldenek a részvényeseknek nyilvános meghívás. hirdetmény útján Akkor határozat képes, ha a részvényesek több mint fele jelen van. Egyszerű többséggel szavaznak, jegyzőkönyvet kell vezetni és jelenléti ívet. Ezeket 30 napon belül be kell küldeni a cégbíróságnak. Igazgatóság: Min. 3, max. 11 főből áll. Ez az Rt ügyvezető szerve. A társaság operatív működését folytatja. az igazgatóságnak egy elnöke van. Feladata, hogy évente jelentést kell készíteni a közgyűlésnek és 3 havonta a FB-nak.A közgyűlést haladéktalanul összehívhatja, ha veszteség folytán saját tőkéje az alaptőke 2/3- ra csökken, vagy ha veszteség folytán az Rt fizetéseit beszüntette. Zárt körűen alapított Rt esetén nem kötelező Igazgatóság létrehozása. jogait 1 fő, a vezérigazgató gyakorolja. 3. Betéti társaság ( BT ) A betéti társaság tagjai üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által 6

7 nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban nem felel. A betéti társaság induló tőkéjét a törvény nem határozza meg, arról a felek a szabadon rendelkeznek. A betéti társaság elnevezést - vagy annak "bt." rövidítését - a társaság cégnevében fel kell tüntetni. A társasági szerződést szerződésminta használatával is el lehet készíteni. Természetesen itt is szükség van valamennyi tag aláírására, valamint arra, hogy az okiratot közjegyző közokiratba foglalja, avagy ügyvéd / jogtanácsos ellenjegyezze. A társasági szerződésben elegendő csupán a bt. fő tevékenységi körét feltüntetni, ám ezen túlmenően egyéb tevékenységi körök is szerződésbe foglalhatók. A társaság ezeken túlmenően is folytathat minden olyan tevékenységet, amely nem tilos, illetve nem korlátozott (pl. engedélyköteles). Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben megállapított összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza. A társasági szerződésben eltérően is rendelkezhetnek a tagok, de főszabály szerint a nyereség és a veszteség a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg. Semmis az a megállapodás, amely valamely tagot a nyereségből vagy a veszteség viseléséből kizár. A betéti társaságba is apportálható követelés. Hacsak a tagok másképp nem rendelkeznek a társaság üzletvezetésére mindegyik tag jogosult, akik mindegyike önállóan vagy együttesen járhat el. Az üzletvezetésre jogosult tag a másik ilyen tag tervezett intézkedése ellen tiltakozhat, az intézkedésekhez a társaság legfőbb szervének, a tagok gyűlésének a határozata szükséges. A tagok gyűlésén valamennyi tag személyesen vesz részt. A tagok gyűlése határoz mindazon ügyében, amelyet törvény vagy a társasági szerződés a társaság legfőbb szervének a hatáskörébe utal, illetve, amely nem tartozik a társaság szokásos üzleti tevékenységébe. Az üzletvezetés körébe tartozó kérdésekről való döntés az üzletvezető(k) jogköre. A tagok gyűlésén a határozathozatal során valamennyi tagnak azonos mértékű szavazata van. A társasági szerződés ettől eltérően rendelkezhet, de legalább egy szavazat minden tagot megillet. A tagok gyűlése egyszerű szótöbbséggel határoz, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében a gazdasági társaságokról szóló törvény háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő. Valamennyi tag egyhangú szavazatával meghozott határozat kell a társasági szerződés módosításához, valamint a társaság szokásos üzleti tevékenységébe nem tartozó ügyekben hozandó döntéshez. A társasági szerződés módosítását valamennyi tagnak alá kell írnia. A társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel vagyonával. Amennyiben a társasági vagyon a követelést nem fedezi, a társaság kötelezettségeiért a beltagok saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A társasági szerződésben rögzíthető, hogy az újonnan belépő beltag a társaság - belépése előtti tartozásaiért ne feleljen harmadik személyekkel szemben. Amennyiben a tagok ezt a társasági szerződésben nem rögzítik, úgy a belépő beltag a többi beltaggal azonos módon felel a belépés előtt keletkezett tartozásokért. Megszűnik a tagsági jogviszony ha a tag a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulását felhívás ellenére nem teljesítette vagy ha ebben a tagok közösen megegyeztek. Megszűnhet a tag kizárásával, rendes vagy azonnali hatályú felmondással, a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, illetve ha a tagság fenntartása jogszabályba ütközik. A társaságtól megváló tag követelését - eltérő megállapodás hiányában a tagsági jogviszony megszűnésétől számított három hónapon belül pénzben kell kifizetni. A társaságtól megváló 7

8 tag - tagsági jogviszonya megszűnésétől számított öt évig a többi taggal azonos módon felel a társaság olyan tartozásáért, amely tagsági jogviszonya megszűnése előtt keletkezett. A kültag a társaság üzletvezetésére és képviseletére a társasági szerződésből eredő felhatalmazás alapján lehet jogosult. Ha a társaságból valamennyi beltag kiválik, a társaság megszűnik, kivéve, ha az utolsó beltag kiválásától számított hat hónapon belül új beltag belépését a cégbírósághoz bejelentik, illetve ha a kültagok elhatározzák a társaságnak közkereseti társaságként való továbbfolytatását, amely az új szabályozás szerint a társasági szerződés egyszerű módosításával is megejthető. Ha a társaságból valamennyi kültag kiválik, a társaság megszűnik, kivéve, ha az utolsó kültag kiválásától számított hat hónapon belül új kültag belépését a cégbírósághoz bejelentik, illetve ha a beltagok elhatározzák a társaságnak közkereseti társaságként való továbbfolytatását. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZÜNTETÉSÉNEK ESETEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FIZETÉSKÉPTELENSÉG ESETÉRE VONATKOZÓ JOGI ELJÁRÁSOKRA A vállalkozások megszűnése két csoportba sorolható: 1. Jogutódlással való megszűnés: átalakulások 2. Jogutódlás nélküli megszűnés: Végelszámolás Felszámolás Hivatalból törlés Fizetésképtelenség esetén: 1. Csődeljárás: Célja: a fizetési zavarba kerülő adós számára fizetési haladék biztosítása a hitelezőkkel kötött csődegyezség útján abból, hogy az adós fizetőképessége helyreálljon. Csődeljárást az adós kezdeményezi a bírósághoz csődeljárás lefolytatására benyújtott kérelemmel. A kérelemhez mellékelni kell egy 3 hónapnál nem régebbi mérleget. tevékenységét tovább folytathatja, nyilvántartásait nem kell lezárni. A csődeljárás kezdő időpontja az a nap, amikor az adós kérelme a bírósághoz megérkezett. a bíróság vagyonfelügyelőt rendel ki, akinek díját és igazolt költségeit az adós viseli. Az adós hitelképesség helyreállítását biztosító programot és egyezségi javaslatot készít, a csődeljárás kezdő időpontjától számított 30 napon belül tárgyalást tart, amelyre az ismert hitelezőit közvetlenül, ismeretlen hitelezőit pedig hirdetmény útján hívja meg. a hirdetményt a csődeljárás kezdő időpontját követő 3 napon belül két országos napilapban kell közzétenni. Ha az adós és hitelezői között egyezség jön létre, akkor az eljárás befejeződött, az adós az elfogadott egyezség és program alapján folytatja tevékenységét. ha egyezség nem jön létre, a bíróság az eljárást megszünteti, egyben felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el. Az egyezség keretében az adós tartozásait: 8

9 hitelezői elengedhetik hitelezői vagy harmadik személy átvállalhatja az adós vagyonában tulajdont szerezhetnek kötelezettségeiért kezességet vállal 2. Felszámolási eljárás A felszámolási eljárás megindítása A fizetésképtelenség vizsgálata A felszámolás elrendelése Felszámoló Cégközlönyben való közzététel, értesítések Hitelezői igények bejelentése, nyilvántartásba vétele A vezető tisztségviselő feladatai A felszámoló eljárása Zárómérleg, vagyonfelosztás, kielégítési sorrend Felszámolás befejezése Egyszerűsített felszámolás. A felszámolási eljárás megindítása. Az adós fizetésképtelensége esetén felszámolási eljárást kezdeményezhet- maga az adós, - a hitelező, - a végelszámoló, illetve a cégbíróság. Ha a felszámolási eljárás lefolytatását az adós kéri, ehhez a legfőbb szerv előzetes jóváhagyására van szükség. A kérelemhez mellékelni kell: - a legfőbb szerv jóváhagyásáról szóló okiratot, - három hónapnál nem régebbi mérleget, - az adós adószámát, - hitelezők névsorát, hitelek összegét és a lejárat időpontját, - a Ft-os közzétételi költségtérítés befizetésének igazolását. A fizetésképtelenség vizsgálata A bíróság megvizsgálja az adós fizetésképtelenségét. Ennek keretében az adós kérelmére a tartozás kiegyenlítésére legfeljebb 30 napos határidőt engedélyezhet. A fizetésképtelenség megállapítására akkor kerülhet sor, ha az adós- a nem vitatott vagy elismert tartozását az esedékességet követő 60 napon belül nem egyenlítette ki, vagy a vele szemben lefolytatott (végrehajtható határozaton alapuló) végrehajtás eredménytelen volt, vagy a fizetési kötelezettségét a csődeljárásban kötött egyezség ellenére nem teljesítette. A felszámolás elrendelése A bíróság végzéssel rendeli el a felszámolást, ha az adós fizetésképtelenségét állapítja meg. (A felszámolást elrendeléséről az eljárás lefolytatására irányuló kérelem beérkezését követő 60 napon belül kell dönteni.) A bíróság a felszámolást elrendelő végzésben kijelöli a felszámolót is. A felszámolás kezdő időpontja az elrendelésről szóló végzés jogerőre emelkedésének napja, a hitelezői igények bejelentése tekintetében azonban a felszámolást elrendelő végzés közzétételének napja minősül kezdő időpontnak. A felszámolás megindulásával (azaz a felszámolás kezdő időpontjában) megszűnnek a tulajdonosnak az 9

10 adós gazdálkodó szervezettel kapcsolatos külön jogszabályokban meghatározott jogai, a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot csak a felszámoló tehet, az adós cég nevét a "felszámolás alatt", illetve "f.a." toldattal kiegészítve kell használni, az adós valamennyi tartozása lejárttá (esedékessé) válik. A felszámolás során csak olyan követelés számítható be, amelyet a felszámoló elismertként nyilvántartásba vett, és amelynek tekintetében a felszámolás kezdő időpontját vagy ha a követelés később keletkezett, a keletkezését követően nem került sor engedményezésre. Nem jelölhető ki felszámolónak az, aki maga vagy akinek tulajdonosa az adós tulajdonosa vagy hitelezője, továbbá ezek vezető tisztségviselője vagy közeli hozzátartozója. Felszámoló az a gazdasági társaság lehet, amely a felszámolók névjegyzékében szerepel, illetve felszámolóként a felszámolást esetleg megelőző csődeljárásban kirendelt vagyonfelügyelő is kijelölhető. A felszámolók névjegyzékébe nyilvános pályázat alapján felvehető az a korlátolt felelősségű társaság, illetve az a kizárólag névre szóló részvényekkel rendelkező részvénytársaság, amely legalább 50 millió forint jegyzett tőkével rendelkezik, vagy a felszámolói tevékenységéből eredő esetleges kártérítési kötelezettségek fedezetére legalább 50 millió forint értékben biztosítási vagy bankgarancia szerződést köt. Cégközlönyben való közzététel, értesítések Ha a felszámolást elrendelő végzés jogerőre emelkedett, a bíróság elrendeli a Cégközlönyben való közzétételét. A közzététel tartalmazza: a bíróság nevét és az ügy számát az adósnak a nevét, székhelyét, adószámát ha az eljárás közzétételét megelőző két éven belül jogutódlás következett be a jogelőd nevét, székhelyét és adószámát a felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontját azt, ha a felszámolási eljárást csődeljárás előzte meg a felszámolás kezdő időpontját (a felszámolást elrendelő végzés jogerőre emelkedésének napját) a hitelezőknek szóló felhívást, hogy ismert követeléseiket a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 40 napon belül a felszámolónak jelentsék be a felszámoló nevét és székhelyét, valamint a felszámoló biztos nevét és lakóhelyét a hitelezők regisztrációs díjának befizetésére szolgáló elkülönített számla számát ha az adós egyszemélyes társaság, az alapítója (tagja, részvényese) nevét és lakóhelyét (székhelyét). Hitelezői igények bejelentése, nyilvántartásba vétele A hitelezők a felszámolás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 40 napon belül kötelesek az adóssal szembeni követeléseiket a felszámolónak bejelenteni. A 10

11 felszámolás alatt keletkezett, felszámolási költségnek nem minősülő követelések tekintetében ha a felszámolási zárómérleget még nem nyújtották be a hitelezői igényt a követelés esedékessé válásától számított 40 napon belül kell a felszámolónak bejelenteni. A felszámoló ezeket a követeléseket is az előzőek szerinti hitelezői igények között veszi nyilvántartásba. Az adóssal szemben fennálló olyan követeléseket, amelyeket a felszámolás közzétételétől számított 40 napon túl, de egy éven belül jelentettek be, a felszámoló nyilvántartásba veszi, és kielégíti, ha a törvényben rögzített sorrend szerinti tartozások kiegyenlítése után van rá vagyoni fedezet. Az igénybejelentésre nyitva álló egyéves határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A vezető tisztségviselő feladatai A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles: a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal záró leltárt, valamint éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót vagy egyszerűsített mérleget (tevékenységet lezáró mérleg), továbbá adóbevallást és az eredmény felosztása után zárómérleget készíteni és azt a felszámolás kezdő időpontját követő 45 napon belül a felszámolónak és az adóhatóságnak átadni. a nem selejtezhető és titkos minősítésű iratokról iratjegyzéket készíteni és azokat, valamint az irattári anyagot és a folyamatban lévő ügyekről az információkat a felszámolónak átadni, a felszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül. A felszámolónak és az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek nyilatkozatot tenni arról, hogy maradtak-e fenn olyan környezeti károsodások, környezeti terhek, melyekből bírságfizetési vagy egyéb fizetési kötelezettség, a károsodások, illetve terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat. A felszámolónak tájékoztatást adni minden az egy éven belüli ingyenes jogügyletről, illetve kötelezettségvállalásról, a felszámolás elrendeléséről a munkavállalókat, illetve a szövetkezeti tagokat, valamint a szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) haladéktalanul tájékoztatni. A felszámolás elrendeléséről a tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék jellegű követelések jogosultjait a felszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül tájékoztatni. A felszámoló eljárása A felszámoló kötelezettsége, hogy felmérje az adós vagyoni helyzetét és a vele szemben támasztott követeléseket, ennek körében egyebek mellett: Nyitó felszámolási mérleget készít, megtervezi a felszámolás végrehajtásához szükséges költségeket és ütemtervet készít. Az ütemtervet a hitelezői választmánynak vagy bármely hitelezőnek - kérésre be kell mutatni, aki az ellen a bíróságnál kifogással élhet. A bejelentett hitelezői igényeket nyilvántartásba veszi. A vitatott igényeket a felszámolást elrendelő bíróságnak megküldi. Az adós követeléseit esedékességkor behajtja, igényeit érvényesíti, és vagyonát értékesíti. A kedvezőbb értékesítés érdekében a felszámolónak lehetősége van arra is, hogy a hitelezők egyetértésével korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság vagy szövetkezet részére nem pénzbeli betétként, hozzájárulásként (apportként) szolgáltassa. Köteles gondoskodni az adós vagyonának megóvásáról, megőrzéséről. A felszámoló jogosult az adós által kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, vagy ha a felek egyike sem teljesített szolgáltatást, a szerződéstől a felszámoló elállhat. A másik felet ennek folytán megillető követelés az elállás, illetve a felmondás közlésétől számított 40 napon belül a felszámolónak történő bejelentéssel érvényesíthető. Az előző rendelkezés értelmében azok a szerződések is felmondhatók, amelyek tekintetében eredetileg a felmondás jogát érvényesen kizárták. A felszámolás kezdő időpontjától a jogszabályok, a kollektív szerződés és a belső szabályzatok és a munkaszerződések keretei között a felszámoló gyakorolja a munkáltatói jogokat, és teljesíti a kötelezettségeket. A felszámolás 11

12 kezdetétől évente a közbenső mérleg elkészítése kötelező. A felszámoló az adós vagyontárgyait nyilvánosan értékesíti a forgalomban elérhető legmagasabb áron pályázat vagy árverés keretében. Fontos szabály, hogy a pályázattól, illetve az árverési értékesítéstől csak akkor lehet eltekinteni, ha hitelezők választmányt alakítottak, és a választmány ehhez hozzájárul, vagy a várható bevételek nem fedezik az értékesítés költségeit, vagy a várható bevételek és az értékesítés előrelátható költségei közötti különbség kevesebb, mint Ft. Zárómérleg, vagyonfelosztás, kielégítési sorrend A felszámoló a felszámolás befejezésekor zárómérleget, a bevételek és költségek alakulásáról kimutatást, záró adóbevallást, zárójelentést és vagyonfelosztási javaslatot készít, és mindezeket megküldi a bíróságnak és az adóhatóságnak, valamint intézkedik a gazdálkodó szervezet iratanyagának az elhelyezéséről. A felszámolás kezdő időpontjától számított két év elteltével a felszámolási zárómérleg elkészítése kötelező, kivéve, ha az adós ellen folyó per hitelezője pernyertessége esetében a hitelezőnek a kielégítési sorrendben elfoglalt helyére tekintettel mód van a hitelező követelésének legalább részbeni kielégítésé gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó vagyonából a tartozásokat a következő sorrend figyelembevételével kell kielégíteni: a) a felszámolás költségei, b) a felszámolás kezdő időpontja előtt zálogjoggal, óvadékkal, végrehajtási joggal biztosított követelések c) a gazdálkodó szervezetet terhelő tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék, bányászati kereset kiegészítés, továbbá a mezőgazdasági szövetkezet tagja részére a háztáji föld vagy termény helyett adott pénzbeli juttatás, amely a jogosultat élete végéig megilleti, d) a kötvényen alapuló követelések kivételével, magánszemély nem gazdasági tevékenységből eredő más követelése (így különösen a hibás teljesítésből, a kártérítésből eredő követelések, a szakmában szokásos várható szavatossági vagy jótállási kötelezettségek felszámoló által számszerűsített összegét is ideértve), a kis és mikro vállalkozás, valamint a mezőgazdasági őstermelő követelése, e) a társadalombiztosítási tartozások és a magán-nyugdíjpénztári tagdíj tartozások, az adók és adók módjára behajtható köztartozások, a visszafizetendő állami támogatások, valamint a víz- és csatornadíjak, f) egyéb követelések g) a keletkezés idejétől és jogcímétől függetlenül a késedelmi kamat és késedelmi pótlék, továbbá a pótlék és bírság jellegű tartozás. Egyszerűsített felszámolás Ha a vagyon a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, vagy a nyilvántartások, illetve a könyvvezetés hiányai miatt az eljárás technikailag lebonyolíthatatlan, a bíróság a felszámoló kérelmére és írásbeli előkészítése alapján a kérelem beérkezését követő 15 napon belül végzésben elrendeli az adós vagyonának, illetve be nem hajtott követeléseinek a hitelezők közötti felosztását a csődtörvényben rögzített kielégítési 12

13 sorrend szerint, valamint az adós megszüntetését. A bíróság elrendeli a jogerős végzésnek a Cégközlönyben való közzétételét, és megküldi: a cégjegyzéket vezető cégbíróságnak, az illetékes adó- és vámhatóságnak, illetékhivatalnak, valamint a nyugdíj-biztosítási önkormányzatnak és az egészségbiztosítási önkormányzat igazgatási szervnek, a területileg illetékes állami munkaerő-piaci szervnek, az illetékes környezetvédelmi és a munkavédelmi felügyelőségnek, a bíróság Gazdasági Hivatalának, az adós székhelye szerint illetékes levéltárnak, az adós bankszámláit vezető valamennyi pénzintézetnek, a területileg illetékes földhivatalnak. Felszámolás befejezése A bíróság a felszámolási zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat alapján végzéssel határoz a költségek viseléséről, a felszámoló díjazásáról, a hitelezők követelésének kielégítéséről, a bankszámlák megszüntetéséről, a felszámolónak a szükséges intézkedések megtételére kötelezéséről, a felszámolás befejezéséről, A bíróság elrendeli a felszámolás befejezéséről szóló jogerős végzéseknek a Cégközlönyben való közzétételét az adós megszüntetéséről. Az írásbeli előkészítésnek tartalmaznia kell a hitelezői igények összesítését, a felszámoló költségkimutatását, valamint a behajthatatlan követelések, pénz- és vagyonmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot. Az írásbeli előkészítés során a felszámolónak a hitelezői igényt bejelentett hitelezőket (választmányt) tájékoztatnia kell arról, hogy egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván a bírósághoz benyújtani. Fel kell hívnia a hitelezőket, hogy ha tudomásuk van az adós bárhol fellelhető vagyonáról, illetve segítséget tudnak nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, úgy azt megfelelő határidőn belül jelentsék be a felszámolónak. CÉGEK ÁTALAKULÁSA Átalakulás Szétválás Egyesülés Kiválás Különválás Összeolvadás Beolvadás Átalakulás Ha a törvény e fejezete másként nem rendelkezik, az átalakulás (egyesülés, szétválás) során az egyes gazdasági társaságok alapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. -Az átalakuló gazdasági társaság átalakulási tervet vagy egyesülési (szétválási) szerződést, továbbá vagyonmérleg-tervezetet készít. 13

EKF-GTK Gazdálkodás és menedzsment Záróvizsgatételek 2010

EKF-GTK Gazdálkodás és menedzsment Záróvizsgatételek 2010 15. A gazdasági társaságok alapításának gazdasági és jogi követelményrendszere. A gazdasági társaságok megszüntetésének esetei, különös tekintettel a fizetésképtelenség esetére vonatkozó jogi eljárásokra.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

Vállalkozás alapítása

Vállalkozás alapítása gyakorlati tanácsok kezdőknek ingyenes e-book a Vállalkozás-online.hu-tól 2006, Vállalkozás-online.hu Jogi nyilatkozat Ezen e-book tulajdonosát a kiadó felhatalmazza, hogy ingyenesen, változatlan formában

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Váradi Istvánné. Gazdasági társaságok közös jellemzői. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Váradi Istvánné. Gazdasági társaságok közös jellemzői. A követelménymodul megnevezése: Váradi Istvánné Gazdasági társaságok közös jellemzői A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A tartalomelem

Részletesebben

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe!

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! MOSZ HÍRLEVÉL XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! Az országos szövetség az elmúlt két évtizedben több alkalommal adott ki a

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 1. oldal 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása

Részletesebben

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására.

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására. 1. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK KÖZÖS ÉS SAJÁTOS JELLEMZŐI, A KÖZÖTTÜK VALÓ VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI 2. A VÁLLALKOZÁSI FORMÁK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK GYAKORLATI TEENDŐI ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az ESETFELVETÉS

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb eljárásjogi, számviteli és adózási kérdések Munkácsi Márta okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló A végelszámolási eljárás I. rész KSH adatok 2013.

Részletesebben

A korlátolt felelősségű társaság

A korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság fogalma A korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (rövidítve: kft.) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből

Részletesebben

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II.

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK II. A magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési

Részletesebben

A saját tőke elhelyezkedése a mérleg két típusában. Eszközök A típusú mérleg Források B típusú mérleg

A saját tőke elhelyezkedése a mérleg két típusában. Eszközök A típusú mérleg Források B típusú mérleg Pénzügyi számvitel Saját tőke 1 Saját tőke, céltartalékok Egy cég stabilitását, likviditását, erejét, biztonságát, komolyságát elsősorban a saját tőke nagysága jelzi. A saját tőke elhelyezkedése a mérlegben

Részletesebben

Gazdálkodási-, vállalkozási- és

Gazdálkodási-, vállalkozási- és FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Dömötör Jenő Gazdálkodási-, vállalkozási- és kereskedelmi ismeretek ~~ ;::;;::--t-=;::o...::=~~=- A középfokú agrárszakképzés tankönyve Készült

Részletesebben

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója Előszó Tisztelt partnerünk/leendő partnerünk! Az alábbi kiadvány eredeti terveinktől eltérően azért nem könyv formájában készült, hogy ne a könyvespolcon landoljon, hanem a napi gyakorlatban, mintegy munkafüzetként

Részletesebben

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

0886-06 Általános vállalkozási feladatok Békéscsabai Regionális Képző Központ 0886-06 Általános vállalkozási feladatok modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította: Kiss Árpád Lektor: Nagy Mihály A modul címe: 0886-06 Általános vállalkozási feladatok

Részletesebben

Társaságok mûködtetése (szemelvények) Dr. Lehoczky Judit egyetemi docens (2007)

Társaságok mûködtetése (szemelvények) Dr. Lehoczky Judit egyetemi docens (2007) Társaságok mûködtetése (szemelvények) Dr. Lehoczky Judit egyetemi docens (2007) 1. oldal Bevezetõ helyett A tanfolyam hallgatói, a pénzügyi stúdium alapjaival már megismerkedtek, tanulmányozták a piacgazdaság

Részletesebben

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli 1, Milyen formában hozható létre gt? Jogi személyiség nélküli gt: - közkereseti (KKT) - betéti társaság (BT) Jogi személyiségű gt: - korlátolt felelősségű társaság (KFT) - részvénytársaság (RT) 2, Ismertesse

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A VÁLLALAT MINT GAZDASÁGI, SZERVEZETI EGYSÉG olyan szervezeti alapegység, amely: egyéni, szervezeti és társadalmi igényeket elégít ki hosszútávon nyereségnövelésre és tőkegyarapításra

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Vállalkozási ismeretek Ugyanazt csinálja a sikeres, mint a sikertelen. Elbukik olykor, de fel tud állni. Az a legfontosabb, hogy a mélyponton is ki kell jelölni az elérendő célt és afelé kell tartani folyamatosan.

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Társasági jog Egy kis történelem 1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Szövegmagyarázat: a javaslatban vastag betűvel aláhúzottan szereplő szöveg új szöveg, a 14-es

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Magas-BakonyTurisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben