Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FISKOLAI KAR A Zalaiparker Rt. leltározási tevékenységének bemutatása a hagyományos és vonalkódos készletnyilvántartás összehasonlításának tükrében Devecser Melinda Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2003.

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 5. oldal 2. Történeti áttekintés 7. oldal 2.1. Kezdetek 7. oldal 2.2. Fejldés korszaka 7. oldal 2.3. Privatizáció idszaka 8. oldal 2.4. Privatizáció utáni változások, fejlesztések 12. oldal 2.5. Napjaink eseményei 14. oldal 3. Leltározás általános szabályai 15. oldal 3.1. Leltár, leltározás fogalma 15. oldal 3.2. Leltár alaki és tartalmi követelményei 15. oldal Leltárral szemben támasztott alaki követelmények 15. oldal Leltárral szemben támasztott tartalmi követelmények 16. oldal 3.3. Leltározás fajtái, módszerei 18. oldal Leltározás fajtái 18. oldal Leltározás módszerei 19. oldal Mennyiségi felvétel 19. oldal Egyeztetés 20. oldal 3.4. Leltározás idpontjai 20. oldal Évközi leltározás 21. oldal Folyamatos leltározás 22. oldal Fordulónapi leltározás 22. oldal 3.5. Leltározás elkészítése és végrehajtása 23. oldal 3.6. Leltárak értékelése, hiányok és többletek feltárása 24. oldal 4. Leltározás szabályozása a Zalaiparker Rt.-nél 27. oldal 4.1. Leltározási szabályzat és leltározási ütemterv 27. oldal Leltározási szabályzat 27. oldal Leltározási ütemterv 28. oldal 4.2. Intézkedési jogosultság, ellenrzési kötelezettség elhatárolása 30. oldal Vezérigazgató felelssége 30. oldal Vezérigazgató-helyettes felelssége 30. oldal 2

4 Kereskedelmi vezet felelssége 30. oldal Számviteli vezet felelssége 31. oldal Üzemgazdasági vezet felelssége 31. oldal Leltározást végz személyek felelssége 31. oldal Leltározásra kerül egység vezetjének, helyettesének felelssége 32. oldal 5. Vonalkódos nyilvántartás bevezetése 33. oldal 5.1. Alkalmazott integrált rendszer bevezetése 33. oldal 5.2. Cikktörzs kialakítása, módszertana 35. oldal 6. A hagyományos és vonalkódos készletnyilvántartású boltok 37. oldal leltározási folyamatának összehasonlítása 6.1. Leltárfelvételt közvetlenül megelzend teendk 37. oldal 6.2. A tárgyi eszközök és készletek elkészítése a leltárfelvételhez 38. oldal 6.3. A leltárfelvételhez szükséges technikai feltételek, eszközök biztosítása 39. oldal 6.4. A leltározás végrehajtása 39. oldal A leltározás folyamata 40. oldal A LELTÁR program m>ködésének bemutatása 43. oldal 6.5. Leltározási bizonylatok 46. oldal 6.6. A leltározás ellenrzése 48. oldal A leltározás elkészítésének ellenrzése 48. oldal A leltározás végrehajtásának ellenrzése 49. oldal A leltárfeldolgozás ellenrzése 49. oldal A leltárértékelés ellenrzése 50. oldal 7. Leltárért való felelasség 51. oldal 7.1. Leltárhiányért való felelsség szabályai a Zalaiparker Rt.-nél 51. oldal 7.2. A 11. számú PILLÉR Vasáruház leltárhiánya 52. oldal 8. Összefoglaló értékelés 57. oldal 3

5 A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény elírásai szerint megrizni, amely tételesen, ellenrizhet módon tartalmazza a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglév eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben. Az árukészleteit az üzleti évben csak értékben nyilvántartó vállalkozó az üzleti év mérlegfordulónapját megelz negyedévben vagy az azt követ negyedévben is ellenrizheti tételes leltározással értékbeni nyilvántartásának a mérleg fordulónapjára vonatkozó adatai helyességét. A leltározással megállapított érték és a könyv szerinti érték különbözetével a mérleggel lezárt üzleti év eredményét kell módosítani. 1 1 Irodalomjegyzék és 3. bekezdés 4

6 1. Bevezetés Dolgozatom témája a Zala Megyei Iparcikk Kereskedelmi Részvénytársaság (ZALAIPARKER RT.) leltározásának bemutatása a hagyományos és vonalkódos nyilvántartás összehasonlításán keresztül. A társaság 1995-ben határozta el a cikkelemes számítástechnikai rendszer bevezetését. Ma már a hálózati egységek többnyire ezt a nyilvántartási módszert alkalmazzák. Az els átálló üzletek a vegyi és papírboltok voltak, majd ezt követen a vasm>szaki szakmában került bevezetésre. Ruházati területen a évi leltárak során történik meg az áttérés. Munkám els részében a társaság fejldését, a privatizációt, annak alapvet hatásait, a vállalat életében végbement folyamatok fbb vonulatait kívánom bemutatni. A történeti áttekintés után a hangsúlyt a leltár és leltározás törvényi elírásaira és az Rt. egyedi szabályozásának vizsgálatára helyezem. A dolgozat központi részében mutatom be a leltározás gyakorlatban történ megvalósításának folyamatát a hagyományos és vonalkódos készletnyilvántartású üzletekben, valamint ezzel szoros összefüggésben részletezem a vonalkódos rendszer kiépítésének elhatározását, bevezetésének állomásait, valamint a leltárkiértékel program m>ködését. Ezt követen a Zalaiparker Rt.-nél érvényesül szabályokat mutatom be a leltárhiányért való anyagi felelsségre vonatkozóan, mindezt egy, a társaság életében megtörtént esettel illusztrálva. Dolgozatom végén az általam megfelelnek tartott következtetések levonásával javaslatokat teszek a társaság további leltározási tevékenységére vonatkozóan. A témaválasztást és a cikkelemes nyilvántartáson alapuló leltározás, leltárkiértékelés részletes taglalását megalapozza az a tény, hogy a Zalaiparker Rt.-nél egyre nagyobb jelentséggel bír a vonalkódos készletnyilvántartás, az elektronikus adatrögzít berendezés segítségével történ leltározás, felváltva a korábbi évekre jellemz hagyományos készletnyilvántartást. Az új számviteli törvénynek köszönheten, mely január 1-jén lépett hatályba, a valódiság elve a korábbinál nagyobb hangsúlyt kap. E törvény értelmében kibvült a leltározás számbavételének funkciója. Egyrészt el kell segítenie a vagyonvédelmet, 5

7 másrészt a leltározásnak bizonylatszer> alátámasztással kell szolgálnia a mérlegben szerepl eszközadatokhoz. A valódiság elvének érvényesülése elssorban azt jelenti, hogy a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szerepl tételnek a valóságban megtalálhatónak kell lenni. A valódiság elvének érvényesülése szempontjából kiemelked szerepet játszik a leltározás és a leltározási szabályzat. Az árukészlet leltározásának részletes tárgyalását az a körülmény indokolja, hogy a Zalaiparker Rt. eszközeinek jelents hányadát a kereskedelmi tevékenység jellegébl adódóan, amint ezt a társaság cégszer> elnevezése is elárulja az árukészlet képezi. A témaválasztás aktualizálását az is indokolja, hogy napjainkban a mindennapi élet elképzelhetetlen számítógépek nélkül. Az elektronikus adatrögzít gépek segítségével megkönnyíthet a leltározási folyamat lebonyolítása, a leltárak kiértékelése és a valódiság elvének megfelelen pontosabb eredményhez juthatunk. Munkámban kiemelt szerepet tulajdonítottam a vonalkódos készletnyilvántartásnak, a leltárt kiértékel programnak, hiszen a társaság rövidtávú tervei közt szerepel a cikkelemes nyilvántartás valamennyi egységben történ bevezetése. 6

8 2. Történeti áttekintés 2.1. Kezdetek A Zalaiparker Rt. államigazgatási szempontok szerint jött létre tervutasításos rendszerben. Akkoriban a népboltok lassú fejldéssel indultak, mivel irányításuk a Vas megyei Népbolt Központból történt. Így év végén mindössze 5 népbolt állt a zalaegerszegi lakosság rendelkezésére. Az els jogeld a Zala Megyei Népbolt Nemzeti Vállalt volt, amely a Belkereskedelmi Minisztérium döntése alapján március 6-i hatállyal alakult meg 53 államosított kiskereskedelmi egységbl, néhány ezer négyzetméter üzlet-alapterülettel. A vállalat egyik legfontosabb feladatának a gépállomások anyagszükségletének biztosítása bizonyult. Az 50-es évek második felében átgondolt program keretében megkezddött a kezdetleges régi boltok modernizálása és a hálózati egységek átrendezése végére a bolthálózat területi és profiltisztítási elvek alapján 104 boltra növekedett. A fleg budapesti székhely> vállalatoktól átvett boltok eredményezték a növekedést, ugyanakkor területi alapon leváltak a nagykanizsai egységek. A profiltisztítás keretében a vendéglátó és húsipari vállalatok alapítása növelte és a vidéki vegyesboltok szövetkezeti formába való tömörülése csökkentette a boltok számát, egyszer>sítette a profilját FejlAdés korszaka A vállalat neve január 1-tl Zala Megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalatra módosult. Ez a változás a megye állami kereskedelmét dönten átalakította, és megvetette az alapjait a 80-as évek végére kialakult kereskedelemnek, a színvonalas hálózatnak. Az új vállalathoz a ruházati és vegyesiparcikk-boltok kerültek, átadták az élelmiszert árusító egységeiket. Nagykanizsán kirendeltség létesült, és megkezddött a hálózat állapotának egységes színvonalú javítása. A jobb helyzet> zalaegerszegi hálózat állapota lehetvé tette a kanizsai hátrányos helyzet felszámolását. Kezdetben a boltok felújítása és modernizálása, majd elre átgondolt átrendezése, alapterületük növelése történt meg. 7

9 Ezzel együtt jó ütemben haladt az új kiszolgálási formák bevezetése is. A 60-as évek közepére már mindenütt megvalósult a kit>zött szociális feltételek biztosítása, az eladóterek saját erbl való növelése. Az els idket az útkeresés jellemezte, de aztán gyors fejldés következett. A vállalatnál már a 60-as évek elejétl jól körvonalazott üzletpolitika érvényesült, és aktív hirdetési tevékenységet folytattak. A szállítópartnerek bevonásával kezdetét vette az úgynevezett közös boltok létesítése. Ez a megoldás a forgalom növelésére dönt hatású volt. Elnye, hogy nem igényelt jelents forgóalapot, mégis megnövelte az árukínálatot január 1-tl Zala Megyei Iparcikk Kereskedelmi Vállalatra, röviden ZALAIPARKER-re módosult a társaság neve. Ezt követen 20 éven át használta az új emblémát. A 70-es években a fejldés még dinamikusabbá vált, a közös bolti tevékenység újabb lendületet kapott. A régi boltokat felújították, az adminisztrációt korszer>sítették. A fejlesztésnek köszönheten a vállalat javítani tudta a forgási idt és az ország legmagasabb áruforgalmát elér vidéki vállalata lett. A 80-as években a boltvezetknek már nemcsak kereskedni, beszerezni és értékesíteni kellett, hanem gazdálkodni is. Mindez 1982-ben az úgynevezett költségtérítéses rendszer bevezetésével kezddött, illetve az üzletek bérletbe, szerzdésbe adásával folytatódott, valamint bevezetésre került a jövedelemérdekeltségi rendszer. Az eredményeket tanúsítja, hogy 1987-ig 4 alkalommal a Zalaiparker Rt. kapta a Belkereskedelmi Minisztériumtól a Kiváló Vállalati címet az iparcikk szakmában szétl állami vállalattá minsült át és az átalakulásig ebben a formában is m>ködött Privatizáció idaszaka Magyarországon a rendszerváltást követen a gazdasági életben változások következtek be, melyek hatására egy teljesen új alapokon nyugvó gazdálkodási forma kezdett kialakulni. A változások alapvet irányvonala a magántulajdon növekedése a gazdaságban. E folyamat megvalósításának eszköze a privatizáció, mely sok esetben a körülötte kialakult botrányok miatt felkeltette a közvélemény, az átlagpolgár érdekldbb odafigyelését a gazdaság változásaira ben csupán egyetlen, a gazdasági életet érint törvényt hozott az új, demokratikus úton választott rendszerváltó parlament. Ez a törvény az évi LXXIV. 8

10 törvény volt, amit ma is csak elprivatizációs törvényként emlegetnek. A dönten állam által irányított gazdaság helyett korszer> piacgazdasági rendszer alapjainak megteremtése lett a cél. E törvény érzékenyen érintette az akkoriban még az 1985-ben megalakult Vállalati Tanács irányítása alatt álló vállalatot, hiszen a tíz f alatti létszámú üzleteitl és a korábbi bérletes és szerzdéses formában üzemel egységeitl kellett megválnia. A vállalat bejelentette a Vagyonügynökségnek a törvény hatálya alá es üzleteket. Az árverések elkészítése, meghirdetése, lebonyolítása, a nyertesekkel való szerzdéskötés egy, az ÁVÜ-vel kötött különmegállapodás alapján történt. Az árverések kiírása eltt az ÁVÜ megbízta a ZALAINVEST Kft-ét az üzletek értékének becslésével, amit az felülbírált, majd megállapította a végleges kikiáltási árat, amelynél alacsonyabb áron az üzletet értékesíteni nem lehetett. Az évi LIV. törvény lehetvé tette, hogy a szerzdéses üzletek vezeti forgalmi értéken megvásárolják a boltot. 10 bérl közül 9 élt a lehetséggel, így az elprivatizáció idszakában a vállalat összesen 64 boltját veszítette el. Mindössze 7 bolt esetén szerzett a vev tulajdonjogot, a többi boltnál pedig a bérleti jog került értékesítésre. A Zalaiparker boltjainak jó állaga, viszonylag alacsony kikiáltási ára és az, hogy az új tulajdonos profilkötöttség nélkül vehette át, igen népszer>vé tette a boltokat. Az értékesített üzletek egy része frekventált helyeken, általában a városközpontban m>ködött, így a privatizáció során a vállalat kiszorult a legforgalmasabb területekrl. Az újonnan szervezdött vállalkozások többnyire kereskedelemmel foglalkoztak, így a vállalat saját konkurenciáját ersítette meg az üzletek kiárusításával. A kialakult vételárat azonnal be kellett fizetni az államnak, illetve mivel megyei alapítású cégrl volt szó, 50%-t a megyei önkormányzatnak. A privatizációs bevételeket a kormány teljes egészében adósságtörlesztésre fordította. A legnagyobb gondot a vállalat számára a létszámcsökkentés humánus megoldása jelentette, hiszen az érintett boltok dolgozóit az új üzemeltet általában nem vette át, így a felmondás és végkielégítés költségeit a Zalaiparkernek kellett viselnie. Ugyanakkor szintén problémát jelentett a privatizált üzletek készletének elhelyezése is. A Zalaiparker Vállalati Tanácsa november 29-én határozatot hozott, hogy a vállalat vezetése vizsgálja meg az átalakulás lehetséges módozatait és készítse el a Vagyonügynökség számára megküldend jelentést. Az elkészített terveket a Vállalati Tanács megtárgyalás után jóváhagyta, majd 1991 márciusában a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló törvény alapján küls befektetk bevonásával a 9

11 vállalat gazdasági társasággá történ átalakulását határozta el. A részvénytársasággá történ átalakulásról hosszú távú gazdálkodási számítások alapján döntöttek, így december 1-jén zártkör> átalakulással létrejött a Zala Megyei Iparcikk Kereskedelmi Rt. a Zala Megyei Kereskedelmi Vállalat általános és teljes jogutódjaként. A múltban a vásárlók megszokták a Zalaiparker nevet, amely szemükben minséget, megbízható áruellátást, udvarias, kultúrált kiszolgálást jelent. Emiatt hagyták meg a nevet és bevezették a minségi elrelépést kifejez új emblémát. A vállalat az átalakulással meg kívánta rizni egységes arculatát, a meglév boltok profiljának átrendezésével kívánta biztosítani az üzletláncszer> m>ködést, beleértve az egységes áralkalmazási feltételeket is. A vállalat május 31-ei vagyoni állapotának értékelését a budapesti AUDIT Kft. végezte. A vagyonértékelést az ÁVÜ elfogadta, így a társaság induló vagyonát ezer Ft-ban állapította meg. Az Rt. tkéjének megoszlása átalakuláskor (1991. december 1.) 1.számú táblázat Tulajdonosok Vagyonrész (eft) Részesedés (%) ÁVÜ ,7 Önkormányzatok ,8 Küls befektetk ,2 Dolgozók ,3 Összesen ,0 Az átalakulást követen a Vállalati Tanács feloszlott, helyét, szerepét a közgy>lés, az igazgatóság, a felügyel bizottság és a könyvvizsgáló vette át nyarán az ÁVÜ nyílt, egyfordulós pályázatot írt ki állami tulajdonú részvények értékesítésére. E pályázat alapján meghirdetésre került a Társaság alaptkéjének 60,7%-a, amelynek névértéke ezer Ft. A jegyzett tke 10%-át képvisel részvénycsomagra a pályázók kárpótlási jegyben voltak kötelesek ajánlatot tenni. A kiírás lehetvé tette ezen felül is a kárpótlási jeggyel történ fizetést, valamint E-hitel igénybevételét is a vételár bánatpénzt meghaladó részére. Mivel idközben az Országgy>lés elfogadta az Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvényt is, lehetség nyílt az eredeti koncepció a Zalaiparker Rt. tulajdonosai maguk a dolgozók legyenek végrehajtására. 10

12 Megfelel összeg> saját er hiányában a kivásárlásra egy konzorcium állt össze, melynek tagjai a Zalaiparker Rt. MRP Szervez Bizottsága, mely E-hitel igénybevételével tette meg ajánlatát, valamint Barta András és társai, illetve a Budapest Bank Rt. A magánszemélyekbl álló befekteti csoport és a bank kárpótlási jegy ellenében kívánta megvásárolni a részesedést. A pályázat kedvez elbírálását segítette el, hogy a Budapest Bank Rt. 10%-os alaptke-emelést ígért. Az MRP Szervezet a munkavállalók által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkez jogi személy, amelynek célja az ket foglalkoztató társaságban tulajdon szerzése. Az így megvásárolt részvények csak fokozatosan jutnak a dolgozók tulajdonába. Abban az esetben, ha az MRP állami tulajdon privatizációja során jött létre, a törvény hozzárendeli az Egzisztencia-hitel konstrukciót, melynek futamideje 15 év, ebbl az els három türelmi id, amikor csak a kamatokat kell fizetni. Az Állami Vagyonügynökség Igazgatótanácsa december 8-i ülésén a pályázatot eredményesnek nyilvánította. Megkötötték az adásvételi elszerzdést, amelynek tartalmával egyezen az MRP Szervezet bejegyzését követen került sor a végleges szerzdés aláírására március 17-i közgy>lésen megválasztották az MRP tisztségviselit. Ezzel a Zalaiparker Rt. privatizációja befejezdött. A társaságban állami tulajdon nem maradt, ezt követen már csak a tulajdonosi szerkezetben következett be változás. Privatizáció utáni tulajdonosi szerkezet (1994. február 2.) 2. számú táblázat Tulajdonosok Vagyonrész (eft) Részesedés (%) ÁVÜ - - Önkormányzatok MRP Dolgozók Küls befektetk Budapest Bank Rt Összesen

13 2.4. Privatizáció utáni változások, fejlesztések 1995 A vállalat már központilag köti a szállítókkal a szerzdéseket. Csökkent a szállítók száma és a megállapodásokban sikerült a korábbinál jobb fizetési és árrés-kondíciót elérni. Megnyílt a nagykereskedelmi raktár. Induló profiljába a vas-m>szaki, kozmetikaivegyi és papíráruk tartoztak. A pozíciók javítása érdekében év végén a társaság csatlakozott a HONIKER Beszerzési Társulathoz. Elhatározták a cikkelem mélység> azonosításon alapuló komplett számítástechnikai rendszer bevezetését, megtették az elkészületeket és bevezették alkalmazását a nagykereskedelmi részlegben. Elkezdték a társaság jövképének, missziójának megalkotását. Folyamatosan biztosították a dolgozók továbbképzését, valutapénztárosokat képeztek illetve német nyelvtanfolyamot és eladási képességfejleszt tréninget indítottak Tovább bvült a központi árubeszerzés, ezáltal csökkent a beszállítók köre. Intenzív reklám és vev-promóciós akciókat hirdettek: A lakosságot a HRSÉG akció sorozatával, a közületi vevket pedig a direkt marketing segítségével ösztönözték vásárlásra. A beszámolási idszak végéig 17 egység állt át a vonalkódos készletnyilvántartásra. A hálózati egységek átállását megelzen a központi adatfeldolgozás is megváltozott. A számviteli-gazdálkodási részrendszernek mind a 8 alrendszere, továbbá a vezeti információs rendszer is m>ködött az év végére Befejezdött a vonalkódos rendszer kiépítése. A ruházati szakma kivételével valamennyi üzletben ez a nyilvántartás került bevezetésre. A forgalom alakulását jelentsen befolyásolta a horvát bevásárló turizmus mérsékldése. 12

14 1998 Ekkor került sor a tervez, ellenrz tevékenység zárt controlling rendszerbe foglalására. A forgalom alakulására kedvezen hatott a marketing tevékenység fokozása: a vevvel folytatott direkt marketing kommunikáció. E cél jól szolgálta a májusban bevezetett saját reklámújság havi példányban történ terjesztése. Konkrét intézkedések alapján mind a hálózat, mind a központi apparátus létszáma csökkent szükség esetén éltek a részids foglalkoztatás lehetségével Az új intézkedések végrehajtása ellenére a vállalat a harmadik veszteséges évét zárta. A forgalom folyamatosan csökkent. A veszteség több okra vezethet vissza: a növekv konkurencia és a csökken bevásárló-turizmus mellett az MRP Szervezet Egzisztencia-hitel törlesztése, kamatterhe. A hitel törlesztése során a vállalat kénytelen volt a türelmi idszakban ( ) képzett eredménytartalékot felhasználni tl az üzemi, üzleti tevékenység eredménye, illetve a szokásos vállalkozási eredmény is pozitív volt, de ez csak részben fedezte a rendkívüli ráfordítások között megjelen, az MRP Szervezettel kapcsolatos kiadásokat. A hálózati dolgozók, valamint az adminisztrátorok részére számítástechnikai tanfolyamot szervezett a társaság. Ez évben döntöttek a részvények dematerializálttá történ átalakításáról A társaság továbbfejlesztette marketing tevékenységét, ugyanakkor próbálták javítani a beszerzési tevékenység hatékonyságát. A vállalat ekkor már 4 beszerzési társaságnak tagja, és ezáltal jobb kondíciókkal tudott árut beszerezni. A beszállítói körbe kizárólag központi szerzdéssel rendelkez szállítók kerülhettek. Megvásárolták az új irodaházat, bvítették a gépjárm>parkot. 13

15 2.5. Napjaink eseményei 2001 Új bolt nyílt Zalaegerszegen, amely leértékelt áron forgalmazta a bolthálózat elfekv készleteit. Ez a bolt ma már Nagykanizsán m>ködik. A társaság a gazdaságtalanul m>köd saját tulajdonú ingatlanait bérbeadás útján kezdi hasznosítani. Néhány üzlet eladóterét a raktárak rovására megnövelték, majd a nagyobb eladótér egy részét bérbe adták, így téve nyereségessé az üzletet. A mérleg szerinti eredmény veszteséget mutat. 2 A társaság részvényeinek többségét a munkavállalók birtokolják Jelenleg 28 hálózati egység m>ködik. 4 Az egyre növekv bérbeadásból származó bevétel mellett Nagykanizsán három gazdaságtalanul m>köd önkormányzati bérleménybl is kivonult a társaság. Átszervezik a központi irányítást azzal a céllal, hogy a kereskedelmi tevékenységet 2003-tól nyereségessé tegyék. Erteljes létszámcsökkentést hajtottak végre. 2 Lásd 1. számú melléklet 3 Lásd 2. számú melléklet 4 Lásd 3. számú melléklet 14

16 3. Leltározás általános szabályai 3.1. Leltár, leltározás fogalma "Leltár: a vállalkozás eszközeirl és forrásairól egy adott idpontra vonatkozóan a valóságos helyzetnek megfelel mennyiségi és értékbeni részletes kimutatás." 5 A számviteli törvény elírásaiból következik, hogy a leltárnak tételesen kell tartalmaznia az éves beszámoló (egyszer>sített éves beszámoló) mérlegében illetve az egyszer>sített mérlegben szerepl minden eszközt és forrás. " Leltározás: a vállalkozás tulajdonában, birtokában, kezelésében, használatában lev befektetett eszközök, készletek, követelések, pénzügyi eszközök, valamint azok forrásainak számbavétele és a valóságban meglev mennyiségük, állományuk megállapítása." 6 A leltározás egyben alkalmat teremt a csökkent érték>vé vált, vagy selejtezend, adott esetben az elfekv, a nem keresett készletek feltárására, egyúttal a készletek tárolása szabályszer>ségének, a raktározási elírások betartásának ellenrzésére. A leltározás célja és egyben feladata, hogy a vállalati vagyon könyvvitel által kimutatott adatainak valódiságát az eszközök és források valóságban meglev mennyiségének és értékének megállapításával ellenrizze Leltár alaki és tartalmi követelményei Leltárral szemben támasztott alaki követelmények Leltárteljesség azt jelenti, hogy a leltárnak a vállalat valamennyi eszközét és forrását tartalmaznia kell függetlenül attól, hogy a vállalat birtokában van, vagy idegen helyen tároltak. A leltározás idpontjában a vállalat birtokában lev, de nem a vállalat tulajdonát képez eszközöket a leltárban érték nélkül kell kimutatni. Ezen leltárakat az eszközök tulajdonosainak meg kell küldeni. 5 Irodalomjegyzék oldal 6 Irodalomjegyzék oldal 15

17 A leltár valódisága elfeltétele a mérleg valódiságának. Ez azt jelenti, hogy minden leltárnak a valóságot - az eszközöknek a leltározás során fellelt tényleges mennyiségét és helyesen megállapított értékét - kell tükröznie. Ezt a követelményt csak úgy lehet teljesíteni, hogy az eszközök és források mennyiségi felvételére és értékelésére vonatkozó elírásokat maradéktalanul betartják. Ezt követen végrehajtjuk a jogszabályban meghatározott egyeztetéseket és ellenrzéseket. A leltár világossága azt jelenti, hogy a leltárnak áttekintheten leltározási helyenként, és ezen belül fajta, típus, méret és minség szerinti részletezéssel kell tartalmaznia az eszközöket. A számbavételnél ez a követelmény egyben a bruttó elv érvényesítését is jelenti. Az egy helyen tárolt és összecserélhet tételeket összevonni (kompenzálni) csak a vonatkozó jogszabály elírásai szerint szabad. Az adósok és a hitelezk tartozásait, követeléseit a leltárban tételesen kell kimutatni Leltárral szemben támasztott tartalmi követelmények A bizonylatok (leltárfelvételi jegyek és ívek), és egyéb dokumentációk (jegyzkönyvek, kimutatások) elírás szerinti egyértelm> és hiánytalan kitöltése. A szükséges záradékok (pl.: Csoportos leltárfelelsségi nyilatkozat) és aláírások megléte. A leltár az ellenrizhetség elvének akkor tesz eleget, ha tartalmazza az alábbiakat: a társaság megnevezését, a leltár, a leltározási hely megjelölését, a bizonylatok sorszámát, a leltározás megkezdésének és befejezésének idpontját, valamint a leltár fordulónapját, amelyre vonatkoztatva a leltár készül, a leltározott eszközök és források meghatározását, ténylegesen talált mennyiségét, egységárát és összértékét, a leltárkülönbözetek (hiányok és többletek) kimutatását, a leltározás végrehajtásáért és ellenrzéséért felels, valamint a számadásra kötelezett személyek aláírását, az értékelés alapjául szolgáló egységárat beszerzési és fogyasztói áron, 16

18 az egy éven belül elhasználódó, használatba vett egyéb tárgyi eszköznek nem minsül eszközöket, valamint a beérkezett de a mérlegkészítés idpontjáig nem számlázott árukészleteket is. 7 Azokat a vásárolt és saját termelés> készleteket, amelyek megrongálódtak, amelyek felhasználása, értékesítése kétségessé vált, amelyek feleslegessé váltak, csökkentett értékben kell a mérlegben és a leltárban is szerepeltetni. A leltárban elkülönítetten, jogcím szerint részletezve kell kimutatni mindazokat az egyébként azonos eszközöket, amelyeket valamely okból egymástól eltéren értékelnek: a bérmunkára átadott, a javításra átadott, a bizományba átadott, a bérbe adott, az úton lev eszközöket. A készletezési hely feltüntetésével és jogcímének megjelölésével csak mennyiségben kell szerepeltetni: a bérmunkára átvett, a javításra átvett, a bizományba átvett, a tárolásra átvett, a bérbe vett eszközöket. 8 A számviteli törvény szerint a fkönyv év végi zárásához olyan leltárt kell készíteni, amely ellenrizhet módon tartalmazza a mérleg fordulónapján meglév eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben. A leltározás kiterjed a vállalkozás birtokában lev minden eszközre. A leltározási tevékenységhez tartozik a könyv szerinti állomány és a tényleges állomány közötti különbözet, vagyis a hiányok és többletek megállapítása, rendezése (elszámolása) is. A törvény a mérleg készítésére nem szab határidt, csupán a beszámoló letétbe helyezésének határidejét írja el. A vállalkozások mérlegüket egy tág idintervallumon belül készíthetik el. Ebbl következik, hogy a leltár elkészítésének idpontjára sem határozható meg egységesen, kötelezen betartandó határid. Mivel a mérleg 7 Irodalomjegyzék 4. 8 Irodalomjegyzék 7. 17

-1- I. Általános rendelkezések

-1- I. Általános rendelkezések -1- I. Általános rendelkezések A Számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény, valamint a módosított 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet 37.. (1) alapján a költségvetési évről december 31-ei fordulónappal

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

.. Egyházközség LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

.. Egyházközség LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA .. Egyházközség LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 2 A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény előírja a leltározási szabályzat elkészítését. 1. A leltározással kapcsolatos fogalmak

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Mérleg, leltár 47. lecke Mérleg, eredménykimutatás A mérleg:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához A.) ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 1.) Általános információk A társaság 2002-ben alakult, létrehozásának célja, hogy a

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

A szállítólevél. A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására. A szállítólevél adattartalma:

A szállítólevél. A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására. A szállítólevél adattartalma: A szállítólevél A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására szolgál. bizonylat nem elegendő az ellenérték kifizetésére ezt kizárólag a számla alapján fizetjük

Részletesebben

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Székhely: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 1-2. Adószám: mint fenntartó és intézményei, a Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (OM 102731) Székhely: 6725 Szeged,

Részletesebben

A leltározás alapelveit, végrehajtását leltározási szabályzatba kell foglalni.

A leltározás alapelveit, végrehajtását leltározási szabályzatba kell foglalni. Leltározás, készletnyilvántartás A leltározás alapelveit, végrehajtását leltározási szabályzatba kell foglalni. 1. Leltározási szabályzat célja, tartalma A szabályzat célja, hogy a szervezetnél a leltározási

Részletesebben

6. Elszámoltatás, leltár felelősség

6. Elszámoltatás, leltár felelősség 6. Elszámoltatás, leltár felelősség A vállalkozások tevékenységük során alkalmazottakat foglalkoztatnak, akik a rájuk bízott vagyonnal, vagy annak ellenértékével (árbevételével) kötelesek elszámolni a

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Leltározási és leltárkészítési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK... 4 1. A LELTÁRRAL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK... 4 2. LELTÁROZÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK... 4 2.1. A leltár fajtái... 4 2.2. A

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Leltározási szabályzat

Leltározási szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Leltározási szabályzat Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A leltározási szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. A leltározás alapvető

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Budapest, 2007 Szerzők: Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Lektorálta: Vladár Ferencné Dr. Simon Szilvia ISBN 978

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Leltározási szabályzat. I. Általános rész

Leltározási szabályzat. I. Általános rész Leltározási szabályzat A Városi Könyvtár leltározásával összefüggõ feladatait Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉS ÉS A LELTÁROZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

LELTÁRKÉSZÍTÉS ÉS A LELTÁROZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI LELTÁRKÉSZÍTÉS ÉS A LELTÁROZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A Számvitelr l szóló 2000. évi C. tv., valamint a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. -a szerint az Államháztartás szervezetei

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök 2 LELTÁRKÉSZÍTÉSI

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT Szám: 05-5/132/2013. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Számviteli politika

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Számviteli politika Kötelező érvényű szabályzat sablonok Számviteli politika Tartalomjegyzék: Általános elvi, eljárási, módszerbeli kérdések 1. A beszámolás rendje 2. A könyvvezetés végrehajtása 3. Módszerek és eljárások

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés 8200 Veszprém, Ady E. u. 78/c Tel/Fax: 88 / 401 140 E-mail: kissmariakonyvvizs@vnet.hu Könyvvizsgálói jelentés Balatonkenese Város Önkormányzata 2009. évi egyszersített beszámolójáról (egyszersített mérleg,

Részletesebben

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K,

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, k ü lö n ö s tek in tettel a z év v ég i érték elésre. K észítette: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék Az oktatási

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.

Kiegészítő melléklet 2010. Adószám: 14566534-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-124975 Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB Közhasznú szervezet Számviteli Politika. közhasznú szervezet SZÁMVITELI POLITIKA 1 / 16

INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB Közhasznú szervezet Számviteli Politika. közhasznú szervezet SZÁMVITELI POLITIKA 1 / 16 Közhasznú szervezet INTERNETES BÉLYEGGYJT KLUB SZÁMVITELI POLITIKA 1 / 16 Név: Internetes Bélyeggyjt Klub (Egyesület) Szervezet rövid neve: IBK Székhely: 1074 Budapest, Hársfa utca 47. Adószám: 18209905-1-42

Részletesebben

KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6.

KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6. KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6. EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2012. év "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok:

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2014. 06. 26. közgylési határozat A Közgylés a 2014.

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

31/2009. számú vezérigazgatói utasítás Leltározási szabályzat

31/2009. számú vezérigazgatói utasítás Leltározási szabályzat 31/2009. számú vezérigazgatói utasítás Leltározási szabályzat Budapest, 2009. augusztus 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A leltárkészítés és a leltározás általános szabályai... 2 II. A leltározással kapcsolatos fogalmak...

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

ANYAGGAZDÁLKODÁSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

ANYAGGAZDÁLKODÁSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.)

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) Közhasznúsági melléklet Adószám: 14943304-1-07 A jelentésben szerepl összegek kizárólag Ft-ban értend k 2014. évi Székesfehérvár. 2015.

Részletesebben

Skoglund Holding Befektetési Rt.

Skoglund Holding Befektetési Rt. Skoglund Holding Befektetési Rt. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET Éves beszámolóhoz 2005. január 01. 2005. december 31. I. Általános kiegészítések 1.1 A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A vállalkozás szöveges bemutatása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1.

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1. 1 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1. AZ ESZKÖZÖK ÉS A FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013 Január 01-től. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG 1133. Budapest, Váci út 76.III.em. Nyilvántartási szám: 13.150 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Fővárosi Bíróság 2010. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése Az vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi

Részletesebben

Versenytárgy. ideje 2009. 05. 13. 1. 5348/1/A/12 44 13.992.000.- 1.400.000.- 200.000.- 10,30 Széchenyi u. 1. 2. Térm. (m 2 )

Versenytárgy. ideje 2009. 05. 13. 1. 5348/1/A/12 44 13.992.000.- 1.400.000.- 200.000.- 10,30 Széchenyi u. 1. 2. Térm. (m 2 ) RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nyíregyháza, Széchenyi u. 1. sz. alatti 5348/1/A/12 és a 5348/1/B/1 hrsz-ú ingatlanok kétfordulós nyilvános pályázat útján történ értékesítésére kiadott PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ban

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Budapest 2013. Hatályba lépett: 2013/04/03/5. sz. elnökségi határozattal. Alkalmazandó: 2013. április hó 3. napjától. elnök Magyar Evezős Szövetség

Budapest 2013. Hatályba lépett: 2013/04/03/5. sz. elnökségi határozattal. Alkalmazandó: 2013. április hó 3. napjától. elnök Magyar Evezős Szövetség LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Budapest 2013. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószáma: 18158603-2-42 Képviseletre jogosult személy neve: : dr. Regényi Tamás Jelen szabályzatban nem

Részletesebben

KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával.

KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával. KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával. Készítette: Zimmermann Klára A készletek leltára egy meghatározott időpontban készített kimutatás a vállalkozás anyag-, és árukészletéről mennyiségben

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Tájékoztató a Holcim Hungária Zrt. és a Magyar Cement Kft. között folyamatban lev Eszköz-per jelenlegi állásáról

Tájékoztató a Holcim Hungária Zrt. és a Magyar Cement Kft. között folyamatban lev Eszköz-per jelenlegi állásáról !" Tájékoztató a Holcim Hungária Zrt. és a Magyar Cement Kft. között folyamatban lev Eszköz-per jelenlegi állásáról 1. 1988. november 1-én a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló Cement és

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése 1.sz. melléklet: számviteli beszámoló 2.sz. melléklet: költségvetési felhasználás elszámolása 3.sz. melléklet: vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

AO 155/2 1/11. Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:. Az adóhatóság azonosító száma:.

AO 155/2 1/11. Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:. Az adóhatóság azonosító száma:. AO 155/2 1/11 HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrl Zalaegerszeg önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg iparzési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általános fogalmak... 3 A leltárral szemben támasztott tartalmi és alaki követelmények... 5 A leltározás

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 1 2. Melléklet az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben