... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata"

Átírás

1 ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A szabályzat bevezető része a következőkre változik: "A leltározás részletes szabályait a Számvitelről szóló évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 50. (1) bekezdése alapján az Intézmény saját hatáskörében állapítja meg. A leltározási és leltárkészítési szabályzat előírásait az Intézmény, mint az államháztartás szervezete a tulajdonában és kezelésében lévő eszközök és források leltározásakor és leltárkészítésekor alkalmazza. A szabályzat megalkotásakor figyelembe vételre került: - a Számvitelről szóló évi C. törvény, - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet, - a készletgazdálkodási szabályzat, - a vonatkozó helyi Önkormányzati rendelet, - a bizonylati szabályzat, - az értékelési szabályzat." 2. A szabályzat 1. pontjának első két bekezdése bevezető része a következőkre változik: "A szabályzat célja, hogy szabályozza a leltározás és leltárkészítés helyi előírásait, eleget téve a Számviteli törvény 14. (5) bekezdés a) pontjában, a hivatkozott Kormányrendelet 50. (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek, valamint az Intézmény számviteli politikájának, mely szerint a jelen szabályozási körre külön szabályozásban kerül sor. A szabályzat célja, hogy előírásaival biztosítsa az éves könyvviteli beszámolók leltárral történő alátámasztottságát. A leltár a mérleg legfontosabb alapokmánya, kötelező dokumentációja." 3. A szabályzat 2. pontja következőkre változik: "2. A leltározási kötelezettség A szánviteli törvény 46. (3) bekezdése kimondja, hogy - az eszközöket és - a kötelezettségeket leltározással (mennyiségi felvétellel, egyeztetéssel ellenőrizni kell. A leltározási kötelezettség kiterjed: - a tárgyévről december 31-ei fordulónappal készített mérlegben kimutatott: - eszközökre, - forrásokra, valamint - a mérlegben értékben nem szereplő eszközökre. A leltározási kötelezettség - figyelembe véve a számviteli törvény 69. -át - az Intézményben vezetett mennyiségi nyilvántartások meglétének és milyenségétől függően változik: 1

2 a) Ha a számviteli alapelveknek megfelelő mennyiségi nyilvántartás nem, vagy nem folyamatosan vezetik, akkor a leltározást minden évben végre kell hajtani az alábbiak szerint: - mennyiségi felvétellel általában az eszközöknél, de - egyeztetéssel a csak értékben kimutatott eszközöknél, - az idegen helyen tárolt eszközöknél, - egyeztetéssel a kötelezettségeknél, továbbá - a dematerializált értékpapíroknál. b) Ha a számviteli alapelveknek megfelelő mennyiségi nyilvántartást folyamatosan vezetik, akkor a leltárba bekerülő adatok valódiságáról - a leltárba bekerülő adatok valódiságáról - a leltár összeállítását megelőzően - leltározással kell meggyőződni. A leltározást legalább három évente, de a szabályzat szerint 2 évente kell elvégezni: - mennyiségi felvétellel, - a csak értékben kimutatott eszközöknél egyeztetéssel, - az idegen helyen tárolt eszközöknél egyeztetéssel, - a kötelezettségeknél egyeztetéssel," 4. A szabályzat 3.2. pontjának első bekezdése a következőkre változik: "A leltárral szemben meghatározott alapkövetelmények: - A leltár célja, hogy a mérlegben kimutatott eszközök, és források valódiságát alátámassza. - A leltárnak tartalmazni kell tételesen, ellenőrizhető módon a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben. Szt. 69. (1)" 5. A szabályzat a következő 3.3. ponttal egészül ki: "3.3. A leltár tartalmi követelményei a piaci értékelésbe bevont eszközöknél A számviteli törvény 58. (1) bekezdése alapján amennyiben az Intézmény él a piaci értékelés lehetőségével, akkor a piaci értékelésbe bevont eszközök esetében a leltárnak tartalmaznia kell: a) a piaci értékét (azaz az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értékét), b) a könyv szerinti nettó értékét (azaz az egyedi eszköznek az értékcsökkentéssel, értékvesztéssel csökkentett, értékvesztés visszaírással növelt bekerülési értékét), c) a piaci és a könyv szerinti érték különbözetét is." 6. A szabályzat 4. pontjának 3. bekezdése a következőkre változik: "A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a működtető, vagyonkezelő által elkészített és hitelesített leltárral kell alátámasztani. A működtetőtől, vagyonkezelőtől a leltár díjazás nélküli, évente történő elvégzését a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 22. (3) bekezdésére hivatkozva kell kérni." 2

3 7. A szabályzat 6. pontja következőkre változik: "A leltározás módjának meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy az adott vagyon: - mérlegtételben szereplő vagyon-e, illetve - mérlegtételen kívüli vagyon. A mérlegben szereplő vagyon leltározás végrehajtási módja a következők lehetnek: - mennyiségi felvétel, - egyeztetés. A könyvviteli mérlegben értékben nem szereplő vagyon leltározási módját az éves leltározási ütemterv határozza meg. Ide tartoznak különösen - a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 22. (2) bekezdés b) pontja alapján - a használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő: - immateriális javakat, - tárgyi eszközöket, - készleteket." 8. A szabályzat 6.1. pontjának első két bekezdése a következőkre változik: "Mennyiségi felvétellel kell leltározni - számviteli törvény (3) és (4) bekezdése alapján - az eszközöket kivéve azokat, melyek csak értékben kerülnek kimutatásra, illetve idegen helyen kerül tárolásra. A mennyiségi felvétel módját kell alkalmazni tehát a következő vagyoni körben: - a tárgyi eszközök - a befektetett pénzügyi eszközök (kivéve a csak értékben kimutatott értékpapírok), - a készletek, - az értékpapírok (kivéve a csak értékben kimutatott értékpapírok), - a pénzeszközök állománya." 9. A szabályzat 6.2. pontjának első két bekezdése a következőkre változik: "Egyeztetéssel kell leltározni számviteli törvény (3) és (4) bekezdése alapján - a csak értékben kimutatott eszközöket, és a kötelezettségeket. Egyeztetési módszerrel kell leltározni: a) az eszközök közül: - az immateriális javakat, - a követeléseket, - idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfólió-kezelésben, vagyonkezelésében lévő - értékpapírokat, illetve a dematerializált értékpapírokat, - egyéb sajátos eszközoldali elszámolásokat, - az aktív pénzügyi elszámolásokat, b) a források közül: - a kötelezettségeket, - az egyéb sajátos forrásoldali elszámolásokat, - a passzív időbeli elhatárolásokat." 10. A szabályzat 8.6. pontja a következő bekezdéssel egészül ki: "Az analitikus nyilvántartások vezetők feladata, hogy a nyilvántartásokban rögzítsék a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket. 3

4 Az leltározással kapcsolatos feljegyzéseket - a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 14. melléklete alapján - kötelező megtenni legalább a következő nyilvántartások tekintetében: - az immateriális javak analitikus nyilvántartása, - a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása, valamint - a készletek analitikus nyilvántartása." 11. A szabályzat 9.1. pontja a következőkre változik: "A leltározási tevékenység minden évben esedékes. A leltározási tevékenység tartalma, azonban eltérő lehet, attól függően, hogy adott évben az Intézménynek kell-e mennyiségi felvétellel leltároznia, vagy elegendő az egyeztetési feladatok ellátása. Így a leltározási feladat lehet: - egyeztetéssel történő leltározás, /ha az Intézmény év közben a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatos, mennyiségi nyilvántartást vezet, és adott évben nem kötelező a tényleges mennyiségi felvétel a mennyiségben is nyilvántartott eszközök esetében/; - mennyiségi felvétellel és egyeztetéssel történő leltározás a) ha az Intézmény év közben mennyiségi nyilvántartást nem, vagy nem folyamatosan vezeti, vagy b) ha az Intézmény év közben folyamatosan vezeti e mennyiségi nyilvántartást, de adott évben köteles az eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározására." 12. A szabályzat pontja a következő: pontokra változik "12.9. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások leltározása az analitikus nyilvántartások egyeztetésével történik Az aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások leltározása az analitikus nyilvántartások egyeztetésével történik Saját tőke A saját tőke leltározása egyeztetéssel történik a vonatkozó analitikus nyilvántartás és az alapdokumentumok, valamint az analitikus nyilvántartások adatai és a főkönyvi számlák adatainak összevetésével. 4

5 A kötelezettségek A kötelezettségek, ezen belül: - a költségvetési évben esedékes, - a költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek, valamint - a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások leltározása egyeztetéssel történik. Amennyiben hitelintézeti kötelezettségről van szó, a hitel alapdokumentumai mellett az egyeztetésnek ki kell terjedni a hitelintézet által küldött december 31-ei állapotot tartalmazó bankkivonattal. Ha a kötelezettség nem hitelintézethez kapcsolódóik, akkor az egyeztetést egyenlegközlő levelekkel kell biztosítani. A kötelezettségeknél az egyeztetést el kell végezni az analitika és a főkönyvi könyv adatai között is. A kötelezettség értékelésével kapcsolatos részletes feladatokat az értékelési szabályzat tartalmazza A passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások leltározására szintén egyeztetéssel, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján történik." 13. A szabályzat 3. számú melléklete helyére a módosítás szerinti 3. számú melléklet lép. 14. A szabályzat 4. számú melléklete helyére a módosítás szerinti 4. számú melléklet lép. 15. A szabályzat 5. számú melléklete helyére a módosítás szerinti 5. számú melléklet lép. 5

6 3. számú melléklet Leltározási ütemterv a évre 1. A leltározás során ellátandó feladatok, a feladatok ellátásának kezdő és befejező időpontjai, a feladat ellátásáért felelős személy(ek), valamint az ellenőrzésért felelős személy(ek) Az ütemtervben szereplő feladatok közül csak azokat kell az Intézményre vonatkoztatni, melyre az Intézmény feladatellátó személyt, megkezdési és végrehajtási határidőt, valamint ellenőrzésre kijelölt dolgozót megnevezett. I. A leltározás előkészítése Munkafolyamat 1. A leltározás szervezésével, lebonyolításával kapcsolatosan alkalmazandó nyomtatványok elkészítése, döntés a beszerzésről (megbízások, kijelölések, munkanaplók stb.) 2. Tárgyi eszközök, készletek (függetlenül azok nyilvántartási módjától), kisértékű tárgyi eszközök egymástól való elhatárolása 3. Nem az Intézménynél tárolt eszközök számba vétele 4. Az Intézménynél lévő, de nem az Intézmény tulajdonát képező eszközök számbavétele 5. Felesleges, illetve selejtezett, de még az Intézménynél tárolt eszközök megjelölése, elkülönítése 6. Tartozékok, tartalék alkatrészek elkülönítése 7. Tárgyi eszközök azonosító számmal való rendelkezésének áttekintése 8. A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása naprakészségének biztosítása 9. Használt és használatba adott készletek elkülönítése, a vonatkozó nyilvántartások naprakészségének biztosítása 10. A leltározáshoz szükséges mérő műszerek, egyéb berendezések biztosítása megkezdési és befejezési időpontja elvégzéséért felelős személy(ek) Ellenőrzésért felelős személy(ek) 6

7 11. Leltározási nyomtatványok beszerzése (felvétele a szigorú számadású nyomtatványok közé) 12. A mennyiségi számbavétellel érintett eszközkör meghatározása 13. Az egyeztetéssel leltározható vagyoni kör meghatározása 14. A rendelkezésre álló analitikus nyilvántartás rendszerének áttekintése a vonatkozó jogszabályi, valamint belső információs igény szempontjából 15. A leltározásban résztvevők kijelölésének felülvizsgálata a leltározási feladatok volumenének, jellegének, helyszíneinek figyelembe vételével 16. A leltározás résztvevőinek tájékoztatása, oktatása 17. A leltározási körzetek, és egységek közvetlen irányítóinak értesítése a leltározási tevékenység előkészítési és végrehajtási időpontjairól 18. A leltár előkészítési tevékenység ellenőrzése II. A leltározás végrehajtása Munkafolyamat 1. Immateriális javak leltározása - az analitikus nyilvántartások adatainak főkönyvi számlánkénti összesítése, (bruttó érték, értékcsökkenés, nettó érték tagolásban) a leltározási nyomtatvány kitöltése - az analitikus nyilvántartásokban a leltározás tényének feltüntetése - a főkönyvi számlánként összesített adatok egyeztetése a vonatkozó főkönyvi kivonat érintett számlaegyenlegeivel (állományi és értékcsökkenés számla), a leltározási nyomtatvány vonatkozó adatainak kitöltése - immateriális javak leltározásának ellenőrzése megkezdési és befejezési időpontja elvégzéséért felelős személy(ek) Ellenőrzésért felelős személy(ek) 7

8 2. Tárgyi eszközök leltározása Tárgyi eszközök mennyiségi leltározása - a leltárfelvételi íveket főkönyvi számonkénti, azon belül leltározási körzetenkénti csoportosításban a meglévő analitikus nyilvántartások alapján ki kell tölteni (A leltárfelvételi íven fel kell tüntetni: "Egyeztető ív".) - a helyszíni leltározás során a leltárfelvételi ívre fel kell venni a tényleges adatokat (Az egyeztető ív e területen mankóként szolgál, hozzásegít a leltározás pontosságához.) - a helyszíni leltározás során ki kell tölteni a leltárfelvételi jegyeket (ez alapján kell elkészíteni a leltárfelvételi ívet) - a mennyiségi felvétellel történő leltározásának ellenőrzése 3. Befektetett pénzügyi eszközök leltározása - analitikus nyilvántartások adatainak ellenőrzése a vonatkozó dokumentumokkal - az analitikus nyilvántartások főkönyvi számonkénti összesítése - az összesített adatok és a főkönyvi kivonat vonatkozó számlaszámainak egyeztetése - a leltárfelvétel ellenőrzése 4. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök - a használó felkérése leltározásra - a használótól megkapott leltározási nyilatkozat egyeztetése az analitikus nyilvántartás, valamint a főkönyvi könyvelés adataival 5. Készletek leltározási feladatai külön melléklet alapján 6. Követelések leltározása - követelések analitikus nyilvántartásának zárása, - legalább főkönyvi számla mélységben - a követelések elismertetése (egyeztető levelek kiküldése, illetve személyes egyeztetés) - a követelések értékelési feladatai ellátásának ellenőrzése 8

9 - az elismert és értékelt követelések alapján a követelések záró állományának megállapítása - a leltárnyomtatványok kitöltése - behajthatatlan követelések megállapítása, kivezetése - a leltárfelvétel ellenőrzése 7. Értékpapírok - analitikus nyilvántartás adatainak egyeztetése a vonatkozó dokumentumokkal - analitikus nyilvántartások főkönyvi számonkénti összesítése - az összesített adatok és a főkönyvi kivonat vonatkozó számla egyenlegeinek egyeztetése - a leltárfelvétel ellenőrzése 8. Pénzeszközök - pénztárkészlet mennyiségi leltározása, egyeztetése a pénztárjelentés adataival - a pénztár-analitika és a főkönyvi könyvelés egyeztetése - a fizetési számlán lévő pénzeszközök tekintetében a hitelintézet egyeztető levelei és a főkönyvi könyvelésben kimutatott összeg egyeztetése - a leltárfelvétel ellenőrzése 9. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások leltározása - a vonatkozó analitikus nyilvántartások főkönyvi számlánkénti összesítése - az összesített adatok és a főkönyvi kivonatban kimutatott - érintett - számlák számlaegyenlegeinek egyeztetése - a leltárfelvétel ellenőrzése 10. Aktív időbeli elhatárolások leltározása - a vonatkozó analitikus nyilvántartások főkönyvi számlánkénti összesítése - az összesített adatok és a főkönyvi kivonatban kimutatott - érintett - számlák számlaegyenlegeinek egyeztetése - a leltárfelvétel ellenőrzése 11. Kötelezettségek leltározása - kötelezettségek analitikus nyilvántartásának összesítése 9

10 - a kötelezettségek elismertetése azon főkönyvi számok esetében, ahol az indokolt (egyeztető levelek, illetve személyes egyeztetés) - amely számlákra év közben könyvelni lehet, az analitikus nyilvántartások főkönyvi számonkénti összesítő adatának és a főkönyvi kivonat adatainak egyeztetése - a leltárfelvétel ellenőrzése 12. Az egyéb sajátos forrásoldali elszámolások leltározása - a vonatkozó analitikus nyilvántartások főkönyvi számonkénti összesítése - az összesített adatok és a főkönyvi kimutatásban kimutatott - érintett - számlák számlaegyenlegeinek egyeztetése - a továbbadási, lebonyolítási bevételek egyenlegének rendezése 13. Passzív időbeli elhatárolások leltározása - a vonatkozó analitikus nyilvántartások főkönyvi számonkénti összesítése - az összesített adatok és a főkönyvi kimutatásban kimutatott - érintett - számlák számlaegyenlegeinek egyeztetése - a továbbadási, lebonyolítási bevételek egyenlegének rendezése 14. Az egyeztetéssel végrehajtott leltározás során az egyeztetés dokumentálása valamennyi érintett eszköz és forrás csoportnál - a leltárfelvétel ellenőrzése III. A leltár feldolgozása Munkafolyamat 1. Leltározás teljeskörűségének áttekintése megkezdési és befejezési időpontja elvégzéséért felelős személy(ek) Ellenőrzésért felelős személy(ek) 2. A leltározás szabályszerűségének ellenőrzése 3. A leltározás bizonylatainak összegyűjtése 10

11 4. A leltárfelvételi jegyek és a leltárfelvételi ívek alapján a leltárösszesítő elkészítése, a leltáreltérések megállapítása, ellenőrzése 5. A kompenzálható hiányok, többletek végrehajtása 6. A leltáreltérések végleges meghatározása, főkönyvi számlánként adódó többlet és hiány rögzítése 7. A leltár értékelése IV. Zárójegyzőkönyv elkészítése Munkafolyamat megkezdési és befejezési időpontja 1. A zárójegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges adatok összerendezése 2. A zárójegyzőkönyv elkészítésekor a leltározásban résztvevő személyek összehívása 3. A zárójegyzőkönyv elkészítése 4. A leltárbizonylatokkal elszámoltatás 5. A zárójegyzőkönyv ellenőrzése elvégzéséért felelős személy(ek) Ellenőrzésért felelős személy(ek) V. Könyvviteli elszámolás 1. Kontírozás 2. Könyvelés Munkafolyamat megkezdési és befejezési időpontja elvégzéséért felelős személy(ek) Ellenőrzésért felelős személy(ek) 11

12 2. A leltározási ütemterv 1. pontjában meghatározott feladatok - mennyiségi felvétellel történő leltározásakor - a leltározás helyszínei, valamint a helyszínenként leltározandó eszközök Leltározási helyszínek Leltározandó eszközök Feladatok, felelősök, határidők az 1. pont táblázata alpontjainak megjelölésével Használandó leltárnyomtatványok megjelölése 12

13 3. A leltározás során használható dokumentumok A/ Mennyiségi leltározás esetében A nyomtatványok tartalmazzák: - a leltárfelvételi íveket, - a leltárösszesítőket, - a leltárkülönbözet kimutatását, - a mérlegben kimutatandó vagyon levezetését. Dokumentum megnevezése Használat esetén * jelzés Egyéb leltárnyomtatványok:... 13

14 B/ Egyeztetéssel történő leltározás esetében Az egyeztetés dokumentálását igazoló jegyzőkönyvek, analitikák összesítéseinek és a szükséges egyeztetések végrehajtását igazoló dokumentumok Akkor, ha mennyiségi leltározás a mennyiségi leltárnyomtatványok szerint történik Dokumentum megnevezése Használat esetén * jelzés 14

15 4. A készletek, a kis értékű immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint más, csak mennyiségben nyilvántartott leltározására vonatkozó előírások 4.1. A csak mennyiségben nyilvántartott eszközök leltározása A csak mennyiségben nyilvántartott eszközök leltározását a évben el kell végezni az alábbi eszközkörben: A használandó nyomtatvány: - csak mennyiségben nyilvántartott eszközök mennyiségi leltára (PTI ME 2014.) 4.2. Egyéb előírások: A használt és a munkahelyen használatban lévő készletek leltározása 2014-ben - történik. - nem történik. 5. A leltározás vezetője: Kelt:... 15

16 4. számú melléklet A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök leltározása A 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 11. (11) bekezdése alapján A mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök között a tulajdonosnak - az állami vagyon esetén a törvényben kijelölt tulajdonosi joggyakorló szervezetnek - azokat a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és azok értékhelyesbítését kell kimutatnia, amelyek üzemeltetését államháztartáson kívüli szervezetnek, személynek koncessziós szerződéssel átadta, vagy amelyekre államháztartáson kívüli szervezettel, személlyel vagyonkezelői szerződést kötött. A leltározási feladatok érdekében gondoskodni kell olyan megállapodás megkötéséről, melyben meghatározásra kerül a hitelesített leltár átadásának határideje. A vagyonkezelői, koncessziós szerződés eltérő rendelkezése hiányában a leltározást a működtető, vagyonkezelő külön térítés és díjazás nélkül, évente köteles elvégezni. Ezen eszközök leltározása érdekében az üzemeltető, működtető szervezetet fel kell hívni: - leltározási nyilatkozat adására, mely tartalmazza a leltározandó eszköz valamennyi azonosító és érték adatát, - az értékelési feladatok ellátáshoz szükséges információk megadására, így az állományváltozásra vonatkozó adatokat. A leltárfelvételi íveket és összesítőket az üzemeltetők leltározási nyilatkozatai alapján kell kitölteni. Az üzemeltető által rendelkezésre bocsátott (leltározási és értékelési dokumentumokat) a leltározási dokumentumok között meg kell őrizni. A vagyonkezelésbe vett eszközök a vagyonkezelőnél a kezelt vagyon részét képező eszközök, amennyiben a kezelésbe vevő nem tartozik a vagyonkezelésbe adó felügyelete alá. A vagyonkezelésbe vett eszközökről a rendelkezésre álló adatok szerint a tulajdonos kérése leltározási nyilatkozat kell adni, illetve tájékoztatni kell a tulajdonost az eszköz értékeléséhez szükséges információkról. 16

17 5. számú melléklet A raktári készletek leltározása során az eltérések kompenzálhatósága és a káló elszámolhatósága Az Intézmény a raktári készletek leltározása során az eltérések kompenzálhatóságáról és a káló elszámolhatóságáról. 1. Az Intézmény az e pont alatt felsorolt készletféleségek tekintetében raktári készletekkel nem rendelkezik, ezért a leltározás csak mennyiségben történik, ahol kompenzálás, illetve káló elszámolása nem indokolt. (Raktári készlet az, ha a készletet raktározzák, s a készletmozgásokról év közben folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezetnek.) A nem raktározott készletféleségek: Az Intézmény az e pont alatt felsorolt készletféleségek tekintetében raktári készletekkel rendelkezik. Leltározás során a kompenzálás és a káló elszámolásánál a következők minősülnek lényeges szempontnak: a) csak abban az esetben lehet kompenzálni adott leltárkülönbözetet, ha a többlet és vele szemben a hiány: - egy tárolási helyen, raktárban keletkezett, - azonos cikkcsoportba tartozik, - megközelítőleg hasonló minőséget képvisel, - hasonló rendeltetésűek, valamint - ha a két készlet egymással könnyen összetéveszthető, felcserélhető, - ha közel azonos értékűek, - ha a gyakorlatban, illetve az Intézmény további működése során a többletként fellelt készletféleséggel a hiányként feltárt készletféleség helyettesíthető; b) csak akkor lehet elszámolni kálót, ha a készletek belső tulajdonságából, jellegéből következően elkerülhetetlen a mennyiségi csökkenés. Az Intézménynél a kompenzálhatóságot, illetve a káló elszámolásának lehetőségét és mértékét az Intézményvezető határozza meg adott leltárkülönbözet felmerülésekor. Az erre vonatkozó utasítását, rendelkezését a leltári dokumentációk között meg kell őrizni. Az Intézménynél raktározott készletek:

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Leltározási és leltárkészítési szabályzata

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Leltározási és leltárkészítési szabályzata Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Leltározási és leltárkészítési szabályzata A leltározás részletes szabályait a Számvitelrõl szóló 2000. évi C törvény, valamint az államháztartás

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola, Cegléd Leltározási és leltárkészítési szabályzata

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola, Cegléd Leltározási és leltárkészítési szabályzata Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola, Cegléd Leltározási és leltárkészítési szabályzata A leltározás részletes szabályait a Számvitelről szóló 2000. évi C törvény 69, valamint az államháztartás

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZÁMVITELÉNEK AKTUALITÁSAI

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZÁMVITELÉNEK AKTUALITÁSAI AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZÁMVITELÉNEK AKTUALITÁSAI 2018 Év végi zárással kapcsolatos teendők Leltározás - A beszámoló minden mérlegsora leltárral alátámasztott legyen - Leltározási ütemterv (hiányosságai), utasítás

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2011. május 26-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás leltározásával és leltárkészítésével

Részletesebben

-1- I. Általános rendelkezések

-1- I. Általános rendelkezések -1- I. Általános rendelkezések A Számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény, valamint a módosított 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet 37.. (1) alapján a költségvetési évről december 31-ei fordulónappal

Részletesebben

Belső Ellenőrök Társasága IV. SZAKMAI KONFERENCIA

Belső Ellenőrök Társasága IV. SZAKMAI KONFERENCIA A leltár az egy nagyon fontos csinovnyik feladat. Csinálják is csak szorgalmasan, minél pontosabban és persze precízebben. Valakiknek tudniuk kell, hogy hogyan állnak a dolgok. Belső Ellenőrök Társasága

Részletesebben

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja IV. Fejezet Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja 1. A IV. Fejezet 3. Az 1. számlaosztály részletező nyilvántartásaira vonatkozó közös szabályok cím alatti részének

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Leltározási és leltárkészítési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK... 4 1. A LELTÁRRAL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK... 4 2. LELTÁROZÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK... 4 2.1. A leltár fajtái... 4 2.2. A

Részletesebben

Bátori Tamás Képviselet Vezető

Bátori Tamás Képviselet Vezető Bátori Tamás Képviselet Vezető A társaság vagyonának számba vétele A mérleg valódiságának alátámasztása Anyagi felelősök elszámoltatása A leltározás maga a munkafolyamat A leltár pedig ennek az eredménye

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 35/2015. sz. határozatával TARTALOM I. Általános rész...

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata 15.1.1 számú mellkelet a /2015. ( ) önkormányzati határozathoz VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. ESZKÖZÖK A B C D E I. Immateriális javak 01. 14 661 260 II. Tárgyi

Részletesebben

Számviteli szabályozás Számviteli alapelvek

Számviteli szabályozás Számviteli alapelvek Dr. Pál Tibor 2010.11.29. szabályozás alapelvek 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Az alapelvek rendszere A vállalkozás

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

5.) Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló A típusú mérlegének szerkezetét, az

5.) Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló A típusú mérlegének szerkezetét, az 5.) Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló A típusú mérlegének szerkezetét, az egyes mérlegtételek (római számok) tartalmát! A vállalkozás

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Leltár készítés Szabályzat

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Leltár készítés Szabályzat Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Leltár készítés Szabályzat 1 Leltározási és leltárkészítési szabályzata A leltározás részletes szabályait a Számvitelről szóló 2000. évi C törvény,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása,

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - idegen pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - végleges pénzeszközátadás államháztartáson

Részletesebben

Ügyiratszám: 638-8/2014. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Ügyiratszám: 638-8/2014. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: 638-8/2014. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2 LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT A Csetényi

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az Intézmény vonatkozásában a főkönyvi könyvelés melletti analitikus nyilvántartás szükségességének indoklása a korábbiakban már

Részletesebben

Számviteli politika Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata

Számviteli politika Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata Adószám: 18158713-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Törvényszék Regisztrációs szám: 30 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Számviteli politika Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata

Részletesebben

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 205 szeptember 5 Jóváhagyta: Demirkan Mehmet

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás Tartalomjegyzék 1. A leltározásra vonatkozó általános

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Budapest

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2013. Budapest 1/23 2/23 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szabályzat célja... 4 1.2 A szabályzat hatálya... 4 2 ALAPFOGALMAK... 4 2.1 A leltár fogalma...

Részletesebben

Leltározási Szabályzat

Leltározási Szabályzat BUDAPEST FŐVÁROS III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (a továbbiakban: KSZKI) Budapest, 1033 Folyamőr u. 22. Leltározási Szabályzat A III. ker. Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 2016. május 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A leltározás fogalma és célja... 3 1.2. A leltározás célja... 3 1.3.

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Leltározási és leltárkészítési szabályzata /Leltározási ütemterv és utasítás szabályozásával/ Érvényes: 2011. július 01-től Jogszabályi háttér:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Fővárosi Bíróság 2010. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése Az vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1/a) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 1 LELTÁRKÉSZÍTÉSI

Részletesebben

9. számú melléklet ELLENRZÉSI NYOMVONAL

9. számú melléklet ELLENRZÉSI NYOMVONAL 9. számú melléklet ELLENRZÉSI NYOMVONAL A téma A költségvetés tervezésének ellen'rzési nyomvonala Intézményi bevételek és kiadások tervezése Az intézmény elkészíti végleges költségvetését 7/998. (XII.0.)

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Leltárkészítési és leltározási szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től...

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban:

Részletesebben

Számviteli politika Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata

Számviteli politika Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata Adószám:.. Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012... megnevezése..cím MINTA SZABÁLYZAT Számviteli politika Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata Hatályos: -től Kelt:.,

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1 / 8 A leltározási szabályzat célja A számviteli törvény valódiság elve szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak,

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. július 1. napjától LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2 Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat Az államháztartás új számvitele 2 Jogszabályi háttere: A 307/2013. (VIII.14.) Kormányrendelettel módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet.

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Év végi zárás és beszámoló készítési feladatok

Év végi zárás és beszámoló készítési feladatok Év végi zárás és beszámoló készítési feladatok 2016. december SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. Tanulni annyi, mint ár ellen evezni; mihelyt abbahagyja az ember, visszacsúszik. /Johannes

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

.. Egyházközség LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

.. Egyházközség LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA .. Egyházközség LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 2 A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény előírja a leltározási szabályzat elkészítését. 1. A leltározással kapcsolatos fogalmak

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és intézményei, illetve Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és intézményei LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. augusztus 30.-tól 1 LELTÁRKÉSZÍTÉSI

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014.

Részletesebben

Számviteli politika Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata

Számviteli politika Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata Adószám: 12804980-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-704285 ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft 1053 Budapest, Curia u.3 Számviteli politika Eszközök és források leltárkészítési

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Mérleg, leltár 47. lecke Mérleg, eredménykimutatás A mérleg:

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9.

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. 1 2015. Január 8. TÉMAKÖRÖK: 1. Számviteli változások 2014. évre - Áhsz. Módosítások - 38/2013. NGM rendeletet érint módosítások 2. Az egyes rlapok egyez ségei

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA államháztartás szervezete ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. március 31.-től 2 I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, TARTALMA Az értékelési

Részletesebben

Leltárkészítési és leltározási

Leltárkészítési és leltározási 2018. május 1. Leltárkészítési és leltározási szabályzat 13. számú függelék SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL E L Ő S Z Ó A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény 69., valamint

Részletesebben

A mérleg, a kettős könyvvitel 5 óra

A mérleg, a kettős könyvvitel 5 óra 9. Számvitel tantárgy 93 óra 9.1. A tantárgy tanításának célja A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló elsajátítsa a számviteli alapismereteket, megismerje és megtanulja az egyes mérlegcsoportokhoz

Részletesebben

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Székhely: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 1-2. Adószám: mint fenntartó és intézményei, a Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (OM 102731) Székhely: 6725 Szeged,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET december 31. MARCALI AZ OTTHONUNK EGYESÜLET 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 54. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. március 23. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I.

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Eszközök és források értékelési szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I.FEJEZET A szabályzat célja... 3 1. A Szabályzat elkészítése, módosítása... 3 II.FEJEZET

Részletesebben

Egyházkerület, Egyházmegye és Intézmény LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

Egyházkerület, Egyházmegye és Intézmény LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Egyházkerület, Egyházmegye és Intézmény LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 2 A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény előírja a leltározási szabályzat elkészítését. 1. A leltározással

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

2017. évi éves beszámoló kiegészítő melléklete

2017. évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 2017. évi éves beszámoló kiegészítő melléklete Elek-Ágh Állatmenhely Közhasznú Alapítvány I. Általános kiegészítések 1.A gazdálkodó bemutatása 1.1. A gazdálkodó főbb adatai - székhely: 2316 Tököl, Fő u.129.

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT ... államháztartás szervezete LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2017. március 31. napjától 2 LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYAZAT

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Készletek

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Készletek MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R P É N Z Ü G Y I É S S Z Á M V I T E L I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Készletek MÉRLEG,... év... A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

C S. A. C S K Ö N Y V V I Z S G Á L Ó É S I N F O R M A T I K A I S Z O L G Á L T A T Ó Z R T. C O N T R O L S E R V I C E A N D C O U N T E R S E T ELLENŐRZÉSI JELENTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017.

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Leltározási Szabályzat Komárom 17/2016. számú Polgármesteri Jegyzői együttes utasítás Komárom Város Önkormányzata és intézményei, a Komáromi Polgármesteri Hivatal, valamint a Komárom és Környéke Önkormányzati

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT Szám: 05-5/132/2013. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

Számviteli politika Számviteli alapelvek

Számviteli politika Számviteli alapelvek Számviteli politika Számviteli alapelvek 1 Számviteli politika 2 Áhsz. 20. Számviteli politika (50. ) A költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírásokat,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem

Pénzügyi számvitel február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem Pénzügyi számvitel 1 A pénzügyi számvitel fogalma A pénzügyi számvitel fogalma: a pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata 2007. Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. Vállalkozás neve: Con-Túr Iroda Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Adószám: 00000000-0 - 00 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Számviteli változások és zárási feladatok az államháztartás szervezeteinél

Számviteli változások és zárási feladatok az államháztartás szervezeteinél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozata A természet mindig sikerültebb törvényeket szerkeszt, mint az emberek (Michel de Montaigne) Számviteli változások és zárási feladatok az államháztartás

Részletesebben

Költségvetési szervek számvitele február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem

Költségvetési szervek számvitele február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem Költségvetési szervek számvitele 1 Beszámolási kötelezettség Éves költségvetési beszámolót kell készíteni a költségvetési év kezdetétől a mérleg fordulónapjáig terjedő időtartamra. Áhsz. 5. és 7. Kivétel,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

PONGOR TIBORNÉ BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ 4026 Debrecen, Zsák u. 9/B. Tel.: /52/

PONGOR TIBORNÉ BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ 4026 Debrecen, Zsák u. 9/B. Tel.: /52/ PONGOR TIBORNÉ BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ 4026 Debrecen, Zsák u. 9/B. Tel.: /52/ 425-689 Részéletes könyvvizsgálói jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009. december 31-i fordulónappal

Részletesebben

A számviteli politika meghatározó elemei (nem teljes körűen), illetve alkalmazott fontosabb értékelési eljárások az alábbiak:

A számviteli politika meghatározó elemei (nem teljes körűen), illetve alkalmazott fontosabb értékelési eljárások az alábbiak: HORTENZIA Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 3170. Szécsény Somogyi B. út 8. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: Az Hortenzia Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XV. fejezete

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2016. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Magyar joganyagok - 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet - az államháztartásban felmerü 2. oldal 1. melléklet a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelethez Az állam

Magyar joganyagok - 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet - az államháztartásban felmerü 2. oldal 1. melléklet a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelethez Az állam Magyar joganyagok - 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet - az államháztartásban felmerü 1. oldal 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási

Részletesebben

BIZONYLATI ALBUM II.

BIZONYLATI ALBUM II. BIZONYLATI ALBUM II. C) LELTÁROZÁS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Leltárfelvételi jegy ingatlanok (épületek, építmények, telkek) felvételére 2. Tárgyi eszköz leltárfelvételi

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XV. fejezete

Részletesebben

A leltározás alapelveit, végrehajtását leltározási szabályzatba kell foglalni.

A leltározás alapelveit, végrehajtását leltározási szabályzatba kell foglalni. Leltározás, készletnyilvántartás A leltározás alapelveit, végrehajtását leltározási szabályzatba kell foglalni. 1. Leltározási szabályzat célja, tartalma A szabályzat célja, hogy a szervezetnél a leltározási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. március 30.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet Szabályzatának elfogadása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft.

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. Leltározás Ősi probléma Már megint leltároznunk kell. Te számolod a nyilakat, én a szakócákat! Leltározás A LELTÁROZÁS a társaság kezelésébe,

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2

Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2 Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2 Összeállította: Horváth Józsefné hrveva@gmail.com Általános rendelkezések A rendező mérleg mérlegfordulónapja 2013. december 31-e, amely

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. (Elfogadva a Szenátus 90/2016. (XII. 14.) sz. határozatával)

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. (Elfogadva a Szenátus 90/2016. (XII. 14.) sz. határozatával) ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 90/2016. (XII. 14.) sz. határozatával) 2016 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 A szabályzat célja... 4 A leltározási szabályzat

Részletesebben