Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET év. Kalocsa, november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató"

Átírás

1 Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET év Kalocsa, november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

2 - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a Kalocsai Konfekcióipari Vállalatot a Márianosztrai Börtön nıi fogvatartotti részlegének Kalocsára telepítését követıen 1950-ben az Igazságügyi Minisztérium alapította a nıi elítéltek foglalkoztatására. Az állami vállalat január 1-jével alakult át korlátolt felelısségő társasággá. Alapítója az Igazságügyi Minisztérium. Cég neve: Kalocsai Konfekcióipari Termelı és Kereskedelmi Kft. Rövidített név: Kalocsai Konfekcióipari Kft. Telephely, levélcím: 6300 Kalocsa, Szent István király u. 26. Alapítás ideje: január 01. Cégj.szám: Elszámolási számla: MKB Bank A vállalkozás jogi helyzete: A vállalkozás egyszemélyes korlátolt felelısségő társaság. Tulajdonjog jellege 100%-ig a Magyar Állam tulajdona. A tulajdonosi jogokat, kötelezettségeket az MNV Zrt-vel kötött SZT/27978 számú szerzıdésben és SZT/27978/1 számú módosításban foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl I. u. 8.) vagyonkezelıként gyakorolja. A Belügyminisztérium elvárása, hogy a börtönökben fogvatartottak a lehetı legszélesebb körben foglalkoztatva legyenek, ezáltal megteremtve a belsı ellátás megvalósulását. A vállalkozás feladata az eredményes gazdálkodás mellett a büntetésüket töltı fogvatartottak folyamatos foglalkoztatása. Célja a mőködıképesség megtartása, nyereséges gazdálkodás a fogvatartotti foglalkoztatás létszámának folyamatos növekedése mellett. A társaság fı profilja a konfekcióipari tevékenység keretében végzett munka- és formaruha gyártás.

3 - 3 - A termelési és értékesítési tevékenységet alapvetıen meghatározza a társaság fı feladata, a munkaképes fogvatartottak foglalkoztatása, mely tömegszerő gyártást igényel az alacsony iskolázottságú, a szakképzetlen, de a konfekcióipari termelésre betanított fogvatartottak munkáltatásával. A tömeggyártást az állami megrendelésekkel, a belsı ellátási feladatok végrehajtásával tudja a társaság biztosítani. A társaság a nagy volumenő megrendelések határidıre történı teljesítése, és a megfelelı minıség elérése érdekében civil munkavállalókat foglalkoztató varrodai szalagot mőködtet. A Kft. a konfekcióipari termelésben nem foglalkoztatható, alacsony képzettségő fogvatartottak foglalkoztatására egyszerő bérmunkavégzést vállal. A vegyesipari fogvatartotti foglalkoztatás cérnaválogatás papíripari bérmunka, népmővészeti terítık készítésével valósul meg. I.2 A számviteli politika rövid ismertetése A számviteli politika célja, hogy a Vállalkozásnál olyan számviteli rendszer mőködjön, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze, amely számviteli rendszer egyidejőleg a vezetıi döntések számára is alkalmas információ bázisul szolgál. A társaság a számviteli törvény 9. -a alapján éves beszámolót készít, a bizonylatokkal alátámasztott, szabályszerően vezetett kettıs könyvvitel adatai alapján, világos és áttekinthetı formában, magyar nyelven. Az éves beszámoló részét képezı mérleget, eredmény-kimutatást és a kiegészítı mellékletet a hely és a dátum feltüntetésével a vállalkozás képviseletére jogosult személy köteles aláírni. A társaság a beszámoló mérlegét a törvény 1. számú melléklet A változata szerint, eredmény-kimutatását a törvény 3. számú melléklet (forgalmi költség eljárással) A változata szerinti tagolásban készíti el. Az Alapító információs igényeinek kielégítésére az eredménykimutatást a 2. számú melléklet (összköltség eljárás) A változata szerinti tagolásban is elkészíti. Az eredmény kimutatás alátámasztására a társaság az elsıdleges költséghely-költségviselı, másodlagos költségnem elszámolást alkalmazza.

4 - 4 - Az üzleti év idıtartama a társaságnál január 1-jétıl szeptember 30-ig tart, az Ábránd-Textil Termelı és Kereskedelmi Kft.-vel történı szeptember 30-i - összeolvadás miatt. A mérleg fordulónapja jelen esetben: szeptember 30. A mérlegkészítés idıpontja: október 31. napja. Az Ábránd-Textil Termelı és Kereskedelmi Kft. és a Kalocsai Konfekcióipari Kft. összeolvadása miatt a évi mérlegbeszámoló elkészítésének határidejét október 31-ben határozta meg a Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, mint Vagyonkezelı. A társaság évközben havonta részleges, szeptember 30-ai forduló napra teljes könyvviteli zárlatot hajt végre. A társaságnál a könyvvizsgálatot törvény írja elı. Mérlegtételek értékelése. Immateriális javak, tárgyi eszközök. Az eszközöket beszerzési értéken, a saját elıállítású eszközöket tényleges közvetlen önköltségen értékeli a társaság. Amennyiben az üzembe helyezésig, a raktárba történı beszállításig a számla, a megfelelı bizonylat nem érkezett meg, a fizetendı összeget a hatóság nem állapította meg, akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok alapján határozza meg. Az így meghatározott érték, akkor kerül módosításra, ha a dokumentum, számla megérkezése után a különbözet összege 10%-kal eltér. Forgóeszközök A vásárolt készletek nyilvántartása és értékelése mérlegelt átlagáron történik. A saját termeléső készleteket év közben rögzített közvetlen költségen tartja nyilván, emellett készletérték különbözet számlát alkalmaz. Év végén a leltározással megállapított készletet (befejezetlen, késztermék) utókalkuláció szerinti tényleges közvetlen költségen értékeli. Vevı követelések között az adós által elismert követeléseket mutatja ki. A követelésekkel kapcsolatos veszteségekre értékvesztést számol el. Egyéb követeléseket a jogszerően követelhetı összegben mutatja ki a mérlegben.

5 - 5 - Pénzeszközöket a bankszámla kivonattal egyeztetett és a leltározással megállapított készpénzkészlettel egyezı értéken értékeli. Aktív idıbeli elhatárolások Aktív idıbeli elhatárolásokként mutatja ki a mérlegben az üzleti fordulónap elıtt felmerült olyan összegeket, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követı idıszakra számolhatók el, valamint az olyan bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt idıszakra számolandók el. Itt kerülnek elszámolásra a halasztott ráfordítások. Saját tıke A saját források értékelése könyv szerinti értéken történik. Kötelezettségek Az áruszállításból és szolgáltatásból eredı, valamint az egyéb kötelezettségeket könyv szerinti értéken az elfogadott, elismert teljesítendı összegben értékeli. Passzív idıbeli elhatárolások A passzív idıbeli elhatárolások között kell a mérlegben kimutatni a mérleg fordulónapja elıtt befolyt elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni idıszak bevételeit képezi. A mérleg fordulónapja elıtti idıszakot terhelı költségeket, ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónapja utáni idıszakban merültek fel. Itt kell elszámolni a halasztott bevételeket. Értékcsökkenés elszámolása Az immateriális és tárgyi eszközök értékcsökkenését az egyedi értékelés alapján, a hasznos élettartam figyelembe vételével meghatározott leírási kulcsokkal számolja az üzembe helyezés napjától a hasznos élettartam végéig, illetve a kivezetés napjáig. Alapja a bruttó érték. Az 50 eft egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti immateriális javakat, tárgyi eszközöket a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja.

6 - 6 - A maradványérték A maradványérték a rendeltetésszerő használatbavétel, az üzembe helyezés idıpontjában a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradvány érték, ha annak értéke valószínősíthetıen nem jelentıs. Nem jelentıs a maradványérték, ha az nem éri el az eszköz bekerülési értékének 10 %-át, de legalább 100 eft-ot. A szoftverek maradványértéke nulla. A céltartalék képzése Az adózás elıtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni azokra a fizetési kötelezettségekre, amelyek összege a mérleg készítésekor még bizonytalan, és a társaság a szükséges fedezeteket más módon nem biztosította. Eszközök értékvesztése Amennyiben az eszközök mérlegkészítéskori piaci értéke alacsonyabb a könyv szerinti (bekerülési) értéknél, tárgyi eszközöknél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értéknél, a könyv szerinti értéket kell az értékvesztés elszámolásával csökkenteni. A visszaírás Amennyiben az alkalmazott leírások miatt az eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn a megbízható és valós összkép érdekében az eszköz piaci értékére, legfeljebb a nyilvántartásban megállapított, bekerülési értékre vissza kell értékelni az egyéb bevétellel szemben. Az eszközök értékhelyesbítése A társaság a Sztv.57. (3) bekezdés szerinti Értékhelyesbítést és értékelési tartalékot évtıl mutat ki. Értékhelyesbítést a tárgyi eszközök közül az ingatlanok körében alkalmazta. A Híd utcai üzemépületet, és a Szelidi üdülı épületét piaci értéken vette nyilvántartásba a év végéig. Az átalakulás nyilvántartási értéken történik, ezért szeptember 30-i fordulónappal az ingatlanokat is nyilvántartási értéken értékelte a Társaság, értékhelyesbítést nem számolt el.

7 - 7 - A számviteli politika keretében elkészült szabályzatok: a, Számlarend b, Önköltség-számítási szabályzat c, Pénzkezelési szabályzat d, Leltározási szabályzat e, Értékelési szabályzat Rendkívüli bevételek és ráfordítások A rendkívüli bevételek és ráfordítások függetlenek a vállalkozási tevékenységtıl, a vállalkozó rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban egyéb vagyoncsökkenéssel járó bevételek ráfordításai tartós átvállalás. I.3. Eltérés a számviteli alapelvektıl A társaság a számviteli alapelvektıl tudatosan nem tért el.

8 - 8 - B. SPECIFIKUS RÉSZ I.A mérleghez kapcsolódó kiegészítések I.1. Általános elıírás A mérlegben össze nem hasonlítható adatok nincsenek, az eszközök minısítése, értékelési elve nem változott. I.2. Immateriális javak, tárgyi eszközök A társaság szeptember 30-ig eft tervszerinti értékcsökkenést számolt el az alábbiak szerint. Bruttó érték utáni lineáris módszerrel: eft Abszolút összegő értékcsökkenés: szeptember 30-ig használatba vett egyedileg 50 eft érték alatti eszközök 206 eft Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulását az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. Immateriális javak mérlegértéke 54 eft-ról 0 eft-ra csökkent. A tárgyi eszközök értéke eft-ról eft-ra csökkent I.-IX. havi beruházások : eft Termelı gépek eft (9 db JUKI ipari gyorsvarrógép, 1 db fúvógép) Üzemi gépek (1 db bálázógép) 820 eft Jármővek (Opel Movano tgk.) eft Iroda berendezések eft

9 - 9 - I.3. Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközt a tárgyévben már nem számolt el a társaság. I.4. Készletek A készletek évi mérlegértéke az elızı évhez viszonyítva eft-tal növekedett. Készletek között került elszámolásra a 100 eft készletre adott elıleg. Készletek alakulása: Megnevezés év eft I-IX. hó eft Anyagok Befejezetlen termelés Késztermék Áru Készletekre adott elıleg Összesen I.5. Követelések Belföldi követelés áruszállításból Külföldi követelés Vevık összesen : Egyéb követelés Követelések év végi állománya eft 0 eft eft eft eft Lejárt vevıkövetelések 1-90 nap nap nap 360 napon túli Összesen eft 461 eft 0 eft 0 eft eft

10 Értékvesztés alakulása: Nyitó eft Növekedés 0 eft Csökkenés -593 eft Záró eft A társaság évben 593 eft vevıi értékvesztés vezetett ki, melyet behajthatatlan követelésként számolt el. A határidın túli követelések 53 %-át a mérleg készítés idıpontjáig a vevık pénzügyileg rendezték. A vevıállomány a bázishoz viszonyítva eft-tal csökkent. I.6. Aktív idıbeli elhatárolások Aktív idıbeli elhatárolások között szerepel a betétlekötés után elszámolt idıarányos kamat, 586 eft értékben. I.7. Saját tıke Jegyzett tıke: évi nyitó és záró eft Tıketartalék: évi nyitó és záró eft Eredménytartalék: évi nyitó eft évi mérleg szerinti eredmény eft (I.-IX. hó) záró állomány eft Lekötött tartalék: eft BVOP évi pótbefizetés eft Mérlegszerinti eredmény eft Saját tıke összesen eft A Lekötött tartalék a nyitó adathoz képest eft-tal csökkent, pótbefizetés visszafizetése miatt. Az Értékelési tartalékot az átalakulás miatt kivezettük a könyvekbıl. Az adózott eredményt a társaság a évi egységes rendvédelmi ruházati ellátás megvalósításához szükséges további beruházások finanszírozására kívánja fordítani.

11 I.8 Céltartalékok A társaság sem a korábbi években, sem évben céltartalékot nem képzett. I.9 Kötelezettségek Hosszúlejáratú kötelezettség nem keletkezett. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összege eft-tal csökkent. Vevıtıl kapott elıleg összege: 0 eft Rövid lejáratú banki hitel állománya nincs a társaságnak. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettség eft. Ebbıl alapítókkal szembeni kötelezettség eft, mely az összeolvadással létrejövı új társaság tıkerendezéséhez szükséges. Ebbıl az adófizetési kötelezettségek részletezése az alábbi: eft-ban Levont személyi jövedelemadó Kifizetıt terhelı személyi jövedelemadó 202 Általános forgalmi adó 0 Egészségügyi hozzájárulás EHO 186 SZOCHO adó Nyugdíjbiztosítási kötelezettség Egészségbiztosítási és munkaerıpiaci járulék 977 Cégautóadó 19 Összes adófizetési kötelezettség szeptember 30-ai fordulónappal lejárt határidejő köztartozás nem volt. Adófizetési kötelezettségek az év során mindig határidıre kiegyenlítésre kerültek. A társaság szerepel a NAV által nyilvántartott köztartozásmentes adózók körében.

12 I.10 Passzív idıbeli elhatárolások alakulása eft-ban Megnevezés Összeg Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek Fejlesztési célra kapott támogatás Passzív idıbeli elhatárolások összesen I.11 Környezetvédelem A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel nem rendelkezik a társaság. Környezetvédelem szempontjából a társaságra az alábbiak az érvényesek: Levegıtisztaság-védelmi szempontból nem érintett, ugyanis bejelentés köteles pontforrással nem rendelkezik. Szennyvízelvezetés szempontjából, az elvezetés a Kalocsai Fegyház és Börtönnel közös kommunális szennyvízcsatornába történik, és mőködése során olyan tevékenységet nem folytat, amely közvetlen vagy közvetett úton a talajt, illetve a felszíni és felszín alatti vizeket károsítaná. A társaság szelektív hulladékgyőjtése megoldott. Papírhulladék külön van győjtve, a nagyobb mennyiség értékesítésre kerül. A ragasztós bélés szabászati hulladéka a szállítók részére viszszaszállításra kerül. A Kft. zajmérése megtörtént. A jegyzıkönyv hiányosságot nem tartalmaz. A veszélyes anyagokból a bejelentési határérték alatti megengedett mennyiség kerül csak egyszerre beszállításra illetve tárolásra, így külön felhasználási engedély kérése nem szükséges.

13 II. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS Általános elıírás Az eredmény-kimutatásban szereplı adatok az idıszakok eltérı hossza miatt nem, vagy csak korlátozott mértékben összehasonlíthatók Az értékesítés nettó árbevételének alakulása fıbb tevékenységenként: eft-ban Megnevezés év I.-IX. hó Konfekcióipari értékesítés árbevétele Népmővészeti termékek árbevétele Konfekcióipari bérmunka árbevétele Papíripari bérmunka Egyéb bérmunka árbevétele Szállítási tevékenység árbevétele Kereskedelmi tevékenység árbevétele Közvetített szolgáltatás bevétele Egyéb tevékenység bevételei Értékesítés árbevétele összesen

14 Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások alakulása Egyéb bevételek eft-ban Megnevezés év I.-IX. hó Értékesített tárgyi eszköz bevétele Kapott késedelmi kamat, kötbér 1 0 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás 0 28 Követelések visszaírt értékvesztése Költségvetési támogatás Elkülönített alapoktól kapott támogatás Kártérítés Leírt követelésre kapott összeg 0 Leltártöbblet Egyéb 30 8 Összesen évben a költségvetési támogatás mértéke növekedett az elızı évhez viszonyítva. A társaság július hónapban a büntetés-végrehajtás cím általános tartaléka terhére eft vissza nem térítendı támogatást kapott a fogvatartotti foglalkoztatás növelése céljából. A támogatást a társaság egyéb bevételként számolta el.

15 Egyéb ráfordítások eft-ban Megnevezés év I.-IX. hó Értékesített tárgyi eszközök könyvsz. értéke 17 0 Fizetett késedelmi kamat, kötbér,kártérítés Értékvesztés Leltárhiány Adók, illetékek, hozzájárulások Behajthatatlan követelés leírt összege Egyéb 1 4 Készletselejtezés Összesen Szállítónak fizetett késedelmi kamat és kötbér összege 984 eft..

16 Rendkívüli bevétel és ráfordítás Rendkívüli bevétele és ráfordítása nem volt a társaságnak. Aktivált saját teljesítmények Az aktivált saját teljesítmények összehasonlítása eft-ban Megnevezés év I.-IX. hó Saját ellátású eszközök aktivált értéke Saját termeléső készletek állományváltozása Aktivált saját teljesítmények értéke Költségek alakulása A költségek összehasonlítása eft-ban Megnevezés év I.-IX. hó Anyagköltség Igénybevett anyagjellegő szolgáltatás Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Alvállalkozói teljesítmények értéke Anyagjellegő ráfordítások Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetés Bérjárulékok Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Költségek összesen

17 III.A TÁRSASÁG VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE Vagyoni helyzet értékelése Mérleg tételek év I.-IX. hó eft részar. % eft részar.% a.) Eszközök összértékének alakulása Befektetett eszközök , ,9 Forgóeszközök , ,0 Aktív idıbeli elhatárolás 104 0, ,1 Eszközök összesen , ,0 b.) Források összetételének alakulása Saját tıke , ,9 Kötelezettségek , ,3 Céltartalékok Passzív idıbeli elhatárolás , ,8 Források összesen , ,0 c, Eszközcsoportok aránymutatója: év I.-IX. hó Forgóeszköz Befektetett eszköz 583,0% 619,6% d, Beruházási fedezetmutató Tárgyévi értékcsökkenési leírás Tárgyévi üzembe helyezett beruh. 32,3% 36,2%

18 e, Tıkefeszültségi mutató Saját tıke. Kötelezettségek 41,6% 129,7% f, Esedékességi mutató Rövidlejáratú kötelezettségek Összes kötelezettség 100,0% 100,0% g, Vevı / szállító arány 129,3% 82,6% A vagyoni helyzet megítéléséhez bemutatott számok alapján a Társaság vagyoni pozíciója az elızı évhez viszonyítva javult. A saját tıke értéke a bázishoz képest 63,3 %-kal nıtt. Az elızı évekhez képest kiugró összegő mérleg szerinti eredmény javított a saját tıke arányán. A tıkefeszültségi mutató értéke nagymértékben nıtt. Ennek oka, hogy a saját tıke értéke 63 %-kal nıtt, a kötelezettségek értéke nagy mértékben, 47,6 %-kal csökkent. A saját tıke értéke 129,7 %-ban nyújt fedezetet a kötelezettségekre. A vevık, szállítók aránya csökkent, a vevık arány a szállítókhoz képest 82,6 %. A vevı állomány jelentısen, 45,1 %-kal csökkent az elızı évhez képest, a szállítói állomány pedig 14 %- kal csökkent. Pénzügyi struktúra mutatói 2012.év I.-IX.hó a, Eladósodási fok Kötelezettség Összes forrás 69,0% 42,3% b, Tıke ellátottsági mutató Saját tıke Összes forrás 28,7% 54,9% c, Likviditási mutató Forgóeszköz Rövid lejáratú kötelezettség 123,8% 203,2%

19 d, Likviditási gyorsráta Pénzeszközök + Forgatási célú értékpapírok+ követelések Rövid lejáratú kötelezettségek 96,5% 112,8% e, Eszközök fordulatszáma Nettó árbevétel Eszközök összesen 1,8 1,9 f, Készletek forgási sebessége Nettó árbevétel Készletek 9,5 5,0 Likviditási mérleg szeptember 30. eft-ban I. Pénzeszközök II. Mobil eszközök Követelések Céltartalék képzés 0 Értékpapírok 0 Aktív idıbeli elhatárolás 586 Rövid lejáratú tartozások Passzív idıbeli elhatárolás Összesen III. Mobilizálható eszközök Készletek Összesen IV. Immobil eszközök Befektetett eszközök Céltartalék képzés Saját tıke Hosszúlejáratú tartozások Céltartalék Összesen

20 Megnevezés Eszközök Források I. Pénzeszközök I-II. Pénzeszközök + Mobil eszközök I-II-III. Pénzeszközök + Mobil eszközök + Mobilizálható eszközök I.-II.-III.-IV. Összesen A pénzügyi struktúra egyik legjellemzıbb mutatója a likviditási gyorsráta, mely I.-IX. hóban nagymértékő javulást mutat. A nevezıben szereplı rövid lejáratú kötelezettségek értéke nagyobb mértékben csökkent, mint a pénzeszközök és a vevıkövetelések együtt. Az eszközök fordulatszáma a bázishoz viszonyítva alig változott, mivel a nettó árbevétel és az összes eszköz kis mértékő csökkenést mutat az elızı idıszakhoz képest. A készletek forgási sebessége csökkent. Ennek oka, szintén az értékesítés nettó árbevételének kis mértékő csökkenése mellett a készletek növekedése az elızı évhez viszonyítva. Megállapítható, hogy a pénzügyi struktúra mutatói kedvezıbbek, mint az elızı idıszakban. Társaságnak hosszúlejáratú adósságállománya nincs. Az eladósodási fok nagymértékben csökkent, tehát a mutató javult az elızı idıszakhoz képest. Az összes forrás állomány kisebb hányadát, 42,3 %-át teszik ki a kötelezettségek. A tıke ellátottsági mutató a kétszeresére nıtt az elızı évhez képest, a források kis mértékő csökkenése mutatható ki a saját tıke nagy mértékő növekedése mellet. A mutató 54,9 %, a saját tıke 54,9 %-ban nyújt fedezetet a társaság forrásaira. Az összes forrás kisebb része idegen tıke, ami kedvezı a társaság megítélése szempontjából. Az év folyamán eft folyószámla hitellel gazdálkodott a társaság szeptember 30-án folyószámlahitelt nem vett igénybe a társaság.

21 A vállalkozás jövedelmi helyzetének átfogó elemzése eft-ban Megnevezés év I.-IX. hó Változás % Értékesítés nettó árbevétele ,9 Egyéb bevétel ,8 Aktivált saját teljesítmény Bruttó termelési érték ,9 Anyagjellegő ráfordítás ,2 Hozzáadott érték ,9 Értékcsökkenési leírás ,4 Nettó termelési érték ,1 Anyagköltség változás ,5 Termelési költségszint össz.ktsg./bruttó term. Anyaghányad (anyag.jell.ráford./bruttó term.) Bérköltség hányad szem.jell.ráfor./bruttó termelés 93,0% 79,4% -13,6 73,8% 70,3% -3,5 18,4% 15,4% -3,0 A jövedelmezıségi adatok az eltérı idıszak miatt nem összehasonlíthatók.

22 Tájékoztató adatok Létszám és bér alakulása Megnevezés Létszám fı I-IX hó Bér eft-ban I-IX hó Teljes munkaidıben foglalkoztatottak - Fizikai 61,9 65, Nem fizikai 13,0 11, Összesen 74,9 76, Fogvatartottak 201,8 210, Egyéb állományon kívüli 2,2 3, Mindösszesen: 278,9 290,

23 Személyi jellegő egyéb kifizetések Hivatásos állomány Megnevezés év eft-ban I-IX hó eftban Egyéb bérjellegő hiv.áll.részére kifizetett 0 0 Teljes munkaidısök Társaságot terhelı táppénz Betegszabadság Saját szgk használat Segély Étkezési utalvány MKB Szépkártya Természetbeni juttatás Bérlettérítés Reprezentáció Üzleti ajándék 0 0 Végkielégítés Személyi jellegő összesen

24 Az ügyvezetı igazgatók részére évben szeptember 30-ig eFt bruttó munkabér került kifizetésre. A Felügyelı Bizottsági tagok részére tevékenységükért az üzleti év során fizetett juttatás: 3 fı részére elszámolt tiszteletdíj eft. Osztalék befizetés nem volt. A társaság éves beszámolóját az EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zrt (MKVK nyilvántatási szám: JT ), személy szerint: Fiedler Gábor (MKVK: ) könyvvizsgálta. A könyvvizsgálat díjazására szeptember 30-ig 567 eft + ÁFA összeget fordított a Társaság. A társaság éves beszámolóját összeállította: Ridegné Pahocsa Ildikó 6300 Kalocsa Erdei Ferenc u. 8 Nyilvántartási száma: A társaság éves beszámolójának aláírására jogosult személy: Kovács László ny. bv. ezredes ügyvezetı igazgató 1107 Budapest, Kékvirág u. 2. II./7. A társaság címe: Kalocsai Konfekcióipari Kft Kalocsa, Szent István király u. 26 Internet: Honlap:

25 Melléklet a i mérleghez CASH-FLOW sz. melléklet Cash-flow év Befektetési cash-flow korrekciók Finanszírozási cash-flow korrekciók Operatív cashflow korrekciók Megnevezés Cash-flow év Nyers Cash-flow Tárgyi eszközök eredménye Tárgyi eszköz értékesítés eredménye Kivezetett immat. Jószág Térítés nélkül kapott eszköz Előző évben kifizetett beruházás Értékhelyesbítés Nem realizált árfolyam-különbözet Realizált árfolyam-különbözet Térítés nélkül átvett készlet Elszámolt értékvesztés Összesen I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13 sorok) 0 1. Adózás előtti eredmény (+ -) Térítés nélküli átvett eszközhöz kapcsolódó eredmény Nem realizált árfolyam-különbözet 0 0 Realizált árfolyamkülöbözet Elszámolt amortizáció (+ -) Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+ -) Céltartalék képzés és felhasználás különbözet (+ -) Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+ -) Szállítói kötelezettség változása (+ -) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása (+ -) Passzív időbeli elhatárolások változása (+ -) Vevőkövetelés változása (+ -) Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása (+ -) Aktív időbeli elhatárolások változása (+ -) Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)(-) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-) II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése (-) Befektetett eszközök eladása (+) Kapott osztalék, részesedés (+) III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+) Hitel és kölcsön felvétele (+) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása (+) Véglegesen kapott pénzeszköz (+) Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-) Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (- ) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz (-)

26 Melléklet a i mérleghez CASH-FLOW sz. melléklet 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejárató kötelezettségek változása (+ -) IV. Pénzeszközök változása (I ± II ± III sorok)

27 1. oldal IMMAT.kieg.mell. MEGNEVEZÉS INGAT- LAN MŰSZAKI BERENDEZÉS EGYÉB BERENDEZÉS TENYÉSZÁLLATOK BEFEJE- ZETLEN TÁRGYI ESZK. ÖSSZE- SEN 50 eft 50 eft 50 eft 50 eft 50 eft 50 eft Összesen Összesen alatt felett alatt felett alatt felett Összesen NYITÓ BRUTTÓ É Vásárlás Apportálás Előállítás Átsorolás Egyéb növekedés Növekedés összesen ra írás Selejtezés Eladás Apportba átadás Egyéb csökkenés Csökkenés összesen ZÁRÓ BRUTTÓ É Nyitó é.cs Növekedés Csökkenés Záró é.cs NYITÓ NETTÓ ÉRT: ZÁRÓ NETTÓ É

28 MEGNEVEZÉS VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK ÜZLETI VAGY CÉG- ÉRTÉK SZELLEMI TERMÉKEK KISÉR- LETI FEJLESZ- TÉS ALAPÍTÁS ÁTSZER- VEZÉS IMMATERI ÁLIS JAVAK ÖSSZESEN 50 eft 50 eft 50 eft 50 eft Összesen alatt felett alatt felett Összesen NYITÓ BRUTTÓ É Vásárlás Apportálás Előállítás Átsorolás Egyéb növekedés Növekedés összesen ra írás Selejtezés Eladás Apportba átaadás Egyéb csökkenés Csökkenés összesen ZÁRÓ BRUTTÓ É Nyitó é.cs Növekedés Csökkenés Záró é.cs NYITÓ NETTÓ É ZÁRÓ NETTÓ É

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2014. Keltezés: Balassagyarmat, 2015. március 17.

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI. Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI. Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben