Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél"

Átírás

1 Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél Irodalmi hivatkozások, ábrák, képek, térképek elhelyezése, tartalomjegyzék készítése Irodalmi hivatkozások gyűjtése: Ha van egy kiválasztott terület, legyen ez pl. az ORMÁNSÁG, ahol pl. a munkanélküliséget szeretné megvizsgálni, illetve annak társadalmi hatásait, akkor ezzel a TÉMÁVAL foglalkozó cikkeket, azaz a munkanélküliséget, annak előzményeit, hatásait, következményeit, jellemzőit vizsgáló tanulmányokat kell keresni elsősorban, függetlenül attól, hogy az adott vizsgálat milyen földrajzi területen folyt. Dolgozatának bevezetőjében, be kell mutatnia azt a helyszínt, ahol a vizsgálatokat, megfigyeléseket folytatta, azaz példánkban az ORMÁNSÁGot. Így, ehhez a néhány oldal terjedelmű részéhez a dolgozatának, persze gyűjtenie kell magáról a térségről is információt, fel kell kutatnia azokat az írásokat is, amit eddig már leírtak az ORMÁNSÁGról természetföldrajzi témakörben (leginkább felszínéről, éghajlatáról, talajadottságairól, növénytakarójáról, állatvilágáról, azaz olyan tényezőkről, amelyek hatottak a társadalmi életére is). Továbbá utána kell annak is néznie, hogy a térséggel kapcsolatosan milyen más társadalomföldrajzi, szociológiai, esetleg történelmi tanulmányok születtek, hogy minél jobban megismerkedhessen a vizsgált terület sajátosságaival. Amennyiben a saját kutatás egy kis települést érint csak, akkor annak a településnek a táji környezetéről is kell írnia majd a saját tanulmányának a bevezető részében, és egyáltalán nem biztos, hogy magáról a faluról korábban már írt akárki is (tehát talál irodalmi forrást, amely konkrétan a választott településének sajátosságairól szól), de ez nem baj, sőt, éppen ezért jó, hogy maga erről kíván dolgozatot írni. Kerülje a hiteltelen internetes forrásokat, az internetről csakis hivatalos dokumentumokat használjon, pl. szakmai folyóiratokat, amelyek interneten megjelentek. Irodalmi hivatkozási lista (a dolgozat végén jelenik meg, Felhasznált irodalom vagy egyszerűen csak Irodalom címmel): Készítsen előre irodalmi listát, ahol megjelenik minden forrás, amit a gyűjtőmunka során alkalmasnak, a témájához kapcsolódónak talál. Természetesen a dolgozatába majd csak azok fognak ezekből szerepelni, amelyekre hivatkozott a tanulmányában. A formai követelményeknél (azaz annál, hogy hogyan nézzen ki ez a lista formailag) az alábbiakra kell ügyelni:

2 1. Olyan cikkre való hivatkozás, amely egy tanulmánykötetben jelent meg (Ilyenkor fel kell tűntetni a cikk szerzője nevén és a cikk címén kívül a szerkesztő nevét és a tanulmány kötet címét is. A kötetben való megjelenést az in - ban - előtaggal jelezzük.): APRÓ A. Z. 2000: Cigányok foglalkoztatása esélyek és lehetőségek a munkaerőpiacon. In: Forray R. K. (szerk.) Romológia Ciganológia. Dialóg Campus Kiadó Budapest-Pécs, pp BELUSZKY P. 1979: Falvak az Aggteleki Karszton In: Viga Gy. (szerk.) Néprajzi Tájkonferenciák. Miskolc, pp Olyan cikkre való hivatkozás, amely folyóiratban jelent meg: BARTA GY. - BELUSZKY P. - BERÉNYI I. 1975: A hátrányos helyzetű területek vizsgálata Borsod-Abaúj- Zemplén megyében Földrajzi Értesítő XXIV. évf. 3. füzet, pp BARTA GY. 1975: Mikrogeográfiai vizsgálat egy észak-borsodi faluban (Trizs) Földrajzi Értesítő XXIV. évf. 3. füzet, pp Könyvre való hivatkozás: BERÉNYI I. 1992: Az alkalmazott szociálgeográfia elméleti és módszertani kérdései Földrajzi Tanulmányok, 22. Akadémiai Kiadó, Budapest, 165p. BIRG, H. 2005: A világ népessége. Dinamikus növekedés és leselkedő csapdák Corvina Kiadó, Budapest, 150p. 4. Amikor egy szerzőnek ugyanabban az évben több megjelent tanulmányát is felhasználtam: ÉGER GY. 1996a: Régió és periféria Magyarságkutatás , Budapest, pp ÉGER GY. 1996b: Gyepű vagy periféria? Néhány közép-európai határ menti térség hosszú távú demográfiai iránya Iskolakultúra, szeptember, pp ÉGER GY. 1996c: Kettős tükörben. Etnikai preferenciák néhány közép-európai határtérségben Pro Minoritate V. évf. 3. szám, pp Fontos: csak olyan irodalmi mű szerepelhet az irodalomjegyzékben, amelyre a dolgozatában már hivatkozott!

3 A szövegközi hivatkozás módjai: 1. Szó szerint idéz egy gondolatot, ilyenkor idézőjelbe teszi a szöveget, a hivatkozásnál megjelöli azt is, hogy a hivatkozott szöveg mely oldalon található a dokumentumban: A határváltozás tehát nem csak a társadalomra hat, ahogy azt már az előzőekben tárgyalt részekben is látható volt, hanem annak teljes infrastruktúra rendszerére, a korábban kialakult és stabilizálódott térbeli konfigurációra (KOVÁCS Z. 1990, p. 3) is. 2. Csak az olvasott cikk tartalmára utal, nem szó szerint idéz egy-egy gondolatot, megállapítást: a) Éppen ezért figyelemre méltóak azok a tanulmányok, amelyek a népesedési viszonyokat vették célba ezeken a területeken (KOCSIS K. 1988, HOÓZ I. 1992). Ebben az esetben azokra a tanulmányokra utal, amelyek a megnevezett témával foglalkoznak. b) A végeredmény, a kiürülő települések, viszont komoly gondot jelentenek a társadalom számára: egyrészt kihasználatlanul hagynak falusi erőforrásokat, másrészt a városok szempontjából sem mindig kedvezőek (ENYEDI GY. 1983). Ebben az esetben pedig az idézett szerző állítását fogalmazza meg a saját szavaival. 3. Amikor egy cikkben azt a gondolatot szeretné idézni, vagy arra szeretne hivatkozni, amit nem a szerző maga állít, hanem amire ő is hivatkozik: A kedvezőtlen feltételek közé tartozik a gyenge intézményellátottság, a településhálózat egyenlőtlensége, a városhiányos területek megléte és az ennek következtében kialakult funkcióhiányos falusi települések tekintélyes száma (VÁGVÖLGYI A In: TINER T. 1983, p. 217). Azaz Tiner T. cikkében, a 217. oldalon talált egy olyan gondolatot, amelyre hivatkozni szeretne. Az olvasott cikkben azonban a szerző (Tiner T.) maga is hivatkozik erre a szerzőre (Vágvölgyi A.), akitől maga a gondolat vagy ténymegállapítás származik. De mivel Ön az ő cikkét nem olvasta, hanem a Tiner T. cikkében talált rá hivatkozást, akkor ezt az in szócskával jelzi, ami után az olvasott cikk szerzője és a tanulmány megjelenésének éve szerepel. Az in szócska előtt pedig annak a szerzőnek a neve áll, akitől maga a gondolat eredetileg származik. Figyeljen arra, hogy a hivatkozásai a mondataiban szerepeljenek, pontot csak a zárójel után tegyen (lásd pl.: sárgával kiemelt rész fent)!

4 A kutatás céljának megfogalmazása, és kutatási terület kiválasztása: 1. A kutatás célja és a vizsgált térség: A feladathoz tartozik a kutatás céljának pontos megfogalmazása, hiszen e nélkül nem tudja, hogy mit is szeretne kutatni, illetve annak a térségnek a bemutatása térképen (és lehetőleg saját térképen), ahol a vizsgálatot fogja elvégezni. Amennyiben ez csak egy kisebb település, akkor bemutathatja térképen annak a településnek a tágabb környezetét, kiemelve benne azt a települést, amelyikkel szeretne foglalkozni. Magában a dolgozatban a vizsgált térségről ennél majd bővebben kell írnia, itt most csak az a cél, hogy határolja le azt a területet, ahol a kutatását fogja folytatni. a) A kutatás célja: Először meg kell fogalmaznia, hogy mivel is szeretne pontosan foglalkozni a tervezett kutatás során, mit is tűzött ki célul, hogy mit végez el, mire keresi a választ, stb. Minta: A dolgozat egyik célja az, hogy bemutassa a népesség számában és struktúrájában főleg az 1990-es évektől végbemenő változásokat, illetve a jelenlegi állapotot, rámutatva ezzel a térség demográfiai sajátosságaira. Továbbá empirikus vizsgálatokat folytattunk a vizsgált térségben abból a célból, hogy felmérjük milyen társadalmi és gazdasági viszonyok között élnek az ott lakók, van-e valamilyen különbség a roma ill. a magyar lakosság között e tekintetben, illetve a meglévő különbségek hátterében fennáll-e valamilyen attitűdbeli ok bármelyik fél részéről, ami nehezítheti a roma lakosok beilleszkedését a helyi paraszti társadalomba. Mindezekre a kérdésekre a választ egy olyan életminőségi vizsgálatként kerestük, ahol mind az objektív, mind a szubjektív életminőségre utaló változók szerepelnek. b) A kutatási terület: Rövidem bemutatom, hogy hol fogom folytatni a vizsgálatot és csatolok mellé egy saját készítési térképet, de amennyiben ezt nem tudom megoldani, akkor az internetről is letölthető térkép, ám azon be kell jelölni azt a települést, amelyikkel kívánok majd foglalkozni. (Ezt pl. Power Point diájába illesztett térképpel meg tudom oldani, majd arra a Power Point-tal már tudok szerkeszteni bejelöléseket a térképen. Saját készítésű térkép magasabb pontszámot kap!) Minta: Az ország gazdaságilag egyik legelmaradottabb részén, a Hernád völgyétől Ny-ra található a Cserehát. Ennek északi részéhez tartozó, az országhatárig nyúló területén lévő 17 település került bele a kutatásba (1. ábra).

5 É Krasznokvajda Felsõgagy Ny K Gagybátor Gadna Felsõvadász Baktakék Csenyéte Hernád D fõ közlekedési út fontosabb közút Vasut.shp Romák aránya, 2001: % % % % Km 1. ábra A vizsgált térség és annak roma lakosainak aránya az egyes településeken Forrás: KSH, Készítette: Molnár J Ábrák, térképek beillesztése a dolgozatba Minden ábrának, képnek, térképnek, diagrammnak, táblázatnak számozottnak kell lennie, értelemszerűen előfordulási sorrendben. A diagrammokat, térinformatikai szoftverrel szerkesztett saját térképeket nevezhetjük ábrának, a felhasznált fotókat, rajzokat képnek (2. ábra, 1. kép, 1. táblázat). Ezekre a képekre, ábrákra, táblázatokra a szövegben, még az ábrák, képek, táblázatok megjelenése előtti részben, utalni kell, ahogyan itt is látható volt, zárójelben hivatkozva a megfelelő számú ábra, kép megnevezésével. fõ a teljes vizsgált terület szlovákiai terület magyarországi terület / / / /91 2. ábra A vizsgált térség népességszámának alakulása ( /91) Forrás: KSH, 1992, Készítette: Molnár J. 2000

6 1. kép Nagy szegénység, sok gyerek Csenyétén. Fotó: Molnár J. 1. táblázat A népmozgalom egyes adatai a magyarországi határtérségben 1000 lakosra jutó élveszületés halálozás Természetes szaporodás, ill. Vándorlási különbözet fogyás évi országos adatok 12,3 14-1, évi országos adatok 9,6 13,9-4, évi B.A.Z. megyei 14,1 13,9 0,1-5,3 adatok évi B.A.Z. megyei 11,4 13,8-2,4-3,8 adatok A vizsgált térség ,0-6,7 magyarországi településeinek közötti átlaga Forrás: KSH, Készítette: Molnár J. Értelemszerűen a különböző típusú szemléltető figurákat (mint ábra, kép, táblázat, stb.) külön-külön sorszámozzuk, ahogy itt is láthattuk. Minden esetben meg kell jelölni a forrást, és azt, hogy ki készítette az adott objektumot (2. táblázat).

7 2. táblázat Szubjektív és objektív életminőség Szubjektív megélés Objektív feltételek jó rossz jó jólét feszültség/kiüresedettség rossz alkalmazkodás nélkülözés Forrás: Zapf, W in: Fekete Zs után Molnár J A 2. táblázat esetében egy olyan példát láthatunk, amikor Fekete Zs. cikkében megtalálható táblázat Zapf, W. táblázatát idézi, és ezt a dolgozat szerzője (jelen esetben Molnár J.) átdolgozta hozzáadva a saját tapasztalatát, tudását. Amennyiben szó szerint másolta volna bele valaki másnak a táblázatát, akkor nem szerepelt volna ott a saját neve, csak az, hogy kitől vette át az adott objektumot. Az illusztrált figurák esetében látható továbbá, hogy az ábrák, képek sorszáma és címe az objektumok alatt, míg a táblázatok esetében ezek a táblázat felett szerepelnek. Ennek különösebb jelentősége nincsen, de az fontos, hogy a dolgozatban ez egységes legyen. Tehát ha e szerint a logika szerint haladunk, akkor a táblázatok esetében mindig az objektum felett helyezzük el a sorszámot és a címet és az objektum alatt nevezzük meg a forrást és a készítőt. A képek és ábrák esetében pedig mindig a kép alatt legyen a kép és az ábra sorszáma, címe és a készítője, forrása megnevezése. Összegzés A dolgozat befejező részében törekedjünk arra, hogy a Bevezetésben kitűzött célokra, kérdésekre, hipotézisre válaszoljunk. Foglaljuk még egyszer össze munkánk legfontosabb megállapításait, következtetéseit. Ezen túlmenően lehet előre mutatni is, amennyiben úgy gondoljuk, hogy ezt a kutatást tovább szeretnénk folytatni (mesterképzés, PhD tanulmányok, stb. keretében), akkor felvázolhatjuk a további, jövőbeni kutatási utakat, célokat. Kerüljük az általánosítást, okoskodó, bölcselkedő megállapításokat, amelyek nem helyénvalóak egy tudományos munkában. Pl.: Ám az élet szép, ezért majd minden jóra fordul, különösen, ha az emberek figyelembe veszik a világbékét és akkor majd minden ember összeborulva ünnepelhet. Mellékletek Ezek a dolgozat végén szerepelnek, ilyenek lehetnek nagyobb térképek (nem saját készítésűek), egyéb felhasznált anyagok, mint pl. a kérdőív, amit használtunk (amennyiben a kérdőív összeállításában más kérdőíveket is felhasználtunk, akkor azoknak a szerkesztőjét is illik megnevezni!). Interjúzás esetén a

8 teljes interjúk szövege is itt szerepelhet, de pl. a képeket (fotókat) is lehet a mellékletben szerepeltetni (természetesen ugyanúgy megszámozva, címmel ellátva, készítőjét feltűntetve). A kutatási tartalomjegyzék elkészítése: A kutatási tartalomjegyzék azt mutatja meg, hogy milyen témával kívánok foglalkozni a vizsgálatban (cím) és ezen belül mely tématerületeket kívánom részletesen kidolgozni. Itt fel kell tűntetni azt, hogy az egyes témakörök esetében körülbelül hány oldal terjedelemre számítok, ezáltal biztosítom, hogy a címben megnevezett és a célkitűzésben meghatározott feladatok elvégzésekor a megfelelő arányokat betartom, azaz nem fog előfordulni az, hogy a bevezető rész hosszabb lesz, mint maga a tárgyalás, illetve törekedni tudok arra is, hogy arról írjak, amit a cím takar. A kutatási téma, esetleg a leendő dolgozat címe (minta): Objektív és szubjektív életminőség vizsgálat Észak-Cserehát 17 településén Tervezett tartalomjegyzék (A minta egy diplomamunka vázlatot mutat.) Minta: I. Bevezetés... 3 oldal A kutatás célja, területe és módszere...3 oldal II. A kutatás hátteréről... 3 oldal A kutatás hazai szakirodalmi hátteréről...3 oldal III. Objektív életminőség vizsgálat I. A vizsgált térség népességének főbb jellemzői 17 oldal A vizsgált települések népességszáma...2 oldal A vizsgált települések népmozgalma...4 oldal A vizsgált térség korösszetétele...3 oldal A vizsgált térség lakosságának iskolai végzettsége...4 oldal A vizsgált térség lakosságának gazdasági aktivitása...4 oldal IV. Objektív életminőség vizsgálat II. A jövedelem, a lakóház, földtulajdon és állattartás8 oldal Jövedelem és szociális támogatás...2 oldal A lakóház (állaga, nagysága, építőanyaga és fűtési rendszere)...2 oldal Lakásfelszereltség...2 oldal Saját földtulajdon és állattartás...2 oldal

9 V. A vizsgált térség lakosságának szubjektív életminősége... 8 oldal A lakókörnyezet tisztaságával és a gyermekek tanulmányaival kapcsolatos attitűdök...2 oldal Elégedettség...3 oldal Etnikai preferencia és más etnikai csoporttal szemben érzett feszültség...3 oldal Összegzés... 4 oldal

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új Népességföldrajzi vizsgálatok Magyarország ÉK-i határvidékén Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új megközelítést igényel, amely elkülönül más társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET A TELJES MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2010/2011 tanév tavaszi félévétől 2012/2013. tanév tavaszi

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

II. KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV ADATGYÛJTÉSI TECHNIKÁK ÖTVÖZÉSE

II. KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV ADATGYÛJTÉSI TECHNIKÁK ÖTVÖZÉSE Telepules1-3.qxd 2006. 08. 04. 10:28 Page 53 II. KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV ADATGYÛJTÉSI TECHNIKÁK ÖTVÖZÉSE Bevezetés... 55 Adatgyûjtési technikák egy kvalitatív-kvantitatív skálán... 56 Megbízhatóság és

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT?

HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT? HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT? ÓBUDAI EGYETEM KGK HTTP://TIG.KGK.UNI-OBUDA.HU/TDK MIÉRT ÍRJ TDK-T? Hasznos tapasztalatokat szerzel! Kiélheted a kreativitásod! Továbbvihető szakdolgozatnak! Kapcsolatokat

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

tanulmány szemle konferencia Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3

tanulmány szemle konferencia Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3 tanulmány Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3 Kasik László A szociális kompetencia fejlesztésének elmélete és gyakorlata 21 Török Dóra Csizér Kata Nyelvtanulási

Részletesebben

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN?

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2014. november 26. VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Does it make

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről Összeállította: Tari Zsolt EGER 2007 2 EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA Szakdolgozati előírások FORMAI

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Az Út a munkához program hatása egy kérdőíves felmérés tapasztalatai

Az Út a munkához program hatása egy kérdőíves felmérés tapasztalatai Bass László Az Út a munkához program hatása egy kérdőíves felmérés tapasztalatai Magyarország leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben, főként a kistelepüléseken gyakorlatilag semmilyen munkalehetőség nincs,

Részletesebben

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola vezető: Dr. habil. Szabolcs Éva PhD Dömsödy Andrea Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás doktori

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

NAGY BENEDEK. A turisztikai helymarketing Székelyföldön - az imázs- és márkahasználat tudományos megalapozása DOKTORI ÉRTEKEZÉS

NAGY BENEDEK. A turisztikai helymarketing Székelyföldön - az imázs- és márkahasználat tudományos megalapozása DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA NAGY BENEDEK A turisztikai helymarketing Székelyföldön - az imázs- és márkahasználat tudományos megalapozása

Részletesebben

Rész-műhelymunka típusok

Rész-műhelymunka típusok Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET RÉSZ-MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2013/2014 tanév őszi félévétől Rész-műhelymunka típusok Részvétel

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

Vaszkun Balázs. Száz év menedzsment. Amerikai paradigmák és a japán vállalatvezetés átalakulása

Vaszkun Balázs. Száz év menedzsment. Amerikai paradigmák és a japán vállalatvezetés átalakulása Vaszkun Balázs Száz év menedzsment Amerikai paradigmák és a japán vállalatvezetés átalakulása Vezetéstudományi Intézet Vezetés és Szervezés Tanszék Témavezető: Prof. Dobák Miklós Vaszkun Balázs, 2012 Budapesti

Részletesebben

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum?

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? néhány szóban az alapvető tipográfiai szabályokról Jeney Gábor Híradástechnikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2014. szeptember 30.

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS RICZ JUDIT TÉMAVEZETŐ: DR. CSABA LÁSZLÓ DEBRECEN 2008. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ:

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben