Molnár Judit: Lakásállomány és a háztartások felszereltsége, mint életszínvonalat jellemzõ mutatók egy határmenti térség vizsgálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Molnár Judit: Lakásállomány és a háztartások felszereltsége, mint életszínvonalat jellemzõ mutatók egy határmenti térség vizsgálatában"

Átírás

1 Molnár Judit: Lakásállomány és a háztartások felszereltsége, mint életszínvonalat jellemzõ mutatók egy határmenti térség vizsgálatában 1. Bevezetés Az életmóddal foglalkozó munkák vizsgálatának egyik fókuszpontja a lakásállomány és felszereltségük vizsgálata. A szociálgeográfia a lakást, mint alapfunkciót kezeli és vizsgálja, de ez már túlhalad az elõbbieken, számára az a kérdés, hogy mit jelent az ember vagy meghatározott csoportja számára valamely funkcionális térben lakni. (Berényi I ) Tehát a kérdéskör kibõvül a többi alapfunkcióval való kapcsolatokkal. Egy adott térségben vizsgálva ezeket a jelenségeket, összehasonlítást tehetünk más területeken élõ közösségek helyzetével, és nem csak helyzetleírást adnak egy adott közösség állapotáról, hanem elõrevetíthetnek ill. párhuzamosan jelentkezhetnek más földrajzi tényezõket, ill. tényezõkkel is. A határvidékek vizsgálatánál azért érdekes ez a kép, mert egymás szomszédságában lévõ területeket vizsgálunk, ahol ezek a különbségek befolyásolhatják a két ország közötti kapcsolatrendszer minõségét vagy típusát is. Ebben a tanulmányban a határvidék Sajó és a Hernád folyók közé esõ határszakaszának 13 településén végzett empirikus felvételezésének részeredményeirõl olvashatunk. (1. ábra) 1.ábra A kutatási terület Kassa Miskolc Ny É D K vasútvonal fõ közlekedési út fontosabb közút a vizsgált határvidék országi területe a vizsgált határvidék iai területe 1

2 2. A lakóházak típusai és a háztartások felszereltsége A kutatási terület amint errõl már korábban is szó esett- majdnem összefüggõ rurális térség. A vizsgált 765 háztartásban élõk 93,8-a saját családi házzal rendelkezik, a két ország területei között elenyészõ a különbség e tekintetben. A maradék, nem egészen 7, szolgálati, önkormányzati vagy OTP ill. szövetkezeti lakásban, esetleg albérletben lakik. A legelterjedtebb a földszintes családi ház, az esetek majd 5-ban ilyenben laktak a megkérdezettek. Közel 2-a hagyományos családi házban, azaz régi típusú parasztházban, 17,4-uk pedig tetõtér beépítéses, 12-uk pedig emeletes családi házban lakott. A országi és a iai területek közötti különbséget a 2. ábra jól mutatja. 2. ábra Lakóházak típusai a megkérdezettek körében hagyományos parasztház földszintes családi ház tetöteres családi ház emeletes családi ház társasház szuterénos családi ház nem válaszolt A országi területeken több mint kétszer gyakoribb a hagyományos parasztház, ritkább a tetõtér beépítéses, és nagyon alacsony az emeletes lakóházak aránya. A vizsgált térségben a házak többsége 1946 és 198 között épült, az ennél fiatalabb lakóházak aránya Magyarországon kisebb, mint az ennél öregebb lakóházaké. A iai területeken viszont magasabb a fiatalabb házak aránya. (3. ábra) A lakóépületek többsége nem volt felújítva, (62,2; országi területeken: 6,4; iai területeken: 64,3). Ez az érték azonban önmagában nem sokat árul el a lakások állapotáról, hiszen ahol a fiatalabb lakások aránya magas, ott valószínû, hogy a fel nem újítottaké is magas lesz. Megnézve a házak korához viszonyított felújítási arányt, az tapasztalható, hogy a legidõsebb fel nem újított házak aránya Magyarországon jóval nagyobb, mint Szlovákiában. (4. ábra) 2

3 3. ábra A lakóházak építési ideje a vizsgált térségben elött után nem válaszolt 19 elött után nem válaszolt 4. ábra A fel nem újított házak aránya a vizsgált térségben A lakások átlagos alapterülete a megkérdezett háztartások alapján: 18 m², ami nagyon magas érték. A területen 126 m², a országi szakaszon pedig 92 m². Az alábbi hisztogrammokon látható a és a területek lakásai alapterületének statisztikus eloszlása a részintervallumokba esés relatív gyakorisága szerint. (5. és 6. ábra) Leolvasható az 3

4 ábrákról, hogy mindkét határmenti országrészben a legnagyobb a gyakorisága a 1 m² körüli lakásoknak, ám míg Magyarországon e mellett jellemzõbb a kisebb lakás, Szlovákiában az ennél nagyobb lakások vannak túlsúlyban. 5. ábra A terület lakásai alapterületének statisztikus eloszlása Std. Dev = 33,6 Mean = 91,8 N = 368, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 24, 26, lakás alapterület, m2, országi rész 6. ábra A terület lakásai alapterületének statisztikus eloszlása Std. Dev = 57,71 Mean = 126,1 N = 339, 25, 75, 125, 175, 225, 275, 325, 375, 425, 475, 5, 1, 15, 2, 25, 3, 35, 4, 45, 5, lakás alapterület, m2, iai terület 4

5 A kutatási térség szobaszám szerinti megoszlása eltér az országostól, és a országi valamint a iai területeken is más képet mutat. (7. ábra) Az egyszobás lakások aránya a vizsgált határvidéken töredéke a országi átlagnak, a kétszobás lakásoké viszont a országi kutatási térségben alig különbözik az országos értéktõl, a iai határvidéken viszont jóval a országi alatt van. A három vagy több szobás lakások aránya a iai területeken kétszerese az országos átlagnak, míg a határmenti térségben csak ~13-kal több. 7. ábra A lakások szobaszám szerinti megoszlása ország kutatási terület szobás 2 szobás 3 szobás v. nagyobb (Az országos adatok a községekben szereplõ arányokat mutatják. Forrás: KSH, 1996.) A lakóházak épületszerkezeti állapotáról készült felmérés szerint is a iai területeken lévõ házak jellemezhetõk kedvezõbb mutatókkal. Az alap hiánya mindkét térségben alacsony, (országi rész: 1,2 ; iai rész:,6 ), a csak kõalapú épületek aránya Magyarországon 15 -kal magasabb, a beton alapú házak aránya pedig 12- kal kevesebb, mint a vizsgált térség iai területén. Ez utal arra, hogy az öregebb lakóházak aránya magasabb a országi térségben, ahogy azt a 23. ábrán is láthattuk, az építési idõknél, és ezt tükrözi a házfal építõanyagának vizsgálata is. (8. ábra) Magyarországon 26,4 -a a lakóházaknak vályogból épült, Szlovákiában ez az arány csak 7. A határ túloldalán a házak többsége téglából és/ill. szilikátból épült, míg Magyarországon a tégla és a szilikátból emelt épületek elõtt a vályogházak vezetnek. A háztetõ anyaga a iai térségben fõleg pala (37,1 ), agyagcserép (31,7 ) és viszonylag magas az aránya a lapos tetõnek (19,1 ). Magyarországon ~6 -át a házaknak agyagcserép fedi, 33-át pedig pala. A maradék 7 betoncseréppel, zsindellyel vagy más anyaggal fedett. 5

6 8. ábra A házfal építõanyaga a vizsgált térségben vályog vályog és más tégla tégla és más fa fa és vályog kö kö és más szilikát szilikát és más panel darázskö darázskö és más beton A közmûvekkel való ellátottság kérdésében is különbség tapasztalható a határmenti térség két oldala között. A háztartások vizsgálata is igazolta ezt a képet. (9. ábra) 9. ábra A vizsgált háztartások komfortossága fürdõszoba angol wc szennyvíz csatornára köttetés emésztõgödör vezetékes gáz telepített gáztartály palackos gáz 6

7 Az ábráról leolvasható, hogy az adott határmenti területrészen a háztartások hány százaléka rendelkezik a megjelölt dologgal. A iai szakaszon a háztartások majd 1-ában van fürdõszoba, a vízöblítéses wc aránya 8 felett van, a vezetékes gáz aránya meghaladja a 6-ot. A országi térségben a lakások fürdõszobával és angol wc-vel való ellátottsága ~2-kal a iai értékek alatt maradnak, a vezetékes gázt kapó háztartások pedig nem érik el a 28-ot. A szennyvízcsatorna kiépítettsége mindkét területen alacsony, de a oldalon két és félszer nagyobb arányban fordul elõ, mint a országi térségben. A fenti adatokból következik, hogy a fûtésrendszer korszerûségében is a területrész vezet. Magyarországon a háztartások majd 5-ában szén és fatüzelésû kályhákkal fûtenek, a központi fûtésû lakások aránya alig haladja meg a 3-ot, ebbõl 16 körül alakul a gázkazánnal rendelkezõ háztartások száma és 18 a szén és fatüzelésû kazánok aránya, gázkonvektorral fûtés pedig az esetek 12 -ában volt. Szlovákiában központi fûtéssel a lakóépületek 6-ában találkozhatunk, ebbõl 4 gázfûtésû. A gázkonvektoros háztartások aránya 2-ot meghaladó. A szén és fatüzelésû kályhával való fûtés csak 13 körül alakult. (1. ábra) 1. ábra A vizsgált háztartások fûtésrendszere nem válaszolt központi gázkazán gázkonvektor villanyfûtés szén és fatüzelésû központi fûtés szén és fatüzelésû kp-i fûtés és villanyfûtés szén és fatüzelésû kályha szén és fatüzelésû kályha és villanyfûtés egyéb 7

8 A háztartások felszereltségében már nem jelentkezik ilyen nagymértékû különbség. A legkiugróbb eltérés az automata mosógép esetén van, a iai lakásokban több, mint kétszer gyakrabban használják ezt a háztartási gépet. 1-nál nagyobb a különbség a telefonnal való ellátottságban, Szlovákiában a háztartások 71-ában van telefon, míg Magyarországon csak 53-ot ér el ez az arány. (11. ábra) 11. ábra A háztartások felszereltsége a vizsgált térségben videomagnó parabola antenna televízió rádió telefon személyi számítógép automata mosógép hagyományos mosógép és centrifuga porszívó hûtõgép fagyasztó motorkerékpár A lakások komfortossága, felszereltsége, állapota utal az ott élõ közösségek társadalmi magatartására, a lokalitások lakókörnyezettel való kapcsolata jelezheti nemcsak az elvárás és a lehetõség közötti szakadék nagyságát, hanem elõrevetítheti a földrajzi mobilitás tendenciáit is. Korábbi kutatások is igazoltak ilyen jellegû összefüggéseket, pl. Berényi I. által leírt királyhegyesi vizsgálat. (Berényi I ) A lakások komfortossága és felszereltsége is ugyanazt az eredményt adta, mint a lakásállományi mutatók. A kutatott terület országi szakaszán rosszabb körülmények között élnek az emberek. A népesedési és népességszerkezeti adatokkal összevetve tehát megerõsödik a helyzetkép, miszerint az itt élõ emberek, ha lehetõségük van rá, a jövõjüket, ill. gyermekeik jövõjét nem a térségben képzelik el. Kevésbé fektetnek be nagyobb összegû beruházásokba, a házaik elavultak, alacsony komfortfokozattal bírnak. Infrastrukturális helyzetben is jobban állnak a iai községek. 8

9 3. Összegzés A határmentiség, tehát önmagában nem jelent elmaradottságot. Az, hogy hogyan alakul az ott élõk helyzete, több tényezõtõl is függ. Szerepet játszanak a természetföldrajzi adottságok, az adott országon belüli, más területekhez képest kialakult, fizikai, gazdasági és társadalmi helyzet. És jelentõs mértékben befolyásolja a körülményeket az ország politikai kapcsolatrendszere a szomszédos országgal, valamint az etnikai, kulturális konfiguráció. (Martinez, 1994.) A különbségek szembetûnõk, okainak feltárása alaposabb és más témákra is kiterjedõ vizsgálatot igényel. Ami biztosan negatívan jelentkezett a térség esetében, a szocializmus idõszakának leginkább elsõ részére jellemzõ politikai hozzáállás (Kovács T ), amely szerint több itt található településen semmilyen fejlesztést nem kívántak engedélyezni, mint távlatilag fizikailag is felszámolandó kategóriával számoltak. (Hajdú Z ) A helyzetet pedig csak bonyolítja az a kép, hogy ha a két ország egészére végeznénk el ugyanezeket az összehasonlításokat egészen más eredményt kapnánk. A vizsgált határvidék országi szakasza egy halmozottan hátrányos térség, amellyel számos tanulmány is foglalkozott. (Barta Gy. Beluszky P. Berényi I. 1975; Beluszky P. 1977, 1979; Berényi I. 1992; Süli-Zakar I. 1992; Tiner T ) A két térség kapcsolatrendszerének vizsgálatánál azonban figyelembe kell venni a távolabbi környezet társadalmi, gazdasági és természeti állapotát is. Ezek hatnak e határmenti térség fejlõdésére is és ezáltal módosíthatják kapcsolatrendszerét a szomszédos országgal. Irodalom BARTA GY. - BELUSZKY P. - BERÉNYI I: A hátrányos helyzetû területek vizsgálata B.A.Z. megyében Földrajzi Értesítõ XXIV. évf füzet, pp. 29. BELUSZKY P: Falvak az Aggteleki Karszton. In: Néprajzi Tájkonferenciák IV. Miskolc, Szerk: Viga Gy. BELUSZKY P: Krasznokvajda - egy alsófokú központ (?) gondjai a Csereháton. Földrajzi Értesítõ XXVI. évf füzet, pp BERÉNYI I: Az alkalmazott szociálgeográfia elméleti és módszertani kérdései. Földrajzi Tanulmányok, 22. Akadémiai Kiadó, Budapest HAJDÚ Z: Település- és településhálózat-fejlesztési politika Magyarországon az államszocializmus idõszakában. Földrajzi Közlemények XL. kötet, pp KOVÁCS T: A határmenti fekvés szerepe a falusi települések életében. Tér és Társadalom pp MARTINEZ, O. J: The dynamics of border interaction. New approaches to border analysis. Global Boundaries, World Boundaries Volume 1. London and New York, SÜLI-ZAKAR I: Az államhatár társadalmi- gazdasági fejlõdést akadályozó hatásának vizsgálata ÉK-Magyarország határ menti területein. Földrajzi Közlemények CXVI sz. pp TINER T: Az országhatár "átjárhatóságának" néhány közlekedés-földrajzi feltétele Észak- Magyarországon. Észak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv. Miskolc- Nyíregyháza, pp

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új Népességföldrajzi vizsgálatok Magyarország ÉK-i határvidékén Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új megközelítést igényel, amely elkülönül más társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél

Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél Irodalmi hivatkozások, ábrák, képek, térképek elhelyezése, tartalomjegyzék készítése Irodalmi hivatkozások gyűjtése: Ha van egy kiválasztott terület, legyen

Részletesebben

Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón

Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón Domokos Tamás, Kulcsár László Copyright Echo Nonprofit Network, 1999 A

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális

Részletesebben

A bűnelkövetési helyzet. és a bűnmegelőzési tevékenység. feltérképezése. a magyarországi önkormányzatok körében

A bűnelkövetési helyzet. és a bűnmegelőzési tevékenység. feltérképezése. a magyarországi önkormányzatok körében A bűnelkövetési helyzet és a bűnmegelőzési tevékenység feltérképezése a magyarországi önkormányzatok körében Tanulmány A TÁRKI Önkormányzati Adatbank 2004 őszi adatfelvétele Budapest, 2005. február 1 A

Részletesebben

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI

Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI 2. Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 2. Előzetes adatok A népesség és a lakásállomány jellemzői Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 2. Előzetes

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Spéder Zsolt (szerk.), Bálint Lajos, Földházi Erzsébet, Gödri Irén, Kovács Katalin,

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

A KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓJÁNAK TÁRSADALMI HATÁSAI

A KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓJÁNAK TÁRSADALMI HATÁSAI A KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓJÁNAK TÁRSADALMI HATÁSAI Budapest, 2006. július 1 A Ferencváros rehabilitációjának társadalmi hatásai Megbízó: Budapest, Ferencváros Önkormányzata A tanulmány készítői:

Részletesebben

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. július augusztus (719 726. o.) Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Akadémiai Kiadó, Budapest,

Részletesebben

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Semjén András Tóth István János Medgyesi Márton Czibik Ágnes Bevezetés A tanulmány amellett, hogy egy lakossági empirikus felvétel adataira

Részletesebben

A romák helyzete Magyarországon

A romák helyzete Magyarországon A romák helyzete Magyarországon A Policy Solutions politikai elemzése a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. A ROMA NÉPESSÉG MAGYARORSZÁGON... 5 2.1. A ROMÁK

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk?

Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk? Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. március (209 234. o.) TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk? A cikk a jövedelemeloszlás magyarországi trendjeit tekinti

Részletesebben

A HATÁR MENTI TERÜLETEK JELLEGZETESSÉGEINEK ÁTALAKULÁSA A 20. SZÁZAD VÉGI NYUGAT-MAGYARORSZÁGON

A HATÁR MENTI TERÜLETEK JELLEGZETESSÉGEINEK ÁTALAKULÁSA A 20. SZÁZAD VÉGI NYUGAT-MAGYARORSZÁGON Tér és Társadalom 15. évf. 2001/2. 107-129. p. Tér és Társadalom XV. évf. 2001 2: 107-130 A HATÁR MENTI TERÜLETEK JELLEGZETESSÉGEINEK ÁTALAKULÁSA A 20. SZÁZAD VÉGI NYUGAT-MAGYARORSZÁGON (The Transformation

Részletesebben

Demográfiai folyamatok és a családformák pluralizációja Magyarországon

Demográfiai folyamatok és a családformák pluralizációja Magyarországon Demográfiai folyamatok és a családformák pluralizációja Magyarországon Harcsa István Monostori Judit 1. Bevezetés A család a társadalom egyik alapintézménye, amelynek szerkezetére és funkcióira számos

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ

Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ KELJ FEL ÉS JÁRJ Idôskorúak mobilitási lehetôségei Írta: Széman Zsuzsa Harsányi László Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ Idôskorúak mobilitási

Részletesebben

Ők nem szavaznak ma Magyarországon

Ők nem szavaznak ma Magyarországon Ők nem szavaznak ma Magyarországon A Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions elemzése a magyarországi nemszavazókról 2013. november Vezetői összefoglaló A Policy Solutions politikai elemző intézet

Részletesebben

Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruenciavizsgálat)

Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruenciavizsgálat) Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruenciavizsgálat) Központi Statisztikai Hivatal 2012. november Tartalom Bevezetés... 2 A 15 74 népesség

Részletesebben

Élettársi együttélések tények és vélemények

Élettársi együttélések tények és vélemények Élettársi együttélések tények és vélemények S. Molnár Edit Az észak- és nyugat-európai országokban hosszabb ideje, Magyarországon inkább csak az elmúlt két évtizedben foglalkoznak intenzívebben a szakemberek

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)*

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* SZÁSZI FERENC SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* Természetes és tényleges szaporodás Témánkban - a jelölt időszakban - a Szabolcs-Szatmár megyei lakosság Magyarországon és

Részletesebben

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

A MAGYAR VÁLLALATOK EXPORTTEVÉKENYSÉGE

A MAGYAR VÁLLALATOK EXPORTTEVÉKENYSÉGE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Deli Zsuzsa Bernschütz Mária: A MAGYAR VÁLLALATOK EXPORTTEVÉKENYSÉGE VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK

Részletesebben