SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT"

Átírás

1 SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

2 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. Telephelyei: 4225 Debrecen, Felsőjózsai u Debrecen, Süveg u Debrecen, Pósa u Debrecen, Kálmán u Debrecen, Poroshát u Debrecen, Pákász u. 11. A költségvetési szerv működési köre: Gyermekvédelmi szakellátás tekintetében: Hajdú Bihar megye közigazgatási területe. Gyermekjóléti alapellátás és szociális alapszolgáltatás tekintetében Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe A Szakmai Program A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény és annak végrehajtási rendeletei, a gyermekek védelméről szóló évi XXXI. tv. és annak végrehajtási rendeletei, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe vételéről és a térítési díjakról szóló 14/2008. (III.28.) Ör. rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2004.(IV.5.) Kr. rendelet alapján készült. Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézményének feladatai Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézményének Szakmai Programja az intézmény szervezeti felépítéséhez igazodik, ugyanakkor valamennyi szolgáltatásra vonatkozóan önálló Szakmai Program készült. Az intézmény a következő feladatokat látja el: 1. Családsegítés a kijelölt ellátási területen 2. Gyermekjóléti szolgáltatás a kijelölt ellátási területen 3. Gyermekek átmeneti gondozása a város egész területére kiterjedően gyermekek átmeneti otthonában 4. Gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülői hálózatban a város egész területére kiterjedően 5. Gyermekek teljes körű ellátása lakásotthonokban 6. Gyermekek teljes körű ellátása nevelőszülői hálózatban 2. oldal, összesen: 16

3 Az Intézmény szervezeti felépítése INTÉZMÉNYVEZETŐ Közalkalmazotti Tanács Érdekképviseleti Fórum Szakszervezet Intézményi Tanács Nevelőtestület Összdolgozói Értekezlet Alapellátásért felelős intézményvezető-helyettes, Szakellátásért felelős intézményvezető-helyettes, a Helyettes Szülői és Nevelőszülői Hálózat az intézményvezető általános helyettese, szakmai vezetője a Gyermekotthon szakmai vezetője Vezető Vezető Vezető Vezető Vezető Vezető Családsegítő Gyermekjóléti Gyermekek Helyettes Szülői I. számú II. számú III. számú Központ Központ Átmeneti és Nevelőszülői lakásotthon lakásotthon lakásotthon Otthona Hálózat Adminisztrációs egység Kisegítő dolgozók 3. oldal, összesen: 16

4 A feladatok integrált, többcélú intézményben történő ellátása a hatékonyabb működést, az erőforrások célszerűbb kihasználását szolgálja. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatai erőteljesen kapcsolódnak egymáshoz, a munkatársak szoros együttműködése teljesebbé teszi mindkét egységnél a feladatok ellátását. Az információnyújtás és szociális ügyintézés esetében mindkét központ munkatársai tudnak élni egymás segítésének lehetőségével, az információforrások felderítése kevesebb energiát igényel, mert mindkét szervezeti egység profitál a beszerzett ismeretekből. A családgondozói tevékenység végzése során egymás jelzőrendszerének tagjai, és az információk közvetlen átadásával, az ügyintézés menetének lerövidülésével a gyors beavatkozás válik lehetővé. Prevenciós programok szervezése, klubtevékenységek, szabadidős programok bonyolítása mind a Családsegítő Központ, mind a Gyermekjóléti Központ profiljának megfelelően történik. Az egységek munkatársai a toborzásban és gyakran az együttes megvalósításban segítik egymást. Tanácsadások ügyében kölcsönösen ajánlják a Központok munkatársai az ellátottaknak egymás szolgáltatásait. A Gyermekjóléti Központ tevékenysége szorosan kötődik az Intézmény egyéb szervezeti egységeihez, az átmeneti gondozáshoz, valamint a gyermekvédelmi gondoskodáshoz is. A gyermekek átmeneti gondozására nagyon gyakran a gyermekjóléti szolgáltatást biztosító családgondozó javaslata alapján kerül sor. A Gyermekjóléti Központ családgondozója heti 10 órában segíti a Gyermekek Átmeneti Otthonában ellátott gyermekek kapcsolattartását szüleikkel. Szervezi az együttműködést a gyermekek segítésében érintett személyekkel, intézményekkel. Az átmeneti gondozás két formája a gyermekek átmene ohona, és a helyees szülői hálózat között közvetlen információcsere valósul meg, és a gyermek számára leginkább megfelelő ellátási forma kiválasztása lehetséges. A Gyermekek Átmeneti Otthonában, valamint a helyettes szülői hálózatban ellátott gyermekeknek amennyiben a családba történő visszatérésük nem lehetséges az intézmény lakásotthonaiban, illetve a nevelőszülői hálózatban történő elhelyezése a folyamatosságot biztosítja, ugyanis a szervezeti egységek részére rendszeresen szervezünk közös programokat, kirándulásokat, táborozásokat, melyek során a gyermekek és a felnőttek is jól megismerik egymást. A lakásotthonok együttműködése, kapcsolatrendszere mind egymással, mind a Gyermekjóléti Központ és a Gyermekek Átmeneti Otthona munkatársaival, vagy a Helyettes Szülői és Nevelőszülői Hálózattal igen szoros. Ezáltal az esetek alapos átgondolására, a gyermekek ügyében születő döntések megtervezett előkészítésére van lehetőség. A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő, nagykorúvá vált fiatalok az utógondozás lezárulását követően, amennyiben élethelyzetük szükségessé teszi, a Családsegítő Központ munkatársainak támogatásával intézik ügyeiket, oldják meg problémáikat. Több feladat egy intézményben történő integrálása következtében a szakmai tevékenységet végzők munkájának segítésére elegendő egy szűk adminisztrációs és kisegítő személyzet. 4. oldal, összesen: 16

5 2. A Családsegítő Központ Szakmai Programja Missziónk: Családsegítő Központunk célja, hogy az elsősorban ellátási területünkön élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt, átmenetileg vagy tartósan nehéz helyzetbe került embereket és családokat segítse, életvezetési gondjaik megoldásában. Feladatunk feltárni az egyén és a család életében jelentkező problémák okait, tájékoztatást adni a különböző ellátások formáiról, a hozzájutás módjáról és lehetőség szerint intézkedni a problémák megoldása érdekében. Képessé tenni a családokat és egyéneket az önálló érdekérvényesítésre, saját erőforrásaik felhasználásával. Tevékenységünkkel szeretnénk hozzájárulni az egyének, családok és közösségi csoportok jólétéhez A település jellemzői Debrecen város lakónépessége 2011 ben fő volt, ezen belül a 0 18 évesek száma fő óta közel fővel növekedett a városban élők létszáma, ami egyrészt a természetes szaporodásnak, másrészt a munkahelyek nagy számának volt köszönhető. Az elmúlt évtizedben az országos folyamatokhoz hasonlóan Debrecenben is megfigyelhető a népesség elöregedésének folyamata. Ez legjobban a gyermekkorúak számának csökkenésében és az időskorúak számának növekedésében mutatkozik meg. A népesség korösszetétele az országos átlagnál lassabban öregedő népességet mutat egészen 2003 ig. Ekkor fordul meg a kedvező tendencia, és a 0 14 évesek aránya alatta marad a 60 év felettiek arányának, a 0 18 éves korú gyermekek összlakossághoz viszonyított aránya ezt követően folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Amennyiben a korösszetétel az elkövetkezendő években nem változik jelentősen, az inaktív korúak száma növekedni fog, a városban pedig megindul egy erős elöregedési folyamat. A házasságkötések száma csökken, miközben a válások száma növekszik, minden évben meghaladja a házasságkötések számának 50% át. Az élettársi kapcsolatban élők száma folyamatosan nő, és nő ezen kapcsolatokban született gyermekeknek aránya is. A szülők párkapcsolatának sérülékenysége, az egyszülős családok magas száma jelentősen befolyásolja a gyermekek egészséges fejlődését. A legnagyobb szociális problémát a munkanélküliség, a lakossági adósságállomány növekedése, és az ebből következő megélhetési problémák, elszegényedés jelenti A Családsegítő Központ ellátási területe, az ellátandó terület jellemzői Kassai út Nyíl utca Füredi út Balmazújvárosi út által határolt terület, Vámospércsi út Faraktár utca Luther utca Keresszegi utca Ótemető utca Rakovszky utca Kassai út által határolt terület, Józsa városrész Külterületek: Apafa, Pallag, Kismacs, Gáspár György kert, Méhészkert, Dombostanya, Tornyostanya, Bellegelőkert, Nagycsere, Haláp, Szikigyakor, Harstein kert, Domokos Márton kert A Böszörményi úti központhoz tartozó településrészen lakótelep, illetve új építésű lakóparkok találhatók. A lakótelepen a fiatal, első lakásukat ott vásárló házaspárok mellett lecsúszott, eladósodott családok élnek jelentős számban. Rájuk jellemző több generáció, illetve több család együttélése. A lakóparkokban magasan kvalifikált családok laknak, akiknél a szociális problémák kevésbé jelentkeznek, bár a hitelfelvétel következtében keletkezett anyagi nehézségekkel többen küzdenek. Ezekben a családokban a családtagok elfoglaltságából adódóan gyakran kapcsolati problémák figyelhetők meg. 5. oldal, összesen: 16

6 Az óvároshoz tartozó régi városrészben zömében hátrányos helyzetű lakosok élnek. Kismacson, és Józsán a városból kiköltözött, középosztálybeli lakosok száma jelentősen növekedett az elmúlt évtizedekben. Józsa régi falusias városrész, tősgyökeres lakókkal, illetve a kiköltözött, új családi házban élőkkel. Ezen a területen kevésbé jelentkeznek a szociális problémák, de itt is előfordul az eladósodás. A lakosság végzettsége, anyagi lehetőségei, összetétele az utóbbi évtizedekben felfelé mozdult, a kiköltözésnek köszönhetően. A Nagysándor telepen a mélyszegénységben élők nagy száma mellett új építésű területek is találhatók, ahol inkább iskolai hiányzás és kapcsolattartási problémák okoznak gondot. A Csapókert kertvárosias lakóterület, ahol a középosztálybeli lakosok eladósodás és munkanélküliség következtében történő lassú lecsúszása figyelhető meg,. A külterületeken, a tanyavilágban (Pallag, Dombostanya, Haláp, Domokos Márton kert, Harstein kert, stb.) alapvetően a mélyszegénységben élők jelenléte a meghatározó, akik a megélhetési nehézségek által kiváltott egyéb, halmozott problémákkal is küzdenek. A városban teljesen ellehetetlenült családok közül sokan ezekre a területekre húzódnak. A Családsegítő Központ területi irodáinak címe, és a hozzájuk tartozó ellátási terület Központ: 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. Kassai út Nyíl utca Füredi út Balmazújvárosi út által határolt terület Külterületek: Apafa, Pallag, Kismacs Csapókerti Területi Iroda: 4033 Debrecen, Süveg u. 3. Vámospércsi út Faraktár utca Luther utca Keresszegi utca Ótemető utca Rakovszky utca Kassai út által határolt terület Külterületek: Gáspár György kert, Méhészkert, Dombostanya, Tornyostanya, Bellegelőkert, Nagycsere, Haláp, Szikigyakor Józsai Területi Iroda: 4225 Debrecen, Felsőjózsai u. 7. Józsa városrész Külterületek: Harstein kert, Domokos Márton kert Az ügyfélfogadás rendje Böszörményi út 68. sz. Süveg u. 3. sz. Józsa, Felsőjózsai u. 7.sz. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Az ellátandó célcsoport jellemzői Az ellátási területen élő lakosság összlétszáma: fő 0 18 évesek száma: fő évesek száma: fő Az itt élő lakosság helyzetére az alábbi problématípusok jellemzőek: anyagi, életviteli, családon belüli konfliktusok kapcsolati konfliktusok, lelki mentális gondok, egyedülállók problémája, elmagányosodás, 6. oldal, összesen: 16

7 gyermektelen házaspárok krízishelyzete, szenvedélybetegség (leginkább alkoholizmus), munkanélküliség foglalkoztatottsággal kapcsolatos problémák, egészségkárosodás következtében adódó életvezetési problémák, lakhatási gondok, hátralék kezeléséből adódó problémák (lakáshitel, közüzemi díjtartozás), konfliktus a környezettel való együttélésben (szomszédokkal, stb.) A szolgáltatás szakmai tartalma A Családsegítő Központ szakemberei a családsegítést az ellátási területen a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény értelmében végzik. Szociális és mentálhigiénés alapellátást biztosítanak az ellátási terület lakosságának, illetve a hozzáforduló személyeknek. A családsegítő szolgáltatás keretében a szolgáltatást igénybe vevők részére segítséget nyújt a Családsegítő Központ önálló életvitelük fenntartásában, egészségi és mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában. A szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával a helyi szükségletek figyelembe vételével nyújtja szolgáltatásait. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás azonos helyre telepítését az indokolja, hogy egy egy adott területen nem lehet élesen elkülöníteni a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat, azok szorosan összekapcsolódnak, átfedik egymást. A szakmai tevékenységet a Családsegítő Központ vezetője irányítja A szolgáltatás célja A szolgáltatás célja, hogy az egyének és családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétét, fejlődését, a szociális környezethez való alkalmazkodását segítse. Szociális és mentálhigiénés problémák miatti veszélyeztetettség esetén, a működési területen élő egyének és családok életvezetési képességeinek megőrzésében, a kialakult krízishelyzet megszüntetésében működnek közre. Mindezek érdekében családgondozói feladatokat végeznek, ellátásokat közvetítenek, szervezési tevékenységeket folytatnak. Az ellátottak körét egyének, családok, közösségi csoportok képezik A Családsegítő Központ feladatai, szolgáltatásai Az ellátási területen meglévő szociális problémák feltérképezése A Családsegítő Központ munkatársai folyamatosan nyomon követik az ellátási területen jelentkező szociális problémákat. Figyelemmel kísérik a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárják a nagy számban előforduló, az egyén és a család életében jelentkező problémák okait. A fentiekkel összefüggésben kezdeményezik: a települési önkormányzatnál az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás helyben történő megszervezését, új ellátási formák bevezetését, egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek ellátását. 7. oldal, összesen: 16

8 Közreműködnek a szolgáltatástervezési koncepció megalkotásában, majd megvalósításában. Elősegítik és ösztönzik a humán jellegű civil kezdeményezéseket, melyek segítséget nyújtanak a lakosság szükségleteinek differenciált kielégítésében. Információnyújtás A szolgálathoz fordulók tájékoztatása, ügyeinek intézése céljából szükséges a szociális ellátásokkal kapcsolatos információk beszerzése, gyűjtése, nyomon követése, nyújtása. Az információ nyújtás célja az, hogy a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. Munkatársaink a következő területekről rendelkeznek információkkal: önkormányzati szociális ellátások, szolgáltatások, helyi rendeletek, családtámogatási ellátások, társadalombiztosítási ellátások, jogosultsági feltételek, munkanélküliséggel összefüggő információk, lakhatással kapcsolatos ismeretek, hátralékkezelés, a városban működő civil szervezetek, szolgáltatásaik, idősellátással kapcsolatos információk: idősgondozás lehetőségei, szociális otthoni ellátások feltételei, gondozási központok, klubok, egészségügyi ellátások, helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köre, feltételei és igénybevételük módja, helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások, ellátások igényléséhez szükséges iratok, sérült emberek ellátásával kapcsolatos intézmények, egyesületek, szolgáltatásaik, kulturális és sportprogramok, ifjúsági ügyek. Ezen témakörökkel kapcsolatos ismereteket kollégáink folyamatosan nyomon követik, és a rászorulók rendelkezésére bocsátják, hogy így támogassák őket érdekeik érvényesítésében. Ha a tájékoztatást kérő személy által igényelt szociális szolgáltatás helyben nem érhető el, a szakembereink felkutatják az ellátási lehetőségeket, segítséget nyújtanak a szolgáltatóval való kapcsolatfelvételben és az ügyintézésben. A központ munkatársai az ügyfélfogadási idő keretében tájékoztatást adnak a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról. Információkat gyűjtenek és szolgáltatnak a foglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint a fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal, ezek igényléséhez szükséges iratokkal kapcsolatosan. Folyamatosan nyomon követik a Munkaügyi Központ által hirdetett állásajánlatokat, és a rászorulók számára biztosítják az információkhoz történő hozzájutást. Információt nyújtanak ifjúsági ügyekben. Az ellátást, szolgáltatást igénybe vevő személyeket tájékoztatják az ellátottjogi, gyermekjogi, és a betegjogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségeiről, a képviselők elérhetőségéről, a jogi segítségnyújtó szolgálatról. Beszerzik a támogatások igényléséhez szükséges űrlapokat, és közreműködnek azok kitöltésében. Az információk és szolgáltatások nyilvántartása, folyamatos aktualizálása érdekében kapcsolatot tartanak fenn a városban, illetve Hajdú Bihar megyében működő intézményekkel, szolgáltatókkal, a pénzbeli, illetve természetbeni ellátások megállapítására hatáskörrel rendelkező szervekkel. Tájékozódnak a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások lehetőségeiről, igénybe vételük módjáról. Az információs szolgáltatást valamennyi területi irodában ügyeleti rend alapján a teljes ügyfélfogadási időben biztosítják a Családsegítő Központ munkatársai. 8. oldal, összesen: 16

9 Tanácsadás A Családsegítő Központ munkatársai szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtanak valamennyi területi irodában a rászorulóknak. Ingyenes jogi, és pszichológiai tanácsadást külső szakemberek bevonásával biztosítja a Családsegítő Központ. Prevenciós tevékenység A Szociális törvénynek megfelelően folyamatosan nyomon követik az ellátási területen élő lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetének alakulását, melyről tájékoztatják az Önkormányzatot. Kezdeményezik új szociális ellátások bevezetését. Az intézménybe önszerveződő csoportokat fogadnak be, a terület sajátosságaihoz igazodva. Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtanak a klienseknek. Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtetnek, elősegítik az egészségügyi szolgáltatók, nevelési, oktatási intézmények, a gyermekjóléti központ, a gondozási központok, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben. A gyermekeket nevelő családok részére speciális programokat szerveznek, illetve bekapcsolódnak a település szintű programok, mint pld. a józsai, csapókerti gyermeknap, szüreti nap, kismacsi falunap szervezésébe. Az iskolai szünidőkben szabadidős programok, nyári táborok szervezésével segítik a családokat abban, hogy a szülő elfoglaltsága idején a gyermekek napközbeni felügyeletét, foglalkoztatását megoldja. Hetente kézműves, illetve számítástechnikai foglalkozások keretében gondoskodnak arról, hogy a gyermekek csavargás helyett hasznosan tölthessék el idejüket. A primer prevenció keretében baba mama klubot, serdülők számára önismereti tréninget, önkéntes női kört, gyermek idős programot működtetnek, heti rendszerességgel Ügyintézésben való közreműködés A Családsegítő Központ működésének célja az, hogy a lakosságot segítse a kézzelfogható szolgáltatásokhoz való hozzájutásban, hogy a klienseink képesek legyenek a rendelkezésükre álló lehetőségek kihasználására, önálló problémamegoldásra. A Családsegítő Központ segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében. Munkatársaink segítséget adnak az ellátási formák igénylésében, azok ügyeinek intézésében. Közreműködnek a különböző hivatalok, intézmények, szervezetek munkatársaival történő kapcsolattartásban. A Családsegítő Központba érkező kliens panaszát meghallgatják a szakemberek, és lehetőség szerint közreműködnek, intézkednek annak orvoslása érdekében. A munkahely keresésében, valamint albérlet felkutatásában aktív szerepet játszanak Családgondozás A családgondozás többszöri kapcsolattartás keretében végzett komplex szakmai tevékenység. A családgondozó és a család vagy személy együttes és egyenrangú kapcsolata, mely a szociális szolgáltatás keretében segítő beszélgetés és segítő tevékenységek útján valósul meg. A probléma megfogalmazását követően lehetséges megoldási alternatívák kidolgozására kerül sor. A cél a család funkciózavarainak rendezése, amit a család igényeinek megfelelő szinteken és módszerekkel igyekszenek a családgondozók elérni. Közreműködnek a család hivatalos ügyeinek intézésében (kérvények, beadványok megfogalmazása, benyújtása). 9. oldal, összesen: 16

10 A szociális nehézségek, rossz anyagi körülmények, rendezetlen lakásviszonyok, munkanélküliség miatt krízisbe került családok esetében a különböző ellátási formák, lehetőségek feltérképezésében, azokhoz való hozzásegítésben nyújtanak segítséget (például hátralékprogram). Az életviteli és mentális zavarok, a gyermek szülő, valamint párkapcsolati problémák esetén rendszerszemléletű megközelítéssel térképezik fel a család belső viszonyait, és segítő kapcsolatban tervezetten végzik a családsegítést, a családterápiát. Szükség esetén egészségügyi, pedagógiai szakellátás igénybevételére ösztönzik, illetve segítik hozzá a klienseket. A konfliktus kezelési stratégiák ismertetése, tudatosítása során a kliens korábban már sikeresen alkalmazott megoldási módjainak feltárása, új helyzetben történő alkalmazása segít a kitűzött célok elérésében. A családok konfliktus kezelési eszköztárának bővítésére, konfliktusaik megoldásának segítésére szakemberek által nyújtott szolgáltatás a mediáció és a családterápia. A mediáció mint a konfliktus kezelés egyik módszere alkalmazásával a vitatkozó feleknek egy kívülálló, semleges harmadik fél segít pártatlanságának megőrzésére törekedve problémájuk megoldásában. A komplex családgondozással elősegítik a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását. A családban jelentkező problémákat egységben szemlélve nyújtanak segítséget. A családterápia a hibás családi szerkezet és a kóros családi kapcsolati dinamika kialakulásának megelőzésével, és annak kezelésével próbál segítséget nyújtani a hozott probléma megoldásában. A családot mint rendszert kezeli, ahol a szakember ideiglenesen belépve a családrendszerbe az egyén szempontjából olyan helyzetet teremt, amely segíti őt problémái átgondolásában, megoldásában. A családgondozók családgondozással segítik elő a családban jelentkező krízis, működési zavarok megoldását. A családokkal történő kapcsolattartás során mediációs szolgáltatást biztosítanak, közvetítést végeznek a családon belüli konfliktusok tisztázása, rendezése érdekében. Segítséget nyújtanak az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához. Hozzásegítik a klienst a családterápia igénybevételéhez, a kapcsolaterősítés különböző formáihoz. Krízishelyzethez vezető okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése családgondozással történik, melynek során elsődleges szempont komplex szakmai tevékenység keretében a kliens életvezetési képességének megőrzése, problémamegoldó készségének fejlesztése az esetkezelés különféle módszereinek alkalmazásával. A családgondozási tevékenységnek a kliens érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül ki kell terjednie a kliens környezetére, különösen családjainak tagjaira. Kiskorú személyre az általános szolgáltatás akkor terjed ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása e szolgáltatás keretében indult, illetve a kiskorú érdekei a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül az általános segítő szolgáltatás eszközeivel is megfelelően biztosíthatók. A családgondozást egyénre, illetve családra vonatkozóan elkészített gondozási terv alapján végzi a családgondozó, melynek elkészítése a szakember szakmai kompetenciájába és felelősségi körébe tartozik. A családgondozó a segítségnyújtást az I/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 7. számú melléklete szerinti forgalmi naplóban és esetnaplóban dokumentálja, melyeket a szolgálat vezetője legalább negyedévente ellenőriz. A családgondozó munkája során köteles betartani az adatvédelemre vonatkozó szabályokat. 10. oldal, összesen: 16

11 Speciális szolgáltatások Szolgáltatások közvetítését végzik a családgondozók: tartós munkanélküliek, aktív korú nem foglalkoztatottak, fiatal munkanélküliek, adósságterhekkel, lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékkal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, kábítószer problémákkal küzdők számára. Családokat segítő speciális szolgáltatásokat nyújtunk a családok kapcsolat építését szolgáló, közösségépítő közös programok (közös családi alkalmak) megszervezésével, családterápiás szolgáltatás biztosításával, mediáció végzésével, nehéz élethelyzetben lévő családokat segítő szolgáltatásokkal (pld. adományszervezés). Szolgáltatásaink Szociális ügyintézési tanácsadás, munkahely, albérlet felkutatásának segítése, életvezetési tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, mediációs szolgáltatás, jogi tanácsadás, ruha, használati tárgy, élelmiszer adományok gyűjtése, és közvetítése a rászorultak részére, szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, információnyújtás, ügyintézés segítése, ellátások közvetítése, az egyén, a család segítése gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében, komplex családgondozás, konfliktuskezelés: családterápia, mediáció, szabadidős klubok működtetése, kézműves foglalkozás gyermekek részére, szabadidős programok szervezése gyermekek részére tanítási szünetekben, önismereti tréning serdülők számára, baba mama klub, kismama klub, önkéntes női kör, gyermek és idős program. Eseti gondnoki feladatok ellátása szeptember 16. óta a tanköteles gyermek esetében, ha az igazolatlan órák száma az 50 órát eléri, az iskoláztatási támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. Az iskoláztatási támogatás természetben történő felhasználása a gyámhatóság által kijelölt eseti gondnok személyén keresztül történik. A Családsegítő Központ munkatársai közül többen látnak el eseti gondnoki teendőket. A végzett tevékenység során a legfontosabb feladatok: az iskoláztatási támogatás felhasználása a pénzfelhasználási terv alapján, kapcsolat kiépítése, megfelelő együttműködés kialakítása az érintett családokkal, folyamatos egyeztetés és együttműködés a Gyermekjóléti Központ családgondozóival, 11. oldal, összesen: 16

12 a gyakorlat során felmerült kérdésekre megoldások keresése, azok közvetítése más intézmények felé, folyamatos kapcsolattartás a gyámhatósággal, a jogszabály által előírt időkeretek és elszámolások betartása. Adományok szervezése, gyűjtése A rászoruló családokat ruha, és élelmiszer adományokkal segítik a Családsegítő Központ munkatársai. Folyamatosan fogadják a lakosságtól, magánszemélyektől érkező ruha, játék, használati cikk adományokat, és továbbítják azokat a kliensek részére. Lehetőség szerint Karácsony és Mikulás alkalmával élelmiszer adományokat juttatnak el a rászorulóknak. A kliensek családjában jelentkező súlyos anyagi krízishelyzetek esetében személyre szólóan igyekszenek adományokat gyűjteni, hogy azzal is segítsék a kilábalást, illetve a nehéz időszak áthidalását. Az intézménybe beérkezett adományok nyilvántartó füzetben, illetve az ügyfélforgalmi naplóban vannak nyilvántartva. A kliensekhez eljuttatott adományozás nyilvántartása az ügyfélforgalmi naplóban jelenik meg. Jelzőrendszer működtetése A jelzőrendszer működésének célja a problémák időben történő felismerése, különböző szakterületek összehangolt munkájával minél hamarabbi megoldása. Legfontosabb feladat az együttműködés és a hatékony kapcsolatok kiépítése. A Családsegítő Központ munkatársai tájékoztatják a jelzőrendszer tagjait a Családsegítő Központ szolgáltatásairól, működési rendjéről, szóróanyaggal, friss információval segítik tevékenységüket. A Családsegítő Központ és a Gyermekjóléti Központ egyaránt jelzőrendszerei egymásnak, összehangoltan végzik tevékenységüket. Amennyiben a gyermek érdeke az általános segítő szolgáltatás keretei között nem biztosítható, akkor a Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel élnek a Családsegítő Központ munkatársai, és a továbbiakban a Gyermekjóléti Központ biztosítja a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatást. Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtet a Családsegítő Központ, melynek keretében elősegíti az egészségügyi és szociális szolgáltatók, oktatási intézmények, a Gyermekjóléti Központ, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó, az idősgondozás intézményei, valamint a társadalmi szervezetek, egyház és magánszemélyek részvételét a megelőzésben. A Családsegítő Központ munkatársai együttműködnek: a Gyermekjóléti Központ munkatársaival, a védőnőkkel, a felnőtt, és gyermek háziorvosokkal, az óvodák, és két általános iskola munkatársaival, a gondozási központokkal, a Református Egyházközséggel, az Adventista Egyház Józsai Gyülekezetével, a körzeti rendőr megbízottakkal, a józsai részönkormányzattal, az újkerti, a csapókerti, a józsai, valamint kismacsi közösségi házzal, a Józsai Segítő Szolgálattal, a Józsai Településfejlesztő Egyesülettel, a Józsáért Alapítvánnyal, egyéb civil szervezetekkel, a támogató szolgálatok munkatársaival, valamint magánszemélyekkel. 12. oldal, összesen: 16

13 2.7.Az együttműködés módjai Együttműködés a Gyermekjóléti Központtal és az Intézmény egyéb szakmai szervezeti egységeivel A Családsegítő Központ munkatársai szorosan együttműködnek a Gyermekjóléti Központ szakembereivel. Szükség szerint közös családgondozást végeznek, közös esetmegbeszéléseket tartanak, szabadidős klubok, programok a kollegák együttes részvételével zajlanak. A lakásotthonok dolgozóival szükség esetén közös gondozást végeznek, és a nagykorúvá vált, utógondozásból kikerült fiataloknak segítenek a lakhatási és munka lehetőségek felkutatásában, hivatalos ügyintézésben, információnyújtásban Együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel A Családsegítő Központ munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek a szakmaközi kapcsolatok fejlesztésére, a személyes kapcsolatok kiépítésére, a szükséges információk áramoltatására. Rendkívül fontosnak tartják a kapcsolattartást a város családsegítő szolgálataival, egyéb intézményeivel, civil szervezeteivel. Az együttműködés a szociális munka hatékonyságát növeli, és lehetővé teszi a komplex segítést. Szoros együttműködést valósítanak meg DMJV Polgármesteri Hivatal Szociális és Családvédelmi Osztályaival, a Rendőrséggel, Ügyészséggel, Bírósággal. Együttműködnek a józsai, a csapókerti, és más településrészek civil szervezeteivel. Aktív szerepet vállalnak az ellátási területen zajló közösségi rendezvények (pld. gyermeknap, szüreti nap) megszervezésében és lebonyolításában. A kapcsolattartás ezekkel az intézményekkel, szervezetekkel, hatóságokkal folyamatos. Kollégáink rendszeresen szerveznek szakmai találkozókat, egymás szakmai programjait támogatják, egyeztetéseket végeznek kliensek ügyében, az ügyfeleket tájékoztatják egymás szolgáltatásairól, programjairól Adatkezelés, az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme A kliensek jogainak védelme A családsegítő tevékenység során a Családsegítő Központ munkatársai tudomásukra jutott személyes adatokat az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével kezelik. Tevékenységüket a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltaknak megfelelően végzik. Az ellátottaknak nyújtott szociális szolgáltatások során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, nemre, vallásra, nemzeti, etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, korra, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb helyzete miatt. A kliensek érdekeinek védelme céljából az ellátottjogi képviselő telefonszáma nyilvános helyen, kifüggesztve található meg az Intézményben. Kollegáink arról tájékoztatják a rászorulókat, és szükség esetén közreműködnek a kapcsolatfelvételben is A dolgozók jogainak védelme A szociális szolgáltatást végzők közfeladatot ellátó személynek számítanak, számukra biztosítani kell emberi méltóságuk, személyiségi jogaik tiszteletben tartását, munkájuk elismerését. A segítő munkát végző szakemberek érdekeinek és jogainak védelme a Szociális Munka Etikai Kódexében foglalt alapelveknek megfelelően történik. Elfogadjuk, és tiszteletben tartjuk a szociális munkás eltérő véleményét, a nézetkülönbségek egyeztetések során történő rendezésére törekszünk. Támogatjuk szakembereinket a szakma, illetve a 13. oldal, összesen: 16

14 kliensek érdekeinek képviselete során vállalt esetlegesen kialakuló konfliktusokban. A kollégák kompetenciahatárainak tiszteletben tartása mellett, hatékony együttműködések kialakítását tartjuk szem előtt. A kiégés megelőzése érdekében a szakemberek mentálhigiénéje, szakmai fejlődése érdekében állandó esetmegbeszéléseket tartunk, szupervízión, továbbképzéseken veszünk részt. Személyes adataikat védjük az idegeneknek, klienseknek történő kiadástól A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja A lakosság tájékoztatása a sajtón, szórólapokon, plakátokon, interneten keresztül történik A szolgáltatások igénybevételének módja A szolgáltatást szóban és írásban lehet kérelmezni. A szolgáltatások igénybevétele ingyenes és önkéntes. A probléma jelzése a jelzőrendszer tagjaitól érkezhet írásban, telefonon, illetve személyesen. A beérkező eset általában az ügyeletes családgondozóhoz kerül, vagy esetmegbeszélésen dől el, ki lesz az esetgazda. Krízishelyzet esetén a családgondozó egy napon belül, más esetben három munkanapon belül veszi fel a kapcsolatot a klienssel. A kliens személyes megkeresése esetén, amennyiben a felkínált probléma az első interjú során tett intézkedésekkel nem megoldható, gondozásba vételre kerül sor. 3. Középtávú tervek Az intézményben folyó szakmai munka továbbfejlesztésével kapcsolatosan középtávon az alábbi terveket fogalmazta meg a szakmai testület: Közösségi szolgáltatások újabb formáinak beindítása, működtetése az ellátási területen. Filmklub, kézműves klub, valamint egyszülős klub beindítása az újkerti városrész területén. Fiatalok órája elnevezésű életvezetési tanoda Kismacson a osztályos iskolások részére, készségfejlesztési, önismereti jelleggel. Életvezetési tanácsadás, mentális egészség megőrzése idősek körében Kismacson. Készségfejlesztő foglalkozás Józsán, felső tagozatos gyermekek részére. A szünidő hasznos eltöltését segítő programok szervezése valamennyi területi irodában. A Szakmai Program az alábbi melléklettel rendelkezik: 1.sz. melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata Debrecen, február 22. Farkas Ágnes intézményvezető 14. oldal, összesen: 16

15 Közalkalmazotti Tanács véleménye A Közalkalmazotti Tanács a Szakmai Programot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértett és a módosításokkal együtt elfogadta. Debrecen, február 23. Emri Miklósné a KÖT elnöke 15. oldal, összesen: 16

16 16. oldal, összesen: 16

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 2 A CSALÁDGONDOZÓ FELADATAI A Családsegítõ Szolgálat feladata -

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

Családsegítő Központ

Családsegítő Központ BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Családsegítő Központ Családsegítés Szakmai program Szakfeladat száma:88992411 Ellátási terület: Berhida - Vilonya 1 Berhida Város Önkormányzata a rászorultak részére személyes

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Debreceni Egyetem Tanári Mesterképzési szakos hallgatók számára Családsegítő Központ szakmai munkájának tartalma, vázlata

Debreceni Egyetem Tanári Mesterképzési szakos hallgatók számára Családsegítő Központ szakmai munkájának tartalma, vázlata Debreceni Egyetem Tanári Mesterképzési szakos hallgatók számára Családsegítő Központ szakmai munkájának tartalma, vázlata A központ fontosabb adatai: Alapítás ideje: 1992. szeptember 1. Székhelye: Mester

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Egymásra. hangolva HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁD- GONDOZÁS KÖZOKTATÁS KÖZNEVELÉS

Egymásra. hangolva HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁD- GONDOZÁS KÖZOKTATÁS KÖZNEVELÉS CSALÁD- GONDOZÁS KISGYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA KÖZOKTATÁS Egymásra HÁZIGONDOZÁS HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY KÖZNEVELÉS hangolva SZEMÉLYES GONDOSKODÁS VÉDÕNÕI SZOLGÁLTATÁS GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTÕ

Részletesebben

2014. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Decs községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Decs községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Decs községben végzett tevékenységéről A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella 1 Bevezetés A gyermekek védelmének a rendszere Gyermekjóléti Szolgáltatás Jó gyakorlatok a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

3.1 Szervezeti egységek feladatai 3.1.1.Központi Igazgatás 3.1.1.1. Pénzügyi és számviteli csoport feladatai 3.1.1.2. Munkaügyi csoport feladatai

3.1 Szervezeti egységek feladatai 3.1.1.Központi Igazgatás 3.1.1.1. Pénzügyi és számviteli csoport feladatai 3.1.1.2. Munkaügyi csoport feladatai 3.1 Szervezeti egységek feladatai 3.1.1.Központi Igazgatás 3.1.1.1. Pénzügyi és számviteli csoport feladatai A számlák excel számítógépes rendszerrel történő feldolgozása, ÁFA bevallás elkészítése, ITD

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról. Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról. Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Szajol, 2014. május 15.

Szajol, 2014. május 15. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja Szajoli Telephelyének szakmai beszámolója a 2013. évi feladat ellátásról Szajol, 2014. május 15. Tisztelt Képviselő Testület!

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszódon 1988 óta működik a Gondozási Központ. Az 1971-ben létrehozott Idősek Napközi Otthona az

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012. évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012. évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA A../2008. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom Tartalom... 2 I.Bevezetés... 3 II.A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 III.Az Intézmény

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g C s a l á d s e g í t ő S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

OLTALOM SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 8086,FELCSÚT FŐ U.75 Tisztelt Képviselő-testület!

OLTALOM SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 8086,FELCSÚT FŐ U.75 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Az Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményünk 2013. 01. 01. től kezdte meg működését. 2012 évben a családsegítő gyermekjóléti szolgáltatás étkeztetési és

Részletesebben

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember A beszámoló főbb tartalmi pontjai: I. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben az e rendeletet

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének Szakmai programja DUNAÚJVÁROS I. Általános működési feltételek Az intézmény elnevezése: Útkeresés Segítő Szolgálat, melynek keretében,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Összeállította: Erdeiné Győri Csilla gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője

Részletesebben

4243 Téglás, Kossuth u. 35. sz. 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/b. sz. SZAKMAI PROGRAM

4243 Téglás, Kossuth u. 35. sz. 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/b. sz. SZAKMAI PROGRAM MIKROTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4243 Téglás, Kossuth u. 35. sz. 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/b. sz. SZAKMAI PROGRAM 2011. december TARTALOMJEGYZÉK I. A Szolgáltató működésére vonatkozó

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN!

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN! FELHÍVÁS Tisztelt miskolci lakosok! Évente nagyon sok ember válik a tél áldozatává, és szenved kihűléses halált lakáson belül és kívül egyaránt. FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN

Részletesebben

Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi. feladatok 2008 évi ellátásáról BOJT

Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi. feladatok 2008 évi ellátásáról BOJT Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008 évi ellátásáról BOJT A GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA Készítette: Petőné Kiss Éva Családgondozó Az Önkormányzat által

Részletesebben