KI KICSODA A SEPA-ban RÖVIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KI KICSODA A SEPA-ban RÖVIDEN"

Átírás

1 2.0 változat, március Olvassa az EPC blogot! Kövesse az EPC-t a Twitteren! Csatlakozzon az EPC-hez a LinkedIn-en! Magyar SEPA Egyesület 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja Telefon: , Fax: Honlap: European Payments Council (aisbl) Avenue de Tervueren 12/B, 1040 Brussels, Belgium Telefon: , Fax: Honlap: KI KICSODA A SEPA-ban RÖVIDEN Ü Jelen kiadványunkban áttekintést adunk a SEPA jövôképet európai szinten meghatározó fôbb szereplôkrôl, azok szerepérôl és feladatairól. Az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2012 februárjában elfogadott EU rendelet bevezetô részének (5) bekezdése értelmében a Bizottságnak 2012 végéig felül kell vizsgálnia a SEPA egészének irányítási rendszerét, és szükség esetén javaslatot kell benyújtania. E felülvizsgálat során többek között az EPC összetételét, az EPC és egy átfogó irányítási struktúra például a SEPA-Tanács közötti kölcsönhatást, illetve ezen átfogó struktúra szerepét kell megvizsgálnia 1. (SEPA rendelet, ld. 2. oldal). Kiadványunkat a késôbbiekben e felülvizsgálati folyamat fényében aktualizáljuk majd. A SEPA jövôkép Ü Az Egységes Euró Fizetési Övezet SEPA az Európai Unió eurófizetésekkel kapcsola - tos integrációs kezdeményezése. Az euróbankjegyek és -érmék évi bevezetését követôen a politikai döntéshozók az euró-pénzforgalmi piac harmonizálására fordították figyelmüket. E rendszerek integrációja természetes lépés abba az irányba, hogy az euró valóban és maradéktalanul betölthesse az egységes európai fizetôeszköz szerepét. Ü Az Egységes Euró Fizetési Övezet egy olyan földrajzi térség, ahol az állampolgárok, a vállalatok és a gazdaság más szereplôi tartózkodási helytôl és országhatártól függetlenül azonos jogok és kötelezettségek mellett tudják lebonyolítani mind a belföldi, mind a külföldi euróalapú fizetési mûveleteiket. A SEPA tagja 27 EU tagország, valamint Izland, Liechtenstein, Monaco, Norvégia és Svájc. Ü Az európai hatóságok által kidolgozott koncepció lényege az, hogy a SEPA-ban valamennyi euróalapú fizetési mûvelet belföldinek minôsül, vagyis megszûnik a különbségtétel az országhatáron belüli és az országok közötti mûveletek között. A kitûzött célnak megfelelôen a SEPA fizetési módok végül felváltják a jelenlegi euróalapú nemzeti fizetési instrumentumokat. 1 Idézet az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, az Európai Parlament által február 14-én elfogadott rendeletbôl (SEPA rendelet). 1

2 Az euróövezet közös valutájának, az eurónak a bevezetése teljes egészében csak a SEPA létrejöttével valósul meg, azaz amikor a fogyasztók, a vállalkozások és a kormányzatok ugyanolyan könnyen, hatékonyan és biztonságosan tudnak készpénz nélküli fizetéseket végrehajtani egyetlen pénzforgalmi számláról, azonos fizetési eszközökkel bárhol az euróövezetben, mint jelenleg azt országon belül teszik. Az Európai Bizottság és az Európai Központ Bank közös közleménye 2 A SEPA rendelet Ü Az Európai Parlament 2012 februárjában elfogadta az euróátutalások és -beszedések technikai követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló rendeletet, amely az eurózóna tagországaira vonatkozóan február 1-ét szabja meg végsô határidôként a rendelet által elôírt alapkövetelmények teljesítésére. Az eurózónán kívüli tagországok számára ez a határidô október 31. Ü A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ez az az idôpont, amikortól az euróátutalások és -beszedések eddig alkalmazott nemzeti eszköztárait felváltja a SEPA átutalás (SCT) és a SEPA beszedés (SDD). A SEPA fizetési modellek és szabályokat az EU kérésére a felhasználói közösségekkel való szoros párbeszéd során az Európai Fizetési Tanács (ld. 10. oldal) alakította ki. A SEPA rendelet az Európai Bizottság jogkörébe utalja a SEPA átutalás és SEPA beszedés technikai követelményeinek meghatározását és azok szükség szerinti módosítását. Ü A SEPA rendelet tíz éven belül a második jelentôs jogi lépés az EU döntéshozói által célul tûzött egységes eurófizetési piac megteremtésére. A SEPA-val kapcsolatos jogszabályi háttérrôl bôvebb információ található az EPC honlapján (SEPA Legal and Regulatory Framework). A SEPA sikere gazdasági és politikai szempontból is igen fontos. A SEPA teljesen összhangban áll az Európa 2020 stratégiával, amelynek célja egy olyan intelligensebb gazdaság létrehozása, amelyben a siker az innovációnak és a rendelkezésre álló erôforrások hatékonyabb felhasználásának köszönhetô. Az Európai Parlament március 12-i és március 10-i, a SEPA végrehajtásáról szóló állásfoglalásai, valamint a Tanács december 2-án elfogadott következtetései egyaránt kiemelték a SEPA-ra való gyors átállás fontosságát. Az euróátutalások és -beszedések technikai követelményeinek megállapításáról szóló rendelet (SEPA rendelet) bevezetô részének (2) pontja május 4-i sajtóközlemény: Egységes Euró Fizetési Övezet. Az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank közös közleménye ( 3 Idézet az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, az Európai Parlament által február 14-én elfogadott rendeletbôl (SEPA rendelet). 2

3 Az Európai Bizottság (European Commission EC) Ü Az Európai Bizottság az EU általános érdekeit képviseli, és központi szerepet játszik a jogszabály-javaslatok (a Parlamentnek és a Tanácsnak történô) elôterjesztésében, az uniós szakpolitikai intézkedések irányításában és megvalósításában, (a Bírósággal közösen) az uniós jog végrehajtásában, valamint a nemzetközi színtéren folytatott tárgyalásokban 4. Az Egységes Euró Fizetési Övezet története 1990-ig nyúlik vissza, amikor az Európai Bizottság közzétette Making payments in the Internal Market (Pénzforgalmi szolgáltatások az egységes belsô piacon) címû jelentését, amely felvázolta egy egységes euró fizetési övezet létrehozásának tervét. A jelentés megállapította, hogy az egységes belsô piac elônyei csak akkor válhatnak teljessé, ha az egyének és vállalkozások pénzátutalásaikat az egyik országból a másikba ugyanolyan gyorsan, megbízhatóan és olcsón tudják majd lebonyolítani, mint ahogy azt a legtöbb tagország esetében ma belföldön teszik. Ü 1998-ban az Európai Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a pénzügyi szolgáltatások terén az EU jelentôs elmaradásban van az egységes belsô piac nyújtotta elônyök kiaknázását illetôen, ezért megismételte az európai pénzügyi szektor integrációjára vonatkozó felhívását és fokozta az Egységes Euró Fizetési Övezet megteremtésére irányuló munkát. Ü A SEPA politikai ösztönzôjeként az Európai Bizottság s különösen annak Belsô Piacok és Szolgáltatások Fôigazgatósága figyelemmel kíséri az egyes tagországokban a SEPA-ra történô átállás terén elért elôrehaladást, s arról évente jelentéseket tesz közzé. 5 Ü Az Európai Központi Bankkal szorosan együttmûködve az Európai Bizottság kiadta Az egységes eurófizetési térség (SEPA) megvalósítása: Útiterv a közötti idôszakra címû közleményét 6. Az Útiterv valamennyi érintett fél: az európai és nemzeti szintû hatóságok, a szakmai közösség, valamint a SEPA fizetési módok igénybevevôi számára meghatározza a szükséges teendôket az alábbi prioritásokkal: (1) az átállás elômozdítása; (2) a SEPA-val kapcsolatos tájékozottság növelése és a SEPA-termékek népszerûsítése; (3) a SEPA stabil jogi feltételeinek kialakítása és a SEPA elôírásainak való megfelelés erôsítése; (4) az innováció támogatása; (5) A szükséges szabványosítás és átjárhatóság biztosítása; (6) SEPA-irányítás egyértelmûvé tétele és javítása. Ü Az Európai Bizottság látja el a Nemzeti SEPA Koordinációs Bizottságok EU Fóruma (ld. 9. oldal) elnöki tisztét is, továbbá az Európai Központi Bankkal közösen létrehozta a SEPA Tanácsot (ld. 8. oldal). Ü A Európai Bizottság SEPA-val kapcsolatos szerepérôl és tevékenységérôl további információk találhatók a weboldalon. Egy év múltán jóváhagyva az Európai Bizottságnak az egységes eurófizetési módokra való átállás kötelezô határidejének megállapítására vonatkozó javaslatát, az Európai Parlament és az Európai Tanács is csatlakozott ahhoz a nagyszabású feladathoz, amelynek célja a pénzforgalmi rendszerek hatékonyságának növelése, annak érdekében, hogy egységes, elérhetô áron nyújtott, magas színvonalú elektronikus pénzforgalmi szolgáltatások álljanak az ügyfelek rendelkezésére Európa-szerte. Michel Barnier, az Európai Bizottság Belsô Piacok és Szolgáltatások biztosa 7 4 Ld. Európai Bizottság honlapja: 5 Az Európai Bizottság Szolgálatának a SEPA átállás helyzetérôl szóló legutóbbi éves jelentés (Annual Progress Report on the State of SEPA Migration) elérhetô az EPC honlapján: reports_case_studies_and_indicators 6 Communication from the European Commission Completing SEPA: a Roadmap for Az Európai Bizottság december 20-i sajtóközleménye: Commissioner Michel Barnier Welcomes Agreement by Council and Parliament Establishing SEPA Migration End-Dates (Michel Barnier Biztos üdvözli az Európai Parlament és a Tanács SEPA átállás kötelezô határidejének megállapítására vonatkozó döntését.) 3

4 Az Európai Bizottság új szerepe a SEPA fizetési módok további alakításában Ü A SEPA rendelet (ld. 2. oldal) újradefiniálja a SEPA átutalás és SEPA beszedés alakításának folyamatát. Mindeddig az Európai Fizetési Tanács (ld. 10. oldal) volt az, aki a SEPA fizetési módokat és szabályokat kidolgozta a nemzetközi szabványalkotó testületek által megalkotott globális technikai szabványok alapján, a felhasználókkal folytatott szoros párbeszéd során. Mostantól kezdve viszont a SEPA átutalást és a SEPA beszedés szabályait az Európai Bizottság határozza majd meg. Ü Ez azt jelenti, hogy a SEPA fizetési módoknak meg kell felelniük a SEPA rendelet 5. cikkelyében valamint a rendelet mellékletében elôírt technikai követelményeknek. A SEPA rendelet lehetôséget ad az Európai Bizottságnak arra, hogy a rendelet mellékletében elôírt technikai követelményeket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (delegated acts) útján idôrôl idôre módosítsa. Ü A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok az EU döntéshozatali mechanizmusának új elemei, melyeket a decemberében életbe lépett Lisszaboni Szerzôdés, konkrétan az Európa Unió mûködésérôl szóló szerzôdés 290. cikkelye hívott életre. Míg az európai jogszabályokat az EU jogalkotói a 27 ország szakminisztereibôl álló Miniszterek Tanácsa és a 754 fô közvetlenül megválasztott EP képviselôbôl álló Európai Parlament hagyják jóvá, addig az Európa Unió mûködésérôl szóló szerzôdés 290. cikkelye lehetôséget ad az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak arra, hogy a nem törvényalkotási aktusok elfogadásának jogát az Európai Bizottságra, mint a végrehajtó testületre delegálja. Ü Az ilyen jogszabályok esetében az Európai Bizottság kötelezi magát arra, hogy a jogszabály elôkészítés során konzultál az EU tagországok kormányai által kijelölt szakértôkkel. Az egyéb érdekcsoportokkal történô konzultációra vonatkozó szabályok még kialakításra várnak. Ü A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról részletesebben az EPC negyedévenként megjelenô elektronikus hírlevelében olvashat. (EPC Newsletter: The New European Decision- Making Landscape: How the European Commission Rules Through Delegated Acts.). Az Európai Bizottság többször kiemelte, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását illetôen széles körû önállósággal rendelkezik, és a szakértôk konzultációs, nem pedig intézményi szerepet töltenek majd be a döntéshozatali eljárás során 8 8 EPC Hírlevél 13. szám (2012. január): The New European Decision-Making Landscape: How the European Commission Rules Through Delegated Acts. (Új európai döntéshozatali forma: mit jelent a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokon keresztüli szabályozás?) 4

5 A Gazdasági és Pénzügyek Tanácsa (Economic and Financial Affairs ECOFIN) Ü Az Európai Unió Tanácsa a tagországokat képviseli. A Tanács a tagállamok szakminisztereibôl áll, és a tárgyalt témától függôen változó összetételben ülésezik. A Tanácsban résztvevô szakminiszterek felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy kormányaik nevében megállapodásokat kössenek. A Tanács döntéshozó-jogalkotó testület. Ü A Gazdasági és Pénzügyek Tanácsa (ECO- FIN) a Tanács egyik legrégebbi testülete, a 27 tagország gazdasági és pénzügyminisztereibôl áll, szükség esetén kiegészítve a költségvetésért felelôs miniszterekkel. A Gazdasági és Pénzügyek Tanácsa hatáskörébe tartozik többek között a gazdaságpolitikai koordináció, a gazdasági folyamatok nyomonkövetése, a tagországok költségvetési és államháztartási politikájának figyelemmel követése, a közös valuta (beleértve annak jogi, gyakorlati és nemzetközi vetületeit), a pénzpiaci- és tôkemozgások, valamint a harmadik országokkal fenntartott gazdasági kapcsolatok. A SEPA átutalási és SEPA beszedési modellre való áttérés végdátumainak kijelölésével biztosítható a piacok számára az a kiszámíthatóság és ösztönzôerô, amely ahhoz szükséges, hogy a SEPA nyújtotta elônyök mielôbb érvényre juthassanak és megszûnhessenek a korábbi fizetési módok és az új SEPA fizetési modellek párhuzamos fenntartásával járó magas költségek. Az ECOFIN SEPA-val kapcsolatos megállapításai, december 9 Az ECOFIN-nel kapcsolatban további információk olvashatók a eu/policies/council-configurations/economicand-financial-affairs?lang=en weboldalon. 9 Az ECOFIN SEPA-val kapcsolatos decemberi megállapításai elérhetôk az EPC honlapján: knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=343 5

6 Az Európai Parlament Ü Az Európai Parlament az Európai Unió egyetlen közvetlenül megválasztott testülete. Az Európai Parlament 754 tagját az Európai Unió 27 tagállamának választói ötévente választják meg 500 millió polgár képviseletére. Az új európai jogszabályokról számos szakpolitikai területen közösen dönt a Parlament és a tagállamokat képviselô Miniszterek Tanácsa (ECOFIN, ld. 5. oldal). A Parlament a Tanáccsal együtt közös hatáskörrel rendelkezik az Európai Unió éves költségvetése fölött is. Az Európai Parlament munkáját szakbizottságok útján végzi. A szakbizottságok feladata jogszabályok és saját kezdeményezésû jelentések készítése, módosítása, illetve elfogadása. A szakbizottságok feladata az Európai Bizottság és az ECO- FIN által benyújtott javaslatok megvitatása és szükség esetén jelentés készítése az Európai Parlament plenáris ülése számára. A SEPA rendeletet (ld. 2. oldal) az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottsága (ECON) bírálta el. Az Európai Parlament 2009 márciusában, majd 2010 márciusában felszólította a Bizottságot, hogy szabjon világos, megfelelô és kötelezô (...) határidôt a SEPAeszközökre való átállásra vonatkozóan, amely dátum után minden eurófizetést a SEPA-szabályoknak megfelelôen kell végrehajtani. 10 A SEPA a belsô piac alapvetô eleme, amely nélkülözhetetlen a belsô piac hatékony mûködéséhez, s amely egyúttal alapot nyújt a belsô piac fejlôdését szolgáló más fejlesztésekhez is. Sari Essayah, az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottsága (ECON) tagja, az Európai Parlament SEPA rendelettel kapcsolatos jelentéstevôje 11 A SEPA-ra való áttérés kötelezô végdátumaira vonatkozó megállapodás azt mutatja, hogy az EU intézményei a válsággal való küzdelem közepette is tevékenyen dolgoznak a pénzügyi szolgáltatások belsô piacának elmélyítésén, melynek alapja a közös európai valuta, az euró. A megállapodás az euró iránti bizalmi szavazásnak tekinthetô, és meggyôzôdésem, hogy az mind a fogyasztók, mind pedig a vállalkozások számára elônyös lesz. Sharon Bowles, az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottsága (ECON) elnöke 11 Az Európai Parlamentrôl és a Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottságáról (ECON) további információk olvashatók az Európai Parlament és az ECON honlapján ( Az Európai Parlament márciusi és márciusi határozatai. 11 Az Európai Parlament december 20-i sajtóközleménye: Cheaper, Faster and Saver Cross-Border European Payments (Olcsóbb, gyorsabb, biztonságosabb határokon átnyúló eurófizetések) 6

7 Az Európai Központi Bank (EKB)/az Eurórendszer Ü Az EKB Európa közös valutájáért, az euróért felelôs központi bank. Az Eurórendszerbe az EKB, valamint az eurót bevezetô országok nemzeti bankjai tartoznak. Az EKB fô feladata, hogy megôrizze az euró vásárlóerejét és ezáltal az árak stabilitását az euróövezetben. Az euróövezetet az Európai Unió azon 17 tagállama alkotja, amelyekben 1999 óta bevezették az eurót. 12 Ü Az európénzforgalmi piac integrációjának ösztönzôjeként az EKB régóta hangoztatja, hogy a monetáris unió addig nem lehet teljes, amíg Európa a fizetési forgalom minden területén át nem tér a közös elektronikus európénzre. Az EKB a politikai hatóságokkal, a bankszektorral és a pénzforgalmi szolgáltatások igénybevevôivel való szoros párbeszéd keretében aktívan követi a SEPA megvalósításának folyamatát, amelyrôl rendszeres helyzetjelentéseket tesz közzé. Az EKB által létrehozott SEPA mutatók folyamatosan jelzik a SEPA piaci bevezetésének alakulását (ld. az EKB SEPA témájú weboldalainak elérését lejjebb). Az EKB az Európai Bizottsággal közösen elnökli a SEPA Tanácsot (ld. 8. oldal). Közel tíz évvel a közös valuta bevezetése után a közös fizetési módok bevezetése egy újabb jelentôs lépést jelent a termékek és szolgáltatások egységes európai piaca mellett a pénzügyi szolgáltatások egységes piacának megteremtése felé. Gertrude Tumpel-Gugerell, Az Európai Központi Bank Végrehajtó Tanácsának tagja 13 További információért keresse fel az EKB honlapját ( valamint az EKB SEPA-val foglalkozó weboldalait ( ig következô EU tagállamok vezették be az eurót, mint nemzeti valutát: Ausztria, Belgium, Ciprus, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia. 13 EKB weboldal: 7

8 A SEPA Tanács Ü A SEPA Tanácsot, amelynek tagjai a pénzforgalmi piac keresleti és kínálati oldalának képviselôi (így az Európai Fizetési Tanács is), az Európai Bizottság és az EKB hozta létre 2010 júniusában. A SEPA Tanács feladata az egységes lakossági európénzforgalmi piac megvalósításának elômozdítása az érintett érdekcsoportok magas szintû bevonásával, valamint egyetértés kialakítása a SEPA teljes megvalósításához szükséges soronkövetkezô lépéseket illetôen. A SEPA Tanács nem helyettesíti a nemzeti, illetve európai szinten mûködô jelenlegi szervezeteket. A SEPA Tanács konkrét céljai: Ü A SEPA jövôkép valóra váltásának elômozdítása, stratégiai iránymutatás az lakossági eurófizetések lebonyolításával kapcsolatban az EU-ban. Ü A SEPA fizetési módokra történô átállás folyamatának figyelemmel kísérése és támogatása. Ü A SEPA folyamat átláthatóságának és ellenôrizhetôségének biztosítása az öszszes érintett szereplô bevonásával. Ü A SEPA Tanács ajánlásokat, illetve állásfoglalásokat fogalmazhat meg, lehetôség szerint konszenzussal. A SEPA Tanács tagjai felé elvárás, hogy az ôket delegáló közösségek véleményét képviseljék. A SEPA Tanács kötelezô érvényû intézkedéseket nem hozhat. A SEPA Tanács júniusi alakuló ülésén a tagok egyöntetûen kinyilvánították határozott támogatásukat a SEPA átutalási, illetve SEPA beszedési modellekre történô átállás végdátumainak EU jogszabályban történô meghatározását illetôen. A SEPA Tanács nyilatkozata 14 A SEPA Tanáccsal kapcsolatban további információk olvashatók az Európai Bizottság, illetve az EKB SEPA Tanácsot bemutató weboldalain: A SEPA Tanács SEPA végdátumokra vonatkozó nyilatkozata [Formal Declaration on SEPA Migration End-Date(s)] elérhetô az EPC honlapján: cfm?documents_id=416 8

9 A Nemzeti SEPA Koordinációs Bizottságok EU Fóruma A 2008 októberében létrehozott EU fórum az egyes tagországok nemzeti SEPA koordinációs bizottságai számára lehetôséget nyújt arra, hogy egymás tevékenységét megismerjék, a közös érdeklôdésre számot tartó kérdéseket megtárgyalják az EU illetékes intézményeivel, és véleményt cseréljenek a SEPA átállással kapcsolatos kérdésekrôl és követendô gyakorlatokról. A fórum az Európai Bizottság elnökletével évente kétszer ülésezik. A Nemzeti SEPA Koordinációs Bizottságok elsôrendû feladata a SEPA megvalósításának nemzeti szinten történô irányítása. David Wright (Európai Bizottság Belsô Piaci és Szolgáltatási Fôigazgatóság) 15 A Nemzeti SEPA Koordinációs Bizottságok EU Fórumának üléseirôl további információk találhatók a sepa/ec_en.htm weboldalon. A nemzeti SEPA átállási tervek elérhetôk a weboldalon. 15 A Nemzeti SEPA Koordinációs Bizottságok EU Fóruma elsô ülésének jegyzôkönyve elérhetô az alábbi címen: internal_market/payments/sepa/ec_en.htm 9

10 Az Európai Fizetési Tanács (European Payments Council EPC) Ü Az EPC az európai banki közösség fizetési mûveletekkel kapcsolatos koordinációs és döntéshozó fóruma. Az EPC célja az Egységes Európai Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának elôsegítése és támogatása. Az EPC feladata közös álláspontok kialakítása az alapvetô pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az EPC dolgozza ki az egységes eurófizetési piac megvalósításához szükséges közös fizetési módokat és szabályokat. Az EPC-nek 74 tagja van. Az EPC munkájában 32 ország bankjainak, banki érdekképviseleteinek és pénzforgalmi intézményeinek több mint 300 szakembere veszt részt, ezzel biztosítva az európai piacon jelen levô különbözô méretû és fajtájú pénzügyi intézmények érdekeinek képviseletét. Az Európai Központi Bank (ld. 7. oldal) megfigyelôként vesz részt az EPC munkacsoportjainak munkájában valamint az EPC plenáris ülésén (a plenáris ülés az EPC döntéshozó testülete). Ü Az euróbankjegyek és -érmék évi bevezetését követôen az EU hatóságai felszólították a banki iparágat, hogy alakítsa ki az egységes elekronikus eurófizetések rendszerét. Az EPC feladatai közé tartozik a SEPA fizetési módok karbantartása és továbbfejlesztése a SEPA átutalási és SEPA beszedési modellek szabálykönyveiben elôírtaknak megfelelôen. A SEPA szabálykönyvek közös szabályokat állapítanak meg a pénzforgalmi szolgáltatók számára a SEPA területén belül vezetett, adott A számla és B számla közti fizetési megbízás végrehajtására. A SEPA fizetési modellek a szabványügyi testületek (pl. a Nemzetközi Szabványügyi Szervezetet) által meghatározott technikai szabványokon alapulnak. A Pénzforgalmi Irányelv (PSD) 28. cikkelyével összhangban az EPC a SEPA fizetési modellekkel kapcsolatos anyagokhoz ingyenes hozzáférést biztosít. Ü A SEPA fizetési módokról részletesebb ismertetés található az EPC weboldalán: What is a Payment Scheme? Ü A konkrét termékeket és szolgáltatásokat az egymással versengô bankok maguk alakítják ki. A SEPA fizetési instrumentumokon alapuló egyedi pénzforgalmi termékek és az azokhoz kapcsolódó jellemzôk kialakítása az EPC hatáskörén kívül esik. A közös elôírások betartása mellett az egyes pénzforgalmi szolgáltatók pénzforgalmi termékeiket saját elhatározásuk szerinti további kiegészítô szolgáltatásokkal egészíthetik ki. Ü Az EPC nonprofit szervezet. A SEPA fizetési instrumentumok szabálykönyvei és az egyéb kapcsolódó dokumentumok ingyenesen letölthetôk az EPC honlapjáról. Az EPC nem szállító, sem nem szolgáltató szervezet. Ü A SEPA átutalási és SEPA beszedési modell a felhasználói közösségekkel való szoros párbeszéd során került kialakításra, hosszabb idô alatt, a piaci igényváltozások figyelembevételével. Az EPC változáskezelési eljárása keretében minden érintett érdekcsoportnak lehetôsége van arra, hogy SEPA fizetési módokkal kapcsolatban módosítási javaslatokat tegyen. A módosítási javaslatokat az EPC három hónapos nyilvános konzultációra bocsátja. A felhasználók széles köre által támogatott javaslatok befogadásra kerülnek. A SEPA átutalási és SEPA beszedési modell szabálykönyveinek módosítására vonatkozó elôírások értelmében a szabálykönyvek új, módosított verziói évente egyszer, az adott év novemberében kerülnek közzétételre, és a következô év novemberében lépnek életbe. Ezzel a bankok és más pénzforgalmi szolgáltatók számára egy teljes év áll rendelkezésre a felkészülésre az új szabályok alkalmazására. A SEPA fizetési módok változáskezelésével kapcsolatban további információ található az EPC honlapján: SCT/ SDD Rulebook Release Management and Scheme Development. 10

11 Az EPC-nek továbbra is az a célja, hogy a SEPA átutalás és a SEPA beszedés szabálykönyvei az indokolt piaci igények alapján egy kiszámítható változáskezelési eljárás keretében kerüljenek módosításra, illetve továbbfejlesztésre. Az EPC ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a jövôben elôfordulhat, hogy a szabálykönyvek által elôírt változáskezelési rendet rövid határidôvel módosítani kell a SEPA rendelet mellékletében elôírt technikai követelmények Európai Bizottság általi mindenkori módosításainak történô megfelelés érdekében (ld. Az Európai Bizottság új szerepe a SEPA fizetési módok további alakításában címû részt a 4. oldalon). Az EPC által kidolgozott SEPA fizetési instrumentumok az Egységes Euró Fizetési Övezet megteremtésének kulcselemei. A folyamat általános irányítása ugyanakkor nem tartozik az EPC hatáskörébe. Gerard Hartsink, az EPC elnöke Az EPC-rôl további információkat az EPC honlapján olvashat: Shortcut to Who is Who in SEPA EPC document reference: EPC317-10, version Copyright European Payments Council (EPC) AISBL Reproduction for non-commercial purposes is authorised; with acknowledgement of the source. 11

KI KICSODA A SEPA-ban RÖVIDEN

KI KICSODA A SEPA-ban RÖVIDEN 1.0. változat, 2010. szeptember Magyar SEPA Egyesület 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26 28. Telefon: +36 1 888 0628, Fax: +36 1 888 0501 E-mail: sepahungary@sepahungary.hu Honlap: www.sepahungary.hu

Részletesebben

1.0. változat, 2010. szeptember. SEPA közvetlen beszedés. Kényelmes és biztonságos számlafizetés. Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára

1.0. változat, 2010. szeptember. SEPA közvetlen beszedés. Kényelmes és biztonságos számlafizetés. Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára 1.0. változat, 2010. szeptember SEPA közvetlen beszedés Kényelmes és biztonságos számlafizetés Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára Minden, amit a SEPA-ról tudni kell EPC KIADVÁNYOK Brossúrák* Making

Részletesebben

Az egységes euró fizetési övezetrôl Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára

Az egységes euró fizetési övezetrôl Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára 3.0 változat, 2012. február Az egységes euró fizetési övezetrôl Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára 1 Minden, amit a SEPA-ról tudni kell Olvassa az EPC blogot! Kövesse az EPC-t a Twitteren! Csatlakozzon

Részletesebben

3.0 változat, 2012. február. Álljunk az élre!... Tájékoztató a KÖZIGAZGATÁSI SZFÉRA számára

3.0 változat, 2012. február. Álljunk az élre!... Tájékoztató a KÖZIGAZGATÁSI SZFÉRA számára 3.0 változat, 2012. február Álljunk az élre!... Már most Tájékoztató a KÖZIGAZGATÁSI SZFÉRA számára 1 Minden, amit a SEPA-ról tudni kell Olvassa az EPC blogot! Kövesse az EPC-t a Twitteren! Csatlakozzon

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

Az egységes euró fizetési övezetrôl Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára

Az egységes euró fizetési övezetrôl Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára 2.0. változat, 2009. szeptember Az egységes euró fizetési övezetrôl Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára Minden, amit a SEPA-ról tudni kell EPC KIADVÁNYOK Brossúrák* Making SEPA a Reality The Definitive

Részletesebben

2.0 változat, 2012. február. Korszerû SEPA megoldások. Kényelmes és biztonságos számlafizetés. Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára

2.0 változat, 2012. február. Korszerû SEPA megoldások. Kényelmes és biztonságos számlafizetés. Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára 2.0 változat, 2012. február Korszerû SEPA megoldások SEPA beszedés Kényelmes és biztonságos számlafizetés Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára 1 Minden, amit a SEPA-ról tudni kell Olvassa az EPC blogot!

Részletesebben

1) Végdátum mérföldkövei, elvárások az euró zónában és azon kívül. 3) A SEPA irányítás lehetséges változási irányai.

1) Végdátum mérföldkövei, elvárások az euró zónában és azon kívül. 3) A SEPA irányítás lehetséges változási irányai. A SEPA végdátum szabályozás mérföldkövei és hatása az EU tagországokra; SEPA irányítás 1) Végdátum mérföldkövei, elvárások az euró zónában és azon kívül. 2) SCT, SDD és kártya migráció státusza. 3) A SEPA

Részletesebben

XML ISO bevezetése az Alcoa európai üzletágainál

XML ISO bevezetése az Alcoa európai üzletágainál XML ISO 20022 bevezetése az Alcoa európai üzletágainál Sarus Tamás 06-Apr-2016 Címszavakban... A XML ISO 20022 kifizetési formátum bevezetésének okai SWIFT, SEPA, ISO XML ISO 20022 és a CGI Oracle R12

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.5.2007 COM(2007) 257 végleges 2007/0091 (CNB) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a 974/98/EK rendeletnek az euro Cipruson való bevezetése tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az EU intézményei 138.lecke Az intézményrendszer általános jellemzői Az Európai

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

1.a... A klasszikus SEPA modellek bevezetésének jelenlegi helyzete.

1.a... A klasszikus SEPA modellek bevezetésének jelenlegi helyzete. SEPA körkép A SEPA fizetési módok bevezetésének és a kapcsolódó intézkedések státusza az EU tagországokban. 1.a.... A klasszikus SEPA modellek bevezetésének jelenlegi helyzete. 1.b.... A SEPA végdátum.

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2014.2.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 51/3 III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2013. november 19.) a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról,

Részletesebben

ALSCHER TAMÁS VASÚTSZABÁLYOZÁSI ISMERETEK

ALSCHER TAMÁS VASÚTSZABÁLYOZÁSI ISMERETEK ALSCHER TAMÁS VASÚTSZABÁLYOZÁSI ISMERETEK JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK VASÚTSZABÁLYOZÁSI ISMERETEK MINDENNEK A KEZDETE XVI. század bányászati célú lóvasúti vontatás fa nyompálya 1760 Anglia; első vaspálya

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

SEPA, az egységes euro pénzforgalmi térség. Dávid Sándor Vezető fizetési rendszer szakértő Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás november 25.

SEPA, az egységes euro pénzforgalmi térség. Dávid Sándor Vezető fizetési rendszer szakértő Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás november 25. SEPA, az egységes euro pénzforgalmi térség Dávid Sándor Vezető fizetési rendszer szakértő Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás 2008. november 25. Tartalom Történelmi visszatekintés, problémák azonosítása,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

A Magyar SEPA Egyesület támogató tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében

A Magyar SEPA Egyesület támogató tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében A Magyar SEPA Egyesület támogató tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében 2013.05.09. 1 A Magyar SEPA Egyesületről o Az MSE létrejötte o Az MSE céljai, a SEPA előnyei o A Magyar SEPA Egyesület tagjai

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 12.5.2010 COM(2010) 239 végleges 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az euro Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Hirdetmény szolgáltatás díjairól forgalmazott és már nem forgalmazott lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Korszerűbbé váló bankátutalások

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Korszerűbbé váló bankátutalások SAJTÓKÖZLEMÉNY Korszerűbbé váló bankátutalások Az egész gazdaság nyerhet az átállással Budapest, 2009. április 9. Új irányt vehet a magyar pénzforgalom, amivel az egész gazdaság (de különösen a nagyvállalati

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. CONTEXT OF

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

A MAGYAR SEPA EGYESÜLET tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében

A MAGYAR SEPA EGYESÜLET tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében A MAGYAR SEPA EGYESÜLET tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében Kiss Gábor A Magyar SEPA Egyesület Elnöke UniCredit Bank Hungary Zrt. Ügyvezetı Igazgató PSZÁF szakmai nap 2011.05.05. 1 Tartalom

Részletesebben

Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja; a fizetési instrumentumok és azok

Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja; a fizetési instrumentumok és azok Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja; a fizetési instrumentumok és azok bevezetésének státusza; önszabályozás vs. végdátum MSE & PSZÁF szakmai nap 2009. november 17. Szávai Zoltán

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB) AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB) Az Európai Központi Bank (EKB) a gazdasági és monetáris unió központi intézménye, és 1999. január 1. óta feladata az euróövezet monetáris politikájának irányítása. Az EKB

Részletesebben

SEPA fizetési módok. forint pénzforgalomban. A SEPA átállás munkacsoport május 27. Gergely András

SEPA fizetési módok. forint pénzforgalomban. A SEPA átállás munkacsoport május 27. Gergely András SEPA fizetési módok alkalmazásának lehetősége a forint pénzforgalomban A SEPA átállás munkacsoport 2009. május 27. Gergely András A hatástanulmány fő kérdései: Érdemes-e vállalkozni a SEPA fizetési módok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

1) Létrehozásának célja, története, az EPC és a működő fizetési módok

1) Létrehozásának célja, története, az EPC és a működő fizetési módok Single EURO Payment Area 1) Létrehozásának célja, története, az EPC és a működő fizetési módok 2) A végdátum szabályozás fontosabb elemei, előírások az euró zónában és azon kívül 3) SCT, SDD migrációs

Részletesebben

SEPA fizetési módok. 2009. Május 13.

SEPA fizetési módok. 2009. Május 13. SEPA fizetési módok SEPA kártya 2009. Május 13. Haraszti Zsuzsannasanna Kártyaterület mérföldkövei és fontos határidők 2006. március 8. SEPA Cards Framework, Version 2.0. elfogadása 2007. január 31. Cards

Részletesebben

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói deviza számlavezetés és deviza betétek kondíciói

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói deviza számlavezetés és deviza betétek kondíciói Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói deviza számlavezetés és deviza betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: Deviza átutalási megbízások teljesítése során alkalmazott nemzetközi standard

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.23. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az energiahatékonyságról, és annak az

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei PIA-PHR PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei Kaposvári Csilla TÁRKI HÁTTÉR Előzmény EU Népegészségügyi Akcióprogram

Részletesebben

Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése)

Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése) Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése) Előadó: Dávid Sándor pénzforgalmi szakreferens Hitelintézetek felügyeleti főosztálya Budapest, 2013. május 15. Pénzforgalom

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész 2009 július 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

Ábránd-e a versenyképesség?

Ábránd-e a versenyképesség? Ábránd-e a versenyképesség? Dávid Péter ügyvezető igazgató Magyar Közgazdasági Társaság 49. Vándorgyűlése Pécs, 2011.szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Mit jelent a versenyképesség 2. Az AmChamről 3. Amerikai

Részletesebben

Az európai fogyasztó hozzászólása a szabványosításhoz

Az európai fogyasztó hozzászólása a szabványosításhoz www.anec.org Az európai fogyasztó hozzászólása a szabványosításhoz A Z A N E C A F O G YA S Z T Ó I É R D E K E K E T K É P V I S E L I a szabványosítások és a tanúsítások területén, a szabványosítással

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 05. július 0. (OR. en) 0506/5 ENFOPOL 9 COMIX 3 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: Tervezet - A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a vízuminformációs rendszerhez

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE. (2010. július 12.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE. (2010. július 12.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról HU AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2010. július 12.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról (CON/2010/56) Bevezetés és jogalap 2010. július 1-jén a magyar

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács?

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? Mire jó a Nemzeti Ifjúsági PR E S E N TA TION Tanács? Szabados Viktor magyar EU-elnökségi összekötő Budapest, 2011. április 30. Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? PR E S E N TA TION K V_S Mire jó a Nemzeti

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

A SEPA megvalósítását támogató szabályozói háttér

A SEPA megvalósítását támogató szabályozói háttér A SEPA megvalósítását támogató szabályozói háttér dr. Kotulyák Éva jogtanácsos MKB Bank Zrt. MSE Jogi Munkacsoport 2013. május 09. TÉMAKÖRÖK 1. Aktuális szabályozás módszer és tartalom 2. Aktuális gyakorlati

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Gazdasági és Monetáris Bizottság 26/2005. SZ. KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. A Szlovák Nemzeti Tanács (Národná Rada) válaszai

EURÓPAI PARLAMENT. Gazdasági és Monetáris Bizottság 26/2005. SZ. KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. A Szlovák Nemzeti Tanács (Národná Rada) válaszai EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Gazdasági és Monetáris Bizottság 2009 26/2005. SZ. KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Szlovák Nemzeti Tanács (Národná Rada) válaszai Mellékelve a tagok megtalálhatják

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Ajánlás: Brüsszel, 2009.10.16 COM(2009) 570 végleges 2009/0158 (CNB) A TANÁCS HATÁROZATA A Vatikánvárosi Állammal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

PUBLIC 9576/14 AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA. Brüszel,2014.június6. (OR.en) LIMITE PV/CONS22 ECOFIN460

PUBLIC 9576/14 AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA. Brüszel,2014.június6. (OR.en) LIMITE PV/CONS22 ECOFIN460 ConseilUE AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA Brüszel,2014.június6. (OR.en) PUBLIC 9576/14 LIMITE PV/CONS22 ECOFIN460 TERVEZET JEGYZŐKÖNYV 1 Tárgy: AzEurópaiUnióTanácsának(GAZDASÁGIÉSPÉNZÜGYEK)2014. május6-ánbrüszelbentartot3310.ülése

Részletesebben

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban.

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban. SEPA Direct Debit és az e-sepa alkalmazásának lehetısége a belföldi fizetési forgalomban. SDD munkacsoport SDD paradoxon Az SDD alapkonstrukció többet nyújt a fizetı félnek, az SDD sokkal kényelmesebb

Részletesebben

Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára

Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára 3.0 változat, 2012. február Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára 1 Minden, amit a SEPA-ról tudni kell Olvassa az EPC blogot! Kövesse az EPC-t a Twitteren! Csatlakozzon

Részletesebben

Miért jó az euro az uniónak? Megszűnik az árfolyamkockázat az eurozóna tagországain belül. 1999.01.01. VIRTUÁLIS VALUTA 2002.01.01 BANKJEGYEK, ÉRMÉK Az EURO jele: Tudod-e, hogy mi volt az euro előtti nemzeti

Részletesebben

SEPA kártya a chip migráció státusza, a SEPA megfeleltetés egyes elvárásai november 17. Haraszti Zsuzsanna

SEPA kártya a chip migráció státusza, a SEPA megfeleltetés egyes elvárásai november 17. Haraszti Zsuzsanna SEPA kártya a chip migráció státusza, a SEPA megfeleltetés egyes elvárásai 2009. november 17. Haraszti Zsuzsanna Kártyaterület mérföldkövei és fontos határidık 2006. március 8. SEPA Cards Framework, Version

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

8831/16 eh/ju 1 DG C 1

8831/16 eh/ju 1 DG C 1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 12. (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. május 12. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

SEPA fizetésekhez. Prágay István

SEPA fizetésekhez. Prágay István SEPA fizetésekhez kapcsolódó klíring és kiegyenlítési mechanizmus Prágay István Dokumentumok EPC170-05 PE-ACH/CSM Framework EPC146-06 Resolution: Reachability... EPC248-07 SEPA CSM market practices EACHA

Részletesebben