KI KICSODA A SEPA-ban RÖVIDEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KI KICSODA A SEPA-ban RÖVIDEN"

Átírás

1 2.0 változat, március Olvassa az EPC blogot! Kövesse az EPC-t a Twitteren! Csatlakozzon az EPC-hez a LinkedIn-en! Magyar SEPA Egyesület 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja Telefon: , Fax: Honlap: European Payments Council (aisbl) Avenue de Tervueren 12/B, 1040 Brussels, Belgium Telefon: , Fax: Honlap: KI KICSODA A SEPA-ban RÖVIDEN Ü Jelen kiadványunkban áttekintést adunk a SEPA jövôképet európai szinten meghatározó fôbb szereplôkrôl, azok szerepérôl és feladatairól. Az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2012 februárjában elfogadott EU rendelet bevezetô részének (5) bekezdése értelmében a Bizottságnak 2012 végéig felül kell vizsgálnia a SEPA egészének irányítási rendszerét, és szükség esetén javaslatot kell benyújtania. E felülvizsgálat során többek között az EPC összetételét, az EPC és egy átfogó irányítási struktúra például a SEPA-Tanács közötti kölcsönhatást, illetve ezen átfogó struktúra szerepét kell megvizsgálnia 1. (SEPA rendelet, ld. 2. oldal). Kiadványunkat a késôbbiekben e felülvizsgálati folyamat fényében aktualizáljuk majd. A SEPA jövôkép Ü Az Egységes Euró Fizetési Övezet SEPA az Európai Unió eurófizetésekkel kapcsola - tos integrációs kezdeményezése. Az euróbankjegyek és -érmék évi bevezetését követôen a politikai döntéshozók az euró-pénzforgalmi piac harmonizálására fordították figyelmüket. E rendszerek integrációja természetes lépés abba az irányba, hogy az euró valóban és maradéktalanul betölthesse az egységes európai fizetôeszköz szerepét. Ü Az Egységes Euró Fizetési Övezet egy olyan földrajzi térség, ahol az állampolgárok, a vállalatok és a gazdaság más szereplôi tartózkodási helytôl és országhatártól függetlenül azonos jogok és kötelezettségek mellett tudják lebonyolítani mind a belföldi, mind a külföldi euróalapú fizetési mûveleteiket. A SEPA tagja 27 EU tagország, valamint Izland, Liechtenstein, Monaco, Norvégia és Svájc. Ü Az európai hatóságok által kidolgozott koncepció lényege az, hogy a SEPA-ban valamennyi euróalapú fizetési mûvelet belföldinek minôsül, vagyis megszûnik a különbségtétel az országhatáron belüli és az országok közötti mûveletek között. A kitûzött célnak megfelelôen a SEPA fizetési módok végül felváltják a jelenlegi euróalapú nemzeti fizetési instrumentumokat. 1 Idézet az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, az Európai Parlament által február 14-én elfogadott rendeletbôl (SEPA rendelet). 1

2 Az euróövezet közös valutájának, az eurónak a bevezetése teljes egészében csak a SEPA létrejöttével valósul meg, azaz amikor a fogyasztók, a vállalkozások és a kormányzatok ugyanolyan könnyen, hatékonyan és biztonságosan tudnak készpénz nélküli fizetéseket végrehajtani egyetlen pénzforgalmi számláról, azonos fizetési eszközökkel bárhol az euróövezetben, mint jelenleg azt országon belül teszik. Az Európai Bizottság és az Európai Központ Bank közös közleménye 2 A SEPA rendelet Ü Az Európai Parlament 2012 februárjában elfogadta az euróátutalások és -beszedések technikai követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló rendeletet, amely az eurózóna tagországaira vonatkozóan február 1-ét szabja meg végsô határidôként a rendelet által elôírt alapkövetelmények teljesítésére. Az eurózónán kívüli tagországok számára ez a határidô október 31. Ü A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ez az az idôpont, amikortól az euróátutalások és -beszedések eddig alkalmazott nemzeti eszköztárait felváltja a SEPA átutalás (SCT) és a SEPA beszedés (SDD). A SEPA fizetési modellek és szabályokat az EU kérésére a felhasználói közösségekkel való szoros párbeszéd során az Európai Fizetési Tanács (ld. 10. oldal) alakította ki. A SEPA rendelet az Európai Bizottság jogkörébe utalja a SEPA átutalás és SEPA beszedés technikai követelményeinek meghatározását és azok szükség szerinti módosítását. Ü A SEPA rendelet tíz éven belül a második jelentôs jogi lépés az EU döntéshozói által célul tûzött egységes eurófizetési piac megteremtésére. A SEPA-val kapcsolatos jogszabályi háttérrôl bôvebb információ található az EPC honlapján (SEPA Legal and Regulatory Framework). A SEPA sikere gazdasági és politikai szempontból is igen fontos. A SEPA teljesen összhangban áll az Európa 2020 stratégiával, amelynek célja egy olyan intelligensebb gazdaság létrehozása, amelyben a siker az innovációnak és a rendelkezésre álló erôforrások hatékonyabb felhasználásának köszönhetô. Az Európai Parlament március 12-i és március 10-i, a SEPA végrehajtásáról szóló állásfoglalásai, valamint a Tanács december 2-án elfogadott következtetései egyaránt kiemelték a SEPA-ra való gyors átállás fontosságát. Az euróátutalások és -beszedések technikai követelményeinek megállapításáról szóló rendelet (SEPA rendelet) bevezetô részének (2) pontja május 4-i sajtóközlemény: Egységes Euró Fizetési Övezet. Az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank közös közleménye (www.europeanpaymentscouncil.eu/documents/pr%20joint%20statement%20ecb%20ec% pdf 3 Idézet az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, az Európai Parlament által február 14-én elfogadott rendeletbôl (SEPA rendelet). 2

3 Az Európai Bizottság (European Commission EC) Ü Az Európai Bizottság az EU általános érdekeit képviseli, és központi szerepet játszik a jogszabály-javaslatok (a Parlamentnek és a Tanácsnak történô) elôterjesztésében, az uniós szakpolitikai intézkedések irányításában és megvalósításában, (a Bírósággal közösen) az uniós jog végrehajtásában, valamint a nemzetközi színtéren folytatott tárgyalásokban 4. Az Egységes Euró Fizetési Övezet története 1990-ig nyúlik vissza, amikor az Európai Bizottság közzétette Making payments in the Internal Market (Pénzforgalmi szolgáltatások az egységes belsô piacon) címû jelentését, amely felvázolta egy egységes euró fizetési övezet létrehozásának tervét. A jelentés megállapította, hogy az egységes belsô piac elônyei csak akkor válhatnak teljessé, ha az egyének és vállalkozások pénzátutalásaikat az egyik országból a másikba ugyanolyan gyorsan, megbízhatóan és olcsón tudják majd lebonyolítani, mint ahogy azt a legtöbb tagország esetében ma belföldön teszik. Ü 1998-ban az Európai Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a pénzügyi szolgáltatások terén az EU jelentôs elmaradásban van az egységes belsô piac nyújtotta elônyök kiaknázását illetôen, ezért megismételte az európai pénzügyi szektor integrációjára vonatkozó felhívását és fokozta az Egységes Euró Fizetési Övezet megteremtésére irányuló munkát. Ü A SEPA politikai ösztönzôjeként az Európai Bizottság s különösen annak Belsô Piacok és Szolgáltatások Fôigazgatósága figyelemmel kíséri az egyes tagországokban a SEPA-ra történô átállás terén elért elôrehaladást, s arról évente jelentéseket tesz közzé. 5 Ü Az Európai Központi Bankkal szorosan együttmûködve az Európai Bizottság kiadta Az egységes eurófizetési térség (SEPA) megvalósítása: Útiterv a közötti idôszakra címû közleményét 6. Az Útiterv valamennyi érintett fél: az európai és nemzeti szintû hatóságok, a szakmai közösség, valamint a SEPA fizetési módok igénybevevôi számára meghatározza a szükséges teendôket az alábbi prioritásokkal: (1) az átállás elômozdítása; (2) a SEPA-val kapcsolatos tájékozottság növelése és a SEPA-termékek népszerûsítése; (3) a SEPA stabil jogi feltételeinek kialakítása és a SEPA elôírásainak való megfelelés erôsítése; (4) az innováció támogatása; (5) A szükséges szabványosítás és átjárhatóság biztosítása; (6) SEPA-irányítás egyértelmûvé tétele és javítása. Ü Az Európai Bizottság látja el a Nemzeti SEPA Koordinációs Bizottságok EU Fóruma (ld. 9. oldal) elnöki tisztét is, továbbá az Európai Központi Bankkal közösen létrehozta a SEPA Tanácsot (ld. 8. oldal). Ü A Európai Bizottság SEPA-val kapcsolatos szerepérôl és tevékenységérôl további információk találhatók a weboldalon. Egy év múltán jóváhagyva az Európai Bizottságnak az egységes eurófizetési módokra való átállás kötelezô határidejének megállapítására vonatkozó javaslatát, az Európai Parlament és az Európai Tanács is csatlakozott ahhoz a nagyszabású feladathoz, amelynek célja a pénzforgalmi rendszerek hatékonyságának növelése, annak érdekében, hogy egységes, elérhetô áron nyújtott, magas színvonalú elektronikus pénzforgalmi szolgáltatások álljanak az ügyfelek rendelkezésére Európa-szerte. Michel Barnier, az Európai Bizottság Belsô Piacok és Szolgáltatások biztosa 7 4 Ld. Európai Bizottság honlapja: 5 Az Európai Bizottság Szolgálatának a SEPA átállás helyzetérôl szóló legutóbbi éves jelentés (Annual Progress Report on the State of SEPA Migration) elérhetô az EPC honlapján: reports_case_studies_and_indicators 6 Communication from the European Commission Completing SEPA: a Roadmap for Az Európai Bizottság december 20-i sajtóközleménye: Commissioner Michel Barnier Welcomes Agreement by Council and Parliament Establishing SEPA Migration End-Dates (Michel Barnier Biztos üdvözli az Európai Parlament és a Tanács SEPA átállás kötelezô határidejének megállapítására vonatkozó döntését.) 3

4 Az Európai Bizottság új szerepe a SEPA fizetési módok további alakításában Ü A SEPA rendelet (ld. 2. oldal) újradefiniálja a SEPA átutalás és SEPA beszedés alakításának folyamatát. Mindeddig az Európai Fizetési Tanács (ld. 10. oldal) volt az, aki a SEPA fizetési módokat és szabályokat kidolgozta a nemzetközi szabványalkotó testületek által megalkotott globális technikai szabványok alapján, a felhasználókkal folytatott szoros párbeszéd során. Mostantól kezdve viszont a SEPA átutalást és a SEPA beszedés szabályait az Európai Bizottság határozza majd meg. Ü Ez azt jelenti, hogy a SEPA fizetési módoknak meg kell felelniük a SEPA rendelet 5. cikkelyében valamint a rendelet mellékletében elôírt technikai követelményeknek. A SEPA rendelet lehetôséget ad az Európai Bizottságnak arra, hogy a rendelet mellékletében elôírt technikai követelményeket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (delegated acts) útján idôrôl idôre módosítsa. Ü A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok az EU döntéshozatali mechanizmusának új elemei, melyeket a decemberében életbe lépett Lisszaboni Szerzôdés, konkrétan az Európa Unió mûködésérôl szóló szerzôdés 290. cikkelye hívott életre. Míg az európai jogszabályokat az EU jogalkotói a 27 ország szakminisztereibôl álló Miniszterek Tanácsa és a 754 fô közvetlenül megválasztott EP képviselôbôl álló Európai Parlament hagyják jóvá, addig az Európa Unió mûködésérôl szóló szerzôdés 290. cikkelye lehetôséget ad az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak arra, hogy a nem törvényalkotási aktusok elfogadásának jogát az Európai Bizottságra, mint a végrehajtó testületre delegálja. Ü Az ilyen jogszabályok esetében az Európai Bizottság kötelezi magát arra, hogy a jogszabály elôkészítés során konzultál az EU tagországok kormányai által kijelölt szakértôkkel. Az egyéb érdekcsoportokkal történô konzultációra vonatkozó szabályok még kialakításra várnak. Ü A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról részletesebben az EPC negyedévenként megjelenô elektronikus hírlevelében olvashat. (EPC Newsletter: The New European Decision- Making Landscape: How the European Commission Rules Through Delegated Acts.). Az Európai Bizottság többször kiemelte, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását illetôen széles körû önállósággal rendelkezik, és a szakértôk konzultációs, nem pedig intézményi szerepet töltenek majd be a döntéshozatali eljárás során 8 8 EPC Hírlevél 13. szám (2012. január): The New European Decision-Making Landscape: How the European Commission Rules Through Delegated Acts. (Új európai döntéshozatali forma: mit jelent a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokon keresztüli szabályozás?) 4

5 A Gazdasági és Pénzügyek Tanácsa (Economic and Financial Affairs ECOFIN) Ü Az Európai Unió Tanácsa a tagországokat képviseli. A Tanács a tagállamok szakminisztereibôl áll, és a tárgyalt témától függôen változó összetételben ülésezik. A Tanácsban résztvevô szakminiszterek felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy kormányaik nevében megállapodásokat kössenek. A Tanács döntéshozó-jogalkotó testület. Ü A Gazdasági és Pénzügyek Tanácsa (ECO- FIN) a Tanács egyik legrégebbi testülete, a 27 tagország gazdasági és pénzügyminisztereibôl áll, szükség esetén kiegészítve a költségvetésért felelôs miniszterekkel. A Gazdasági és Pénzügyek Tanácsa hatáskörébe tartozik többek között a gazdaságpolitikai koordináció, a gazdasági folyamatok nyomonkövetése, a tagországok költségvetési és államháztartási politikájának figyelemmel követése, a közös valuta (beleértve annak jogi, gyakorlati és nemzetközi vetületeit), a pénzpiaci- és tôkemozgások, valamint a harmadik országokkal fenntartott gazdasági kapcsolatok. A SEPA átutalási és SEPA beszedési modellre való áttérés végdátumainak kijelölésével biztosítható a piacok számára az a kiszámíthatóság és ösztönzôerô, amely ahhoz szükséges, hogy a SEPA nyújtotta elônyök mielôbb érvényre juthassanak és megszûnhessenek a korábbi fizetési módok és az új SEPA fizetési modellek párhuzamos fenntartásával járó magas költségek. Az ECOFIN SEPA-val kapcsolatos megállapításai, december 9 Az ECOFIN-nel kapcsolatban további információk olvashatók a eu/policies/council-configurations/economicand-financial-affairs?lang=en weboldalon. 9 Az ECOFIN SEPA-val kapcsolatos decemberi megállapításai elérhetôk az EPC honlapján: knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=343 5

6 Az Európai Parlament Ü Az Európai Parlament az Európai Unió egyetlen közvetlenül megválasztott testülete. Az Európai Parlament 754 tagját az Európai Unió 27 tagállamának választói ötévente választják meg 500 millió polgár képviseletére. Az új európai jogszabályokról számos szakpolitikai területen közösen dönt a Parlament és a tagállamokat képviselô Miniszterek Tanácsa (ECOFIN, ld. 5. oldal). A Parlament a Tanáccsal együtt közös hatáskörrel rendelkezik az Európai Unió éves költségvetése fölött is. Az Európai Parlament munkáját szakbizottságok útján végzi. A szakbizottságok feladata jogszabályok és saját kezdeményezésû jelentések készítése, módosítása, illetve elfogadása. A szakbizottságok feladata az Európai Bizottság és az ECO- FIN által benyújtott javaslatok megvitatása és szükség esetén jelentés készítése az Európai Parlament plenáris ülése számára. A SEPA rendeletet (ld. 2. oldal) az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottsága (ECON) bírálta el. Az Európai Parlament 2009 márciusában, majd 2010 márciusában felszólította a Bizottságot, hogy szabjon világos, megfelelô és kötelezô (...) határidôt a SEPAeszközökre való átállásra vonatkozóan, amely dátum után minden eurófizetést a SEPA-szabályoknak megfelelôen kell végrehajtani. 10 A SEPA a belsô piac alapvetô eleme, amely nélkülözhetetlen a belsô piac hatékony mûködéséhez, s amely egyúttal alapot nyújt a belsô piac fejlôdését szolgáló más fejlesztésekhez is. Sari Essayah, az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottsága (ECON) tagja, az Európai Parlament SEPA rendelettel kapcsolatos jelentéstevôje 11 A SEPA-ra való áttérés kötelezô végdátumaira vonatkozó megállapodás azt mutatja, hogy az EU intézményei a válsággal való küzdelem közepette is tevékenyen dolgoznak a pénzügyi szolgáltatások belsô piacának elmélyítésén, melynek alapja a közös európai valuta, az euró. A megállapodás az euró iránti bizalmi szavazásnak tekinthetô, és meggyôzôdésem, hogy az mind a fogyasztók, mind pedig a vállalkozások számára elônyös lesz. Sharon Bowles, az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottsága (ECON) elnöke 11 Az Európai Parlamentrôl és a Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottságáról (ECON) további információk olvashatók az Európai Parlament és az ECON honlapján (www.europarl.europa.eu; 10 Az Európai Parlament márciusi és márciusi határozatai. 11 Az Európai Parlament december 20-i sajtóközleménye: Cheaper, Faster and Saver Cross-Border European Payments (Olcsóbb, gyorsabb, biztonságosabb határokon átnyúló eurófizetések) 6

7 Az Európai Központi Bank (EKB)/az Eurórendszer Ü Az EKB Európa közös valutájáért, az euróért felelôs központi bank. Az Eurórendszerbe az EKB, valamint az eurót bevezetô országok nemzeti bankjai tartoznak. Az EKB fô feladata, hogy megôrizze az euró vásárlóerejét és ezáltal az árak stabilitását az euróövezetben. Az euróövezetet az Európai Unió azon 17 tagállama alkotja, amelyekben 1999 óta bevezették az eurót. 12 Ü Az európénzforgalmi piac integrációjának ösztönzôjeként az EKB régóta hangoztatja, hogy a monetáris unió addig nem lehet teljes, amíg Európa a fizetési forgalom minden területén át nem tér a közös elektronikus európénzre. Az EKB a politikai hatóságokkal, a bankszektorral és a pénzforgalmi szolgáltatások igénybevevôivel való szoros párbeszéd keretében aktívan követi a SEPA megvalósításának folyamatát, amelyrôl rendszeres helyzetjelentéseket tesz közzé. Az EKB által létrehozott SEPA mutatók folyamatosan jelzik a SEPA piaci bevezetésének alakulását (ld. az EKB SEPA témájú weboldalainak elérését lejjebb). Az EKB az Európai Bizottsággal közösen elnökli a SEPA Tanácsot (ld. 8. oldal). Közel tíz évvel a közös valuta bevezetése után a közös fizetési módok bevezetése egy újabb jelentôs lépést jelent a termékek és szolgáltatások egységes európai piaca mellett a pénzügyi szolgáltatások egységes piacának megteremtése felé. Gertrude Tumpel-Gugerell, Az Európai Központi Bank Végrehajtó Tanácsának tagja 13 További információért keresse fel az EKB honlapját (www.ecb.europa.eu), valamint az EKB SEPA-val foglalkozó weboldalait (www.sepa.eu) ig következô EU tagállamok vezették be az eurót, mint nemzeti valutát: Ausztria, Belgium, Ciprus, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia. 13 EKB weboldal: 7

8 A SEPA Tanács Ü A SEPA Tanácsot, amelynek tagjai a pénzforgalmi piac keresleti és kínálati oldalának képviselôi (így az Európai Fizetési Tanács is), az Európai Bizottság és az EKB hozta létre 2010 júniusában. A SEPA Tanács feladata az egységes lakossági európénzforgalmi piac megvalósításának elômozdítása az érintett érdekcsoportok magas szintû bevonásával, valamint egyetértés kialakítása a SEPA teljes megvalósításához szükséges soronkövetkezô lépéseket illetôen. A SEPA Tanács nem helyettesíti a nemzeti, illetve európai szinten mûködô jelenlegi szervezeteket. A SEPA Tanács konkrét céljai: Ü A SEPA jövôkép valóra váltásának elômozdítása, stratégiai iránymutatás az lakossági eurófizetések lebonyolításával kapcsolatban az EU-ban. Ü A SEPA fizetési módokra történô átállás folyamatának figyelemmel kísérése és támogatása. Ü A SEPA folyamat átláthatóságának és ellenôrizhetôségének biztosítása az öszszes érintett szereplô bevonásával. Ü A SEPA Tanács ajánlásokat, illetve állásfoglalásokat fogalmazhat meg, lehetôség szerint konszenzussal. A SEPA Tanács tagjai felé elvárás, hogy az ôket delegáló közösségek véleményét képviseljék. A SEPA Tanács kötelezô érvényû intézkedéseket nem hozhat. A SEPA Tanács júniusi alakuló ülésén a tagok egyöntetûen kinyilvánították határozott támogatásukat a SEPA átutalási, illetve SEPA beszedési modellekre történô átállás végdátumainak EU jogszabályban történô meghatározását illetôen. A SEPA Tanács nyilatkozata 14 A SEPA Tanáccsal kapcsolatban további információk olvashatók az Európai Bizottság, illetve az EKB SEPA Tanácsot bemutató weboldalain: A SEPA Tanács SEPA végdátumokra vonatkozó nyilatkozata [Formal Declaration on SEPA Migration End-Date(s)] elérhetô az EPC honlapján: cfm?documents_id=416 8

9 A Nemzeti SEPA Koordinációs Bizottságok EU Fóruma A 2008 októberében létrehozott EU fórum az egyes tagországok nemzeti SEPA koordinációs bizottságai számára lehetôséget nyújt arra, hogy egymás tevékenységét megismerjék, a közös érdeklôdésre számot tartó kérdéseket megtárgyalják az EU illetékes intézményeivel, és véleményt cseréljenek a SEPA átállással kapcsolatos kérdésekrôl és követendô gyakorlatokról. A fórum az Európai Bizottság elnökletével évente kétszer ülésezik. A Nemzeti SEPA Koordinációs Bizottságok elsôrendû feladata a SEPA megvalósításának nemzeti szinten történô irányítása. David Wright (Európai Bizottság Belsô Piaci és Szolgáltatási Fôigazgatóság) 15 A Nemzeti SEPA Koordinációs Bizottságok EU Fórumának üléseirôl további információk találhatók a sepa/ec_en.htm weboldalon. A nemzeti SEPA átállási tervek elérhetôk a weboldalon. 15 A Nemzeti SEPA Koordinációs Bizottságok EU Fóruma elsô ülésének jegyzôkönyve elérhetô az alábbi címen: internal_market/payments/sepa/ec_en.htm 9

10 Az Európai Fizetési Tanács (European Payments Council EPC) Ü Az EPC az európai banki közösség fizetési mûveletekkel kapcsolatos koordinációs és döntéshozó fóruma. Az EPC célja az Egységes Európai Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának elôsegítése és támogatása. Az EPC feladata közös álláspontok kialakítása az alapvetô pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az EPC dolgozza ki az egységes eurófizetési piac megvalósításához szükséges közös fizetési módokat és szabályokat. Az EPC-nek 74 tagja van. Az EPC munkájában 32 ország bankjainak, banki érdekképviseleteinek és pénzforgalmi intézményeinek több mint 300 szakembere veszt részt, ezzel biztosítva az európai piacon jelen levô különbözô méretû és fajtájú pénzügyi intézmények érdekeinek képviseletét. Az Európai Központi Bank (ld. 7. oldal) megfigyelôként vesz részt az EPC munkacsoportjainak munkájában valamint az EPC plenáris ülésén (a plenáris ülés az EPC döntéshozó testülete). Ü Az euróbankjegyek és -érmék évi bevezetését követôen az EU hatóságai felszólították a banki iparágat, hogy alakítsa ki az egységes elekronikus eurófizetések rendszerét. Az EPC feladatai közé tartozik a SEPA fizetési módok karbantartása és továbbfejlesztése a SEPA átutalási és SEPA beszedési modellek szabálykönyveiben elôírtaknak megfelelôen. A SEPA szabálykönyvek közös szabályokat állapítanak meg a pénzforgalmi szolgáltatók számára a SEPA területén belül vezetett, adott A számla és B számla közti fizetési megbízás végrehajtására. A SEPA fizetési modellek a szabványügyi testületek (pl. a Nemzetközi Szabványügyi Szervezetet) által meghatározott technikai szabványokon alapulnak. A Pénzforgalmi Irányelv (PSD) 28. cikkelyével összhangban az EPC a SEPA fizetési modellekkel kapcsolatos anyagokhoz ingyenes hozzáférést biztosít. Ü A SEPA fizetési módokról részletesebb ismertetés található az EPC weboldalán: What is a Payment Scheme? Ü A konkrét termékeket és szolgáltatásokat az egymással versengô bankok maguk alakítják ki. A SEPA fizetési instrumentumokon alapuló egyedi pénzforgalmi termékek és az azokhoz kapcsolódó jellemzôk kialakítása az EPC hatáskörén kívül esik. A közös elôírások betartása mellett az egyes pénzforgalmi szolgáltatók pénzforgalmi termékeiket saját elhatározásuk szerinti további kiegészítô szolgáltatásokkal egészíthetik ki. Ü Az EPC nonprofit szervezet. A SEPA fizetési instrumentumok szabálykönyvei és az egyéb kapcsolódó dokumentumok ingyenesen letölthetôk az EPC honlapjáról. Az EPC nem szállító, sem nem szolgáltató szervezet. Ü A SEPA átutalási és SEPA beszedési modell a felhasználói közösségekkel való szoros párbeszéd során került kialakításra, hosszabb idô alatt, a piaci igényváltozások figyelembevételével. Az EPC változáskezelési eljárása keretében minden érintett érdekcsoportnak lehetôsége van arra, hogy SEPA fizetési módokkal kapcsolatban módosítási javaslatokat tegyen. A módosítási javaslatokat az EPC három hónapos nyilvános konzultációra bocsátja. A felhasználók széles köre által támogatott javaslatok befogadásra kerülnek. A SEPA átutalási és SEPA beszedési modell szabálykönyveinek módosítására vonatkozó elôírások értelmében a szabálykönyvek új, módosított verziói évente egyszer, az adott év novemberében kerülnek közzétételre, és a következô év novemberében lépnek életbe. Ezzel a bankok és más pénzforgalmi szolgáltatók számára egy teljes év áll rendelkezésre a felkészülésre az új szabályok alkalmazására. A SEPA fizetési módok változáskezelésével kapcsolatban további információ található az EPC honlapján: SCT/ SDD Rulebook Release Management and Scheme Development. 10

11 Az EPC-nek továbbra is az a célja, hogy a SEPA átutalás és a SEPA beszedés szabálykönyvei az indokolt piaci igények alapján egy kiszámítható változáskezelési eljárás keretében kerüljenek módosításra, illetve továbbfejlesztésre. Az EPC ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a jövôben elôfordulhat, hogy a szabálykönyvek által elôírt változáskezelési rendet rövid határidôvel módosítani kell a SEPA rendelet mellékletében elôírt technikai követelmények Európai Bizottság általi mindenkori módosításainak történô megfelelés érdekében (ld. Az Európai Bizottság új szerepe a SEPA fizetési módok további alakításában címû részt a 4. oldalon). Az EPC által kidolgozott SEPA fizetési instrumentumok az Egységes Euró Fizetési Övezet megteremtésének kulcselemei. A folyamat általános irányítása ugyanakkor nem tartozik az EPC hatáskörébe. Gerard Hartsink, az EPC elnöke Az EPC-rôl további információkat az EPC honlapján olvashat: Shortcut to Who is Who in SEPA EPC document reference: EPC317-10, version Copyright European Payments Council (EPC) AISBL Reproduction for non-commercial purposes is authorised; with acknowledgement of the source. 11

KI KICSODA A SEPA-ban RÖVIDEN

KI KICSODA A SEPA-ban RÖVIDEN 1.0. változat, 2010. szeptember Magyar SEPA Egyesület 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26 28. Telefon: +36 1 888 0628, Fax: +36 1 888 0501 E-mail: sepahungary@sepahungary.hu Honlap: www.sepahungary.hu

Részletesebben

Az egységes euró fizetési övezetrôl Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára

Az egységes euró fizetési övezetrôl Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára 3.0 változat, 2012. február Az egységes euró fizetési övezetrôl Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára 1 Minden, amit a SEPA-ról tudni kell Olvassa az EPC blogot! Kövesse az EPC-t a Twitteren! Csatlakozzon

Részletesebben

1) Végdátum mérföldkövei, elvárások az euró zónában és azon kívül. 3) A SEPA irányítás lehetséges változási irányai.

1) Végdátum mérföldkövei, elvárások az euró zónában és azon kívül. 3) A SEPA irányítás lehetséges változási irányai. A SEPA végdátum szabályozás mérföldkövei és hatása az EU tagországokra; SEPA irányítás 1) Végdátum mérföldkövei, elvárások az euró zónában és azon kívül. 2) SCT, SDD és kártya migráció státusza. 3) A SEPA

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

1.a... A klasszikus SEPA modellek bevezetésének jelenlegi helyzete.

1.a... A klasszikus SEPA modellek bevezetésének jelenlegi helyzete. SEPA körkép A SEPA fizetési módok bevezetésének és a kapcsolódó intézkedések státusza az EU tagországokban. 1.a.... A klasszikus SEPA modellek bevezetésének jelenlegi helyzete. 1.b.... A SEPA végdátum.

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja; a fizetési instrumentumok és azok

Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja; a fizetési instrumentumok és azok Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja; a fizetési instrumentumok és azok bevezetésének státusza; önszabályozás vs. végdátum MSE & PSZÁF szakmai nap 2009. november 17. Szávai Zoltán

Részletesebben

A Magyar SEPA Egyesület támogató tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében

A Magyar SEPA Egyesület támogató tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében A Magyar SEPA Egyesület támogató tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében 2013.05.09. 1 A Magyar SEPA Egyesületről o Az MSE létrejötte o Az MSE céljai, a SEPA előnyei o A Magyar SEPA Egyesület tagjai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB) AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB) Az Európai Központi Bank (EKB) a gazdasági és monetáris unió központi intézménye, és 1999. január 1. óta feladata az euróövezet monetáris politikájának irányítása. Az EKB

Részletesebben

A MAGYAR SEPA EGYESÜLET tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében

A MAGYAR SEPA EGYESÜLET tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében A MAGYAR SEPA EGYESÜLET tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében Kiss Gábor A Magyar SEPA Egyesület Elnöke UniCredit Bank Hungary Zrt. Ügyvezetı Igazgató PSZÁF szakmai nap 2011.05.05. 1 Tartalom

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára

Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára 3.0 változat, 2012. február Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára 1 Minden, amit a SEPA-ról tudni kell Olvassa az EPC blogot! Kövesse az EPC-t a Twitteren! Csatlakozzon

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban.

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban. SEPA Direct Debit és az e-sepa alkalmazásának lehetısége a belföldi fizetési forgalomban. SDD munkacsoport SDD paradoxon Az SDD alapkonstrukció többet nyújt a fizetı félnek, az SDD sokkal kényelmesebb

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Ajánlás: Brüsszel, 2009.10.16 COM(2009) 572 végleges 2009/0159 (CNB) A TANÁCS HATÁROZATA A San Marino Köztársasággal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

SEPA fizetési módok. 2009. Május 13.

SEPA fizetési módok. 2009. Május 13. SEPA fizetési módok SEPA kártya 2009. Május 13. Haraszti Zsuzsannasanna Kártyaterület mérföldkövei és fontos határidők 2006. március 8. SEPA Cards Framework, Version 2.0. elfogadása 2007. január 31. Cards

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

A SEPA megvalósítását támogató szabályozói háttér

A SEPA megvalósítását támogató szabályozói háttér A SEPA megvalósítását támogató szabályozói háttér dr. Kotulyák Éva jogtanácsos MKB Bank Zrt. MSE Jogi Munkacsoport 2013. május 09. TÉMAKÖRÖK 1. Aktuális szabályozás módszer és tartalom 2. Aktuális gyakorlati

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.23. C(2015) 2583 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható

Részletesebben

SEPA fizetési módok. forint pénzforgalomban. A SEPA átállás munkacsoport. 2009. május.13. Cseh Béláné

SEPA fizetési módok. forint pénzforgalomban. A SEPA átállás munkacsoport. 2009. május.13. Cseh Béláné SEPA fizetési módok alkalmazásának á lehetősége ő a forint pénzforgalomban A SEPA átállás munkacsoport 2009. május.13. Cseh Béláné A hatástanulmány fő kérdései: Érdemes-e vállalkozni a SEPA fizetési módok

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

Átutalások az Európai Gazdasági Térségen belül

Átutalások az Európai Gazdasági Térségen belül AMIT AZ EU-TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI PÉNZFORGALOMRÓL TUDNI KELL! 2004. májusától az Európai Unió pénzforgalmi szabályait hazánkban is alkalmazni kell. A szabályokat két közösségi jogforrás rögzíti. 1 Az alábbiakban

Részletesebben

}az európai szabványokat?

}az európai szabványokat? - 1 - övetni vagy észíteni }az európai szabványokat? Nemcsak doktori értekezések, hanem tudományos kutatási jelentések, tanulmányok is mindig megállapításokkal és javaslatokkal záródnak. A javaslatok számos

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı Mire jó az e-sepa? Turny Ákos igazgató OTP Bank Nyrt. EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı 1 Tartalom 1. Mit ad nekünk az EPC? 2. Az (e-mandate) 3. Az (e-payment) 4. Az (m-payment)

Részletesebben

Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára

Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára 2.0. változat, 2009. szeptember Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára Minden, amit a SEPA-ról tudni kell EPC KIADVÁNYOK Brossúrák* Making SEPA a Reality The Definitive

Részletesebben

5. sz. melléklet Összefoglaló az EU Bizottság keretében folyó Better Regulation munkálatokról

5. sz. melléklet Összefoglaló az EU Bizottság keretében folyó Better Regulation munkálatokról 5. sz. melléklet Összefoglaló az EU Bizottság keretében folyó Better Regulation munkálatokról Előzmények 1. Bevezetés Az újragondolt Lisszaboni Stratégiában a Bizottság főként a növekedésre, illetve a

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács?

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? Mire jó a Nemzeti Ifjúsági PR E S E N TA TION Tanács? Szabados Viktor magyar EU-elnökségi összekötő Budapest, 2011. április 30. Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? PR E S E N TA TION K V_S Mire jó a Nemzeti

Részletesebben

AZ EGYSÉGES EURO-PÉNZFORGALMI ÖVEZET (SEPA) A KIS ÖSSZEGŰ FIZETÉSEK EGYSÉGES PIACA

AZ EGYSÉGES EURO-PÉNZFORGALMI ÖVEZET (SEPA) A KIS ÖSSZEGŰ FIZETÉSEK EGYSÉGES PIACA AZ EGYSÉGES EURO-PÉNZFORGALMI ÖVEZET (SEPA) A KIS ÖSSZEGŰ FIZETÉSEK EGYSÉGES PIACA TARTALOMJEGYZÉK Előszó 5 Bevezetés 6 1. Az egységes euro-pénzforgalmi övezet (SEPA) létrehozása 7 > A SEPA áttekintése

Részletesebben

Az Európai pénzügyi rendszer intézményei

Az Európai pénzügyi rendszer intézményei Az Európai pénzügyi rendszer intézményei Az Európai Beruházás Bank Az Európai Központi Bank A Központi Bankok Európai Rendszere Az Európai Beruházási Bank European Investment Bank (EIB) 1958-ban a Római

Részletesebben

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC 141

Részletesebben

2.0 változat, 2012. február. Ha eddig még nem lépett itt az idô! Korszerû SEPA megoldások. Tájékoztató az INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓK számára

2.0 változat, 2012. február. Ha eddig még nem lépett itt az idô! Korszerû SEPA megoldások. Tájékoztató az INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓK számára 2.0 változat, 2012. február Ha eddig még nem lépett itt az idô! Korszerû SEPA megoldások Tájékoztató az INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓK számára 1 Minden, amit a SEPA-ról tudni kell Olvassa az EPC blogot! Kövesse

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től.

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től. Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére Tranzakció típus A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től Díj Számlanyitás díja: Kötelező elhelyezés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 Képviselő cég neve, címe:... Beadás dátuma: (OEP tölti ki) Ügyintéző neve, elérhetősége:... Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.):...

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

E-számlák kifizetésének lehetıségei. Prágay István (GIRO Zrt.) E-számla konferencia 2011. június 8.

E-számlák kifizetésének lehetıségei. Prágay István (GIRO Zrt.) E-számla konferencia 2011. június 8. E-számlák kifizetésének lehetıségei Prágay István (GIRO Zrt.) E-számla konferencia 2011. június 8. Áttekintés 1. Számlafizetési módszerek 2. ISO 20022 UNIFI szabvány és alkalmazási területei 3. SCT és

Részletesebben

www.asylumlawdatabase.eu

www.asylumlawdatabase.eu Funded by the European Commission Háttér A Menekültjog Európai Adatbázisa (European Database of Asylum Law, EDAL) egy 11 EU tagállam menekültjogi esetjogát tartalmazó online adatbázis. Az EDAL összefoglalja

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.27. C(2012) 1152 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) a vízumkérelmezők által Egyiptomban (Kairó és Alexandria) benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékének

Részletesebben

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Hatályos: 2013. szeptember 16-tól A Kinizsi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) kizárólag az alábbi nemekben fogad be megbízásokat: EUR, USD, GBP,

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

UTAZNI KÉSZÜLSZ A CSALÁDODDAL VAGY A BARÁTAIDDAL? JÓ, HA TUDJÁTOK MIRE KELL A SZERVEZÉSNÉL ODAFIGYELNI...

UTAZNI KÉSZÜLSZ A CSALÁDODDAL VAGY A BARÁTAIDDAL? JÓ, HA TUDJÁTOK MIRE KELL A SZERVEZÉSNÉL ODAFIGYELNI... UTAZNI KÉSZÜLSZ A CSALÁDODDAL VAGY A BARÁTAIDDAL? JÓ, HA TUDJÁTOK MIRE KELL A SZERVEZÉSNÉL ODAFIGYELNI... Indulás előtt mindig tervezzétek meg pontosan az utazást, így elkerülhetitek a későbbi kellemetlenségeket!

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A SEPA és a magyarországi pénzforgalmi rendszer

A SEPA és a magyarországi pénzforgalmi rendszer A SEPA és a magyarországi pénzforgalmi rendszer Kiss Gábor A Magyar SEPA Egyesület Elnöke, UniCredit Bank Hungary Zrt. Ügyvezetı Igazgató (A SEPA már a spájzban van...) 1 A kezdetek... 2002 Mi, az európai

Részletesebben

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010.

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010. Közlekedés az EU-ban Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. A Közlekedés Jogosítvány Az EU bármely tagállamában megszerzett jogosítvány az egész Európai Unión belül érvényes. Az Európai

Részletesebben

Az európai fogyasztó hozzászólása a szabványosításhoz

Az európai fogyasztó hozzászólása a szabványosításhoz www.anec.org Az európai fogyasztó hozzászólása a szabványosításhoz A Z A N E C A F O G YA S Z T Ó I É R D E K E K E T K É P V I S E L I a szabványosítások és a tanúsítások területén, a szabványosítással

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 Szolgáltatási körünkbe tartozik minden 36 hónapnál fiatalabb, Magyarországon forgalomba helyezett és a magyarországi importőr által regisztrált

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat 1 A témák ismertetése A közösségi munkavállalás alapelvei Az átmeneti időszak A munkavállalás sajátosságai az egyes tagországokban Az EURES hálózat

Részletesebben

Az árstabilitás Miért fontos számodra is? Tájékoztató füzet diákoknak

Az árstabilitás Miért fontos számodra is? Tájékoztató füzet diákoknak Az árstabilitás Miért fontos számodra is? Tájékoztató füzet diákoknak Mit vehet az ember 10 -ért? Mit szólnál mondjuk két CD-kislemezhez, vagy akár kedvenc heti magazinodhoz egy hónapon keresztül? De vajon

Részletesebben

1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV?

1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV? 1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV? A globális gazdasági és pénzügyi válság óta az Unióban visszaesett a beruházások szintje. Együttes és koordinált, európai szintű fellépésre

Részletesebben

Versenyképesség vagy képességverseny?

Versenyképesség vagy képességverseny? Versenyképesség vagy képességverseny? Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter GKI Gazdaságkutató Rt. Gazdaságpolitikai választások konferencia Budapest Hotel Marriott, 2005. november 8. USA Hong

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Confederation of Hungarian Employers and Industrialists

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Confederation of Hungarian Employers and Industrialists MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Confederation of Hungarian Employers and Industrialists 1 Tisztelt Olvasó! Dr. Futó Péter elnök A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) a

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.8.5. L 259/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA (2004. március 23.)

Részletesebben