DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI"

Átírás

1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A fetopathológiai vizsgálat, mint a prenatalis diagnosztika min ségellen rzésének lehetséges formája. A leggyakrabban el forduló magzati triszómiák kapcsán szerzett tapasztalataink. Dr. Szigeti Zsanett Judit Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezet : Hivatalos bírálók Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Papp Csaba egyetemi docens Dr. Csécsei Károly osztályvezet f orvos Dr. Garami Miklós egyetemi docens Dr. Szende Béla egyetemi tanár Dr. Görbe Éva egyetemi docens Dr. Tóth Zoltán egyetemi tanár Budapest 2007

2 Bevezetés A magzati aneuploidiák kizárása a leggyakoribb javallata a terhesség során végzett invazív genetikai vizsgálatoknak (amniocentesis, chorionboholy-mintavétel, cordocentesis). Mivel ezek a vizsgálatok bizonyos mérték magzati veszteséget okoznak (1-2%), végzésük csak a kromoszóma-rendellenességre magas rizikójú terhességekben tanácsos. Az egyik lehetséges módja a magas rizikójú csoport kisz résének a terhesség második trimeszterében végzett ultrahangvizsgálat. A súlyosabb kromoszóma-rendellenességgel sújtott magzatok többségénél a terhesség második trimeszterére kialakulnak különböz durva strukturális rendellenességek és/vagy kisebb anatómiai anomáliák, melyek felismerésére lehet séget kínál az ultrahangvizsgálat. Ugyanakkor ismert, hogy a praenatalis szonográfia értékelésekor számolnunk kell bizonyos fokú fals pozitív, illetve fals negatív sz rési eredménnyel. A praenatalis diagnosztika min ség-ellen rzésének egyik lehetséges módja a fethopathológiai vizsgálat. Amennyiben a terhesség spontán- vagy indukált vetéléssel végz dik, a magzat részletes pathológiai vizsgálata lehet séget nyújt a praenatalis diagnózis ellen rzésére, kiegészítésére, esetleges módosítására. Ha a vetélésindukcióra magzati kromoszóma-rendellenesség miatt kerül sor, az abortuszt követ részletes pathológiai vizsgálat felfedhet olyan nagyobb vagy kisebb strukturális anomáliákat, melyek célzott 2

3 ultrahangvizsgálattal felismerhet k és alkalmasak lehetnek a magzati aneuploiák ultrahangvizsgálattal történ sz résére. Munkám során a praenatalis ultrahangvizsgálat és a középid s vetélésindukciót követ fetopathológiai vizsgálat eredményeit hasonlítottam össze cytogenetikai vizsgálattal igazolt magzati 21-es triszómia, 18-as triszómia vagy 13-as triszómia eseteiben. Célkit zések A Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és N gyógyászati Klinikája Genetikai Centrumának adatbázisát tekintettem át munkám során. Retrospektív vizsgálattal a klinika genetikai tanácsadásán diagnosztizált magzati triszómiák kapcsán végzett ultrahangvizsgálat eredményeit és a középid s vetélésindukció után végzett fetopathológiai vizsgálat eredményeit összehasonlítva a következ kérdésekre kerestem a választ: 1. Az elmúlt 15 év alatt hogyan változott az intrauterin karyotypizálás indikációja az egyes triszómiák kapcsán? 2. Az ultrahang-vizsgálattal észlelt magzati anomáliák milyen mértékben egyeztek a fetopathológiai vizsgálat eredményeivel, és az egyezés mértéke változott-e az évek során? 3. Mi a jelent sége az ultrahangvizsgálattal nem észlelt, de a pathológiai vizsgálat során leírt magzati anomáliáknak ( fals negatív ultrahangvizsgálati leletek)? 3

4 4. Mi a jelent sége a fetopathológiai vizsgálattal nem igazolt, de ultrahangvizsgálattal észlelt anomáliáknak ( fals pozitív ultrahangvizsgálati leletek)? A fetopathológiai feldolgozás minden esetben használható-e az ultrahangvizsgálat min ségi kontrolljaként? 5. A fetopathológiai feldolgozás eredményei alapján milyen anatómiai rendellenességek vizsgálata esetén lehetne javítani a magzati triszómiák ultrahang-sz résének hatékonyságát? Anyag és módszer Az 1990 és 2004 között eltelt 15 év cytogenetikai vizsgálatait tanulmányozva, a leggyakoribb autoszómális triszómiás esetek adatait elemeztem. Azokat a singuláris terhességeket vettem be a tanulmányba (n=276), melyeknél a klinikánkon történ ultrahangvizsgálat után a különböz klinikai indikációk miatt elvégzett magzati karyotypizálás 21-es triszómiát (n=184), 18-as triszómiát (n=67) vagy 13-as triszómiát (n=25) igazolt, s a házaspár kérésére elvégzett vetélésindukciót követ en fetopathológiai vizsgálat is történt. A terhesek különböz okok miatt keresték fel klinikánk genetikai tanácsadását: id sebb anyai életkor (>35 év), a családi anamnézisben genetikai betegség fordult el, más intézetben gyanús vagy kóros ultrahangleletet írtak le, a biokémiai sz teszt pozitív eredményt mutatott. 4

5 A magzat cytogenetikai vizsgálatához a mintát genetikai amniocentesis (GAC) vagy chorionboholy-mintavétel (CVS) segítségével nyertük. A minták feldolgozására standard laboratóriumi módszereket alkalmaztunk, a magzatvízsejteket tenyésztettük, míg a CVS esetén az ún. direkt módszert alkalmaztuk, ritkán kiegészítve ezt néhány napos tenyésztéssel. Az ultrahangvizsgálatok két ultrahang- készülékkel történtek: egy ATL Ultramark 9 HDI 3000-el (Phillips Medical Systems) és egy GE Voluson 730-al (GE Medical Systems). A vizsgálat menete követte a Magyar Szülészeti és gyógyászati Ultrahangtársaság protokollját, a vizsgálat kiterjedt gyakorlatilag a teljes magzati anatómiára. A különböz szerveken észlelt valamennyi anomália rögzítésre került. A különböz kóros jeleket a következ képpen csoportosítottam: 1. Durva strukturális anomáliák (major anomáliák): általában súlyos fejl dési rendellenességek, melyek nem egyszer az élettel összeegyeztethetetlenek, vagy az életmin séget alapvet en befolyásolják. Ide tartoznak a központi idegrendszer rendellenességei, a gastrointestinális és urogenitális szervrendszer anomáliái, a congenitális szívhibák, a végtagok és az arc kóros eltérései, valamint a magzati hydrops. 2. Kisebb (minor) strukturális anomáliák: chromosoma-aberratióra gyanús jelek, melyek önmagukban nem rontják jelent sen az életmin séget, és általában nem specifikusak egy rendellenességre. A leggyakoribb minor anomáliák a következ k: vastagabb tarkópárna (a második 5

6 trimeszterben >6 mm), rövidebb femur és/vagy humerus (<10 percentilis), pyelectasia (>4 mm), hyperechogén belek, hyperechogén papilláris izom és plexus chorioideus cysta. Ide soroltuk továbbá a magzati retardációt (ha a magzat becsült súlya <10 percentilis) és a köldökzsinór eltéréseit. Az indukált vetélés minden esetben a cytogenetikai eredmény birtokában, részletes genetikai tanácsadást követ en, a házaspár beleegyezése után került sorra. A fetopathológiai vizsgálatok egységes protokollt követve történtek. Az ultrahangvizsgálat és a cytogenetikai vizsgálat eredménye ismert volt a pathológusok számára a fetopathológiai vizsgálat el tt. A vetélés és a boncolás között eltelt id 1-3 nap volt, ez id alatt az abortumokat alacsony h mérsékleten (4 ºC) tároltuk. Minden esetben történt szövettani vizsgálat is a különböz szövetekb l és a lepényb l. Az ultrahangvizsgálat és a fetopathológiai vizsgálat eredményeit az egyes magzati szervrendszerek alapján csoportosítottam és hasonlítottam össze. Az egyezés mértéke alapján három csoport került kialakításra: A csoport, melybe az ultrahangvizsgálattal és pathológiai vizsgálattal egyaránt látható eltérések kerültek ( teljes megegyezés esetei); B csoport, ahova azok a pathológiai jelek kerültek, melyeket nem ismert fel az ultrahangvizsgálat ( fals negatív ultrahang-jelek ); C csoport, ahol azok az ultrahangeltérések szerepelnek, amelyek a pathológiai feldolgozás során nem 6

7 kerültek meger sítésre ( fals pozitív ultrahang- eltérések ). Az összehasonlító elemzés során a vizsgálati id szakot két periódusra osztottam: I , illetve II: Az eredmények abszolút számok, százalékos arány és átlag formájában szerepelnek. A százalékszámításnál a számítás alapját képez adatok kerültek zárójelben feltüntetésre. A csoportok közötti kategorikus változók összehasonlítása során Chi-Square tesztet és Fisher-féle exact tesztet használtam, a különbséget akkor tekintettem szignifikánsnak, ha a próbák p értéke 0,05 alatt volt. Eredmények Az 1990 és 2004 közötti id szakban magzati karyotypizálás történt klinikánk Genetikai Centrumában. Az 514 kóros eset (2,3 %) közül 207 magzatnál 21-es triszómiáa (40.3%, 207/514)), 70 magzatnál 18-as triszómia (13,6%, 70/514), míg 28 magzatnál 13-as triszómia (5.4%, 28/514) került diagnosztizálásra. A magzat karyotypizálása genetikai amniocentesist (83,3 %) vagy chorionboholy-mintavételt (16,7%) követ en, részletes ultrahangvizsgálat után történt. A terhesek átlagéletkora az ultrahangvizsgálat elvégzésekor 32,4 év, míg az átlagos terhességi kor 19,5 hét volt. A klinikánkon történ második trimeszter-beli ultrahangvizsgálat leggyakoribb javallatai a következ k voltak: 35 évnél id sebb anyai életkor 7

8 (66,3%), más intézetben ultrahangvizsgálattal talált magzati anomália (15,3 %), pozitív biokémiai sz teszt (8,4%). A magzati aneuploidiák diagnosztizálását követ, részletes genetikai tanácsadás után a házaspárok öt kivétellel (három 18-as triszómia, két 21-es triszómia) úgy döntöttek, hogy kérik a terhesség megszakítását. (A 18-as triszómiával szöv dött esetek koraszüléssel végz dtek, az újszülöttek egy héten belül exitáltak. Mindhárom esetben történt perinatalis pathológiai vizsgálat. A két, 21-es triszómiával született gyermek mentálisan retardált és a Downsyndromára jellegzetes fenotípusos jeleket mutatja). Fontos eredménynek tartjuk, hogy a cytogenetikai vizsgálat valamint az ultrahangvizsgálat eredményeinek ismeretében, a házaspárok 100%- ban hozzájárultak a fetopathológiai vizsgálathoz. A terhességek átlagos kora a vetélésindukciók kapcsán 22 hét volt (13-25 hét). 27 esetben a középid s terhesség egy ülésben történ befejezésére volt szükség (3-3 esetben 18-as triszómia illetve 13-as triszómia, míg 21 esetben 21-es triszómia igazolását követ en). Az így, több részletben eltávolított abortum nem volt alkalmas pathológiai feldolgozásra, ezért ezeket az eseteket kihagytuk a tanulmányból. A fennmaradó 276 magzat fetopathológiai vizsgálatának eredményeit elemeztük jelen tanulmányunkban. A 13-as triszómiás magzatok esetén a post-abortum pathológiai feldolgozás során mind a 25 magzatnál találtunk egy vagy több anatómiai eltérést. Összesen 79 különböz anomáliát 8

9 diagnosztizáltunk a fetopathológia kapcsán, melyek közül az ultrahangvizsgálat 48 eltérést írt le korábban (60,8%). A magzatoknál, ahol 18-as triszómiát igazoltunk, a post-abortum pathologiai feldolgozás, illetve a három perinatalis pathológiai vizsgálat során mind a 67 esetben találtunk egy vagy több anatómiai eltérést. Összesen 185 különböz anomáliát diagnosztizáltunk a pathológiai vizsgálat kapcsán, melyek közül az ultrahangvizsgálat 93 eltérést írt le praenatalisan (50,3%). A 21-es triszómiás magzatok esetén összesen 347 különböz durva strukturális anomáliát diagnosztizáltunk a fetopathológia kapcsán, melyek közül az ultrahangvizsgálat 91 eltérést írt le korábban (26,2%). [A mongoloid szemrés és az alacsonyan ül fülek is részét lépezték a fetopathológiai leírásnak. Ha ezt a két finom dysmorphológiai jelet kivesszük az adatbázisból, akkor az ultrahangvizsgálat detectiós érzékenysége 49,7%-ra emelkedne (89/179)]. Összesen 611 strukturális rendellenesség került leírásra a triszómiás magzatok pathológiai vizsgálata során, melyek közül 220 esetet (36%) jelzett a praenatalis ultrahangvizsgálat. A fetopathológia kapcsán a középid s ultrahangvizsgálat során nem észlelt anatómiai eltérések az összes eltérés 64%-át tették ki ( álnegatív ultrahang-jelek ). Ezek az anomáliák f leg két szervet érintettek: az arcot (beleértve a füleket és a szemeket is) valamint a végtagokat (beleértve a kezeket és a lábakat is). Ha ezeket az anomáliákat kivesszük az adatbázisunkból, a fals negatív ultrahangos 9

10 arány lecsökkenne 24,7%-ra. A pathológiai feldolgozás során felfedett, s korábban ultrahangvizsgálattal nem leírt további eltérések között 30 esetben volt szívhiba. Az ultrahanggal leírt elváltozások egy kisebb részét (8%, 49/611) a fetopathológiai vizsgálat nem er sítette meg ( álpozitív ultrahang-jelek ). Ezek között voltak központi idegrendszeri eltérések, plexus chorioideus cysta, hyperechogén papilláris izom, továbbá néhány, a szonográfia kapcsán leírt funkcionális szívhiba (pl. tricuspidális billenty insufficiencia). A szonográfia találati arányát a pathológiai vizsgálat során talált durva vagy finomabb anatómiai elváltozások és az ultrahangvizsgálat leletének magzati szervrendszerek szerinti összehasonlításával vizsgáltam. Az eredmények csoportosítása az azonosság mértéke szerint alkotott 3 kategóriába történ besorolás alapján történt. Következtetések 1. Az intrauterin karyotypizálás indikációs területében, az anyai életkor és a biokémiai sz vizsgálatok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a második trimeszteri ultrahangvizsgálattal észlelt magzati anomáliák. A három leggyakoribb triszómiát vizsgálva között, valamint között, a 35 évnél fiatalabb anyai életkorban az ultrahangvizsgálattal észlelt 10

11 magzati anomáliák miatt végzett intrauterin karyotypizálások aránya a következ képpen alakult: 13-as triszómia esetében 15,4%-ról 40%-ra emelkedett (p=0,22). 18-as triszómia esetén a 35 évnél fiatalabbak aránya 41%-ról 50%-ra n tt (p=0,65), míg 21-es triszómia esetén ez az arány 23,8%-ról 31,1%-ra emelkedett (p=0,30). 2. A fetopathológiai vizsgálatok során 611 strukturális anomália került diagnosztizálásra. A rendellenességek 36%-át észlelte a praenatalis ultrahangvizsgálat, míg a pathológiai feldolgozás a tünetek 64%-ában fedett fel olyan eltérést, ami nem került leírásra a szonográfia kapcsán. Legmagasabb egyezési arányt a központi idegrendszeri anomáliák esetén (72,5%), a szív és nagyerek fejl dési rendellenességeiben (65,5%) valamint a magzati hydrops (90,2%) és cysticus hygroma (96%) el fordulása esetén észleltem. A második id intervallumban ( ) a magzati eltérések ultrahangvizsgálattal történ felismerésének érzékenysége emelkedett. Szignifikáns különbség a magzati szív és nagyerek, valamint a veseanomáliák vizsgálata során mutatkozott. A minor strukturális magzati anomáliák ( soft markerek ) vonatkozásában nagyobb egyezési arányt találtunk a szonográfia és a fetopathológia leletei között megvastagodott tarkópárna 11

12 (71%), magzati pyelectasia (52%), plexus chorioideus cysta (61%), valamint a rövidebb csöves csontok esetén (68%). 3. Alacsonyabb egyezési arány ( fals negatív ultrahangvizsálati leletek) figyelhet meg az arcdeformitások és a végtag rendellenességek csoportjában. Az arcdeformitások eseteiben 11,2%-ban egyezett az ultrahang- és a pathológiai vizsgálat lelete, s ez az arány a két vizsgált id szakban nem mutatott eltérést. Nagy különbség volt azonban a 13-as triszómia és a 21- es triszómia esetei között. Míg a 13-as triszómiás magzatoknál 76,5%-ban megegyezett az ultrahang- és a pathológiai vizsgálat, addig a 21-es triszómiás magzatok esetén az egyezés mértéke csak 1,2%-os volt. Ennek a megfigyelésnek az lehet a magyarázata, hogy eltér arc-rendellenességek jellemz k a két triszómiára. A 13-as triszómiás magzatokra jellegzetesek az arc középvonali eltérései, hasadékai ( midline defects ), melyek valamennyi esetben felismerésre kerültek a szonográfia során. Ugyanakkor a 21-es triszómiás magzatokra inkább az arc finomabb lágyrész-eltérései jellemz k, s a fetopathológiai vizsgálat kapcsán diagnosztizált lapos orr és arc, vagy mongoloid szemrés csak ritkán került felismerésre ultrahangvizsgálattal. Az arcdeformitásoknak a fethopathológiai vizsgálat kapcsán észlelt magas aránya felhívja a figyelmet e rendellenesség-csoport fontosságára a triszómiák praenatalis ultrahang-sz résében. A fetopathológiai vizsgálat kapcsán 12

13 ugyancsak gyakran diagnosztizált, de az ultrahangvizsgálaton nagyrészt rejtve maradt eltérések voltak anyagomban a magzati végtagok (kezek és lábak) anomáliái. Az egyezési arány 6,9%, ami a két vizsgált id intervallumban nem mutatott eltérést. 4. A minor anomáliák adatainak feldolgozása során felt nt, hogy a vetélésindukciót követ en elvégzett fetopathológiai feldolgozás csak korlátozottan képes bizonyos, ultrahanggal leírt magzati elváltozások értékelésére. Ilyenek voltak a hyperechogén belek, vagy a hyperechogén papilláris izom. Ezekben az esetekben a pathológiai vizsgálat nem tekinthet magasabb rend módszernek a szonográfiával szemben. Hasonlóképpen, a durva strukturális anomáliák közül néhány esetben a postmortem autolysis következtében történt változások befolyásolják a fetopathológiai vizsgálat eredményét, s ez els sorban a központi idegrendszer egyes anomáliáira jellemz. Az autolysis során megváltoznak az agykamrák méretei, nem egyszer lehetetlenné téve a méhen belüli állapot rekonstruálását. Ismert továbbá, hogy az echocardiographiás vizsgálat során nem csak a strukturális anomáliák, hanem a funkcionális eltérések is feltárásra kerülhetnek. Ezen funkcionális eltérések (pl. tricuspidalis insufficiencia, a pitvar illetve a kamra tágulatai) igazolása szintén nem várható a postmortem vizsgálattól. Mindezek alapján megállapítható, hogy nem minden esetben alkalmazható a 13

14 fetopathológiai vizsgálat az ultrahang-vizsgálat ellen rzésére, min ségi megítélésére. 5. A triszómiás magzatokon végzett pathológiai vizsgálat kapcsán nagy számban diagnosztizált, s a szonográfia kapcsán rejtve maradt küls morphológiai anomáliáknak két szempontból van jelent sége: 1. Megállapítható, hogy a végtag- és fülrendellenességek nem voltak hatékony ultrahang-markerei a magzati triszómiáknak. 2. Ennek megfelel en, a magzati kromoszóma-rendellenességek ultrahangvizsgálattal történ sz résének eredményességét növelheti a magzati arc (fülek és szemek is) és a végtagok (kezek és lábak is) célzott vizsgálata a terhesség második trimeszterében. Adataim alapján az is kiemelend, hogy az echocardiographiás vizsgálat a strukturális, valamint funkcionális szívhibák felismerésével nagymértékben hozzájárulhat a magzati kromoszóma rendellenességek praenatalis diagnosztikájához. Megfigyeléseim alapján úgy gondolom, hogy a perinatalis pathológiában jártas pathológusnak fontos szerepe van egy magzati diagnosztikai centrumban. Ugyanakkor adataim arra is utalnak, hogy a praenatalis ultrahangvizsgálat és a fetopathológiai vizsgálat által nyújtott információk egymást kiegészítve képesek a legnagyobb hatékonysággal szolgálni a magzati kromoszóma-rendellenességek sz résének eredményesebbé tételét. 14

15 Közlemények A disszertáció témakörében megjelent publikációk jegyzéke 1. Szigeti Z, Tóth-Pál E, Papp C, Beke A, Joó JG, Bán Z, Mezei G, Papp Z. Cytogenetic Investigation of Fetuses Conceived Throught Intracytoplasmatic Sperm Injection. In: Recent Advances in Prenatal Genetic Diagnosis. Eds: Papp Z, Rodeck C. Monduzzi Editore, Bologna, 2004; Bán Z, Nagy B, Papp C, Lázár L, Beke A, Nagy GyR, Szigeti Z, Papp Z. Detection of fetal aneuploidies by amnio-pcr. In: Perinatal Medicine. Ed: A. Kurjak and F. Chervenak. Medimond Publisher, Bologna, pp Szigeti Z, Tóth-Pál E, Papp C, Beke A, Joó J, Bán Z, Mezei G, Papp Z. Cytogenetic investigation of fetuses conceived by intracytoplasmatic sperm injection. Prenat Diagn 2004, 24: IF: 1, Papp C, Beke A, Mezei G, Szigeti Z, Bán Z, Papp Z. Prenatal diagnosis of Turner syndrome. A report on 69 cases. J Ultrasound Med 2006; 25: IF: 1, Papp C, Beke A, Bán Z, Szigeti Z, Tóth-Pál E, Papp Z. Prenatal diagnosis of trisomy 13: analysis of 28 cases. J Ultrasound Med 2006; 25: IF: 1, Papp C, Beke A, Bán, Z, Szigeti Z, Tóth-Pál E, Papp Z: Prenatal diagnosis of trisomy 13: Journal d Echographie en Radiologie 2006; 161: Papp Cs, Bán Z, Szigeti Zs, Hajdú J, Beke A, Tóth-Pál E, Csaba Á, Joó JG, Mezei G, Papp Z: A terhesség második trimeszterében végzett ultrahangvizsgálat szerepe a magzati kromoszóma-rendellenességek sz résében. Orv Hetil 2006; 147: Szigeti Z, Bán Z, Csapó Zs, Joó J, Papp Z, Papp C. Correlation of prenatal ultrasound diagnosis and pathologic findings in fetuses with trisomy 13. Prenat Diagn 2006; 26: IF: 1,514 15

16 9. Papp C, Beke A, Bán Z, Szigeti Z, Lázár L, Nagy GR, Csaba Á, Papp Z. Prenatal sonographic findings in 207 fetuses with trisomy 21. Eur J Obstet Gynecol Reprod Med 2007; 133: IF: 1, Papp C, Beke A, Bán Z, Szigeti Z, Joó J, Papp Z. The role of second trimester sonography in detecting trisomy 18: a review of 70 cases. J Clinical Ultrasound 2007; 35: IF: 0, Szigeti Z, Csaba Á, Pete B, Hajdú J, Papp Z, Papp C. Correlation of prenatal ultrasound diagnosis and morphologic findings of fetal autopsy in fetuses with trisomy 21. J Ultrasound Med 2007; 26: IF:1, Papp Cs, Beke A, Bán Z, Szigeti Zs, Tóth-Pál E, Csaba Á, Joó JG, Papp Z. Az ultrahangvizsgálat szerepe a 18-as triszómia praenatalis diagnosztikájában: 70 eset tapasztalatai. Magy N orv L 2006; 69: Papp Cs, Hajdú J, Beke A, Bán Z, Szigeti Zs, Tóth-Pál E, Joó JG, Csaba Á, Mezei G, Papp Z. Az ultrahangvizsgálat szerepe a 13-as triszómia praenatalis diagnosztikájában: 28 eset tapasztalatai. Magy N orv L 2006; 69: Papp Cs, Hajdú J, Beke A, Bán Z, Szigeti Zs, Joó JG, Csaba Á, Tóth-Pál E, Mezei G, Papp Z. A terhesség második trimeszterében végzett ultrahangvizsgálat szerepe a Down-kór sz résében: 207 eset elemzése. Magy N orv L 2007, 70: Szigeti Z, Csapó Zs, Joó JG, Pete B, Papp Z, Papp C. Quality control of prenatal sonography in detecting trisomy 18. The value of perinatal autopsy. Early Hum Dev 2007; 83: IF: 1, Papp Cs, Hajdú J, Beke A, Bán Z, Szigeti Zs, Tóth-Pál E, Joó JG, Csaba Á, Mezei G, Papp Z. A Turner syndroma praenatalis diagnosztikája: 69 eset tapasztalatai. Magy N orv L 2007; 70: Szigeti Zs, Hajdú J, Csapó Zs, Tóth-Pál E, Csaba Á, Joó JG, Papp Z, Papp Cs. A praenatalis ultrahangvizsgálat és a fetopathológiai vizsgálat eredményének összehasonlítása 13 triszómiás magzatoknál. Magy N orv L 2007; 70: Szigeti Zs, Hajdú J, Csapó Zs, Tóth-Pál E, Joó JG, Csaba Á, Mezei G, Papp Z, Papp Cs Az ultrahangvizsgálat és a fetopathológiai vizsgálat eredményének összehasonlítása magzati 21-es triszómia miatt végzett vetélésinductiók esetén. Magy N orv L 2007; 70:

17 19. Papp Cs, Szigeti Zs, Hajdú J, Csapó Zs, Lázár L, Tóth-Pál E, Joó J, Csaba Á, Mezei G, Papp Z. A praenatalis ultrahangvizsgálat és a fetopathológiai vizsgálat eredményének összehasonlítása magzati triszómiák miatt végzett vetélésindukciók esetén. Gyermekgyógyászat, 2007; 58: Papp C, Szigeti Z, Joó JG, Tóth-Pál E, Hajdú J, Papp Z. The role of perinatal autopsy in the management of pregnancies with major fetal trisomies. Pathology Research and Practice 2007; 203: IF: 0, Papp C, Szigeti Z, Bán Z, Hajdú J, Joó JG, Papp Z. Ultrasonographic findings of fetal aneuploidies in the second trimester. Our experiences. Fetal Diagn Ther 2007; (elfogadva) IF: 0, Szigeti Zs, Hajdú J, Csapó Zs, Tóth-Pál E, Joó JG, Csaba Á, Mezei G, Papp Z, Papp Cs. A fetopathológiai vizsgálat, mint a min ségellen rzés lehetséges formája. A 18-as triszómia praenatalis diagnosztikája kapcsán nyert tapasztalataink. Magy N orv L 2007; (elfogadva) Egyéb publikációk 1. Joó JG, Tóth Z, Beke A, Papp Cs, Tóth-Pál E, Szigeti Z, Papp Z. A ventriculomegalia/hydrocephalus kórerdete 230 prenatalisan diagnosztizált eset kapcsán. Magy N orv L 2004; 67: Joó JG, Tóth Z, Beke A, Papp Cs, Tóth-Pál E, Szigeti Z, Papp Z. A ventriculomegalia/hydrocephalus praenatalis diagnosztikája 230 vizsgált eset kapcsán. Magy N orv L 2004; 67: Joó JG, Beke A, Papp Cs, Tóth-Pál E, Szigeti Z, Bán Z, Papp Z. Prenatal diagnosis, phenotypic and obstetric characteristics of holoprosencephaly. Fetal Diagn Ther 2005; 20: IF: 0, Joó JG, Beke A, Papp C, Tóth-Pál E, Szigeti Z, Papp Z. Prenatal diagnosis, phenotypic and obstetric characteristics of holoprosencephaly. In: Perinatal Medicine. Ed.: A. Kurjak and F. Chervenak, Medimond Publisher, Bologna, pp Joó, JG, Beke A, Tóth-Pál E, Hargitai B, Szigeti Z., Papp C, Papp Z. Trisomy 20 mosaicism and nonmosaic trisomy 20. J Reprod Med 2006; 51; IF: 0,867 17

18 6. Joó JG, Beke A, Tóth-Pál E, Hargitai B, Szigeti Zs, Csaba Á, Papp Cs, Papp Z. A 20-as kromoszómát érint numerikus, illetve strukturális eltérések három eset alapján. Magy N orv L 2006; 69: Hupuczi P, Rigó B, Sziller I, Szabó G, Szigeti Z, Papp Z. Follow-Up Analysis of Pregnancies Complicated by HELLP Syndrome. Fetal Diagn Ther 2006; 21: IF: 0, Joó JG, Beke A, Tóth-Pál E, Papp Cs, Szigeti Zs, Csaba Á, Mezei G, Lázár L, Papp Z: Az iniencephalia f bb diagnosztikai, illetve patológiai jellegzetességei 24 eset tükrében. Magy N orv L 2007; 70: Joó JG, Beke A, Papp Cs, Tóth-Pál E, Csaba Á, Szigeti Zs, Lázár L, Nagy GyR, Bán Z, Oroszné NJ, Papp Z. Praenatalisan diagnosztizált translocatiók a genetikai tanácsadás gyakorlatában. Magy N orv L 2007; 70: Joó JG, Beke A, Papp C, Szigeti Z, Csaba Á, Papp Z. Major diagnostic and pathological features of iniencephaly based on twenty-four cases. Fetal Diagn Ther 2007; (elfogadva) IF: 0, Joó JG, Beke A, Szigeti Z, Csaba Á, Mezei G, Tóth-Pál E, Papp C. Craniospinal malformations in a twelve-year fetopathological study; the efficacy of ultrasonography in view of fetopathologiocal investigations. Early Hum Dev 2007; (elfogadva) IF: 1, Joó JG, Beke A, Papp C, Tóth-Pál E, Csaba Á, Szigeti Z, Papp Z. Neural tube defects in the sample of genetic counselling. Prenat Diagn (elfogadva) IF: 1, Joó JG, Tóth Z, Beke A, Papp C, Tóth-Pál E, Csaba Á, Szigeti Z, Rab A, Papp Z. Etiology, prenatal diagnostics and outcome of ventriculomegaly in 230 cases diagnosed prenatally. Fetal Diagn Ther 2007, (elfogadva) IF: 0,761 A közlemények összesített impakt faktora: 19,221 Els szerz s közlemények impakt faktora: 6,053 18

19 Köszönetnyilvánítás Hálával tartozom témavezet mnek, Dr. Papp Csaba docens úrnak, az I. sz. Szülészeti és N gyógyászati Klinikán m köd Genetikai Centrum vezet jének, hogy klinikai pályám kezdetét l segítette szakmai fejl désemet, irányította munkámat és megismertette velem a klinikai genetika rejtelmeit. Külön köszönöm a dolgozat elkészítésében nyújtott segítségét, tanácsait, türelmét. Köszönettel tartozom Dr. Papp Zoltán professzor úrnak azért, hogy az általa irányított I. Sz. Szülészeti és N gyógyászati Klinikán, valamint az általa megteremtett és megszervezett magzati diagnosztikai centrumban lehet séget biztosított munkám végzéséhez. Életm ve példaként áll el ttem. Köszönettel tartozom továbbá az I. sz. Szülészeti és gyógyászati Klinika genetikai munkacsoportja-, ultrahanglaboratóriuma- és pathológiai-munkacsoportja minden dolgozójának segítségéért, valamint közvetlen munkatársaim támogatásáért. 19

AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS TÉZISEK

AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS TÉZISEK AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS Doktori (Ph.D.) értekezés TÉZISEK Klinikai Orvostudományok: Magzati és újszülöttkori orvostudomány

Részletesebben

Ultrahangvizsgálat során észlelt magzati minor és major anomaliák cytogenetikai háttere

Ultrahangvizsgálat során észlelt magzati minor és major anomaliák cytogenetikai háttere Ultrahangvizsgálat során észlelt magzati minor és major anomaliák cytogenetikai háttere Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Készítette: Dr. Beke Artúr Témavezetõ: Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár Semmelweis

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

Dr. Szigeti Zsanett Judit. Doktori értekezés. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola. Dr. Papp Csaba egyetemi docens

Dr. Szigeti Zsanett Judit. Doktori értekezés. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola. Dr. Papp Csaba egyetemi docens A fetopathológiai vizsgálat, mint a praenatalis diagnosztika min ségellen rzésének lehetséges formája. Tapasztalataink a leggyakrabban el forduló magzati triszómiák kapcsán. Doktori értekezés Dr. Szigeti

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

A magzati kromoszóma- rendellenességek non-invazív genetikai tesztelése

A magzati kromoszóma- rendellenességek non-invazív genetikai tesztelése A magzati kromoszóma- rendellenességek non-invazív genetikai tesztelése Tények és ajánlások Dr. med. habil. Papp Csaba egyetemi docens 1 Bevezetés Az anyai vérben keringő szabad magzati DNS-t vizsgáló

Részletesebben

A 21-es triszómia szűrése napjainkban

A 21-es triszómia szűrése napjainkban EREDETI KÖZLEMÉNY A 21-es triszómia szűrése napjainkban Az anyai életkor valóban olyan fontos? Szabó Andrea dr. 1 Alasztics Bálint dr. 2 Bánhidy Ferenc dr. 1 Valent Sándor dr. 1 1 Semmelweis Egyetem, Általános

Részletesebben

A MAGZATI SEJTEKBŐL VÉGZETT JÖVŐBELI NONINVAZÍV DIAGNOSZTIKA KIBONTAKOZÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

A MAGZATI SEJTEKBŐL VÉGZETT JÖVŐBELI NONINVAZÍV DIAGNOSZTIKA KIBONTAKOZÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei A MAGZATI SEJTEKBŐL VÉGZETT JÖVŐBELI NONINVAZÍV DIAGNOSZTIKA KIBONTAKOZÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Készítette: Dr. Nagy Gyula Richárd Témavezető: Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár

Részletesebben

Az Integrált-teszt. teszt összehasonlítása a jelenlegi terhesgondozás gyakorlatával

Az Integrált-teszt. teszt összehasonlítása a jelenlegi terhesgondozás gyakorlatával Az Integrált-teszt teszt összehasonlítása a jelenlegi terhesgondozás gyakorlatával Skriba Eszter /Állami Egészségügyi Központ/ Merhala Zoltán Timmermann Gábor /SE.II. Női Klinika/ Magzati Diagnosztikai

Részletesebben

A DOWN-SZ DILEMMÁI PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR MASZNUT X. NEMZETI KONGRESSZUSA PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ NYÍREGYHÁZA, 2009. SZEPTEMBER 3-5.

A DOWN-SZ DILEMMÁI PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR MASZNUT X. NEMZETI KONGRESSZUSA PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ NYÍREGYHÁZA, 2009. SZEPTEMBER 3-5. A DOWN-SZ SZŰRÉS DILEMMÁI PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ GYŐR MASZNUT X. NEMZETI KONGRESSZUSA NYÍREGYHÁZA, 2009. SZEPTEMBER 3-5. A DOWN-SZINDRÓMA GYAKORISÁGA (VRONY 2007) ÖSSZES

Részletesebben

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT A terhességek kb. 1%-ában az újszülött teljesen egészséges szülőktől súlyos szellemi vagy testi fogyatékkal születik. A veleszületett értelmi

Részletesebben

Quartett-teszt. a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére

Quartett-teszt. a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére www.fetalmedicine.hu Quartett-teszt a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére Komplex megoldások a Down-kór szûrésében A szûrôvizsgálatot

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Készítette: Dr. Bán Zoltán. Témavezetô: Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Készítette: Dr. Bán Zoltán. Témavezetô: Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola A magzat számbeli chromosoma-rendellenességeinek kimutatása magzatvíz- és chorionboholymintákból quantitatív fluoreszcens polimeráz láncreakció módszerrel Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Készítette:

Részletesebben

Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra.

Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra. Egészséges magzat, biztonságos jövő Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra. A veleszületett fejlődési

Részletesebben

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István www.szulesz-nogyogyaszt.hu 1. Fogamzás előtti ( praeconceptionalis ) tanácsadás, gondozás 2. Kismamák gondozása a szülésig 1. A kismama és fejlődő magzatának

Részletesebben

A DOWN-KÓR SZŰRÉSE. Down-kór szűrés az egészséges babákért és a boldog kismamákért. Mi az a Down szindróma? A Down szindróma tünetei:

A DOWN-KÓR SZŰRÉSE. Down-kór szűrés az egészséges babákért és a boldog kismamákért. Mi az a Down szindróma? A Down szindróma tünetei: A DOWN-KÓR SZŰRÉSE Kedves Kismama! Gratulálunk születendő gyermekéhez! Ön és családja bizonyára örömmel várják az újszülött érkezését, azonban a legtöbb kismamához hasonlóan Önben is felmerül, hogy a szülés

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A Down-kór prenatális szűrése és diagnosztikája

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A Down-kór prenatális szűrése és diagnosztikája Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A Down-kór prenatális szűrése és diagnosztikája Készítette: A Klinikai Genetikai Szakmai Kollégium (Egyeztetve: A Szülészeti-Nőgyógyászati Szakmai Kollégiummal)

Részletesebben

Praenatalisan diagnosztizált craniospinalis rendellenességek jellegzetességeinek retrospektív vizsgálata

Praenatalisan diagnosztizált craniospinalis rendellenességek jellegzetességeinek retrospektív vizsgálata Praenatalisan diagnosztizált craniospinalis rendellenességek jellegzetességeinek retrospektív vizsgálata Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Készítette: Dr. Joó József Gábor Témavezető: Dr. Papp Zoltán egyetemi

Részletesebben

Egyetemi tudományos (Ph.D.) értekezés. Genetikai amniocentesis singularis és ikerterhességekben. Írta: Dr. Tóth-Pál Ernő egyetemi adjunktus

Egyetemi tudományos (Ph.D.) értekezés. Genetikai amniocentesis singularis és ikerterhességekben. Írta: Dr. Tóth-Pál Ernő egyetemi adjunktus Egyetemi tudományos (Ph.D.) értekezés Genetikai amniocentesis singularis és ikerterhességekben Írta: Dr. Tóth-Pál Ernő egyetemi adjunktus Program: "Magzati és újszülöttkori orvostudomány" Semmelweis Egyetem

Részletesebben

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak 21-es triszómia: Mi az a Down kór Down-kór gyakorisága: 0,13% Anya életkora (év) 20 25 30 35 40 45 49 Down-kór

Részletesebben

1. Protokoll alkalmazási területe A Down-kór méhen belüli szűrése és diagnosztikája Magyarországon.

1. Protokoll alkalmazási területe A Down-kór méhen belüli szűrése és diagnosztikája Magyarországon. A DOWN-KÓR PRENATÁLIS SZŰRÉSE ÉS DIAGNOSZTIKÁJA I. Alapvető megfontolások 1. Protokoll alkalmazási területe A Down-kór méhen belüli szűrése és diagnosztikája Magyarországon. 2. A protokoll bevezetésének

Részletesebben

EüM szakmai protokoll

EüM szakmai protokoll 1. oldal EüM szakmai protokoll a Down-kór prenatális szűréséről és diagnosztikájáról 1 Készítette: a Klinikai Genetikai Szakmai Kollégium, egyeztetve a Szülészeti-Nőgyógyászati Szakmai kollégiummal (1.

Részletesebben

Kombinált-teszt a Down-kór és egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek kiszûrésére

Kombinált-teszt a Down-kór és egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek kiszûrésére Kombinált-teszt a Down-kór és egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek kiszûrésére MAGZATI DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT 1148 Budapest, Bolgárkerék utca 3. Telefon: +36 1 273 1913 Fax: +36 1 273 1914 Mobil:

Részletesebben

Magzati aneuploidiák szabadnukleinsav-alapú, nem invazív diagnosztikája

Magzati aneuploidiák szabadnukleinsav-alapú, nem invazív diagnosztikája ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK Magzati aneuploidiák szabadnukleinsav-alapú, nem invazív diagnosztikája Lázár Levente dr. Nagy Gyula Richárd dr. Rigó János jr. dr. Nagy Bálint dr. Semmelweis Egyetem, Általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÁRANDÓSSÁG ALATT KÉRHETŐ SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL KIEMELT TÁMOGATÓNK: Istenhegyi Géndiagnosztikai, Nőgyógyászati és Családtervezési Centrum

TÁJÉKOZTATÓ A VÁRANDÓSSÁG ALATT KÉRHETŐ SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL KIEMELT TÁMOGATÓNK: Istenhegyi Géndiagnosztikai, Nőgyógyászati és Családtervezési Centrum TÁJÉKOZTATÓ A VÁRANDÓSSÁG ALATT KÉRHETŐ SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL KIEMELT TÁMOGATÓNK: Istenhegyi Géndiagnosztikai, Nőgyógyászati és Családtervezési Centrum http://gendiagnosztika.hu 1125 Budapest, Zalatnai utca

Részletesebben

Integrált-teszt. a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére

Integrált-teszt. a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére www.fetalmedicine.hu Integrált-teszt a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére Komplex megoldások a Down-kór szûrésében A szûrôvizsgálatot

Részletesebben

PrenaTest. Egészségügyi szakembereknek szóló tájékoztató

PrenaTest. Egészségügyi szakembereknek szóló tájékoztató PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, non-invazív prenatális molekuláris genetikai vizsgálat a magzati 13-as, 18-as és 21-es triszómia kimutatására, anyai vérből végzett DNS

Részletesebben

A (human)genetika alapja

A (human)genetika alapja A (human)genetika alapja Genom diagnosztika - születés elött - tünetek megjelenése elött - hordozó diagnosztika Prenatalis genetikai diagnosztika indikációi emelkedett valószinüség egy gén betegségre egyik

Részletesebben

Egészségügyi szakembereknek szóló tájékoztató

Egészségügyi szakembereknek szóló tájékoztató Egészségügyi szakembereknek szóló tájékoztató Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, non-invazív prenatális molekuláris genetikai vizsgálat a magzati 13-as, 18-as és 21-es triszómia,

Részletesebben

A magzat növekedésbeli eltérései. A várandós nő tüdő, gastrointestinalis, máj és neurológiai kórképei

A magzat növekedésbeli eltérései. A várandós nő tüdő, gastrointestinalis, máj és neurológiai kórképei A magzat növekedésbeli eltérései. A várandós nő tüdő, gastrointestinalis, máj és neurológiai kórképei Prof. Dr. Rigó János egyetemi tanár, igazgató Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz.

Részletesebben

EREDETI KÖZLEMÉNY EREDETI KÖZLEMÉNY

EREDETI KÖZLEMÉNY EREDETI KÖZLEMÉNY EREDETI KÖZLEMÉNY Magzati-újszülöttkori fejlődési rendellenességek praenatalis ultrahangvizsgálatának eredményessége, a nehézségi és a bizonytalansági faktorok vizsgálata Erős Fanni Rebeka dr. eke Artúr

Részletesebben

PROGRAM. 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések

PROGRAM. 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések Nyitó előadások Papp Zoltán (Budapest) - Tóth Zoltán (Debrecen) - Szabó István (Budapest) A szülészeti és nőgyógyászati ellátás aktuális

Részletesebben

Vizsgált kromoszóma-rendellenességek

Vizsgált kromoszóma-rendellenességek Vizsgált kromoszóma-rendellenességek A 21-es kromoszóma számbeli többlete okozza a Downkórt (21-es triszómia), mely a leggyakoribb, értelmi és testi fogyatékossággal járó kromoszóma-rendellenesség. Születési

Részletesebben

A várandós nő gondozása

A várandós nő gondozása A várandós nő gondozása Dr. Rigó János egyetemi tanár, igazgató Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika A terhesgondozás célja 26/2014. (IV. 8.) EMMI

Részletesebben

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N N E M Z E T K Ö Z I S Z Ü L É S Z E T I U L T R A H A N G T O V Á B B K É P Z Ő T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N A Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság megalakulása óta törekszik a

Részletesebben

Management of severe oligohydramnios with antepartum transabdominal amnioinfusion

Management of severe oligohydramnios with antepartum transabdominal amnioinfusion Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Management of severe oligohydramnios with antepartum transabdominal amnioinfusion Súlyos oligohydramnion kezelése

Részletesebben

XII. Down Szimpózium: Tudományos továbbképzés a magzati orvostan aktuális fejezeteiből P R O G R A M. 2014. június 5. CSÜTÖRTÖK

XII. Down Szimpózium: Tudományos továbbképzés a magzati orvostan aktuális fejezeteiből P R O G R A M. 2014. június 5. CSÜTÖRTÖK XII. Down Szimpózium: Tudományos továbbképzés a magzati orvostan aktuális fejezeteiből P R O G R A M 2014. június 5. CSÜTÖRTÖK 9:00 Megnyitó Szabó János 1,2, Széll Márta 1 SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet

Részletesebben

Gondolatok a Down-szindróma szűréséről

Gondolatok a Down-szindróma szűréséről Gondolatok a Down-szindróma szűréséről GARDÓ SÁNDOR DR. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Győr A szerző röviden összefoglalja a Down-szindróma fontosabb klinikai tüneteit

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

XIII. DOWN SZIMPÓZIUM: TUDOMÁNYOS TOVÁBBKÉPZÉS A MAGZATI ORVOSTAN AKTUÁLIS FEJEZETEIBŐL PROGRAM 2016. ÁPRILIS 21. CSÜTÖRTÖK

XIII. DOWN SZIMPÓZIUM: TUDOMÁNYOS TOVÁBBKÉPZÉS A MAGZATI ORVOSTAN AKTUÁLIS FEJEZETEIBŐL PROGRAM 2016. ÁPRILIS 21. CSÜTÖRTÖK XIII. DOWN SZIMPÓZIUM: TUDOMÁNYOS TOVÁBBKÉPZÉS A MAGZATI ORVOSTAN AKTUÁLIS FEJEZETEIBŐL 9:30 Megnyitó Széll Márta, Szabó János SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet PROGRAM 206. ÁPRILIS 2. CSÜTÖRTÖK 9:35 Kromoszóma-mozaikok:

Részletesebben

ELSŐ TRIMESZTERI KITERJESZTETT SZŰRÉS

ELSŐ TRIMESZTERI KITERJESZTETT SZŰRÉS ELSŐ TRIMESZTERI KITERJESZTETT SZŰRÉS Dr. Csermely Gyula Szeged 2010.06.11. AZ ULTRAHANGKÉSZÜLÉK ÉS A TUDÁS FEJLŐDÉSE A szűrhető fejlődési rendellenességek 2/3-a az első trimeszteri ultrahang vizsgálat

Részletesebben

A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NÔGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG VIII. NEMZETI KONGRESSZUSA

A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NÔGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG VIII. NEMZETI KONGRESSZUSA A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NÔGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG VIII. NEMZETI KONGRESSZUSA Budapest, 2005. szeptember 16-18. MEGHÍVÓ A kongresszus rendezôje: Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nôgyógyászati

Részletesebben

Transcervicalis embryoscopia missed ab. esetén

Transcervicalis embryoscopia missed ab. esetén Hysteroscopia Transcervicalis embryoscopia missed ab. esetén Dr. Csécsei Károly, Dr. Musch Nikolett, Dr. Peitl Szilárd, Dr. Berkes Sándor Sopron MJV Erzsébet Kórház a DEOEC Oktató Kórháza Szülészeti és

Részletesebben

Magzati ellenőrzés fajtái 1.

Magzati ellenőrzés fajtái 1. Magzati ellenőrzés fajtái 1. Antenatalis ( szülés előtti) ellenőrzés Magzatmozgás vizsgálata: reggel 9-től mikorra mozdul 10-et a magzat ( norm.: kb 2-3 óra, tovább vizsgálat kell ha 10 óránál több, vagy

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a Down-kór prenatális szűréséről és diagnosztikájáról. hatályos:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a Down-kór prenatális szűréséről és diagnosztikájáról. hatályos: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a Down-kór prenatális szűréséről és diagnosztikájáról 2016. EüK. 22. szám Típusa: klinikai egészségügyi szakmai irányelv Azonosító: 000860 Érvényesség

Részletesebben

Hat terhes isotretinoinkezelésének értékelése MSzNUT Pécs 2011 TIMMERMANN Gábor*, KONDÉR Béla**, GIDAI JÁNOS*, CZEIZEL Endre*** *SE. II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika **Jávorszky Ödön Kórház

Részletesebben

Egyetemi Doktori (Ph. D.) Értekezés Tézisei

Egyetemi Doktori (Ph. D.) Értekezés Tézisei Egyetemi Doktori (Ph. D.) Értekezés Tézisei A Doppler-ultrahangvizsgálat szerepe a kóros lepényi m ködés és a magzati hipoxia felismerésében Írta: Dr. Aranyosi János Témavezet : Prof. Dr. Tóth Zoltán egyetemi

Részletesebben

Veleszületett rendellenességek

Veleszületett rendellenességek BETEGSÉGEKRŐL RÖVIDEN BETEGSÉGEKRŐ L RÖVIDEN Veleszületett rendellenességek Hydrocephalus Langmár Zoltán dr. 1, 2 Németh Miklós dr. 1 Csaba Ákos dr. 2 Beke Artúr dr. 2 Joó József Gábor dr. 2 1 Fővárosi

Részletesebben

Quantitatív fluoreszcens polimeráz láncreakcióval kimutatható magzati chromosoma-rendellenességek

Quantitatív fluoreszcens polimeráz láncreakcióval kimutatható magzati chromosoma-rendellenességek GENETIKA Magyar Nôorvosok Lapja 69, 203 209 (2006) Quantitatív fluoreszcens polimeráz láncreakcióval kimutatható magzati chromosoma-rendellenességek BÁN ZOLTÁN DR., NAGY BÁLINT DR., PAPP CSABA DR., OROSZNÉ

Részletesebben

PRÉMIUM SZÍNVONALÚ VÁRANDÓSGONDOZÁSI CSOMAGOK AZ RMC-BEN

PRÉMIUM SZÍNVONALÚ VÁRANDÓSGONDOZÁSI CSOMAGOK AZ RMC-BEN PRÉMIUM SZÍNVONALÚ VÁRANDÓSGONDOZÁSI CSOMAGOK AZ RMC-BEN PRÉMIUM SZÍNVONALÚ VÁRANDÓSGONDOZÁSI CSOMAGOK AZ RMC-BEN Rendelőnkben teljes körű várandósgondozást nyújtunk, mely nemcsak a magyar egészségügyi

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

A MAGZATI VESE HYPERECHOGENITÁSÁNAK PRENATALIS ÉS POSTNATALIS ÉRTÉKELÉSE PRE-ECLAMPSIÁS TERHESSÉGEKBEN ÉS INTRAUTERIN RETARDÁCIÓBAN

A MAGZATI VESE HYPERECHOGENITÁSÁNAK PRENATALIS ÉS POSTNATALIS ÉRTÉKELÉSE PRE-ECLAMPSIÁS TERHESSÉGEKBEN ÉS INTRAUTERIN RETARDÁCIÓBAN A MAGZATI VESE HYPERECHOGENITÁSÁNAK PRENATALIS ÉS POSTNATALIS ÉRTÉKELÉSE PRE-ECLAMPSIÁS TERHESSÉGEKBEN ÉS INTRAUTERIN RETARDÁCIÓBAN Ph.D. értekezés tézisei Dr. Surányi Andrea Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Publikációk. 4. Tóth A, Gaál M, László J: Der zytogenetische Hintergrund der männlichen Infertilität. Zbl Gynäkol 104, 1475-89, 1982 (imp.

Publikációk. 4. Tóth A, Gaál M, László J: Der zytogenetische Hintergrund der männlichen Infertilität. Zbl Gynäkol 104, 1475-89, 1982 (imp. Publikációk 1. Tóth A, Kovács A, Fáncsi T: Superior brachygnathia in a roe deer, cytogenetic stuides. 22. Intern. Symp. Erkrankungen der Zootiere (Arnhem 1980) 2. László J, Gaál M, Bősze P, Tóth A: A centromerikus

Részletesebben

A 20-as kromoszómát érintô numerikus, illetve strukturális eltérések három eset alapján

A 20-as kromoszómát érintô numerikus, illetve strukturális eltérések három eset alapján GENETIKA Magyar Nôorvosok Lapja 69, 139 144 (2006) A 20-as kromoszómát érintô numerikus, illetve strukturális eltérések három eset alapján DR. JOÓ JÓZSEF GÁBOR, DR. BEKE ARTÚR, DR. TÓTH-PÁL ERNÔ, DR. HARGITAI

Részletesebben

Integrált-teszt. a Down-kór, más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére. II. vérvétel idôpontja:

Integrált-teszt. a Down-kór, más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére. II. vérvétel idôpontja: II. vérvétel idôpontja: Integrált-teszt a Down-kór, más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére MAGZATI DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT 1148 Budapest, Bolgárkerék

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG XXXVI. KONGRESSZUSÁRÓL Pécs, 2010. november 19 20.

BESZÁMOLÓ A MAGYAR CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG XXXVI. KONGRESSZUSÁRÓL Pécs, 2010. november 19 20. FIGYELŐ BESZÁMOLÓ A MAGYAR CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG XXXVI. KONGRESSZUSÁRÓL Pécs, 2010. november 19 20. A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság XXXVI. kongresszusának bevezető

Részletesebben

Campomeliás dysplasia praenatalis felismerése ultrahangvizsgálattal

Campomeliás dysplasia praenatalis felismerése ultrahangvizsgálattal ULTRAHANGVIZSGÁLAT Esetismertetés Campomeliás dysplasia praenatalis felismerése ultrahangvizsgálattal Nagy Gábor, Vreczenár László BEVEZETÉS A campomeliás dysplasia egy jellegzetes csontosodási rendellenesség,

Részletesebben

XIII. DOWN SZIMPÓZIUM

XIII. DOWN SZIMPÓZIUM 9:30 Megnyitó Széll Márta, SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet 2016. április 21. CSÜTÖRTÖK GENETIKAI SZŰRŐVIZSGÁLATOK ANYAI KERINGÉSBEN LÉVŐ MAGZATI DNS-BŐL 9:40 Kromoszóma-mozaikok: eredet és következmények

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása

Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása Interjú Prof. Dr. Rigó Jánossal és Dr. Bokor Attila adjunktussal Az IME Az egészségügyi vezetők szaklapja két éve elindított nőgyógyászati rovatában a hazai

Részletesebben

A DOWN-SZINDRÓMA PRAENATALIS SZŐRÉSÉNEK ETIKAI

A DOWN-SZINDRÓMA PRAENATALIS SZŐRÉSÉNEK ETIKAI A DOWN-SZINDRÓMA PRAENATALIS SZŐRÉSÉNEK ETIKAI KÉRDÉSEI PhD értekezés tézisei Tóth Adél Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Genetikai Intézet 2009 A PHD DOLGOZAT ALAPJÁT KÉPEZİ

Részletesebben

A HYCOSY vizsgálat újabb diemenziói iói Timmermann Gábor*, Kondér Béla** *Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti Klinika, ** Jávorszky Ödön Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, Vác MSzNUT Pécs 2011 2012.01.02.

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. A terhesség első trimeszterében ultrahanggal diagnosztizált subchorialis és

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. A terhesség első trimeszterében ultrahanggal diagnosztizált subchorialis és DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A terhesség első trimeszterében ultrahanggal diagnosztizált subchorialis és retroplacentaris haematomák klinikai jelentősége Dr. Nagy Sándor Budapest, 2005. Semmelweis

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

XIII. DOWN SZIMPÓZIUM Tudományos továbbképzés a magzati orvostan aktuális fejezeteiből. 2016. április 21. CSÜTÖRTÖK

XIII. DOWN SZIMPÓZIUM Tudományos továbbképzés a magzati orvostan aktuális fejezeteiből. 2016. április 21. CSÜTÖRTÖK XIII. DOWN SZIMPÓZIUM Tudományos továbbképzés a magzati orvostan aktuális fejezeteiből 9:0 Megnyitó Széll Márta, Szabó János SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet 06. április. CSÜTÖRTÖK 9: Kromoszóma-mozaikok:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola KALMÁR GABRIELLA Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok és az életminıség területi összefüggései Ph.D. értekezés

Részletesebben

Embriószelekció PGD-vel genetikai terheltség esetén. Kónya Márton Istenhegyi Géndiagnosztika

Embriószelekció PGD-vel genetikai terheltség esetén. Kónya Márton Istenhegyi Géndiagnosztika Embriószelekció PGD-vel genetikai terheltség esetén Kónya Márton Istenhegyi Géndiagnosztika A praeimplantatiós genetikai diagnosztika (PGD) a praenatalis diagnosztika legkorábbi formája, a beágyazódás

Részletesebben

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN 1 Opponensi vélemény: TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Című doktori értekezéséről Disszertáns dicséretesen korszerű problémakört választott értekezésének

Részletesebben

Opponensi Vélemény Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR alkalmazása a klinikai genetikai gyakorlatban ' című értekezéséről

Opponensi Vélemény Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR alkalmazása a klinikai genetikai gyakorlatban ' című értekezéséről Opponensi Vélemény Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR alkalmazása a klinikai genetikai gyakorlatban ' című értekezéséről Dr. Nagy Bálint az MTA doktora fokozat megszerzéséhez a fenti címen nyújtott be a

Részletesebben

Dr. Csécsei Károly Péter tudományos előadásai, közleményei, publikációi, könyv, könyvfejezetek (1974-2011)

Dr. Csécsei Károly Péter tudományos előadásai, közleményei, publikációi, könyv, könyvfejezetek (1974-2011) Dr. Csécsei Károly Péter tudományos előadásai, közleményei, publikációi, könyv, könyvfejezetek (1974-2011) Tudományos közlemények áttekintő adatai 2012, MTA (csak tudományos közlemények) közlemény (független

Részletesebben

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI Orosz Mónika ÁOK VI. évfolyam Témavezető: Dr. Deli Tamás DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika POLYCYSTÁS OVARIUM SZINDRÓMA Rotterdami Kritériumok

Részletesebben

A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA

A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA Pécs, 2011. október 6-7-8. Tervezett Program 2011-10-06. Csütörtök 18.00 Megnyitó, üdvözlések, tiszteletbeli tag beiktatása Elnökség:

Részletesebben

A kismedencei süllyedés sebészete

A kismedencei süllyedés sebészete A kismedencei süllyedés sebészete Baross utcai Szülészeti Esték (64.) A I. Sz. Szülészeti és Nıgyógyászati Klinikájának szakmai továbbképzı sorozata A kismedencei süllyedés sebészete Elıadók: DR. BÓDIS

Részletesebben

Iskolai veszélyeztetettség és pályaszocializáció*

Iskolai veszélyeztetettség és pályaszocializáció* PÁLYAVÁLASZTÁS LÁSZLÓ KLÁRA RITOÖKNÉ ÁDÁM MAGDA SUSANSZKY EVA Iskolai veszélyeztetettség és pályaszocializáció* A megfelelő szocializációs minták hiányában bizonytalan, esetleges, könynyen megzavarható

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Behcet-kór Verzió 2016 2. DIAGNÓZIS ÉS TERÁPIA 2.1 Hogyan diagnosztizálható? A diagnózis főként klinikai tünetek alapján állítható fel. 1-5 év is eltelhet,

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Angyal Zsuzsanna 1. Bevezetés Magyarország régi nehézipari vidékeit még ma is sok helyen csúfítják erőművekből vagy ipari üzemekből származó

Részletesebben

A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium Szindróma összehasonlítása

A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium Szindróma összehasonlítása Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus Képalkotó diagnosztika analitikus szakirány A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

Egyes kockázati tényezők és kórjóslatot befolyásoló beavatkozások vizsgálata hármasiker-terhességben

Egyes kockázati tényezők és kórjóslatot befolyásoló beavatkozások vizsgálata hármasiker-terhességben Egyes kockázati tényezők és kórjóslatot befolyásoló beavatkozások vizsgálata hármasiker-terhességben Doktori tézisek Dr. Hruby Ervin Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Nanosomia A kivizsgálás indikációi, irányai. Dr. Halász Zita egyetemi docens Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika, Budapest

Nanosomia A kivizsgálás indikációi, irányai. Dr. Halász Zita egyetemi docens Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika, Budapest Nanosomia A kivizsgálás indikációi, irányai Dr. Halász Zita egyetemi docens Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika, Budapest Az ideális növekedés alapfeltétele adequat táplálkozás, energia bevitel krónikus

Részletesebben

Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen

Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen MOTTÓ Kevesebb időbe telik valamit jól csinálni, mint megmagyarázni, hogy miért nem

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

DIFFERENCIÁLIS DEMOGRÁFIAI KÖZELÍTÉSEK FELHASZ- NÁLHATÓSÁGA: KÖZELÍTÉSEK, MÓDSZEREK, PÉLDÁK

DIFFERENCIÁLIS DEMOGRÁFIAI KÖZELÍTÉSEK FELHASZ- NÁLHATÓSÁGA: KÖZELÍTÉSEK, MÓDSZEREK, PÉLDÁK DIFFERENCIÁLIS DEMOGRÁFIAI KÖZELÍTÉSEK FELHASZ- NÁLHATÓSÁGA: KÖZELÍTÉSEK, MÓDSZEREK, PÉLDÁK KLINGER ANDRÁS 1. Differenciális demográfiai mutatószámok fogalma és számításának alapelvei A demográfiai vizsgálatok

Részletesebben

Ultrahangvizsgálat során észlelt magzati minor és major anomaliák cytogenetikai háttere. Ph.D. értekezés

Ultrahangvizsgálat során észlelt magzati minor és major anomaliák cytogenetikai háttere. Ph.D. értekezés Ultrahangvizsgálat során észlelt magzati minor és major anomaliák cytogenetikai háttere Ph.D. értekezés Készítette: Dr. Beke Artúr Témavezető: Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár Semmelweis Egyetem Doktori

Részletesebben

DR. MARTON TAMÁS egyetemi tanársegéd

DR. MARTON TAMÁS egyetemi tanársegéd TÉZISEK Magzati és újszülöttkori orvostudomány Akreditált (Ph.D.) program (Programvezető: Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár) A HUMÁN MAGZAT FETOPATHOLÓGIAI VIZSGÁLATA ÍRTA: DR. MARTON TAMÁS egyetemi tanársegéd

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. CÉH-IPARTESTÜLET-SZÖVETKEZET. Társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. CÉH-IPARTESTÜLET-SZÖVETKEZET. Társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei CÉH-IPARTESTÜLET-SZÖVETKEZET. Társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban Szonda István Témavezető: Dr. Ujváry Zoltán DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Tónuszavar diagnózis miatt rehabilitációra utalt csecsemők

Tónuszavar diagnózis miatt rehabilitációra utalt csecsemők Tónuszavar diagnózis miatt rehabilitációra utalt csecsemők fejlődésének nyomonkövetése Dr Szabó Éva Dr Nagy Beáta Bakó Adél EJK Non profit Kft DE Népegészségügyi Tanszék Gyermekrehabilitáció Kell-e kezelni

Részletesebben

KÖZPONTBAN A GYERMEK

KÖZPONTBAN A GYERMEK KÖZPONTBAN A GYERMEK Térségi ellátás és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Észak- közép- magyarországi térség Korszerű terhesgondozás Dr. Bálint Koppány Korszerű terhesgondozás A terhesgondozás célja:

Részletesebben

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

MEGRENDELŐ TERHESGONDOZÁSI CSOMAG SZOLGÁLTATÁSHOZ

MEGRENDELŐ TERHESGONDOZÁSI CSOMAG SZOLGÁLTATÁSHOZ MEGRENDELŐ TERHESGONDOZÁSI CSOMAG SZOLGÁLTATÁSHOZ páciens neve címe TAJ száma kezelőorvos neve, ha a páciens választott orvost Szüless nálunk! Otthonos és biztonságos! A MAI NAPON MEGRENDELEM A RÓBERT

Részletesebben

(54) Radiográfus (52) Sugárterápiás szakasszisztens (54) Röntgenasszisztens Röntgenasszisztens (52)

(54) Radiográfus (52) Sugárterápiás szakasszisztens (54) Röntgenasszisztens Röntgenasszisztens (52) 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT 5.A. Képi diagnosztika 5.E. Radiofarmakológia 5.3. Diagnosztikai képalkotó 5.4. Radio-farmakológiai szakasszisztens 5.5. Radio-farmakológiai szakasszisztens (egészségügyi

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés

Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés A TERHESSÉG ELSŐ TRIMESZTERÉBEN ULTRAHANGGAL DIAGNOSZTIZÁLT SUBCHORIALIS ÉS RETROPLACENTARIS HAEMATOMÁK KLINIKAI JELENTŐSÉGE DR. NAGY SÁNDOR Budapest, 2005. Semmelweis

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem. Egészségtudományi Kar. Egészségtudományi Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem. Egészségtudományi Kar. Egészségtudományi Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Növekedési faktorok placentáris génexpressziójának kóroki szerepe a méhen belüli növekedési

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

Paradigma-váltás a prenatalis diagnosztikában

Paradigma-váltás a prenatalis diagnosztikában Paradigma-váltás a prenatalis diagnosztikában A non-invazív DNS-alapú prenatalis tesztelés A klinikai alkalmazás szempontjai és tapasztalatai Dr. med. habil. Papp Csaba egyetemi docens A prenatalis diagnosztika

Részletesebben

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Debrecen, 2011. április Dr. Pásti Gabriella mb. megyei tiszti

Részletesebben