PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009."

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén címő pályázati felhíváshoz EA_NORVEGALAP Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2009.

2 Tartalomjegyzék 1. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus program - a pályázati alap háttere A pályázati alap célja és prioritásai A pénzügyi keret A pályázat tárgya A támogatott projekthez kapcsolódó tevékenységek A támogatás formája, futamideje A támogatásra jogosultak köre Az elszámolható költségek A projekt finanszírozásának módja Útmutató a pályázati csomag összeállításához Az elbírálási, kiválasztási szempontok A célok számszerősítésére használt mutatószámok (indikátorok) A pályamővek benyújtásának helye, módja, határideje Kapcsolattartás, információszolgáltatás Szerzıdéskötés és teljesítés Monitoring Nyilvánosság A támogatott projektek végrehajtásához kapcsolódó fontosabb jogszabályok és dokumentumok listája Mellékletek

3 1. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus program - a pályázati alap háttere A május 1-én hatályba lépett EU-EGT szerzıdés értelmében az EGT nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat fizetnek a belsı piaci részvételért. Ez a hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezéső, új támogatási forma alapját. Az Európai Gazdaság Térségérıl szóló megállapodás 128. cikkének megfelelıen az Európai Unióhoz 2004-ben újonnan csatlakozott tíz tagállam kérelmezte, hogy az EGT megállapodás részesévé váljon. A részvétel feltételeirıl az eredeti szerzıdı felek és a részvételüket kérı államok megkötötték A Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételrıl szóló megállapodást, az ún. EGT kibıvítési megállapodást. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus mellett Norvégia kétoldalú szerzıdésekkel ún. Norvég Finanszírozási Mechanizmust hozott létre a 10 újonnan csatlakozott ország részére. A Finanszírozási Mechanizmusok végrehajtásának alapvetı szabályait az egyrészrıl az EGT államok, illetve Norvégia, másrészrıl a mechanizmusok keretében nyújtott támogatásban részesülı államok között kötött együttmőködési megállapodások rögzítik. A Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtásáról szóló együttmőködési megállapodások aláírására június 10-én, az EGT Finanszírozási Mechanizmus végrehajtásáról szóló együttmőködési megállapodás aláírására pedig július 7-én került sor. Az együttmőködési megállapodásokat a 201/2005. (IX. 27.) kormányrendelet hirdette ki. Az együttmőködési megállapodások szerint a Finanszírozási Mechanizmusok célja elısegíteni az Európai Gazdasági Térségen belüli gazdasági és társadalmi különbségek csökkentését, valamint az EGT tagországok ás a Magyar Köztársaság közötti fokozott együttmőködés által hozzájárulni egy jó kormányzáson, demokratikus intézményeken, jogbiztonságon, az emberi jogok tiszteletén és a fenntartható fejlıdésen alapuló stabil, békés és virágzó Európa biztosításához. E célok elérése érdekében a felek meghatározták a Finanszírozási Mechanizmusok keretében támogatható tevékenységek, ún. kiemelt területek körét. Bár két támogatási alapról van szó, eljárásrendjükben egységesnek tekinthetıek, egységes szabályrendszer vonatkozik rájuk, és egységes intézményrendszer kezeli ıket. A végrehajtás további szabályait a támogatást nyújtó államok által készített iránymutatások rögzítik, amelyek a program hivatalos honlapján (www.eeagrants.org) hozzáférhetıek. Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht márciusában pályázatot nyújtott be a Norvég Alap Pályázati Alapok jogcímére. A pályázatot október 12-én a Projekt Döntıbizottsága, július 9-én pedig a Norvég Finanszírozási Mechanizmus Iroda támogatásra javasolta. Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Program keretében megvalósuló projektek feletti felügyeletet a Közremőködı Szervezet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség látja el. A Norvég Alap társfinanszírozása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére történik. Az Innovációs Alap felett a felügyeletet a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal látja el. 3

4 2. A pályázati alap célja és prioritásai A pályázati program célja a regionális innovációs folyamatok fejlesztése, az alkalmazott kutatások ösztönzése, valamint a kutatási eredmények gyakorlatban való elterjesztésének elısegítése a megújuló energiaforrások és agrár-innováció területén azáltal, hogy az Észak-alföldi Régióban a kutatás-fejlesztést és a technológiai innovációt erısítı projektek jöjjenek létre a régió tudásbázisainál, kiemelten a felsıoktatási intézményeknél (egyetem és fıiskola) és kutatóintézeteknél. A projekteknek piacképes, innovatív termékek, technológiai folyamatok és szolgáltatások létrehozására kell irányulnia. Pályázatot egyénileg vagy konzorciumban lehet benyújtani. Az Észak-alföldi régió szervezetei az alábbi két témakörben nyújthatnak be pályázatot: A. prioritás: K+F együttmőködések támogatása a megújuló energiaforrások, illetve alternatív energiaforrások, kiemelten a geotermikus és vízi energia területén, B. prioritás: K+F együttmőködések támogatása az agrár innováció területén: organikus mezıgazdasági fejlesztések; hazai növény és állatfajták termesztése, illetve tenyésztése, új felhasználási célokra irányuló fajta innováció, állati és növényi termékek fejlesztése, innovatív élelmiszerek fejlesztése, környezetkímélı termesztéstechnológiák fejlesztése. Felhívjuk a figyelmet, hogy egy pályázatot kizárólag egy prioritásra lehet benyújtani, amit a pályázatban meg kell jelölni. A projektben alapkutatás nem támogatható. Az Európai Unió etikai alapelveinek megfelelıen támogatás nem igényelhetı állatkísérletekhez, védett fajokkal való kísérlethez, genetikailag módosított szervezetekkel való kísérlethez, emberi embrionális anyaggal való kísérlethez, egyéb érzékeny területeken végzett kísérletekhez, valamint a megvalósítani kívánt kutatásnak nem lehet negatív hatása a környezetre. 3. A pénzügyi keret A támogatás forrása a EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. A két támogatási alap forrásait az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség folyósítja a pályázóknak. A pályázati támogatást az Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény 8. (1) bek. e) pontjában foglalt jogcímen lehet felhasználni, egyidejőleg figyelembe véve a 146/2007. (VI. 26.), valamint az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérıl szóló 242/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben foglaltakat. A pályázat célkitőzéseinek elérése érdekében a támogatási keretösszeg: Ft, mely magában foglalja az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásait (85%), valamint a támogatásközvetítı által biztosított társfinanszírozást (15%) is. A támogatott projektek várható száma: 5-20 db között. Igényelhetı támogatási összeg: min Ft- max Ft. 4

5 4. A pályázat tárgya 4.1. A támogatott projekthez kapcsolódó tevékenységek a) Általános kutatás-fejlesztési tevékenység Az önálló kutatás-fejlesztés a pályázó által végzett vagy az általa igénybe vett mőszaki fejlesztési tevékenység, amely új, vagy az eddig ismerteknél kedvezıbb tulajdonságokkal rendelkezı technológia, termék vagy szolgáltatás elıállításával kapcsolatos fejlesztési feladatok, vagy ezek egy részének megoldását célozza, valamint ehhez kapcsolódóan a közüzemi szolgáltatások igénybevétele (áram, gáz, víz). b) Prototípus elkészítése Nem piacosítható, demonstrációs céllal készített prototípus elkészítése, illetve a vizsgálatához, minısítéséhez szükséges technológiai háttérszolgáltatás igénybevétele. Pl.: méréstechnika, anyagvizsgálat, megmunkálási, felületkezelési, szerkezetátalakítási stb. technikák, valamint ehhez kapcsolódóan a közüzemi szolgáltatások igénybevétele (áram, gáz, víz). c) A projekt eredményeinek dokumentálása, disszeminációja (kizárólag a projektben támogatott ipari kutatási tevékenységhez kapcsolódóan, max. 10 % a projekt összköltségének arányában) A kutatás-fejlesztési projekt keretében végzett ipari kutatás tudományos eredményeinek széles körben való elterjesztése támogatható a következık szerint: a tudományos eredmény publikálása, az eredményrıl kiadvány készítése, hazai és nemzetközi konferencián való elıadás, hazai vagy nemzetközi kiállításon történı bemutatás. d) Berendezések, felszerelések beszerzése e) Kutatás-fejlesztési célokat szolgáló tudományos eszközök és berendezések beszerzése f) Kísérleti (pilot) rendszerek, tesztkörnyezetek létrehozása. Alapkutatási tevékenységre, termelı kapacitás létrehozásához, illetve termelést bıvítı beruházáshoz nem igényelhetı támogatás! Amennyiben a projektmegvalósítás idıszakában beszerzett eszközöket és a létrehozott kísérleti rendszereket a projektnél nem használják fel teljes élettartamukban, úgy a projekt költségvetésében csak a projekt idıtartamának megfelelı mértékben vehetık figyelembe! 4.2. A támogatás formája, futamideje A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás, azaz a kedvezményezett olyan közvetlen pénzbeli támogatásban részesül, amelyet a nem szerzıdésszerő teljesítés esetétıl eltekintve nem terhel semmiféle visszafizetési kötelezettség. A támogatás futamideje: maximum 9 hónap A nyertes pályázó a projekt támogatásáról szóló döntés kézhezvételének napjától kezdheti meg a projekt kivitelezését a támogatás terhére. 5

6 Ugyanakkor saját kockázatára a pályamő benyújtását követıen elindíthatja a projekt megvalósítását. 5. A támogatásra jogosultak köre Támogatásra jogosultak az Észak-alföldi Régióban bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkezı alább felsorolt szervezetek: felsıfokú oktatási intézmény, (A felsıoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 12. (1) szerint Felsıoktatási intézményként az az intézmény mőködhet, amelyet az e törvényben meghatározott felsıoktatási feladatok ellátására létesítettek, és a Magyar Köztársaság Országgyőlésétıl megkapta az állami elismerést.) alapítvány, (A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény 74/A. (1) értelmében magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság tartós közérdekő célra alapító okiratban alapítványt hozhat létre.) közalapítvány, (A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény 74/G. (1) értelmében a közalapítvány olyan alapítvány, amelyet az Országgyőlés, a Kormány, valamint a helyi önkormányzat képviselı-testülete közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából hoz létre.) non-profit kutatóhely (A kutatás-fejlesztésrıl és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvény c) értelmében nonprofit kutatóhely: a közhasznú szervezetekrıl szóló törvényben meghatározott közhasznú szervezetként, illetve annak keretében mőködı kutatóhely.) amennyiben megfelelnek a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretszabályában (HL 2006/C 323/01) foglalt kutatási szervezet fogalomnak. A kutatási szervezet fogalma: olyan szervezet, például egyetem vagy kutatóintézet, amelynek jogállásától (a köz- vagy a magánjog hatálya alá tartozik-e) és finanszírozási módjától függetlenül elsıdleges célja alapkutatás, ipari kutatás és kísérleti fejlesztés folytatása és azok eredményeinek terjesztése tanítás, közzététel vagy technológiaátadás útján; minden nyereséget ismét ilyen tevékenységekbe, eredményeik terjesztésébe vagy oktatásba fektetnek; azok a vállalkozások, amelyek befolyással lehetnek egy ilyen szervezetre, így például a részvényesek vagy tagok, nem élveznek preferenciális hozzáférést e szervezet kutatási kapacitásaihoz, vagy az általa elért kutatási eredményekhez. Az, hogy a kutatási szervezet az EK-Szerzıdés 87. cikke (1) bekezdésének megfelelıen vállalkozásnak minısül-e, nem annak jogállásától (a közjog vagy magánjog hatálya alá tartozik) vagy gazdasági jellegétıl függ (pl. termel-e nyereséget vagy sem). A vállalkozásnak minısülés szempontjából az a döntı, hogy a kutatási szervezet folytat-e olyan gazdasági tevékenységet, amely egy adott piacon termékek elıállítását és/ vagy szolgáltatások nyújtását foglalja magában. Nem gazdasági tevékenységek állami finanszírozása Amennyiben ugyanazon szervezet gazdasági és nem gazdasági jellegő tevékenységeket egyaránt végez, a gazdasági tevékenység kereszttámogatásának elkerülése érdekében a nem gazdasági tevékenységek állami finanszírozása nem tartozik az EKSzerzıdés 87. cikkének (1) bekezdés alá, 6

7 amennyiben a két tevékenység jellege, költségei és finanszírozása egyértelmően elkülöníthetı. A költségek megfelelı megosztásának bizonyítékai közé tartozhatnak az egyetemek és kutatási szervezetek éves pénzügyi kimutatásai. A kutatási szervezetek elsıdleges tevékenysége rendes körülmények között akkor nem gazdasági természető, ha például: oktatás a jobb és képzettebb emberi erıforrások érdekében, független K+F folytatása az ismeretek kibıvítése és a jobb megértés érdekében, ideértve az együttmőködési K+F-et; a kutatási eredmények terjesztése A technológiaátadásra irányuló tevékenységek (licenciák, a kutatási szervezet által létrehozott tudás kezelésének melléktermékei vagy egyéb formái) nem gazdasági jellegő tevékenységek, amennyiben e tevékenységek belsı természetőek és a belılük származó bevételt a kutatási szervezet elsıdleges tevékenységeibe fektetik be ismét Konzorciumban való pályázás esetén konzorciumvezetı kizárólag a felsıfokú oktatási intézmény vagy non-profit kutatóhely lehet. A konzorcium minimum 2, maximum 5 tagból állhat. Kizáró okok: 1. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: aki vagy amely csıd-, felszámolási eljárás,végelszámolás vagy adósságrendezési eljárás alatt áll; aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibıl juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette; akinek vagy amelynek lejárt esedékességő, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; akit vagy amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı két naptári éven belül államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerısen bírság megfizetésére kötelezett; aki vagy amely gazdálkodó szervezet saját tıkéje, a törzstıke (alaptıke) a jogszabályban elıírt legkisebb mérték alá csökkent; akinek vagy amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi elıírásoknak nem felel meg; aki vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; akirıl vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követıen a pályázat elbírálása során bármikor; aki vagy amely az elmúlt két, pénzügyileg lezárt év mindegyikében a rendelkezésre álló, jóváhagyott számviteli törvény szerinti beszámoló alapján veszteségesen gazdálkodott (tehát lehetıség van pályázni abban az esetben is, ha a pályázó csupán az elızı pénzügyileg lezárt kettı év egyikében gazdálkodott nyereségesen); aki vagy amely a jelen pályázat kihirdetését megelızıen a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap vagy az Atv ának (2) bekezdésében foglalt (cél)elıirányzatok terhére kiírt pályázatokra benyújtott pályamőben valótlan vagy megtévesztı adatot szolgáltatott, illetve a támogatásai szerzıdést neki felróható okból maradéktalanul nem teljesítette, 7

8 aki vagy amely az Alappal, illetve az Atv ának (2) bekezdésében foglalt (cél)elıirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik; amely a nehéz helyzetben lévı vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról szóló 2004/C 244/02 számú bizottsági közlemény 2.1 alpontja szerint nehéz helyzetben lévı vállalkozásnak minısül; akivel vagy amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata van érvényben. 2. Továbbá, nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra jogosultak közül a) aki a pályázati eljárásban döntés-elıkészítıként közremőködı 1 vagy döntéshozó 2 ; b) a kizárt közjogi tisztségviselı 3 ; c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója; d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság; e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezı olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezetı tisztségviselı, az alapítvány kezelı szervének, szervezetének tagja, tisztségviselıje, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintézı vagy képviseleti szervének tagja 4 ; f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezı azon szervezeti egysége, fa) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben együttmőködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), fb) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben párttal közös jelöltet állított országgyőlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson; g) akinek a részvételbıl való kizártságának tényét a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 13. alapján a honlapon közzétették. 1 döntés-elıkészítésben közremőködı: a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. Törvény 2. (1) bekezdés b) pontja szerint az a természetes személy, aki ba) munkaviszony jellegő jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati kiírás vagy a támogatási döntés elıkészítésében, bb) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkezı testület tagja 2 döntéshozó: a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. Törvény szerint 2. (1) bekezdés c) pontja szerint az a természetes személy, aki ca) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezetıje vagy testület tagja, cb) feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkezı szerv vezetıje vagy testület tagja 3 kizárt közjogi tisztségviselı: a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. Törvény 2. (1) bekezdés d) pontja szerint a Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkezı központi hivatal vezetıje, a regionális fejlesztési tanács által törvény elıírása alapján létrehozott társaság vezetı tisztségviselıi, felügyelı bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közremőködı szervezetei vezetı tisztségviselıi és ellenırzı szervének tagjai 4 Az e) pontot nem kell alkalmazni a regionális fejlesztési tanács által törvény elıírása alapján létrehozott társaságra, ha a támogatás célja a fejlesztési támogatások elosztása intézményrendszere mőködésének támogatása, továbbá olyan támogatás, amelynek elıkészítésében, lebonyolításában a társaság nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre befolyással nem rendelkezik. Az e) pont alkalmazásában nem minısül alapítványnak a külön törvény alapján létrehozott, a párt mőködését segítı tudományos, ismeretterjesztı, kutatási, oktatási tevékenységet végzı alapítvány (A pártok mőködésérıl szóló évi XXXIII. tv. 9/A.. alapján). 8

9 6. Az elszámolható költségek 6.1. Személyi jellegő ráfordítás Személyi jellegő ráfordítások: az alkalmazottaknak bérköltségként (bruttó bér 5 és a bért terhelı járulékok 6, amennyiben végérvényesen a végsı kedvezményezettet terhelik) és személyi jellegő egyéb kifizetésként (útiköltség) 7 elszámolt összege. A kutatók, technikusok és egyéb kisegítı személyzet munkaerıköltsége kizárólag a támogatott projektben végzett tevékenységük mértékéig, valamint a projekt megvalósítása során felmerült számviteli törvény szerinti útiköltség számolható el. A költségek felmerülését a Pályázónak meghatározott számviteli bizonylatokkal, dokumentummal kell igazolnia: Munkaszerzıdés: a költség elsı felmerülésekor szükséges benyújtani egyszeri alkalommal, a további jelentések benyújtásakor elegendı a számlaösszesítı megfelelı oszlopában hivatkozni a szerzıdésre. Munkaköri leírás, mely tartalmazza a projekttel kapcsolatos tevékenységeket. Amennyiben a munkatárs már a projekt megkezdése elıtt is munkaviszonyban állt a Projektgazdával és projektbeli feladatai a korábban megállapított munkaidejében végzi el, akkor meglévı munkaszerzıdést és munkaköri leírást ki kell egészíteni a projektbeli feladatok leírásával. Ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra, akkor a szerzıdésben / munkaidınyilvántartásban meghatározott munkaidı-arány alapján kell kiszámítani az elszámolható összeget; Megbízási szerzıdést kell kötni, ha a meglévı munkatárs a feladatokat munkakörén kívül, munkaidın túl végzi el. Továbbá megbízási szerzıdéssel vehetnek részt azon szakértık, ahol a munkavégzés egyéni vállalkozás vagy kisvállalkozás keretén belül történik (a közbeszerzési törvények figyelembe vételével). Amennyiben a Projektgazdánál bérszámfejtı rendszer mőködik: bérszámfejtı lapok, amennyiben kézi számfejtés történik: bérjegyzék/fizetési jegyzék; A szervezet nyilatkozata a járulékok megfizetésérıl; Kifizetés bizonylata (összevont utalás esetén nyilatkozat arról, hogy az összevont tétel milyen, az adott projektre elszámolni kívánt költséget tartalmaz). Teljesítésigazolás. Útiköltség felmerülését a Pályázónak számviteli bizonylatokkal, dokumentummal kell igazolnia: Csak abban az esetben számolható el, ha a gépjármő a projektgazda vagy megbízási vagy munkaszerzıdés alapján megbízott fél, vagy annak valamely családtagja tulajdonát képezi. 5 Bruttó bér (személyi juttatás): minden olyan - a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerült - kifizetés, amely a munkavállalókat, az alkalmazottakat megilletı, az érvényes rendelkezések szerint bérként vagy munkadíjként elszámolandó járandóság, az alkalmazásban állók és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban állók részére számfejtett, elszámolt összeg (ideértve a jogszabály által elıírt aktuális béren felüli kifizetéseket, mint pl. a 13. havi fizetés), amely elemeiben megfelel a statisztikai elszámolások szerinti keresetnek, függetlenül attól, hogy az ilyen címen kifizetett összegek után kell-e személyi jövedelemadót fizetni vagy sem, illetve alapját képezi-e vagy sem a társadalombiztosítási járulékoknak. 6 Bért terhelı járulék (munkaadót terhelı járulék): a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, az egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói járulék, a szakképzési hozzájárulás, továbbá minden olyan, adók módjára fizetendı összeg, amelyet a személyi jellegő ráfordítások vagy a foglalkoztatottak száma alapján állapítanak meg, függetlenül azok elnevezésétıl. 7 Személyi jellegő egyéb kifizetések/útiköltség (személyi juttatás): azok a természetes személyek részére teljesített kifizetések, elszámolt összegek, amelyeket a kifizetı a természetes személy részére jogszabályi elıírás vagy saját elhatározása alapján teljesít, és nem tartoznak a bérköltség, illetve a vállalkozási díj fogalmába. 9

10 Gépjármő-használat esetén a benyújtandó dokumentumok: Útnyilvántartás: Az útnyilvántartásban fel kell tüntetni a gépjármő típusát, forgalmi rendszámát, továbbá a fogyasztási normát, Tartalmaznia kell: az utazás idıpontját, az utazás célját (honnan-hova történt az utazás), felkeresett üzleti partner(ek) megnevezését, a közforgalmú útvonalon megtett kilométerek számát; Kiküldetési rendelvény, amennyiben rendelkezésre áll; Forgalmi engedély; Kifizetés bizonylata. Üzemanyag-felhasználás esetén a hatályos adójogszabályok irányadóak. Tömegközlekedés elszámolása esetén csatolandó dokumentumok: Számla ( bérlet nem elszámolható); Kifizetés bizonylata; Kiküldetési rendelvény, amennyiben rendelkezésre áll. 6.2 Anyag jellegő ráfordítás Az anyagjellegő ráfordítások között kell kimutatni a projekt megvalósítása során a vásárolt és felhasznált anyagok értékét és az igénybe vett (vásárolt) szolgáltatások értékét (számviteli tv 78 (1)). Anyagköltségként a projekt megvalósítása során és futamideje alatt felhasznált vásárolt anyagok bekerülési értékét kell kimutatni (számviteli tv 78 (2)). Az igénybe vett szolgáltatások (pl: tanácsadás és külsı szakértı költségei) értékeként a projekt megvalósítása során és futamideje alatt igénybe vett anyagjellegő és nem anyagjellegő szolgáltatások bekerülési értékét a számlázott, fizetett, szerzıdésben meghatározott összegben kell elszámolni (számviteli tv 78 (3)). A beszerzési (anyagok beszerzése, szolgáltatások igénybevétele) költségek felmerülését a Pályázónak meghatározott számviteli bizonylatokkal, dokumentummal kell igazolnia: Szerzıdések, megrendelések (kivéve, ha az áru kiskereskedelmi forgalomban kapható és így kerül beszerzésre); Árajánlatok, megrendelı. (a közbeszerzési törvények figyelembe vételével); Közbeszerzés dokumentumai, amennyiben a termék közbeszerzés-köteles; Számla; Teljesítést igazoló dokumentumok (szállítólevél, üzembe helyezési jegyzıkönyv, átadásátvételi jegyzıkönyv; Kifizetés bizonylata. 6.3 Tárgyi eszköz Tárgyi eszköz beszerzésként számolható el a kutatásfejlesztéssel összefüggı, ahhoz szükséges, a projekt futamideje alatt beszerzett tárgyi eszköz költsége a tényleges használati idı alapján a támogatott projekt mértékéig és futamideje alatt a évi C. törvény 47., 48., 51. -ai szerint. 10

11 (Ha az eszköz beszerzése az elszámolhatóság kezdı napját megelızıen kerül beszerzésre, az eszköz vételára nem elszámolható, és az eszköz értékcsökkenése sem elszámolható.) A munkaterv költségvetés indoklása fejezet D1 táblájának szöveges indoklása részben kell levezetni, hogy az újonnan beszerzett tárgyi eszköz bruttó értékébıl/nettó értékébıl várhatóan mennyi a projekt futamidejére tervezett használati idı alatt felmerült költség. Az elszámolni kívánt összeg semmiképp sem haladhatja meg az eszköz piaci értékét. A fent említett táblázatok utolsó oszlopába (az önerı oszlopban), a szöveges részben levezetett használati idıre vetített költséget kell feltüntetni. Az adott eszköz beszerzési értékét olyan százalékban lehet elszámolni, amilyen százalékban használják az adott eszközt a projekt feladatainak megvalósításához. A százalékos arányról nyilatkoznia kell a pályázónak, mely nyilatkozatban alá kell támasztani a százalékos megosztás meghatározását. Természetbeni hozzájárulásként számolható el a kutatás és fejlesztéssel összefüggı, ahhoz szükséges, harmadik fél által a projektmegvalósítás ideje alatt a pályázó részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátott tárgyi eszköz költsége, ami a piaci viszonyok alapján meghatározott bérleti díj. (pl: a pályázó rendelkezésére bocsátanak egy fénymásolót használatra térítésmentesen, akkor ennek a fénymásolónak a bérleti díja (piaci viszonyok alapján meghatározott) természetbeni hozzájárulásként számolható el.) Ez a költség csak saját forrásként számolható el, támogatás nem igényelhetı hozzá. Amortizációt, ill. az eszközhöz kapcsolódó változó költségeket semmiképpen sem lehet természetbeni hozzájárulásként elszámolni. A természetbeni hozzájárulás elszámolásának alapja egy Nyilatkozat, amelyet a pályázó és a harmadik fél is aláír, valamint amely tartalmazza, hogy a tárgyi eszköz térítésmentesen kerül használatra a pályázóhoz a projekt futamideje alatt. Az eszköz használata során felmerülı változó költségek nem tekintendık természetbeni hozzájárulásnak, de elszámolhatók pl. a közüzemi díjak között. A természetbeni hozzájárulás a projektek önerejének 20-80%-ig terjedhet, de nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható költségének 20 %-át. A beszerzési (eszközbeszerzés) költségek felmerülését a Pályázónak meghatározott számviteli bizonylatokkal, dokumentummal kell igazolnia: Szerzıdések, megrendelések (kivéve, ha az áru kiskereskedelmi forgalomban kapható és így kerül beszerzésre); Árajánlatok, megrendelı. (a közbeszerzési törvények figyelembe vételével); Közbeszerzés dokumentumai, amennyiben a termék közbeszerzés-köteles; Számla; Teljesítést igazoló dokumentumok (szállítólevél, üzembe helyezési jegyzıkönyv, átadásátvételi jegyzıkönyv; Kifizetés bizonylata. Kimutatás a használati idı megállapításáról Használt eszköz beszerzése elszámolható, amennyiben: Az eladó nyilatkozatban igazolja a származást, valamint azt, hogy korábban az eszköz beszerzése nem támogatás igénybevételével történt. 11

12 Az eszköz ára nem haladhatja meg a piaci értékét (figyelembe véve a használt eszközök rövidebb élettartamát), valamint alacsonyabb a hasonló jellemzıkkel bíró új eszköz áránál (igazolás). rendelkezik mindazon technikai jellemzıkkel, melyek szükségesek a projekt megvalósításához és megfelel a vonatkozó normáknak és szabványoknak. Eszközbeszerzés a projekt költségvetésének 45%-áig számolható el. 6.4 Immateriális javak A projekt megvalósításához szükséges szerzıdéses kutatás, külsı forrásból piaci áron megvásárolt vagy lízingelt mőszaki tudás és szabadalmak költsége, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelıen került sor. (A számviteli tv. 25. (7) bekezdése szerinti szellemi termékek bekerülési értéke támogatási szempontból- csak akkor vehetı figyelembe, ha azokat a pályázó más szervezettıl vásárolta, és eredendıen sem volt saját terméke.) A felsorolt tételek a projekt összköltségének maximum 25 %-áig számolhatóak el számviteli törvény 47., 48., 51. -ai szerint. A beszerzési költségek felmerülését a Pályázónak meghatározott számviteli bizonylatokkal, dokumentummal kell igazolnia: Szerzıdések, megrendelések (kivéve, ha az áru kiskereskedelmi forgalomban kapható és így kerül beszerzésre); Árajánlatok, megrendelı. (a közbeszerzési törvények figyelembe vételével); Közbeszerzés dokumentumai, amennyiben a termék közbeszerzés-köteles; Számla; Teljesítést igazoló dokumentumok (szállítólevél, üzembe helyezési jegyzıkönyv, átadásátvételi jegyzıkönyv; Kifizetés bizonylata. A 6. pontban foglalt költségek csak a kutatási projektben való használatuk mértékéig és idejére számolhatóak el. A kutatás-fejlesztés infrastruktúrájának létrehozásához kapcsolódó költségek nem haladhatják meg a teljes költségvetés 45%-át. További általános költségek, amelyek közvetlenül a kutatási projekt következtében merülnek fel. A projekt megvalósítása során ténylegesen felmerült általános költségeket a gazdasági vezetı nyilatkozata alapján az önköltség-számítási szabályzatban meghatározott, számításokkal alátámasztott elvek alapján kialakított arányok szerint kell elszámolni. Általános költségek között kell elszámolni: a számlával dokumentált telefondíj, elıfizetéses mobiltelefondíj (feltöltıkártya nem számolható el), internet elıfizetési díj, postai díjak, közüzemi szolgáltatások (áram, víz, gáz) projektre vetített arányos részét. Az általános költségként elszámolható költségek összege nem haladhatja meg a teljes költségvetés 5 %-át. A projektköltségek elszámolásánál csak Ft-ot meghaladó végösszegő számlákat fogadunk el. 12

13 6.5 Az elszámolható költségek tételes részletezése a fenti definíciók szerint 9.1. Személyi jellegő ráfordítások 9.2. Anyag jellegő ráfordítás Bér- és személyi Bérjáruléko Anyagköltség jellegő egyéb k költség 4.1. a. Általános kutatásfejlesztési tevékenység A fejlesztésben résztvevı kutatók, mérnökök, technikusok és kisegítı személyzet tervezett bérköltsége - útiköltség A fejlesztésben résztvevı kutatók, mérnökök, technikusok és kisegítı személyzet tervezett bérjárulékai -A fejlesztéshez kapcsolódó anyagfelhasználás költsége Igénybe vett szolgáltatás - Terem- és eszközbérleti díjak - K+F szolgáltatás igénybevétele - a gazdasági vezetı nyilatkozata alapján a ténylegesen felmerülı általános költségek közül a közüzemi szolgáltatások (áram, gáz, víz) 9.3. Tárgyi eszközök 9.4. Immateriális javak Szerzıdéses kutatás, vásárolt vagy lízingelt mőszaki tudás, szabadalmak használata 4.1. b. Prototípus elkészítése 4.1. c. A projekt eredményeinek dokumentálása, A prototípus elıállításában résztvevı kutatók, mérnökök, technikusok és kisegítı személyzet tervezett bérköltsége - útiköltség A prototípus elıállításában résztvevı kutatók, mérnökök, technikusok és kisegítı személyzet tervezett bérjárulékai - A prototípus elıállításához kapcsolódó anyagfelhasználás költsége - A prototípus vizsgálatához, minısítéséhez szükséges technológiai háttérszolgáltatás költsége, a szolgáltatás díja - a gazdasági vezetı nyilatkozata alapján a ténylegesen felmerülı általános költségek közül a közüzemi szolgáltatások (áram, gáz, víz) - Hazai vagy nemzetközi konferencia részvételi díja - Hazai vagy nemzetközi 13

14 disszemináció kiállításon kiállítóként történı részvétel díja - Kutatási eredmények prezentálásának költségei a konferencián, kiállításon (pl. katalógus)- A projekt eredményét bemutató magyar és angol 4.1. d. Berendezések, felszerelések beszerzése 4.1. e. Kutatásifejlesztési célokat szolgáló tudományos eszközök és berendezések beszerzése 4.1.f. Kísérleti (pilot) rendszerek, tesztkörnyezetek létrehozása nyelvő kiadvány elkészítésének költsége - Az eredmény publikálása -A konferencia és kiállítás helyszínére történı utazás költsége K+F célokat szolgáló (nem termelési célú) gépek, berendezések, mőszerek, szerszámok használatának költségei Kísérleti (pilot) rendszerek, tesztkörnyezetek létrehozásához kapcsolódó költségek. 14

15 Nem elszámolható költségek: Pályázatírással, illetve közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenység és költségei, apport, bérleti díjak közül az autóbérlet, irodabérlet. amortizáció, eszközbeszerzés alapkutatási tevékenységre, termelı kapacitás létrehozásához, pénzügyi tranzakciók díjai, a valuta/deviza átváltási díjak, veszteségek és egyéb kizárólagosan pénzügyi költségek; bírságok, kötbér és perköltség; adósságok, és esetleges késıbbi veszteségek vagy adósságok fedezésére képzett tartalékok; kamattartozás; más keretbıl már finanszírozott tételek; árfolyamveszteségek; adók, beleértve az ÁFÁ-t, kivéve, ha a Projektgazda nem jogosult visszaigénylésre (ld. következı fejezet); költségek, amelyek nem találhatók meg a költségvetési táblázatban; jutalom, szokásos havi béren felüli juttatások (kivéve, ha jogszabály írja elı), föld- és ingatlanvásárlás költsége; minden olyan egyéb költség, melyet a vonatkozó, aktuális útmutatók nem elszámolható költségnek minısítenek. A támogató a költségek elszámolhatóságát már a projekt értékelése során ellenırzi. Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a projekt költségvetésében csak elszámolható költségeket tüntessen fel, tekintettel arra, hogy a támogatás és a saját forrás csak az elszámolható költségekre vonatkozhat. A projekt költségvetésének méretét az elszámolható költségek összege határozza meg. Ha a pályázó a költségvetésben nem elszámolható költségeket is feltüntet, a projekt költségvetése ezzel az összeggel csökkentésre kerül. A támogató és a szakmai bírálók értékelik a tervezett költségek szükségességét, arányát és indokoltságát. Amennyiben a projekt költségterve indokolatlanul magas költségelemeket tartalmaz, úgy a támogató az adott költségelemeket a szakértık javaslata alapján csökkentheti, vagy az adott költségelemmel csökkentheti a projekt költségvetését. A konzorciumok tagjai a projekt keretein belül egymástól nem vehetnek igénybe ellentételezést igénylı szolgáltatást, tehát minden felmerülı költséget a költségvetésben ahhoz a konzorciumi partnerhez kell rendelni, aki a tevékenységet végzi. A konzorciumi tagok elszámolása: A konzorciumi tagoknál felmerült költségek esetén az eljárás a következı. A konzorciumi tagok a pénzügyi elszámolásukat (formanyomtatványok, számlák és az azokat alátámasztó bizonylatok) átadják a konzorciumvezetınek. A konzorciumvezetı a projektre vonatkozó teljes elszámolást benyújtja a Támogatásközvetítı szervezetnek. A Támogatásközvetítı a támogatási összeget a konzorciumvezetınek folyósítja, aki tovább utalja a konzorciumi tagoknak járó támogatási összeget. 15

16 7. A projekt finanszírozásának módja 7.1 A támogatás intenzitása Ha a támogatott költségvetési szerv, vagy jogi személyiséggel rendelkezı intézménye, illetve jogi személyiségő non-profit szervezet, akkor a juttatás nem minısül az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerint állami támogatásnak, amennyiben a kedvezményezett a támogatást nem piaci tevékenységéhez kapja. Az ilyen típusú szervezeteknél a támogatás maximuma a projekt ráesı elszámolható összes költségének 90 %-a. Jelen esetben a következı típusok fordulnak elı: felsıfokú oktatási intézmény, non-profit kutatóhely, alapítvány, közalapítvány. A fennmaradó költséget a végsı kedvezményezettnek kell biztosítania A non-profit szervezetek (non-profit kutatóhely, alapítvány, közalapítvány) által végzett K+F projektek eredményeit diszkrimináció-mentesen kell a közösségi ipari szereplık rendelkezésére bocsátani. (pl. szaklapokban cikkek megjelentetése, interneten megjelentetni). A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény 12. -a a következıképpen definiálja a kutatás-fejlesztés típusait: Alapkutatás: az általános tudományos és technikai tudásanyag bıvítése, amely nem kapcsolódik ipari vagy kereskedelmi célkitőzéshez, Ipari vagy alkalmazott kutatás: új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentıs javulást eredményezzen a már meglévı termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban, Kísérleti (pre-kompetitív) fejlesztés: az alkalmazott kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (idetartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerülı prototípus elkészítése is). Nem minısül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létezı szolgáltatásokon végzett rutinszerő változtatás, még ha az az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlıdését is eredményezi. A támogatási intenzitás megállapításában segíthet a következı példa, mely demonstrálja a kutatás-fejlesztés 3 típusát: A K+F feladat: a részeges szılıbogár elleni permetezıszer kifejlesztése. (Természetesen a permetezıszer az élıvilág többi részére nézve ártalmatlan kell, hogy legyen.) A részeges szılıbogár anatómiai felépítésének, táplálkozási szokásainak, szaporodásának, helyváltoztatásának, egyedfejlıdésének, áttelelésének tanulmányozása és feltérképezése - alapkutatás. Ezt már a XVIII. században elvégezte C. B. Agnioli ( ), a híres olasz természettudós. A beavatkozás helyének (a bogár melyik szervére hasson a hatóanyag?), idejének (az egyedfejlıdés melyik szakaszában kell bevetni a hatóanyagot?) és magának a hatóanyagnak (molekulának) a kiválasztása (több tízezerféle anyag kipróbálása: ártalmas-e a bogárra, és kíméli-e az élıvilág többi részét?) - ipari kutatás. A kiválasztott anyag (molekula) üzemszerő elıállítási módjának kifejlesztése, a forgalmazás és alkalmazás (csomagolás, dózis meghatározása, tárolási és használati utasítás) feltételeinek kidolgozása - kísérleti fejlesztés A saját forrás felhasználását a projekt költségvetésébe be kell tervezni, arról ugyanolyan módon el kell számolnia a támogató felé, mint a támogatással. Jelen útmutató 4 és 6. fejezetében ismertetett támogatható tevékenységek és elszámolható költségek pontjai nemcsak a támogatásra, hanem a pályamő keretében elszámolt saját forrásra is vonatkoznak. 16

17 Saját forrásként az államháztartás alrendszereibıl kapott egyéb állami illetve önkormányzati támogatás nem számolható el. A természetbeni hozzájárulás sajátforrásnak minısül Elıleg az Alap kezelésérıl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet 18. ában és az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjében foglaltak szerint folyósítható. A végsı kedvezményezettek a teljes támogatás 10%-ig elıleget kérhetnek, amely a Közremőködı Szervezet és a végsı kedvezményezett által megkötött támogatási szerzıdés aláírásának napján, elılegigénylı benyújtását követıen kerül kifizetésre. Az elıleg folyósításának további feltétele, hogy a Kedvezményezett a Támogatásközvetítı Szervezet felé bankszámlakivonattal igazolja, hogy az elıleg összegével a támogatási intenzitás arányának megfelelı arányos saját erı tartalmat a projekt-lebonyolítási (al)számlán elhelyezte. A támogatás igénybevételével kapcsolatban a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. Törvényben ( továbbiakban: Törvény), a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérıl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendeletben és a 146/2007. (VI.26.), valamint az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérıl szóló 242./2006. (XII.5.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók, egyéb kérdésekben az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet kell figyelembe venni, valamint tekintettel kell lenni az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról, és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, a számvitelrıl szóló évi C. törvény, és az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény soraira. A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a záró kifizetéstıl számított tíz évig megırizni. A konzorcium tagjainak vállalniuk kell, hogy a projekttel létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a támogatás eredeti céljának megfelelıen hasznosítják. 8. Útmutató a pályázati csomag összeállításához A beküldendı pályázati csomag tartalma: 1. Címoldal 2. Pályázati őrlap 3. A projektjavaslat munkaterve 4. Nyilatkozatok (pályázónként/konzorciumi tagonként 4 oldal) 17

18 5. Adatlap a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságához (pályázónként/konzorciumi tagonként 1 oldal) 6. A pályázó alapításával, létesítésével kapcsolatos létesítı okiratának, dokumentumainak nyilvántartásba vételét elrendelı jogerıs végzésének a másolata; (Az iratokat lehet egyszerő másolatban benyújtani, a szervezet képviselıjének arra irányuló nyilatkozatával (rávezetett záradékával) együtt, hogy a másolati iratok az eredetivel mindenben megegyeznek.) 7. A pályázó képviseletében eljárni jogosult személy aláírási címpéldányának eredeti példánya; 8. A pályázó elızı (a pályázat beadásának évét megelızı) évi tevékenységét dokumentáló okiratok (beszámoló letéti példányának másolata), 9. Konzorciumban történı pályázás esetében aláírt együttmőködési megállapodás eredeti példánya; 10. A pályázó képviseletében és a program megvalósításában résztvevı személyek szakmai önéletrajza; 11. A pályázati cél megvalósításához szükséges és már rendelkezésre álló szerzıdések, nyilatkozatok, valamint jogerıs hatósági engedélyek és hatósági nyilvántartásba bejegyzı jogerıs határozatok másolata; Elektronikus levél mellékleteként a kitöltött pályázati őrlapot és a projektjavaslat munkatervét az címre meg kell küldeni A projekt kidolgozása során ajánlott lépéssorozat A pályamő eredeti példányának összeállítását az alábbi lépéssorrendben javasoljuk megtenni: 1. Mutassa be a projekt célját, indokoltságát, elınyeit, szükségszerőségét a projektjavaslat munkatervének 1. fejezetében! 2. Mutassa be a projektben résztvevıket a projektjavaslat munkatervének 2. fejezetében! 3. Határozza meg a projekt részfeladatait - amennyiben konzorciumban pályázik, akkor ossza fel a feladatok végrehajtását a konzorciumi tagok között - és töltse ki a projektjavaslat munkatervének 3.1. fejezetében a Részfeladatok listája táblázatot! 4. Határozza meg a projekt kb. féléves munkaszakaszait (ami a támogatási idıszak függvényében 2 lehet), és minden egyes konzorciumi tagra töltsön ki munkaszakaszonként 1 (azaz összesen konzorciumi tagonként a támogatási idıszak függvényében 2) táblázatot a projektjavaslat munkatervének 3.2. fejezetében található minta alapján! 5. Töltse ki a pályázati őrlapot és táblázatait minden konzorciumi tagra vonatkozóan! Indokolja meg a projekt költségeit a projektjavaslat munkatervének 4. fejezetében a meghatározott táblázat kitöltésével és testre szabásával, továbbá szöveges leírással! 6. Fejtse ki a projektjavaslat munkatervének 5. fejezetében a projekt regionális hatásait! 7. Minden pályázó/konzorciumi tag cégszerően írja alá a következı dokumentumokat: 18

19 a. A pályázati őrlapot a saját költségvetése alatti zöld mezıben, b. a Nyilatkozatok nyomtatványt pályázónként/konzorciumi tagonként, c. az adatlapot a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságához 8. Ezen felül az egyéni pályázó vagy konzorciumvezetı vállalkozás/intézmény cégszerően írja alá a pályázati őrlapot a projekt összesített költségvetése alatti zöld mezıben (a 12. A projekt/pályamő költségvetése címő, KfPalyazat#2-2_12 azonosítószámú munkalapján)! 8.2. Címoldal A címoldal 1 A4-es oldal, amely kizárólag az alábbi táblázatot tartalmazza kitöltve: A pályázat és a pályamő azonosítója A projektvezetı vállalkozás/intézmény neve A projektvezetı neve (a projektvezetı vállalkozást/intézményt képviselı személy) A projekt címe pl.: EA_NORVEGALAP-xxxxxxxx, (pályázati őrlap [11a] mezı) A projektvezetı vállalkozás/intézmény neve: az a vállalkozás/intézmény, amely a pályamővet benyújtja. A projektvezetı neve (a projektvezetı vállalkozást/intézményt képviselı személy): az a projektvezetı vállalkozás/intézmény alkalmazásában álló személy, aki a projekt végrehajtása során a projektet vezeti. Nem feltétel, hogy azonos legyen a vállalkozás/intézmény vezetıjével (ügyvezetı igazgató, rektor, stb.), és nem feltétel, hogy a projekt részfeladatainak/alprojektjeinek vezetıi közül kerüljön ki. A projekt címe: az a projekt, amelyhez a pályázó a támogatást igénybe kívánja venni Pályázati őrlap A pályázati őrlap a 2009NorvegAlapPalyUrlap nevő Excel fájl, melynek kitöltéséhez a 2009NorvegAlapKitoltesiUtmutato címő mellékelt nyújt segítséget. Az őrlap és kitöltési útmutatója letölthetı a oldalról. (A linkek közvetlenül a pályázati felhívás mellett találhatók). Kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a kitöltési útmutatót, és annak alapján töltse ki a pályázati őrlapot. A pályázati őrlap kettıs funkciót tölt be. Egyrészt tartalmazza minden egyes pályázó/konzorciumi tag részletes adatait, másrészt tartalmazza a projektjavaslat költségtervének táblázatait, konzorciumi tagokra lebontva. Ezért javasoljuk, hogy a pályázati őrlap költségvetését a munkaterv elkészítése (részfeladatok, munkaszakaszok meghatározása) után töltse ki! 19

20 Konzorciumok esetén az Excel fájl elsı négy munkalapját (a projektre vonatkozó adatok), valamint konzorciumi tagonként 2-2 munkalapot kell kitölteni. Azaz: - a 11. A projekt/pályamő adatai címő, KfPalyazat#2-1_11 azonosítószámú munkalapját, - a 11a. A projekt/pályamő adatai/folytatás címő, KfPalyazat#2-1a_11a azonosítószámú munkalapját, - a 11b. A projekt/pályamő adatai/folytatás címő, KfPalyazat#2-1a_11b azonosítószámú munkalapját, (A K+F+I projektben meghatározó szakértı(k) regisztrációja és ezen őrlapon való feltőntetése kötelezı!) - a 12. A projekt/pályamő költségvetése címő, KfPalyazat#2-2_12 azonosítószámú munkalapját. Ezután minden konzorciumi tagnak ki kell töltenie 2-2 munkalapot a saját adataival és a saját költségvetési hozzájárulásával a következıképpen: Az elsı konzorciumi tag (konzorciumvezetı) 2 munkalapot tölt ki: - a 21. A pályázó adatai címő, KfPalyazat#2-3_21-1 azonosítószámú munkalapot, - és a 22. A pályázó költségvetése címő, KfPalyazat#2-4_22-1 azonosítószámú munkalapot. A második konzorciumi tag 2 munkalapot tölt ki: - a 21. A pályázó adatai címő, KfPalyazat#2-3_21-2 azonosítószámú munkalapot, - és a 22. A pályázó költségvetése címő, KfPalyazat#2-4_22-2 azonosítószámú munkalapot. És így tovább minden konzorciumi tagra. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a konzorciumvezetı legyen az elsı a konzorciumi tagok között! Önálló pályázónak az Excel fájl elsı 6 munkalapját kell kitölteni: - a 11. A projekt/pályamő adatai címő, KfPalyazat#2-1_11 azonosítószámú munkalapját, - a 11a. A projekt/pályamő adatai/folytatás címő, KfPalyazat#2-1a_11a azonosítószámú munkalapját, - a 11b. A projekt/pályamő adatai/folytatás címő, KfPalyazat#2-1a_11b azonosítószámú munkalapját, (A K+F+I projektben meghatározó szakértı(k) regisztrációja és ezen őrlapon való feltőntetése kötelezı!) - a 12. A projekt/pályamő költségvetése címő, KfPalyazat#2-2_12 azonosítószámú munkalapját, - a 21. A pályázó adatai címő, KfPalyazat#2-3_21-1 azonosítószámú munkalapját, - és a 22. A pályázó költségvetése címő, KfPalyazat#2-4_22-1 azonosítószámú munkalapját. Figyelem! A 12. A projekt/pályamő költségvetése címő, KfPalyazat#2-2_12 azonosítószámú munkalapon az összegek nem tölthetık ki közvetlenül, hanem a 22. A pályázó költségvetése címő, KfPalyazat#2-4_22-1, KfPalyazat#2-4_22-2, stb. azonosítószámú munkalapok adatai alapján automatikusan töltıdik ki! Az őrlapon csak a citromsárga mezıket és a cégszerő aláírás zöld mezıjét lehet kitölteni, a többi mezı írás ellen védve van. A narancssárga mezık az őrlap más mezıinek tartalma vagy a legördülı listákból való választás alapján, automatikusan töltıdnek ki. Tehát a fehér területek megváltoztatása és a narancssárga mezık közvetlen kitöltése nem lehetséges. 20

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati útmutató Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Bonus-HU Program. Pályázati útmutató. Budapest, 2008. augusztus

Bonus-HU Program. Pályázati útmutató. Budapest, 2008. augusztus Bonus-HU Program Pályázati útmutató Budapest, 2008. augusztus 1 Bevezetés...3 I. A Pályázati Felhíváshoz kapcsolódó általános ismeretek...3 1. A támogatás célja...3 2. A támogatás forrása és jogcíme...3

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 A pályázat célja: olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentıs szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új,

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

NKTH A*STAR (Szingapúr) Kétoldalú TéT Pályázati felhívás

NKTH A*STAR (Szingapúr) Kétoldalú TéT Pályázati felhívás NKTH A*STAR (Szingapúr) Kétoldalú TéT Pályázati felhívás 2009 I. A támogatás célja A program a gazdaság versenyképességének növelését és a fejlıdés fenntarthatóságát kívánja elısegíteni korszerő technológiák

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Kitöltési útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak, hiányszakmák e, kompetenciafejlesztés A komponens: Képzési díj támogatása

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

F E L H Í V Á S. elnyerésére a Humán Bizottság 2011. évi bizottsági keretében e célra biztosított összeg erejéig.

F E L H Í V Á S. elnyerésére a Humán Bizottság 2011. évi bizottsági keretében e célra biztosított összeg erejéig. 1 F E L H Í V Á S Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága pályázatot hirdet mővészeti tevékenységet folytató, Szekszárdon élı, büntetlen elıélető polgárai számára mővészeti

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

Pályázati adatlap. a kispesti sportszervezetek szabadidősport tevékenységének támogatására 2009.

Pályázati adatlap. a kispesti sportszervezetek szabadidősport tevékenységének támogatására 2009. Pályázati adatlap a kispesti sportszervezetek szabadidősport tevékenységének támogatására 2009. 1. A pályázó szervezet neve, székhelyének címe: 2. A pályázó szervezet vezetőjének neve, lakcíme, telefonszáma,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Stratégiából kiemelt felhasználási célok Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Stratégiából kiemelt felhasználási célok Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Stratégiából kiemelt felhasználási célok Programcsomag EA_BEF_07 Pályázati útmutató a K+F+I befektetések vonzása a régióba programhoz 2008

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 PÁLYÁZAT MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A program a munkahelyi képzést, a technológiaváltáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozói

Részletesebben

Felhívás. Felosztható keret: 7.000.000 Ft

Felhívás. Felosztható keret: 7.000.000 Ft 1 Felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága, valamint a Mővelıdési és Oktatási Bizottság (a továbbiakban bizottságok) pályázatot

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 2010. Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 2010.03.05. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK BAROSS GÁBOR PROGRAM

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK BAROSS GÁBOR PROGRAM GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK BAROSS GÁBOR PROGRAM Az útmutató szerint egy eszközbeszerzési projekt kezdete a beszerzendı mőszer megrendelési idıpontja, a projekt vége pedig az utolsó mőszer üzembe helyezésének

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Baross Gábor Program 2008 a regionális innováció támogatásáért. Szıke Enikı projektmenedzser

Baross Gábor Program 2008 a regionális innováció támogatásáért. Szıke Enikı projektmenedzser Baross Gábor Program 2008 a regionális innováció támogatásáért Szıke Enikı projektmenedzser KÖZÖS K+F+I A témakör célja, hogy növelje a régióban mőködı vállalkozások versenyképességét, javítsa termékstruktúrájukat

Részletesebben

K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák. Kovács Örs, osztályvezetı

K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák. Kovács Örs, osztályvezetı K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák Kovács Örs, osztályvezetı Általános tudnivalók Innovációs lánc: 1. alapkutatás, 2. ipari kutatás, Szakterületek: 1. Természettudományok

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése (GOP , KMOP )

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése (GOP , KMOP ) Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése (GOP-2008-1.3.2, KMOP-2008-1.1.5) Alapvető cél és háttér információ A konstrukció célja a közvetlenül hasznosuló K+F

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton Régióban címő pályázathoz

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Az alapellátások fejlesztése a Sárospataki

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-57/2011. Tárgy: Pályázati kiírás a Kiszomboron mőködı társadalmi szervezetek

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Közbiztonsági, Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2015.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Közbiztonsági, Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2015. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Közbiztonsági, Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2015. Paks Város Képviselő-testületének Közbiztonsági, Ifjúsági, Sport

Részletesebben

Vállalkozások innovációjának támogatása a régiókban INNOCSEKK. Pályázati felhívás

Vállalkozások innovációjának támogatása a régiókban INNOCSEKK. Pályázati felhívás Vállalkozások innovációjának támogatása a régiókban INNOCSEKK Pályázati felhívás Budapest, 2005. május. TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás indokoltsága, célja... 3 2. A támogatás forrása és összege... 3 3.

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

a helyi közösségek társadalmi életének fellendítésére, a civil szervezetek támogatására az I. pontban megjelölt szervezetek részére.

a helyi közösségek társadalmi életének fellendítésére, a civil szervezetek támogatására az I. pontban megjelölt szervezetek részére. PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása nyújtásának, a támogatás felhasználása ellenırzésének rendjérıl szóló 7/2013. (III.10.) rendelete (a

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/4 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 (Vállalati innováció támogatása) A pályázat általános bemutatása A GOP-2009-1.3.1/A pályázati konstrukció

Részletesebben

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/3/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/3/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/3/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Nyílt pályázat versenyjogi és versenypolitikai, illetve piacelméleti, valamint a fogyasztói döntéshozatallal

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció.

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló A térségi elérhetıség javítása prioritás támogatására Elıkészítési konstrukció Kódszám: KÖZOP-2008-3.3. A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2016-os évre Tartalom A PÁLYÁZAT CÉLJA... 2 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK... 2 IDŐPONT, IDŐTARTAM... 2 A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS... 2 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE... 4 PÁLYÁZAT

Részletesebben

2010. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése 2010.03.02.

2010. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése 2010.03.02. 2010. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése 2010.03.02. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. Jóváhagyom: Budapest, 2008. március. Dr. Fodor Gábor miniszter A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a környezet-

Részletesebben

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Civil szakmai programok megvalósítása 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása TÁMOP 5.3.3-08/1 és a TÁMOP 5.3.3-08/2 pályázati kiírás módosítása Módosított dokumentum neve Módosított pont Javított szöveg amiről A foglalkoztatás érdekében konzorciumi partnerként bevont gazdasági

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat. Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26.

Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat. Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26. Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására Pályázat száma: 2016/II Civil Szervezetek Pályázati Alapja 1./A pályázó szervezet megnevezése: 2./ A pályázó szervezet adatai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében PROJEKTTERVEZETEK fogadása céljából meghirdetett magyar pályázati felhíváshoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

Baross Gábor Program 2009. Nyugat-dunántúli pályázati felhívások. Nyeste Péter Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Baross Gábor Program 2009. Nyugat-dunántúli pályázati felhívások. Nyeste Péter Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Baross Gábor Program 2009. Nyugat-dunántúli pályázati felhívások Nyeste Péter Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Baross Gábor Program 2009. Kód Pályázat neve Forrás (eft) REG_ND_KFI_09 K+F

Részletesebben