PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009."

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén címő pályázati felhíváshoz EA_NORVEGALAP Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2009.

2 Tartalomjegyzék 1. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus program - a pályázati alap háttere A pályázati alap célja és prioritásai A pénzügyi keret A pályázat tárgya A támogatott projekthez kapcsolódó tevékenységek A támogatás formája, futamideje A támogatásra jogosultak köre Az elszámolható költségek A projekt finanszírozásának módja Útmutató a pályázati csomag összeállításához Az elbírálási, kiválasztási szempontok A célok számszerősítésére használt mutatószámok (indikátorok) A pályamővek benyújtásának helye, módja, határideje Kapcsolattartás, információszolgáltatás Szerzıdéskötés és teljesítés Monitoring Nyilvánosság A támogatott projektek végrehajtásához kapcsolódó fontosabb jogszabályok és dokumentumok listája Mellékletek

3 1. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus program - a pályázati alap háttere A május 1-én hatályba lépett EU-EGT szerzıdés értelmében az EGT nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat fizetnek a belsı piaci részvételért. Ez a hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezéső, új támogatási forma alapját. Az Európai Gazdaság Térségérıl szóló megállapodás 128. cikkének megfelelıen az Európai Unióhoz 2004-ben újonnan csatlakozott tíz tagállam kérelmezte, hogy az EGT megállapodás részesévé váljon. A részvétel feltételeirıl az eredeti szerzıdı felek és a részvételüket kérı államok megkötötték A Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételrıl szóló megállapodást, az ún. EGT kibıvítési megállapodást. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus mellett Norvégia kétoldalú szerzıdésekkel ún. Norvég Finanszírozási Mechanizmust hozott létre a 10 újonnan csatlakozott ország részére. A Finanszírozási Mechanizmusok végrehajtásának alapvetı szabályait az egyrészrıl az EGT államok, illetve Norvégia, másrészrıl a mechanizmusok keretében nyújtott támogatásban részesülı államok között kötött együttmőködési megállapodások rögzítik. A Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtásáról szóló együttmőködési megállapodások aláírására június 10-én, az EGT Finanszírozási Mechanizmus végrehajtásáról szóló együttmőködési megállapodás aláírására pedig július 7-én került sor. Az együttmőködési megállapodásokat a 201/2005. (IX. 27.) kormányrendelet hirdette ki. Az együttmőködési megállapodások szerint a Finanszírozási Mechanizmusok célja elısegíteni az Európai Gazdasági Térségen belüli gazdasági és társadalmi különbségek csökkentését, valamint az EGT tagországok ás a Magyar Köztársaság közötti fokozott együttmőködés által hozzájárulni egy jó kormányzáson, demokratikus intézményeken, jogbiztonságon, az emberi jogok tiszteletén és a fenntartható fejlıdésen alapuló stabil, békés és virágzó Európa biztosításához. E célok elérése érdekében a felek meghatározták a Finanszírozási Mechanizmusok keretében támogatható tevékenységek, ún. kiemelt területek körét. Bár két támogatási alapról van szó, eljárásrendjükben egységesnek tekinthetıek, egységes szabályrendszer vonatkozik rájuk, és egységes intézményrendszer kezeli ıket. A végrehajtás további szabályait a támogatást nyújtó államok által készített iránymutatások rögzítik, amelyek a program hivatalos honlapján (www.eeagrants.org) hozzáférhetıek. Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht márciusában pályázatot nyújtott be a Norvég Alap Pályázati Alapok jogcímére. A pályázatot október 12-én a Projekt Döntıbizottsága, július 9-én pedig a Norvég Finanszírozási Mechanizmus Iroda támogatásra javasolta. Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Program keretében megvalósuló projektek feletti felügyeletet a Közremőködı Szervezet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség látja el. A Norvég Alap társfinanszírozása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére történik. Az Innovációs Alap felett a felügyeletet a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal látja el. 3

4 2. A pályázati alap célja és prioritásai A pályázati program célja a regionális innovációs folyamatok fejlesztése, az alkalmazott kutatások ösztönzése, valamint a kutatási eredmények gyakorlatban való elterjesztésének elısegítése a megújuló energiaforrások és agrár-innováció területén azáltal, hogy az Észak-alföldi Régióban a kutatás-fejlesztést és a technológiai innovációt erısítı projektek jöjjenek létre a régió tudásbázisainál, kiemelten a felsıoktatási intézményeknél (egyetem és fıiskola) és kutatóintézeteknél. A projekteknek piacképes, innovatív termékek, technológiai folyamatok és szolgáltatások létrehozására kell irányulnia. Pályázatot egyénileg vagy konzorciumban lehet benyújtani. Az Észak-alföldi régió szervezetei az alábbi két témakörben nyújthatnak be pályázatot: A. prioritás: K+F együttmőködések támogatása a megújuló energiaforrások, illetve alternatív energiaforrások, kiemelten a geotermikus és vízi energia területén, B. prioritás: K+F együttmőködések támogatása az agrár innováció területén: organikus mezıgazdasági fejlesztések; hazai növény és állatfajták termesztése, illetve tenyésztése, új felhasználási célokra irányuló fajta innováció, állati és növényi termékek fejlesztése, innovatív élelmiszerek fejlesztése, környezetkímélı termesztéstechnológiák fejlesztése. Felhívjuk a figyelmet, hogy egy pályázatot kizárólag egy prioritásra lehet benyújtani, amit a pályázatban meg kell jelölni. A projektben alapkutatás nem támogatható. Az Európai Unió etikai alapelveinek megfelelıen támogatás nem igényelhetı állatkísérletekhez, védett fajokkal való kísérlethez, genetikailag módosított szervezetekkel való kísérlethez, emberi embrionális anyaggal való kísérlethez, egyéb érzékeny területeken végzett kísérletekhez, valamint a megvalósítani kívánt kutatásnak nem lehet negatív hatása a környezetre. 3. A pénzügyi keret A támogatás forrása a EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. A két támogatási alap forrásait az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség folyósítja a pályázóknak. A pályázati támogatást az Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény 8. (1) bek. e) pontjában foglalt jogcímen lehet felhasználni, egyidejőleg figyelembe véve a 146/2007. (VI. 26.), valamint az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérıl szóló 242/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben foglaltakat. A pályázat célkitőzéseinek elérése érdekében a támogatási keretösszeg: Ft, mely magában foglalja az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásait (85%), valamint a támogatásközvetítı által biztosított társfinanszírozást (15%) is. A támogatott projektek várható száma: 5-20 db között. Igényelhetı támogatási összeg: min Ft- max Ft. 4

5 4. A pályázat tárgya 4.1. A támogatott projekthez kapcsolódó tevékenységek a) Általános kutatás-fejlesztési tevékenység Az önálló kutatás-fejlesztés a pályázó által végzett vagy az általa igénybe vett mőszaki fejlesztési tevékenység, amely új, vagy az eddig ismerteknél kedvezıbb tulajdonságokkal rendelkezı technológia, termék vagy szolgáltatás elıállításával kapcsolatos fejlesztési feladatok, vagy ezek egy részének megoldását célozza, valamint ehhez kapcsolódóan a közüzemi szolgáltatások igénybevétele (áram, gáz, víz). b) Prototípus elkészítése Nem piacosítható, demonstrációs céllal készített prototípus elkészítése, illetve a vizsgálatához, minısítéséhez szükséges technológiai háttérszolgáltatás igénybevétele. Pl.: méréstechnika, anyagvizsgálat, megmunkálási, felületkezelési, szerkezetátalakítási stb. technikák, valamint ehhez kapcsolódóan a közüzemi szolgáltatások igénybevétele (áram, gáz, víz). c) A projekt eredményeinek dokumentálása, disszeminációja (kizárólag a projektben támogatott ipari kutatási tevékenységhez kapcsolódóan, max. 10 % a projekt összköltségének arányában) A kutatás-fejlesztési projekt keretében végzett ipari kutatás tudományos eredményeinek széles körben való elterjesztése támogatható a következık szerint: a tudományos eredmény publikálása, az eredményrıl kiadvány készítése, hazai és nemzetközi konferencián való elıadás, hazai vagy nemzetközi kiállításon történı bemutatás. d) Berendezések, felszerelések beszerzése e) Kutatás-fejlesztési célokat szolgáló tudományos eszközök és berendezések beszerzése f) Kísérleti (pilot) rendszerek, tesztkörnyezetek létrehozása. Alapkutatási tevékenységre, termelı kapacitás létrehozásához, illetve termelést bıvítı beruházáshoz nem igényelhetı támogatás! Amennyiben a projektmegvalósítás idıszakában beszerzett eszközöket és a létrehozott kísérleti rendszereket a projektnél nem használják fel teljes élettartamukban, úgy a projekt költségvetésében csak a projekt idıtartamának megfelelı mértékben vehetık figyelembe! 4.2. A támogatás formája, futamideje A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás, azaz a kedvezményezett olyan közvetlen pénzbeli támogatásban részesül, amelyet a nem szerzıdésszerő teljesítés esetétıl eltekintve nem terhel semmiféle visszafizetési kötelezettség. A támogatás futamideje: maximum 9 hónap A nyertes pályázó a projekt támogatásáról szóló döntés kézhezvételének napjától kezdheti meg a projekt kivitelezését a támogatás terhére. 5

6 Ugyanakkor saját kockázatára a pályamő benyújtását követıen elindíthatja a projekt megvalósítását. 5. A támogatásra jogosultak köre Támogatásra jogosultak az Észak-alföldi Régióban bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkezı alább felsorolt szervezetek: felsıfokú oktatási intézmény, (A felsıoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 12. (1) szerint Felsıoktatási intézményként az az intézmény mőködhet, amelyet az e törvényben meghatározott felsıoktatási feladatok ellátására létesítettek, és a Magyar Köztársaság Országgyőlésétıl megkapta az állami elismerést.) alapítvány, (A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény 74/A. (1) értelmében magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság tartós közérdekő célra alapító okiratban alapítványt hozhat létre.) közalapítvány, (A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény 74/G. (1) értelmében a közalapítvány olyan alapítvány, amelyet az Országgyőlés, a Kormány, valamint a helyi önkormányzat képviselı-testülete közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából hoz létre.) non-profit kutatóhely (A kutatás-fejlesztésrıl és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvény c) értelmében nonprofit kutatóhely: a közhasznú szervezetekrıl szóló törvényben meghatározott közhasznú szervezetként, illetve annak keretében mőködı kutatóhely.) amennyiben megfelelnek a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretszabályában (HL 2006/C 323/01) foglalt kutatási szervezet fogalomnak. A kutatási szervezet fogalma: olyan szervezet, például egyetem vagy kutatóintézet, amelynek jogállásától (a köz- vagy a magánjog hatálya alá tartozik-e) és finanszírozási módjától függetlenül elsıdleges célja alapkutatás, ipari kutatás és kísérleti fejlesztés folytatása és azok eredményeinek terjesztése tanítás, közzététel vagy technológiaátadás útján; minden nyereséget ismét ilyen tevékenységekbe, eredményeik terjesztésébe vagy oktatásba fektetnek; azok a vállalkozások, amelyek befolyással lehetnek egy ilyen szervezetre, így például a részvényesek vagy tagok, nem élveznek preferenciális hozzáférést e szervezet kutatási kapacitásaihoz, vagy az általa elért kutatási eredményekhez. Az, hogy a kutatási szervezet az EK-Szerzıdés 87. cikke (1) bekezdésének megfelelıen vállalkozásnak minısül-e, nem annak jogállásától (a közjog vagy magánjog hatálya alá tartozik) vagy gazdasági jellegétıl függ (pl. termel-e nyereséget vagy sem). A vállalkozásnak minısülés szempontjából az a döntı, hogy a kutatási szervezet folytat-e olyan gazdasági tevékenységet, amely egy adott piacon termékek elıállítását és/ vagy szolgáltatások nyújtását foglalja magában. Nem gazdasági tevékenységek állami finanszírozása Amennyiben ugyanazon szervezet gazdasági és nem gazdasági jellegő tevékenységeket egyaránt végez, a gazdasági tevékenység kereszttámogatásának elkerülése érdekében a nem gazdasági tevékenységek állami finanszírozása nem tartozik az EKSzerzıdés 87. cikkének (1) bekezdés alá, 6

7 amennyiben a két tevékenység jellege, költségei és finanszírozása egyértelmően elkülöníthetı. A költségek megfelelı megosztásának bizonyítékai közé tartozhatnak az egyetemek és kutatási szervezetek éves pénzügyi kimutatásai. A kutatási szervezetek elsıdleges tevékenysége rendes körülmények között akkor nem gazdasági természető, ha például: oktatás a jobb és képzettebb emberi erıforrások érdekében, független K+F folytatása az ismeretek kibıvítése és a jobb megértés érdekében, ideértve az együttmőködési K+F-et; a kutatási eredmények terjesztése A technológiaátadásra irányuló tevékenységek (licenciák, a kutatási szervezet által létrehozott tudás kezelésének melléktermékei vagy egyéb formái) nem gazdasági jellegő tevékenységek, amennyiben e tevékenységek belsı természetőek és a belılük származó bevételt a kutatási szervezet elsıdleges tevékenységeibe fektetik be ismét Konzorciumban való pályázás esetén konzorciumvezetı kizárólag a felsıfokú oktatási intézmény vagy non-profit kutatóhely lehet. A konzorcium minimum 2, maximum 5 tagból állhat. Kizáró okok: 1. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: aki vagy amely csıd-, felszámolási eljárás,végelszámolás vagy adósságrendezési eljárás alatt áll; aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibıl juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette; akinek vagy amelynek lejárt esedékességő, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; akit vagy amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı két naptári éven belül államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerısen bírság megfizetésére kötelezett; aki vagy amely gazdálkodó szervezet saját tıkéje, a törzstıke (alaptıke) a jogszabályban elıírt legkisebb mérték alá csökkent; akinek vagy amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi elıírásoknak nem felel meg; aki vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; akirıl vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követıen a pályázat elbírálása során bármikor; aki vagy amely az elmúlt két, pénzügyileg lezárt év mindegyikében a rendelkezésre álló, jóváhagyott számviteli törvény szerinti beszámoló alapján veszteségesen gazdálkodott (tehát lehetıség van pályázni abban az esetben is, ha a pályázó csupán az elızı pénzügyileg lezárt kettı év egyikében gazdálkodott nyereségesen); aki vagy amely a jelen pályázat kihirdetését megelızıen a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap vagy az Atv ának (2) bekezdésében foglalt (cél)elıirányzatok terhére kiírt pályázatokra benyújtott pályamőben valótlan vagy megtévesztı adatot szolgáltatott, illetve a támogatásai szerzıdést neki felróható okból maradéktalanul nem teljesítette, 7

8 aki vagy amely az Alappal, illetve az Atv ának (2) bekezdésében foglalt (cél)elıirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik; amely a nehéz helyzetben lévı vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról szóló 2004/C 244/02 számú bizottsági közlemény 2.1 alpontja szerint nehéz helyzetben lévı vállalkozásnak minısül; akivel vagy amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata van érvényben. 2. Továbbá, nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra jogosultak közül a) aki a pályázati eljárásban döntés-elıkészítıként közremőködı 1 vagy döntéshozó 2 ; b) a kizárt közjogi tisztségviselı 3 ; c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója; d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság; e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezı olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezetı tisztségviselı, az alapítvány kezelı szervének, szervezetének tagja, tisztségviselıje, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintézı vagy képviseleti szervének tagja 4 ; f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezı azon szervezeti egysége, fa) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben együttmőködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), fb) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben párttal közös jelöltet állított országgyőlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson; g) akinek a részvételbıl való kizártságának tényét a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 13. alapján a honlapon közzétették. 1 döntés-elıkészítésben közremőködı: a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. Törvény 2. (1) bekezdés b) pontja szerint az a természetes személy, aki ba) munkaviszony jellegő jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati kiírás vagy a támogatási döntés elıkészítésében, bb) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkezı testület tagja 2 döntéshozó: a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. Törvény szerint 2. (1) bekezdés c) pontja szerint az a természetes személy, aki ca) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezetıje vagy testület tagja, cb) feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkezı szerv vezetıje vagy testület tagja 3 kizárt közjogi tisztségviselı: a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. Törvény 2. (1) bekezdés d) pontja szerint a Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkezı központi hivatal vezetıje, a regionális fejlesztési tanács által törvény elıírása alapján létrehozott társaság vezetı tisztségviselıi, felügyelı bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közremőködı szervezetei vezetı tisztségviselıi és ellenırzı szervének tagjai 4 Az e) pontot nem kell alkalmazni a regionális fejlesztési tanács által törvény elıírása alapján létrehozott társaságra, ha a támogatás célja a fejlesztési támogatások elosztása intézményrendszere mőködésének támogatása, továbbá olyan támogatás, amelynek elıkészítésében, lebonyolításában a társaság nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre befolyással nem rendelkezik. Az e) pont alkalmazásában nem minısül alapítványnak a külön törvény alapján létrehozott, a párt mőködését segítı tudományos, ismeretterjesztı, kutatási, oktatási tevékenységet végzı alapítvány (A pártok mőködésérıl szóló évi XXXIII. tv. 9/A.. alapján). 8

9 6. Az elszámolható költségek 6.1. Személyi jellegő ráfordítás Személyi jellegő ráfordítások: az alkalmazottaknak bérköltségként (bruttó bér 5 és a bért terhelı járulékok 6, amennyiben végérvényesen a végsı kedvezményezettet terhelik) és személyi jellegő egyéb kifizetésként (útiköltség) 7 elszámolt összege. A kutatók, technikusok és egyéb kisegítı személyzet munkaerıköltsége kizárólag a támogatott projektben végzett tevékenységük mértékéig, valamint a projekt megvalósítása során felmerült számviteli törvény szerinti útiköltség számolható el. A költségek felmerülését a Pályázónak meghatározott számviteli bizonylatokkal, dokumentummal kell igazolnia: Munkaszerzıdés: a költség elsı felmerülésekor szükséges benyújtani egyszeri alkalommal, a további jelentések benyújtásakor elegendı a számlaösszesítı megfelelı oszlopában hivatkozni a szerzıdésre. Munkaköri leírás, mely tartalmazza a projekttel kapcsolatos tevékenységeket. Amennyiben a munkatárs már a projekt megkezdése elıtt is munkaviszonyban állt a Projektgazdával és projektbeli feladatai a korábban megállapított munkaidejében végzi el, akkor meglévı munkaszerzıdést és munkaköri leírást ki kell egészíteni a projektbeli feladatok leírásával. Ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra, akkor a szerzıdésben / munkaidınyilvántartásban meghatározott munkaidı-arány alapján kell kiszámítani az elszámolható összeget; Megbízási szerzıdést kell kötni, ha a meglévı munkatárs a feladatokat munkakörén kívül, munkaidın túl végzi el. Továbbá megbízási szerzıdéssel vehetnek részt azon szakértık, ahol a munkavégzés egyéni vállalkozás vagy kisvállalkozás keretén belül történik (a közbeszerzési törvények figyelembe vételével). Amennyiben a Projektgazdánál bérszámfejtı rendszer mőködik: bérszámfejtı lapok, amennyiben kézi számfejtés történik: bérjegyzék/fizetési jegyzék; A szervezet nyilatkozata a járulékok megfizetésérıl; Kifizetés bizonylata (összevont utalás esetén nyilatkozat arról, hogy az összevont tétel milyen, az adott projektre elszámolni kívánt költséget tartalmaz). Teljesítésigazolás. Útiköltség felmerülését a Pályázónak számviteli bizonylatokkal, dokumentummal kell igazolnia: Csak abban az esetben számolható el, ha a gépjármő a projektgazda vagy megbízási vagy munkaszerzıdés alapján megbízott fél, vagy annak valamely családtagja tulajdonát képezi. 5 Bruttó bér (személyi juttatás): minden olyan - a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerült - kifizetés, amely a munkavállalókat, az alkalmazottakat megilletı, az érvényes rendelkezések szerint bérként vagy munkadíjként elszámolandó járandóság, az alkalmazásban állók és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban állók részére számfejtett, elszámolt összeg (ideértve a jogszabály által elıírt aktuális béren felüli kifizetéseket, mint pl. a 13. havi fizetés), amely elemeiben megfelel a statisztikai elszámolások szerinti keresetnek, függetlenül attól, hogy az ilyen címen kifizetett összegek után kell-e személyi jövedelemadót fizetni vagy sem, illetve alapját képezi-e vagy sem a társadalombiztosítási járulékoknak. 6 Bért terhelı járulék (munkaadót terhelı járulék): a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, az egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói járulék, a szakképzési hozzájárulás, továbbá minden olyan, adók módjára fizetendı összeg, amelyet a személyi jellegő ráfordítások vagy a foglalkoztatottak száma alapján állapítanak meg, függetlenül azok elnevezésétıl. 7 Személyi jellegő egyéb kifizetések/útiköltség (személyi juttatás): azok a természetes személyek részére teljesített kifizetések, elszámolt összegek, amelyeket a kifizetı a természetes személy részére jogszabályi elıírás vagy saját elhatározása alapján teljesít, és nem tartoznak a bérköltség, illetve a vállalkozási díj fogalmába. 9

10 Gépjármő-használat esetén a benyújtandó dokumentumok: Útnyilvántartás: Az útnyilvántartásban fel kell tüntetni a gépjármő típusát, forgalmi rendszámát, továbbá a fogyasztási normát, Tartalmaznia kell: az utazás idıpontját, az utazás célját (honnan-hova történt az utazás), felkeresett üzleti partner(ek) megnevezését, a közforgalmú útvonalon megtett kilométerek számát; Kiküldetési rendelvény, amennyiben rendelkezésre áll; Forgalmi engedély; Kifizetés bizonylata. Üzemanyag-felhasználás esetén a hatályos adójogszabályok irányadóak. Tömegközlekedés elszámolása esetén csatolandó dokumentumok: Számla ( bérlet nem elszámolható); Kifizetés bizonylata; Kiküldetési rendelvény, amennyiben rendelkezésre áll. 6.2 Anyag jellegő ráfordítás Az anyagjellegő ráfordítások között kell kimutatni a projekt megvalósítása során a vásárolt és felhasznált anyagok értékét és az igénybe vett (vásárolt) szolgáltatások értékét (számviteli tv 78 (1)). Anyagköltségként a projekt megvalósítása során és futamideje alatt felhasznált vásárolt anyagok bekerülési értékét kell kimutatni (számviteli tv 78 (2)). Az igénybe vett szolgáltatások (pl: tanácsadás és külsı szakértı költségei) értékeként a projekt megvalósítása során és futamideje alatt igénybe vett anyagjellegő és nem anyagjellegő szolgáltatások bekerülési értékét a számlázott, fizetett, szerzıdésben meghatározott összegben kell elszámolni (számviteli tv 78 (3)). A beszerzési (anyagok beszerzése, szolgáltatások igénybevétele) költségek felmerülését a Pályázónak meghatározott számviteli bizonylatokkal, dokumentummal kell igazolnia: Szerzıdések, megrendelések (kivéve, ha az áru kiskereskedelmi forgalomban kapható és így kerül beszerzésre); Árajánlatok, megrendelı. (a közbeszerzési törvények figyelembe vételével); Közbeszerzés dokumentumai, amennyiben a termék közbeszerzés-köteles; Számla; Teljesítést igazoló dokumentumok (szállítólevél, üzembe helyezési jegyzıkönyv, átadásátvételi jegyzıkönyv; Kifizetés bizonylata. 6.3 Tárgyi eszköz Tárgyi eszköz beszerzésként számolható el a kutatásfejlesztéssel összefüggı, ahhoz szükséges, a projekt futamideje alatt beszerzett tárgyi eszköz költsége a tényleges használati idı alapján a támogatott projekt mértékéig és futamideje alatt a évi C. törvény 47., 48., 51. -ai szerint. 10

11 (Ha az eszköz beszerzése az elszámolhatóság kezdı napját megelızıen kerül beszerzésre, az eszköz vételára nem elszámolható, és az eszköz értékcsökkenése sem elszámolható.) A munkaterv költségvetés indoklása fejezet D1 táblájának szöveges indoklása részben kell levezetni, hogy az újonnan beszerzett tárgyi eszköz bruttó értékébıl/nettó értékébıl várhatóan mennyi a projekt futamidejére tervezett használati idı alatt felmerült költség. Az elszámolni kívánt összeg semmiképp sem haladhatja meg az eszköz piaci értékét. A fent említett táblázatok utolsó oszlopába (az önerı oszlopban), a szöveges részben levezetett használati idıre vetített költséget kell feltüntetni. Az adott eszköz beszerzési értékét olyan százalékban lehet elszámolni, amilyen százalékban használják az adott eszközt a projekt feladatainak megvalósításához. A százalékos arányról nyilatkoznia kell a pályázónak, mely nyilatkozatban alá kell támasztani a százalékos megosztás meghatározását. Természetbeni hozzájárulásként számolható el a kutatás és fejlesztéssel összefüggı, ahhoz szükséges, harmadik fél által a projektmegvalósítás ideje alatt a pályázó részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátott tárgyi eszköz költsége, ami a piaci viszonyok alapján meghatározott bérleti díj. (pl: a pályázó rendelkezésére bocsátanak egy fénymásolót használatra térítésmentesen, akkor ennek a fénymásolónak a bérleti díja (piaci viszonyok alapján meghatározott) természetbeni hozzájárulásként számolható el.) Ez a költség csak saját forrásként számolható el, támogatás nem igényelhetı hozzá. Amortizációt, ill. az eszközhöz kapcsolódó változó költségeket semmiképpen sem lehet természetbeni hozzájárulásként elszámolni. A természetbeni hozzájárulás elszámolásának alapja egy Nyilatkozat, amelyet a pályázó és a harmadik fél is aláír, valamint amely tartalmazza, hogy a tárgyi eszköz térítésmentesen kerül használatra a pályázóhoz a projekt futamideje alatt. Az eszköz használata során felmerülı változó költségek nem tekintendık természetbeni hozzájárulásnak, de elszámolhatók pl. a közüzemi díjak között. A természetbeni hozzájárulás a projektek önerejének 20-80%-ig terjedhet, de nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható költségének 20 %-át. A beszerzési (eszközbeszerzés) költségek felmerülését a Pályázónak meghatározott számviteli bizonylatokkal, dokumentummal kell igazolnia: Szerzıdések, megrendelések (kivéve, ha az áru kiskereskedelmi forgalomban kapható és így kerül beszerzésre); Árajánlatok, megrendelı. (a közbeszerzési törvények figyelembe vételével); Közbeszerzés dokumentumai, amennyiben a termék közbeszerzés-köteles; Számla; Teljesítést igazoló dokumentumok (szállítólevél, üzembe helyezési jegyzıkönyv, átadásátvételi jegyzıkönyv; Kifizetés bizonylata. Kimutatás a használati idı megállapításáról Használt eszköz beszerzése elszámolható, amennyiben: Az eladó nyilatkozatban igazolja a származást, valamint azt, hogy korábban az eszköz beszerzése nem támogatás igénybevételével történt. 11

12 Az eszköz ára nem haladhatja meg a piaci értékét (figyelembe véve a használt eszközök rövidebb élettartamát), valamint alacsonyabb a hasonló jellemzıkkel bíró új eszköz áránál (igazolás). rendelkezik mindazon technikai jellemzıkkel, melyek szükségesek a projekt megvalósításához és megfelel a vonatkozó normáknak és szabványoknak. Eszközbeszerzés a projekt költségvetésének 45%-áig számolható el. 6.4 Immateriális javak A projekt megvalósításához szükséges szerzıdéses kutatás, külsı forrásból piaci áron megvásárolt vagy lízingelt mőszaki tudás és szabadalmak költsége, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelıen került sor. (A számviteli tv. 25. (7) bekezdése szerinti szellemi termékek bekerülési értéke támogatási szempontból- csak akkor vehetı figyelembe, ha azokat a pályázó más szervezettıl vásárolta, és eredendıen sem volt saját terméke.) A felsorolt tételek a projekt összköltségének maximum 25 %-áig számolhatóak el számviteli törvény 47., 48., 51. -ai szerint. A beszerzési költségek felmerülését a Pályázónak meghatározott számviteli bizonylatokkal, dokumentummal kell igazolnia: Szerzıdések, megrendelések (kivéve, ha az áru kiskereskedelmi forgalomban kapható és így kerül beszerzésre); Árajánlatok, megrendelı. (a közbeszerzési törvények figyelembe vételével); Közbeszerzés dokumentumai, amennyiben a termék közbeszerzés-köteles; Számla; Teljesítést igazoló dokumentumok (szállítólevél, üzembe helyezési jegyzıkönyv, átadásátvételi jegyzıkönyv; Kifizetés bizonylata. A 6. pontban foglalt költségek csak a kutatási projektben való használatuk mértékéig és idejére számolhatóak el. A kutatás-fejlesztés infrastruktúrájának létrehozásához kapcsolódó költségek nem haladhatják meg a teljes költségvetés 45%-át. További általános költségek, amelyek közvetlenül a kutatási projekt következtében merülnek fel. A projekt megvalósítása során ténylegesen felmerült általános költségeket a gazdasági vezetı nyilatkozata alapján az önköltség-számítási szabályzatban meghatározott, számításokkal alátámasztott elvek alapján kialakított arányok szerint kell elszámolni. Általános költségek között kell elszámolni: a számlával dokumentált telefondíj, elıfizetéses mobiltelefondíj (feltöltıkártya nem számolható el), internet elıfizetési díj, postai díjak, közüzemi szolgáltatások (áram, víz, gáz) projektre vetített arányos részét. Az általános költségként elszámolható költségek összege nem haladhatja meg a teljes költségvetés 5 %-át. A projektköltségek elszámolásánál csak Ft-ot meghaladó végösszegő számlákat fogadunk el. 12

13 6.5 Az elszámolható költségek tételes részletezése a fenti definíciók szerint 9.1. Személyi jellegő ráfordítások 9.2. Anyag jellegő ráfordítás Bér- és személyi Bérjáruléko Anyagköltség jellegő egyéb k költség 4.1. a. Általános kutatásfejlesztési tevékenység A fejlesztésben résztvevı kutatók, mérnökök, technikusok és kisegítı személyzet tervezett bérköltsége - útiköltség A fejlesztésben résztvevı kutatók, mérnökök, technikusok és kisegítı személyzet tervezett bérjárulékai -A fejlesztéshez kapcsolódó anyagfelhasználás költsége Igénybe vett szolgáltatás - Terem- és eszközbérleti díjak - K+F szolgáltatás igénybevétele - a gazdasági vezetı nyilatkozata alapján a ténylegesen felmerülı általános költségek közül a közüzemi szolgáltatások (áram, gáz, víz) 9.3. Tárgyi eszközök 9.4. Immateriális javak Szerzıdéses kutatás, vásárolt vagy lízingelt mőszaki tudás, szabadalmak használata 4.1. b. Prototípus elkészítése 4.1. c. A projekt eredményeinek dokumentálása, A prototípus elıállításában résztvevı kutatók, mérnökök, technikusok és kisegítı személyzet tervezett bérköltsége - útiköltség A prototípus elıállításában résztvevı kutatók, mérnökök, technikusok és kisegítı személyzet tervezett bérjárulékai - A prototípus elıállításához kapcsolódó anyagfelhasználás költsége - A prototípus vizsgálatához, minısítéséhez szükséges technológiai háttérszolgáltatás költsége, a szolgáltatás díja - a gazdasági vezetı nyilatkozata alapján a ténylegesen felmerülı általános költségek közül a közüzemi szolgáltatások (áram, gáz, víz) - Hazai vagy nemzetközi konferencia részvételi díja - Hazai vagy nemzetközi 13

14 disszemináció kiállításon kiállítóként történı részvétel díja - Kutatási eredmények prezentálásának költségei a konferencián, kiállításon (pl. katalógus)- A projekt eredményét bemutató magyar és angol 4.1. d. Berendezések, felszerelések beszerzése 4.1. e. Kutatásifejlesztési célokat szolgáló tudományos eszközök és berendezések beszerzése 4.1.f. Kísérleti (pilot) rendszerek, tesztkörnyezetek létrehozása nyelvő kiadvány elkészítésének költsége - Az eredmény publikálása -A konferencia és kiállítás helyszínére történı utazás költsége K+F célokat szolgáló (nem termelési célú) gépek, berendezések, mőszerek, szerszámok használatának költségei Kísérleti (pilot) rendszerek, tesztkörnyezetek létrehozásához kapcsolódó költségek. 14

15 Nem elszámolható költségek: Pályázatírással, illetve közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenység és költségei, apport, bérleti díjak közül az autóbérlet, irodabérlet. amortizáció, eszközbeszerzés alapkutatási tevékenységre, termelı kapacitás létrehozásához, pénzügyi tranzakciók díjai, a valuta/deviza átváltási díjak, veszteségek és egyéb kizárólagosan pénzügyi költségek; bírságok, kötbér és perköltség; adósságok, és esetleges késıbbi veszteségek vagy adósságok fedezésére képzett tartalékok; kamattartozás; más keretbıl már finanszírozott tételek; árfolyamveszteségek; adók, beleértve az ÁFÁ-t, kivéve, ha a Projektgazda nem jogosult visszaigénylésre (ld. következı fejezet); költségek, amelyek nem találhatók meg a költségvetési táblázatban; jutalom, szokásos havi béren felüli juttatások (kivéve, ha jogszabály írja elı), föld- és ingatlanvásárlás költsége; minden olyan egyéb költség, melyet a vonatkozó, aktuális útmutatók nem elszámolható költségnek minısítenek. A támogató a költségek elszámolhatóságát már a projekt értékelése során ellenırzi. Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a projekt költségvetésében csak elszámolható költségeket tüntessen fel, tekintettel arra, hogy a támogatás és a saját forrás csak az elszámolható költségekre vonatkozhat. A projekt költségvetésének méretét az elszámolható költségek összege határozza meg. Ha a pályázó a költségvetésben nem elszámolható költségeket is feltüntet, a projekt költségvetése ezzel az összeggel csökkentésre kerül. A támogató és a szakmai bírálók értékelik a tervezett költségek szükségességét, arányát és indokoltságát. Amennyiben a projekt költségterve indokolatlanul magas költségelemeket tartalmaz, úgy a támogató az adott költségelemeket a szakértık javaslata alapján csökkentheti, vagy az adott költségelemmel csökkentheti a projekt költségvetését. A konzorciumok tagjai a projekt keretein belül egymástól nem vehetnek igénybe ellentételezést igénylı szolgáltatást, tehát minden felmerülı költséget a költségvetésben ahhoz a konzorciumi partnerhez kell rendelni, aki a tevékenységet végzi. A konzorciumi tagok elszámolása: A konzorciumi tagoknál felmerült költségek esetén az eljárás a következı. A konzorciumi tagok a pénzügyi elszámolásukat (formanyomtatványok, számlák és az azokat alátámasztó bizonylatok) átadják a konzorciumvezetınek. A konzorciumvezetı a projektre vonatkozó teljes elszámolást benyújtja a Támogatásközvetítı szervezetnek. A Támogatásközvetítı a támogatási összeget a konzorciumvezetınek folyósítja, aki tovább utalja a konzorciumi tagoknak járó támogatási összeget. 15

16 7. A projekt finanszírozásának módja 7.1 A támogatás intenzitása Ha a támogatott költségvetési szerv, vagy jogi személyiséggel rendelkezı intézménye, illetve jogi személyiségő non-profit szervezet, akkor a juttatás nem minısül az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerint állami támogatásnak, amennyiben a kedvezményezett a támogatást nem piaci tevékenységéhez kapja. Az ilyen típusú szervezeteknél a támogatás maximuma a projekt ráesı elszámolható összes költségének 90 %-a. Jelen esetben a következı típusok fordulnak elı: felsıfokú oktatási intézmény, non-profit kutatóhely, alapítvány, közalapítvány. A fennmaradó költséget a végsı kedvezményezettnek kell biztosítania A non-profit szervezetek (non-profit kutatóhely, alapítvány, közalapítvány) által végzett K+F projektek eredményeit diszkrimináció-mentesen kell a közösségi ipari szereplık rendelkezésére bocsátani. (pl. szaklapokban cikkek megjelentetése, interneten megjelentetni). A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény 12. -a a következıképpen definiálja a kutatás-fejlesztés típusait: Alapkutatás: az általános tudományos és technikai tudásanyag bıvítése, amely nem kapcsolódik ipari vagy kereskedelmi célkitőzéshez, Ipari vagy alkalmazott kutatás: új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentıs javulást eredményezzen a már meglévı termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban, Kísérleti (pre-kompetitív) fejlesztés: az alkalmazott kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (idetartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerülı prototípus elkészítése is). Nem minısül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létezı szolgáltatásokon végzett rutinszerő változtatás, még ha az az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlıdését is eredményezi. A támogatási intenzitás megállapításában segíthet a következı példa, mely demonstrálja a kutatás-fejlesztés 3 típusát: A K+F feladat: a részeges szılıbogár elleni permetezıszer kifejlesztése. (Természetesen a permetezıszer az élıvilág többi részére nézve ártalmatlan kell, hogy legyen.) A részeges szılıbogár anatómiai felépítésének, táplálkozási szokásainak, szaporodásának, helyváltoztatásának, egyedfejlıdésének, áttelelésének tanulmányozása és feltérképezése - alapkutatás. Ezt már a XVIII. században elvégezte C. B. Agnioli ( ), a híres olasz természettudós. A beavatkozás helyének (a bogár melyik szervére hasson a hatóanyag?), idejének (az egyedfejlıdés melyik szakaszában kell bevetni a hatóanyagot?) és magának a hatóanyagnak (molekulának) a kiválasztása (több tízezerféle anyag kipróbálása: ártalmas-e a bogárra, és kíméli-e az élıvilág többi részét?) - ipari kutatás. A kiválasztott anyag (molekula) üzemszerő elıállítási módjának kifejlesztése, a forgalmazás és alkalmazás (csomagolás, dózis meghatározása, tárolási és használati utasítás) feltételeinek kidolgozása - kísérleti fejlesztés A saját forrás felhasználását a projekt költségvetésébe be kell tervezni, arról ugyanolyan módon el kell számolnia a támogató felé, mint a támogatással. Jelen útmutató 4 és 6. fejezetében ismertetett támogatható tevékenységek és elszámolható költségek pontjai nemcsak a támogatásra, hanem a pályamő keretében elszámolt saját forrásra is vonatkoznak. 16

17 Saját forrásként az államháztartás alrendszereibıl kapott egyéb állami illetve önkormányzati támogatás nem számolható el. A természetbeni hozzájárulás sajátforrásnak minısül Elıleg az Alap kezelésérıl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet 18. ában és az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjében foglaltak szerint folyósítható. A végsı kedvezményezettek a teljes támogatás 10%-ig elıleget kérhetnek, amely a Közremőködı Szervezet és a végsı kedvezményezett által megkötött támogatási szerzıdés aláírásának napján, elılegigénylı benyújtását követıen kerül kifizetésre. Az elıleg folyósításának további feltétele, hogy a Kedvezményezett a Támogatásközvetítı Szervezet felé bankszámlakivonattal igazolja, hogy az elıleg összegével a támogatási intenzitás arányának megfelelı arányos saját erı tartalmat a projekt-lebonyolítási (al)számlán elhelyezte. A támogatás igénybevételével kapcsolatban a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. Törvényben ( továbbiakban: Törvény), a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérıl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendeletben és a 146/2007. (VI.26.), valamint az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérıl szóló 242./2006. (XII.5.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók, egyéb kérdésekben az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet kell figyelembe venni, valamint tekintettel kell lenni az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról, és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, a számvitelrıl szóló évi C. törvény, és az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény soraira. A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a záró kifizetéstıl számított tíz évig megırizni. A konzorcium tagjainak vállalniuk kell, hogy a projekttel létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a támogatás eredeti céljának megfelelıen hasznosítják. 8. Útmutató a pályázati csomag összeállításához A beküldendı pályázati csomag tartalma: 1. Címoldal 2. Pályázati őrlap 3. A projektjavaslat munkaterve 4. Nyilatkozatok (pályázónként/konzorciumi tagonként 4 oldal) 17

18 5. Adatlap a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságához (pályázónként/konzorciumi tagonként 1 oldal) 6. A pályázó alapításával, létesítésével kapcsolatos létesítı okiratának, dokumentumainak nyilvántartásba vételét elrendelı jogerıs végzésének a másolata; (Az iratokat lehet egyszerő másolatban benyújtani, a szervezet képviselıjének arra irányuló nyilatkozatával (rávezetett záradékával) együtt, hogy a másolati iratok az eredetivel mindenben megegyeznek.) 7. A pályázó képviseletében eljárni jogosult személy aláírási címpéldányának eredeti példánya; 8. A pályázó elızı (a pályázat beadásának évét megelızı) évi tevékenységét dokumentáló okiratok (beszámoló letéti példányának másolata), 9. Konzorciumban történı pályázás esetében aláírt együttmőködési megállapodás eredeti példánya; 10. A pályázó képviseletében és a program megvalósításában résztvevı személyek szakmai önéletrajza; 11. A pályázati cél megvalósításához szükséges és már rendelkezésre álló szerzıdések, nyilatkozatok, valamint jogerıs hatósági engedélyek és hatósági nyilvántartásba bejegyzı jogerıs határozatok másolata; Elektronikus levél mellékleteként a kitöltött pályázati őrlapot és a projektjavaslat munkatervét az címre meg kell küldeni A projekt kidolgozása során ajánlott lépéssorozat A pályamő eredeti példányának összeállítását az alábbi lépéssorrendben javasoljuk megtenni: 1. Mutassa be a projekt célját, indokoltságát, elınyeit, szükségszerőségét a projektjavaslat munkatervének 1. fejezetében! 2. Mutassa be a projektben résztvevıket a projektjavaslat munkatervének 2. fejezetében! 3. Határozza meg a projekt részfeladatait - amennyiben konzorciumban pályázik, akkor ossza fel a feladatok végrehajtását a konzorciumi tagok között - és töltse ki a projektjavaslat munkatervének 3.1. fejezetében a Részfeladatok listája táblázatot! 4. Határozza meg a projekt kb. féléves munkaszakaszait (ami a támogatási idıszak függvényében 2 lehet), és minden egyes konzorciumi tagra töltsön ki munkaszakaszonként 1 (azaz összesen konzorciumi tagonként a támogatási idıszak függvényében 2) táblázatot a projektjavaslat munkatervének 3.2. fejezetében található minta alapján! 5. Töltse ki a pályázati őrlapot és táblázatait minden konzorciumi tagra vonatkozóan! Indokolja meg a projekt költségeit a projektjavaslat munkatervének 4. fejezetében a meghatározott táblázat kitöltésével és testre szabásával, továbbá szöveges leírással! 6. Fejtse ki a projektjavaslat munkatervének 5. fejezetében a projekt regionális hatásait! 7. Minden pályázó/konzorciumi tag cégszerően írja alá a következı dokumentumokat: 18

19 a. A pályázati őrlapot a saját költségvetése alatti zöld mezıben, b. a Nyilatkozatok nyomtatványt pályázónként/konzorciumi tagonként, c. az adatlapot a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságához 8. Ezen felül az egyéni pályázó vagy konzorciumvezetı vállalkozás/intézmény cégszerően írja alá a pályázati őrlapot a projekt összesített költségvetése alatti zöld mezıben (a 12. A projekt/pályamő költségvetése címő, KfPalyazat#2-2_12 azonosítószámú munkalapján)! 8.2. Címoldal A címoldal 1 A4-es oldal, amely kizárólag az alábbi táblázatot tartalmazza kitöltve: A pályázat és a pályamő azonosítója A projektvezetı vállalkozás/intézmény neve A projektvezetı neve (a projektvezetı vállalkozást/intézményt képviselı személy) A projekt címe pl.: EA_NORVEGALAP-xxxxxxxx, (pályázati őrlap [11a] mezı) A projektvezetı vállalkozás/intézmény neve: az a vállalkozás/intézmény, amely a pályamővet benyújtja. A projektvezetı neve (a projektvezetı vállalkozást/intézményt képviselı személy): az a projektvezetı vállalkozás/intézmény alkalmazásában álló személy, aki a projekt végrehajtása során a projektet vezeti. Nem feltétel, hogy azonos legyen a vállalkozás/intézmény vezetıjével (ügyvezetı igazgató, rektor, stb.), és nem feltétel, hogy a projekt részfeladatainak/alprojektjeinek vezetıi közül kerüljön ki. A projekt címe: az a projekt, amelyhez a pályázó a támogatást igénybe kívánja venni Pályázati őrlap A pályázati őrlap a 2009NorvegAlapPalyUrlap nevő Excel fájl, melynek kitöltéséhez a 2009NorvegAlapKitoltesiUtmutato címő mellékelt nyújt segítséget. Az őrlap és kitöltési útmutatója letölthetı a oldalról. (A linkek közvetlenül a pályázati felhívás mellett találhatók). Kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a kitöltési útmutatót, és annak alapján töltse ki a pályázati őrlapot. A pályázati őrlap kettıs funkciót tölt be. Egyrészt tartalmazza minden egyes pályázó/konzorciumi tag részletes adatait, másrészt tartalmazza a projektjavaslat költségtervének táblázatait, konzorciumi tagokra lebontva. Ezért javasoljuk, hogy a pályázati őrlap költségvetését a munkaterv elkészítése (részfeladatok, munkaszakaszok meghatározása) után töltse ki! 19

20 Konzorciumok esetén az Excel fájl elsı négy munkalapját (a projektre vonatkozó adatok), valamint konzorciumi tagonként 2-2 munkalapot kell kitölteni. Azaz: - a 11. A projekt/pályamő adatai címő, KfPalyazat#2-1_11 azonosítószámú munkalapját, - a 11a. A projekt/pályamő adatai/folytatás címő, KfPalyazat#2-1a_11a azonosítószámú munkalapját, - a 11b. A projekt/pályamő adatai/folytatás címő, KfPalyazat#2-1a_11b azonosítószámú munkalapját, (A K+F+I projektben meghatározó szakértı(k) regisztrációja és ezen őrlapon való feltőntetése kötelezı!) - a 12. A projekt/pályamő költségvetése címő, KfPalyazat#2-2_12 azonosítószámú munkalapját. Ezután minden konzorciumi tagnak ki kell töltenie 2-2 munkalapot a saját adataival és a saját költségvetési hozzájárulásával a következıképpen: Az elsı konzorciumi tag (konzorciumvezetı) 2 munkalapot tölt ki: - a 21. A pályázó adatai címő, KfPalyazat#2-3_21-1 azonosítószámú munkalapot, - és a 22. A pályázó költségvetése címő, KfPalyazat#2-4_22-1 azonosítószámú munkalapot. A második konzorciumi tag 2 munkalapot tölt ki: - a 21. A pályázó adatai címő, KfPalyazat#2-3_21-2 azonosítószámú munkalapot, - és a 22. A pályázó költségvetése címő, KfPalyazat#2-4_22-2 azonosítószámú munkalapot. És így tovább minden konzorciumi tagra. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a konzorciumvezetı legyen az elsı a konzorciumi tagok között! Önálló pályázónak az Excel fájl elsı 6 munkalapját kell kitölteni: - a 11. A projekt/pályamő adatai címő, KfPalyazat#2-1_11 azonosítószámú munkalapját, - a 11a. A projekt/pályamő adatai/folytatás címő, KfPalyazat#2-1a_11a azonosítószámú munkalapját, - a 11b. A projekt/pályamő adatai/folytatás címő, KfPalyazat#2-1a_11b azonosítószámú munkalapját, (A K+F+I projektben meghatározó szakértı(k) regisztrációja és ezen őrlapon való feltőntetése kötelezı!) - a 12. A projekt/pályamő költségvetése címő, KfPalyazat#2-2_12 azonosítószámú munkalapját, - a 21. A pályázó adatai címő, KfPalyazat#2-3_21-1 azonosítószámú munkalapját, - és a 22. A pályázó költségvetése címő, KfPalyazat#2-4_22-1 azonosítószámú munkalapját. Figyelem! A 12. A projekt/pályamő költségvetése címő, KfPalyazat#2-2_12 azonosítószámú munkalapon az összegek nem tölthetık ki közvetlenül, hanem a 22. A pályázó költségvetése címő, KfPalyazat#2-4_22-1, KfPalyazat#2-4_22-2, stb. azonosítószámú munkalapok adatai alapján automatikusan töltıdik ki! Az őrlapon csak a citromsárga mezıket és a cégszerő aláírás zöld mezıjét lehet kitölteni, a többi mezı írás ellen védve van. A narancssárga mezık az őrlap más mezıinek tartalma vagy a legördülı listákból való választás alapján, automatikusan töltıdnek ki. Tehát a fehér területek megváltoztatása és a narancssárga mezık közvetlen kitöltése nem lehetséges. 20

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet

2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet Oktatási Minisztérium 2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet Budapest, 2002 Tartalom Tartalom I. Általános tudnivalók...7 I.1. A Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram...7

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1 / 151 2014.05.07. 14:52 A jogszabály mai napon (2014.V.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( határozatlan ) 1995. évi

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetıvé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés

Részletesebben