Tájékoztató fizetési nehézségek esetére, valamint. ismertet a követeléskezelés gyakorlatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató fizetési nehézségek esetére, valamint. ismertet a követeléskezelés gyakorlatáról"

Átírás

1 Tájékoztató fizetési nehézségek esetére, valamint ismertet a követeléskezelés gyakorlatáról A tájékoztató fizetési nehézséggel rendelkez ügyfelek számára tartalmaz hasznos információkat. Amennyiben elolvassa, segítséget kap annak mérlegeléséhez, hogy mit tegyen ilyen helyzetben, mire figyeljen, amikor döntést hoz, milyen lehet ségei vannak fizetési nehézségek esetén. Lehet ségek fizetési nehézség esetén 1. Jelezze a hitelez jének a fizetési problémáját Nagyon fontos, hogy keresse meg hitelez jét és tájékoztassa, hogy fizetési nehézségei vannak. A megoldás kulcsa az Ön együttm ködése, és hogy teljes kör és pontos információkat adjon pénzügyi helyzetér l. Ha id ben jelzi a problémát, jelent sebb fizetési nehézség esetén is általában van lehet ség - legalább átmeneti - megoldásra. 2. Mérje fel pontosan a pénzügyi helyzetét A fizetési nehézség optimális kezeléséhez szükséges annak felmérése, hogy miként változott meg az Ön anyagi helyzete. Megkönnyítheti és meggyorsíthatja a hitelez vel történ megállapodást Ön tisztában van azzal, hogy milyen anyagi terhet képes valójában vállalni. Fontos, hogy kísérelje meg a megegyezést a hitelez jével, akkor is, ha csak az eredeti törleszt részlet egy részének megfizetését tudja vállalni. A hitelez k érdeke is, hogy csak végs esetben kerüljön sor a szerz dés felmondására és a biztosítékok érvényesítésére. Együttm ködése esetén jó esélye van annak, hogy közösen megtalálhatják a megoldást 3. Fizessen, amennyit tud Ha háztartási költségvetésének áttekintése alapján se tudja a teljes részletet kifizetni, fontos, hogy fizessen annyit, amennyit tud. Ezzel bizonyítja, hogy nehéz körülményei mellett is együttm ködik, amely fontos szempont az áthidaló megoldásokról történ egyezség során. Adóssága ezáltal lassabban n, amely szintén növeli az áthidaló megállapodás valószín ségét. Ha nincs e megállapodás megkötésére esélye, fontos, hogy vagyontárgyait (lakás, ingóságok) a lehet legkisebb összeg tartozás terhelje. Az együttm ködése esetén számíthat a hitelez hasonló magatartására, és arra, hogy közösen találják meg a legmegfelel bb megoldást. 4. Vizsgálja meg a hitelfedezeti biztosítását Amennyiben Ön kötött hitelfedezeti biztosítást, vizsgálja meg, hogy jogosult-e annak alapján védelemre. Ehhez szükséges a biztosítási feltételek áttekintése, amelyhez segítséget nyújthat a szolgáltatást nyújtó megkeresése. 1

2 5. Tájékozódjon lehet ségeir l Tájékozódjon a hitelez jénél az áthidaló megoldásokról, annak feltételeir l, illetve a rendelkezésre álló szociális programokról. 6. A késedelemmel kapcsolatos levelek és dokumentumok másolatait rizze meg Jogvita esetén fontos, hogy ezek a dokumentumok, felvételek rendelkezésre álljanak. Nem megfelel eljárás fizetési késedelem esetén Jó, ha tudja: A rosszul kezelt fizetési nehézség következtében akár otthonát is elveszítheti! Fontos, hogy fizetési nehézség esetén is mindig körültekint en járjon el. A megoldások keresése közben találkozhat olyan lehet ségekkel, amelyek csak tovább nehezíthetik a helyzetét. 1. Hitelrendez megoldások igénybevételének szempontjai Ha hitelkiváltásban látja a megoldást találkozhat vonzó hitelrendezési ajánlatokkal, hirdetésekkel. Kerülje a pozitív BAR listásoknak szóló apró bet s hirdetéseket és minden esetben felügyeleti engedéllyel rendelkez társaságot válasszon. 2. Egyes kiadások megspórolása A kiadások fontossági sorrendjének kialakításakor vegye figyelembe, hogy egyes kötelezettségek megfizetésének elmaradása hasonló helyzetet teremthet, mint a hitel esetében a fizetési késedelem, azaz megindulhat a bírósági végrehajtási eljárás. 3. Kockázatos kizárólag a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlan értékesítésében bízni A fizetési késedelme során rendszeresen tájékoztatást kap hitelez jét l arról, hogy mekkora a tartozása. Amennyiben ez megközelíti a fedezetül szolgáló ingatlan értékét és továbbra sem tud fizetni, az nagy valószín séggel azt eredményezheti, hogy a fedezet értékesítése után Önnek tartozása marad. Fontos tudnia azt, hogy amennyiben az ingatlan értékesítése után Önnel szemben követelés marad fenn, azt köteles megfizetni. Tudnia kell azt is, hogy fedezetlen hitel (pl. áruhitel, személyi hitelek, hitelkártya) esetén is bírósági végrehajtási eljárásba kerülhet a tartozás érvényesítése, így annak a fedezete az Ön tulajdonában álló más vagyontárgy, végs esetben lakáscélú ingatlana is lehet, lakhatását tehát nem csak lakáscélú jelzáloghitelének nem fizetése, hanem más hitelének rendezetlensége, vagy közüzemi tartozása is fenyegetheti. 4. A gyors intézkedés elmulasztásának következménye A késedelmes törleszt részletek és egyéb fizetend díjak és költségek összességében azt eredményezhetik, hogy a tartozása folyamatosan és gyorsan halmozódhat. Nemfizetés esetén minél több id telik el, annál nagyobb lesz a hitelez követelésének az összege, 2

3 Önt várhatóan annál nagyobb anyagi terhek fogják súlytani, még akkor is, ha végül nem kerül sor végrehajtási eljárásra. Információk áthidaló megoldásokról Ha fizetési késedelme keletkezik, és együttm ködik a hitelez vel, akkor közösen találhatnak áthidaló megoldást. Az egyes áthidaló megoldások igénybe vétele el tt - miel tt döntene - gondosan vizsgálja meg saját és környezete tehervisel képességét, jövedelemszerzési lehet ségeit. Jó, ha tudja, hogy az Ön együttm ködése esetén számíthat arra, hogy hitelez je megvizsgálja az áthidaló megoldás alkalmazhatóságát, de ez nem jelenti azt, hogy a hitelez nek az Ön számára minden esetben áthidaló megoldást kell biztosítania. Ha csak átmeneti, rövid ideig tartó fizetési problémáról van szó, akkor kezdje meg a késedelmes tartozását minél el bb törleszteni, mivel a késedelemhez költségek kapcsolódnak. 1. Hitelez k által kínált fizetéskönnyít konstrukciók Fizetési nehézség esetén a hitelez k felmérik az Ön anyagi helyzetét és döntenek a szerz dés módosításának lehet ségér l. A hitelez k - a teljesség igénye nélkül - az alábbi áthidaló konstrukciókat kínálják, esetenként több konstrukció elemeit vegyítve: - Futamid hosszabbítás A futamid hosszabbítása lehet vé teszi, hogy - minden más feltétel változatlansága mellett - a törleszt részletek csökkenhessenek. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az eredetileg tervezettnél hosszabb ideig fogja fizetni a hitel törleszt részleteit és így összességében többet fizet. - Késedelmes követelés kiváltása Amennyiben Ön fizet képes, megállapodás esetén a hitelez a még nem esedékes tartozását a már lejárt késedelmes összeggel megnövelheti. Ennek az lesz a következménye, hogy a havi törleszt részlet összegei megn nek, de nem szükséges a késedelmes összeget azonnal befizetnie. - Mérsékelt törleszt részlet átmeneti fizetése Átmeneti fizetési probléma esetén lehet ség van arra, hogy bizonyos id szakra kevesebbet fizessen. Ebben az esetben a megállapodástól függ en az eredeti törleszt részlet és a mérsékelt összeg különbsége, vagy a törlesztés ideiglenesen nem fizetett kamat része a kés bbiekben hozzáadódik a tartozásához. - kefizetésre történ türelmi id (t kemoratórium) Hasonló az el konstrukcióhoz, de ebben az esetben a törleszt részletb l ideiglenesen csak a kamatokat és költségeket kell megfizetni, a t ketörlesztést viszont nem. Ilyenkor általában nem változik a tartozás összege, de nem is csökken az. A türelmi id lejártával a t ketartozás hozzáadódik a tartozásához. - A hitel forintra történ konvertálása A hitelez k lehet vé teszik, hogy megállapodás esetén devizahitelét forint alapú tartozásra váltsa. Ennek során mérlegelnie kell az esetleges árfolyamveszteség mértékét, ugyanakkor konvertálás esetén megsz nik az árfolyam változásából ered bizonytalanság, azonban továbbra is fennállhat a kamat változásának lehet sége. 3

4 2. Állami konstrukciók Jogszabályi feltételek teljesülése esetén lehet ség van a hitelez knél az állami konstrukciókat igénybevételére. Hitelez je tájékoztatja az aktuálisan rendelkezésre álló állami konstrukciókról. 3. Szociális segítség Munkahelye elvesztése, tartós egészségi probléma, fizetési nehézség esetén tájékozódjon a rendelkezésre álló állami és önkormányzati szociális programokról. Részletes információkat kaphat a helyi önkormányzatoknál és a megyei Kormányhivatalok Munkaügyi Központjaiban. Hasznos információk Az alábbi információk segítik Önt abban, hogy a késedelem következményeit pontosabban fel tudja mérni. 1. Költségek, díjak Késedelmes teljesítés esetén az adósoknak meg kell fizetni a késedelemmel összefüggésben felmerül valamennyi költséget, késedelmi kamatot. A késedelmi kamat mértéke változhat, annak aktuális mértékét a bank hirdetményében találja meg. A késedelem további költsége egyes hitelez i tevékenységért felszámított díjak. Tipikusan ilyen a felszólító levél díja, az adós hitelképességének vizsgálatáért felszámított díjak. Amennyiben az áthidaló megállapodás következtében szerz désmódosítás szükséges, jelent s díjtétel lehet a szerz désmódosítás díja, vagy jelzáloghiteleknél a kapcsolódó közjegyz i díj. 2. Késedelem esetén az elszámolás szabályai A késedelmesen teljesített törlesztés elszámolása a következ képpen alakul, el ször a fent említett költségekre megy a befizetés, ezt követ en a kamatra és késedelmi kamatra, és a fennmaradó rész a késedelmes t ketartozására. A késedelmes törleszt részletek halmozódása, az azt terhel díjak és költségek, az elszámolás szabályai összességében azt eredményezhetik, hogy a tartozása gyorsan halmozódhat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy fizessen annyit, amennyit tud és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az áthidaló megoldásra jogosulttá váljon! 3. KHR nyilvántartás A késedelem következménye, hogy a havi minimálbért meghaladó, több mint 90 napot elér folyamatos fizetési késedelem esetén a hitelez megküldi a késedelemre vonatkozó adatokat a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR), amely a bejelentés id pontjától 10 évig más hitelez nek átadható. Ha késedelmes tartozás rendezésre kerül, a KHR a késedelem tényét a teljesítést l számított 1 év elteltével haladéktalanul törli. A KHR listán szerepl ügyfelek nem, vagy csak jóval szigorúbb feltételekkel kaphatnak hitelt. 4

5 4. A hitelszerz dés felmondásának következményeir l A felmondás el tti utolsó levél tájékoztat a hitelszerz dés felmondásának következményeir l is, amelyet minden adós, azaz az adott ügyletben érintett kötelezett megkap. A követeléskezelés menete behajtási szakaszban 1. A kölcsönök felmondásának f szabályai Az ügyféllel kötött kölcsönszerz dés felmondására - a hátralék keletkezésén kívül - akkor kerülhet sor, ha az adós a szerz désben vállalt (az általános szerz dési feltételekben rögzített) kötelezettségeinek (pl. a rendeltetésszer felhasználás igazolásának elmulasztása, valótlan adatok közlése, a kölcsön rendeltetésével ellentétes felhasználás stb.) nem tesz eleget, illetve gazdálkodásában olyan változás áll be, ami a felmondást indokolja. A hitelez a kölcsönt a Ptk. erre vonatkozó rendelkezései alapján is felmondhatja. 2. Követelések érvényesítése A felmondás, vagy lejárat után a problémás hitelek további kezelése, a szükséges behajtási eljárások megindítása az alábbi folyamat szerint történik: - Fizetési meghagyás Amennyiben a személyes adósokkal (adós, adóstárs, kezes) megkötött hitel/kölcsönszerz dés, kezességi szerz dés nincs közjegyz i okiratba foglalva, úgy a behajtási eljárás kezdeményezésére fizetési meghagyás benyújtásával kerül sor. Mivel a Takarékszövetkezet csak készfizet kezességet fogad el, az eljárási szabályok azonosak az adósra vonatkozóval. A kötelezettek ellentmondása esetén az eljárás polgári perré alakul, ennek hiányában a fizetési meghagyás joger re emelkedik és végrehajthatóvá válik. - Bírósági végrehajtási eljárás Közokiratba foglalt hitel/kölcsön- vagy kezességi szerz dések esetén a közokiratok záradékoltatásával kerül sor a végrehajtás megindítására. Önkéntes teljesítés hiányában a fizetési meghagyás, vagy a perben meghozott ítélet joger re emelkedését követ en indul a végrehajtási eljárás. Végrehajtási eljárás lefolytatására önálló bírósági végrehajtó jogosult, tevékenységét a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII törvény szabályozza. A végrehajtás költségeit a hitelez el legezi meg, de az adós viseli. Az eljárásban a fokozatosság elvét követve munkabér letiltást, ingó illetve ingatlan foglalást foganatosít a végrehajtó. - Részletfizetési lehet ség A követelések behajtásának bármely szakaszában lehet ség van részletfizetési megállapodásra, de ez a lehet ség nem jár automatikusan, a hitelez méltányos id n belüli megtérüléshez f érdekeit is szem el tt tartva kerül engedélyezésre, vagy elutasításra. Részletfizetésre irányuló kérelmet a közjegyz nél, a bíróságnál és a 5

6 végrehajtónál is el lehet terjeszteni, de minden esetben a hitelez hozzájárulását kell kérni. - Ügyletek lezárása Az ügyletet lezártnak lehet min síteni, ha az ügyfél teljesítette kötelezettségeit, ideértve a hitelez által nem nyilvántartott, a végrehajtási eljárással összefüggésben felmerül költségeket is. Amennyiben a követelés a végrehajtás megindítását megel en térül meg akkor a hitelez, amennyiben a végrehajtás eredményeképpen úgy a hitelez ezirányú tájékoztatást figyelembe véve a végrehajtó igazolást állít ki a kötelezettek részére, miszerint további követelése a kötelezettekkel szemben nem áll fenn. A Takarékszövetkezet csak és kizárólag önálló bírósági végrehajtó bevonásával végzi behajtási tevékenységét. A bizonytalan megtérülés követelések értékesítése esetén a követelésre vonatkozó minden jog és biztosíték az engedményesre, azaz a követelés új tulajdonosára száll át, ezt követ en a kölcsönnel és az azzal összefüggésben indított eljárásokkal kapcsolatosan csak képes és jogosult az adósokat tájékoztatni. Az engedményezés tényér l a felek által közösen aláírt nyilatkozattal az engedményes köteles az adósokat értesíteni. Hasznos címek Munkanélküliség esetén kapható álláskeresési támogatásról és szociális juttatásokról információt kaphat a megyei Kormányhivatalok Munkaügyi Központjaitól. Az Ön lakóhelyéhez tartozó hivatal elérhet ségével kapcsolatban keresse a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Honlap: telefon: (+36-1) Késedelem esetén rendelkezésre álló állami és intézményi konstrukciókról további információkat tudhat meg a Pénzügyi fogyasztóvédelmi tanácsadó irodákban. Az irodák az ország több vidéki városában rendelkezésre állnak, az irodák elérhet ségér l információt kaphat a PSZÁF ügyfélszolgálatán (tel: ), vagy a tanácsadó hálózat honlapján: Amennyiben a hitelez jével kapcsolatosan a szerz dés megkötéséb l illetve teljesítéséb l származó jogvitája van, igénybe veheti a Pénzügyi Békéltet Testületet, amely a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatók között fennálló szerz désb l ered pénzügyi fogyasztói jogviták bíróságon kívüli, alternatív vitarendezési fóruma. 6

7 Pénzügyi Békéltet Testület Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., honlap: https://felugyelet.mnb.hu/pbt telefon: (+36 1) Fogyasztói beadványt nyújthat be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, ha megítélése szerint a hitelez je nem a késedelemre vonatkozó jogszabályok szerint járt el. Kérelemmel azt követ en fordulhat a Felügyelethez, ha már a hitelez höz nyújtott be panaszt. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., honlap: https://felugyelet.mnb.hu telefon: (+36 40) A KHR-ben nyilvántartott adatokkal kapcsolatban érdekl dhet hitelez jénél, vagy a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozásnál: Bankközi Informatikai Szolgáltató (BISZ) Zrt. Cím: 1205 Budapest, Mártonffy utca , honlap: telefon: (+36 1) Akadémia u. 3., telefon: (+36 1) PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömr, Pet fi Sándor u.22. Tel.: 29/

8 8

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészr l a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tájékoztató a Budapest Bank Zrt. követeléskezelési (behajtási) folyamatáról

Tájékoztató a Budapest Bank Zrt. követeléskezelési (behajtási) folyamatáról Tájékoztató a Budapest Bank Zrt. követeléskezelési (behajtási) folyamatáról I. A Budapest Bank Zrt. követeléskezelési eljárásainak irányelvei: A Budapest Bank Zrt. a követeléskezelési eljárás során a mindenkor

Részletesebben

1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Hartai Takarékszövetkezet kiemelten a fizetési nehézségekkel küzdő, a takarékszövetkezettel együttműködő

Részletesebben

Információ az Adósok tájékoztatásának szabályairól

Információ az Adósok tájékoztatásának szabályairól A fogyasztónak minősülő adósokkal szemben végzett követeléskezelési eljárásról szóló tájékoztató 2. számú függeléke Érvényes: 2013. május 1-jétől Információ az Adósok tájékoztatásának szabályairól Tisztelt

Részletesebben

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Alapvető fogalmak: Adós Az a természetes személy, természetes személy vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet,

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

I. Késedelem következményei:

I. Késedelem következményei: TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI KÉSEDELEM KÖVETKEZMÉNYEIRŐL GÉPJÁRMŰ FINANSZÍROZÁSI ÜGYLETEK ESETÉN ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utcaa 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041054 PSZÁF

Részletesebben

7.sz.melléklet..sz. kölcsönszerződés 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett) Jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban

Részletesebben

Hitelintézeti fogalomtár

Hitelintézeti fogalomtár Hitelintézeti fogalomtár 2012. A fogalomtár megjelent a Magyar Bankszövetség által, a 25 éves kétszintű bankrendszer évfordulója alkalmából. Szerkesztette Kovács Levente Lektorálta Csillik Péter, Vass

Részletesebben

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Ezt az adatlapot a kölcsönkérelemmel érintett valamennyi személyről ki kell tölteni! A kölcsönkérelemmel érintett személy státusza Kérjük, jelölje meg az adatlapon

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 7. számú melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hitel-iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány PKM kiadványok 1. HITELEK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hirdetmény Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.február 1-től Kiadva: Otthonteremtési támogtásra vonatkozó

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Jelen Magatartási Kódex célja, hogy megerősítse a lakossági hitelfelvevők

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerzdési Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen üzletszabályzat és általános szerzdési feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat)

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. február 21. naptól Üzletszabályzat 1/34 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. 1. BEVEZETŐ

Részletesebben