II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Horizontális célkitűzések megvalósulását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP A-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A1. Alapvető cél és háttér információ...3 A2. Részcélok...3 A3. Rendelkezésre álló forrás... 4 A4. Támogatható pályázatok várható száma... 4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 5 B1. Jogi forma... 5 B2. Méret... 6 B3. Székhely... 6 B4. Iparág... 6 B5. Típus/karakter... 6 B6. Egyéb kizáró okok... 6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 8 C1. Támogatható tevékenységek köre... 9 C2. Nem támogatható tevékenységek köre C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C10. Fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E.1. Monitoring mutatók E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Panaszkezelés F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék F8. Csatolandó mellékeltek listája F9. Pályázati Útmutató mellékletei

3 A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ A Társadalmi Megújulás Operatív Program (továbbiakban TÁMOP) horizontális céljai az alapelvekkel összhangban - minden kiírásban megjelennek, de emellett szükség van olyan fejlesztésekre, amik átfogóan, kifejezetten a horizontális célokra fókuszálva valósítanak meg fejlesztéseket. Ezért jelen konstrukció azokat a fejlesztéseket támogatja, a helyi szereplők együttműködésén, részletes szükségletfelmérésen alapuló olyan fejlesztéseket, amelyek elsődleges célja a TÁMOP keretében megfogalmazott horizontális célok helyi szintű elősegítése. A konstrukció alapvető célja a horizontális célok megvalósításának előmozdításán keresztül a hátrányos helyzetű (elsősorban alacsony iskolai végzettségű, munkanélküliség, elszegényedés által fenyegetett, alacsony érdekérvényesítő képességgel rendelkező) társadalmi csoportok integrációjának elősegítése, a helyi közösségekben élők életminőségének javítása, a civil társadalom megerősítése és a helyi társadalmi aktivitás növelése. Ezzel a konstrukció hozzájárul a szegregáció és a szelekció megállításához, valamint a kohézió erősítéséhez. Konkrét cél a Társadalmi Megújulás Operatív Programban megfogalmazott horizontális célokra építve, a helyi érdekek és szükségletek felmérése és összehangolása alapján olyan szakmai programok megvalósítása, amelyek a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok társadalmi integrációját valósítják meg, hozzájárulnak az életminőség javulásához új módszerek, jó gyakorlatok bevezetésével, terjesztésével és alkalmazásával. A konstrukció keretében megvalósuló kezdeményezések, fejlesztések a helyi és/vagy kistérségi érdekek és szükségletek felmérése és összehangolása alapján, a helyi szereplők bevonásával és együttműködésében kerülnek kialakításra. A Társadalmi Megújulás Operatív Programban (TÁMOP-ban) megfogalmazott horizontális célok a következők: 1. Az esélyegyenlőség elősegítése 2. A fenntarthatóság követelménye 3. A területi kohézió elősegítése 4. Nemzetközi és régiók közötti együttműködés 5. A társadalmi innováció eredményeinek elterjesztése, a tapasztalatátadás. Részletesen lásd a fogalomjegyzékben. A2. Részcélok 1. A helyi szükségletekre alapozottan a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok társadalmi integrációja, az esélyegyenlőség előmozdítása. 2. A szemléletváltás helyben történő előmozdítása a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság területén. 3. Nemzetközi és régiók közötti együttműködés megvalósítása a társadalmi összetartozás területén. 4. Hazai és külföldi modellek adaptálása és helyi megvalósítása. 3

4 5. A komplex fejlesztéseken keresztül a projekteket megvalósító szervezetek számára a helyi társadalomépítő programok, közösségi szolgáltatások megvalósításához szükséges működési feltételek, kapacitások kialakítása, valamint a forrásbevonó képesség növelése. 6. A projekteket megvalósító szervezetekben tevékenykedők (menedzsment, tagság, önkéntesek) ismeretszintjének, készségeinek fejlesztése, a szervezetek szakmai tapasztalatainak, tudásának megosztása, a civil szektorban szerepet vállalók tevékenységének, eredményeinek szélesebb körben való megismertetése, ezáltal is biztosítva az adaptálható programelemek átvételének lehetőségét. A pályázati kiírás lehetőséget teremt a korábban az EQUAL Közösségi Kezdeményezés A; E; és H programok keretében kifejlesztett kísérleti kezdeményezések folytatására, amelyek a hátrányos helyzetű emberek az etnikai vagy nemi hovatartozással, a fogyatékossággal, az életkorral kapcsolatos diszkrimináció, az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség hiánya, a befogadó munkahelyi gyakorlatok hiánya, stb. miatt munkát vállalni nem tudók képzését, munkához jutását segítik elő. A konstrukció keretében hangsúlyosan jelenik meg a komplex (képességfejlesztési, aktivizálási, közösségfejlesztési, stb. programelemeket magában foglaló) szolgáltatások kidolgozása, a jól működő szolgáltatási modellek, jó gyakorlatok átvétele, esetleges kiterjesztése. A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg forint, melynek teljes összege a konvergencia régiókban (Észak-Magyarország, Észak- Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) kerül felhasználásra. A Közép-magyarországi régió területén forrás nem használható fel. A projektek keretében átjárhatóság alapján ERFA típusú tevékenységek fedezetére meghatározott elszámolható költségek összegének maximum 10 százaléka, azaz összességében legfeljebb Ft fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: 30 db. 4

5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Konvergencia régiókban horizontális tevékenységet folyatató (Észak-Magyarország, Észak- Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) non-profit szervezetek, illetve azok konzorciumai, amelyek az adott településen, kistérségben tevékenységet végeznek és a vállalt horizontális célokkal kapcsolatosan szakmai tapasztalattal rendelkeznek. B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): Non-profit szervezetek: jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit szervezetek (KSH 599, KSH 69) Egyéb egyesület (KSH besorolás 529) Egyéb alapítvány (KSH besorolás 569) Egyházak (KSH besorolás 55). A pályázó szervezetnek vagy jogelődjének a bíróság nyilvántartásba vételi végzése jogerőre emelésének dátuma nem lehet későbbi, mint január 1. Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumi formában is benyújtható pályázat, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató mellékletét képező megállapodás minta alapján. Konzorciumi partnerek az alábbi szervezetek lehetnek: jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit szervezetek (KSH 599, KSH 69) Egyéb egyesület (KSH besorolás 529) Egyéb alapítványok (KSH besorolás 569) Egyházak (KSH besorolás 55). A pályázó konzorciumi szervezetnek vagy jogelődjének a bíróság nyilvántartásba vételi végzése jogerőre emelésének dátuma nem lehet későbbi, mint január 1. A konzorciummal szemben támasztott feltételek: A konzorcium maximum háromtagú lehet. Egy pályázó (vezető partner) és két konzorciumi partner bevonása lehetséges. Egy pályázó szervezet akár főpályázóként, akár konzorciumi partnerként csak egyszer nyújthat be pályázatot. Konzorciumok esetén a támogató a támogatási összeg kifizetését partnerenként kezeli. 5

6 B2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet pályázhat. A pályázó csak olyan szervezet lehet, amelynek székhelye Magyarország területén van, de igazolhatóan legalább 1 éve végez szakmai tevékenységet a projekt keretében megcélzott településen/kistérségben (akcióterületen). A feltétel a konzorciumi partnerre is vonatkozik. B4. Iparág Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B6. Egyéb kizáró okok 1. Adminisztratív feltételek Nem köthető támogatási szerződés azon pályázóval, a. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett; b. amely csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb megszüntetésére irányuló jogszabályban meghatározott eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll; c. amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van; d. akivel szemben a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll; e. amely jogszabályban a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; f. amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; g. amely szervezetet az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 120. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll; h. amely a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 113. (2) bekezdése c) pontja szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes 6

7 i. amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; j. amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; k. amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét. 2) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 3) Egyéb feltétel: A pályázónak megfelelő pénzügyi stabilitással és elegendő forrással kell rendelkeznie, hogy a projekt folyamatos finanszírozása biztosított legyen. 7

8 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA A Társadalmi Megújulás Operatív Programban megfogalmazott alábbi horizontális célkitűzések mentén a helyi társadalmi probléma megoldására irányuló tevékenységek együttese. 1. az esélyegyenlőség elősegítése Az esélyegyenlőség elvének érvényesítése több az egyenlő bánásmód biztosításánál és a diszkrimináció tilalmánál: magába foglal olyan célzott fejlesztéseket is, amelyek az esélyegyenlőtlenség, illetve annak okainak felszámolását célozzák. Az esélyegyenlőség biztosítása a társadalmi, gazdasági és területi kohézió erősítését, valamint a sérülékeny csoportok érvényesülésének javítását szolgálja. Kiemelt területei: Nemek közti egyenlőség biztosítása Kisebbségek, köztük kiemelten a roma származásúak társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése A fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek társadalmi és munkaerő-piaci esélyegyenlőségének biztosítása. 2. a fenntarthatóság követelménye Védeni kell a társadalom tagjainak életét és emberi méltóságát a társadalmi biztonság, a demokratikus normák és az alapvető jogok érvényesítésével, a humán biztonság javításával, az egyéni és társadalmi kockázatok csökkentésével. Törekedni kell az emberi élet és életkörülményeinek kiszámíthatóságának, veszélyektől való mentességének biztosítására. 3. a területi kohézió elősegítése Annak érdekében, hogy az ország ne élje fel a fejlődést megalapozó és hosszútávon biztosító környezeti és humán erőforrásait, a fejlesztéseknek maradéktalanul meg kell felelniük a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság elvének. Fenntarthatónak tekinthető az a fejlesztés, amely tekintettel van a természeti és emberi erőforrásokra beleértve a természeti értékeket, területeket, tájakat, a biológiai sokféleséget, az emberi egészséget, a társadalmi kohéziót, a demográfiai jellemzőket is -, az épített környezet és a kulturális örökség megóvására és fenntartható módon történő hasznosítására. A fejlesztéseket szabályozó feltételként figyelembe kell venni egy adott terület ökológiai rendszerének eltartó képességét (beleértve az ott élő embereket is). A TÁMOP a területi kohézió célját egyrészt a hátrányos helyzetű térségek lakóinak humán szolgáltatásokhoz (oktatás, egészségügy, szociális és munkaerő-piaci szolgáltatások, kultúra) való hozzáférésének javításával, a munkaerő minőségének és foglalkoztathatóságának javításával, illetve munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésével, másrészt a régiók fejlődési potenciálját biztosító munkaerő-minőség és tudás fejlesztésével kívánja megvalósítani. A területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségeket legtöbb esetben a helyi (gazdasági, önkormányzati és civil) szereplők összefogására építő, vagy azok bevonásával előkészített és végrehajtott programokkal is elő kívánjuk segíteni, előtérbe helyezve a hátrányos helyzetű és/vagy leszakadó térségek felemelését, felzárkóztatását, lakóik életkörülményeinek és életminőségének javítását. 4. nemzetközi és régiók közötti együttműködés 8

9 Az egyéb tagállamokban és régiókban megvalósított programok keretében hasonló beavatkozások keretében szerzett tapasztaltok megvalósítás során és azt követően végzett átadása, a közös projektmegvalósítás és a különböző szintű és tartalmú együttműködés biztosítják a jó gyakorlatok adaptálásának lehetőségét. A nemzetközi, régiók közötti és határon átnyúló együttműködések ezáltal ösztönzik az innovációt. Az Európai Szociális Alap keretében megvalósuló nemzetközi együttműködés megnyitja és kihasználja a tagállamokban és európai szinten a valódi európai méreteket a jobb foglalkoztatás és szociális politika érdekében, mellyel a Lisszaboni Stratégia célkitűzéseinek elérését szolgálja. 5. a társadalmi innováció eredményeinek elterjesztése, a tapasztalatátadás Az innovatív fejlesztések során figyelemmel kell lenni az EQUAL Közösségi Kezdeményezés között elért eredményeire, lehetőséget kell biztosítani az eredmények további terjesztésére, használatára, valamint biztosítani kell a lisszaboni célokkal való összhangot, az elért eredmények szakpolitikákba és eljárásokba való szakszerű és hatékony beépítését. Az innovációs tevékenység során - az adott szakterületen fennálló problémák feltárása után azonosítani kell a társadalmi innovációs területet, majd a kérdésekre, igényekre választ adó fejlesztéseket, új eljárásokat ki kell alakítani. C1. Támogatható tevékenységek köre A projekt előkészítés szakasza (maximális időtartama 3 hónap): A Projekt előkészítő szakaszában (a projekt előkészítő szakasza a pályázat megjelenésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének napjáig tart) végzett előkészítő tevékenységek, kiemelten: Horizontális területen/területeken jelentkező hiány vagy probléma feltárása Helyi erőforrások, szükségletek, célcsoport igényinek felmérése Cselekvési terv kidolgozása a feltárt horizontális területen/területeken jelentkező hiány vagy probléma feltárására, a helyi társadalmi probléma megoldása érdekében. A cselekvési terv részét képező helyzetelemzés alapján kiválasztásra majd alátámasztásra kerül, milyen helyi szükséglet/szükségletek kielégítését vállalja a program megvalósítása során. Több típusú szükséglet és társadalmi csoport esetén, indokolni kell a kiválasztott probléma elsődlegességét. Megvalósítás szakasza Az alábbiakban feltüntetett komponensek közül az 1-es komponens önmagában nem válaszható, csak más komponenssel együttesen. 1. komponens: Módszertani fejlesztés és adaptáció Az egyes horizontális célok megvalósításának hazai illetve külföldi jó gyakorlatainak összegyűjtése és megismerése (a projektben résztvevő megvalósítók és a célcsoport tagok számára) Külföldi kiküldetés a projektben résztvevő megvalósítók számára tanulmányút Az egyes horizontális célok megvalósításához kapcsolódó hazai illetve külföldi jó gyakorlatainak adaptálása; Nemzetközi és hazai együttműködés, tapasztalatcsere Rugalmas, gyakorlat-orientált képzési módszerek kialakítása, kipróbálása 9

10 A felnőttképzési törvényben meghatározott képzési programok akkreditációja A program keretében elkészült szakmai anyagok publikálása a szervezet honlapján, az ehhez szükséges indokolt fejlesztések végrehajtása. 2. komponens: Képzés és tanácsadás Célcsoporttagok számára képzés és tanácsadás Önkéntesek képzése A projektmenedzsment és szakmai megvalósítók részére esélyegyenlőségi képzés megvalósítása Helyi szakemberek felkészítése és képzése (a projekt szempontjából releváns pótlólagos kompetenciák megszerzése érdekében) Digitális kompetencia-fejlesztés (Kérjük tekintse át az útmutató 21. számú mellékletét.) Képzési, tanácsadási, pszicho-szociális támogatási tevékenység bentlakásos formában is nyújtható, amennyiben azt a szükségletfeltárás és a szakmai koncepció alátámasztja. 3. komponens: kapacitásbővítés és hálózatosodás Nemzetközi és hazai együttműködés, tapasztalatcsere Szakmai együttműködési hálózat megszervezése Önkéntesek bevonása, felkészítése és képzése a horizontális célú szakmai programok megvalósításába. Helyi szakemberek felkészítése és képzése (a projekt szempontjából releváns pótlólagos kompetenciák megszerzése érdekében) Az együttműködő szervezetek közös felkészítése/felkészülése. 4. komponens: helyi akciók A helyi probléma kezelésére irányuló akció megszervezése, lebonyolítása. Települési/térségi fórumok, szemináriumok az érintett szakterületek együttműködő képviselőivel; Csoporttréning a projekt megvalósítói számára (csak a célokkal összefüggő témákban) Az egyes komponensekhez kapcsolódó általános tevékenységek Célcsoport tagjainak bevonása Szakmai műhelyek, konferenciák szervezése; A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység Tájékoztatás, információnyújtás o Az együttműködő partnerek tájékoztatása, felkészítése; o a lehetséges kapcsolódó programokkal koordináció biztosítása; o a célcsoport szükségleteinek megfelelő tájékoztatás, szemléletformálás. o A program során megvalósítandó tevékenységek lebonyolítására alkalmas helyiség kialakítása (felújítással és/vagy bővítéssel), akadálymentesítés (fizikai és infokommunikációs, amennyiben a bevont célcsoport indokolja). A projekt keretében megvalósuló felnőttképzési tevékenységek esetén a Felnőttképzésről szóló évi CI. törvény (Fktv.) szabályai az irányadók. Ennek értelmében a képzést megvalósító intézménynek a Fktv. 21 (3) pontjának megfelelően rendelkeznie kell a FAT által kiállított, érvényes intézményakkreditációs tanúsítvánnyal. Amennyiben a pályázó a képzést külső szolgáltatótól veszi igénybe, abban az esetben a külső, piaci szolgáltatónak kell megfelelnie a törvényben foglalt feltételeknek. 10

11 Értékelés szakasza (maximális időtartama 2 hónap): Jó gyakorlatok adaptálása tapasztalatainak értékelése Disszemináció, tapasztalatcsere C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések a célcsoport korábban felmért igényeit szem előtt tartó cselekvési terv készítése és végrehajtása; jó gyakorlatok adaptációja során szerzett tapasztalatok értékelése; projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek: a cselekvési terv elkészítése (az útmutató mellékletét képező a Szempontok a cselekvési terv elkészítéséhez című dokumentum alapján, mely kitér az alábbi témákra is: helyzetelemzés; célcsoport igényeinek felmérése, szakmai terv kidolgozása a feltárt horizontális területen jelentkező hiány vagy probléma feltárására; közbeszerzés lebonyolítása (amennyiben szükséges); a projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek; a célcsoport bevonásához kapcsolódó tevékenységek: résztvevők felkutatása, toborzása, a célcsoport tagok kiválasztásának meghatározása; önkéntesek bevonása a 2005 évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről szerint, min. 100 óra teljesítendő. Tájékoztatás, nyilvánosság A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ( honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati Kézikönyv tartalmazza. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő II. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani és a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplő C típusú tájékoztatási táblát, a projektzárást követően pedig a D típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/ helyszínein. C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a Pályázó, aki vállalja, hogy: olyan szakembereket alkalmaz, akik a projektmegvalósítás területén élnek, és a program keretében kiválasztott horizontális cél tekintetében szakmai tapasztalattal rendelkeznek, melyre a benyújtott önéletrajz Egyéni készségek és kompetenciák pontjában ki kell térni. C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban 1. Általános elvárások 11

12 A pályázó szervezetnek átfogó felelősséget kell vállalnia a projekt lebonyolításáért. A pályázó szervezet feladata a projektmenedzsment biztosítása, szolgáltató kiválasztása és szerződtetése, tevékenységük nyomon követése, a projekt megvalósításának koordinálása, a szolgáltatókkal folytatott együttműködés szervezése és fenntartása. A pályázónak a projekt adatlap Esélyegyenlőségi és a Környezeti fenntarthatóság szempontjai közül kötelezően vállalnia kell minimum 3 tevékenységeket. 2. Beszerzésekre vonatkozó elvárások: Amennyiben a kedvezményezett külső szolgáltatót vesz igénybe, azt közbeszerzési eljárással vagy nyílt, diszkriminációmentes eljárással kell kiválasztani. A) A projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről, a továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kell eljárnia A támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően kedvezményezett köteles a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet szakaszaiban, a közbeszerzési eljárások lefolytatását szabályozó paragrafusokban foglaltak szerint eljárni. B.) Amennyiben a pályázó támogatásból megvalósuló beszerzése alapján nem tartozik a Kbt. Hatálya alá, abban az esetben az alábbi szabályok alkalmazásával kell eljárnia (az értékek ÁFA nélkül értendők): A Ft-nál kisebb értékű beszerzések számla bemutatása ellenében kifizethetők (a szerződésnek ez esetben is rendelkezésre kell állnia), ezen körben tehát nem kell ajánlatokat bekérni; A Ft és Ft közötti értékű beszerzések esetén elegendő, ha a pályázó egy ajánlatot kér be; Ft felett a Kbt-ben meghatározott értékhatárt el nem érő beszerzések esetében, a szolgáltató kiválasztásához legalább három árajánlatot kell bekérni. A szolgáltató kiválasztására a pályázó a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól köteles egyidejűleg, írásban ( ben, faxon, vagy postai úton) árajánlatot kérni. Az ajánlattételre történő felkérésnek és a beérkezett ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a feladat meghatározása olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be; jelen útmutatóban foglaltakkal összhangban annak ismertetését, hogy mely feltételek fennállása esetén alkalmas az ajánlatot tevő szolgáltató a szerződés teljesítésére. Különös tekintettel a képzésekkel kapcsolatos azon követelményre, hogy a szolgáltatónak a támogatás (képzés) teljes időtartamára érvényes FAT által igazolt intézmény-akkreditációval, valamint a felnőttképző intézménynek a Munkaügyi Központ által az adott képzésre kiadott regisztrációval kell rendelkeznie; ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere. A pályázó azzal a szolgáltatóval köt szerződést, amelyik az adott szolgáltatói piacon a legjobb ár-minőség (azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb áru) arányt ajánlja kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére -, az átláthatóság és a potenciális ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elveivel összhangban. A beszerzési eljárásnak átláthatónak, azaz minden mozzanatában dokumentáltnak kell lennie, a dokumentációnak tartalmaznia kell az árajánlatkéréseket, valamint azok kiértékelését. 12

13 A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetére meghatározott eljárás lefolytatását a helyszíni ellenőrzés során fenti eljárás dokumentációjának bemutatásával kell igazolni. A fenti eljárást valamennyi az adott körbe tartozó (tehát amelyek esetében nem a Kbt. Szerinti eljárást kell lefolytatni), részben vagy egészben támogatás terhére kötött beszerzési (szolgáltatási) szerződés megkötéséhez alkalmazni kell. Konzorcium esetében a projekt menedzsment feladatokat a főpályázó (projektgazda) köteles ellátni. Projekt team (projektmenedzsment és szakmai megvalósítók) A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt a projekt megvalósítása érdekében a következő személyeket kötelezően biztosítja: projektvezető, szakmai vezető, pénzügyi munkatárs. 3. Projektmenedzsmenttel szembeni kötelező elvárások: A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: - projektmenedzser, - pénzügyi munkatárs A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 15 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és 2 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a HEFOP vagy EQUAL vagy TÁMOP projektmenedzsment területén. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell egy pénzügyi munkatárs alkalmazását is munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 15 órát. A pénzügyi munkatársnak szakirányú végzettséggel és 2 éves EU-s projektek elszámolásában szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a projekt előrehaladási jelentéseit /fizetési kérelmeket/ mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie! 4. Szakmai vezetővel szembeni elvárások felsőfokú végzettség, 3 év a választott horizontális területen/területeken szerzett szakmai tapasztalat, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát, foglalkoztatása munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási szerződés keretében történhet. Amennyiben a szakmai vezetői és a projektmenedzseri feladatokat egy személy látja el, úgy a szakmai vezetőre vonatkozó feltételek az irányadók, kivéve a foglalkoztatás jellegét. A fentiekben meghatározott elvárásoknak való megfelelést a pályázathoz benyújtott önéletrajzoknak kell alátámasztania. 13

14 C2. Nem támogatható tevékenységek köre A C1. pontban jelzett támogatható tevékenységeken kívül más tevékenységek nem támogathatóak. C3. Elszámolható költségek köre 1. Projekt előkészítés költségei A projekt előkészítő szakasza a pályázati felhívás megjelenésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének napjáig tart. A projekt előkészítő szakaszában cselekvési terv kidolgozásának költségei számolható el. Fenti költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 6 százalékát. 2. Projektmenedzsment költségei A projektmenedzsment bérköltségeinél és személyi jellegű ráfordításainál a projektmenedzseri és pénzügyi feladatokat ellátó munkatársak munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (kivéve a projektmenedzser), közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott bérköltsége, illetve annak a projekt menedzselésére fordított munkaidejével arányos rész vehető figyelembe. Itt kell elszámolni az egyéb jogviszony keretében a projektmenedzsment feladatainak (kivéve projektvezető és pénzügyi vezető) ellátásával összefüggő tevékenységhez kapcsolódó költségeket is (pl. általános jogi tanácsadás, kiszerződött pénzügyi-könyvelés igénybevétele). A béren kívüli személyi juttatások köréből a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalóra kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozása alapján étkezési jegy, munkába járás költsége, valamint közszolgálati jogviszony esetén ruhapénz számolható el. A menedzsment nem rendszeres költségei közül az útiköltség, szállás és ellátás, valamint napidíj (amennyiben az ellátás költségét nem térítik) költségei. A projekt menedzsment költségei együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségének 12 százalékát! 3. Projekt szakmai megvalósulásával összefüggő költségek A projekt céljának megvalósításában és/vagy szakmai felügyeletében, ill. a projekt nyomon követésben közvetlenül közreműködő személyzet bér és személyi jellegű költségei számolhatók el a projektben való közreműködés mértékének arányában. Bérköltség és járulékai, valamint egyéb személyi jellegű költségei (munkába járás költségei, étkezési jegy, amennyiben a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan); A megvalósításban részt vevő munkatársak útiköltsége, szállás és ellátás költsége valamint napidíj (amennyiben ellátás költségét nem térítik) költségei. 4. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások A célcsoport számára biztosítható egyéb támogatások között elszámolható: a célcsoport rendszeres és nem rendszeres útiköltsége (képzésre, foglalkozásra jutás kapcsán) 14

15 a célcsoport ellátásának költségei a programok, foglalkozások, képzések és egyéb projekthez kapcsolódó eseményeken a célcsoport részére szükséges oktatási segédlet, tankönyv beszerzésének költsége, illetve a szükséges anyagjellegű költségek a célcsoport tagok gyermekeinek felügyelete miatt felmerülő költségek 5. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Projekt menedzsment tevékenységhez kapcsolódó irodabérleti díj; A célcsoportnak nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó terembérlés költsége; Hozzájárulás a szakmai megvalósítók akkreditált továbbképzési költségeihez A program megvalósítása során a célcsoportnak nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanácsadási, szakértői tevékenység megbízási díja és járulékai illetve vállalkozói díja; A szolgáltatások ismertté tétele, propagálása, kommunikációja; A szolgáltatás ismertté tételéhez kapcsolódó rendezvények szervezésének költsége Egyéb szakmai tanácsadás. 6. Egyéb szolgáltatások Közbeszerzési eljárás költségei. A projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosításának költsége. Kötelező könyvvizsgálat díja. 7. ERFA típusú tevékenységekhez kapcsolódó költségek A szakmai megvalósításhoz szükséges új eszközök beszerzése számolható el. A projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzése a költségvetés szöveges indoklása és a csatolt eszközlista alapján. Fenti költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható összköltségének 10 százalékát. 8. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek A projektmenedzsment és szakmai megvalósítók tevékenységével kapcsolatban felmerülő általános költségek, úgymint irodaszer, irodai fogyóeszköz, posta, telefon, internet előfizetés költségei, a támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla számlanyitási és vezetési költségei Fenti költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségének 10 százalékát. Az elszámolható költségek körében felsorolt egyes költségtípusokról részletesen jelen útmutató 5. sz. mellékletét képező költségvetési specifikáció rendelkezik. Az elszámolhatóság általános szabályait a jelen útmutató 6. számú mellékletét képező ESZA Elszámolható költségek általános útmutató, a 7. számú mellékletét képező ERFA Elszámolható költségek általános útmutató rögzíti. C4. Nem elszámolható költségek köre A C3. pontban felsoroltakon kívül más költség nem számolható el, különös tekintettel az ESZA és ERFA Elszámolható költségek általános útmutatók és a költségvetési specifikáció szerinti alábbi el nem számolható költségekre: 15

16 föld, telek, ingatlan vásárlás; új épületek építése; gépjármű beszerzése; hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; visszaigényelhető adók; lízing díjak természetbeni hozzájárulások deviza/valuta átváltási jutalék veszteség jutalékok és osztalék, profit kifizetés kamattartozás kiegyenlítés bírságok, kötbérek és perköltségek rezsi költség használt eszköz értékcsökkenés a fenntartási időszak alatti tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő költségek valamint az elszámolhatósági útmutató pontjaiban külön nevesített nem elszámolható költségek Továbbá különösen nem elszámolható az ESZA Elszámolható költségek általános útmutatóban, (átjárhatóság esetén ERFA Elszámolható költségek általános útmutatóban), valamint a költségvetési specifikációban nevesített el nem számolható költségek. C5. Illeszkedési előírás Ezen útmutató illeszkedik az alábbi konstrukciókhoz: TÁMOP /5 - Helyi közösségépítő programok (LHH) TÁMOP /9 - Képzés/foglalkoztatás szakembereknek (LHH). C6. Projekt iparági korlátozása Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. C7. Projekt területi korlátozása Jelen pályázati kiírásra csak a konvergencia régiók területén megvalósuló pályázatok nyújthatók be. A projekt több helyszínen valósítható meg, de minden megvalósítási helyszínnek a konvergencia régiókban kell lennie. Az együttműködés keretében egyes események megvalósulási helye lehet a projektben résztvevő másik (elsősorban szomszédos) EU tagállam területe. C8. A projekt megkezdése A projekt a pályázat befogadásának napjától saját felelősségre megkezdhető. C8.1. Megkezdettség Támogatás a pályázat befogadását megelőzően megkezdett tevékenységekhez nem igényelhető. A projekt előkészítésével összefüggő elszámolható tevékenységek megkezdése, illetve a szakmai koncepciót megalapozó dokumentum nem jelenti a projekt megkezdését (az 16

17 előkészítés költségeivel kapcsolatos további információt a Költségvetési specifikáció tartalmaz). A projekt megkezdésének minősül - a) Jelen pályázati kiírás keretében megvalósuló, eszközbeszerzésre irányuló beruházás megkezdésének időpontja: az első beszerzett eszköz szállítását igazoló okmányon feltüntetett, és az átvevő szervezet (Pályázó) által, a képviseletre jogosult aláírásával igazolt átvételi, vagy a Pályázó bármely telephelyére történő beszállítási nap. b) Egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegű kifizetések, tanúsíttatás, stb.) a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül. A projekt megkezdésének legkorábbi időpontja a pályázat befogadásának napja. A projekt megkezdésének legkorábbi időpontjára vonatkozóan jelen tervezési kiírás keretében kötelező előírás nincs, de a megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektre vonatkozó - végső pénzügyi elszámolást tartalmazó zárójelentést legkésőbb a C9. pontban jelzett határidőig be kell nyújtani. Amennyiben a projektgazda a pályázat benyújtását követően, de még a támogatási szerződés megkötése előtt támogatásból finanszírozandó beszerzés érdekében közbeszerzési eljárást kíván indítani, erről a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM rendelet 21. (1) és a 22. (3) bekezdésében meghatározott határidők szerint, az ott felsoroltak benyújtásával értesíteni köteles a közreműködő szervezetet. Amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont. C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A projekt megvalósítására a pályázónak minimum 10, maximum 20 hónap áll rendelkezésére. A projektgazda projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolását tartalmazó záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának végső határideje a szakmai tevékenységek teljesítését (projekt megvalósításának befejezését) követő 90. nap, de legkésőbb június 30. C10. Fenntartási kötelezettség A pályázónak vállalnia kell a projekt szakmai zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyában változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve a kifejlesztett szolgáltatásokat és eszközbeszerzést) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe. A pályázó (konzorcium) a pályázat során elindított programokat szükség szerint tartalmilag és módszertanilag folyamatosan fejleszti a gyakorlati tapasztalatok figyelembe vételével, továbbá biztosítja az eredmények disszeminációját. 17

18 A pályázónak a projekttel kapcsolatosan minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és köteles az utolsó beszámolójának és kifizetési igénylésének támogató általi jóváhagyásától számított legalább 10 évig megőrizni. C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a fenntartási kötelezettség fennállása alatt értékesíti. Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek; amelyhez a pályázó nem rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel; vagy amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg. Egyéb, kiírás- specifikus korlátozások: A pályázó jelen kiírás szakmai tartalmával azonos pályázatot a bevonni kívánt célcsoporttal nem valósítok meg, és erről az adatlap 51 pontjában nyilatkozik. 18

19 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban vissza nem térítendő támogatás) részesül. D2. Támogatás mértéke A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 százaléka. D3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 70 millió Ft lehet. D4. Az önrész összetétele Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. D5. Egyéb pénzügyi eszközök Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. D6. Biztosítékok köre Biztosítéknyújtás tekintetében a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet X. fejezetének ában foglaltak szerint kell eljárni. A támogatás folyósításának feltétele, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatónak címzett felhatalmazás benyújtása, amely a kedvezményezett valamennyi fizetési számlája tekintetében a közreműködő szervezetet a támogatási jogviszony végéig a jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon felhasznált támogatás visszafizetésének biztosítására beszedési megbízás benyújtására jogosítja (felhatalmazó levél). Nem köteles a felhatalmazó levél benyújtására a) az - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben meghatározott - államháztartás szervezete, b) az államháztartás szervezetének a Ptk. 685/B. -ában meghatározott többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság, c) az 58. (1) bekezdésében meghatározott biztosítékot nyújtó kedvezményezett a projekt megvalósítási időszak alatt. 19

20 Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási összeg ideértve az előleget is első folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a biztosítékok a támogatási szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre állnak. D7. Előleg igénylése Minden kedvezményezett jogszabályi kivételtől eltekintve 281./2006. (XII.23.) Korm. rendelet előírt biztosítékok nyújtása mellett a támogatási szerződés megkötését követően jogosult a támogatási összeg 25 százalékának erejéig előlegre, amennyiben a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képező Előlegigénylésről szóló Nyilatkozaton rendelkezik arról, hogy igényel-e előleget, vagy lemond arról, vagy halasztott előlegigényléssel kíván élni. Az előleg és a köztes kifizetés (kedvezményezett által kifizetett számla, egyéb számviteli bizonylatok, és további alátámasztó dokumentumokkal igazolt tételek, melyet a kifizetés igényléskor az elszámolási csomagban nyújtanak be) nem haladhatja meg a támogatási összeg 100 százalékát. A kedvezményezett(ek) az előleg teljes összegének lehívására egyszeri alkalommal jogosult(ak). Nincs lehetőség a több ütemben történő előlegigénylésre. A kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a támogatást nyújtó szervezetnek, amennyiben a nem nyújt be kérelmet időközi fizetésre a támogatást nyújtó szervezethez az előleg fizetésétől számított hat hónapon belül, illetve a benyújtott fizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja. Amennyiben a Kedvezményezett részére előleg került folyósításra és a köztes kifizetés összege (a köztes kifizetés nem tartalmazza a kifizetett előleg összegét) eléri a megítélt támogatás összegének 60%-át, azt követően az elszámolásra benyújtott és jóváhagyott tételek előleg terhére kerülnek elszámolásra, az előleg összegének erejéig. Az előleg teljes összegének elszámolását követően a további elszámolásra benyújtott számlák alapján igényelt és jóváhagyott támogatás kifizetésre kerül. D8. Egyéb feltételek A pályázat nem eredményezhet nyereséget a kedvezményezett számára, ezért a rendelkezésre bocsátott támogatási összeg után keletkező kamatbevételét, esetleges árfolyamnyereségét, valamint a projekt végrehajtása során keletkezett egyéb bevételeit kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a szerződés megszűntét megelőzően, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén kívüli kiadásai kiegyenlítésére fordíthatja, és ezekről köteles elszámolni. Bevételnek tekintendő mindenféle ellenszolgáltatás összege, bármilyen jogcímen érkezzen a kedvezményezetthez. A jövedelem a nettó bevétel (bevétel csökkentve a működési kiadással). Nem tartozik a bevételek közé: kötbér a közbeszerzési dokumentumok eladásából származó bevétel (amennyiben a dokumentáció ellenértéke megfelel a évi CXXIX törvény 54. (5) bekezdésében leírtaknak). 20

21 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái: 1. Befogadási formai kritériumok 2. Jogosultsági kritériumok 3. Tartalmi értékelési kritériumok 1. Befogadási kritériumok Szempontok Megjegyzés a szemponthoz Igen/ Nem Elutasítás esetén indoklás 1. A pályázatot egy eredeti, egy másolati, és egy elektronikus példányban nyújtották be. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. 2. A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. 3. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatást, és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási intenzitást. Projekt adatlap 2.6 pontja Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. 4. A papíralapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. 2. Jogosultsági kritériumok 5. A projekt adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták meg. 6. Az adatlap minden kötelezően kitöltendő részét kitöltötték. 7. A pályázatot összefűzve, oldalszámozott tartalomjegyzékkel, és folyamatosan megszámozott oldalakkal nyújtották be. 8. A pályázat sértetlen borítékban érkezett. A borítékon feltüntették a pályázati 21

22 Szempontok felhívás pontos hivatkozási számát és a pályázó nevét, címét. Megjegyzés a szemponthoz Igen/ Nem Elutasítás esetén indoklás 9. A pályázatot az arra jogosult szervezet nyújtotta be. Projekt adatlap 3.3 pontja 10A projekt megvalósításának helyszíne: Magyarország Konvergencia régióin belül van Projekt adatlap 2.2 pontja 11A projekt kezdési időpontja későbbi, mint a pályázat befogadásának időpontja. Projekt adatlap nyilatkozata, Projekt adatlap 2.3 pontja A projekt megvalósításának 12 időtartama a pályázati felhívásban megadott időintervallumon belül van. Projekt adatlap pontja. 13A pályázati útmutatóban a költségvetésre előírt belső korlátokat betartották. Projekt adatlap pont 9. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla 14 A költségvetés a projekt adatlappal összhangban van. Projekt adatlap 5.6 pontja, 9. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla 15A pályázóra nem vonatkozik a B6 pontban szereplő kizáró okok egyike sem. Projekt adatlap - a pályázó nyilatkozata 16A pályázó a projekt adatlapon szereplő nyilatkozatok minden feltételének megfelel. Projekt adatlap - a pályázó nyilatkozata A pályázó a projekt adatlap 17 Esélyegyenlőségi szempontok részében tett vállalásaival legalább 1 pontot elért Projekt adatlap A pályázó a projekt adatlap 18 Környezeti fenntarthatóság pontjában kategóriánként legalább 1 szempontot megjelölt. Projekt adatlap A pályázó nem szolgáltatott a 19projektterv szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot a pályázat benyújtásakor. Projekt adatlapon a pályázó nyilatkozata 20A projekt adatlapban szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezőek. Projekt adatlap 2.6 pontja, 9. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla 21A költségvetés eredeti formátumát nem változtatták meg. Projekt adatlap 5.6 pontja, 9. számú melléklet: Részletes 22

23 Szempontok Megjegyzés a szemponthoz költségvetési tábla Igen/ Nem Elutasítás esetén indoklás A pályázati útmutató F8 pontjában 22 felsorolt, kötelezően benyújtandó dokumentumokat csatolta a pályázó. Pályázati útmutató F8. Pont Egyszeri alkalommal hiánypótlás 24.1 Cselekvési terv 24.2 Gantt diagram 24.3 Megvalósítók önéletrajzai 24.4 Együttműködési megállapodás konzorcium létrehozására 24.6 Részletes költségvetés (sablon alapján) 24.7 Költségvetés szöveges indoklása 24.8 Beszerzendő eszközök listája 3 db árajánlattal 24.9 Létesítő okirat A pályázat aláírójának képviseleti jogosultságát igazoló külön okirat OTMR adatlap Amennyiben az ellenőrzés során a közreműködő szervezet hiányosságot állapít meg, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen nem megállapítható az adott szempont teljesítése, de a befogadási kritériumokat magában foglaló táblázat Megjegyzés a szemponthoz oszlopa nem rendelkezik ellenkezőleg, az F4.3 pontban leírt módon egyszeri alkalommal hiánypótlásra van lehetőség. 23

24 3. Tartalmi értékelési kritériumok Értékelési szempont Pontszám Adatlap 1 A pályázó környezetének értékelése Maximum 5 pont 1.1 A pályázó a szükségletfelmérésben a Igen= 2 pont projekt a megvalósítási terület Részben=1 pont gazdasági, társadalmi környezetének Nem=0 pont adottságaira épít. 1.2 A célcsoport bemutatása megfelelő, Igen= 2 pont tartalmazza a célcsoportra vonatkozó Részben=1 pont és a pályázati kiírás célkitűzései Nem=0 pont szerinti releváns információkat. A pályázatban bemutatott 1.3 szolgáltatások és fejlesztések a feltárt Igen= 1 pont helyi szükségletekkel összhangban Nem=0 pont vannak. 2 A pályázó szervezet/ek értékelése Maximum 7 pont cselekvési terv adatlap 5.1 cselekvési terv adatlap 5.3 cselekvési terv adatlap 5.1; 5.2; 5.3; A pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában megfelelően igazolt helyismerettel és igazoltan legalább egyéves releváns tapasztalattal rendelkezik a célcsoporttal kapcsolatos munkában az akcióterületen. Megfelelően igazolt egy évnél hosszabb idejű releváns tapasztalat=2 pont Megfelelően igazolt egyéves releváns tapasztalat=1 pont Egy évnél rövidebb, vagy nem megfelelően igazolt tapasztalat= 0 pont, kizáró ok nyilatkozat 2.2 A pályázatban bemutatott munkamegosztás és a menedzsment tevékenysége beleértve az esetleges konzorciumi tagok szerepvállalását egyértelmű és részletesen kidolgozott. A kompetenciák és a felelősségi körök tisztán lehatároltak. Részletes, egyértelműen tartalmazza a felelősségi körök és kompetenciák lehatárolását =2 pont Részletesen tartalmazza a felelősségi körök lehatárolását =1 pont A fentieket nem tartalmazza=0 pont adatlap 4.1 C; A pályázó szervezet/ek hasonló (szakmai komplexitás, pénzügyi keretek tekintetében) helyi illetve a célcsoport vonatkozásában releváns projektek megvalósításában tapasztalattal rendelkezik. Több releváns tapasztalata is van=2 pont Van releváns tapasztalata=1 pont Nincs tapasztalata=0 pont cselekvési terv nyilatkozat adatlap 4.3.1; A projekt megvalósítása széleskörű Igen=1 pont cselekvési terv 24

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai c. pályázati felhívásához.

Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai c. pályázati felhívásához. V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók / Közép-Magyarországi Régió című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése című tervezési felhíváshoz Kódszám: TAMOP-2.3.2-09/1

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.5-17 TERVEZETT KERETÖSSZEG Tervezett keretösszeg: 18 520 000 000 Forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 185-1852

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.6-17 Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 13 040 millió Ft 260-4346 db Támogatás összege minimum

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása c. tervezési felhívásához

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás Pályázók köre Területi szűkítés Beadás kezdete Megvalósítási idő Támogatható

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Közbeszerzési és Beszerzési Tájékoztató

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Közbeszerzési és Beszerzési Tájékoztató Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Közbeszerzési és Beszerzési Tájékoztató 2016. október 10. I. Közbeszerzési tájékoztató A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) az alábbiak

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN (STANDARD) EFOP

NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN (STANDARD) EFOP NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN (STANDARD) EFOP-1.2.9-16 A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/4 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.6-17 Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 13 040 millió Ft 260-4346 db Támogatás összege minimum

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára Zalaszentgrót 2012.03.28. A kiírás célja A gazdaság versenyképességének

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek

PÁLYÁZAT. Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak

Részletesebben

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10.

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. 2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.6-17 Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 19 040 millió Ft 380-6346 db Támogatás összege minimum

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására Kódszám: TIOP-2.2.2/08/2F

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen -

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Pályázat kódja Keretösszeg VEKOP-8.5.3-17 1,84 milliárd Ft Támogatási összeg Intenzitás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Pályázat benyújtása Projekt helyszíne Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. március 20. 10.00

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek

Részletesebben

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Szé chenyi 2020 keretében megjelent Gyerekesély programok infrastrukturális

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

EFOP A FELNŐTT LAKOSSÁG PREVENCIÓS CÉLÚ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSE A SZABADIDŐSPORT RÉVÉN

EFOP A FELNŐTT LAKOSSÁG PREVENCIÓS CÉLÚ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSE A SZABADIDŐSPORT RÉVÉN EFOP-1.8.6-17 A FELNŐTT LAKOSSÁG PREVENCIÓS CÉLÚ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSE A SZABADIDŐSPORT RÉVÉN PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás átfogó célja, hogy egységes szakmai elvek mentén olyan egészségfejlesztő testmozgás

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

- A 4.1. pont, támogatást igénylők körére vonatkozó feltételekben is történtek változások:

- A 4.1. pont, támogatást igénylők körére vonatkozó feltételekben is történtek változások: Módosult Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás című (VP1-2.1.1-2.1.2-17 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja Módosult a Széchenyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Ki pályázhat? 2012. január 01. után alakult, cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek.

Aktuális pályázatok. Ki pályázhat? 2012. január 01. után alakult, cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek. Aktuális pályázatok Szociális gazdaság fejlesztése - Az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása a konvergencia régiókban könnyített elbírálású pályázat TÁMOP-2.4.3.D-1-13/1 Pályázat célja:

Részletesebben

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK 2017.03.09-10. Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület rendezésében A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása TÁMOP 5.3.3-08/1 és a TÁMOP 5.3.3-08/2 pályázati kiírás módosítása Módosított dokumentum neve Módosított pont Javított szöveg amiről A foglalkoztatás érdekében konzorciumi partnerként bevont gazdasági

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - GINOP 6.1.6-17 FELHÍVÁS CÉLJA: A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára c.

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára c. TÁJÉKOZTATÓ Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára c. pályázati felhíváshoz Kódszám: GINOP-6.1.5-16 2017. február 22. A PÁLYÁZAT CÉLJA: A munkavállalói csoportok nem egyforma

Részletesebben

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok TIOP-2.2.8.A-15/1 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívás Változáskövető Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg A1. Alapvető cél és háttér információ A1. Alapvető cél és

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.5-17 TERVEZETT KERETÖSSZEG Tervezett keretösszeg: 18 520 000 000 Forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 185-1852

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen -

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Pályázat kódja Keretösszeg GINOP-6.1.5-16 10 milliárd Ft Támogatási összeg Intenzitás Pályázók köre Területi

Részletesebben

Dad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Dad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Dad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Dad község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

TÁMOP-6.2.2/A/09/1 és TÁMOP-6.2.2/AKMR/09/1 kódszámú

TÁMOP-6.2.2/A/09/1 és TÁMOP-6.2.2/AKMR/09/1 kódszámú Sorsz. Módosított dokumentum Módosított pont Módosított szöveg Régi szövegrész: Jelen kiírás keretében az alábbi közfinanszírozott egészségügyi szakellátást végző fekvő- és/vagy járóbeteg intézmények,

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A pályázat célja Célcsoport Támogatást igénylők köre PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Házi segítségnyújtás fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-5.4.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Házi segítségnyújtás fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-5.4. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Házi segítségnyújtás fejlesztése c. pályázati felhívásához A konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK a Szakiskolai fejlesztési program II keretében megvalósítandó tanári, oktatói és tanulói mobilitás elnevezésű programokhoz a támogatás felhasználásáról szóló

Részletesebben