36. szám 125. évfolyam december 3. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM"

Átírás

1 36. szám 125. évfolyam december 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV Zrt. adószabályzatáról... Egyéb közlemények UIC döntvénylista... Hatályon kívül helyezés... Oldal Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV Zrt. adószabályzatáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Vállalati szinten az adójogszabályok végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek általános követelményeinek meghatározása, egységes keretrendszerbe foglalása. Olyan adózási utasítás elkészítése, ami tartalmazza a felelősség elhatárolásokat, eljárásokat. Általános segédlet az adózási folyamatban érintett szervezeti egységek számára az adózási feladatok áttekintéséhez, ellenőrzéséhez. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Hatály Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. (továbbiakban MÁV) valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára. Az adózási feladatok végrehajtásában érintett szervezetek: Adózásért felelős szervezet: a MÁV-nál Adózás szervezet Kizárólagos kompetenciája az állami (APEH, VPOP) és az önkormányzati adóhatóságokkal történő kapcsolattartás, a bevallások, önellenőrzések, adatszolgáltatások benyújtása, pénzügyi teljesítések érdekében történő intézkedés, állásfoglalások kérése. Koordinálja a szakmailag illetékes szakterületek munkáját. Szakmailag illetékes szakterületek: Feladatuk az egyes adónemekkel kapcsolatos alapadatok biztosítása, a szervezeti és működési rendnek megfelelően a jogszabályi változások nyomon követése, értelmezése, hatásainak vizsgálata, a módosítások keresztülvezetése az analitikus rendszereken. Pénzügyi szakterület: Feladata az adófizetési kötelezettség banki utalások útján történő biztosítása, a támogatásokhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése. 2.2 Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és aktualizálásáért a MÁV Számvitel szervezet vezetője a felelős.

2 2390 A MÁV Zrt. Értesítője 36. szám 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Adózás szervezet: Adózás szervezet (adózásért felelős szervezet) BA: Beszámolás és adózás BK: Beszámolókészítés TPF: Treasury és Pénzgazdálkodási Főosztály RLK: Regionális Logisztikai Központ BKSZE: Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység TÁSZ GO: Társasági Szolgáltatás Gépjárműgazdálkodási Osztálya IGI IRNYO: Ingatlangazdálkodási Igazgatóság Ingatlan-nyilvántartási és Rendezési Osztály ISZE: Ingatlankezelési Szolgáltató Egység IHIR: Integrált Humán Információs Rendszer GIR: Gazdaság Irányítási Rendszer VPÜSZK: Vám- és Pénzügyőrség Ügyvitelszervezési és Számítástechnikai Központja, a kiutalásokat indító számlavezető szerv REK: Regionális Ellenőrzési Központ, amely a MÁV adóbevallásait fogadja, valamint a jövedéki adó visszaigénylésének ellenőrzését végzi KutInfo: a gázolaj feladó-, lefejtő-, és tároló berendezésekhez kapcsolódó informatikai rendszer J02: az ásványolaj után visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről szóló, a VPOP által elektronikus formában közzétett bevallási formanyomtatvány Az utasításban használt egyéb fogalmak tartalma megegyezik a hivatkozott jogszabályok fogalom meghatározásaival. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Az adózással kapcsolatos általános szabályok Döntési jogkörök Az adózási kérdésekkel kapcsolatos döntési jogkörök megegyeznek az MSZSZ-ben meghatározottakkal Ellenőrzési jogkörök Az adózási kérdésekben ellenőrzési jogkörrel bírnak általánosságban a döntési jogkörrel rendelkező személyek, továbbá: a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgálók, a szakmailag illetékes területek vezetői, egyéb ki nem emelt vezetők (pl. Számviteli szervezet, Belső ellenőrzés, stb.), külső ellenőrző szervezetek Adózás jogi szempontú támogatása Az adózással és adóellenőrzésekkel kapcsolatos jogi kérdésekben az adózásért felelős szakterület felkérése alapján a Jogi Igazgatóság megadja a MÁV adójogi álláspontját. 4.2 Az adózás általános rendje Az adózást érintő jogszabályok és a gazdálkodási tevékenység változásainak követése Ezen tevékenység felelőse az adózásért felelős szervezet, feladata: Folyamatosan nyomon követi a vonatkozó szabályozások elfogadott vagy tervezett változásait, elemzi, számszerűsíti és értékeli azoknak a MÁV-ra gyakorolt hatásait. A MÁV jelentős érintettsége esetén tájékoztatja a társaság felső vezetését. Elemzi a módosításokból eredő következményeket, és haladéktalanul változásokat kezdeményez és/vagy hajt végre a belső szabályozásban. Javaslatot tesz a feladatok végrehajtásának részleteire (pl. adatszolgáltatások körének, felelőseinek kijelölésére, fejlesztési igényekre, szerződések módosítására, stb.). A várható igények alapján közreműködik a változások kapcsán jelentkező erőforrásigények felmérésében és tervezésében (szaktanácsadási díjak, továbbképzések, IT fejlesztések). A fentiek szerint kell eljárni minden olyan esetben, amikor az adózásért felelős szervezet tudomására jutnak a jelenlegi vagy tervezett adózási gyakorlatra vonatkozó hibák, kockázatok, különös tekintettel a hatósági, könyvvizsgálói és belső ellenőrzés által feltárt, hatósági vagy szaktanácsadói állásfoglalások alapján vélhetően vagy bizonyítottan fennálló, a Társaság más szakterületei által kért adózási vélemény alapján valószínűsíthetően meglévő hiányosságokra, helytelen vagy kockázatos eljárásokra Adózást érintő ellenőrzések, vizsgálatok Hatósági ellenőrzések Az adózásban eljáró külső szervezetek jogosultak hatósági ellenőrzést végezni (pl. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Önkormányzati adóhatóságok). Az adózással kapcsolatos ellenőrzéseket elrendelő és befejező dokumentumokat, és egyéb hivatalos okmányokat a MÁV cégjegyzésére jogosultak, vagy az általuk meghatalmazott személyek vehetik át. Ez a személy elsősorban az Adózás szervezet vezetője, vagy dolgozója legyen.

3 36. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2391 Amennyiben a vizsgálatban több szakterület is érintett, ezek vezetői meg kell, hogy állapodjanak abban, hogy kiket delegálnak az ellenőrzésben való részvételre, ki az elsőszámú szakmai felelős, továbbá a helyszín technikai hátterének biztosítása kinek a feladata. Az ellenőrzés során az Adózás szervezet részéről a koordinálásért felelős személy felügyeli az ellenőrzést végző személyek által kért anyagok határidőre történő biztosítását, melyről az Art. szabályai szerint kell gondoskodni. Ennek érdekében az érintettek kötelesek a dokumentumokat a lehető legrövidebb időn belül rendelkezésre bocsátani. Az ellenőrzésben a koordinálásért felelős személy köteles a hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett a MÁV érdekeinek megfelelően eljárni, és a feltárt hiányosságokról folyamatosan tájékoztatni a feletteseiket és a Jogi Igazgatóságot. Az ellenőrzések jegyzőkönyvében foglalt megállapításokkal szemben, ha a MÁV megítélése szerint nem jogosak, és védhetőek, az Art. szabályai szerint a Jogi Igazgatóság bevonása mellett észrevételt kell tenni, és a határozattal szemben a Jogi Igazgatóság által szignált észrevételt kell tenni, és a határozattal szemben fellebbezést kell benyújtani. Amennyiben az Art. szabályai szerinti jogorvoslati lehetőségek kimerültek, úgy a további intézkedés a Jogi Igazgatóság hatáskörébe kerül át. Az ellenőrzések anyagi következményeinek pénzügyi teljesítéséről és könyveléséről, valamint a feltárt hibák jövőbeni kiküszöböléséről az adózásért felelős szervezet intézkedni köteles. Könyvvizsgálói és belső ellenőrzések A Beszámolás és adózás szervezet koordinálja és tájékoztatja az érintetteket a könyvvizsgálat, belső ellenőrzés időpontjáról, időtartamáról és a vizsgálat tárgyköréről, szükség esetén bevonja a szakmailag illetékes egyéb területeket. A szakmailag illetékes egyéb szakterületek Adózás szervezet, Könyvelés szervezet, üzleti területek, stb.) kijelölik az ellenőrzésben résztvevő munkatársakat, a szükséges időben biztosítják a szükséges dokumentumokat és a személyes közreműködést. Az ellenőrzések megállapításai alapján szükségessé válhat a pont szerinti további intézkedések meghozatala Kapcsolattartás az adóztatásban eljáró és a szaktanácsadást végző szervezetekkel Operatív kapcsolattartás az adóhatóságokkal Az operatív együttműködést az Adózás szervezet végzi. Ennek keretében: Folyamatosan figyelemmel kíséri a hatóságok által előírt eljárási határidőket, gondoskodik azok betartásáról. Rendszeresen ellenőrzi törzsadatait, és szükség esetén intézkedik a hatóságoknál a bejelentkezések, változás bejelentések teljesítéséről. Gondoskodik a bevallások benyújtásáról és pénzügyi teljesítésekről (banki átutalás, folyószámlán belüli átvezetés). Figyelemmel kíséri, és szükség esetén intézkedik az elektronikus aláírások karbantartásáról. Megadja az adóztatásban eljáró külső szervezetek által igényelt adatokat. Egyezteti az adóhatóságoknál vezetett folyószámlát, szükség esetén intézkedik az eltérések rendezéséről. Közreműködik a külső és belső ellenőrzésekben Gondoskodik a MÁV ügymenetéhez és szerződéses kapcsolataihoz szükséges adóhatósági igazolások beszerzéséről. Szaktanácsadó szervezetek szolgáltatásainak igénybevétele A tanácsadói vélemények és állásfoglalások kezdeményezése, előterjesztése, beszerzése az Adózás szervezet feladata, a pontban meghatározott döntési jogkör figyelembe vételével a szakterület kezdeményezésére. A szaktanácsadói szerződések keretében történő szolgáltatás-megrendelésekre, szerződéskötésekre a beszerzésekre vonatkozó általános társasági szabályozás érvényes Társaságon belüli adózási vélemények kialakítása A MÁV tevékenységének, megállapodásainak és egyéb elkötelezettségeinek adózási következményeit, kockázatait azok véglegesülése előtt fel kell mérni. Ennek szükségességét a Számvitel szervezet vezetője határozza meg. A gazdasági események gyakori egyedisége miatt tételes előírások nem adhatók meg, de az adózási szakvélemény kikérése szükséges különösen: teljesen új üzleti konstrukció és az erről szóló belső utasítás kidolgozásakor, térítésmentes, ellenérték nélküli ügyletek, juttatások esetén, kapcsolt vállalkozásokkal, a piaci feltételektől eltérő megállapodások megkötésekor, számlázással kapcsolatos problémák felmerülésekor. Az adózási véleményt úgy kell megkérni, hogy az ügylet, kötelezettségvállalás hatályba lépését megelőzően legyen elegendő idő a körülmények és következmények feltárására, egyeztetésére, a szükséges változtatások átvezetésére. Az adózásért felelős szervezet csak a MÁV belső adóügyeiben, valamint a MÁV és a MÁV portfóliójába tartozó leányvállalatok közötti gazdasági kapcsolatok területén köteles véleményt kialakítani és kiadni.

4 2392 A MÁV Zrt. Értesítője 36. szám Dokumentálás Az adózással kapcsolatos bizonylatok, iratok megőrzésénél, tárolásánál általános szabályként az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni. A MÁV a főszabályt kiegészítő speciális rendelkezéseket, belső utasításokat hozhat. Az adózással kapcsolatos iratok közé tartoznak különösen: bevallások, önellenőrzések és ezek analitikus dokumentumai, pénzügyi teljesítésekhez kapcsolódó folyószámlák közötti átvezetések, banki kivonatok, hatósági bejelentkezések, törzsadat nyilvántartások, változás bejelentések, adatszolgáltatások és ezek analitikája, hatósági, könyvvizsgálói és belső ellenőrzési jelentések, jegyzőkönyvek, határozatok és az ezeket alátámasztó dokumentumok, hatósági és szaktanácsadói állásfoglalások, az ezekkel kapcsolatos levelezések, számítások, bizonylatok. Gondoskodni kell a bizonylatok őrzéséért felelős szervezetek kijelöléséről, az adózást alátámasztó analitika, valamint a bevallások archiválásának helyéről, módjáról. 4.3 Az egyes adó- és járulék nemekre vonatkozó általános rendelkezések Az egyes adó- és járulék nemekre vonatkozó rendelkezéseket a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelően kell értelmezni, alkalmazni, a változások követésére vonatkozóan, a pontban meghatározott előírások szerint. 4.4 A költségvetés felé elszámolandó adók Társasági adó (adónemkód: 101) Adókötelezettség Alanya: a belföldi illetőségű adózó, a Tao. tv. 2. szerinti személyi kör. Alapja: a számviteli szabályok alapján elkészített, auditált éves eredménykimutatásban levezett adózás előtti eredmény a Tao tv szakaszaiban meghatározott adóalap korrekciós tételekkel, valamint a 17. -ban meghatározott elhatárolt veszteséggel korrigálva, figyelembe véve a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosító hatását (Tao. tv. 18..). A társas vállalkozás, ha az adózás előtti eredménye, vagy a számított társasági adóalapja kisebb, mint a jövedelem-(nyereség) minimum (Tao. tv. 6. (7)-(9) bekezdés) összege: a társasági adóbevallásában nyilatkozatot tesz vagy ún. elvárt adót köteles fizetni. A MÁV a fenti eset fennállása esetén az Art. 91/A. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételt választja (adóbevallást kiegészítő nyomtatvány kitöltése) az elvárt adó fizetése helyett. Mértéke: Az általános társasági adómérték 19%. A Tao. tv. 19. (3) bekezdésben foglalt különös feltételek teljesülése esetén a pozitív adóalap 50 millió Ft-ot meg nem haladó összegig 10%, az e fölött lévő részre 19% január 01-jétől hatályos, a MÁV-ot érintő jelentősebb változások: A fizetési határidőt követő 365 napon belül ki nem egyenlített követelés bekerülési értékének 20%-át behajthatatlannak kell tekinteni. A veszteségelhatároláshoz nem szükséges adóhatósági engedélyezés. A kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosításának szabályai alkalmazandók a nem pénzbeli hozzájárulással történő cégalapításkor és az adózó és külföldi telephelye közötti jogviszonyban is. Csak a saját tevékenységként végzett kutatás közvetlen költsége vonható le az adózás előtti eredményből. Megszűnnek az adóalap kedvezmények, kivéve a beruházáshoz, a foglalkoztatáshoz, a jogdíjhoz, valamint a K+F tevékenységhez kapcsolódók. Nem elismert költség Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, végleges pénzeszköz átadás, térítés nélküli eszközátadás, átvállalt kötelezettség, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás. Abban az esetben, ha olyan külföldi személy kapja, amelynek államával Magyarországnak nincs hatályos egyezménye a kettős adóztatás elkerüléséről; ha ellenőrzött külföldi társaság kapja; ha olyan személy kapja, amelynek a gazdálkodása veszteséges. A reprezentáció és az üzleti ajándék címen elszámolt ráfordítás. (Tao. tv. 3. sz. melléklet A)12. pont) A képzés költsége minden esetben elismert költség. Helyi iparűzési adó adóalap-csökkentésként történő érvényesíthetősége megszűnt. Szakmailag illetékes, illetve az önellenőrzés nyilvántartására kötelezett: Adózás szervezet Bevallás Feladat: Az adóalapot módosító meghatározott tételek adatainak és részletes analitikájának átadása az Adózás szervezet részére: céltartalék, értékcsökkenési leírás, értékvesztés, saját tevékenységi körben végzett kutatás közvetlen költsége, elengedett követelés Felelős: Beszámoló készítés szervezet Határidő: a tárgyév november havi főkönyvi zárásának napja a feltöltési, az éves zárlati utasításban meghatározott napig a bevallási kötelezettség teljesítéséhez Feladat: a feltöltési kötelezettség teljesítéséhez a várható társasági adó összegének megállapítása az

5 36. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2393 eredménykimutatás és az időszakig lekönyvelt adóalap módosító tételek, valamint a várható éves adatok figyelembe vételével, valamint a Beszámoló készítés szervezet részére ellenőrzés céljából történő átadása Közreműködik: Kontrolling Igazgatóság Határidő: a tárgyév november havi főkönyvi zárás napja Feladat: a társasági adóbevallás analitikájának öszszeállítása és nyomtatvány kitöltése és ellenőrzésre a Beszámoló készítés szervezet részére ellenőrzés céljából történő átadása Határidő: a tárgyévet követő év május 15. Feladat: a feltöltési kötelezettség és a bevallás adatainak ellenőrzése Felelős: Beszámoló készítés szervezet Határidő: a tárgyév december 18. és a tárgyévet követő év május 20. Feladat: a bevallás elektronikus benyújtása az állami adóhatósághoz az éé29 számú nyomtatványon Határidő: a tárgyévet követő év május 31. Azokat a korábbi évek eredményét és adóalapját módosító tételeket, amelyek az adóbevallás benyújtásának esedékességét követően jutnak a MÁV tudomására, az adózás rendjének szabályai szerint figyelembe véve a MÁV hatályos Számviteli Politikájának előírásait önellenőrzés keretében kell bevallani. Az eredményt módosító tételek könyvelésével egyidejűleg meg kell vizsgálni a társasági adóalap-módosító hatást is. Az önellenőrzés során az 5/2009 (II.13. MÁV Ért. 6) PÁVIGH utasítás, valamint jelen utasítás 4.7. pontja szerint kell eljárni Pénzügyi teljesítés Előleg: Az előleg összege az I. és II. negyedévre vonatkozóan a megelőző második adóévi adó időarányos része; a III. és IV negyedévre a megelőző adóévi bevallásban közölt időszakonként meghatározott összeg. Az előleg első fizetési határideje a tárgyév április 20.-a, az utolsó részletet a feltöltési kötelezettségre tekintettel a tárgyév december 20-áig kell teljesíteni. Feladat: a negyedéves társasági adó előleg utalásának ügyiratbani kérése a TPF-től Határidő: az Art. hatályos előírásai szerinti fizetési kötelezettség teljesítésének határidejét (a negyedévet követő hó 20.) megelőző 2. munkanap Feladat: az első három negyedévi előleg összegének utalása az Adózás szervezettől kapott ügyirat rendelkezéseinek megfelelően Felelős: TPF Határidő: a negyedévet követő hó Feltöltési kötelezettség: A tárgyév december 20.-ig az éves várható adót minimum 90%-os mértékig meg kell fizetni, figyelembe véve a tárgyév során teljesített előlegfizetést. Feladat: a feltöltési kötelezettség teljesítéséhez az összeg utalásának ügyiratbani kérése a TPF-től Határidő: az Art. hatályos előírásai szerinti feltöltési kötelezettség teljesítésének határidejét megelőző 2. munkanap Feladat: a negyedik negyedévi előleg és a feltöltési kötelezettség összegének utalása az Adózás szervezettől kapott ügyirat rendelkezéseinek megfelelően Felelős: TPF Határidő: a tárgyév december Éves elszámolás: Az adott évi kötelezettségre befizetett adóelőleg és feltöltés együttes összege, valamint az adóbevallásban megállapított adó közötti különbözetet a tárgyévet követő év május 31-ig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelni Feladat: az előlegek és a tényleges éves kötelezettség különbség utalásának ügyiratbani kérése a TPF-től Határidő: az Art. hatályos előírásai szerinti feltöltési kötelezettség teljesítésének határidejét megelőző 2. munkanap Feladat: az összeg utalása az Adózás szervezettől kapott ügyirat rendelkezéseinek megfelelően Felelős: TPF Határidő: a tárgyévet követő év május Főkönyvi könyvelés Feladat: adókötelezettség könyvelése Határidő: az éves főkönyvi zárás napja Feladat: a társasági adó előlege / feltöltési kötelezettség / éves kötelezettség pénzügyi teljesítésének könyvelése Felelős: Pénzforgalmi könyvelés Határidő: a bankbizonylat kézhezvételének napja Társas vállalkozások különadója (adónemkód: 199) ( jétől megszűnt) Általános forgalmi adó (Adónem kód: 104) Olyan vállalkozási formától független, többfázisú, nettó típusú adó, melyet a termelés és a forgalmazás minden szakaszában a hozzáadott érték után meg kell fizetni, de az adóterhet a termék vagy szolgáltatás végső felhasználója viseli.

6 2394 A MÁV Zrt. Értesítője 36. szám Adókötelezettség Alanya: az a jogképes személy vagy szervezet, aki/ amely saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat (= adóalanyok), továbbá az adóalanynak nem minősülő, de általános forgalmi adó megfizetésre kötelezett személyek. Tárgya: belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások, Európai Közösségen belüli termékbeszerzések, Európai Közösség kívüli termékimport. Alapja: az ÁFA tv. IV. fejezete szerinti pénzben kifejezett ellenérték, nettó érték. A főszabálytól eltérő esetekben a szokásos piaci ár és a vámérték. Mértéke: az ÁFA tv. V. fejezete szerint 5%, az általános adómérték 25%, illetve a 3/A melléklet szerinti értékesítésekre 18% január 15-től az távhőt terhelő ÁFA kulcs 5%. Adó alóli mentesség: az ÁFA tv. VI. fejezete határozza meg a tevékenység közérdekű vagy speciális jellege szerint. Az ÁFA tv. főszabálya szerint (86. (1) j, k, l pontok): Mentes az adó alól (nem terheli adófizetési kötelezettség): a használt beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása. Adóköteles: az új beépített ingatlan értékesítése, az építési telek értékesítése. A kiegészítő szabály szerint (88. ) az adóalany az állami adóhatóságnak tett előzetes bejelentése alapján dönthet úgy is, hogy adókötelessé teszi a használt beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítését az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadását. A választási jog külön-külön vagy együttesen gyakorolható ben a MÁV az összes ingatlan (beépített ingatlan és földrészlet, beépítetlen ingatlan, lakóingatlan) értékesítésére és a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanok bérbeadására adókötelezettséget választott, és ezt bejelentette az adóhatósághoz. A 2010-től hatályos szabályok szerint (88. (4)) lehetőség van arra, hogy választási jogát: a használt beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása. tekintetében külön-külön vagy együttesen csak a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanokra kiterjedően gyakorolja. Aki élt a választási jogával, és ig bejelentette az adóhatóságnak, attól a bejelentés évét követő ötödik naptári év végéig nem térhet el. A MÁV a lakóingatlanok esetében mind az értékesítésre, mind a bérbeadásra az ÁFA mentességet választotta, és ezt a megadott határidőn belül bejelentette az adóhatóságnak. Elszámolása: az értékesítési folyamatban a számlában, az azzal egy tekintet alá eső okmányon, vagy egyéb számviteli bizonylaton feltüntetett ellenérték után kell felszámítani az adót, amelyből levonható a szállítói számlákban felszámított ÁFA. A különbözetet kell elszámolandó adóként rendezni január 01-jétől hatályos, a MÁV-ot érintő jelentősebb változások: Módosult a szolgáltatás teljesítési hely szabálya, mely alapján adóalanyok közötti ügylet esetében a teljesítés helye főszabály szerint a szolgáltatást igénybe vevő székhelye, állandó telephelye, ennek hiányában állandó lakóhelye, szokásos tartózkodási helye. Változott a közlekedési eszközök bérbeadására vonatkozó rendelkezés, mely különbséget tesz a rövid és hosszú időtartamú bérbeadás között. Minden ÁFA adóalanynak közösségi adószámmal kell rendelkeznie, ha másik tagállami adóalanytól szolgáltatást vesz igénybe, vagy nyújt. Közösségi ÁFA adóalanyok esetében az ÁFA visszatérítés kizárólag elektronikus úton intézendő. Fordított adózású igénybevett szolgáltatások esetében az ÁFA nemcsak számla, hanem annak hiányában olyan okiratok birtokában is levonható, amelyekből megállapítható a fizetendő adó. Az adófizetési kötelezettség és a levonási jogosultság keletkezésének időpontját és feltételeit az ÁFA tv. III. és VII. fejezeti szabályozzák. A GIR-ben a Könyvelés szervezetei folyamatosan rögzítik az ÁFA-s tételeket a Kötelezettség, a Kinnlevőség, Vasútközi Folyószámla és a Főkönyvi modulban. Minden ÁFA-s tétel esetében az adókódot és az adódátumot (ÁFA tv. szerinti teljesítési dátum) is rögzíteni kell a rendszerben. Mindkét érték alapvető fontosságú az adóbevallás helyes kitöltése szempontjából. Az adókód a levonható, illetve fizetendő ÁFA tétel típusát, gazdasági esemény jellegét, elszámolási módját, stb azonosítja. Ettől függ a továbbiakban, hogy a tétel hogyan kerül figyelembevételre az adóbevallás készítésekor (a bevallás mely sorában fog az adott tétel szerepelni). Az adódátum azt az adóbevallási időszakot határozza meg, amikor a tételt az adóbevallásban figyelembe kell (kellett volna) venni. Ezért fontos, hogy az adódátum meghatározása a mindenkor hatályos ÁFA tv. előírásai alapján történjen.

7 36. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2395 Adókód és adódátum megadása nélkül a 466 és 467 főkönyvi számlákra nem rögzíthető tétel, mivel ezek hiányában a tételek nem kerülnek be az ÁFA analitikába. Az adókódok listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. Szakmailag illetékes, illetve az önellenőrzés nyilvántartására kötelezett: Könyvelés szervezet és az Adózás szervezet Bevallás Az adót az adóalany önadózással állapítja meg, A kötelezettség megállapítása a GIR ÁFA analitika és megosztási kimutatás alapján történik. Bevallás benyújtása elektronikusan az APEH éé65 nyomtatványon, Esedékes: a tárgyidőszakot követő hónap 20.-ig. Azokat a tételeket, amelyek az adóbevallás benyújtásának esedékességét követően jutnak a társaság tudomására, az Art-ban meghatározott szabályok szerint önellenőrzés keretében kerülnek bevallásra. Az ÁFA bevallásokat, és az ehhez szükséges adatszolgáltatásokat a GIR rendszerben szereplő adatok alapján kell elkészíteni. A tárgyhavi ÁFA zárás napja a tárgyidőszakra vonatkozó GIR zárási ütemtervében kerül meghatározásra Előzetes ÁFA analitika ellenőrzése. a) A havi ÁFA zárást megelőzően a Bejövő számla könyvelés, a Kimenő számla könyvelés és a Pénzforgalmi könyvelés, Ingatlan könyvelés, Beszámoló készítés folyamatosan ellenőrzik az ÁFA főkönyvi számlára könyvelt, valamint az előzetes ÁFA analitika kimutatásban szereplő tételeket: az adódátumok, adókódok használata a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e; az előzetes analitikában az adókódoknak megfelelően jelennek-e meg az adóalap és adó összegek; nem lehetnek a rendszerben adókód nélküli és téves adódátumra rögzített tételek; ÁFA kimutatás megosztási kimutatásában (kifizetettség vizsgálata) szereplő tételek helyesen szerepelnek-e; az előzetes ÁFA analitika kimutatás és az előzetes Európai Beszerzési és Értékesítési listákban szereplő tételek közötti egyezőség biztosított-e, illetve a közösségi adószámok megfelelőek-e. Határidő: folyamatos b) A Bejövő számla könyvelés, a Kimenő számla könyvelés, Ingatlan könyvelés, Beszámoló készítés és a Pénzforgalmi könyvelés értesítést küldenek a GIR rendszeren keresztül az Adózás szervezet részére a havi ÁFA zárás napján arról, hogy a könyveléseket, bankanyag feldolgozását, egyeztetését befejezték, a GIR-ben valamennyi tétel feladása megtörtént, a tárgyhavi ÁFA zárás indítható. Határidő: Havi zárlati utasítás szerint ÁFA analitika futtatása, az analitika elkészítése A GIR-ben az ÁFA kimutatás futtatását a havi zárlati utasítás szerint az éjszakai órákra kell időzíteni, a KÖ és KI modulok esetében az éjszakai futtatásokat a modulfelelősöknek le kell állítaniuk. A lefutott végleges ÁFA analitikát le kell menteni, és az ÁFA bevallás elkészítéséhez, egyeztetéséhez szükséges kimutatásokat (ld. 2. sz. melléklet) le kell futtatni: a) Az Adózás szervezet levezeti: a Főkönyv és az ÁFA analitika; az újranyomtatott ÁFA kimutatás, az újranyomtatott megosztási kimutatás közötti eltéréseket (csak levonási pozícióban), a Főkönyv és a fizetendő ÁFA adóalap összegének egyezőségét, a megállapított eltéréseket minden hónapban a GIR rendszerből lekért kimutatások alapján teljes körűen le kell vezetni, a hibás tételeket a GIR rendszerben az érintett szervezettel rendeztetni kell, b) Adatszolgáltatás a bevalláshoz: A Bejövő számla könyvelés a Termékimportot terhelő előzetesen felszámított adó alapjáról adatszolgáltatást (3. sz. melléklet) köteles küldeni az ÁFA zárást követő munkanapon a tárgyhavi és az önrevíziós adatokra vonatkozóan. A kapott adatokat az Adózás szervezet a végleges ÁFA kimutatásban import adókódokkal rögzített adatokkal egyezteti. Amennyiben az adatok között eltérés van a Bejövő számla szervezet az Adózás szervezet jelzése alapján adatszolgáltatását haladéktalanul javítani köteles. c) Bevallás összeállítása, nyomtatványok kitöltése és beküldése során az Adózás szervezet: az önrevíziós tételek összevont egyenlegeit berögzíti / betölti a címen elérhető önrevíziós programba az adóbevallási időszakonkénti önellenőrzési pótlék megállapítása érdekében. Az Adózás szervezet vezetője a bevallások kitöltésének helyességét, ÁFA analitikával való egyezőségét, stb. ellenőrzi az állami adóhatósághoz a tárgyhónapot követő hó 20-áig megküldi Pénzügyi teljesítés Visszaigénylés esetén: Az Adózás szervezet a bevallás benyújtásának esedékességét megelőző munkanapig minden esetben egyeztetni köteles a társaság illetékes pénzügyi vezetőjével az alábbi szempontok alapján: a visszaigényelhető ÁFA összeget elsősorban az egyéb más adónemen adott esedékességre vagy a 45 napos kiutalási határidő figyelembevételével a 45 napon belül esedékes adókötelezettségek pénzügyi teljesítésére kell felhasználni; és csak a fentieket követően még rendelkezésre álló különbözet bankszámlára történő kiutalásáról lehet rendelkezni.

8 2396 A MÁV Zrt. Értesítője 36. szám Befizetés esetén: Az Adózás szervezet megvizsgálja, hogy az állami adóhatóság felé teljesítendő ÁFA fizetési kötelezettség és a kapcsolódó önellenőrzési pótlék összegének megfizetésére az APEH-nál vezetett adófolyószámlán (más adónemen) rendelkezésre áll-e a megfelelő összeg. Amennyiben a pénzügyileg teljesítendő összeg az esedékesség napján a folyószámlán rendelkezésre áll: a fizetendő ÁFA és önellenőrzési pótlék összegét az Adózás szervezet adónemek közötti átvezetéssel éé17-es bevallás benyújtásával rendezi, a bevallás esedékességét megelőző munkanapig, valamint lekönyveli az ÁFA (és a kapcsolódó önellenőrzési pótlék) pénzügyi teljesítését a megfelelő főkönyvi számlára a tárgyhavi zárást megelőző munkanapig. Amennyiben a pénzügyileg teljesítendő összeg a folyószámlán az esedékességkor nem áll rendelkezésre: az Adózás szervezet ügyiratban intézkedik a Treasury felé a banki átutalással történő pénzügyi teljesítés érdekében, a bevallás esedékességét megelőző munkanapig. Banki átutalással történő pénzügyi teljesítés esetén a könyvelést a bankkivonat alapján a Pénzforgalmi könyvelés végzi. A pénzügyi teljesítés könyvelésének helyességét az Adózás szervezet az adott havi főkönyvi zárást megelőző munkanapig ellenőrzi Kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adók és járulékok (havi adó- és járulékbevalláshoz kapcsolódó adókötelezettségek) Felelősségi körök Főkönyvi számlák január hónaptól az egyes szervezetek kizárólag meghatározott főkönyvi számlákra könyvelhetnek, amely számlák forgalmáért, az analitika vezetéséért, egyeztetéséért, ellenőrzéséért, a szükséges javítások elvégzéséért, egyezőségéért, a leltárak elkészítéséért is teljes körű felelősséggel tartoznak. Ezen főkönyvi számlákra az illetékes szakmai szervezet a jövedelmek számfejtése vagy a beérkező számlák, hatósági határozatok alapján könyvelhet. A könyvelt tételek esetében a megfelelő (adott esetben név szerinti) analitika biztosítása a felelős szervezet feladata (4. sz. melléklet szerint) Személyi jövedelemadó (Adónem kód: 103) Adókötelezettség A törvény a megszerzett jövedelmet csoportokba sorolja, és ezekre meghatározza az adófizetésre kötelezettek körét, a jövedelem- és adószámítás módját. Összevontan adózó jövedelmek: Önálló tevékenységből származó jövedelem ( ) Nem önálló tevékenységből származó jövedelem ( ) Egyéb jövedelem (28. ) Alanya, adófizetésre kötelezett: a jövedelmet megszerző magánszemély (belföldi illetőségű személy összes jövedelme, a külföldinek csak a belföldről származó jövedelme adóköteles). a kifizető Tárgya: a magánszemély összes jövedelme az összevont adóalapba tartozó valamennyi jövedelem, növelve az adóalap kiegészítés összegével, továbbá minden külön adózó jövedelem, illetve bevétel összege. Alapja: a magánszemély által más személytől megszerzett adóköteles bevétel egésze, vagy a bevételnek a törvény szerint tételesen igazolt, igazolás nélkül elismert átalányban meghatározott költségekkel csökkentett része, vagy a bevétel törvényben meghatározott hányada (4. (1) bekezdés). Az összevont adóalapba tartozó jövedelmekhez adóalap növelő tételként hozzá kell számítani a jövedelem 27%-át. Az adóterhet nem viselő járandóságot a 27% kiegészítés nélkül kell beszámítani az adóalapba. Mértéke: ha az összevont adóalap nem haladja meg az 5 millió Ft-ot, az összevont adóalap 17%-a, ha az összevont adóalap meghaladja az 5 millió Ft-ot, 850 ezer Ft és az 5 millió Ft-ot meghaladó rész 32%-a. az egyes jövedelemtípusokhoz meghatározott mérték szerint. Pl. természetbeni juttatások: 54%, kamatkedvezmény: 54%, forrásadós jövedelmek: 25%, nyeremények: 25%.(XI, XII. fejezet) A számított adót csökkenti a külföldön megfizetett adó (32. ); az adójóváírás 17%, de legfeljebb jogosultsági hónaponként Ft, feltéve, hogy a magánszemély öszszes jövedelme az adóévben nem haladja meg a Ft-ot (ha az adóalap ennél magasabb, de a Ft-ot nem éri el, akkor a magánszemély 12%-os, fokozatosan csökkenő adójóváírással élhet (33. )), az adóterhet nem viselő járandóságok adója (34. ); összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények. Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények: ( ): tevékenységi kedvezmények, személyi és családi kedvezmények, a kivét kiegészítés összegére jutó átlagos vállalkozói szja, személyes közreműködői díj-kiegészítésre jutó átlagos társasági adó. Egyes kedvezmények érvényesítése jövedelemkorláthoz kötött. A törvény szerint figyelembe vett összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények együttes összege legfeljebb az összevont adóalap adójának összegéig terjedhet. (42-43 )

9 36. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2397 Az adókedvezmények sorrendjét a törvény megköti (44. ). Adóelőleg megállapítása, bevallása, megfizetése ( ) Munkáltatói: a havonta kifizetett, munkaviszonyból származó rendszeres jövedelem 27%-kal növelt össze alapján az éves várható számított adó arányos részét kell adóelőlegként figyelembe venni. A kiszámított adóelőleget csökkentik a 49. (12)-(15) bekezdéseiben meghatározott kedvezmények. Kifizetői: A juttatott összegből a magánszemélynek a 48. szerinti költségelszámolásra és/vagy adóalapra vonatkozó nyilatkozatát figyelembe véve kell az adóelőleget levonnia. A kifizetőnek a kifizetést megelőzően tájékoztatni kell a magánszemélyt a nyilatkozata következményeiről. Amennyiben a bevételt terhelő adóelőleg levonására nincs lehetőség, a kifizetőnek igazolást kell kiállítania az adóköteles bevételről, valamint a le nem vont előleg öszszegéről. A magánszemély figyelmét fel kell hívni, hogy köteles a negyedévet követő hó 12. napjáig az előlegfizetési kötelezettségének eleget tenni. Külön adózó jövedelmekből, a MÁV szempontjából releváns formái: Ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem (58. ) után az adó mértéke 25%, amelyet a magánszemélynek kell az adóbevallásában megállapítania és a bevallás benyújtásával egy időben megfizetnie, ha az adó összege az Ft-ot meghaladja. Ingatlan, vagyonértékű jog átruházásából származó jövedelem ( ) után az adó mértéke 25%, amelyet a magánszemélynek kell az adóbevallásában megállapítania és a bevallás benyújtásával egy időben megfizetnie. Tőkejövedelmek: ( ) pl. kamat, értékpapír, osztalék, árfolyamnyereség, vállalkozásból kivont jövedelem Természetbeni juttatások és kedvezmények (69. ). A kifizető által a magánszemély részére juttatott azon érték, amit az a piaci értékből nem térít meg: pl. üzleti ajándék, reprezentáció, valamennyi munkavállaló részére azonos feltételekkel, ingyenesen biztosított termék, vagy szolgáltatás; hivatali utazáshoz kapcsolódó vendéglátás, sporttevékenységhez nyújtott szolgáltatás. Kamatkedvezményből származó jövedelem (72. ) Vegyes jövedelmek: ( ) pl. kisösszegű kifizetések, ingatlan bérbeadás, nyereményből származó jövedelem. Értékpapír és az értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték (77/A-77/C ). Szakmailag illetékes, illetve az önellenőrzés nyilvántartására kötelezett: Humán Szolgáltatás, Könyvelés Bevallás a) Havi adóbevallás Feladat: Forrásadós kifizetések bevallásához szükséges (tárgyidőszaki, valamint önrevíziós) adatok MÁV szintű összegyűjtése az adatok IHIR rendszer részére történő átadása a főkönyvi számla vonatkozásában. Határidő: az IHIR főkönyvi feladását megelőző 2. munkanap Feladat: A magánszemélyhez nem köthető kifizetések bevallásához szükséges tárgyidőszaki adatok MÁV szintű összegyűjtése, valamint átadása az IHIR rendszer részére a , 46221, 46222, , , , , , , , , , , , főkönyvi számlák vonatkozásában Határidő: az IHIR főkönyvi feladását követő munkanap Feladat: A tárgyidőszaki éé08 számú bevallás összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető adatok Adózás szervezet részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Feladat: A tárgyidőszaki éé08 számú bevallás elküldése az APEH részére Határidő: tárgyhónapot követő 12.-ig Feladat: A tárgyidőszak főkönyvben könyvelt helyesbítő éé08 számú bevallás szerkezetének megfelelő összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető magánszemély adatok Adózás szervezet részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgyhónapot követő hó 15.-e Feladat: Az önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése, illetve az adott időszakokra vonatkozó önellenőrzési pótlék összegének megállapítása a 462-es főkönyvi számlák vonatkozásában. Az adatok berögzítése az IHIR által átadott éé08 számú helyesbítő/önrevíziós bevallás állományába. Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap b) Éves adatszolgáltatás, bevallás Feladat: K37 A munkáltató adatszolgáltatása az általa magánszemélynek lakáscélú felhasználásra pénzintézeten keresztül nyújtott kölcsön tárgyévben elengedett összegéről a kölcsön visszafi zetésének igazolását követően kiadott törlési engedélyek alapján. Felelős: Könyvelés Határidő: tárgyévet követő év január 31-ét megelőző 5. munkanap

10 2398 A MÁV Zrt. Értesítője 36. szám Feladat: A K53 adatszolgáltatás teljesítéséhez a magánszemélyeknek ellenérték nélkül vagy engedménnyel jutatott üdülési csekkekről az APEH által előírt formátumnak megfelelő, az ellenőrző program által hibátlannak minősített adatállomány átadása a Humán Szolgáltatásnak. Felelős: Humán Irányítás Határidő: tárgyévet követő év január 31-ét megelőző 5. munkanap A MÁV szintű adatok összegyűjtése, és az adatok APEH felé küldhető ellenőrzött, hibátlannak minősített formában történő megadása az Adózás szervezet részére. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgyévet követő év január 31-ét megelőző 1. munkanap Feladat: Éves adatszolgáltatásoknak az APEH felé történő továbbítása, az előírt file formátumnak megfelelően. Határidő: az adatszolgáltatás esedékességének napja (tárgyévet követő év január 31.) Feladat: Az adóhatósági megállapítást kért munkavállalók nyilatkozatairól adatszolgáltatás, ellenőrzött APEH felé küldhető formában történő megadása az Adózás szervezet részére. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: az adatszolgáltatás esedékességét megelőző 1. munkanap Feladat: Az évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos adatszolgáltatás, ellenőrzött APEH felé küldhető formában történő megadása az Adózás szervezet részére. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Pénzügyi teljesítés Feladat: az APEH SZJA beszedési számla javára utalandó összegről adatszolgáltatás az Adózás szervezet részére Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: az IHIR főkönyvi feladását követő munkanap Feladat: a tárgyidőszaki SZJA utalásának kérése a TPF-től Határidő: a fizetés esedékességét megelőző munkanap Feladat: a tárgyidőszaki SZJA összegének utalása az Adózás szervezettől kapott ügyirat rendelkezéseinek megfelelően. Felelős: TPF Határidő: a kifizetés hónapját követő hónap 12.-e Társadalombiztosítási járulékok Járulék-kötelezettség Alanyai: Foglalkoztató (Tbj 4. a)): természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni és társas vállalkozó, költségvetési szerv, személyi egyesülés. Biztosított (Tbj 5. ): a munkaviszonyban álló személy, a szövetkezeti tag, a tanuló-szerződésalapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló, díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében személyesen munkát végző, választott tisztségviselő, mezőgazdasági őstermelő, kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas és egyéni vállalkozó, stb. Alapja: A foglalkoztató által az általa foglalkoztatott biztosított részére a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya alapján a tárgyhóban kifizetett, juttatott járulékalapot képező jövedelem, de munkaviszonyban, főállású társas és egyéni vállalkozói jogviszonyban havi átlagban legalább a minimálbér kétszerese. Járulékalapot képező jövedelmek: Az SZJA tv. által meghatározott, az összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg alapjának számításnál figyelembe vett jövedelem, Az SZJA tv ában meghatározott kisösszegű kifizetésből származó jövedelem, Egyéb jövedelmek közül tételesen felsorolt, pl. tanulószerződésben meghatározott díj. Az SZJA tv ában szabályozott természetbeni juttatások adóalapként meghatározott részének az SZJAval növelt összege (kivéve az üzleti ajándék és reprezentáció), A munkaszerződésben meghatározott személyi alapbér, ill. a szerződésben rögzített díj, ha nincs az előzőek szerinti jövedelem (pl. külföldi foglalkoztatás esetén), az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj. Járulékalapot nem képező jövedelmek (Tbj. 21. ): Társadalombiztosítási ellátások (pl. táppénz, gyes, gyed, családi pótlék, anyasági támogatás). A Magyar Államkincstár végzi a mindenkori költségvetési törvényben jóváhagyott családi támogatások, egyéb szociális ellátások és költségtérítésekre vonatkozó lakossági igények jogosultságának elbírálását, az ezzel kapcsolatos előkészítési, ellenőrzési, folyósítási feladatokat. A szociális ellátásnak nem a foglalkoztatót terhelő összege. Az Szja tv ban említett juttatások azon része, amely 25%-os kulccsal adózik. Jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék)

11 36. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2399 Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba a tag javára havonta fizetett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás: nyugdíjpénztár esetében a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 50%-áig, egészség- vagy önsegélyző pénztár esetében a minimálbér 30%-áig, Vagyoni jogok felhasználásának (szerzői, szabadalmi, védjegy, hasznosítási, stb.) ellenértéke. Adózás alá nem eső jövedelmek (pl. adómentes juttatások, adóterhet nem viselő járandóságok, bevételnek nem számító juttatások. késedelmes teljesítéséhez kapcsolódó kamat. A foglalkoztatót terhelő társadalombiztosítási járulék mértéke 27%, mely nemcsak a minimálbér kétszeres öszszegéig, hanem azon felül is érvényes. Alapja a bruttó munkabér. Mértékei nyugdíjbiztosítási járulék Fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől** Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő társadalombiztosítási járulék egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék munkaerőpiaci járulék természetbeni egbizt. járulék pénzbeli egbizt. járulék munkaerőpiaci járulék nem mnypt tag mnypt tag korkedvezmény biztosítási járulék nyugdíjjárulék magánnyugdíjpénztári tagdíj egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék természetbeni egbizt. járulék pénzbeli egbizt járulék 24% 1,50% 0,50% 1% 13%* 9,50% 1,50% 8% 4% 2% 1,50% A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatottak, a kiegészítő tevékenységet végző egyéni és társas vállalkozók is kötelesek 9,5% nyugdíjjárulék fizetésére, valamint a saját jogú nyugdíjasok további 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék megfizetésére. Járulékfizetési felső határ: a biztosított a nyugdíjjárulékot, tagdíjat a járulékalapot képező jövedelme, de legfeljebb a Költségvetésről szóló tárgyévi törvényben meghatározott, naptári évre számított összege után köteles megfizetni évben Ft Egészségügyi szolgáltatási járulék A biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező magánszemély, a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó 2010-ben 4950 Ft/hó, 165 Ft/nap. Táppénz-hozzájárulás (Tbj 19. (5) A foglalkoztató köteles a biztosított táppénze egyharmadát hozzájárulás címen megfizetni. Korkedvezmény biztosítási járulék A foglalkoztató a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott, saját jogú nyugdíjasnak nem minősülő biztosított után 13% járulékot fizet a társadalombiztosítási járulékon felül, amelynek a hatályos törvényi előírások alapján 25%-ot a központi költségvetés átvállalja. Általánostól eltérő járulékfi zetési szabályok Kirendelés és munkaerő kölcsönzés (Tbj 4. a) 7. alpont): ha a biztosított foglalkoztatására kirendelés alapján kerül sor, és a munkáltatók megállapodása alapján a munkavállaló munkabérét és az ezzel járó közterheket az a munkáltató fizeti, amelyhez a munkavállalót kirendelték. A bejelentési-, nyilvántartási kötelezettség, továbbá a járulék megállapításának, bevallásának és megfizetésének kötelezettsége azt a munkáltatót terheli, amelyhez a munkavállalót kirendelték. Start kártyával rendelkező biztosított foglalkoztatása (Tbj. 26. (8)): A munkáltató a START, START PLUSZ, START EXTRA kártyával rendelkező munkavállaló foglalkoztatása esetében a minimálbér másfélszeres, ill. kétszeres összegéig veheti igénybe a kedvezményt egy, valamint két éves időtartamra a kártyára jogosultak körének megfelelően. Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (EKHO): a évi CXX tv. hatálya alá tartozó, abban meghatározott FEOR számú foglalkozások esetében a tevékenységet folytatójának választási lehetősége van, hogy a jövedelmének közterheit az Ekho törvény szabályai szerint fizesse meg. Szakmailag illetékes, illetve az önellenőrzés nyilvántartására kötelezett: Humán Szolgáltatás, Könyvelés szervezet, Adózás szervezet Bevallás a) Nyugdíjbiztosítási alapot megillető bevételek (Adónem kód: 125) Feladat: A magánszemélyhez nem köthető (természetbeni juttatás) kifizetések bevallásához szükséges tárgyidőszaki adatok MÁV szintű összegyűjtése átadása a Humán Szolgáltatás, IHIR rendszer részére havonta a , , , főkönyvi számlaszámok vonatkozásában. Határidő: az IHIR főkönyvi feladását követő munkanap Feladat: A tárgyidőszaki éé08 számú bevallás összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető adatok Adózás szervezet részére történő átadása.

12 2400 A MÁV Zrt. Értesítője 36. szám Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Feladat: A tárgyidőszak főkönyvben könyvelt helyesbítő éé08 számú bevallás szerkezetének megfelelő összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető magánszemély adatok Adózás szervezet részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgyhót követő hónap 15.-e Feladat: Az önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése, illetve az adott időszakokra vonatkozó önellenőrzési pótlék összegének megállapítása a es főkönyvi számlaszámok vonatkozásában. Az adatok berögzítése az IHIR által átadott éé08 számú helyesbítő/önrevíziós bevallás állományába. Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap b) Egészségbiztosítási alapot megillető bevételek (Adónem kód: 124) jétől megszűnt adónem, ezért csak az önrevízióra vonatkozó feladatok merülnek fel. Feladat: A magánszemélyhez nem köthető (természetbeni juttatás) kifizetések bevallásához szükséges önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése és átadása az IHIR rendszer részére a , , , , , , , , főkönyvi számlaszámok vonatkozásában. Határidő: az IHIR főkönyvi feladását követő munkanap Feladat: A tárgyidőszaki főkönyvben könyvelt helyesbítő éé08 számú bevallás szerkezetének megfelelő összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető magánszemély adatok Adózás szervezet részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgyhót követő hó 15.-e Feladat: Az önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése, illetve az adott időszakokra vonatkozó önellenőrzési pótlék összegének megállapítása a es főkönyvi számlaszámok vonatkozásában. Az adatok berögzítése az IHIR által átadott éé08 számú helyesbítő/önrevíziós bevallás állományába. Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap b) Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (Adónem kód: 188) Feladat: A magánszemélyhez nem köthető (természetbeni juttatás) kifizetések bevallásához szükséges tárgyidőszaki adatok MÁV szintű összegyűjtése és átadása az IHIR rendszer részére havonta a , , főkönyvi számlaszámok vonatkozásában. Határidő: az IHIR főkönyvi feladását követő munkanap Feladat: A tárgyidőszaki éé08 számú bevallás öszszeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető adatok Adózás szervezet részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Feladat: A tárgyidőszaki főkönyvben könyvelt helyesbítő éé08 számú bevallás szerkezetének megfelelő összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető magánszemély adatok Adózás szervezet részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgyhót követő hó 15.-e Feladat: Az önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése, illetve az adott időszakokra vonatkozó önellenőrzési pótlék összegének megállapítása a es főkönyvi számlaszámok vonatkozásában. Az adatok berögzítése az IHIR által átadott éé08 számú helyesbítő/önrevíziós bevallás állományába. Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap c) START-kártya kedvezményes járulékfizetések (Adónem kód: 186) Feladat: Az éé08 számú bevallás összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető adatainak Adózás szervezet részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Feladat: A tárgyidőszak főkönyvben könyvelt helyesbítő éé08 számú bevallás szerkezetének megfelelő összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető magánszemély adatok Adózás szervezet részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgyhót követő hónap 15.-e Feladat: Az önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése, illetve az adott időszakokra vonatkozó önellenőrzési pótlék összegének megállapítása a as főkönyvi számlák vonatkozásában. Az adatok berögzítése az IHIR által átadott éé08 számú helyesbítő/önrevíziós bevallás állományába. Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap

13 36. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2401 d) Korkedvezmény-biztosítási járulék (Adónem kód: 187) Feladat: A tárgyidőszaki éé08 számú bevallás öszszeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető adatok Adózás szervezet részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Feladat: A tárgyidőszaki főkönyvben könyvelt helyesbítő éé08 számú bevallás szerkezetének megfelelő összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető magánszemély adatok Adózás szervezet részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgyhót követő hónap 15-e Feladat: Az önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése, illetve az adott időszakokra vonatkozó önellenőrzési pótlék összegének megállapítása a es főkönyvi számla vonatkozásában. Az adatok berögzítése az IHIR által átadott éé08 számú helyesbítő/önrevíziós bevallás állományába. Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap e) Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (Adónem kódok: 190, 191, 192, 193) Feladat: A éé08 számú bevallás összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető adatok Adózás szervezet részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Feladat: A tárgyidőszak főkönyvben könyvelt helyesbítő éé08 számú bevallás szerkezetének megfelelő összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető magánszemély adatok Adózás szervezet részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgyhót követő hónap 15.-e Feladat: Az önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése, illetve az adott időszakokra vonatkozó önellenőrzési pótlék összegének megállapítása a 4636-os főkönyvi számlák vonatkozásában. Az adatok berögzítése az IHIR által átadott éé08 számú helyesbítő/önrevíziós bevallás állományába. Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap f) Magánnyugdíjpénztári kötelezettség (Adónem kód: ) Feladat: Az éé08 számú bevallás összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető adatainak Adózás szervezet részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Feladat: A tárgyidőszak főkönyvben könyvelt helyesbítő éé08 számú bevallás szerkezetének megfelelő összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető magánszemély adatok Adózás szervezet részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgyhót követő hónap 15.-e Feladat: Az önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése, illetve az adott időszakokra vonatkozó önellenőrzési pótlék összegének megállapítása a 4637-es főkönyvi számlák vonatkozásában. Az adatok berögzítése az IHIR által átadott éé08 számú helyesbítő/önrevíziós bevallás állományába. Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Pénzügyi teljesítés Feladat: Az APEH különböző társadalombiztosítási járulék beszedési számláinak javára utalandó összegről adatszolgáltatás az Adózás szervezet részére. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: az IHIR főkönyvi feladását követő munkanap Feladat: A tárgyidőszaki társadalombiztosítási járulék utalásának kérése a TPF-től. Határidő: a fizetés esedékességét megelőző munkanap Feladat: A tárgyidőszaki társadalombiztosítási járulék összegének utalása az Adózás szervezettől kapott ügyirat rendelkezéseinek megfelelően. Felelős: TPF Határidő: a kifizetés hónapját követő hónap 12.-e Főkönyvi könyvelés Feladat: A tárgyidőszaki társadalombiztosítási járulékok pénzügyi teljesítésének könyvelése Felelős: Pénzforgalmi Könyvelés szervezet Határidő: a bankbizonylat kézhezvételének napja A magánszemély egyes jövedelmeinek különadója Különadó fizetésére köteles többek között az állami forrásból alapított, fenntartott vagy működési támogatásban részesített jogi személynél foglalkoztatott magánszemély, aki a jogviszonyának megszűnésével összefüggésben a rendszeres járandóságok 60 napra számított átlagát meghaladó összegű bevételt szerez.

14 2402 A MÁV Zrt. Értesítője 36. szám A különadó alapjába a törvényben meghatározott jövedelmek 2 millió Ft-ot meghaladó része számít bele. A különadó szempontjából rendszeres járandóságnak minősül minden olyan bevétel különösen bér, munkadíj, tiszteletdíj, amely a magánszemélyt a jogviszonyra tekintettel meghatározott időközönként vagy a tartós megbízás teljes időtartamára megilleti. Nem számít ugyanakkor a különadó alapjába a jogviszony megszűnésének évére járó, szabadság megváltás címén kifizetett bevétel, a jogviszony megszűnésekor a magánszemélyt megillető jubileumi jutalom, illetve a felmentési idő munkavégzési kötelezettséggel járó részére fizetendő munkabér. A különadó a fentiek alapján meghatározott adóalap 98%-a. A 98%-os különadón túl a magánszemélynek ezen jövedelmével kapcsolatban személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsége nem keletkezik, de a juttatás az összevont adóalap részét képezi, ezért azt a személyi jövedelemadó bevallásban be is kell vallani. A fenti címen kapott juttatás társadalombiztosítási járulékalapot nem képez, így az után társadalombiztosítási járulékot és magánnyugdíjpénztári tagdíjat sem kell fizetni, de ugyanakkor a kifizető 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett. A kifizető a magánszemélyt terhelő adót forrásadóként a kifizetéskor állapítja meg, vonja le, elkülönítve igazolja, a havi adó és járulékbevallásban vallja be, és ezen bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg. Amennyiben a kifizető a magánszemélyt terhelő adót bármely okból nem vonta le, a le nem vont adót a magánszemély köteles megfizetni az általános szabályok szerint a fizetést követő hónap 12. napjáig. A különadóról szóló rendelkezések október 1-jén lépnek hatályba, de visszamenőlegesen január 1-jétől megszerzett a törvényben meghatározott jövedelmekre is alkalmazni kell: : A között kifizetett, meghatározott jövedelmekre még a régi szabály vonatkozik, ennek adóját én kell bevallani. Ezekből a 2 millió Ft-ot meghaladó összegekre az új szabály szerinti adókat ki kell számítani, és a korábban megfizetett munkáltatói és egyéni járulékokat a különadó és az EHO előlegként kell figyelembe venni. Az újraszámított adókról (visszavonás, ill. új kötelezettség) igazolást kell kiállítani és átadni a magánszemélyeknek legkésőbb ig. A magánszemély ig kell, hogy befizesse a különbözeteket. Nem fogják bírságolni azt a magánszemélyt, aki azért nem tudta rendezni az adót, mert nem kapta meg az igazolást időben. Ezért a postázás, átadás igazolása fontos lehet. A jétől történő kifizetésekre az új szabály vonatkozik. Ezek adózása már a fő szabály szerint történik, azaz a kifizető vonja le az adót, és fizeti meg a tárgyhót követő hó 12-ig. Az adókötelezettséget a kifizetés napja szerint (és nem a juttatás jogosultságának időpontja alapján) kell meghatározni Munkaadói járulék (Adónem kód: 144) január 1-től beépült a foglalkoztató által fizetendő Egészségbiztosítási-és munkaerőpiaci járulékba, mértéke 1% Munkavállalói járulék (Adónem kód: 145) január 1-től beépült a biztosított által fizetendő Egészségbiztosítási-és munkaerőpiaci járulékba, mértéke 1,5%. A és a adónemek megszűnése miatt csak az önrevízióra vonatkozó feladatok merülnek fel. Feladat: A tárgyidőszaki főkönyvben könyvelt helyesbítő éé08 számú bevallás szerkezetének megfelelő összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető magánszemély adatok Adózás szervezet részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgyhót követő hó 15.-e Feladat: Az önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése, illetve az adott időszakokra vonatkozó önellenőrzési pótlék összegének megállapítása a 4634-es főkönyvi számlaszámok vonatkozásában. Az adatok berögzítése az IHIR által átadott éé08 számú helyesbítő/önrevíziós bevallás állományába. Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Egészségügyi hozzájárulás (Adónem kód: 152, 153) Adókötelezettség Tételes egészségügyi hozzájárulás: január 1-től megszűnt, de a január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó tételes egészségügyi hozzájárulást meg kell fizetni akkor is, ha azt december 31-e után állapítják meg. Százalékos egészségügyi hozzájárulás: Alapja: az Art szerinti munkáltatót, illetve kifizetőt terheli az általa a személyi jövedelemadó törvény szerint belföldi illetőségű magánszemélynek juttatott, az összevont adóalapba tartozó, az adóelőleg megállapításánál figyelembe vett összeg után. Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik, vagy a kifizetőt nem terheli adólevonási kötelezettség, a jövedelmet szerző állapítja meg, vallja be és fizeti meg. Nem kell megfizetni a százalékos mértékű hozzájárulást a táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díjban részesülök, keresőképtelen, fizetés nél-

15 36. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2403 küli szabadság, GYES, ápolási díj, gyermeknevelési támogatás esetén. Nem kell 27%-os EHO-t fizetni az Szja tv. 70 szerint kedvezményesen adózó egyes természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások azon része után, mely 25%-os adókulccsal adózik. A 14%-os EHO-t a kifizetőnek le kell vonnia arra a jövedelemre is, amelyet a magánszemélynek az adóbevallásában egyébként nem kellene szerepeltetnie. Nem kell megfizetni ha a befizetett egyéni járulékok elérik a hozzájárulás-fizetési felső határt (450 eft). Mértéke: 27%, vagy 14% évi LXVI. Törvény 3. alapján Szakmailag illetékes, illetve az önellenőrzés nyilvántartására kötelezett: Humán Szolgáltatás, Könyvelés szervezet, Adózás szervezet Bevallás a) Tételes egészségügyi hozzájárulás Feladat: Az önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése, illetve az adott időszakokra vonatkozó önellenőrzési pótlék összegének megállapítása a es főkönyvi számlák vonatkozásában. Az adatok berögzítése az IHIR által átadott éé08 számú helyesbítő/önrevíziós bevallás állományába. Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap b) Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás (Adónem kód: 152) Feladat: Forrásadós kifizetések bevallásához szükséges (tárgyidőszaki, valamint önrevíziós) adatok MÁV szintű összegyűjtése az adatok IHIR rendszer részére történő átadása a főkönyvi számla vonatkozásában. Határidő: az IHIR főkönyvi feladását megelőző 2. munkanap Feladat: A magánszemélyhez nem köthető (természetbeni juttatás) kifizetések bevallásához szükséges tárgyidőszaki adatok MÁV szintű összegyűjtése, valamint átadása a Humán Szolgáltatás, IHIR rendszer részére havonta a , , , , főkönyvi számok vonatkozásában. Határidő: az IHIR főkönyvi feladását követő munkanap Határidő: az IHIR főkönyvi feladását követő munkanap Feladat: A tárgyidőszaki éé08 számú bevallás öszszeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető adatainak Adózás szervezet részére történő átadása havonta Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Feladat: A tárgyidőszak főkönyvben könyvelt helyesbítő éé08 számú bevallás szerkezetének megfelelő összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető magánszemély adatok Adózás szervezet részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgyhót követő hónap 15.-e Feladat: Az önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése, illetve az adott időszakokra vonatkozó önellenőrzési pótlék összegének megállapítása a es főkönyvi számlák vonatkozásában. Az adatok berögzítése az IHIR által átadott éé08 számú helyesbítő/önrevíziós bevallás állományába. Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Pénzügyi teljesítés Feladat: A tárgyidőszaki egészségügyi hozzájárulás utalásának kérése a TPF-től. Határidő: a fizetés esedékességét megelőző munkanap Feladat: A tárgyidőszaki egészségügyi hozzájárulás összegének utalása az Adózás szervezettől kapott ügyirat rendelkezéseinek megfelelően. Felelős: TPF Határidő: a kifizetés hónapját követő hónap 12.-e Főkönyvi könyvelés Feladat: a tárgyidőszaki egészségügyi hozzájárulás pénzügyi teljesítésének könyvelése Felelős: Pénzforgalmi könyvelés szervezet Határidő: a bankbizonylat kézhezvételének napja A reprezentáció és üzleti ajándék elszámolásának szabályai Fogalmak: juttató: a kifi zető, továbbá a külföldi illetőségű jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet. MÁV. reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.). Azon rendezvények, események tartoznak ide, amelyek a juttató (kifizető) tevékenységével összefüggő üzleti, szakmai rendezvény és jellegük, időtartamuk alapján nem kerülhető el a résztvevők társadalmi normák szerint szokásosan elvárt ellátása. Ilyenek az üzleti, szakmai rendezvények, tárgyalások, közgyűlések, taggyűlések, felü-

16 2404 A MÁV Zrt. Értesítője 36. szám gyelő-bizottsági, igazgatósági ülések, a társintézményekkel folytatott hivatalos egyeztetések, bemutatók, kiállítások, fogadások, sajtótájékoztatók, kongresszusok, konferenciák, konzultációk, továbbképzések, kiállítások, bemutatók stb. Nem minősül reprezentációnak az az esemény, amely nem függ össze a juttató tevékenységével (névnapi, nőnapi, újévi köszöntő, vasutasnap, március 15-i, október 23-i május 1-i rendezvénnyel összefüggő vendéglátás, dolgozók részére szervezett rendezvények, stb.), illetve az olyan vendéglátás, amely a munkavállalók szokásos munkavégzése közben felmerült igényeket elégíti ki (pl. napi rendszeres kávézás), munkahelyi dolgozók értekezletei. Az utazás, szállás és szabadidőprogram költségét kell a reprezentációs keret terhére elszámolni, ha az eseményen részt vevő magánszemély vendégként (üzleti-, hivatali partner) van jelen. Akik a juttatást nyújtó kifizető tevékenységében közreműködőként (MÁV munkavállalók) vesznek részt az eseményen, és a program szerint ott a munkájukat végzik a hivatali, üzleti utazásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Reprezentáció saját dolgozóra tehát nem értelmezhető, költség ezen a címen nem számolható el. Nem szabad a reprezentáció értékébe beleszámítani az egyébként adómentes juttatásokat. üzleti ajándék: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány), ide nem értve az értékpapírt. Az üzleti ajándék lehet tárgy, szolgáltatás, illetőleg az ezekre szóló utalvány. Utalvány, bármilyen formában is bocsájtják ki (kereskedelmi utalvány, jegy, bón, kupon) akkor minősül természetbeni juttatásnak, ha a juttatás feltételei alapján megállapítható, hogy az mely termékre, vagy szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel. Nem minősül természetbeni juttatásnak a bármire felhasználható utalvány, valamint a természetbeni juttatás helyett adott, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköz. Üzleti ajándékként nem adható takarékbetét, értékpapír. Üzleti ajándék saját dolgozó részére nem adható. elszámolt éves összes bevétel: a kifi zető által az adóévre vonatkozó beszámolóban ide nem értve az öszszevont (konszolidált) beszámolót kimutatott (ennek hiányában az adóév utolsó napjára vonatkozó könyvviteli zárlat alapján megállapított) összes bevétel. hivatali, üzleti utazás, étkezés: Hivatali, üzleti utazás: a magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével, ideértve különösen a kiküldetés (kirendelés) miatt szükséges utazást. A hivatali, üzleti utazáshoz szokásosan kapcsolódó étkeztetés, szállodában, repülőn felszolgált kötelező reggeli nem keletkeztet adókötelezettséget a juttatónál. Minden további, a magánszemély részére biztosított étkezés természetbeni juttatásként adókötelezettséget keletkeztet a MÁV-nál. a magánszemély képzéséhez kapcsolódó szállás, utazás, étkezés költségei: Nem a magánszemély jövedelme, tehát nem adóköteles a képzésen történő részvétel költsége (oktatás, utazás, szállás), ha a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében történik. Ha a képzés a kifizető tevékenységével összefüggő esemény, rendezvény keretében történik (pl. új eljárás, eszköz bemutatása), amely így reprezentációnak tekintendő. Az adójogi megítéléshez a körülmények alapos vizsgálata szükséges. Oktatásszervező vállalkozás által szervezett oktatáson nyújtott étkezés esetében: A MÁV fizeti meg az étkezés költségét: Amennyiben az oktatásszervező átvállalja az étkezési költségek után fizetendő adó és járulék fizetési kötelezettséget, és erről a számlán nyilatkozik, úgy a MÁV mentesül alóla. Amennyiben az oktatásszervező vállalkozás nem vállalja át az adót, úgy a képzés keretében nyújtott járulékos szolgáltatások (étkezés, szabadidőprogram) adóköteles természetbeni juttatásnak minősülnek. A számlán elkülönítetten fel kell tüntetni az adóalapot képező költséget. Az adót a MÁV köteles elszámolni. A dolgozó fizeti meg az étkezés költségét: Ebben az esetben külön számlát kell kérni az oktatás megrendelésekor az oktatásról a MÁV-nak, külön számlát az étkezésről a dolgozónak Eljárási szabályok a MÁV-nál a) Reprezentáció A reprezentációs célra fordítható keretek meghatározása: A bel- és külföldi, valamint személyes reprezentációs célra fordítható éves keretösszeg ezen belül a keretből részesíthetők körének és mértékének meghatározása a MÁV-nál a gazdasági vezérigazgató-helyettes hatáskörébe tartozik. Az üzleti vendéglátáshoz kapcsolódóan lehetnek: üzleti tárgyalások, hivatalos rendezvények (bel- és külföldi események) alkalmával felmerülő költségek, vezetői beosztáshoz kapcsolódó személyes kiadások. Engedélyezés Reprezentáció felhasználására engedéllyel rendelkező szervezeti egységeknél a reprezentációs keret felhasználásához, a költségek elszámolásához a szervezeti egység vezetőjének jóváhagyása szükséges. Nagyobb több üzletágat érintő rendezvények csak a gazdasági vezérigazgató-helyettes, vagy az általa kijelölt vezetők engedélyével szervezhetőek.

17 36. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2405 Kerettel nem rendelkező szervek esetében a pénzügyi igazgató előzetes engedélyével történhet a reprezentációs költség elszámolása. Költségelszámolás Az üzleti tárgyalások, hivatalos rendezvények alkalmával, a bel- és külföldi személyek vendéglátásával kapcsolatos költségigénylést és elszámolást az 6. sz. melléklet szerinti bizonylat kiállításával kell dokumentálni. Az engedélyezésekor fokozott figyelmet kell fordítania, hogy több szervezeti egységet érintő hivatalos tárgyalás vagy rendezvény esetén párhuzamos vendéglátás, ajándékozás ne forduljon elő. Igényléskor a Tervezett, elszámoláskor pedig a Tényleges felhasználás rovatokat kell kitölteni. Az igénylő lapon, vagy annak mellékleteként minden esetben fel kell tüntetni rendezvény célját, a résztvevők körét, létszámát és jellegét (üzleti kapcsolat, cég(ek) megnevezése, résztvevők névsora). Az elszámoláshoz csatolni kell a költségekről szóló, a felhasználásra jogosult szervezet vezetője által igazolt számlákat. Valamennyi kapcsolódó bizonylatot a számla igazoló a BASWARE rendszerben a számlához csatolni köteles. Számla GIR-ben történő könyvelésére a fenti bizonylatok csatolása nélkül nem kerülhet sor. A személyes (vezetői) reprezentációs keret felhasználását a vezető jogosult engedélyezni. Az elszámolás számlával történik, nem szükséges az 6. sz. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltése. A számlán azonban fel kell tüntetni a felhasználás célját és a résztvevőket, a lehetőségekhez mérten. Pl. üzleti tárgyalások alkalmával, több alkalommal elfogyasztott ital. A vendégül látott üzleti partner(ek) neve:, stb. A reprezentációs költségekhez elszámolási előleg vehető igénybe, az előzetesen engedélyezett keret összegéig, melynek utalványozását a Pénzforgalmi könyveléstől lehet kérni. A felvett előleggel a rendezvényt követő három munkanapon belül el kell számolni. b) Üzleti ajándék Az üzleti és üzletpolitikai (reklám) célú ajándéktárgyak beszerzése és kezelése A Titkárság, illetve az Üzletágak megrendelései alapján kerülnek beszerzésre az üzleti célú ajándéktárgyak. A kisebb értékű üzleti célú ajándékok beszerzése a Kommunikációs Igazgatóságon keresztül történik, az igénybe vevő szervezeti egység költségkeretének terhére. A BKSZE által beszerzett, raktározott, illetve raktárról kiadott üzleti ajándékokhoz kapcsolódó szükséges nyilvántartások vezetése a Titkárságok, illetve az Üzletágak kötelezettsége. Szóró (reklám) ajándékok raktárra vételezés nélkül, azonnal felhasználásba kerülnek. Ez utóbbi esetben is rögzíteni kell a GIR rendszerben a beszerzéseket és a felhasználásokat. Nyilvántartás és leltári felelősség A beszerzéséről, felhasználásáról analitikus nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásért felelős dolgozót a kezelő szervezet vezetője jelöli ki. A nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia a beszerzési számla alapján: a) Számla sorszáma b) Számla kelte (beszerzés kelte) c) Ajándéktárgy megnevezése d) VTSZ szám e) Darabszám f) Bruttó (áfát tartalmazó) egységár g) Összérték h) Ajándéktárgy kiadásának és/vagy átadásának kelte (10 ezer Ft felett az adókötelezettség keletkezése) i) Kiadás engedélyének száma j) Kiadott mennyiség k) Kiadott ajándéktárgy bruttó egységára l) Kiadott összérték m) Megjegyzés (kinek lett kiadva és/vagy ki a juttatott (cég, a cég üzleti partnernek minősül-e (ha nem, adókötelezettség keletkezik), név, beosztás)) Elkülönített nyilvántartást kell vezetni a 10 ezer Ft alatti, illetve a 10 ezer Ft egyedi értéket meghaladó üzleti ajándékokról. Az analitikus nyilvántartás vezetéséért, illetve az év végi leltározásért a készletet kezelő szervezet vezetője felelős a B.24. Leltári utasítás előírásai szerint. A mérleg fordulónapon ki nem adott ajándékokról készített leltárat az illetékes készletgazdálkodásért felelős szervezet részére meg kell küldeni a készletre történő visszavétel céljából. Az ajándéktárgyak kezeléséért felelős dolgozót anyagi felelősség terheli. A vezető által kijelölt ellenőrzést végző személy az analitikus nyilvántartást aláírásával és keltezéssel köteles ellátni, megjelölve azt az utolsó bevételi és kiadási tételt, amelyre az ellenőrzés még kiterjedt. A reprezentáció, üzleti ajándék, adóköteles természetbeni juttatás kiegyenlítése történhet: készpénzfizetéssel, bankkártyával, átutalással. Készpénzfizetés a MÁV készpénzforgalmi szabályzat betartásával történhet, melynek során kiemelt figyelmet kell fordítani az engedélyezési, utalványozási jogkörgyakorló aláírásának meglétére az engedélyezett keretösszegek betartása mellett. A számlák alaki és tartalmi kellékeit az ÁFA tv tartalmazza, melyben foglaltak hiányában a számlát viszsza kell küldeni a kibocsátó részére. A reprezentáció, üzleti ajándék és a természetbeni juttatást tartalmazó számla mellékleteként a BASWARE rendszerben szükséges csatolni az igénybevevők névsorát, továbbá minden esetben az igénybevevő szervezet által elismert teljesítésigazolást és/vagy szállítólevelet. Csak a törvényi szabályozásnak megfelelő adattartalmú számlák fogadhatóak be. Az adóhatósági szankciók elkerülése és az adókockázat minimalizálása érdekében a készpénzfizetési, bankkártyás, valamint átutalásos kiegyenlítésű számlákat értékhatártól függetlenül az Adózás szervezet részére adóminősítés céljából meg kell küldeni.

18 2406 A MÁV Zrt. Értesítője 36. szám A reprezentáció és üzleti ajándék adó- és járulékkötelezettsége A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 69.. (1) bekezdésének a.) pontja értelmében a kifizető által magánszemélynek adott üzleti ajándék, valamint a számára nyújtott reprezentációs szolgáltatás mint jövedelemfajta jétől adómentes természetbeni juttatásnak minősül az Szja tv. 1. számú mellékletének pontja szerint, és nem terheli EHO fizetési kötelezettség. A Tao tv. 3. sz. mellékletének B) pontja szerint nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek a reprezentáció és üzleti ajándék címen elszámolt természetbeni juttatás értéke, ezért társasági adóalap növelő tételként kell elszámolni. Amennyiben a reprezentáció és az üzleti ajándékozás juttatása nem felel meg a törvényi előírásoknak, úgy annak értéke után az adóköteles természetbeni juttatásokra, vagy az összevonandó jövedelmek adózására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, attól függően, hogy az SZJA tv ban meghatározott feltételek teljesülnek-e. (Adóköteles természetbeni juttatások esetében az adókötelezettségek elszámolása érdekében a 5. sz. mellékletben szereplő megfelelő természetbeni juttatás kódokat kell a számlák könyvelésénél alkalmazni.) Reprezentáció esetén az étel és ital számlájának ÁFA tartalma nem helyezhető levonásba, ellenben a vállalkozás érdekében felmerült utazás, szállás és szabadidőprogram ÁFA tartalma levonásba helyezhető Bevallása, megfizetése: A beérkezett számlák alapján a Bejövő számla könyvelés és a Pénzforgalmi könyvelés év közben folyamatosan elszámolja a reprezentációval kapcsolatos költségeket. A évi törvényi szabályozás alapján a MÁV a reprezentációra fordított összeget társasági adóalap növelő tételként számolja el az adóévet követő év május 31-ig benyújtandó éé29 bevallásban. Felelős: Könyvelés szervezet, Adózás szervezet Határidő: folyamatos, ill. az adóévet követő május Főkönyvi elszámolása Beszerzés, felhasználás Étel, ital, vendéglátás T: 528,1-528,6 Reprezentáció (bruttó összeg) K: 442 Belföldi szállító K: 444,5 Egyéb külföldi szállító K: 361,311 Vezetői reprezentáció elszámolási előleg Utazás, szállás, szabadidőprogram (kivéve a 3.6. pontot) T: 528,1-528,6 Reprezentáció (nettó összeg) T: 466 Előzetesen felszámított áfa (belföldi reprezentáció) K: 442 Belföldi szállító K: 444,5 Egyéb külföldi szállító K: 361,311 Vezetői reprezentáció elszámolási előleg Üzleti ajándék bruttó 10 ezer Ft egyedi érték alatt T528,71 Üzleti ajándék 10 ezer Ft egyedi érték alatt (bruttó összeg) K442 Belföldi szállító K361,312 Egyéb elszámolási előleg Üzleti ajándék bruttó 10 ezer Ft egyedi érték felett T528,72 Üzleti ajándék 10 ezer Ft egyedi érték felett (bruttó összeg) K442 Belföldi szállító K361,312 Egyéb elszámolási előleg Üzleti ajándék (reklám, szóróajándék a szerint) T528,73 Üzleti ajándék (reklám, szóróajándék) (bruttó összeg) K442 Belföldi szállító K444,5 Egyéb külföldi szállító K361,312 Egyéb elszámolási előleg Csekély értékű ajándék T528,74 Csekély értékű ajándék, IHIR-en kívül (bruttó összeg) K442 Belföldi szállító K361,312 Egyéb elszámolási előleg Nyugdíjba vonuláskor adott ajándék T528,75 Nyugdíjba vonuláskor adott ajándék K442 Belföldi szállító K361,312 Egyéb elszámolási előleg Raktárra vásárolt ajándéktárgyak elszámolása A nyilvántartások alapján kiadott ajándékokról a bruttó beszerzési árat, valamint a VTSZ számot tartalmazó kimutatást kell készíteni, melyet a tárgyhót követő hó 5-ig meg kell küldeni a részére. Készletre vétel T216 Reklám- és ajándéktárgyak raktári készlete (bruttó összeg) K442 Belföldi szállító K361,312 Egyéb elszámolási előleg Üzleti ajándék kivételezése: T528,71-528,72 Üzleti ajándék (bruttó összeg) K216 Reklám- és ajándéktárgyak raktári készlete Rehabilitációs hozzájárulás (Adónem kód: 119) Hozzájárulási kötelezettség A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 41/A. -a rendelkezik a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének kötelezettségéről. Alanya: a munkaadó, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 20 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek létszáma nem éri el a létszám 5 százalékát. Alapja: a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám és a ténylegesen foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók létszámának különbsége. A lét-

19 36. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2407 szám minden esetben a tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot jelenti, amit egy tizedes jegyre kerekítve kell meghatározni. (Flt. 41. (4) bek). A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. -ának (2) bekezdése szerint az Flt. 41/A. -a alkalmazásában megváltozott munkaképességű munkavállalón a Korm. rendelet 2. -a (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott munkavállalót kell érteni. A Korm. rendelet 2. -a (1) bekezdésének e) pontja szerint megváltozott munkaképességű munkavállaló az a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló, akinek munkaideje a napi négy órát eléri és egészségi állapota (munkaképesség-csökkenése) megfelel ugyanezen bekezdés ea)-ek) alpontjai által tartalmazott valamely feltételnek. Mértéke: az éves adótétel összegét az éves költségvetési törvény határozza meg (2010-ben Ft/fő/év). Elszámolása: A rehabilitációs hozzájárulásra év közben negyedévenként előleget kell fizetni. Az előleg mértéke a mindenkori tárgynegyedévre vonatkozó tényadatok alapján kiszámított éves rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség huszonöt százaléka. Az előleg összegét a munkaadó maga állapítja meg, vallja be és fizeti be. A negyedik negyedévre előleget fizetni nem kell. A rehabilitációs hozzájárulás Flt. által nem szabályozott kérdéseiben az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) rendelkezéseit kell alk a l m a z n i. Szakmailag illetékes, illetve az önellenőrzés nyilvántartására kötelezett: Humán Szolgáltatás, Adózás szervezet Bevallás Feladat: A rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség megállapításához és a havonta történő elhatárolás könyveléséhez szükséges számítások elvégzéséhez adatszolgáltatás az Adózás szervezet részére a havi MÁV szintű átlagos állományi létszámáról és a megváltozott munkaképességű dolgozók negyedéves átlagos állományi létszámáról Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgynegyedévet követő hónap 7. munkanap Feladat: A hozzájárulás előlegének könyvelése és bevallása az állami adóhatósághoz az éé01 bevallási nyomtatványon Határidő: a tárgynegyedévet követő hónap 20.-ig Feladat: A hozzájárulás éves összegének könyvelése és bevallása az állami adóhatósághoz az éé01 bevallási nyomtatványon Határidő: az adóévet követő év február 25-ig Pénzügyi teljesítés Feladat: A hozzájárulás előlegének és éves különbözetének megfizetése elsősorban adónemek közötti átvezetéssel történik. Az átvezetési kérelem (éé17 nyomtatvány) elkészítése és benyújtása az állami adóhatósághoz. A járulék pénzügyi teljesítése könyvelése. Határidő tárgynegyedévet követő hó 20. Feladat: Banki utalás esetén a hozzájárulás előlege utalásának ügyiratbani kérése a TPF-től. Határidő: tárgynegyedévet követő hó 20-át megelőző 2. munkanap Feladat: Banki utalás esetén a hozzájárulás éves különbözete utalásának kérése a TPF-től. Határidő: az adóévet követő év február 25.-ig Feladat: A hozzájárulás előlegének utalása az Adózás szervezettől kapott ügyirat rendelkezéseinek megfelelően. Felelős: TPF Határidő: tárgynegyedévet követő hó 20. Feladat: A hozzájárulás éves különbözetének utalása az Adózás szervezettől kapott ügyirat rendelkezéseinek megfelelően. Felelős: TPF Határidő: az adóévet követő év február 25.-ig Feladat: A hozzájárulás előlege / éves különbözete pénzügyi teljesítésének könyvelése a megfelelő főkönyvi számlára Felelős: Pénzforgalmi könyvelés szervezet Határidő: a bankbizonylat kézhezvételének napja Szakképzési hozzájárulás (Adónem kód: 182) Hozzájárulási kötelezettség Alanya: a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató, külföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet is, ha belföldön telephellyel, fiókteleppel rendelkezik Alapja: a társadalombiztosítási járulék alap: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. -ának k) pontjában, 20. -ában, 27. (1) és (4) bekezdésében, 28. -ában, továbbá a 31. (1), (4)-(6) bekezdésében meghatározott járulékalap, ide nem értve a Tbj ában meghatározott bevételeket. Alapszabály, hogy csak az után a személy után kell szakképzési hozzájárulást fizetni, aki a Tbj. rendelkezései alapján biztosítottnak minősül és rendelkezik társadalombiztosítási járulékalappal.

20 2408 A MÁV Zrt. Értesítője 36. szám Alkalmazni kell a minimális járulékalapra (a minimálbér kétszeres összege) vonatkozó szabályokat és az egyszerre több társadalombiztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban állók társadalombiztosítási járulékalapjának megállapítására irányadó szabályokat. Szakképzési hozzájárulás alapját képezi többek között: Az Szja törvényben meghatározott, az összevont adóalapba tartozó bevételből az adóelőleg számításánál figyelembe vett jövedelem, ide értve a kisösszegű kifizetéseket is. A kiküldetési napidíj adóköteles hányada. A lakhatási költségtérítés. Az Szja tv a szerinti adóköteles természetbeni juttatás Szja-val növelt összege, A hallgatói munkaszerződéssel munkát végző személy részére fizetett jövedelem. A betegszabadság idejére járó távolléti díj. Nem képezi a hozzájárulás alapját: A foglalkoztató által megállapított társadalombiztosítási ellátás. A jövedelempótló kártérítés. A késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat. A kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) társas vállalkozónak a személyes közreműködése alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem, miután nem kell társadalombiztosítási járulékot fizetni utána. A Tbj. 5. (1) bekezdésének g) pontjában és (2) bekezdésében felsorolt jogviszonyban foglalkoztatottak (pl. megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, segítő családtagok) jövedelmét csak akkor kell szakképzési hozzájárulás-alapként figyelembe venni, ha a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem eléri a minimálbér 30 százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét. A START, START PLUSZ, START EXTRAkártyával, történő foglalkoztatással összefüggésben a kedvezményezett járulékalap összegéig nincs szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség, de a kedvezményezett járulékalapot meghaladó jövedelemrészt az általános szabályok szerint szakképzési hozzájárulás alapjaként is számba kell venni. A szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatónak járó munkadíj után nem kell társadalombiztosítási járulékokat fizetni, s erre figyelemmel, e jövedelem után szakképzési hozzájárulást sem. Mértéke: 1,5% A bruttó kötelezettséget csökkentő jogcímek: Gyakorlati képzés közvetlen vagy más képzést végző intézményen keresztül meghatározott költségei (tanulók díjazása, oktató bérköltsége és ezek járulékai, munkaruha, védőeszköz, kedvezményes étkeztetés, vizsgáztatás, útiköltség, biztosítási díj, adminisztratív költségek; tanműhely, eszközök, anyagok költsége; minden elemre meghatározott összeg-korlátok figyelembe vételével). Saját munkavállaló képzése felnőttképzési vagy tanulmányi szerződés vagy munkáltatói kötelezés alapján (külső, belső, vegyes, áthúzódó képzés), meghatározott együttes feltételek esetén, a bruttó kötelezettség 33%-ig, az elszámolható költségek meghatározott összegéig. Fejlesztési támogatás az Szhj tv-ben meghatározott térségi integrált szakképző központ részét képező iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmény számára, korlátozó feltételekkel, a bruttó kötelezettség legfeljebb 60%-ig (szakközépiskolának), ill. 30%-a (felsőoktatási intézménynek). Meghatározott eljárási kötelezettségek teljesítése mellett Gyakorlati képzést szervezők elszámolási kötelezettsége: A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) részére teljesítendő a kötelezettség, az adóhatósággal szemben nem keletkezik elszámolási kötelezettség, de az Art szerint az APEH-nak ellenőrzési jogköre van. Csökkentő jogcímek (a bruttó kötelezettség 100%-áig) Gyakorlati képzés meghatározott költségei, melyen belül a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére, bérleti díjára, felújítására, pótlására, ill. bővítésére fordított összeg 50%-ával csökkenthető. Tanulószerződés ill. a felsőfokú szakképzésben hallgatói szerződés alapján foglalkoztatott tanuló ill. hallgató gyakorlati képzése során felhasznált anyagköltségre legfeljebb a minimálbér 20%-nak megfelelő összeggel, hiány-szakképesítés esetén legfeljebb a minimálbér 40%- nak megfelelő összeggel. Saját munkavállaló tanulmányi szerződés vagy munkáltatói kötelezés alapján felmerülő képzési költsége, legfeljebb a bruttó kötelezettség 33%-ig. Fejlesztési támogatás. Amennyiben a hozzájárulásra kötelezett hozzájárulási kötelezettségét kizárólag gyakorlati képzés megszervezésével teljesíti, és a tárgyévben az elszámolható költségek meghaladják a bruttó kötelezettséget, a különbözet az alaprészből visszaigényelhető. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni. Szakmailag illetékes, illetve az önellenőrzés nyilvántartására kötelezett: Humánerőforrás Igazgatóság (BGOK) Gyakorlati képzést nem szervezők elszámolási kötelezettsége: Az állami adóhatóság felé kell bevallani, és megfizetni. Csökkentő jogcímek lehetnek legfeljebb a bruttó kötelezettség 60%-áig: Saját munkavállaló tanulmányi szerződés vagy munkáltatói kötelezés alapján felmerülő képzési költsége, legfeljebb a bruttó kötelezettség 33%-ig.

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

Egészségügyi hozzájárulás

Egészségügyi hozzájárulás 7. cím Egészségügyi hozzájárulás 4551 1. fejezet Az egészségügyi hozzájárulás működése, jellemzői 4553 Az egészségügyi hozzájárulásról az 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho-tv.) rendelkezik.

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK n MINT AZT MÁR AZ ÉVEK SORÁN MEGSZOKHATTUK, 2004 SEM KEZDÔDÖTT ÚJ, ADÓZÁSSAL KAP- CSOLATOS SZABÁLYOK NÉLKÜL. SZÜLETTEK ÚJ JOGSZABÁLYOK, AMELYEK EDDIG NEM ALKALMA-

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2013. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben