1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv"

Átírás

1 1. sz. melléklet Névhasználati Kézikönyv 0

2 Tartalom NÉVHASZNÁLATI KÉZIKÖNYV BEVEZETÉS A TOURINFORM MÁRKA NÉV- ÉS LOGÓHASZNÁLAT A TOURINFORM IRODA A TOURINFORM IRODÁK HELYE MAGYARORSZÁG TURISZTIKAIRENDSZERÉBEN A TOURINFORM IRODA FELADATAI Tourinform iroda feladatai Egyéb feladatok meghatározása TOURINFORM -IRODA LÉTESÍTÉSE A LÉTESÍT K KÖRE A TOURINFORM IRODA VEZET JÉRE ÉS MUNKATÁRSAIRA VONATKOZÓ SZAKMAI EL ÍRÁSOK AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODAHELYISÉGRE VONATKOZÓ SZAKMAI EL ÍRÁSOK Az irodahelység jellemz i, elhelyezkedése A Tourinform iroda kialakítása, berendezése Az iroda elnevezése Nyitvatartás A TOURINFORM IRODA FENNTARTÁS A A LÉTESÍT T TERHEL M KÖDÉSI/ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK AZ MT ZRT. VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI A dolgozók képzése, továbbképzése, kapcsolattartás Promóció A Tourinform iroda megtalálhatósága, felismerhet sége Arculati elemek, szóróajándékok Kutatások, felmérések végzése Turisztikai adatbázis (NETA) Az irodák ellátása nemzetközi turisztikai kiadványokkal Az irodák saját kiadványainak terjesztése Kapcsolattartás az irodák és a Magyar Turizmus Zrt. között Egységes -címek Szakmai anyagok Szakmai együttm ködés A LÉTESÍT TÁJÉKOZTATÁSA A TOURINFORM -IRODA ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE A TOURINFORM IRODA BEVÉTELSZERZÉSI LEHET SÉGEI Egyéb bevételszerzési lehet ségek ELLEN RZÉS TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓS MENEDZSMENT ÉS A TOURINFORM - HÁLÓZAT MELLÉKLET EK

3 NÉVHASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 1. BEVEZETÉS Magyarország teljes, átfogó turisztikai ajánlatának non-profit képviseletét belföldön és külföldön a Magyar Turizmus Zrt. látja el országos marketingtevékenységén keresztül. A Magyar Turizmus Zrt. feladata a beutazó es a belföldi turizmus ösztönzésével er síteni a keresleti oldalt az iparág konjunkturális fejl déséhez, valamint másodlagos, támogató jelleg szakmai koordinációs tevékenységével a piaci szerepl k és a szakmai partnerek köztük a Tourinform irodák munkáját segíteni. A Magyar Turizmus Zrt els dleges feladata a bel-, és külföldi turisták maximális komfortérzetének javítása, s ezáltal a nekik ajánlott turisztikai szolgáltatásokon keresztül - a vállalkozások érvényesülésének segítésével - a helyi és állami turisztikai bevételek növekedésének el segítése. A Magyar Turizmus Zrt. fogja össze a helyi kezdeményezésre létrejött információs irodákból álló országos hálózat szakmai tevékenységét. A Tourinform Névhasználati Rendszer lényege, hogy a turista információs irodákat létesít és m ködtet fenntartók vállalják, hogy a névhasználati szerz dés megkötésével az információs irodát a Tourinform-hálózathoz csatlakoztatják, és betartják az el írt szakmai szempontokat a Magyar Turizmus Zrt. által biztosított szakmai háttér és szolgáltatások fejében. A Névhasználati Kézikönyv szabályozza a Magyar Turizmus Zrt. tulajdonában lév Tourinform márkanév alatt m köd turisztikai információs irodák tevékenységét. A Tourinform iroda abban különbözik egy turisztikai információs irodától, hogy jogosult használni a Tourinform nevet és logót, részesül a Magyar Turizmus Zrt. szakmai felügyelete alatt m köd irodahálózat el nyeib l (információáramlás, kiadványok, promóciós megjelenési lehet ségek, stb.) A Névhasználati Kézikönyv szabályozza a Magyar Turizmus Zrt. tulajdonában lév Tourinform márkanév alatt m köd turisztikai információs irodák szakmai tevékenységét. Az els Tourinform iroda 1981-ben alakult Budapesten, a Magyar Turizmus Zrt. jogel djének tulajdonában. Az országos hálózat kiépítése 1992-ben kezd dött el, és mára egy valamennyi turisztikai régióban jelen lév országos hálózattá fejl dött. 2. A TOURINFORM MÁRKA A Tourinform név és logo márka védjegyoltalmi védettséget élvez, korlátlan használója a Magyar Turizmus Zártkör en M köd Részvénytársaság (továbbiakban MT Zrt.). 2

4 Az MT Zrt.: - Névhasználati Szerz dést köt a csatlakozó iroda Létesít jével, amelyben átadja és engedélyezi az iroda m ködésének id tartama alatt a Tourinform név és logo használatát. - a Névhasználati Szerz dés elválaszthatatlan mellékletét képez Névhasználati Kézikönyvben részletesen leírja a hálózat m ködését, szabályozza az MT Zrt. és a Létesít jogait illetve kötelezettségeit, meghatározza a csatlakozó irodára vonatkozó szakmai és m ködési el írásokat, valamint azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az MT Zrt. kizárólag a Tourinform nevet használó irodák részére biztosít. A Tourinform márkanév egy egységes, a márkapolitikának megfelel turisztikai szolgáltatást nyújtó, non-profit térségi képviseletet ellátó, a turisztikai vállalkozók számára versenysemleges feltételeket biztosító, hálózatba szervezett információs irodarendszer azonosítója. A márka-kommunikáció a rendszer el nyeinek hangsúlyozására koncentrál, ezért minden egyes, a hálózathoz tartozó Tourinform irodának saját, színvonalas m ködésével hozzá kell járulnia a pozitív márkaimázs kialakításához, folyamatos er sítéséhez. A Tourinform márkához nem ill magtartás, a Névhasználati Szerz dés ill. Kézikönyv be nem tartása a szerz dés megsz ntetését vonhatja maga után NÉV- ÉS LOGOHASZNÁLAT Az MT Zrt. a Névhasználati Szerz dés megkötésével a következ kben meghatározott módon és területen átengedi a Tourinform védjegy használatát és feljogosítja az iroda Létesít jét az azzal kapcsolatos minták, bet jelzések és módszerek háborítatlan használatára. A védjegy átadása kizárólag az iroda Létesít jére vonatkozik, így azt a Létesít az MT Zrt. hozzájárulása nélkül harmadik személyre át nem ruházhatja. Az MT Zrt. a hozzájárulás megadását megel z en jogosult vizsgálni a harmadik fél alkalmasságát, a jelen kézikönyvben foglalt feltételeknek való megfelelését. A Létesít tudomásul veszi, hogy az MT Zrt. korlátlan használója a Tourinform védjegynek és ehhez kapcsolódó jó hírneve, valamint minden joga megfelel védelem alá esik. A Létesít a védjegyet csak a jelen Névhasználati Kézikönyv kikötéseivel összhangban alkalmazhatja. Semmiképpen és semmilyen esetben sem jogosult a védjegyet egészében vagy részeiben saját nevén nyilvántartásba venni. A Létesít kötelezi magát, hogy az általa üzemeltetett irodában, az átadott Tourinform logót kötelez en alkalmazza a Névhasználati Kézikönyv 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelel en mind színét, mind méretét, mind grafikai megjelenését tekintve. A Létesít kötelezi magát, hogy a Névhasználati Szerz dés aláírását követ en valamennyi cégtábla, bet jelzés, reklámkiadvány, szóróanyag stb. kiadása tekintetében betartja a kézikönyv név- és logóhasználattal kapcsolatos el írásait. Mind az MT Zrt., mind az iroda Létesít je kötelezettséget vállalnak arra, hogy a m ködési területükön nem járulnak hozzá semmilyen olyan cselekedethez, amely az MT Zrt.-nek a Tourinform védjeggyel kapcsolatos jogait csorbítja, illetve korlátozza, jó hírét sérti. 3

5 Ha bármely fél tudomására jut a fentiek megsértése, úgy köteles haladéktalanul a másik felet értesíteni a jogosulatlan használatról. 3. A TOURINFORM IRODA A Tourinform iroda egyfajta bemutatóterem, amely els sorban a település/térség fogadószobája, kirakata, ahol a vendég a térségi és nemzeti (országos) turisztikai kínálattal egyaránt találkozik. A Magyar Turizmus Zrt. versenysemleges módon kívánja marketingeszközökkel támogatni és ösztönözni a Magyarországra irányuló, valamint a belföldi turizmust. A Tourinform iroda e tevékenység egyik végpontja, ahol a turista ténylegesen és személyesen is találkozik az adott település/térség turisztikai szakembereivel és kínálatával. A Tourinform iroda feladata a Létesít által megfogalmazott turisztikai feladatok ellátása, az MT. Zrt-vel kötött Névhasználati Szerz désben, valamint a Névhasználati Kézikönyvben rögzített szakmai elvárásokkal összhangban. Alapvet en 2 típusú irodát különböztetünk meg: - egész évben nyitva tartó, ügyfélforgalmat ellátó Tourinform iroda - szezonálisan nyitva tartó, ügyfélforgalmat ellátó Tourinform iroda Létezik még: - megyei fenntartású, nem ügyfélforgalmas iroda (megyei szint, koordináló feladatokat ellátó irodák) Az ügyfélforgalmas irodákat kategorizáljuk, így az iroda lehet - Min sített Tourinform iroda - Tourinform iroda (A kategóriába sorolás szempontjait az 5. számú melléklet részletezi.) A kategorizálást kizárólag a rendszerbe tartozó irodák szakmai besorolására használjuk, a vendég felé nem jelöljük a megkülönböztetést. A Tourinform hálózatban a fenti alaptípusokon kívül el fordulhat még: Tourinform-pont: Bármely Tourinform iroda m ködtethet szezonális jelleggel Tourinformpontot a saját településén belül ill. az adatgy jt területéhez tartozó településeken. A Tourinform - pontok pontos helyszínét a Magyar Turizmus Zrt. felé írásban be kell jelenteni. A Tourinform pontra is vonatkoznak a logo- és védjegy használatának szabályai. (ld fejezet) Kitelepülés: Bármely Tourinform iroda egy konkrét rendezvényen való ideiglenes m ködése pulttal, kiadványokkal, stb. 4

6 3.1. A TOURINFORM IRODÁK HELYE MAGYARORSZÁG TURISZTIKAI RENDSZERÉBEN A Létesít a Tourinform iroda munkáját az önkormányzat, a térségi társulás, a turisztikai egyesület, TDM szervezet koncepciója, a régió turisztikai fejlesztési programja és az MT Zrt. Névhasználati Szerz désben foglalt szakmai elvárásait figyelembe véve önállóan irányítja. Az MT Zrt. összefogja, egységes szakmai és m ködési kritériumrendszer alapján koordinálja a helyi kezdeményezésre létrejött irodákból álló országos hálózat szakmai tevékenységét. Az MT Zrt. Igazgatóságai és Regionális Marketing Igazgatóságai (RMI-k) m ködést összehangoló szervezetként: - segítik a területükön m köd Tourinform irodák szakmai munkáját, - koordinálják a régió szint marketing együttm ködéseket, - ellen rzik a Névhasználati Kézikönyvben meghatározott szakmai feladatok ellátását. A Tourinform irodák munkájuk során a Létesít mellett, rendszeres szakmai kapcsolatban állnak egymással, a térség turisztikai szolgáltatóival, a különböz szakmai szervezetekkel, intézményekkel és az MT Zrt. szakmai kapcsolattartóival. Az iroda adatgy jt területére vonatkozóan a helyi személyes információszolgáltatásban, a kiadványok elhelyezésekor, a telefonos és elektronikus információszolgáltatásban, valamint a NETA adatbázis frissítésekor adatgy jt területe turisztikai szolgáltatóiról versenysemlegesen szolgáltat információt. A Tourinform irodák a Névhasználati Szerz dés ill. Kézikönyv el írásaival nem ütköz, az adott desztináció turizmusának javát szolgáló egyéb feladatokat is elláthatnak a Létesít szándéka szerint A TOURINFORM IRODA FELADATAI A Tourinform irodák els dleges feladata a turisták versenysemleges tájékoztatása a helyi, térségi és országos turisztikai kínálatról. A versenysemlegességet a tursták felé kell biztosítani, azaz a turistáknak meg kell adni minden információt. Ellentmond a versenysemlegességnek egy vagy csak néhány szolgáltató kizárólagos ajánlása, amennyiben az érdekl d turista kérésének több is megfelel. A vendég versenysemleges tájékoztatása minimálisan az alábbiak nyújtásával valósul meg: - NETA adatbázis töltése (minden az adatgy jt területhez tartozó szolgáltató adatainak rögzítése és az adatbázis frissítése) - Írásban minden esetben szerepelteti a honlapot, amelyen keresztül elérhet valamennyi NETÁ-ba feltöltött szolgáltatás - Lehet séget biztosít az adatgy jt területén található valamennyi turisztikai szolgáltató számára, hogy kiadványait elhelyezze a vendégtérben (díjmentesen vagy költségtérítés ellenében) 5

7 A Tourinform irodának lehet sége van arra, hogy kiemelt partnereit kiemelten jelenítse meg. Az MT Zrt. a Névhasználati Szerz dés alapján a következ szakmai feladatok magas szint ellátását várja el a Létesít t l, illetve a Létesít által fenntartott Tourinform irodától: Tourinform iroda feladatai Az alábbiakban meghatározott tevékenységet valamennyi iroda ellátja. Amennyiben eltér az éves és szezonális irodák feladata, azt külön jelezzük. 1. Információadás A Tourinform iroda alapvet feladata a belföldi és külföldi turisták, valamint a helyi lakosság versenysemleges, naprakész és átfogó tájékoztatása a települési, térségi, regionális és országos turisztikai kínálatról (látnivalókról, turisztikai szolgáltatókról, programgazdákról, szolgáltatásokról, programokról), a m ködési terület megismertetése, jó hírének er sítése. 2. A turisztikai kereslet és kínálat közvetítése A Tourinform iroda napi munkája során folyamatos szakmai kapcsolatot tart a m ködési területén (az iroda adatgy jt területén) található turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, a különböz szakmai szervezetekkel, intézményekkel. Közvetlenül értesül a turisták min ségi elvárásairól, a keresett, esetleg hiányolt szolgáltatásokról. Információt ad a turisztikai stratégiák kidolgozásához. 3. Adatgy jtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés (NETA) Az információadás mellett a Tourinform irodák legfontosabb feladata a m ködési területét (Névhasználati Szerz dés 2. melléklet) érint turisztikai adatok egész évben, folyamatosan történ gy jtése, illetve adatszolgáltatás, adatfrissítés a Névhasználati Szerz dés 3. mellékletében meghatározott módon az MT Zrt. Nemzeti Turisztikai Adatbázisában (NETA). A NETA adatbázis az alapja az MT Zrt. turisztikai honlapjainak: és 4. Kiadványterjesztés A Tourinform irodák feladata az MT Zrt. nemzeti és regionális kiadványainak, kisrégiók, valamint az iroda m ködési területén kiadott, továbbá az iroda saját kiadványainak a bemutatása és átadása az érdekl d knek, hogy minél szélesebb képet kaphassanak az adott desztináció kínálatáról. A Tourinform iroda kiadványkínálatában a következ knek kell szerepelnie: - az MT Zrt. kiadványai - az MT Zrt. által delegált kiadványok - más települések Tourinform irodáinak saját kiadványa - a Tourinform iroda m ködési területét érint megye összes turisztikai kiadványa 6

8 - az iroda m ködési területén kiadott összes turisztikai kiadvány - a Tourinform iroda saját kiadványai - az iroda adatgy jtési területén m köd turisztikai szolgáltatók/ programgazdák kiadványai (amennyiben átadják és igénylik azok terjesztését) Valamennyi kiadványnak az iroda vendégterében, a betér turista által elérhet helyen kell lenniük. A térségben tevékenyked turisztikai vállalkozók, programgazdák a Tourinform irodákban versenysemleges módon helyezhetik el ajánlataikat. Van lehet ség partnerek kiadványainak kiemelt megjelenítésére (pl. TDM tagok kiadványai). 5. Egyéb adatszolgáltatási kötelezettség - A nyomtatott és elektronikus sajtóban megjelen Tourinform-összeállításokhoz az irodával, illetve a m ködési területtel kapcsolatos turisztikai hírek soron kívüli eljuttatása az MT Zrt. részére. - Statisztikák készítése az iroda látogatottsága, látogatóprofil, elégedettség, írásbeli érdekl dés stb. az MT Zrt. által esetenként megadott módszertannak megfelel en. Az iroda látogatottsági adatainak (személyes, telefonos, es megkeresések száma napi bontásban, a megadott sablon szerint) leadási határideje a tárgyhót követ 10. nap. - Megadott szempontok alapján az iroda m ködésér l éves jelentés (beszámoló) készítése és eljuttatása az MT Zrt. részére a tárgyévet követ március 15-ig. Szezonális irodáknak a határid tárgyév szeptember Az iroda éves tevékenységét bemutató marketingtervének vagy feladattervének és éves költségvetésének megküldési határideje: tárgyév április 15. Szezonális irodáknak a határid június 15.) A költségvetést az alábbi bontásban kell megküldeni: M ködési költség összesen: Marketing keret összesen: Várható bevétel összesen (amennyiben van ilyen adat): Az irodák által megküldött költségvetési adatok a Magyar Turizmus Zrt. számára csak tájékoztató jelleg ek, harmadik félnek nem adjuk ki. Az adatokból kimutatások készülnek annak alátámasztására, hogy a teljes Tourinform-hálózatba fektetett fenntartói költségek mekkora látogatottságot eredményeznek, hány f t (hány millió f t) szolgálnak ki évente. - Az irodát érint bármilyen változásról (munkatársakat érint változások, elérhet ségek módosulása, nyitva tartás változása, stb.) az MT Zrt. azonnali írásbeli értesítése. - Költözés esetén az iroda köteles legalább 30 nappal korábban írásban értesíteni az MT Zrt.-t, az új iroda alaprajzának, valamint az iroda helyét jelz települési vázlatrajznak (a szomszédságban illetve a környéken m-es körzetben - fekv épületek funkciójának feltüntetésével) a megküldésével. Kérésre az költözést szakmailag meg kell indokolnia az irodának. 7

9 - Az irodák fenntartóinak adataiban történ változás szerz désmódosítást von maga után, ezért az ilyen jelleg változásokat legalább 30 nappal korábban írásban kell bejelentenie a Létesít nek az MT Zrt. Felé az alábbi adatok megküldésével: A jelenlegi és új fenntartó alábbi adatai: név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, képviseli, kapcsolattartó, telefon, telefax, A fenntartóváltás dátuma Az iroda átadásáról szóló határozat másolata, valamint az új fenntartó alapító okiratának másolata - A szezonális irodáknak a nyitást követ 5 napon belül be kell jelentkezniük a Magyar Turizmus Zrt. Tourinform koordinációjánál. 6. Egyéb feladatok - Kötelez részvétel az MT Zrt. által szervezett továbbképzéseken, konzultációkon, tréningeken, országos Tourinform találkozókon. - A turisták helyi érdekképviseletének ellátása, a bajba jutott turisták segítése. - Folyamatos kapcsolattartás és együttm ködés (kiadványok készítése, tanulmányutak szervezése stb.) az MT Zrt. regionális marketing igazgatóságaival. - Az adott desztinációban felmerül szakmai problémák esetén a Magyar Turizmus Zrt. tájékoztatása - A nemzeti és regionális kiadványokhoz (prospektusok, útikönyvek, újságcikkek stb.) igény esetén beszerzi a kért adatokat, azokat szakmailag ellen rzi, jóváhagyja, határid re megküldi - a turisztikai régió képviselete hazai és külföldi turisztikai kiállításokon - közrem ködés hazai és külföldi turisztikai szakemberek, médiumok képvisel i számára szervezett tanulmányutak el készítésében és lebonyolításában - részvétel az MT Zrt. kutatásaiban, adatot szolgáltat, kérd ívezik (biztosítja ennek lehet ségét) 7. Egyéb feladatok a Létesít igényeinek megfelel en: - turisztikai marketing feladatok ellátása (kiadványok készítése, részvétel hazai és külföldi turisztikai kiállításokon, jelent sebb rendezvényeken, eseményeken, a m ködési terület turisztikai vállalkozóinak képviselete, stb.) - pályázati lehet ségek figyelése, pályázatokon való részvétel szervezése - közrem ködés az adott térség idegenforgalmi fejlesztésének koordinálásában, turisztikai értékeinek feltárásában, számbavételében - helyi turisztikai vállalkozók támogatása megfelel min ség, jól értékesíthet turisztikai termékek létrehozásában 8

10 - kapcsolatot tart a helyi, regionális és országos médiával - közrem ködés szakmai delegációk, médiumok képvisel inek fogadásában, programjaik megszervezésében, lebonyolításában - aktív közrem ködés a terület hazai- és külföldi kapcsolatainak létrehozásában, kiterjesztésében és ezek hasznosításában a helyi turizmus fejlesztése érdekében - kezdeményez, koordináló szerepvállalás helyi rendezvények, események létrejöttében, szervezésében Egyéb feladatok meghatározása Az MT Zrt. jelen Névhasználati Kézikönyv el írásain felül a Tourinform iroda Létesít je számára egyéb feladatot csak külön szerz désben rögzített feltételek mellett írhat el. 4. TOURINFORM-IRODA LÉTESÍTÉSE A Tourinform iroda egy speciális idegenforgalmi szolgáltató iroda, amelynek m ködését a mindenkor hatályos jogszabályok mellett a Tourinform Névhasználati Kézikönyv el írásai is szabályozzák. A Létesít által fenntartott, illetve alapítandó turisztikai információs iroda csatlakoztatható a Tourinform-hálózathoz, amennyiben a Létesít vállalja, hogy a Tourinform irodát minimum 5 évig üzemelteti a Névhasználati Szerz désnek és Kézikönyvnek megfelel en. 1. Az irodanyitási szándékot magában foglaló szándéknyilatkozatot 90 nappal a tervezett nyitás el tt kell a Létesít nek elküldenie a Magyar Turizmus Zrt. részére írásban. A szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: - iroda nyitás szakmai indoklása - a tervezett adatgy jt terület turisztikai látnivalóinak felsorolása (TOB)* - egész évben vagy szezonálisan nyitva tartó iroda-e - tervezett adatgy jt -területe (Települések TOB számmal) - az iroda tervezett helye a településen belül (térképvázlattal) - a Létesít alapító dokumentumai 2. Az MT Zrt. minden esetben kikéri az illetékes regionális marketing igazgatóság, a Tourinform Szövetség, valamint a környez Tourinform irodák szakmai véleményét az irodanyitással kapcsolatban, szakmailag felülbírálja, hogy indokolt-e az adott településen a Tourinform iroda nyitása. 3. Pozitív elbírálását követ en a Létesít nek adatlapot kell kitöltenie, és minden szükséges melléklettel együtt a Magyar Turizmus Zrt. számára megküldeni. Adatlap tartalmi elemei: 9

11 Létesít adatai, név, elérhet ség, cégjegyzékszám vagy nyilvántartási szám, KSH törzsszám, adó és TB szám, stb. alapító okirat másolata Információs iroda adatai, elérhet ség, nyitva tartás, alaprajz, települési vázlatrajz Létesít nyilatkozatai Iroda megvalósításának ütemterve, nyitás tervezett id pontja 4. Névhasználati szerz dés megkötése 5. A Névhasználati elemek (portáltábla, nyitva zárva tábla, szóró ajándékok, kiadványok) átvétele a Logisztikai bázison (Budapesten!) * A Tourinform irodának az adatgy jt -területén az alábbi turisztikai objektum (TOB) számmal kell rendelkeznie: - ha egy települése van: minimum 30 TOB - ha több települése van: településenként minimum, átlag 15 TOB Szezonális iroda adatgy jt -területe csak a saját települése lehet, kivéve az egész évben üzemel szezonális irodákat, amelyek több települést is gy jthetnek. A TOB-ok számától függetlenül Tourinform iroda csak olyan településen lehet, ahol a település önmagában is turisztikai vonzer t jelent A LÉTESÍT K KÖRE A Tourinform-hálózat önkéntes, alulról építkez rendszer. Tourinform irodát - minden esetben az MT Zrt.-vel megkötött Névhasználati Szerz dés alapján - a következ szervezetek (továbbiakban: Létesít ) létesíthetnek és m ködtethetnek: - települési önkormányzatok: saját irodaként (az önkormányzat részeként, nincs önálló költségvetése a Tourinformnak) intézményt hozhat létre, amely a továbbiakban üzemelteti a Tourinform irodát (pl. könyvtár, ebben az esetben sincs önálló költségvetése) non-profit gazdasági társaságot alapít, amelynek többségi tulajdonosa az önkormányzat marad (ezesetben a cégnek van önálló költségvetése, pl. egyesület, alapítvány, nemzeti park) - egyéb turisztikai profilú non-profit gazdasági társaság (egyesület, alapítvány, TDM szervezet) - állam (az önkormányzati törvény változásának értelmében a korábban megyei feladatokat szeptember 1-jét l az állam látja el) A versenysemlegesség meg rzése érdekében profitorientált gazdasági társaság (utazási iroda, szálláshely, turisztikai szolgáltató stb.) nem létesíthet, nem üzemeltethet Tourinform irodát. A Létesít megbízhat az iroda üzemeltetésével non-profit, turisztikai profilú szervezetet. Az üzemeltetés átadásához a Magyar Turizmus Zrt. el zetes írásbeli jóváhagyása szükséges. Az üzemeltetés átadását az üzemeltetési szerz dés másolatának el zetes megküldésével kell igazolni. 10

12 4.2. A TOURINFORM IRODA VEZET JÉRE ÉS MUNKATÁRSAIRA VONATKOZÓ SZAKMAI EL ÍRÁSOK Az MT Zrt. az irodavezet re és a dolgozókra vonatkozóan minimális szakmai el írásokat határoz meg, amelynek célja, hogy a hálózat munkájának min ségét biztosítsuk. A Létesít ennél magasabb igényeket is támaszthat. Egyéb vonatkozó jogszabályok: 5/1997.(III.5.) IKIM-rendelet Az irodavezet kinevezéséhez az MT Zrt. egyetért szakmai véleménye szükséges. Minden esetben meg kell küldeni az irodavezet szakmai végzettségét igazoló dokumentumok másolatát az MT Zrt. részére. Az irodavezet végzettségére vonatkozó el írások: Szezonális iroda esetében középfokú szakirányú végzettség szakmai önéletrajz legalább 1 éves szakmai gyakorlat legalább egy idegen nyelv (angol vagy német) középfokú ismerete (nyelvvizsgával igazolt) számítógépes alapismeret (Word, Excel, PowerPoint, Internet) jó helyismeret Éves iroda esetében fels fokú szakirányú végzettség vagy középfokú szakmai végzettség és legalább 3 éves szakmai gyakorlat legalább egy idegen nyelv (angol vagy német) középfokú ismerete (nyelvvizsgával igazolt) szakmai önéletrajz számítógépes alapismeret (Word, Excel, PowerPoint, Internet) jó helyismeret Az iroda munkatársainak végzettségére vonatkozó el írások minden irodaszinten: középfokú, lehet leg szakirányú végzettség legalább egy idegen nyelv (angol vagy német) középfokú ismerete számítógépes alapismeret (Word, Excel, Internet) jó helyismeret A végzettségek ellen rzése a Létesít és az irodavezet feladata és felel ssége. Egyéb el írások minden irodaszinten: Az iroda munkatársai legalább két világnyelven határmenti területeken lehet leg a megfelel idegen nyelven is - tudjanak felvilágosítást adni. A NETA megbízható ismerete és használata (az oktatásról az MT Zrt. gondoskodik) egy vagy több kolléga által, amellyel biztosítható az adatbázis folyamatos kezelése. A NETA adatbázis, a Tourinform Faliújság és a Tourinformos fiók hozzáférésének ismerete, használata és rendszeres látogatása, amellyel biztosítható a folyamatos kapcsolattartás az MTZrt-vel és a turistákkal. 11

13 A Tourinform irodában dolgozók létszáma: A Tourinform irodában dolgozók létszámát els sorban a helyi igényeknek megfelel en kell meghatározni úgy, hogy a turisták kiszolgálása és a Névhasználati Kézikönyvben el írt feladatok ellátása folyamatosan biztosított legyen. A munkáltató minden esetben a Létesít. Az MT Zrt. csak a minimális létszámot írja el, ett l természetesen pozitív irányban el lehet térni, amennyiben az iroda feladatköre ezt megköveteli. Szezonális iroda esetében a minimális létszám 1 f (irodavezet ) Éves iroda esetében a minimális létszám 2 f (irodavezet és munkatárs) - Éves iroda esetén a munkatárs az iroda forgalmának függvényében lehet gyakorlatos diák, közmunkás, stb. amennyiben az irodavezet biztosítja, hogy teljes kör munkát tud végezni és az iroda szolgáltatásaiban és kapcsolattartásában ez nem okoz problémát. - Kivételes esetben m ködhet az éves iroda 1 f állandó munkatárssal (irodavezet vel), amennyiben ez a munkavégzést nem hátráltatja, és a szezonban biztosított a kisegít munkatárs (gyakorlatos diák, közmunkás, stb.) Ehhez az Mt. Zrt. el zetes jóváhagyása szükséges. - Min sített iroda csak olyan éves iroda lehet, ahol 2 f állandó munkatárs egész évben biztosított. Az irodában Tourinformosként dolgozó kollégákat érint változásokról ben tájékoztatni kell az MTZrt-t AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODAHELY ISÉGRE VONATKOZÓ SZAKMAI EL ÍRÁSOK A Névhasználati Szerz dés alapján az irodahelyiséget minden esetben a Létesít biztosítja az alábbi kritérium szerint. Az iroda küls és bels kialakításakor az ízlésesség és tisztaság f rendez elv. Az ügyfélszolgálatnak minden esetben tisztának és áttekinthet nek kell lennie! Az irodahelység jellemz i, elhelyezkedése - Az irodahelyiséget a turisztikai szempontból a legforgalmasabb, gyalogosok és autósok számára egyaránt jól megközelíthet helyen kell kialakítani. - A Tourinform iroda nem lehet azonos helyiségben (közös bejárattal) a versenysemlegességet sért turisztikai vállalkozással (utazási iroda, szálloda stb.), azaz önálló irodai infrastruktúrával, jól elkülönített helyiségben kell létrehozni. - Az irodáknak saját utcai bejárattal, saját raktárral kell rendelkeznie, éves iroda esetében külön kirakattal is. A kirakat, ablak, ajtó minden esetben kívülr l jól láthatóan jelezze a vendég számára a következ ket: - Tourinform-logo 12

14 - Világító portáltábla - Tájékoztató az iroda szolgáltatásairól - Nyitva tartási id az MTZrt. által biztosított egységes táblán, magyarul és legalább egy idegen nyelven. - Nyitva tartási id n túl az MT Zrt. által m ködtetett non-stop telefonos szolgálat hívószáma - Az irodahelyiség mérete tegye lehet vé az irodában dolgozó(k) kényelmes munkavégzését, a kiadványtárolók elhelyezését, az információs és az értékesítési munka elvégzését, a turisták magas színvonalú kiszolgálását. - Az irodában célszer külön kiadványtárolón bemutatni a térségi turisztikai szolgáltatók, programgazdák prospektuskínálatát, amit tovább színesíthet egy, a térség kultúráját, népm vészetét bemutató vitrin elhelyezése. Minden esetben biztosítani kell a kihelyezett kiadványok áttekinthet ségét. - Az irodában egyértelm en el kell különíteni az ingyenes, illetve a pénzért árusított termékeket, szolgáltatásokat. - M emléki helyszínek esetén az adott építési szabályzat miatt a kültéri arculati elemekt l való eltérést a MT Zrt-nél írásban engedélyeztetni kell. - Az iroda amennyiben megoldható legyen megközelíthet a kerekesszékkel, babakocsival is, bels kialakítása igazodjon a hallás és látássérült turisták igényeihez A Tourinform iroda kialakítása, berendezése A Tourinform iroda kialakítását, berendezését és felszerelését az MT Zrt. el írásainak megfelel en a Létesít nek kell biztosítania. Az iroda berendezésénél els dlegesen a várható igényeket kell figyelembe venni. A Tourinform irodának rendelkeznie kell a következ iroda- és számítástechnikai eszközökkel: - telefon - fénymásoló (fekete-fehér) (csak éves irodák esetében) - fax (normál papíros) - számítógép - nyomtató - legális szoftverek - szélessávú Internet-hozzáférés (legalább egy címmel) Az iroda ügyfélterének, kiszolgálóterének, a munkatársak komfortérzetét és az iroda komfortfokozatát módosító átalakításáról az MT Zrt-t 30 nappal az átalakítási munkálatok megkezdése el tt írásban értesíteni kell. Az iroda esetleges költözését szintén 30 nappal korábban be kell jelenteni az MT Zrt-nek az új iroda adatainak (cím, települési térképvázlat, iroda helyiség alaprajza, költözés oka) megadásával. Az új irodahelységnek meg kell felelnie a 4.3. pont valamennyi el írásának. A költözést az MT Zrt-vel el zetesen írásban jóvá kell hagyatni. 13

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat NSZI 2002 El szó Az Európai Épít ipar az Európai Unió legnagyobb ipari szektora ( a Közösség GDP-jének 11%-át adja), s felülmúlja Japán és az Egyesült Államok épít ipari

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2014. november 3-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősség ű Társaság

Részletesebben

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig munka kör alapítvány hallássérültek foglalkoztatásáért lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. 2013 lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM 17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

A mködés közös szabályai

A mködés közös szabályai SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító: 200897 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés Katona Nóra - 2 - I. Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia 3 I.1. A definíció szintjén 3 I.2. Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. Március 01. Verzió: 2015/03/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008(IV30) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról, valamint

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató 2 Az első rész tartalmazza

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Balatoni TDM füzetek Új lehetôségek a turisztikai együttmûködésekben

Balatoni TDM füzetek Új lehetôségek a turisztikai együttmûködésekben Balatoni TDM füzetek Új lehetôségek a turisztikai együttmûködésekben Szerkesztette: Nyirádi Ágnes és Semsei Sándor Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007 3 Balatoni Integrációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

FTC SZURKOLÓI KÁRTYA

FTC SZURKOLÓI KÁRTYA FTC SZURKOLÓI KÁRTYA Általános Szerződési Feltételek Az FTC Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 129.; cégjegyzékszám: 01-10-044877; adószám: 12956661-2-43; a

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben