1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv"

Átírás

1 1. sz. melléklet Névhasználati Kézikönyv 0

2 Tartalom NÉVHASZNÁLATI KÉZIKÖNYV BEVEZETÉS A TOURINFORM MÁRKA NÉV- ÉS LOGÓHASZNÁLAT A TOURINFORM IRODA A TOURINFORM IRODÁK HELYE MAGYARORSZÁG TURISZTIKAIRENDSZERÉBEN A TOURINFORM IRODA FELADATAI Tourinform iroda feladatai Egyéb feladatok meghatározása TOURINFORM -IRODA LÉTESÍTÉSE A LÉTESÍT K KÖRE A TOURINFORM IRODA VEZET JÉRE ÉS MUNKATÁRSAIRA VONATKOZÓ SZAKMAI EL ÍRÁSOK AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODAHELYISÉGRE VONATKOZÓ SZAKMAI EL ÍRÁSOK Az irodahelység jellemz i, elhelyezkedése A Tourinform iroda kialakítása, berendezése Az iroda elnevezése Nyitvatartás A TOURINFORM IRODA FENNTARTÁS A A LÉTESÍT T TERHEL M KÖDÉSI/ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK AZ MT ZRT. VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI A dolgozók képzése, továbbképzése, kapcsolattartás Promóció A Tourinform iroda megtalálhatósága, felismerhet sége Arculati elemek, szóróajándékok Kutatások, felmérések végzése Turisztikai adatbázis (NETA) Az irodák ellátása nemzetközi turisztikai kiadványokkal Az irodák saját kiadványainak terjesztése Kapcsolattartás az irodák és a Magyar Turizmus Zrt. között Egységes -címek Szakmai anyagok Szakmai együttm ködés A LÉTESÍT TÁJÉKOZTATÁSA A TOURINFORM -IRODA ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE A TOURINFORM IRODA BEVÉTELSZERZÉSI LEHET SÉGEI Egyéb bevételszerzési lehet ségek ELLEN RZÉS TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓS MENEDZSMENT ÉS A TOURINFORM - HÁLÓZAT MELLÉKLET EK

3 NÉVHASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 1. BEVEZETÉS Magyarország teljes, átfogó turisztikai ajánlatának non-profit képviseletét belföldön és külföldön a Magyar Turizmus Zrt. látja el országos marketingtevékenységén keresztül. A Magyar Turizmus Zrt. feladata a beutazó es a belföldi turizmus ösztönzésével er síteni a keresleti oldalt az iparág konjunkturális fejl déséhez, valamint másodlagos, támogató jelleg szakmai koordinációs tevékenységével a piaci szerepl k és a szakmai partnerek köztük a Tourinform irodák munkáját segíteni. A Magyar Turizmus Zrt els dleges feladata a bel-, és külföldi turisták maximális komfortérzetének javítása, s ezáltal a nekik ajánlott turisztikai szolgáltatásokon keresztül - a vállalkozások érvényesülésének segítésével - a helyi és állami turisztikai bevételek növekedésének el segítése. A Magyar Turizmus Zrt. fogja össze a helyi kezdeményezésre létrejött információs irodákból álló országos hálózat szakmai tevékenységét. A Tourinform Névhasználati Rendszer lényege, hogy a turista információs irodákat létesít és m ködtet fenntartók vállalják, hogy a névhasználati szerz dés megkötésével az információs irodát a Tourinform-hálózathoz csatlakoztatják, és betartják az el írt szakmai szempontokat a Magyar Turizmus Zrt. által biztosított szakmai háttér és szolgáltatások fejében. A Névhasználati Kézikönyv szabályozza a Magyar Turizmus Zrt. tulajdonában lév Tourinform márkanév alatt m köd turisztikai információs irodák tevékenységét. A Tourinform iroda abban különbözik egy turisztikai információs irodától, hogy jogosult használni a Tourinform nevet és logót, részesül a Magyar Turizmus Zrt. szakmai felügyelete alatt m köd irodahálózat el nyeib l (információáramlás, kiadványok, promóciós megjelenési lehet ségek, stb.) A Névhasználati Kézikönyv szabályozza a Magyar Turizmus Zrt. tulajdonában lév Tourinform márkanév alatt m köd turisztikai információs irodák szakmai tevékenységét. Az els Tourinform iroda 1981-ben alakult Budapesten, a Magyar Turizmus Zrt. jogel djének tulajdonában. Az országos hálózat kiépítése 1992-ben kezd dött el, és mára egy valamennyi turisztikai régióban jelen lév országos hálózattá fejl dött. 2. A TOURINFORM MÁRKA A Tourinform név és logo márka védjegyoltalmi védettséget élvez, korlátlan használója a Magyar Turizmus Zártkör en M köd Részvénytársaság (továbbiakban MT Zrt.). 2

4 Az MT Zrt.: - Névhasználati Szerz dést köt a csatlakozó iroda Létesít jével, amelyben átadja és engedélyezi az iroda m ködésének id tartama alatt a Tourinform név és logo használatát. - a Névhasználati Szerz dés elválaszthatatlan mellékletét képez Névhasználati Kézikönyvben részletesen leírja a hálózat m ködését, szabályozza az MT Zrt. és a Létesít jogait illetve kötelezettségeit, meghatározza a csatlakozó irodára vonatkozó szakmai és m ködési el írásokat, valamint azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az MT Zrt. kizárólag a Tourinform nevet használó irodák részére biztosít. A Tourinform márkanév egy egységes, a márkapolitikának megfelel turisztikai szolgáltatást nyújtó, non-profit térségi képviseletet ellátó, a turisztikai vállalkozók számára versenysemleges feltételeket biztosító, hálózatba szervezett információs irodarendszer azonosítója. A márka-kommunikáció a rendszer el nyeinek hangsúlyozására koncentrál, ezért minden egyes, a hálózathoz tartozó Tourinform irodának saját, színvonalas m ködésével hozzá kell járulnia a pozitív márkaimázs kialakításához, folyamatos er sítéséhez. A Tourinform márkához nem ill magtartás, a Névhasználati Szerz dés ill. Kézikönyv be nem tartása a szerz dés megsz ntetését vonhatja maga után NÉV- ÉS LOGOHASZNÁLAT Az MT Zrt. a Névhasználati Szerz dés megkötésével a következ kben meghatározott módon és területen átengedi a Tourinform védjegy használatát és feljogosítja az iroda Létesít jét az azzal kapcsolatos minták, bet jelzések és módszerek háborítatlan használatára. A védjegy átadása kizárólag az iroda Létesít jére vonatkozik, így azt a Létesít az MT Zrt. hozzájárulása nélkül harmadik személyre át nem ruházhatja. Az MT Zrt. a hozzájárulás megadását megel z en jogosult vizsgálni a harmadik fél alkalmasságát, a jelen kézikönyvben foglalt feltételeknek való megfelelését. A Létesít tudomásul veszi, hogy az MT Zrt. korlátlan használója a Tourinform védjegynek és ehhez kapcsolódó jó hírneve, valamint minden joga megfelel védelem alá esik. A Létesít a védjegyet csak a jelen Névhasználati Kézikönyv kikötéseivel összhangban alkalmazhatja. Semmiképpen és semmilyen esetben sem jogosult a védjegyet egészében vagy részeiben saját nevén nyilvántartásba venni. A Létesít kötelezi magát, hogy az általa üzemeltetett irodában, az átadott Tourinform logót kötelez en alkalmazza a Névhasználati Kézikönyv 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelel en mind színét, mind méretét, mind grafikai megjelenését tekintve. A Létesít kötelezi magát, hogy a Névhasználati Szerz dés aláírását követ en valamennyi cégtábla, bet jelzés, reklámkiadvány, szóróanyag stb. kiadása tekintetében betartja a kézikönyv név- és logóhasználattal kapcsolatos el írásait. Mind az MT Zrt., mind az iroda Létesít je kötelezettséget vállalnak arra, hogy a m ködési területükön nem járulnak hozzá semmilyen olyan cselekedethez, amely az MT Zrt.-nek a Tourinform védjeggyel kapcsolatos jogait csorbítja, illetve korlátozza, jó hírét sérti. 3

5 Ha bármely fél tudomására jut a fentiek megsértése, úgy köteles haladéktalanul a másik felet értesíteni a jogosulatlan használatról. 3. A TOURINFORM IRODA A Tourinform iroda egyfajta bemutatóterem, amely els sorban a település/térség fogadószobája, kirakata, ahol a vendég a térségi és nemzeti (országos) turisztikai kínálattal egyaránt találkozik. A Magyar Turizmus Zrt. versenysemleges módon kívánja marketingeszközökkel támogatni és ösztönözni a Magyarországra irányuló, valamint a belföldi turizmust. A Tourinform iroda e tevékenység egyik végpontja, ahol a turista ténylegesen és személyesen is találkozik az adott település/térség turisztikai szakembereivel és kínálatával. A Tourinform iroda feladata a Létesít által megfogalmazott turisztikai feladatok ellátása, az MT. Zrt-vel kötött Névhasználati Szerz désben, valamint a Névhasználati Kézikönyvben rögzített szakmai elvárásokkal összhangban. Alapvet en 2 típusú irodát különböztetünk meg: - egész évben nyitva tartó, ügyfélforgalmat ellátó Tourinform iroda - szezonálisan nyitva tartó, ügyfélforgalmat ellátó Tourinform iroda Létezik még: - megyei fenntartású, nem ügyfélforgalmas iroda (megyei szint, koordináló feladatokat ellátó irodák) Az ügyfélforgalmas irodákat kategorizáljuk, így az iroda lehet - Min sített Tourinform iroda - Tourinform iroda (A kategóriába sorolás szempontjait az 5. számú melléklet részletezi.) A kategorizálást kizárólag a rendszerbe tartozó irodák szakmai besorolására használjuk, a vendég felé nem jelöljük a megkülönböztetést. A Tourinform hálózatban a fenti alaptípusokon kívül el fordulhat még: Tourinform-pont: Bármely Tourinform iroda m ködtethet szezonális jelleggel Tourinformpontot a saját településén belül ill. az adatgy jt területéhez tartozó településeken. A Tourinform - pontok pontos helyszínét a Magyar Turizmus Zrt. felé írásban be kell jelenteni. A Tourinform pontra is vonatkoznak a logo- és védjegy használatának szabályai. (ld fejezet) Kitelepülés: Bármely Tourinform iroda egy konkrét rendezvényen való ideiglenes m ködése pulttal, kiadványokkal, stb. 4

6 3.1. A TOURINFORM IRODÁK HELYE MAGYARORSZÁG TURISZTIKAI RENDSZERÉBEN A Létesít a Tourinform iroda munkáját az önkormányzat, a térségi társulás, a turisztikai egyesület, TDM szervezet koncepciója, a régió turisztikai fejlesztési programja és az MT Zrt. Névhasználati Szerz désben foglalt szakmai elvárásait figyelembe véve önállóan irányítja. Az MT Zrt. összefogja, egységes szakmai és m ködési kritériumrendszer alapján koordinálja a helyi kezdeményezésre létrejött irodákból álló országos hálózat szakmai tevékenységét. Az MT Zrt. Igazgatóságai és Regionális Marketing Igazgatóságai (RMI-k) m ködést összehangoló szervezetként: - segítik a területükön m köd Tourinform irodák szakmai munkáját, - koordinálják a régió szint marketing együttm ködéseket, - ellen rzik a Névhasználati Kézikönyvben meghatározott szakmai feladatok ellátását. A Tourinform irodák munkájuk során a Létesít mellett, rendszeres szakmai kapcsolatban állnak egymással, a térség turisztikai szolgáltatóival, a különböz szakmai szervezetekkel, intézményekkel és az MT Zrt. szakmai kapcsolattartóival. Az iroda adatgy jt területére vonatkozóan a helyi személyes információszolgáltatásban, a kiadványok elhelyezésekor, a telefonos és elektronikus információszolgáltatásban, valamint a NETA adatbázis frissítésekor adatgy jt területe turisztikai szolgáltatóiról versenysemlegesen szolgáltat információt. A Tourinform irodák a Névhasználati Szerz dés ill. Kézikönyv el írásaival nem ütköz, az adott desztináció turizmusának javát szolgáló egyéb feladatokat is elláthatnak a Létesít szándéka szerint A TOURINFORM IRODA FELADATAI A Tourinform irodák els dleges feladata a turisták versenysemleges tájékoztatása a helyi, térségi és országos turisztikai kínálatról. A versenysemlegességet a tursták felé kell biztosítani, azaz a turistáknak meg kell adni minden információt. Ellentmond a versenysemlegességnek egy vagy csak néhány szolgáltató kizárólagos ajánlása, amennyiben az érdekl d turista kérésének több is megfelel. A vendég versenysemleges tájékoztatása minimálisan az alábbiak nyújtásával valósul meg: - NETA adatbázis töltése (minden az adatgy jt területhez tartozó szolgáltató adatainak rögzítése és az adatbázis frissítése) - Írásban minden esetben szerepelteti a honlapot, amelyen keresztül elérhet valamennyi NETÁ-ba feltöltött szolgáltatás - Lehet séget biztosít az adatgy jt területén található valamennyi turisztikai szolgáltató számára, hogy kiadványait elhelyezze a vendégtérben (díjmentesen vagy költségtérítés ellenében) 5

7 A Tourinform irodának lehet sége van arra, hogy kiemelt partnereit kiemelten jelenítse meg. Az MT Zrt. a Névhasználati Szerz dés alapján a következ szakmai feladatok magas szint ellátását várja el a Létesít t l, illetve a Létesít által fenntartott Tourinform irodától: Tourinform iroda feladatai Az alábbiakban meghatározott tevékenységet valamennyi iroda ellátja. Amennyiben eltér az éves és szezonális irodák feladata, azt külön jelezzük. 1. Információadás A Tourinform iroda alapvet feladata a belföldi és külföldi turisták, valamint a helyi lakosság versenysemleges, naprakész és átfogó tájékoztatása a települési, térségi, regionális és országos turisztikai kínálatról (látnivalókról, turisztikai szolgáltatókról, programgazdákról, szolgáltatásokról, programokról), a m ködési terület megismertetése, jó hírének er sítése. 2. A turisztikai kereslet és kínálat közvetítése A Tourinform iroda napi munkája során folyamatos szakmai kapcsolatot tart a m ködési területén (az iroda adatgy jt területén) található turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, a különböz szakmai szervezetekkel, intézményekkel. Közvetlenül értesül a turisták min ségi elvárásairól, a keresett, esetleg hiányolt szolgáltatásokról. Információt ad a turisztikai stratégiák kidolgozásához. 3. Adatgy jtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés (NETA) Az információadás mellett a Tourinform irodák legfontosabb feladata a m ködési területét (Névhasználati Szerz dés 2. melléklet) érint turisztikai adatok egész évben, folyamatosan történ gy jtése, illetve adatszolgáltatás, adatfrissítés a Névhasználati Szerz dés 3. mellékletében meghatározott módon az MT Zrt. Nemzeti Turisztikai Adatbázisában (NETA). A NETA adatbázis az alapja az MT Zrt. turisztikai honlapjainak: és 4. Kiadványterjesztés A Tourinform irodák feladata az MT Zrt. nemzeti és regionális kiadványainak, kisrégiók, valamint az iroda m ködési területén kiadott, továbbá az iroda saját kiadványainak a bemutatása és átadása az érdekl d knek, hogy minél szélesebb képet kaphassanak az adott desztináció kínálatáról. A Tourinform iroda kiadványkínálatában a következ knek kell szerepelnie: - az MT Zrt. kiadványai - az MT Zrt. által delegált kiadványok - más települések Tourinform irodáinak saját kiadványa - a Tourinform iroda m ködési területét érint megye összes turisztikai kiadványa 6

8 - az iroda m ködési területén kiadott összes turisztikai kiadvány - a Tourinform iroda saját kiadványai - az iroda adatgy jtési területén m köd turisztikai szolgáltatók/ programgazdák kiadványai (amennyiben átadják és igénylik azok terjesztését) Valamennyi kiadványnak az iroda vendégterében, a betér turista által elérhet helyen kell lenniük. A térségben tevékenyked turisztikai vállalkozók, programgazdák a Tourinform irodákban versenysemleges módon helyezhetik el ajánlataikat. Van lehet ség partnerek kiadványainak kiemelt megjelenítésére (pl. TDM tagok kiadványai). 5. Egyéb adatszolgáltatási kötelezettség - A nyomtatott és elektronikus sajtóban megjelen Tourinform-összeállításokhoz az irodával, illetve a m ködési területtel kapcsolatos turisztikai hírek soron kívüli eljuttatása az MT Zrt. részére. - Statisztikák készítése az iroda látogatottsága, látogatóprofil, elégedettség, írásbeli érdekl dés stb. az MT Zrt. által esetenként megadott módszertannak megfelel en. Az iroda látogatottsági adatainak (személyes, telefonos, es megkeresések száma napi bontásban, a megadott sablon szerint) leadási határideje a tárgyhót követ 10. nap. - Megadott szempontok alapján az iroda m ködésér l éves jelentés (beszámoló) készítése és eljuttatása az MT Zrt. részére a tárgyévet követ március 15-ig. Szezonális irodáknak a határid tárgyév szeptember Az iroda éves tevékenységét bemutató marketingtervének vagy feladattervének és éves költségvetésének megküldési határideje: tárgyév április 15. Szezonális irodáknak a határid június 15.) A költségvetést az alábbi bontásban kell megküldeni: M ködési költség összesen: Marketing keret összesen: Várható bevétel összesen (amennyiben van ilyen adat): Az irodák által megküldött költségvetési adatok a Magyar Turizmus Zrt. számára csak tájékoztató jelleg ek, harmadik félnek nem adjuk ki. Az adatokból kimutatások készülnek annak alátámasztására, hogy a teljes Tourinform-hálózatba fektetett fenntartói költségek mekkora látogatottságot eredményeznek, hány f t (hány millió f t) szolgálnak ki évente. - Az irodát érint bármilyen változásról (munkatársakat érint változások, elérhet ségek módosulása, nyitva tartás változása, stb.) az MT Zrt. azonnali írásbeli értesítése. - Költözés esetén az iroda köteles legalább 30 nappal korábban írásban értesíteni az MT Zrt.-t, az új iroda alaprajzának, valamint az iroda helyét jelz települési vázlatrajznak (a szomszédságban illetve a környéken m-es körzetben - fekv épületek funkciójának feltüntetésével) a megküldésével. Kérésre az költözést szakmailag meg kell indokolnia az irodának. 7

9 - Az irodák fenntartóinak adataiban történ változás szerz désmódosítást von maga után, ezért az ilyen jelleg változásokat legalább 30 nappal korábban írásban kell bejelentenie a Létesít nek az MT Zrt. Felé az alábbi adatok megküldésével: A jelenlegi és új fenntartó alábbi adatai: név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, képviseli, kapcsolattartó, telefon, telefax, A fenntartóváltás dátuma Az iroda átadásáról szóló határozat másolata, valamint az új fenntartó alapító okiratának másolata - A szezonális irodáknak a nyitást követ 5 napon belül be kell jelentkezniük a Magyar Turizmus Zrt. Tourinform koordinációjánál. 6. Egyéb feladatok - Kötelez részvétel az MT Zrt. által szervezett továbbképzéseken, konzultációkon, tréningeken, országos Tourinform találkozókon. - A turisták helyi érdekképviseletének ellátása, a bajba jutott turisták segítése. - Folyamatos kapcsolattartás és együttm ködés (kiadványok készítése, tanulmányutak szervezése stb.) az MT Zrt. regionális marketing igazgatóságaival. - Az adott desztinációban felmerül szakmai problémák esetén a Magyar Turizmus Zrt. tájékoztatása - A nemzeti és regionális kiadványokhoz (prospektusok, útikönyvek, újságcikkek stb.) igény esetén beszerzi a kért adatokat, azokat szakmailag ellen rzi, jóváhagyja, határid re megküldi - a turisztikai régió képviselete hazai és külföldi turisztikai kiállításokon - közrem ködés hazai és külföldi turisztikai szakemberek, médiumok képvisel i számára szervezett tanulmányutak el készítésében és lebonyolításában - részvétel az MT Zrt. kutatásaiban, adatot szolgáltat, kérd ívezik (biztosítja ennek lehet ségét) 7. Egyéb feladatok a Létesít igényeinek megfelel en: - turisztikai marketing feladatok ellátása (kiadványok készítése, részvétel hazai és külföldi turisztikai kiállításokon, jelent sebb rendezvényeken, eseményeken, a m ködési terület turisztikai vállalkozóinak képviselete, stb.) - pályázati lehet ségek figyelése, pályázatokon való részvétel szervezése - közrem ködés az adott térség idegenforgalmi fejlesztésének koordinálásában, turisztikai értékeinek feltárásában, számbavételében - helyi turisztikai vállalkozók támogatása megfelel min ség, jól értékesíthet turisztikai termékek létrehozásában 8

10 - kapcsolatot tart a helyi, regionális és országos médiával - közrem ködés szakmai delegációk, médiumok képvisel inek fogadásában, programjaik megszervezésében, lebonyolításában - aktív közrem ködés a terület hazai- és külföldi kapcsolatainak létrehozásában, kiterjesztésében és ezek hasznosításában a helyi turizmus fejlesztése érdekében - kezdeményez, koordináló szerepvállalás helyi rendezvények, események létrejöttében, szervezésében Egyéb feladatok meghatározása Az MT Zrt. jelen Névhasználati Kézikönyv el írásain felül a Tourinform iroda Létesít je számára egyéb feladatot csak külön szerz désben rögzített feltételek mellett írhat el. 4. TOURINFORM-IRODA LÉTESÍTÉSE A Tourinform iroda egy speciális idegenforgalmi szolgáltató iroda, amelynek m ködését a mindenkor hatályos jogszabályok mellett a Tourinform Névhasználati Kézikönyv el írásai is szabályozzák. A Létesít által fenntartott, illetve alapítandó turisztikai információs iroda csatlakoztatható a Tourinform-hálózathoz, amennyiben a Létesít vállalja, hogy a Tourinform irodát minimum 5 évig üzemelteti a Névhasználati Szerz désnek és Kézikönyvnek megfelel en. 1. Az irodanyitási szándékot magában foglaló szándéknyilatkozatot 90 nappal a tervezett nyitás el tt kell a Létesít nek elküldenie a Magyar Turizmus Zrt. részére írásban. A szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: - iroda nyitás szakmai indoklása - a tervezett adatgy jt terület turisztikai látnivalóinak felsorolása (TOB)* - egész évben vagy szezonálisan nyitva tartó iroda-e - tervezett adatgy jt -területe (Települések TOB számmal) - az iroda tervezett helye a településen belül (térképvázlattal) - a Létesít alapító dokumentumai 2. Az MT Zrt. minden esetben kikéri az illetékes regionális marketing igazgatóság, a Tourinform Szövetség, valamint a környez Tourinform irodák szakmai véleményét az irodanyitással kapcsolatban, szakmailag felülbírálja, hogy indokolt-e az adott településen a Tourinform iroda nyitása. 3. Pozitív elbírálását követ en a Létesít nek adatlapot kell kitöltenie, és minden szükséges melléklettel együtt a Magyar Turizmus Zrt. számára megküldeni. Adatlap tartalmi elemei: 9

11 Létesít adatai, név, elérhet ség, cégjegyzékszám vagy nyilvántartási szám, KSH törzsszám, adó és TB szám, stb. alapító okirat másolata Információs iroda adatai, elérhet ség, nyitva tartás, alaprajz, települési vázlatrajz Létesít nyilatkozatai Iroda megvalósításának ütemterve, nyitás tervezett id pontja 4. Névhasználati szerz dés megkötése 5. A Névhasználati elemek (portáltábla, nyitva zárva tábla, szóró ajándékok, kiadványok) átvétele a Logisztikai bázison (Budapesten!) * A Tourinform irodának az adatgy jt -területén az alábbi turisztikai objektum (TOB) számmal kell rendelkeznie: - ha egy települése van: minimum 30 TOB - ha több települése van: településenként minimum, átlag 15 TOB Szezonális iroda adatgy jt -területe csak a saját települése lehet, kivéve az egész évben üzemel szezonális irodákat, amelyek több települést is gy jthetnek. A TOB-ok számától függetlenül Tourinform iroda csak olyan településen lehet, ahol a település önmagában is turisztikai vonzer t jelent A LÉTESÍT K KÖRE A Tourinform-hálózat önkéntes, alulról építkez rendszer. Tourinform irodát - minden esetben az MT Zrt.-vel megkötött Névhasználati Szerz dés alapján - a következ szervezetek (továbbiakban: Létesít ) létesíthetnek és m ködtethetnek: - települési önkormányzatok: saját irodaként (az önkormányzat részeként, nincs önálló költségvetése a Tourinformnak) intézményt hozhat létre, amely a továbbiakban üzemelteti a Tourinform irodát (pl. könyvtár, ebben az esetben sincs önálló költségvetése) non-profit gazdasági társaságot alapít, amelynek többségi tulajdonosa az önkormányzat marad (ezesetben a cégnek van önálló költségvetése, pl. egyesület, alapítvány, nemzeti park) - egyéb turisztikai profilú non-profit gazdasági társaság (egyesület, alapítvány, TDM szervezet) - állam (az önkormányzati törvény változásának értelmében a korábban megyei feladatokat szeptember 1-jét l az állam látja el) A versenysemlegesség meg rzése érdekében profitorientált gazdasági társaság (utazási iroda, szálláshely, turisztikai szolgáltató stb.) nem létesíthet, nem üzemeltethet Tourinform irodát. A Létesít megbízhat az iroda üzemeltetésével non-profit, turisztikai profilú szervezetet. Az üzemeltetés átadásához a Magyar Turizmus Zrt. el zetes írásbeli jóváhagyása szükséges. Az üzemeltetés átadását az üzemeltetési szerz dés másolatának el zetes megküldésével kell igazolni. 10

12 4.2. A TOURINFORM IRODA VEZET JÉRE ÉS MUNKATÁRSAIRA VONATKOZÓ SZAKMAI EL ÍRÁSOK Az MT Zrt. az irodavezet re és a dolgozókra vonatkozóan minimális szakmai el írásokat határoz meg, amelynek célja, hogy a hálózat munkájának min ségét biztosítsuk. A Létesít ennél magasabb igényeket is támaszthat. Egyéb vonatkozó jogszabályok: 5/1997.(III.5.) IKIM-rendelet Az irodavezet kinevezéséhez az MT Zrt. egyetért szakmai véleménye szükséges. Minden esetben meg kell küldeni az irodavezet szakmai végzettségét igazoló dokumentumok másolatát az MT Zrt. részére. Az irodavezet végzettségére vonatkozó el írások: Szezonális iroda esetében középfokú szakirányú végzettség szakmai önéletrajz legalább 1 éves szakmai gyakorlat legalább egy idegen nyelv (angol vagy német) középfokú ismerete (nyelvvizsgával igazolt) számítógépes alapismeret (Word, Excel, PowerPoint, Internet) jó helyismeret Éves iroda esetében fels fokú szakirányú végzettség vagy középfokú szakmai végzettség és legalább 3 éves szakmai gyakorlat legalább egy idegen nyelv (angol vagy német) középfokú ismerete (nyelvvizsgával igazolt) szakmai önéletrajz számítógépes alapismeret (Word, Excel, PowerPoint, Internet) jó helyismeret Az iroda munkatársainak végzettségére vonatkozó el írások minden irodaszinten: középfokú, lehet leg szakirányú végzettség legalább egy idegen nyelv (angol vagy német) középfokú ismerete számítógépes alapismeret (Word, Excel, Internet) jó helyismeret A végzettségek ellen rzése a Létesít és az irodavezet feladata és felel ssége. Egyéb el írások minden irodaszinten: Az iroda munkatársai legalább két világnyelven határmenti területeken lehet leg a megfelel idegen nyelven is - tudjanak felvilágosítást adni. A NETA megbízható ismerete és használata (az oktatásról az MT Zrt. gondoskodik) egy vagy több kolléga által, amellyel biztosítható az adatbázis folyamatos kezelése. A NETA adatbázis, a Tourinform Faliújság és a Tourinformos fiók hozzáférésének ismerete, használata és rendszeres látogatása, amellyel biztosítható a folyamatos kapcsolattartás az MTZrt-vel és a turistákkal. 11

13 A Tourinform irodában dolgozók létszáma: A Tourinform irodában dolgozók létszámát els sorban a helyi igényeknek megfelel en kell meghatározni úgy, hogy a turisták kiszolgálása és a Névhasználati Kézikönyvben el írt feladatok ellátása folyamatosan biztosított legyen. A munkáltató minden esetben a Létesít. Az MT Zrt. csak a minimális létszámot írja el, ett l természetesen pozitív irányban el lehet térni, amennyiben az iroda feladatköre ezt megköveteli. Szezonális iroda esetében a minimális létszám 1 f (irodavezet ) Éves iroda esetében a minimális létszám 2 f (irodavezet és munkatárs) - Éves iroda esetén a munkatárs az iroda forgalmának függvényében lehet gyakorlatos diák, közmunkás, stb. amennyiben az irodavezet biztosítja, hogy teljes kör munkát tud végezni és az iroda szolgáltatásaiban és kapcsolattartásában ez nem okoz problémát. - Kivételes esetben m ködhet az éves iroda 1 f állandó munkatárssal (irodavezet vel), amennyiben ez a munkavégzést nem hátráltatja, és a szezonban biztosított a kisegít munkatárs (gyakorlatos diák, közmunkás, stb.) Ehhez az Mt. Zrt. el zetes jóváhagyása szükséges. - Min sített iroda csak olyan éves iroda lehet, ahol 2 f állandó munkatárs egész évben biztosított. Az irodában Tourinformosként dolgozó kollégákat érint változásokról ben tájékoztatni kell az MTZrt-t AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODAHELY ISÉGRE VONATKOZÓ SZAKMAI EL ÍRÁSOK A Névhasználati Szerz dés alapján az irodahelyiséget minden esetben a Létesít biztosítja az alábbi kritérium szerint. Az iroda küls és bels kialakításakor az ízlésesség és tisztaság f rendez elv. Az ügyfélszolgálatnak minden esetben tisztának és áttekinthet nek kell lennie! Az irodahelység jellemz i, elhelyezkedése - Az irodahelyiséget a turisztikai szempontból a legforgalmasabb, gyalogosok és autósok számára egyaránt jól megközelíthet helyen kell kialakítani. - A Tourinform iroda nem lehet azonos helyiségben (közös bejárattal) a versenysemlegességet sért turisztikai vállalkozással (utazási iroda, szálloda stb.), azaz önálló irodai infrastruktúrával, jól elkülönített helyiségben kell létrehozni. - Az irodáknak saját utcai bejárattal, saját raktárral kell rendelkeznie, éves iroda esetében külön kirakattal is. A kirakat, ablak, ajtó minden esetben kívülr l jól láthatóan jelezze a vendég számára a következ ket: - Tourinform-logo 12

14 - Világító portáltábla - Tájékoztató az iroda szolgáltatásairól - Nyitva tartási id az MTZrt. által biztosított egységes táblán, magyarul és legalább egy idegen nyelven. - Nyitva tartási id n túl az MT Zrt. által m ködtetett non-stop telefonos szolgálat hívószáma - Az irodahelyiség mérete tegye lehet vé az irodában dolgozó(k) kényelmes munkavégzését, a kiadványtárolók elhelyezését, az információs és az értékesítési munka elvégzését, a turisták magas színvonalú kiszolgálását. - Az irodában célszer külön kiadványtárolón bemutatni a térségi turisztikai szolgáltatók, programgazdák prospektuskínálatát, amit tovább színesíthet egy, a térség kultúráját, népm vészetét bemutató vitrin elhelyezése. Minden esetben biztosítani kell a kihelyezett kiadványok áttekinthet ségét. - Az irodában egyértelm en el kell különíteni az ingyenes, illetve a pénzért árusított termékeket, szolgáltatásokat. - M emléki helyszínek esetén az adott építési szabályzat miatt a kültéri arculati elemekt l való eltérést a MT Zrt-nél írásban engedélyeztetni kell. - Az iroda amennyiben megoldható legyen megközelíthet a kerekesszékkel, babakocsival is, bels kialakítása igazodjon a hallás és látássérült turisták igényeihez A Tourinform iroda kialakítása, berendezése A Tourinform iroda kialakítását, berendezését és felszerelését az MT Zrt. el írásainak megfelel en a Létesít nek kell biztosítania. Az iroda berendezésénél els dlegesen a várható igényeket kell figyelembe venni. A Tourinform irodának rendelkeznie kell a következ iroda- és számítástechnikai eszközökkel: - telefon - fénymásoló (fekete-fehér) (csak éves irodák esetében) - fax (normál papíros) - számítógép - nyomtató - legális szoftverek - szélessávú Internet-hozzáférés (legalább egy címmel) Az iroda ügyfélterének, kiszolgálóterének, a munkatársak komfortérzetét és az iroda komfortfokozatát módosító átalakításáról az MT Zrt-t 30 nappal az átalakítási munkálatok megkezdése el tt írásban értesíteni kell. Az iroda esetleges költözését szintén 30 nappal korábban be kell jelenteni az MT Zrt-nek az új iroda adatainak (cím, települési térképvázlat, iroda helyiség alaprajza, költözés oka) megadásával. Az új irodahelységnek meg kell felelnie a 4.3. pont valamennyi el írásának. A költözést az MT Zrt-vel el zetesen írásban jóvá kell hagyatni. 13

Miért érdemes Tourinformnak lenni? Kertész Krisztina Tourinform Koordinátor Magyar Turizmus Zrt.

Miért érdemes Tourinformnak lenni? Kertész Krisztina Tourinform Koordinátor Magyar Turizmus Zrt. Miért érdemes Tourinformnak lenni? Kertész Krisztina Tourinform Koordinátor Magyar Turizmus Zrt. vagy egyéb informáci ciós s iroda? vagy egyéb információs iroda? Közös a cél A hazánkba érkezı turisták

Részletesebben

Desztináció menedzsment. A Tourinform rendszer Magyarországon

Desztináció menedzsment. A Tourinform rendszer Magyarországon Desztináció menedzsment A Tourinform rendszer Magyarországon A Tourinform irodák szerepe A turizmus non-profit szervezeti rendszerének részét képező Tourinformirodák területi illetékességű információs

Részletesebben

helyzetjelentés Munkacsoport tevékenysége 2011. január 1 - május 11. Mártonné Máthé Kinga

helyzetjelentés Munkacsoport tevékenysége 2011. január 1 - május 11. Mártonné Máthé Kinga helyzetjelentés Munkacsoport tevékenysége 2011. január 1 - május 11. Mártonné Máthé Kinga Tourinform hálózat adatai 1981 Telefonos információs szolgálat elindítása Az elsı iroda megnyitása 1992 Az országos

Részletesebben

Tourinformátor képzés Budapest, 2010. március 20. Mártonné Máthé Kinga belföldi irodavezetı

Tourinformátor képzés Budapest, 2010. március 20. Mártonné Máthé Kinga belföldi irodavezetı Tourinformátor képzés Budapest, 2010. március 20. Mártonné Máthé Kinga belföldi irodavezetı TOURINFORMOK ÉS A MAGYAR TURIZMUS ZRT avagy a megismételhetetlen és csodálatos gyermekek és a szigorú(nak látszó)

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BUZSÁKI TOURINFORM IRODA FELADATAIRÓL, TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A BUZSÁKI TOURINFORM IRODA FELADATAIRÓL, TEVÉKENYSÉGÉRŐL Tourinform Iroda 8695. Buzsák, Fő tér 1. Tel: 85/530-070, 30/3254349 E-mail: buzsak@tourinform.hu Szám: 729-2/2011 BESZÁMOLÓ A BUZSÁKI TOURINFORM IRODA FELADATAIRÓL, TEVÉKENYSÉGÉRŐL A buzsáki Tourinform

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Megállapodás a Magyar Tourizmus Zrt.-vel Tourinform Iroda

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások

HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások » Mártonné Máthé Kinga HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások A HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA AKTUALITÁSAI HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYAR TURIZMUS 2014.MÁJUS Zrt.» 2013. november 13-14.. 13. Szervezet BELFÖLDI

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

A Középtávú Együttműködési Megállapodás tervezet

A Középtávú Együttműködési Megállapodás tervezet A közgyűlés időpontja: 2009. október 29. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 40241-17/2009. Oldalszám a közgyűlési anyagban: 108. old. Előterjesztés a Sopron-Fertő-táj turisztikai térség TDM (turisztikai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Miért érdemes Tourinformnak lenni? - avagy miért érdemes egy TDM szervezetnek Tourinform irodát mőködtetni

Miért érdemes Tourinformnak lenni? - avagy miért érdemes egy TDM szervezetnek Tourinform irodát mőködtetni ORSZÁGOS TDM KONFERENCIA, BÜK 2010. Miért érdemes Tourinformnak lenni? - avagy miért érdemes egy TDM szervezetnek Tourinform irodát mőködtetni Kertész Krisztina Tourinform Koordinátor Magyar Turizmus Zrt.

Részletesebben

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely Országos Tourinform Találkozó Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt. Budapest, VAM Design Center, 2011. május 11. Szakmai találkozó és párbeszéd 143 Tourinform Fenntartók, önkormányzatok TDM-ek Magyar Turizmus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 30- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 30- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. március 30- i ülésére Tárgy: A Névhasználati Kézikönyv változása Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

2010-2012. évi marketingstratégiája

2010-2012. évi marketingstratégiája A Magyar Turizmus Zrt. 2010-2012. évi marketingstratégiája Gulyás Péter igazgató Dél-alföldi RMI Békéscsaba, 2010. február 11. A stratégiaalkotás előzményei Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (NTS)

Részletesebben

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA Dr. Dankó László a közgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Nemzetközi Marketing Tanszék A tanulmány

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

A helyi TDM feladatai, működése

A helyi TDM feladatai, működése A helyi TDM feladatai, működése Miért kell a TDM? Az európai turisztikai térségek idestova több, mint 20 éves válasza a piaci kihívásokra: A térségi együttműködési hálózatok kooperatív alapú termék- és

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva az Igazgatóság a VIII/5 (2010.09.22.) számú határozatával. Hatályos: 2010. szeptember 01-t l Módosítás: XI/5 /2010. (12.15.)

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű)

ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű) Mecsek Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Zrt. 7623 Pécs, Megyeri út 59. Cégjegyzékszám: 02-10-060013 ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű) Általános tájékoztató A Mecsek

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

Üzletköt El zet Szolgáltató

Üzletköt El zet Szolgáltató NánásKábel Egyedi el zet i szerz dés Sorsz: 022132 amely a Szolgáltatói Információk pontban leírt Szolgáltató és az El zet i információk pontban leírt El zet között jött létre a keltezés napján A szolgáltatás

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

TURISZTIKAI EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAI 2014.

TURISZTIKAI EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAI 2014. TURISZTIKAI EGYESÜLET AI 2014. Gyenesdiási Turisztikai Egyesület H-8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. Tel.: +36 83/511-790 gyenesdias@tourinform.hu www.gyenesdias.info.hu Tisztelt Partnerünk! Gyenesdiás mára

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 3 /2012.(I.30.) Ök. számú határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület tevékenysége

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Székhelyén Tárgy: Dél-Alföldi Turisztikai Klaszterbe

Részletesebben

Összetekerünk projekt. 2015. Budapest

Összetekerünk projekt. 2015. Budapest Összetekerünk projekt tájékoztató 2015. Budapest Aktuális trendek 2.3 milliárd bringatúra évente! 20.4 millió vendégéjszaka 44 milliárd euró a gazdaságban (ECF 2013. adatok) Aktuális trendek A turisztikai

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására FELHÍVÁS Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására A Felhívás címe: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A Felhívás kódszáma: VEKOP-8.3.1-16

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Tisza-tavi Ökocentrum Nonprofit Közhasznú Kft 3388 Poroszló, Kossuth u. 41.

Tisza-tavi Ökocentrum Nonprofit Közhasznú Kft 3388 Poroszló, Kossuth u. 41. Tisza-tavi Ökocentrum Nonprofit Közhasznú Kft 3388 Poroszló, Kossuth u. 41. Poroszló Község és a Tisza-tavi régió turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetői részére Tisztelt Leendő Partnerünk! A

Részletesebben

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALMOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) 1 ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Amely létrejött egyrészről a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., képviseli: Holovits Huba társulási elnök),

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. NAPIREND Ügyiratszám: 1/383/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Tourinform Iroda tájékoztatója a 2013. évi működésről és a 2014. évi tervekről

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

A www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele. nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

A www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele. nyereményjáték részvételi és játékszabályzata A www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele nyereményjáték részvételi és játékszabályzata (A dokumentum letöltése: ITT) 1. A nyereményjáték elnevezése www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele nyereményjáték, a továbbiakban:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: HM Verga Zrt. megkeresése - együttműködési megállapodás megkötése Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

elkészítési segédlete

elkészítési segédlete ÚMVP IV. tengely (Leader) keretében a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi Akciócsoport területén meghirdetett célterületre benyújtandó pályázatokhoz kötelezően csatolandó mellékletek elkészítési segédlete

Részletesebben

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt.

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Szeretnénk elérni, hogy a Budapestre látogatók a városban járva a megérkezéstől az elutazásig folyamatosan találkozzanak

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

Tájékoztató jelölteknek, jelölő szervezeteknek

Tájékoztató jelölteknek, jelölő szervezeteknek Tájékoztató jelölteknek, jelölő szervezeteknek Delegálás a választási bizottságokba A választási bizottságokba a választott tagokon felül tagot a választókerületben jelöltet, listát állító jelölő szervezet,

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre

Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás -

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. január 01. Verzió: 2015/01/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S 1. A jelen szerződés alapján a Cím: 4033 Debrecen, Futó u. 4. Adószám: 18998083-1-09 Honlap: www.csodakutya.hu Mobil: +36 20 352 10 15 E-mail: csodakutya@gmail.com mint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webhost Kft (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.motormann.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. SZERVEZET I. Általános rendelkezések Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.) Az egyesület neve: Veszprémi Motoros Egyesület 2.) Az egyesület m ködési helye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 6.

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács június 2-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből:

Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács június 2-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből: KIVONAT Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács 2014. június 2-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből: Társulási Tanács 27/2014. (VI.02.) határozata Gyöngyös Körzete

Részletesebben

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18.

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18. START Garancia Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Budapest, 2010. november 18. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja és hatálya A START Garancia Zrt. - továbbiakban Start Zrt. - Panaszkezelési

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben