A Középtávú Együttműködési Megállapodás tervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Középtávú Együttműködési Megállapodás tervezet"

Átírás

1 A közgyűlés időpontja: október 29. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: /2009. Oldalszám a közgyűlési anyagban: 108. old. Előterjesztés a Sopron-Fertő-táj turisztikai térség TDM (turisztikai desztináció menedzsment) rendszerű turizmusirányításának kialakítására pályázat kiegészítésére A Középtávú Együttműködési Megállapodás tervezet Amely létrejött egyrészről: Név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1. Nyilvántartási száma: Képviseletre jogosult neve: Dr. Fodor Tamás polgármester másrészről: Név: Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. Székhely: 9400 Sopron, Deák tér 2853/1 hrsz. Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): bejegyzés alatt Képviseletre jogosult neve: Taschner Tamás Között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: Szerződő Felek a NYDOP /A. pályázati feltételeknek megfelelően Középtávú Együttműködési Megállapodást kötnek az alábbiak szerint. Jelen szerződés a NYDOP /A. pályázat megvalósítási és kötelező fenntartási idejére (2+5 év) szól. Szerződő felek minden év decemberében közös megegyezéssel hosszabbítják meg egy naptári évre a szerződést. Szerződő felek jelen szerződést a másik félhez intézett levélben rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel indoklás nélkül felmondhatják. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali felmondásnak van helye. Szerződő felek súlyos szerződésszegésnek minősítik, különösen: Bármelyik fél jelen szerződésből fakadó kötelezettségét ismételten megszegi AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata évente pénztámogatást biztosít a Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére, akként hogy vállalja, hogy a kft. üzleti terve alapján évente a működés 65% át, de legfeljebb 20 millió forintot, fedezi. 2. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére bérbe adja a Deák téren található Turisztikai Központot a projekt megvalósítás és kötelező fenntartásának idejére, egy külön megállapodásban rögzítettek szerint.

2 3. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a turizmust érintő döntések előkészítésében figyelembe veszi, illetve felhasználja a Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. tapasztalatait, javaslatait. 4. A Tourinform iroda működtetése kapcsolatában Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a budapesti székhelyű Magyar Turizmus Zrt vel történő megállapodás felmondásához a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. részéről, hozzájárul, de ezzel egyidejűleg tájékoztatja a szerződő felet, hogy az iroda működtetésének jogát átadja a kötelmekkel együtt a Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft nek. 5. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott idegenforgalmi referens munkakörében a párhuzamosságokat lehetőség szerint megszünteti. 6. Az önkormányzati web portál, azaz a átlinkeléssel biztosítja a desztinációs turisztikai TDM IT rendszerhez való közvetlen hozzáférést, díjazott formában. A KFT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 7. A Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. különösen a biztosított szakember munkája során kezeli Sopron turizmus szakmai feladatait. 8. A jelen megállapodás alapján, meghatározott ideig (a projekt megvalósítás és a fenntartási idő alatt) működteti a Tourinform irodát. A Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. viseli az iroda működtetésével kapcsolatosan felmerülő rá háruló költségeket. 9. A Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. a saját szervezeti keretein belül felvilágosító és meggyőző munkát végez annak érdekében, hogy Sopronban és a Fertő tájon, illetve a Sopron Fertőd kistérségben az idegenforgalmi adó bevételek növekedjenek. A Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. szervezete az IFA bevételek alakulását figyelemmel kíséri és arra vonatkozóan elemzéseket készít, valamint javaslatokat terjeszt elő az adófizetési morál javítása és az adó összegének növelése céljából. 10. A Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. önálló on line foglalási közvetítői rendszert működtet. (A rendszer kompatíbilis vagy azonos kell legyen a mikro régióban és régióban használatos hálózatos desztináció menedzsment rendszert működtető informatikai alkalmazással.) 11. A Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. különös hangsúllyal vállalja azt, hogy az Önkormányzattól kapott támogatási összegeket a társasági szerződésben meghatározott célhoz kötött, meghatározott feladatokra fordítja. A támogatási összegek felhasználása során egyéni, egyedi támogatás nyújtására nincs mód. 12. A Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. szakapparátusa marketingtervet és éves üzleti tervet készít, melyet tárgyévben az Önkormányzat Képviselőtestületének véleményezésre és elfogadásra benyújt. 13. A Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. szakapparátusa kiegészítő előterjesztést készít a Képviselőtestület idegenforgalmért felelős bizottságának évente 2 alkalommal történő ülésére is. (idényfelkészülés, idényelemzés) 14. A Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. feladatai: Információs irodát (Tourinform) szolgáltató központot (visitor center) alakít ki és működtet;

3 Fogadja a beérkező turista megkereséseket, tájékoztatja az érdeklődőket, tájékoztató anyagokat, marketing kiadványokat küld és ad át az utasoknak, turisztikai szolgáltatásokat közvetít számukra; (Ajándéktárgy árusítás, Hungary Card árusítás, NÜSZ információs pont, Idegenvezetés) Ajánlatkéréseket fogad, ajánlatokat, ajánlati csomagokat állít össze, ajánlatot készít az érdeklődők részére; Turisztikai Információs technológiai (IT) alkalmazás működtetése révén gyors és hatékony elérhetőséget és tartalmas információkat biztosít a potenciális és tényleges látogatók / vendégek részére; A térségbe látogatók számára különböző, a városi normákkal összeférő, előre egyeztetett turisztikai szolgáltatásokat biztosít (pl. animáció, rendezvények, programok); Ügyfélkövetési (follow up) feladatokat lát el (pl. utólagos promóciós információk küldése, hírlevél, DM levelek); Koordinálja a turisták számára a helyi szinten nyújtott turisztikai kedvezményeket (pl. kedvezmény kártyák); Fogadja a látogatók / turisták esetleges reklamációit, panaszait, kivizsgálja és rendezi azokat. Tagok számára: A tagok számára folyamatosan biztosítja a DMSZ munkájába és döntéshozatalába való bekapcsolódás lehetőségét; Biztosítja a helyi DMSZ folyamatos működtetését, szolgáltatásainak elérhetőségét a tagok számára; Rendszeres tájékoztatást ad a tagok részére a helyi DMSZ működésének eredményességéről; Érdekképviseleti feladatokat lát el a helyi önkormányzat, valamint a helyi és magasabb szintű közigazgatási szervezetek, állami szervezetek, valamint a szakmai (turisztikai) szervezetek irányában; Ellátja a tagok képviseletét külső együttműködő szervezetek irányában (más helyi, mikrorégiós és régiós DMSZ ek, beszállítók, alvállalkozók, civil szervezetek, stb.); Szakmai (turisztikai) kompetenciákat koncentrál a helyi DMSZ en belül a tagok hatékony támogatása érdekében; Hosszú távú stratégiát és éves terve(ke)t készít a kompetenciájába tartozó térség (települések) turizmusának működtetésére / fejlesztésére a tagok érdekeltségének megfelelően. Kialakítja a helyi marketing stratégiát és közreműködik a mikro régiós és regionális marketing stratégia kialakításában; Turisztikai szempontból fontos rendezvényeket, programokat kezdeményez; Turisztikai kiadványokat, promóciós termékeket készít, terjeszt; Folyamatosan tájékoztatja a tagokat a tervezett és megvalósuló programokról, akciókról, rendezvényekről (tartalma, időpontja, csatlakozás lehetősége, feltételei); Tagok kezdeményezéseit fogadja, értékeli és beilleszti a programtervbe, a kezdeményezésről tájékoztatja a többi érintett tagot; Felméri és értékeli a látogatók / turisták / vendégek elégedettségét, s annak eredményeit átadja a tagok részére;

4 Felméri és értékeli a tagok elégedettségét, s a felmérés eredményeit megosztja és közösen értékeli a tagokkal; Közreműködik a helyi turisztikai értékek karbantartásában; Turisztikai IT alkalmazást működtet, ezzel biztosítva a tagok szolgáltatásainak rendszerbe szervezését, helyi (települési) turisztikai termékké formálását és információinak hatékony elérhetőségét, valamint a szervezeten belüli eredményes kommunikációt; Támogatást nyújt a tagok számára a turisztikai IT alkalmazás kezelésében; Az IT rendszer segítségével statisztikailag folyamatosan feldolgozza a helyi turisztikai szolgáltatásokat, és az eredményekről rendszeresen tájékoztatja a tagokat; Tájékoztatja a tagokat az együttműködő szervezetekkel közösen végzett kutatások (piac, technológia, termékek, stb.) eredményeiről is. Beszámolót készít a szervezet működéséről a tagok által igényelt rendszerességgel; Részvétel a mikro régiós és a regionális közös marketing stratégia kialakításában, megvalósításában; Külső szolgáltatók számára: Részvétel a közös kutatások előkészítésében, végrehajtásában és értékelésében; Együttműködés a helyi, mikro régiós, regionális (balatoni) programok, rendezvények, akciók kidolgozásában, megvalósításában, értékelésében; Tájékoztatás külső szervezeteket is érintő attrakciókról, programokról; Együttműködés a helyi, mikro régiós és regionális kiadványok, promóciós anyagok előkészítésében, valamint igény szerint terjesztésében; Turisztikai adatokat (látogatószám, vendégéjszaka szám, termékek, stb.) szolgáltat a mikrorégió és régió felé, illetve fogadja a nagyobb térségi összevont adatokat, statisztikai eredményeket; Közös fejlesztési projekt ötleteket ajánl, fejlesztéseket javasol, kezdeményez (a mikro régiós és/vagy regionális szervezetnek, helyi vállalkozásoknak, stb.); Folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, közös pályázatokat kezdeményez külső partnerekkel, mikro régióval, stb. (esetenként elkészíti és megvalósítja, projektmenedzseli, értékeli a pályázatokat). 15. A Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. feladata a hivatalos önkormányzati portál turisztikai alportáljának üzemeltetése. 16. Amennyiben a Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft megszűnik, vagy működése ellehetetlenül, akkor Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata köteles biztosítani és működtetni a turisztikai információszolgáltatást, Tourinform Irodát, a korábbi feltételeknek megfelelően. Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták. Sopron,

5 Dr. Fodor Tamás Taschner Tamás polgármester ügyvezető

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS TDM Munkaszervezet működési forrásainak biztosítása

ELŐ TERJESZTÉS TDM Munkaszervezet működési forrásainak biztosítása 10. Napirend ELŐ TERJESZTÉS TDM Munkaszervezet működési forrásainak biztosítása Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata a képviselő-testület korábbi döntései 1 alapján Bánk Község Önkormányzata

Részletesebben

JAVASLAT. Középtávú Együttműködési Megállapodás megkötésére a Mátra Térségi TDM szervezettel

JAVASLAT. Középtávú Együttműködési Megállapodás megkötésére a Mátra Térségi TDM szervezettel Ikt. sz.:26 /2014/203 Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n JAVASLAT Középtávú Együttműködési Megállapodás megkötésére a Mátra Térségi TDM szervezettel Tisztelt Közgyűlés! A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú

Részletesebben

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: XII-354/3722/2012. sz. határozat melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselője: Dr. Kriza Ákos polgármester)

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Bartók

Részletesebben

Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez

Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez I. Fejezet 1. Értelmező rendelkezések 1. Tekintettel arra, hogy a turisztikai tevékenységek finanszírozása elsősorban a vendégéjszakát

Részletesebben

Csongrád Város Polgármesterétől. Száma: 10-7674-1/2011. Témafelelős: Dr. Juhász L.

Csongrád Város Polgármesterétől. Száma: 10-7674-1/2011. Témafelelős: Dr. Juhász L. Csongrád Város Polgármesterétől Száma: 10-7674-1/2011. Témafelelős: Dr. Juhász L. M ELŐTERJESZTÉS Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttműködési

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

ÜZLETI TERV * 2014 * Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV * 2014 * Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ÜZLETI TERV * 2014 * Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezető: Vörös-Borsody Csilla /Szombathely, 2014. február 05./ Ügyvezető aláírása TARTALOMJEGYZÉK Vezetői

Részletesebben

A MIREHUKÖZ MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MIREHUKÖZ MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MIREHUKÖZ MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Előszó A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A /2008. (XI. 27.) Kgy határozat melléklete

A /2008. (XI. 27.) Kgy határozat melléklete A /2008. (XI. 27.) Kgy határozat melléklete KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (képv.: Dr Fodor Tamás polgármester) 9400 Sopron, Fő tér 1. sz. adószám:

Részletesebben

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-56154/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Századvég Politikai Iskola Alapítvány együttműködési megállapodás A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Közhasznú Társaság közhasznú szerződéséről

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Közhasznú Társaság közhasznú szerződéséről Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. szeptember 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi

Részletesebben

32/2008. (XI. 26.) számú rendelete

32/2008. (XI. 26.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 32/2008. (XI. 26.) számú rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Fejlesztési

Részletesebben

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2009. július 3. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2009. (VI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/296-19/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/52-1/2010/I Üi.: Györbiró-Szabó András Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Magyarország Románia Határon

Részletesebben

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Herbály Katalin 1 A HÁLÓZATÉPÍTÉS JELENTŐSÉGE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN A TDM SZERVEZETEK PÉLDÁJÁN KERESZTÜL A TDM szervezet hálózatépítési terve feltételezi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. november 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. november 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 175/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Ellátási szerződés megkötése

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv 1. sz. melléklet Névhasználati Kézikönyv 0 Tartalom NÉVHASZNÁLATI KÉZIKÖNYV... 2 1. BEVEZETÉS... 2 2. A TOURINFORM MÁRKA... 2 2.1. NÉV- ÉS LOGÓHASZNÁLAT... 3 3. A TOURINFORM IRODA... 4 3.1. A TOURINFORM

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges megállapodások

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1189/2007. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: A megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok közötti

Részletesebben