I. A szerzodes celja. II. Elozmenyek. III. A tamogatott program reszletes adatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A szerzodes celja. II. Elozmenyek. III. A tamogatott program reszletes adatai"

Átírás

1 TAMOGATASI SZERZODES az iparositott techno16giava1 epii1t 1ak6epii1etek energiatakarekos korszenlsitese, fe1tijitasa ce1jab61 nytijtott tamogatasra a 10/2008. (III. 26.) rende1et (a tovabbiakban Rende1et) szerinti pa1yazat a1apjan ame1y 1etrejott egyfelo1 Ba1assagyarmat Yaros Onkormanyzata (cim: 2660 Ba1assagyarmat, Rak6czi fejede1em tit 12., ad6szam: ), kepvise1i Medvacz Lajos po1garmester es Dr. Tozser Zsolt jegyzo, a tovabbiakban: Tamogato, masfelol a Ba1assagyamlati Lakasfenntart6 Szovetkezet (cim: 2660 Ba1assagyarmat, Rak6czi fejede1em tit 103., ad6szam: ); Kepvise1i: Magyar Sandor eln6k, a tovabbiakban: Tamogatott a tovabbiakban egyiitt: Szerzodo Felek k6z6tt alulirott napon es helyen a k6vetkezo feltetelek mellett. I. A szerzodes celja A Szerzodo Felek celja, hogy a kozponti koltsegvetes es a Tamogat6 altai biztositott vissza nem terftendo tamogatas, va1arnint a Tamogatott penziigyi hozzajaru1asava1 a pane1-, b1okk-, a1agtitzsa1u-, ontott es egyeb iparositott techno16gia fe1haszna1asaval eptilt lak6eptileteket korszerusitse, felujitsa es ezze1 energiafe1haszna1asukat cs6kkentse. Mliszaki tartalom: az LFP-2008-LA k6dszamti pa1yazati dokumentaci6 szerint. II. Elozmenyek Tamogatott LFP-2008-LA k6dszamti pa1yazatat Tamogat6 a 184/2008. (IX. 5.) hatarozatava , mig az Onkormanyzati Miniszter december 12-ei dontese erte1meben vissza nem teritendo tamogatasban reszesitette. III. A tamogatott program reszletes adatai 1. A tamogatott programma1 erintett epii1et dme, he1yrajzi szama: 2660 Balassagyarmat, Madach liget 12. (hrsz: 298/4) 2. A tamogatott programma 1erintett 1akcisokszama: 53 db 3. A tamogatott program te1jes koltsege: A tamogatott program tamogatas szempontjab61 e1ismert berubazasi ko1tsege: 4. A program penziigyi forrasai: 5. Tamogatott forrasokb61 bankhitel Osszeg A berubazas te1jes k6ltse enek %-aban % ,67 % ,25 % sajeit forrasakent csak keszpenz veheto figyelembe, ami ktilonosen a kovetkezo szamlazhat: 1ak6epiilet felujitasi alapja, tu1ajdonosok egyszeri hozzajarulasa, 1. olda1

2 6. A Tamogatott kijelenti, hogy a jelen szerzodes szerinti beruhazas megval6sitasa soran az altai a megfizetett, illetve megfizetendo altallinos forgalmi ad6 visszaigenylesere nemjogosult. 7. A Tamogatott kepviseletere jogosult szemely Magyar Sandor, eln6k. A jogosult szemelyeben tortent valtozast a Tamogatott haladektalanul k6teles a Tamogat6nak bejelenteni. A tamogatott program lebonyolftasaert felelos szemely Kovacs Gabor, okleveles epiteszmem6k (E /06) IV. A Tamogatott kotelezettsegei 1. Tamogatott kijelenti, hogy jelen szerzodes alapjat kepezo palyazataban foglalt adatok, informaei6k es dokumentumok teljes k6ruek, val6diak es hitelesek. Kijelenti tovabba, hogy a jelen szerzodes szerinti program megval6sftasahoz szlikseges sajat forrasai teljes egeszeben es korlatozas mentes en rendelkezesre allnak. 2. Tamogatott kijelenti, hogy a palyazat megval6sitasi helye szerinti allarni-, valarnint onkoffilanyzati ad6hat6saggal szemben az azok hatask6rebe tartoz6, lejart k6ztartozasa, illetve az Eur6pai Uni6 tradieionalis sajat forrasai cimen tartozasa nines, vagy arra az illetekes ad6hat6sag fizetesi k6nnyitest engedelyezett. Kijelenti tovabba, hogy a k6zmu lizemeltetokkel szemben fennall6 60 napon till meg nem fizetett tartozasa nines. 3. Tamogatott kotelezettseget vallal arra, hogy elkiii6nitett szamlat nyit es a jelen szerzodes alapjan nyujtott tamogatassal megval6sul6 program keszpenzben vallalt sajat hozzajarulasat, a jelen szerzodes megkoteseig azon elhelyezi. 4. A Tamogatott keszpenzben vallalt sajat erejenek elhelyezesere szoigai6 elkii16nitett szamla adatai: Hitelintezet neve: OTP Bank Nyrt. Elkiilonitett szamla szama: Tamogatott a jelen szerzodes alafrasaval hozzajarul ahhoz, hogy a palyazat alapjan tamogatott program megval6sftasanak szabalyszeruseget, a tamogatas rendeltetesszeru felhasznalasat, a vallalt k6telezettsegek betartasat a jogszabalyokban erre feljogositott szervek es Tamogat6 barrnikor a helyszinen is ellenorizzek. 6. Tamogatott koteles a beruhazas megkezdeserol a kezdes elott legalabb 10 nappal Tamogat6t irasban tajekoztatni. 7. A beruhazast az allarni tamogatasra vonatkoz6 tamogatasi szerzodes megk6tesetol szamitott 3 even beltil meg kell val6sitani. A beruhazasnak a megval6sftas befejezeset k6vetoen 10 evig fenn kell maradni. V. A tamogatas foly6sitasa 1. Az onkormanyzati tamogatas foly6sitasanak feltetelei: az allami tamogatasra vonatkoz6 tamogatasi szerzodes megkotese a tamogatas foly6sitasara vonatkoz6 kifizetesi igenyles benyujtasa, melynek tartalmaznia kell: - a szamlak hitelesitett masolatait - a teljesiteseket igazol6 dokurnentumokat - a tamogatassal megval6sul6 programhoz kapcsol6d6 szerzodeseket, megrendeleseket - igazolast a Tamogatott - a III. 4. pontban szereplo aranynak megfelelo - sajat forrasanak kifizeteserol 2. Az onkormanyzati tamogatas foly6sftasa a jelen szerzodesben meghatarozott forras6sszetetel szerint, a keszliltsegi fokkal aranyosan es ut6lagosan, a Tamogatott altai benyujtott szamlak es a teljesftest igazol6 dokumentumok alapjan t6rtenik, a szamla benyujtasat koveto 30 napon bellil az alabbiak figyelembe vetelevel: ha a jelen szerzodes alapjat kepezo palyazatban foglalt tamogatott program osszkoltsege no, akkor azok fizetesere a Tamogatott k6teles, a tamogatas osszege nem emelkedik; 2.oldal

3 ha a jelen szerzodes alapj<it kepezo palyazatban foglalt tamogatott program osszkoltsege csokken a tervezetthez kepest, a tamogatas osszege azonos aranyban csokken. 3. Az onkormanyzati tamogatast a Tamogatott IV. 4. pontjaban megje161t elkii16nitett szamlajara kell folyositani. Az onkormanyzati tamogatas folyositasa harom reszben tortenik, a muszaki szakaszolasnak megfeleloen, az alabbi tablazat szerint. Keszpenzes sajat ero Onkormanyzati Allami Vtem [Ft] tamogatas [Ftl tamogatas [Ftl 1. litem litem litem Osszesen: Az onkormanyzati tamogatas foly6sitasa a Tamogatott kepviseletere jogosult (II. 7. pont) es a lebonyolftasara kijelolt felelos szemely (II. 7. pont) altai egyiittesen alliirt teljesitesigazolas alapjan tortenik. 5. A jelen szerzodesben vallalt kotelezettsegek teljestileset, az elvegzett munka muszaki tartalmat a Tanlogat6, illetve megbizottjai a szamla utalvanyozasa elott a helyszinen is ellenorzik. 6. A tamogatott program akkor tekintheto befejezettnek, illetve megvalosultnak, ha a jelen szerzodesben megjelolt feladat a szerzodesben meghatlirozottak szerint teljestilt. Errol a tenyrol a TanlOgatott a befejezestol szamitott 60 napon bellil a 3. szamu melleklet szerinti beszamolo megkiildesevel koteles nyilatkozni. VI. A szerzodesszeges jogkovetkezmenyei, eliilhis 1. Tamogat6 jogosult a szerzooestol elal1ni, ha az alabbiakban felsorolt feltetelek koztillegalabb egy bekovetkezik: ha hitelt erdemloen bebizonyosodik, hogy Tamogatott a palyazat szakmai, penziigyi tartalmat erdemben befolyasol6 vai6t1an, hamis adatot szolgaltatott; amennyiben a tamogatott program meghiusulasat, vagy tartos akadalyoztatasat eloidezo koriilmeny Tamogatottnak felr6hat6 okb6l kovetkezett be; amennyiben Tamogatott a tamogatott program megvalositasanak meghiusulasarol, tart6s akadalyba titkozeserol Tamogat6t 20 napon llili kesedelemrnel ertesiti. 2. Tamogatott tudomasul veszi, hogy a tamogatas nem rendeltetesszeru felhasznalasa vagy a tamogatasi szerzodesben foglalt barmely egyeb kotelezettsegenek neki felr6hat6 m6don torteno nem teljesitese, vagy reszbeni teljesitese eseten, tovabba a szerzodeses nyilatkozatai barmelyikenek visszavonasa vagy az abban foglaltak megszegese eseten a tamogatas visszavonhato. 3. A tamogatas visszavonasa eseten, Tamogatott a visszavont tamogatas osszeget az igenybevetel napjat61 a jegybanki alapkamat ketszeresenek megfelelo kamatokkal novelt osszegben koteles visszafizetni. 4. Tamogatott tudomasul veszi, hogy a tamogatas visszavonasa es a kamat megfizetese azonnali beszedesi megbizas alkalmazasaval tortenik, melyre vonatkoz6 Felhatalmaz6 level (1. szamu mel1eklet) ajelen tamogatasi szerzod6s elvalaszthatatlan reszet kepezi. 5. A tamogatas visszavonasa eseten a jogosulatlanul igenybe vett osszeg az adozas rendjerol sz6l evi XCII. tv. (a tovabbiakban: Art.) rendelkezesei szerint ad6tartozasnak (Art ) iiletoleg koztartozasnak minostil, behajtasa az ad6igazgatasi eijarasok szerint lehetseges. 3.oIdai

4 VII. Egyeb feltetelek 1. Amennyiben a tamogatott program megval6sitasa Tamogatottnak fel nem r6hat6 okb61 meghiusul, vagy tart6s akadalyba iitkozik, a jelentesi kotelezettseg teljesitese mellett az igenybe nem vett tamogatasr61le kell mondani. 2. A jelen szerzodes alapjan nyujtott tamogatas foly6sitasa a kovetkezo evekre atviheto. 3. A tamogatas alapjlit kepezo palyazat es annak mellekletei, valamint a palyazathoz csatolt valamennyi dokumentum jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezik. 4. A jelen szerzodesbol eredo esetleges jogvitlik rendezesere a Szerzodo Felek kikotik - a pertargy erteketol fuggoen - a Balassagyarmati Varosi Bir6sag kizar6lagos illetekesseget. 5. A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Ptk., az Aht., az Art., valamint a helyi onkormanyzatokr61 sz evi LXV. torveny, a 12/2001 (131.) Konn. rendelet, valarnint a Rendelet az iranyad6. Mellekletek: 1. szamu melleklet: Felhatalmazo level 2. szamu melleklet: Teljesitesigazolas 3. szamu melleklet: Beszamolo Balassagyarmat, aprilis 9. Tamogato Medvacz bajos Dr. Tozse solt polg' ester jegyz r.r o.~ l.-t= Tamogatott Magyar Sandor elnok 4.oldal

5 1. szamu melh~klet Felhatalmazo level Balassagyarmati Lalcisfenntart6 Szovetkezet (cim: 2660 Balassagyarmat, Rak6czi fejedelem 103.), mint zamlatulajdonos. jelen nyilatkozattal felhatalmazom Balassagyarmat Yaros Onkormanyzatat (2660 Balassagyarmat. Rak6czi fejedelem ut 12.). hogy az Onoknel vezetett szamu bankszamlam terhere a velem szemben fennall6, az LFP-2008-LA k6dszamu lparositott technologiaval eptilt lakoeptiletek energiatakarekos korszerusitesere elnyert tamogatas felhasznalasarol knott tamogatasi szerz6des alapjan felmertil6 barmely koveteleset azonnali beszedesi megbiza benyujtasaval beszedje. A szamlaszam. amelyr6l az inkasszo benylljtasra kertil: Jelen felhatalmazo nyilatkozatom mindaddig hatalyos es ervenyes, ameddig annak visszavonasarol a Balassagyarmat Yaros Onkormanyzataval egytittesen, cegszeruen almrt jognyilatkozattal nem rendelkezem. Kelt: BALASSAGYARMATI LAKAsFENNTART6 SWVETXEZET BALASSAGY ARMAT Ad6szam: OTP.: !121 \ ~t,~'u- L."l= szam latu lajdonos (a banknal bejelentett alairas) OTP BANK NyrL szakkelet-magyarorsz.1gi R6gi6 Oai'lSSJgyJrrn<lli Fi6k Zaradek: JIJ~Sul.y.l!tll,lt. R.'k6czi fejedelem u. 44. Postacirn I,b, i.,i.,»ugy,jrmal, Pr.47 penzforgalmi szolgaltato a fentieket, mint a szamlatulajdonos szamlavezet6 penzintezete nyilvantartasba vetttik. Egyllttal tudomasul vessztik, hogy e nyilatkozat csak Balassagyarmat Yaros Onkormanyzatanak tudtaval es hozzajarulasaval vonhato vissza. Jl PRANK Nyrt '. dkk r"l I 'dty""jlsdlgi Rl!gIO 'ial;,''''kyarmati F'l6k ~ ( «~ altato

6 2. szamu melleklet Telj esitesigazohis Tamogatott neve: Balassagyarmati Lakasfenntart6 Szovetkezet A palyazat k6dja: LFP-2008-LA Igazoljuk, hogy a fenti azonosit6 szamu tamogatlisi szerzodes V./3. pontjaban meghatarozott, es a fenti muszaki litemhez tartoz6 miiszaki tartalom, illetve miiszaki keszliltsegi fok maradektalanul es a hiteles masolatban mellekelt szamia(k)ban felruntetett tartalommal es minosegben teljeslilt. A miiszaki litem teljesitesehez kapcsol6d6 raforditasok keszpenzben kifizetendo ellenerteket az alabbi szamlak osszege hatarozza meg: 1. A muszaki litem teljesitesehez kapcsol6d6 raforditasok: A szamla brutt6 osszegebol A szamla a tamogatas a himogatas A szamla A szamla A szamla brutt6 szempontj abol szempontjab61 kiallit6janak sorszama' kiallit6ja osszege elismerheto nem bankszamlaszama Ft osszeg elismerhet Ft osszeg Ft Mindosszesen: 2. Az igenyelt onkormanyzati tamogatas osszegenek meghatarozasa: E 'I:'il N "" l. Megnevezes Szamszeru adat 0 r.fj 1. A keszpenzes niforditisok osszege a paiyazat szerint 2. Az 1. sorb6l a tamogatis szempontjab6l elismerheto keszpenzes raforditasok osszege a palyazat szerint 3. Az onkormanyzati tamogatas osszege 4. Az onkormanyzati tamogatis aranya pa1yazat szerint (3.12.) 0/0 5. A tamogatott program varhat6 osszes keszpenzes raforditasa 2 Az 5. sorbo1 a tamogatott program varhato, a tamogatas 6. szempontjab6l elismerhet6 keszpenzes raforditasa 7. Az onkormanyzati tamogatas varhato aranya 3 (3.16. vagy 4.) % 2 3 A Tamogatott, mint vevo nevere kiallitott szamla sorszama. A tamogatasi szerzodeshez kapcsol6d6an megkilldott szerzodesek szerinti osszes varhat6 keszpenzes raforditast tilntesse fel a mar teljesitett kifizetesek es a megkolott szerzodesek szerint. Ha a tlimogatott program varhat6, a tamogatas szempontjab61 elismerheto keszpenzes raforditlisai (6. sor) nagyobbak, mint a tamogatas szempontjab61 elismerheto keszpenzes raforditasok osszege a palyazat szerint (2. sor), akkor a tamogatas varhat6 aranya a 3. es a 6. sor hanyadosaval egyezik meg. Ha a tamogatott program varhat6, a tamogatlis szempontjab61 elismerhet6 keszpenzes raforditasai (6. sor) kisebb, vagy egyenlo, mint a tamogatas szempontjab61 elismerheto keszpenzes raforditasok

7 e,~ N {/} Megnevezes 0'"' 00 Szamszeru ad at 8. Az onkormanyzati tamogatas varhat6 osszege (6.*7.) Az eddig benyujtott valamennyi tamogataslehivashoz csatolt 9. szamlak szerinti brutt6 raforditasok osszesen, beleertve a jelen tamogataslehivashoz kapcsol6d6 raforditasokat is: A 9. sorb61 a tamogatas szempontjab6l elismerheto raforditasok 10. osszesen, beleertve a jelen tamogataslehivashoz kapcsol6d6, a tamogatas szempontjab6l elismerheto raforditasokat is: 11. A tamogatott program penzugyi kesztiltsege (10./6.), % 12. Aranyos onkormanyzati tamogatas mindosszesen (8. *11.) 13. Az eddig igenybevett onkormanyzati tamogatas osszesen 14. A most igenyelt onkormanyzati tamogatas osszege ( ) Ellenorzes A jelen tamogataslehivashoz kapcsol6d6 keszpenzes raforditasok osszege 4 A 15. sor osszegeb6l a lakastulajdonosok altai mar megfizetett osszeg S Ajelen tamogataslehivashoz kapcsol6d6 aranyos allami tamogatas osszege Ellenorzo szam 7 ( ) A fentiek alapjan kerjuk, hogy a szerzodes szerint esedekesse val6, azaz forint osszegu onkormanyzati tamogatas atutalasar61 a tamogatasi szerzodesben foglaltak szerint intezkedni sziveskedjenek. A tamogatas foly6sitasanak keresevel egy idoben nyilatkozzuk, hogy a tamogatas felteteleul vallalt kotelezettsegeket a tamogatasi szerzodesnek megfeleloen teljesitettuk, a fent felsorolt raforditasok rendeltetesszeruen es maradektalanul a tamogatasi szerzodesben meghatarozott feladatra kerultek felhasznalasra es Tamogatottnak nines 60 napnal regebben esedekesse va It rendezetlen koztartozasa osszege a palyazat szerint (2. sor), akkor a tlimogatlis varhato aranya a 4. sor ertekevel egyezik meg. (Maskeppen megfogalmazva: ha a 3. es az 6. sor hanyadosa altai meghatarozott szlizalekos arliny nagyobb, mint a 4. sorb an szereplo szlizalekos arliny, akkor ebbe a sorba csak a 4. sorban szereplo szlizalekos arliny irhat6!) Az I. szamu tliblazat "Mind6sszesen" soranak "A sz(imia brutt6 6sszege" rovatliban feltiintetett osszeg. A tamogataslehivashoz csatolt bankszamlakivonatok, illetve kiadasi penztarbizonylatok szerint osszesen. A tamogatasi szerzodesben j6vahagyott allami tamogatas es a palyazat szempontjab61 elismerheto bekerlilesi koltseg kerekites nelklili hanyadosa szorozva ajelen tamogatlislehivashoz kapcsol6d6 elismerheto raforditas osszegevel. Ha az ellenorzo sum nagyobb, mint nulla, akkor a lakastulajdonosok altai megfizetett sajat ero nem elegendo es legalabb ekkora osszegu tovabbi sajlit ero megfizeteset kell teljesitenie a lakastulajdonosoknak. A kiegeszito sajat ero megfizeteseig a kert tamogatas nem folyosithato. Ha az ellenorzo szam nulla, akkor a lakastulajdonosok altai megfizetett sajat ero szerzodesszeru. Ha az ellenorzo szam negahv, a lakastulajdonosok altai megfizetett sajat ero meghaladja a szerzodesszeru merteket. Ez nem akadalya a kert tlimogatas folyositasanak.

8 3. Melh~kletek hiteles masolatban 8 : Megnevezes Darab Miiszaki teljesitest igazolo jegyzokonyv, felmeres, atadas-atveteli jegyzokonyv 9 Vallalkoz6i szamla10 Bankszamlakivonae 1 Kifizetesi penztarbizonylat 12 Jogeros haszmilatbaveteli engedely (engedelykoteles beruhazas eseten az utolso reszlet folyositasahoz),200_. ev h6 Az alliir6k nevenek es beosztasanak olvashat6 feltiintetese nelkiil a Teljesitesigazolas nem fogadhat6 ell a lebonyolitlisra kijel61t felelos szemely alainisa nev: beosztas: Tamogatott kepviseletere jogosult szemely alainlsa es belyegzolenyomata nev: beosztas: A teljesitest igazolom, a jelen teljesitesigazolas es a mellekelt dokumentumok alapjan 6sszegii tamogatas folyosithato., ev h6 8 9 Hiteles masolat alatt ertjuk azokat a Tamogatott altai kiallitott dokumentumokat, amelyeket masolatban ugy kuldenek meg, hogy annak minden informaci6t tartalmaz6 oldalat "A masolat hiteles" szoveggel, keltezessel, a hitelesit6 alairasaval es belyegz61enyomatavai latnak el. A csatolt szamlak mi:igi:ittall6 elvegzett munkalatokat, teljesitmenyeket igazol6, a lebonyolitasert felel6s szemely Altai is alairt jegyz6konyvek, felmeresek hiteles masolatai. 10 Az I. szamu tiblazatban felsorolt szamlak hiteles masolatai. II A 2. szamu tiblazat 16. soraban felruntetett kifizeteseket igazol6 bankszamlakivonatok hiteles masolatai (ha a kifizetes atutalassal tortent.). 12 A 2. szamu tablazat 16. soraban felruntetett kifizeteseket igazol6 kiadasi penztarbizonylatok hiteles masolatai (ha a kifizetes keszpenzben, penztiron kereszrul ti:irtent.).

9 3. szamu melleklet Beszamol6 a LFP-2008-LA azonosito szamu tamogatasi szerzodes szerinti beruhazas befejezeserol A Balassagyarmati Lakasfenntart6 Szovetkezet neveben bejelentem, hogy a hivatkozott tamogatasi szerzadesben foglalt beruhazast befejezruk. A tamogatott program tervezett es tenyleges adatai a kovetkezak: Megnevezes Tervezett Tenyleges Kezdes idapontja (ev / h6 / nap) Befejezes idapontja (ev / h6 / nap) Teljes bekeriilesi koltseg (Ft) Teljes lakascelu bekeriilesi koltseg (Ft) Keszpenzes sajat era (Ft) Onkormanyzati tamogatas (Ft) AUami tamogatas (Ft) Lakasok szama (db.) Egyeb megjegyzesek:. ev ho Az alairo nevenek es beosztasanak olvashato feltiintetese nelkiil a Beszamolo nem fogadhato ell a Tamogatott kepviseletere jogosult szemely alalrasa es belyegzalenyomata nev: beosztas:

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

SzaIlitasi Szerzodes

SzaIlitasi Szerzodes SzaIlitasi Szerzodes amely letrejott masreszrol, egyreszrol Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely: 2660 Balassagyarrnat, Rak6czi fejedelem tit 12. Ad6szam: 15450346-2-12 Torzsszam: 450340 Bankszamlaszam:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Zöld Beruházási Program Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram és

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

-*r OoK. o. 0 l. ö^4_. fc«-00.03. Ml. %.Ü ). V g yk,tszáma~sq?&/m( 2/) (I. Budapest,..,MM.:M:B: Isi/. pfefl. Jj>U. og.-op 2011 JÚNO?

-*r OoK. o. 0 l. ö^4_. fc«-00.03. Ml. %.Ü ). V g yk,tszáma~sq?&/m( 2/) (I. Budapest,..,MM.:M:B: Isi/. pfefl. Jj>U. og.-op 2011 JÚNO? 2.sz.melléklet V g yk,tszáma~sq?&/m( ugyiraiszamj.i vr.y. r.r..i.v.. /r..~ «'i.. i Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : jföföd$..\fólfiké^... A szerződés tárgya:...th^rffy... Cs^I^^^j...WftW^.9^!?..'

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

"Hereg, F6 ut felujftasa 0+358-0+900 km szelvenyek kozott" Azonosito szam: KDOP-4.2.1/B-09-2009-0007

Hereg, F6 ut felujftasa 0+358-0+900 km szelvenyek kozott Azonosito szam: KDOP-4.2.1/B-09-2009-0007 TAMOGATASI rr SZERZODES r "Hereg, F6 ut felujftasa 0+358-0+900 km szelvenyek kozott" Azonosito szam: KDOP-4.2.1/B-09-2009-0007 1 il y/ F ti i E s z T < s' tervj * * # # * * * * * * * * Kozep-Dunantuli

Részletesebben

Négy - Évszak hitelkeret igénylő

Négy - Évszak hitelkeret igénylő 1 Négy - Évszak hitelkeret igénylő Kérjük, hogy felelősségteljesen hozza meg a hitelkeret igénylésére vonatkozó döntését, figyelembe véve a háztartása teherviselő képességét, a háztartásban élők vagyoni-jövedelmi

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati formanyomtatvány mellékletei (beadáskor ezeket a mellékleteket kitöltve be kell adni

Részletesebben