I. A szerzodes celja. II. Elozmenyek. III. A tamogatott program reszletes adatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A szerzodes celja. II. Elozmenyek. III. A tamogatott program reszletes adatai"

Átírás

1 TAMOGATASI SZERZODES az iparositott techno16giava1 epii1t 1ak6epii1etek energiatakarekos korszenlsitese, fe1tijitasa ce1jab61 nytijtott tamogatasra a 10/2008. (III. 26.) rende1et (a tovabbiakban Rende1et) szerinti pa1yazat a1apjan ame1y 1etrejott egyfelo1 Ba1assagyarmat Yaros Onkormanyzata (cim: 2660 Ba1assagyarmat, Rak6czi fejede1em tit 12., ad6szam: ), kepvise1i Medvacz Lajos po1garmester es Dr. Tozser Zsolt jegyzo, a tovabbiakban: Tamogato, masfelol a Ba1assagyamlati Lakasfenntart6 Szovetkezet (cim: 2660 Ba1assagyarmat, Rak6czi fejede1em tit 103., ad6szam: ); Kepvise1i: Magyar Sandor eln6k, a tovabbiakban: Tamogatott a tovabbiakban egyiitt: Szerzodo Felek k6z6tt alulirott napon es helyen a k6vetkezo feltetelek mellett. I. A szerzodes celja A Szerzodo Felek celja, hogy a kozponti koltsegvetes es a Tamogat6 altai biztositott vissza nem terftendo tamogatas, va1arnint a Tamogatott penziigyi hozzajaru1asava1 a pane1-, b1okk-, a1agtitzsa1u-, ontott es egyeb iparositott techno16gia fe1haszna1asaval eptilt lak6eptileteket korszerusitse, felujitsa es ezze1 energiafe1haszna1asukat cs6kkentse. Mliszaki tartalom: az LFP-2008-LA k6dszamti pa1yazati dokumentaci6 szerint. II. Elozmenyek Tamogatott LFP-2008-LA k6dszamti pa1yazatat Tamogat6 a 184/2008. (IX. 5.) hatarozatava , mig az Onkormanyzati Miniszter december 12-ei dontese erte1meben vissza nem teritendo tamogatasban reszesitette. III. A tamogatott program reszletes adatai 1. A tamogatott programma1 erintett epii1et dme, he1yrajzi szama: 2660 Balassagyarmat, Madach liget 12. (hrsz: 298/4) 2. A tamogatott programma 1erintett 1akcisokszama: 53 db 3. A tamogatott program te1jes koltsege: A tamogatott program tamogatas szempontjab61 e1ismert berubazasi ko1tsege: 4. A program penziigyi forrasai: 5. Tamogatott forrasokb61 bankhitel Osszeg A berubazas te1jes k6ltse enek %-aban % ,67 % ,25 % sajeit forrasakent csak keszpenz veheto figyelembe, ami ktilonosen a kovetkezo szamlazhat: 1ak6epiilet felujitasi alapja, tu1ajdonosok egyszeri hozzajarulasa, 1. olda1

2 6. A Tamogatott kijelenti, hogy a jelen szerzodes szerinti beruhazas megval6sitasa soran az altai a megfizetett, illetve megfizetendo altallinos forgalmi ad6 visszaigenylesere nemjogosult. 7. A Tamogatott kepviseletere jogosult szemely Magyar Sandor, eln6k. A jogosult szemelyeben tortent valtozast a Tamogatott haladektalanul k6teles a Tamogat6nak bejelenteni. A tamogatott program lebonyolftasaert felelos szemely Kovacs Gabor, okleveles epiteszmem6k (E /06) IV. A Tamogatott kotelezettsegei 1. Tamogatott kijelenti, hogy jelen szerzodes alapjat kepezo palyazataban foglalt adatok, informaei6k es dokumentumok teljes k6ruek, val6diak es hitelesek. Kijelenti tovabba, hogy a jelen szerzodes szerinti program megval6sftasahoz szlikseges sajat forrasai teljes egeszeben es korlatozas mentes en rendelkezesre allnak. 2. Tamogatott kijelenti, hogy a palyazat megval6sitasi helye szerinti allarni-, valarnint onkoffilanyzati ad6hat6saggal szemben az azok hatask6rebe tartoz6, lejart k6ztartozasa, illetve az Eur6pai Uni6 tradieionalis sajat forrasai cimen tartozasa nines, vagy arra az illetekes ad6hat6sag fizetesi k6nnyitest engedelyezett. Kijelenti tovabba, hogy a k6zmu lizemeltetokkel szemben fennall6 60 napon till meg nem fizetett tartozasa nines. 3. Tamogatott kotelezettseget vallal arra, hogy elkiii6nitett szamlat nyit es a jelen szerzodes alapjan nyujtott tamogatassal megval6sul6 program keszpenzben vallalt sajat hozzajarulasat, a jelen szerzodes megkoteseig azon elhelyezi. 4. A Tamogatott keszpenzben vallalt sajat erejenek elhelyezesere szoigai6 elkii16nitett szamla adatai: Hitelintezet neve: OTP Bank Nyrt. Elkiilonitett szamla szama: Tamogatott a jelen szerzodes alafrasaval hozzajarul ahhoz, hogy a palyazat alapjan tamogatott program megval6sftasanak szabalyszeruseget, a tamogatas rendeltetesszeru felhasznalasat, a vallalt k6telezettsegek betartasat a jogszabalyokban erre feljogositott szervek es Tamogat6 barrnikor a helyszinen is ellenorizzek. 6. Tamogatott koteles a beruhazas megkezdeserol a kezdes elott legalabb 10 nappal Tamogat6t irasban tajekoztatni. 7. A beruhazast az allarni tamogatasra vonatkoz6 tamogatasi szerzodes megk6tesetol szamitott 3 even beltil meg kell val6sitani. A beruhazasnak a megval6sftas befejezeset k6vetoen 10 evig fenn kell maradni. V. A tamogatas foly6sitasa 1. Az onkormanyzati tamogatas foly6sitasanak feltetelei: az allami tamogatasra vonatkoz6 tamogatasi szerzodes megkotese a tamogatas foly6sitasara vonatkoz6 kifizetesi igenyles benyujtasa, melynek tartalmaznia kell: - a szamlak hitelesitett masolatait - a teljesiteseket igazol6 dokurnentumokat - a tamogatassal megval6sul6 programhoz kapcsol6d6 szerzodeseket, megrendeleseket - igazolast a Tamogatott - a III. 4. pontban szereplo aranynak megfelelo - sajat forrasanak kifizeteserol 2. Az onkormanyzati tamogatas foly6sftasa a jelen szerzodesben meghatarozott forras6sszetetel szerint, a keszliltsegi fokkal aranyosan es ut6lagosan, a Tamogatott altai benyujtott szamlak es a teljesftest igazol6 dokumentumok alapjan t6rtenik, a szamla benyujtasat koveto 30 napon bellil az alabbiak figyelembe vetelevel: ha a jelen szerzodes alapjat kepezo palyazatban foglalt tamogatott program osszkoltsege no, akkor azok fizetesere a Tamogatott k6teles, a tamogatas osszege nem emelkedik; 2.oldal

3 ha a jelen szerzodes alapj<it kepezo palyazatban foglalt tamogatott program osszkoltsege csokken a tervezetthez kepest, a tamogatas osszege azonos aranyban csokken. 3. Az onkormanyzati tamogatast a Tamogatott IV. 4. pontjaban megje161t elkii16nitett szamlajara kell folyositani. Az onkormanyzati tamogatas folyositasa harom reszben tortenik, a muszaki szakaszolasnak megfeleloen, az alabbi tablazat szerint. Keszpenzes sajat ero Onkormanyzati Allami Vtem [Ft] tamogatas [Ftl tamogatas [Ftl 1. litem litem litem Osszesen: Az onkormanyzati tamogatas foly6sitasa a Tamogatott kepviseletere jogosult (II. 7. pont) es a lebonyolftasara kijelolt felelos szemely (II. 7. pont) altai egyiittesen alliirt teljesitesigazolas alapjan tortenik. 5. A jelen szerzodesben vallalt kotelezettsegek teljestileset, az elvegzett munka muszaki tartalmat a Tanlogat6, illetve megbizottjai a szamla utalvanyozasa elott a helyszinen is ellenorzik. 6. A tamogatott program akkor tekintheto befejezettnek, illetve megvalosultnak, ha a jelen szerzodesben megjelolt feladat a szerzodesben meghatlirozottak szerint teljestilt. Errol a tenyrol a TanlOgatott a befejezestol szamitott 60 napon bellil a 3. szamu melleklet szerinti beszamolo megkiildesevel koteles nyilatkozni. VI. A szerzodesszeges jogkovetkezmenyei, eliilhis 1. Tamogat6 jogosult a szerzooestol elal1ni, ha az alabbiakban felsorolt feltetelek koztillegalabb egy bekovetkezik: ha hitelt erdemloen bebizonyosodik, hogy Tamogatott a palyazat szakmai, penziigyi tartalmat erdemben befolyasol6 vai6t1an, hamis adatot szolgaltatott; amennyiben a tamogatott program meghiusulasat, vagy tartos akadalyoztatasat eloidezo koriilmeny Tamogatottnak felr6hat6 okb6l kovetkezett be; amennyiben Tamogatott a tamogatott program megvalositasanak meghiusulasarol, tart6s akadalyba titkozeserol Tamogat6t 20 napon llili kesedelemrnel ertesiti. 2. Tamogatott tudomasul veszi, hogy a tamogatas nem rendeltetesszeru felhasznalasa vagy a tamogatasi szerzodesben foglalt barmely egyeb kotelezettsegenek neki felr6hat6 m6don torteno nem teljesitese, vagy reszbeni teljesitese eseten, tovabba a szerzodeses nyilatkozatai barmelyikenek visszavonasa vagy az abban foglaltak megszegese eseten a tamogatas visszavonhato. 3. A tamogatas visszavonasa eseten, Tamogatott a visszavont tamogatas osszeget az igenybevetel napjat61 a jegybanki alapkamat ketszeresenek megfelelo kamatokkal novelt osszegben koteles visszafizetni. 4. Tamogatott tudomasul veszi, hogy a tamogatas visszavonasa es a kamat megfizetese azonnali beszedesi megbizas alkalmazasaval tortenik, melyre vonatkoz6 Felhatalmaz6 level (1. szamu mel1eklet) ajelen tamogatasi szerzod6s elvalaszthatatlan reszet kepezi. 5. A tamogatas visszavonasa eseten a jogosulatlanul igenybe vett osszeg az adozas rendjerol sz6l evi XCII. tv. (a tovabbiakban: Art.) rendelkezesei szerint ad6tartozasnak (Art ) iiletoleg koztartozasnak minostil, behajtasa az ad6igazgatasi eijarasok szerint lehetseges. 3.oIdai

4 VII. Egyeb feltetelek 1. Amennyiben a tamogatott program megval6sitasa Tamogatottnak fel nem r6hat6 okb61 meghiusul, vagy tart6s akadalyba iitkozik, a jelentesi kotelezettseg teljesitese mellett az igenybe nem vett tamogatasr61le kell mondani. 2. A jelen szerzodes alapjan nyujtott tamogatas foly6sitasa a kovetkezo evekre atviheto. 3. A tamogatas alapjlit kepezo palyazat es annak mellekletei, valamint a palyazathoz csatolt valamennyi dokumentum jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezik. 4. A jelen szerzodesbol eredo esetleges jogvitlik rendezesere a Szerzodo Felek kikotik - a pertargy erteketol fuggoen - a Balassagyarmati Varosi Bir6sag kizar6lagos illetekesseget. 5. A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Ptk., az Aht., az Art., valamint a helyi onkormanyzatokr61 sz evi LXV. torveny, a 12/2001 (131.) Konn. rendelet, valarnint a Rendelet az iranyad6. Mellekletek: 1. szamu melleklet: Felhatalmazo level 2. szamu melleklet: Teljesitesigazolas 3. szamu melleklet: Beszamolo Balassagyarmat, aprilis 9. Tamogato Medvacz bajos Dr. Tozse solt polg' ester jegyz r.r o.~ l.-t= Tamogatott Magyar Sandor elnok 4.oldal

5 1. szamu melh~klet Felhatalmazo level Balassagyarmati Lalcisfenntart6 Szovetkezet (cim: 2660 Balassagyarmat, Rak6czi fejedelem 103.), mint zamlatulajdonos. jelen nyilatkozattal felhatalmazom Balassagyarmat Yaros Onkormanyzatat (2660 Balassagyarmat. Rak6czi fejedelem ut 12.). hogy az Onoknel vezetett szamu bankszamlam terhere a velem szemben fennall6, az LFP-2008-LA k6dszamu lparositott technologiaval eptilt lakoeptiletek energiatakarekos korszerusitesere elnyert tamogatas felhasznalasarol knott tamogatasi szerz6des alapjan felmertil6 barmely koveteleset azonnali beszedesi megbiza benyujtasaval beszedje. A szamlaszam. amelyr6l az inkasszo benylljtasra kertil: Jelen felhatalmazo nyilatkozatom mindaddig hatalyos es ervenyes, ameddig annak visszavonasarol a Balassagyarmat Yaros Onkormanyzataval egytittesen, cegszeruen almrt jognyilatkozattal nem rendelkezem. Kelt: BALASSAGYARMATI LAKAsFENNTART6 SWVETXEZET BALASSAGY ARMAT Ad6szam: OTP.: !121 \ ~t,~'u- L."l= szam latu lajdonos (a banknal bejelentett alairas) OTP BANK NyrL szakkelet-magyarorsz.1gi R6gi6 Oai'lSSJgyJrrn<lli Fi6k Zaradek: JIJ~Sul.y.l!tll,lt. R.'k6czi fejedelem u. 44. Postacirn I,b, i.,i.,»ugy,jrmal, Pr.47 penzforgalmi szolgaltato a fentieket, mint a szamlatulajdonos szamlavezet6 penzintezete nyilvantartasba vetttik. Egyllttal tudomasul vessztik, hogy e nyilatkozat csak Balassagyarmat Yaros Onkormanyzatanak tudtaval es hozzajarulasaval vonhato vissza. Jl PRANK Nyrt '. dkk r"l I 'dty""jlsdlgi Rl!gIO 'ial;,''''kyarmati F'l6k ~ ( «~ altato

6 2. szamu melleklet Telj esitesigazohis Tamogatott neve: Balassagyarmati Lakasfenntart6 Szovetkezet A palyazat k6dja: LFP-2008-LA Igazoljuk, hogy a fenti azonosit6 szamu tamogatlisi szerzodes V./3. pontjaban meghatarozott, es a fenti muszaki litemhez tartoz6 miiszaki tartalom, illetve miiszaki keszliltsegi fok maradektalanul es a hiteles masolatban mellekelt szamia(k)ban felruntetett tartalommal es minosegben teljeslilt. A miiszaki litem teljesitesehez kapcsol6d6 raforditasok keszpenzben kifizetendo ellenerteket az alabbi szamlak osszege hatarozza meg: 1. A muszaki litem teljesitesehez kapcsol6d6 raforditasok: A szamla brutt6 osszegebol A szamla a tamogatas a himogatas A szamla A szamla A szamla brutt6 szempontj abol szempontjab61 kiallit6janak sorszama' kiallit6ja osszege elismerheto nem bankszamlaszama Ft osszeg elismerhet Ft osszeg Ft Mindosszesen: 2. Az igenyelt onkormanyzati tamogatas osszegenek meghatarozasa: E 'I:'il N "" l. Megnevezes Szamszeru adat 0 r.fj 1. A keszpenzes niforditisok osszege a paiyazat szerint 2. Az 1. sorb6l a tamogatis szempontjab6l elismerheto keszpenzes raforditasok osszege a palyazat szerint 3. Az onkormanyzati tamogatas osszege 4. Az onkormanyzati tamogatis aranya pa1yazat szerint (3.12.) 0/0 5. A tamogatott program varhat6 osszes keszpenzes raforditasa 2 Az 5. sorbo1 a tamogatott program varhato, a tamogatas 6. szempontjab6l elismerhet6 keszpenzes raforditasa 7. Az onkormanyzati tamogatas varhato aranya 3 (3.16. vagy 4.) % 2 3 A Tamogatott, mint vevo nevere kiallitott szamla sorszama. A tamogatasi szerzodeshez kapcsol6d6an megkilldott szerzodesek szerinti osszes varhat6 keszpenzes raforditast tilntesse fel a mar teljesitett kifizetesek es a megkolott szerzodesek szerint. Ha a tlimogatott program varhat6, a tamogatas szempontjab61 elismerheto keszpenzes raforditlisai (6. sor) nagyobbak, mint a tamogatas szempontjab61 elismerheto keszpenzes raforditasok osszege a palyazat szerint (2. sor), akkor a tamogatas varhat6 aranya a 3. es a 6. sor hanyadosaval egyezik meg. Ha a tamogatott program varhat6, a tamogatlis szempontjab61 elismerhet6 keszpenzes raforditasai (6. sor) kisebb, vagy egyenlo, mint a tamogatas szempontjab61 elismerheto keszpenzes raforditasok

7 e,~ N {/} Megnevezes 0'"' 00 Szamszeru ad at 8. Az onkormanyzati tamogatas varhat6 osszege (6.*7.) Az eddig benyujtott valamennyi tamogataslehivashoz csatolt 9. szamlak szerinti brutt6 raforditasok osszesen, beleertve a jelen tamogataslehivashoz kapcsol6d6 raforditasokat is: A 9. sorb61 a tamogatas szempontjab6l elismerheto raforditasok 10. osszesen, beleertve a jelen tamogataslehivashoz kapcsol6d6, a tamogatas szempontjab6l elismerheto raforditasokat is: 11. A tamogatott program penzugyi kesztiltsege (10./6.), % 12. Aranyos onkormanyzati tamogatas mindosszesen (8. *11.) 13. Az eddig igenybevett onkormanyzati tamogatas osszesen 14. A most igenyelt onkormanyzati tamogatas osszege ( ) Ellenorzes A jelen tamogataslehivashoz kapcsol6d6 keszpenzes raforditasok osszege 4 A 15. sor osszegeb6l a lakastulajdonosok altai mar megfizetett osszeg S Ajelen tamogataslehivashoz kapcsol6d6 aranyos allami tamogatas osszege Ellenorzo szam 7 ( ) A fentiek alapjan kerjuk, hogy a szerzodes szerint esedekesse val6, azaz forint osszegu onkormanyzati tamogatas atutalasar61 a tamogatasi szerzodesben foglaltak szerint intezkedni sziveskedjenek. A tamogatas foly6sitasanak keresevel egy idoben nyilatkozzuk, hogy a tamogatas felteteleul vallalt kotelezettsegeket a tamogatasi szerzodesnek megfeleloen teljesitettuk, a fent felsorolt raforditasok rendeltetesszeruen es maradektalanul a tamogatasi szerzodesben meghatarozott feladatra kerultek felhasznalasra es Tamogatottnak nines 60 napnal regebben esedekesse va It rendezetlen koztartozasa osszege a palyazat szerint (2. sor), akkor a tlimogatlis varhato aranya a 4. sor ertekevel egyezik meg. (Maskeppen megfogalmazva: ha a 3. es az 6. sor hanyadosa altai meghatarozott szlizalekos arliny nagyobb, mint a 4. sorb an szereplo szlizalekos arliny, akkor ebbe a sorba csak a 4. sorban szereplo szlizalekos arliny irhat6!) Az I. szamu tliblazat "Mind6sszesen" soranak "A sz(imia brutt6 6sszege" rovatliban feltiintetett osszeg. A tamogataslehivashoz csatolt bankszamlakivonatok, illetve kiadasi penztarbizonylatok szerint osszesen. A tamogatasi szerzodesben j6vahagyott allami tamogatas es a palyazat szempontjab61 elismerheto bekerlilesi koltseg kerekites nelklili hanyadosa szorozva ajelen tamogatlislehivashoz kapcsol6d6 elismerheto raforditas osszegevel. Ha az ellenorzo sum nagyobb, mint nulla, akkor a lakastulajdonosok altai megfizetett sajat ero nem elegendo es legalabb ekkora osszegu tovabbi sajlit ero megfizeteset kell teljesitenie a lakastulajdonosoknak. A kiegeszito sajat ero megfizeteseig a kert tamogatas nem folyosithato. Ha az ellenorzo szam nulla, akkor a lakastulajdonosok altai megfizetett sajat ero szerzodesszeru. Ha az ellenorzo szam negahv, a lakastulajdonosok altai megfizetett sajat ero meghaladja a szerzodesszeru merteket. Ez nem akadalya a kert tlimogatas folyositasanak.

8 3. Melh~kletek hiteles masolatban 8 : Megnevezes Darab Miiszaki teljesitest igazolo jegyzokonyv, felmeres, atadas-atveteli jegyzokonyv 9 Vallalkoz6i szamla10 Bankszamlakivonae 1 Kifizetesi penztarbizonylat 12 Jogeros haszmilatbaveteli engedely (engedelykoteles beruhazas eseten az utolso reszlet folyositasahoz),200_. ev h6 Az alliir6k nevenek es beosztasanak olvashat6 feltiintetese nelkiil a Teljesitesigazolas nem fogadhat6 ell a lebonyolitlisra kijel61t felelos szemely alainisa nev: beosztas: Tamogatott kepviseletere jogosult szemely alainlsa es belyegzolenyomata nev: beosztas: A teljesitest igazolom, a jelen teljesitesigazolas es a mellekelt dokumentumok alapjan 6sszegii tamogatas folyosithato., ev h6 8 9 Hiteles masolat alatt ertjuk azokat a Tamogatott altai kiallitott dokumentumokat, amelyeket masolatban ugy kuldenek meg, hogy annak minden informaci6t tartalmaz6 oldalat "A masolat hiteles" szoveggel, keltezessel, a hitelesit6 alairasaval es belyegz61enyomatavai latnak el. A csatolt szamlak mi:igi:ittall6 elvegzett munkalatokat, teljesitmenyeket igazol6, a lebonyolitasert felel6s szemely Altai is alairt jegyz6konyvek, felmeresek hiteles masolatai. 10 Az I. szamu tiblazatban felsorolt szamlak hiteles masolatai. II A 2. szamu tiblazat 16. soraban felruntetett kifizeteseket igazol6 bankszamlakivonatok hiteles masolatai (ha a kifizetes atutalassal tortent.). 12 A 2. szamu tablazat 16. soraban felruntetett kifizeteseket igazol6 kiadasi penztarbizonylatok hiteles masolatai (ha a kifizetes keszpenzben, penztiron kereszrul ti:irtent.).

9 3. szamu melleklet Beszamol6 a LFP-2008-LA azonosito szamu tamogatasi szerzodes szerinti beruhazas befejezeserol A Balassagyarmati Lakasfenntart6 Szovetkezet neveben bejelentem, hogy a hivatkozott tamogatasi szerzadesben foglalt beruhazast befejezruk. A tamogatott program tervezett es tenyleges adatai a kovetkezak: Megnevezes Tervezett Tenyleges Kezdes idapontja (ev / h6 / nap) Befejezes idapontja (ev / h6 / nap) Teljes bekeriilesi koltseg (Ft) Teljes lakascelu bekeriilesi koltseg (Ft) Keszpenzes sajat era (Ft) Onkormanyzati tamogatas (Ft) AUami tamogatas (Ft) Lakasok szama (db.) Egyeb megjegyzesek:. ev ho Az alairo nevenek es beosztasanak olvashato feltiintetese nelkiil a Beszamolo nem fogadhato ell a Tamogatott kepviseletere jogosult szemely alalrasa es belyegzalenyomata nev: beosztas:

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI SZERZŐ DÉS

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI SZERZŐ DÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI SZERZŐ DÉS az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása céljából nyújtott támogatásra a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 125/2009.(V. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 125/2009.(V. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 125/2009.(V. 25.) számú h a t á r o z a t a az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására benyújtott LFP-2008-LA-2

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ Pályázat kódszám: a: /2015. A D A T L A P A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve:* 2. Születési neve:* 3. Alapnyilvántartási száma

Részletesebben

SzaIlitasi Szerzodes

SzaIlitasi Szerzodes SzaIlitasi Szerzodes amely letrejott masreszrol, egyreszrol Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely: 2660 Balassagyarrnat, Rak6czi fejedelem tit 12. Ad6szam: 15450346-2-12 Torzsszam: 450340 Bankszamlaszam:

Részletesebben

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a kerületi ingatlanállomány javítása érdekében a társasházak, valamint a lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatására

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Iktató szám: Sz-183/2012. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Tárgy: NOE Ludotéka

Részletesebben

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.sz., törzsszáma: 726456, adóigazgatási száma:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes évi XCIII. Tv. 29..

Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes évi XCIII. Tv. 29.. Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv) 29.. (8) bekezdés szerint a gazdálkodó

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

vallalkozasiszerzodes

vallalkozasiszerzodes vallalkozasiszerzodes amely letrejott egyreszr61 masreszr61, Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely:2660 Balassagyarmat,Rak6czifejedelemutja 12. Ad6szam: 15450346-2-12 Torzsszam: 450340 Bankszamlaszam:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:... Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága PÁLYÁZATI ADATLAP a helyi foglalkoztatottság növekedésének elősegítését, valamint a meglévő foglalkoztatotti létszám megtartását, ezáltal

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

MINISZTERELNÖKSÉG ME-JHSZ/J/ /1/2014 TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ

MINISZTERELNÖKSÉG ME-JHSZ/J/ /1/2014 TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ Kérjük olvashatóan, géppel, valamennyi rovatra kiterjedően kitölteni! Kérjük az adatlapot és mellékleteit a képviseletre jogosult által a

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2007. március 13-ai rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. Napirendi pont: Támogatási szerződés kötése a Soproni Horvátok

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2009. (VIII. 27.) számú rendelete a község népességmegtartó erejének fokozása érdekében az önkormányzat által nyújtandó lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg.

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg. Nyilatkozat 1. Alulírottak kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek és megfelelnek a pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt

Részletesebben

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (I.22.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására Pályázat száma: 2016/II Civil Szervezetek Pályázati Alapja 1./A pályázó szervezet megnevezése: 2./ A pályázó szervezet adatai

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Kedvezményezetti Nyilatkozat I.

Kedvezményezetti Nyilatkozat I. Kedvezményezetti Nyilatkozat I. A(z)...... az kedvezményezett megnevezése...... (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról LAKÁS

Részletesebben

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/00. (IV.6.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL II.

ELŐTERJESZTÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL II. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59814/2010. 40404-3/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL II. Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést

Részletesebben

~'J~~ {. szamu eloterjesztes

~'J~~ {. szamu eloterjesztes Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere ~'J~~ {. szamu eloterjesztes Eloterj esztes a Kepviselo-testiilet reszere a Kozma utcai Fegyhaz es Bortonnek vagyonhasznalati megallapodas

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéhez engedményezési

Részletesebben

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben)

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1997.(XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről - a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről - a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről

Részletesebben

(1) Lakas es nem lakas eeljara szolgal6 helyiseg elidegenitesre torteno kijeloleserol a kepviselotestiilet

(1) Lakas es nem lakas eeljara szolgal6 helyiseg elidegenitesre torteno kijeloleserol a kepviselotestiilet Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 32/2011.( XII.19.) onkormanyzati rendelete az onkormanyzati tulajdonban levo lakasok es helyisegek elidegeniteserol (egyseges szerkezetben a 18/2013.(IX.09.)

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

masreszrol, az a16bbifeltetelekkel:

masreszrol, az a16bbifeltetelekkel: Szallitasi Szerzodes amely letrej6tt masreszrol, egyreszn51 Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely: 2660 Balassagyannat, Rak6czi fejedelem utia 12. Ad6szam: 15450346-2-12 Torzsszam: 450340 Bankszamlaszam:

Részletesebben

Intézményi Nyilatkozat I.

Intézményi Nyilatkozat I. Intézményi Nyilatkozat I. A(z)............ (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében a támogatásra

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó szervezet rövidített neve

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről 1.sz. melléklet SZERZŐDÉS TERVEZET az art mozi hálózat digitális fejlesztésére elnyert minisztériumi támogatás (18/2012. (VIII.29) EMMI rendelet) és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1 A Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2 A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

Számlavezető pénzintézet neve:.. Bankszámla száma: Számlavezető pénzintézet címe: Bank SWIFT (BIC) kódja:. IBAN számlaszáma:. )

Számlavezető pénzintézet neve:.. Bankszámla száma: Számlavezető pénzintézet címe: Bank SWIFT (BIC) kódja:. IBAN számlaszáma:. ) Pályázati adatlap Örkény István drámaírói ösztöndíj 2017. (Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) A pályázó adatai: Név:. Születési hely: Születési év.hó..

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

(Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!)

(Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) Pályázati adatlap Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíjhoz 2017. (Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) A pályázó adatai: Név:... Születési hely:..

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Támogatási szerz dés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról

Támogatási szerz dés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról 2016.01.01-ig igényelt támogatások esetében használható!!! Szerzdésszám: Támogatási szerzdés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról amely egyrészrl a Takarékszövetkezet/Bank székhely: cégjegyzékszám:

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben)

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., törzsszám: 733568, adószám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosért Polgárőr

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA I. Szerződő felek amely létrejött egyrészről a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u 3., a célelőirányzat bankszámlaszáma: 10032000-00290737-52000001),

Részletesebben

CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(VI.8.) önk. rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(VI.8.) önk. rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(VI.8.) önk. rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzatának 34/2003. (VI.16.) ök. sz. rendelete a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1 PO-005/03 Ügyiratszám: 9-602/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Szociális és Egészségügyi Osztály A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Igénylő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére 920-5/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Békési Szabadidős Lovasklub Egyesület támogatási kérelme dr. Uhrin Anna aljegyző Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/8 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

vallalkozasiszerzodes

vallalkozasiszerzodes vallalkozasiszerzodes amely letrejott egyreszrol masreszrol, Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely:2660 Balassagyarmat, Rak6czifejedelem utja 12. Ad6szam: 15450346-2-12 Torzsszam: 450340 Bankszamlaszam:

Részletesebben

19/2013. (III. 28.) Kgy. határozat. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése

19/2013. (III. 28.) Kgy. határozat. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése 16/2013. (III. 28.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Adóigazgatási Osztály ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Adóigazgatási Osztály ADATLAP ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése:... Adószáma:...; Tevékenység

Részletesebben

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Nyrt. Személyes adatok i lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Név:... Születési név:... Anyja születési neve:. Születési hely, idő:. Állampolgársága:... Személyi azonosító okmány típusa:

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

Civil szervezetek támogatása Pályázó adatai. Pályázat címe

Civil szervezetek támogatása Pályázó adatai. Pályázat címe Civil szervezetek támogatása 216 Név Adószám Székhely Számlaszám Telefonszám Alapítás Képviselője Pályázó adatai Pályázat címe Megvalósítás ideje Teljes összeg Támogatás összege #HIÁNYZIK Össz pontszám

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben