I. A szerzodes celja. II. Elozmenyek. III. A tamogatott program reszletes adatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A szerzodes celja. II. Elozmenyek. III. A tamogatott program reszletes adatai"

Átírás

1 TAMOGATASI SZERZODES az iparositott techno16giava1 epii1t 1ak6epii1etek energiatakarekos korszenlsitese, fe1tijitasa ce1jab61 nytijtott tamogatasra a 10/2008. (III. 26.) rende1et (a tovabbiakban Rende1et) szerinti pa1yazat a1apjan ame1y 1etrejott egyfelo1 Ba1assagyarmat Yaros Onkormanyzata (cim: 2660 Ba1assagyarmat, Rak6czi fejede1em tit 12., ad6szam: ), kepvise1i Medvacz Lajos po1garmester es Dr. Tozser Zsolt jegyzo, a tovabbiakban: Tamogato, masfelol a Ba1assagyamlati Lakasfenntart6 Szovetkezet (cim: 2660 Ba1assagyarmat, Rak6czi fejede1em tit 103., ad6szam: ); Kepvise1i: Magyar Sandor eln6k, a tovabbiakban: Tamogatott a tovabbiakban egyiitt: Szerzodo Felek k6z6tt alulirott napon es helyen a k6vetkezo feltetelek mellett. I. A szerzodes celja A Szerzodo Felek celja, hogy a kozponti koltsegvetes es a Tamogat6 altai biztositott vissza nem terftendo tamogatas, va1arnint a Tamogatott penziigyi hozzajaru1asava1 a pane1-, b1okk-, a1agtitzsa1u-, ontott es egyeb iparositott techno16gia fe1haszna1asaval eptilt lak6eptileteket korszerusitse, felujitsa es ezze1 energiafe1haszna1asukat cs6kkentse. Mliszaki tartalom: az LFP-2008-LA k6dszamti pa1yazati dokumentaci6 szerint. II. Elozmenyek Tamogatott LFP-2008-LA k6dszamti pa1yazatat Tamogat6 a 184/2008. (IX. 5.) hatarozatava , mig az Onkormanyzati Miniszter december 12-ei dontese erte1meben vissza nem teritendo tamogatasban reszesitette. III. A tamogatott program reszletes adatai 1. A tamogatott programma1 erintett epii1et dme, he1yrajzi szama: 2660 Balassagyarmat, Madach liget 12. (hrsz: 298/4) 2. A tamogatott programma 1erintett 1akcisokszama: 53 db 3. A tamogatott program te1jes koltsege: A tamogatott program tamogatas szempontjab61 e1ismert berubazasi ko1tsege: 4. A program penziigyi forrasai: 5. Tamogatott forrasokb61 bankhitel Osszeg A berubazas te1jes k6ltse enek %-aban % ,67 % ,25 % sajeit forrasakent csak keszpenz veheto figyelembe, ami ktilonosen a kovetkezo szamlazhat: 1ak6epiilet felujitasi alapja, tu1ajdonosok egyszeri hozzajarulasa, 1. olda1

2 6. A Tamogatott kijelenti, hogy a jelen szerzodes szerinti beruhazas megval6sitasa soran az altai a megfizetett, illetve megfizetendo altallinos forgalmi ad6 visszaigenylesere nemjogosult. 7. A Tamogatott kepviseletere jogosult szemely Magyar Sandor, eln6k. A jogosult szemelyeben tortent valtozast a Tamogatott haladektalanul k6teles a Tamogat6nak bejelenteni. A tamogatott program lebonyolftasaert felelos szemely Kovacs Gabor, okleveles epiteszmem6k (E /06) IV. A Tamogatott kotelezettsegei 1. Tamogatott kijelenti, hogy jelen szerzodes alapjat kepezo palyazataban foglalt adatok, informaei6k es dokumentumok teljes k6ruek, val6diak es hitelesek. Kijelenti tovabba, hogy a jelen szerzodes szerinti program megval6sftasahoz szlikseges sajat forrasai teljes egeszeben es korlatozas mentes en rendelkezesre allnak. 2. Tamogatott kijelenti, hogy a palyazat megval6sitasi helye szerinti allarni-, valarnint onkoffilanyzati ad6hat6saggal szemben az azok hatask6rebe tartoz6, lejart k6ztartozasa, illetve az Eur6pai Uni6 tradieionalis sajat forrasai cimen tartozasa nines, vagy arra az illetekes ad6hat6sag fizetesi k6nnyitest engedelyezett. Kijelenti tovabba, hogy a k6zmu lizemeltetokkel szemben fennall6 60 napon till meg nem fizetett tartozasa nines. 3. Tamogatott kotelezettseget vallal arra, hogy elkiii6nitett szamlat nyit es a jelen szerzodes alapjan nyujtott tamogatassal megval6sul6 program keszpenzben vallalt sajat hozzajarulasat, a jelen szerzodes megkoteseig azon elhelyezi. 4. A Tamogatott keszpenzben vallalt sajat erejenek elhelyezesere szoigai6 elkii16nitett szamla adatai: Hitelintezet neve: OTP Bank Nyrt. Elkiilonitett szamla szama: Tamogatott a jelen szerzodes alafrasaval hozzajarul ahhoz, hogy a palyazat alapjan tamogatott program megval6sftasanak szabalyszeruseget, a tamogatas rendeltetesszeru felhasznalasat, a vallalt k6telezettsegek betartasat a jogszabalyokban erre feljogositott szervek es Tamogat6 barrnikor a helyszinen is ellenorizzek. 6. Tamogatott koteles a beruhazas megkezdeserol a kezdes elott legalabb 10 nappal Tamogat6t irasban tajekoztatni. 7. A beruhazast az allarni tamogatasra vonatkoz6 tamogatasi szerzodes megk6tesetol szamitott 3 even beltil meg kell val6sitani. A beruhazasnak a megval6sftas befejezeset k6vetoen 10 evig fenn kell maradni. V. A tamogatas foly6sitasa 1. Az onkormanyzati tamogatas foly6sitasanak feltetelei: az allami tamogatasra vonatkoz6 tamogatasi szerzodes megkotese a tamogatas foly6sitasara vonatkoz6 kifizetesi igenyles benyujtasa, melynek tartalmaznia kell: - a szamlak hitelesitett masolatait - a teljesiteseket igazol6 dokurnentumokat - a tamogatassal megval6sul6 programhoz kapcsol6d6 szerzodeseket, megrendeleseket - igazolast a Tamogatott - a III. 4. pontban szereplo aranynak megfelelo - sajat forrasanak kifizeteserol 2. Az onkormanyzati tamogatas foly6sftasa a jelen szerzodesben meghatarozott forras6sszetetel szerint, a keszliltsegi fokkal aranyosan es ut6lagosan, a Tamogatott altai benyujtott szamlak es a teljesftest igazol6 dokumentumok alapjan t6rtenik, a szamla benyujtasat koveto 30 napon bellil az alabbiak figyelembe vetelevel: ha a jelen szerzodes alapjat kepezo palyazatban foglalt tamogatott program osszkoltsege no, akkor azok fizetesere a Tamogatott k6teles, a tamogatas osszege nem emelkedik; 2.oldal

3 ha a jelen szerzodes alapj<it kepezo palyazatban foglalt tamogatott program osszkoltsege csokken a tervezetthez kepest, a tamogatas osszege azonos aranyban csokken. 3. Az onkormanyzati tamogatast a Tamogatott IV. 4. pontjaban megje161t elkii16nitett szamlajara kell folyositani. Az onkormanyzati tamogatas folyositasa harom reszben tortenik, a muszaki szakaszolasnak megfeleloen, az alabbi tablazat szerint. Keszpenzes sajat ero Onkormanyzati Allami Vtem [Ft] tamogatas [Ftl tamogatas [Ftl 1. litem litem litem Osszesen: Az onkormanyzati tamogatas foly6sitasa a Tamogatott kepviseletere jogosult (II. 7. pont) es a lebonyolftasara kijelolt felelos szemely (II. 7. pont) altai egyiittesen alliirt teljesitesigazolas alapjan tortenik. 5. A jelen szerzodesben vallalt kotelezettsegek teljestileset, az elvegzett munka muszaki tartalmat a Tanlogat6, illetve megbizottjai a szamla utalvanyozasa elott a helyszinen is ellenorzik. 6. A tamogatott program akkor tekintheto befejezettnek, illetve megvalosultnak, ha a jelen szerzodesben megjelolt feladat a szerzodesben meghatlirozottak szerint teljestilt. Errol a tenyrol a TanlOgatott a befejezestol szamitott 60 napon bellil a 3. szamu melleklet szerinti beszamolo megkiildesevel koteles nyilatkozni. VI. A szerzodesszeges jogkovetkezmenyei, eliilhis 1. Tamogat6 jogosult a szerzooestol elal1ni, ha az alabbiakban felsorolt feltetelek koztillegalabb egy bekovetkezik: ha hitelt erdemloen bebizonyosodik, hogy Tamogatott a palyazat szakmai, penziigyi tartalmat erdemben befolyasol6 vai6t1an, hamis adatot szolgaltatott; amennyiben a tamogatott program meghiusulasat, vagy tartos akadalyoztatasat eloidezo koriilmeny Tamogatottnak felr6hat6 okb6l kovetkezett be; amennyiben Tamogatott a tamogatott program megvalositasanak meghiusulasarol, tart6s akadalyba titkozeserol Tamogat6t 20 napon llili kesedelemrnel ertesiti. 2. Tamogatott tudomasul veszi, hogy a tamogatas nem rendeltetesszeru felhasznalasa vagy a tamogatasi szerzodesben foglalt barmely egyeb kotelezettsegenek neki felr6hat6 m6don torteno nem teljesitese, vagy reszbeni teljesitese eseten, tovabba a szerzodeses nyilatkozatai barmelyikenek visszavonasa vagy az abban foglaltak megszegese eseten a tamogatas visszavonhato. 3. A tamogatas visszavonasa eseten, Tamogatott a visszavont tamogatas osszeget az igenybevetel napjat61 a jegybanki alapkamat ketszeresenek megfelelo kamatokkal novelt osszegben koteles visszafizetni. 4. Tamogatott tudomasul veszi, hogy a tamogatas visszavonasa es a kamat megfizetese azonnali beszedesi megbizas alkalmazasaval tortenik, melyre vonatkoz6 Felhatalmaz6 level (1. szamu mel1eklet) ajelen tamogatasi szerzod6s elvalaszthatatlan reszet kepezi. 5. A tamogatas visszavonasa eseten a jogosulatlanul igenybe vett osszeg az adozas rendjerol sz6l evi XCII. tv. (a tovabbiakban: Art.) rendelkezesei szerint ad6tartozasnak (Art ) iiletoleg koztartozasnak minostil, behajtasa az ad6igazgatasi eijarasok szerint lehetseges. 3.oIdai

4 VII. Egyeb feltetelek 1. Amennyiben a tamogatott program megval6sitasa Tamogatottnak fel nem r6hat6 okb61 meghiusul, vagy tart6s akadalyba iitkozik, a jelentesi kotelezettseg teljesitese mellett az igenybe nem vett tamogatasr61le kell mondani. 2. A jelen szerzodes alapjan nyujtott tamogatas foly6sitasa a kovetkezo evekre atviheto. 3. A tamogatas alapjlit kepezo palyazat es annak mellekletei, valamint a palyazathoz csatolt valamennyi dokumentum jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezik. 4. A jelen szerzodesbol eredo esetleges jogvitlik rendezesere a Szerzodo Felek kikotik - a pertargy erteketol fuggoen - a Balassagyarmati Varosi Bir6sag kizar6lagos illetekesseget. 5. A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Ptk., az Aht., az Art., valamint a helyi onkormanyzatokr61 sz evi LXV. torveny, a 12/2001 (131.) Konn. rendelet, valarnint a Rendelet az iranyad6. Mellekletek: 1. szamu melleklet: Felhatalmazo level 2. szamu melleklet: Teljesitesigazolas 3. szamu melleklet: Beszamolo Balassagyarmat, aprilis 9. Tamogato Medvacz bajos Dr. Tozse solt polg' ester jegyz r.r o.~ l.-t= Tamogatott Magyar Sandor elnok 4.oldal

5 1. szamu melh~klet Felhatalmazo level Balassagyarmati Lalcisfenntart6 Szovetkezet (cim: 2660 Balassagyarmat, Rak6czi fejedelem 103.), mint zamlatulajdonos. jelen nyilatkozattal felhatalmazom Balassagyarmat Yaros Onkormanyzatat (2660 Balassagyarmat. Rak6czi fejedelem ut 12.). hogy az Onoknel vezetett szamu bankszamlam terhere a velem szemben fennall6, az LFP-2008-LA k6dszamu lparositott technologiaval eptilt lakoeptiletek energiatakarekos korszerusitesere elnyert tamogatas felhasznalasarol knott tamogatasi szerz6des alapjan felmertil6 barmely koveteleset azonnali beszedesi megbiza benyujtasaval beszedje. A szamlaszam. amelyr6l az inkasszo benylljtasra kertil: Jelen felhatalmazo nyilatkozatom mindaddig hatalyos es ervenyes, ameddig annak visszavonasarol a Balassagyarmat Yaros Onkormanyzataval egytittesen, cegszeruen almrt jognyilatkozattal nem rendelkezem. Kelt: BALASSAGYARMATI LAKAsFENNTART6 SWVETXEZET BALASSAGY ARMAT Ad6szam: OTP.: !121 \ ~t,~'u- L."l= szam latu lajdonos (a banknal bejelentett alairas) OTP BANK NyrL szakkelet-magyarorsz.1gi R6gi6 Oai'lSSJgyJrrn<lli Fi6k Zaradek: JIJ~Sul.y.l!tll,lt. R.'k6czi fejedelem u. 44. Postacirn I,b, i.,i.,»ugy,jrmal, Pr.47 penzforgalmi szolgaltato a fentieket, mint a szamlatulajdonos szamlavezet6 penzintezete nyilvantartasba vetttik. Egyllttal tudomasul vessztik, hogy e nyilatkozat csak Balassagyarmat Yaros Onkormanyzatanak tudtaval es hozzajarulasaval vonhato vissza. Jl PRANK Nyrt '. dkk r"l I 'dty""jlsdlgi Rl!gIO 'ial;,''''kyarmati F'l6k ~ ( «~ altato

6 2. szamu melleklet Telj esitesigazohis Tamogatott neve: Balassagyarmati Lakasfenntart6 Szovetkezet A palyazat k6dja: LFP-2008-LA Igazoljuk, hogy a fenti azonosit6 szamu tamogatlisi szerzodes V./3. pontjaban meghatarozott, es a fenti muszaki litemhez tartoz6 miiszaki tartalom, illetve miiszaki keszliltsegi fok maradektalanul es a hiteles masolatban mellekelt szamia(k)ban felruntetett tartalommal es minosegben teljeslilt. A miiszaki litem teljesitesehez kapcsol6d6 raforditasok keszpenzben kifizetendo ellenerteket az alabbi szamlak osszege hatarozza meg: 1. A muszaki litem teljesitesehez kapcsol6d6 raforditasok: A szamla brutt6 osszegebol A szamla a tamogatas a himogatas A szamla A szamla A szamla brutt6 szempontj abol szempontjab61 kiallit6janak sorszama' kiallit6ja osszege elismerheto nem bankszamlaszama Ft osszeg elismerhet Ft osszeg Ft Mindosszesen: 2. Az igenyelt onkormanyzati tamogatas osszegenek meghatarozasa: E 'I:'il N "" l. Megnevezes Szamszeru adat 0 r.fj 1. A keszpenzes niforditisok osszege a paiyazat szerint 2. Az 1. sorb6l a tamogatis szempontjab6l elismerheto keszpenzes raforditasok osszege a palyazat szerint 3. Az onkormanyzati tamogatas osszege 4. Az onkormanyzati tamogatis aranya pa1yazat szerint (3.12.) 0/0 5. A tamogatott program varhat6 osszes keszpenzes raforditasa 2 Az 5. sorbo1 a tamogatott program varhato, a tamogatas 6. szempontjab6l elismerhet6 keszpenzes raforditasa 7. Az onkormanyzati tamogatas varhato aranya 3 (3.16. vagy 4.) % 2 3 A Tamogatott, mint vevo nevere kiallitott szamla sorszama. A tamogatasi szerzodeshez kapcsol6d6an megkilldott szerzodesek szerinti osszes varhat6 keszpenzes raforditast tilntesse fel a mar teljesitett kifizetesek es a megkolott szerzodesek szerint. Ha a tlimogatott program varhat6, a tamogatas szempontjab61 elismerheto keszpenzes raforditlisai (6. sor) nagyobbak, mint a tamogatas szempontjab61 elismerheto keszpenzes raforditasok osszege a palyazat szerint (2. sor), akkor a tamogatas varhat6 aranya a 3. es a 6. sor hanyadosaval egyezik meg. Ha a tamogatott program varhat6, a tamogatlis szempontjab61 elismerhet6 keszpenzes raforditasai (6. sor) kisebb, vagy egyenlo, mint a tamogatas szempontjab61 elismerheto keszpenzes raforditasok

7 e,~ N {/} Megnevezes 0'"' 00 Szamszeru ad at 8. Az onkormanyzati tamogatas varhat6 osszege (6.*7.) Az eddig benyujtott valamennyi tamogataslehivashoz csatolt 9. szamlak szerinti brutt6 raforditasok osszesen, beleertve a jelen tamogataslehivashoz kapcsol6d6 raforditasokat is: A 9. sorb61 a tamogatas szempontjab6l elismerheto raforditasok 10. osszesen, beleertve a jelen tamogataslehivashoz kapcsol6d6, a tamogatas szempontjab6l elismerheto raforditasokat is: 11. A tamogatott program penzugyi kesztiltsege (10./6.), % 12. Aranyos onkormanyzati tamogatas mindosszesen (8. *11.) 13. Az eddig igenybevett onkormanyzati tamogatas osszesen 14. A most igenyelt onkormanyzati tamogatas osszege ( ) Ellenorzes A jelen tamogataslehivashoz kapcsol6d6 keszpenzes raforditasok osszege 4 A 15. sor osszegeb6l a lakastulajdonosok altai mar megfizetett osszeg S Ajelen tamogataslehivashoz kapcsol6d6 aranyos allami tamogatas osszege Ellenorzo szam 7 ( ) A fentiek alapjan kerjuk, hogy a szerzodes szerint esedekesse val6, azaz forint osszegu onkormanyzati tamogatas atutalasar61 a tamogatasi szerzodesben foglaltak szerint intezkedni sziveskedjenek. A tamogatas foly6sitasanak keresevel egy idoben nyilatkozzuk, hogy a tamogatas felteteleul vallalt kotelezettsegeket a tamogatasi szerzodesnek megfeleloen teljesitettuk, a fent felsorolt raforditasok rendeltetesszeruen es maradektalanul a tamogatasi szerzodesben meghatarozott feladatra kerultek felhasznalasra es Tamogatottnak nines 60 napnal regebben esedekesse va It rendezetlen koztartozasa osszege a palyazat szerint (2. sor), akkor a tlimogatlis varhato aranya a 4. sor ertekevel egyezik meg. (Maskeppen megfogalmazva: ha a 3. es az 6. sor hanyadosa altai meghatarozott szlizalekos arliny nagyobb, mint a 4. sorb an szereplo szlizalekos arliny, akkor ebbe a sorba csak a 4. sorban szereplo szlizalekos arliny irhat6!) Az I. szamu tliblazat "Mind6sszesen" soranak "A sz(imia brutt6 6sszege" rovatliban feltiintetett osszeg. A tamogataslehivashoz csatolt bankszamlakivonatok, illetve kiadasi penztarbizonylatok szerint osszesen. A tamogatasi szerzodesben j6vahagyott allami tamogatas es a palyazat szempontjab61 elismerheto bekerlilesi koltseg kerekites nelklili hanyadosa szorozva ajelen tamogatlislehivashoz kapcsol6d6 elismerheto raforditas osszegevel. Ha az ellenorzo sum nagyobb, mint nulla, akkor a lakastulajdonosok altai megfizetett sajat ero nem elegendo es legalabb ekkora osszegu tovabbi sajlit ero megfizeteset kell teljesitenie a lakastulajdonosoknak. A kiegeszito sajat ero megfizeteseig a kert tamogatas nem folyosithato. Ha az ellenorzo szam nulla, akkor a lakastulajdonosok altai megfizetett sajat ero szerzodesszeru. Ha az ellenorzo szam negahv, a lakastulajdonosok altai megfizetett sajat ero meghaladja a szerzodesszeru merteket. Ez nem akadalya a kert tlimogatas folyositasanak.

8 3. Melh~kletek hiteles masolatban 8 : Megnevezes Darab Miiszaki teljesitest igazolo jegyzokonyv, felmeres, atadas-atveteli jegyzokonyv 9 Vallalkoz6i szamla10 Bankszamlakivonae 1 Kifizetesi penztarbizonylat 12 Jogeros haszmilatbaveteli engedely (engedelykoteles beruhazas eseten az utolso reszlet folyositasahoz),200_. ev h6 Az alliir6k nevenek es beosztasanak olvashat6 feltiintetese nelkiil a Teljesitesigazolas nem fogadhat6 ell a lebonyolitlisra kijel61t felelos szemely alainisa nev: beosztas: Tamogatott kepviseletere jogosult szemely alainlsa es belyegzolenyomata nev: beosztas: A teljesitest igazolom, a jelen teljesitesigazolas es a mellekelt dokumentumok alapjan 6sszegii tamogatas folyosithato., ev h6 8 9 Hiteles masolat alatt ertjuk azokat a Tamogatott altai kiallitott dokumentumokat, amelyeket masolatban ugy kuldenek meg, hogy annak minden informaci6t tartalmaz6 oldalat "A masolat hiteles" szoveggel, keltezessel, a hitelesit6 alairasaval es belyegz61enyomatavai latnak el. A csatolt szamlak mi:igi:ittall6 elvegzett munkalatokat, teljesitmenyeket igazol6, a lebonyolitasert felel6s szemely Altai is alairt jegyz6konyvek, felmeresek hiteles masolatai. 10 Az I. szamu tiblazatban felsorolt szamlak hiteles masolatai. II A 2. szamu tiblazat 16. soraban felruntetett kifizeteseket igazol6 bankszamlakivonatok hiteles masolatai (ha a kifizetes atutalassal tortent.). 12 A 2. szamu tablazat 16. soraban felruntetett kifizeteseket igazol6 kiadasi penztarbizonylatok hiteles masolatai (ha a kifizetes keszpenzben, penztiron kereszrul ti:irtent.).

9 3. szamu melleklet Beszamol6 a LFP-2008-LA azonosito szamu tamogatasi szerzodes szerinti beruhazas befejezeserol A Balassagyarmati Lakasfenntart6 Szovetkezet neveben bejelentem, hogy a hivatkozott tamogatasi szerzadesben foglalt beruhazast befejezruk. A tamogatott program tervezett es tenyleges adatai a kovetkezak: Megnevezes Tervezett Tenyleges Kezdes idapontja (ev / h6 / nap) Befejezes idapontja (ev / h6 / nap) Teljes bekeriilesi koltseg (Ft) Teljes lakascelu bekeriilesi koltseg (Ft) Keszpenzes sajat era (Ft) Onkormanyzati tamogatas (Ft) AUami tamogatas (Ft) Lakasok szama (db.) Egyeb megjegyzesek:. ev ho Az alairo nevenek es beosztasanak olvashato feltiintetese nelkiil a Beszamolo nem fogadhato ell a Tamogatott kepviseletere jogosult szemely alalrasa es belyegzalenyomata nev: beosztas:

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI SZERZŐ DÉS

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI SZERZŐ DÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI SZERZŐ DÉS az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása céljából nyújtott támogatásra a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 125/2009.(V. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 125/2009.(V. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 125/2009.(V. 25.) számú h a t á r o z a t a az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására benyújtott LFP-2008-LA-2

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ Pályázat kódszám: a: /2015. A D A T L A P A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve:* 2. Születési neve:* 3. Alapnyilvántartási száma

Részletesebben

SzaIlitasi Szerzodes

SzaIlitasi Szerzodes SzaIlitasi Szerzodes amely letrejott masreszrol, egyreszrol Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely: 2660 Balassagyarrnat, Rak6czi fejedelem tit 12. Ad6szam: 15450346-2-12 Torzsszam: 450340 Bankszamlaszam:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Iktató szám: Sz-183/2012. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Tárgy: NOE Ludotéka

Részletesebben

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.sz., törzsszáma: 726456, adóigazgatási száma:

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:... Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága PÁLYÁZATI ADATLAP a helyi foglalkoztatottság növekedésének elősegítését, valamint a meglévő foglalkoztatotti létszám megtartását, ezáltal

Részletesebben

vallalkozasiszerzodes

vallalkozasiszerzodes vallalkozasiszerzodes amely letrejott egyreszr61 masreszr61, Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely:2660 Balassagyarmat,Rak6czifejedelemutja 12. Ad6szam: 15450346-2-12 Torzsszam: 450340 Bankszamlaszam:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról LAKÁS

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2007. március 13-ai rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. Napirendi pont: Támogatási szerződés kötése a Soproni Horvátok

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/00. (IV.6.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2009. (VIII. 27.) számú rendelete a község népességmegtartó erejének fokozása érdekében az önkormányzat által nyújtandó lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

~'J~~ {. szamu eloterjesztes

~'J~~ {. szamu eloterjesztes Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere ~'J~~ {. szamu eloterjesztes Eloterj esztes a Kepviselo-testiilet reszere a Kozma utcai Fegyhaz es Bortonnek vagyonhasznalati megallapodas

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA I. Szerződő felek amely létrejött egyrészről a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u 3., a célelőirányzat bankszámlaszáma: 10032000-00290737-52000001),

Részletesebben

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (I.22.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) Lakas es nem lakas eeljara szolgal6 helyiseg elidegenitesre torteno kijeloleserol a kepviselotestiilet

(1) Lakas es nem lakas eeljara szolgal6 helyiseg elidegenitesre torteno kijeloleserol a kepviselotestiilet Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 32/2011.( XII.19.) onkormanyzati rendelete az onkormanyzati tulajdonban levo lakasok es helyisegek elidegeniteserol (egyseges szerkezetben a 18/2013.(IX.09.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

masreszrol, az a16bbifeltetelekkel:

masreszrol, az a16bbifeltetelekkel: Szallitasi Szerzodes amely letrej6tt masreszrol, egyreszn51 Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely: 2660 Balassagyannat, Rak6czi fejedelem utia 12. Ad6szam: 15450346-2-12 Torzsszam: 450340 Bankszamlaszam:

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP Iktatószám:.../2012. /... Kategória:... 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1

PÁLYÁZATI ADATLAP Iktatószám:.../2012. /... Kategória:... 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1 1. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1 Alapítás időpontja (év, hó, nap) - - Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: Adószám (8+1+2 jegyű): - - Fő tevékenység (TEÁOR) 2 : Számlavezető

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata 12/2005./VI.23./sz. rendelete. az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről

Zalalövő Város Önkormányzata 12/2005./VI.23./sz. rendelete. az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről Zalalövő Város Önkormányzata 12/2005./VI.23./sz. rendelete az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről Zalalövő Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

K É R E L EM A helyi vállalkozások működési támogatásához

K É R E L EM A helyi vállalkozások működési támogatásához K É R E L EM A helyi vállalkozások működési támogatásához 1./ A kérelmező gazdálkodó szervezet bemutatása, tulajdonosi összetétele, gazdálkodási és foglalkoztatási adatai, pénzügyi helyzetének értékelése:...............

Részletesebben

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéhez engedményezési

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Támogatási szerz dés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról

Támogatási szerz dés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról 2016.01.01-ig igényelt támogatások esetében használható!!! Szerzdésszám: Támogatási szerzdés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról amely egyrészrl a Takarékszövetkezet/Bank székhely: cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vallalkozasi Szerzodes

Vallalkozasi Szerzodes Az Ocsod Nagykozseg Onkormanyzata es a ROBTOP Kft. kozott 2009. aprilis 07-en letrejott, es 2009. november 17-en modositott Vallalkozasi szerzodes egyseges szerkezetbe foglalt 2. szamu modositasa Vallalkozasi

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.~.(1) bekezdése alapján

Részletesebben

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában Tárgy: 154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában H a t á r o z a t i j a v a s l a t: A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében,

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 4. Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus 31-től szeptember 11-ig Leadandó dokumentum Leadás

Részletesebben

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1 PO-005/03 Ügyiratszám: 9-602/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Szociális és Egészségügyi Osztály A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Nyrt. Személyes adatok i lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Név:... Születési név:... Anyja születési neve:. Születési hely, idő:. Állampolgársága:... Személyi azonosító okmány típusa:

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Magyarszék Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015.(I. 29.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról Magyarszék Község Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatási felhívás Magyarszék Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Magyarszék Önkormányzatának

Részletesebben

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Igénylő

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 2. (7 nap óvoda, 3 nap általános iskola alsó tagozat) Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus

Részletesebben

CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(VI.8.) önk. rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(VI.8.) önk. rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(VI.8.) önk. rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Békési Szabadidős Lovasklub Egyesület támogatási kérelme dr. Uhrin Anna aljegyző Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/8 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére 920-5/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek:

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999 (XII. 16.) Korm. Rendeletet (továbbiakban:

Részletesebben

GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Gazdasági társaság

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített)

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben