SzaIlitasi Szerzodes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SzaIlitasi Szerzodes"

Átírás

1 SzaIlitasi Szerzodes amely letrejott masreszrol, egyreszrol Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely: 2660 Balassagyarrnat, Rak6czi fejedelem tit 12. Ad6szam: Torzsszam: Bankszamlaszam: Tel.: Fax.: Kepviseli: Medvacz Lajos polgarmester, mint Megrendelo, tovabbiakban: Megrende16 AQUIS Informatika Zrt. Szekhely: 1033 Budapest, Vorosvari tit Cegjegyzekszam: Ad6szam: Szamlaszam: Telefon: 1/ Fax: 1/ Kepviseli: Takacs Imre vezerigazgat6 mint szallit6, tovabbiakban: Szallit6 kozott az alabbi feltetelekkel: 1. A szerz6des targya, mennyisege Megrendelo megrendeli, Szallit6 pedig elvallalja a Megrendelo altai kiadott ajanlatkeresi dokumentaci6ban talalhat6 muszaki specifikaci6nak megfelelo, jelen szerzodes 1. szamti mellekleteben meghatarozott informatikai eszkozok (tovabbiakban egyiitt: eszkozok) szallitasat, a Balassagyarmat Onkormanyzatanak fenntartasaban levo iskolak informatikai infrastrukttirajanak fejlesztese program kereteben. 2. A szerz6des erteke 2.1. Az 1. pontban meghatarozott eszkozok egysegarat jelen szerzodes 1. szamti melleklete tartalmazza A szerzodes erteke: o Az eszkozok szallitasa eseteben: Ft FtMA, azaz negyvennegymilli6-hatszaztizenegyezer forint + tizenegymilli6-egyszazotvenkettoezer-hetszazotven forint M A o Az oktatasi tevekenyseg eseteben: Ft + 0 % MA, azaz haromszazhtiszezer Ft + 0 % AFA o osszesen: Ft, azaz otvenhatmilli6-nyolcvanharomezerhetszazotven forint A 2.2, illetve 2.1 pont szerinti arak tartalmazzak mindazokst a koltsegeket es raforditasokat, amelyek a szerzodes teljesiteseig (5.5 pont) felmeriilnek. Az arnak tartalmaznia kell kiilonosen az alabbiakat:

2 o a helyszinre szallitas kiiltseget; o az iizembe helyezes es a betanitas kiiltseget; o az iizembe helyezeshez sziikseges segedanyagok, eszkiiziik, kiitoelemek, a meglevo szamit6gepes hal6zathoz tiirteno illesztes, stb. koltseget. 3. A teljesites hatiirideje 3.1. A teljesites hatarideje: a szerzodes letrejiittet61 szamitott 30. nap Szallit6 legalabb a szallitas tervezett idopontjat megelozoen 3 nappal korabban kiiteles a Megrendelo szerzodeses kerdesekben eljarni jogosult kepviselojet a szallitas tervezett idopontjar61 tajekozatni. Az ertesitesi kiitelezettseg elmulasztasa eseten Megrende16 a leszallitott eszkozok tenyleges atvetelet a leszallitast koveto hatodik napon kezdi meg. A szallitas es az atvetel koziitti id6ben az eszkiizok orzeser61 a Szallit6 kiiltsegere es vesze- Iyere Megrendelo gondoskodik. 4. A teljesites helye: 4.1. Kiss Arpad Mtalanos Iskola 2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zs. ut Kiss Arpad Mtalanos Iskola D6zsa Gyiirgy Tagiskola 2660 Balassagyarmat, D6zsa Gy. ut Kiss Arpad Mtalanos Iskola SzabO L6rinc Tagiskola 2660 Balassagyarmat, Majus 1. ut Balassi Balint Gimnazium 2660 Balassagyarmat, Deak Ferenc ut 17. Az egyes eszkoziik szallitasi helye - a pontokban rogzitett felosztason beiil - az e szerzodes 1. szamu mellekleteben foglaltak szerint tiirtenik. 5. Teljesites m6dja 5.1. Valamennyi eszkiizhiiz mellekelni kell eszkiiziinkent a jogszabalyokban meghatarozott dokumentumokat (pi. sziikseg eseten magyar nyelvli hasznalati utasitast, garancia jegyet, megfelelosegi tanusitvanyt, tartozek listat) Az eszkiizok atvetele atadas-atveteli eljaras kereteben tortenik. Az atadas-atveteli eljaras soran keriil sor az eszkozok mennyisegi es minosegi atvetelere A mennyisegi atvetel soran a Megrende16 kepviseloje ellenorzi, hogy a leszallitott eszkiiziik darabszama megegyezik-e a jelen szerzodes 1. szamu mellekleteben meghatarozottakkal, valamint, hogy a leszallitott eszkozokhoz a Szallit6 mellekelte-e az 5.1 pont szerinti dokumentumokat. A minosegi atvetel soran a Megrendelo kepvise16je ellenorzi, hogy a leszallitott eszkiiz rendeltetesszerii hasznalatra alkalmas-e. A Megrendelo kepviseloje az atvetelt megtagadhatja, ha a leszallitott eszkoziik darabszam szerint nem felelnek meg a jelen szerzodes 1. szamu mellekleteben meghatarozottaknak, vagy ha az 5.1 pontban meghatarozott dokumentumok valamelyike hianyzik, vagy ha a leszallitott eszkoz rendeltetesszerii hasznalatra nem alkalmas. Megrendelo hibas teljesitest nem fogad el Amennyiben a Megrendelo az atvetelt megtagadja, az atadas-atveteli jegyzokonyvben rogziteni kell az atvetel megtagadasanak az indokat, valamint a Szallit6 ezzel kapcsolatos eszreveteleit A szerzodes akkor tekintheto teljesitettnek a Szallit6 oldalan, ha az atadas-atveteli eljaras, majd azt kiivetoen az iizembe helyezes es az oktatas (betanitas) sikeresen lezarult. Ezt kovetoen Megrendelo reszerol teljesites igazolas keriil kiallitasra.

3 6. Csomagolas 6.1. Szallit6 k6teles az eszk6z6ket ilgy csomagolni, hogy azokat a szallftas soran semmi- Iyen karosodas, seriiles ne erje A szallftas soran keletkezett karokert SzaIlit6 vallalja a felelosseget. 7. Fizetesifeltetelek 7.1. MegrendelO az eszk6z6k ellenerteke az igazolt teljesitest Gelen szerzodes 5.5 pontja) k6vetoen kiallitott szamla alapjan keriil kifizetesre - atutalassal - a Szallft6 fentiekben megjel61t bankszamlaszamara az alabbiak szerint: Megrendelo el61eget nem fizet, reszszamla benyiljtasara nines m6d. Szallft6nak ket kiil6n szamlat kell benyiljtania az eszk6z6k szallftasar61, illetve az oktatasi tevekenysegr61. Az ellenertek kifizetese az igazolt szerzodesszeru teljesitest k6vetoen, a Kbt (3)-(7) bekezdese alapjan, a TIOP / %-OS tamogatasi konstrukci6ban t6rtenik. Az eszk6z6k es immaterialis javak k6zvetlen szallft6i kifizetessel, atutalassal, forintban (HUF) keriilnek kifizetesre. Az oktatas k61tsege ut6finanszirozassal, atutalassal, forintban (HUF) keriil kifizetesre. Az eszk6z6k szallftasara vonatkoz6 szamla megfizetese k6zvetleniil a Szallft6nak t6rtenik a k6zremuk6do szerv altai (ESZA Tarsadalmi Szolgaltat6 Nonprofit Kft.), a szervezet elszamolasi rendje szerint. A Kbt (6) bekezdese szerinti feltetelek esetere vonatkoz6 penzintezeti felhatalmaz6 nyilatkozatot a MegrendelO a szerz6desk6teskor a Szallft6 rendelkezesere bocsatja, mely a szerzodes 2. szamil melleklete. A MegrendelO a Kbt (3) bekezdes d. pontja szerinti ellenerteket a Kbt (3) bekezdes 1. pontjara tekintettel 45 napon beliil teljesit1. A Szallft6t megilleto hanyad ellenertekenek kifizetese - a Kbt (3) bekezdes alvallalkoz6kra vonatkoz6, teljes k6ru, hianymentes relevans dokumentumoknak a benyiljtasat k6- vetoen - halasztottan, 40 napon beliil t6rtenik a Kbt 305. (4) bekezdesere tekintettel szallit6i finanszirozassal. A kifizetes hataridejebe a Megrendelo reszere eloirt hianyp6tlas teljesitesenek idotartama nem szamit bele A szamla k6telezo melleklete az 5-4. pont szerinti atadas-atveteli jegyzok6nyv egy peldanya, mely nelkiil Megrendelo a szamlat nem fogadja el A szamla benyiljtasanak cime: 2660 Balassagyarmat, Rftk6ezi ilt MegrendelO kesedelmes szamlakiegyenlitese eseten Szallit6 a Ptk. szerinti kesedelmi kamat felszamitasara jogosult. 8. Kotberfizetesikotelezettseg: 8.1. A szerzodes nem teljesitese, kesedelmes teljesitese eseten a Szallft6 az alabbiak szerint meghatarozott k6tbert k6teles Megrendelonek megfizetni: Kesedelem eseten: Kesedelmi k6tber a kesedelembe esestol kezdodoen, melynek merteke a kesedelem targyat kepezo aruk nett6 ellenertekenek 0,5 %-a /nap, amely legfeljebb a szerzodeses nett6 ar 3 %-anak mertekeig terjedhet.

4 Meghiusulas eseten: a szerzodes - Szallit6nak felr6hat6 - meghiusulasa eseten Megrendelo a szerzodeses nett6 ertek 5%-at jogosult meghiusulasi kiitber cimen a Szallit6t61 kiivetelni. 9. J6tiillas 9.1. Szallit6 felelosseget vallal a leszallitott eszkiiziik I. osztalyil minosegeert, kifogastalan mukiideseert Aj6tallasi ido: o az interaktiv tablak vonatkozasaban 60 h6nap, o minden egyeb szallitand6 am eseten 36 h6nap. A Szallit6nak a j6tallasi ido alatt, j6tallas ala eso meghibasodas kijavitasakor biztositania kell a folyamatos, zavartalan iizemet, sziikseg eseten cserekesziilek rendelkezesre bocsatasaval. A Szallit6 kiiteles a hiba bejelentesetol szamitva a kiizbeszerzesi eljaras soran vallalt 0,5 6ra reagalasi idon beliil, munkanapokon ra kiiziitt a helyszinen megjelenni es a hibaelharitast megkezdeni. A hiba bejelentesere munkanapokon raig keriilhet sor. Amennyiben a hiba bejelenteset kiivetoen az adott napon 17 6raig a vallalt reagalasi ido nem elegendo a hibaelharitas megkezdesere, a reagalasi ido (hibabejelentestol szamitott megjelenesi ido) szamitasa a kiivetkezo munkanapon 8 6rat61 kezdodik. Amennyiben Szallit6 a nyertes ajanlataban vallalt reagalasi idot tullepve jelenik meg a helyszinen, Megrendelo jogosult a Szallit6 altai nyiljtott j61teljesitesi biztositekb61 - minden megkezdett 6ra tullepest kiivetoen - 6rankent nett forintot ervenyesiteni. Megrendelo a reagalasi ido illllepesebol eredo iisszeget minden naptari negyedev vegen jogosult a j6lteljesitesi biztositekb61 egy iisszegben ervenyesiteni a Szallit6 fele. 10. J6heljesttesibbttosttek Szallit6 kiiteles a teljesitese biztositekaul a nett6 szerzodeses ar 2%-anak megfelelo j61teljesitesi biztositekkal rendelkezni. Aj61teljesitesi biztositeknak rendelkezesre kell allnia a leszallitand6 eszkiiziik atadas - atvetelenek napjat61 (5.5. pont) legalabb 60 h6nap idotartamig Aj61teljesitesi biztositek a Kbt 53/A (6) bekezdes a) pontjara figyelemmel bankgarancia formaban keriil biztositasra. 11. A szerzodes felmondasa Jelen szerzodest rendes felmondassal nem lehet megsziintetni Szallit6 kifejezetten kijelenti, hogy tudomassal bir arr61, hogy Megrendelo az e szerzodes targyat kepezo eszkiizbeszerzest palyazati forrasb61 finanszirozza. A palyazati eloirasok szerint a teljesites legvegso hatarideje augusztus 31. napja. Szallit6 erre tekintettel kifejezetten tudomasul veszi, hogy augusztus 31. napja utan a Megrende16 teljesitest nem fogad el, tovabba, hogy reszteljesites sem megengedett. igy a Szallit6 kifejezetten kijelenti, hogy tudomasul veszi, hogy akar neki felr6hat6 okb61, akar mas kiilso kiiriilmenyre tekintettel, amennyiben a szerzodes teljesitese teljeskiiruen nem tiirtenik meg augusztus 31. napjaig, a Megrendelo jogosult a szerzodestol indokolas nelkiil elailni. s.alli>6"'bill ~dilffi M"""""". f.' ~mminem. lcirt""'" %gy,"'b kin'~ ~ ~

5 nem elhet. Ennek a kiiriilmenynek a megletet Szallit6 kifejezetten elismeri, jelen szerzodest ennek ismereteben es veszelyere kiiti. 12. Szerzodes m6dositas: A felek csak akkor m6dosithatjak a szerzodesnek a felhivas, a dokumentaci6 feltetelei, illet61eg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott reszet, ha a szerzodeskiitest kiivetoen - a szerzodeskiiteskor elore nem lathat6 ok kiivetkezteben - beallott kiiriilmeny miatt a szerzodes valamelyik fel lenyeges jogos erdeket serti. (Kbt ) A szerzodesm6dositasnak irasban kell tiirtennie. 13. Kepviselet Szerzodo Felek a szerzodessel kapcsolatos kerdesekben allasfoglalasra kijeliilt kepviseloi: A MegrendelO reszerol szerzodeses kerdesekben: Nev: Medvacz Lajos polgarmester Cim: 2660 Balassagyarmat, Rak6czi fejedelem utja 12. Telefon: Fax: szakmaikerdesekben: Nev:: Magyaros Tamas Beruhazasi IrodavezetO Cim: 2660 Balassagyarmat, Rak6czi fejedelem utja 12. Telefon: Fax: A Szallit6 reszerol: Nev: Komlosy Tibor projekt koordinator Cim: 1033 Budapest, Viiriisvari ut Telefon: 1/ Fax: 1/ Ziir6 rendelkezesek: A Felek kiiziitti jogviszony tartalmat a szerzodes rendelkezesei hatarozzak meg. Amennyiben a Felek kiiziitti vitas kerdesre a szerzodes nem tartalmaz rendelkezeseket, elsosorban a MegrendelO altai kiadott ajanlatkeresi dokumentaci6ban foglaltak, masodsorban a Szallito ajanlataban foglaltak az iranyad6ak A Felek kifejezik szandekukat arra vonatkozoan, hogy a szerzodes teljesitese soran felmeriilt vitaikat kiizvetlen targyalasok utjan oldjak meg. Amennyiben a vitas kerdesek rendezesere tett targyalasaik nem vezetnek eredmenyre, jogorvoslati kerelmiik elbiralasara a rendes birosagi f6rumokat valasztjak.

6 14.3. Felek - ertekhatart6l fiiggoen - kikiitik a Balassagyarmati Varosi, illetve a N6grad Megyei Bir6sag kizar6lagos illetekesseget Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesek tekinteteben a Ptk. rendelkezeseit kell alkalmazni. Balassagyarmat, Melleklet: 1. szamu melleklet: Eszkiiziik tipusa, darabszama es egysegara 2. szamu melleklet: penzintezeti felhatalmaz6 nyilatkozat 3. szamu melleklet: biztositek a Szallit6 ajanlata szerint (a j6tallasi kiitelezettseg kezdetenek idopontjaban csatolja a Szallit6) ~1 Medvacz Lajos \ "~ Megrende16 "----"'. Takacs Imre Szallit6

7

8 FELHATALMAZO LEvEL Tisztelt OTP Bank Nyrt. (2660 Balassagyarmat, Rak6czi fejedelem lit 44/46.)! Balassagyarmat Varas Onkormanyzata neveben megbizzuk Onoket az alabbi, megjelolt fizetesi szamlank termre az alabb megnevezett jogosult altai benylijtott beszedesi megbizas teljesitesere a kovetkezokben foglalt feltetelekkel: Szamlatulajdonos megnevezese: Balassagyarmat Varos Onkormanyzata (266oBalassagyarmat, Rik6czi fejedelem lit 12.) Felhatalmazassal erintett penzforgalmi jelzoszama: Jogosult neve: Aquis Informatika Zrt. (1047 Budapest, Baross u. 74.) Jogosult fizetesi szamlajanak penzforgalmijelzoszama: A felhatalmazas idotartama: visszavonasig. A beszedesi megbizas ertekhatara: Ft. ' A beszedesi megbizas egy alkalommal nylijthat6 be, fedezethiany miatt sorba allitasra riincs'leheit6se'g:". 0 ' A felhatalmazas csak a Jogosult irasbeli hozzajarulasaval vonhat6 vissza. Balassagyarmat, \)11 JOL 1 "" 0TI' BANK Nyrt.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES

VALLALKOZASI SZERZODES VALLALKOZASI SZERZODES SARKA A SAROSPATAKr BAZfLIKA ^5 A KASSAI SZENT ERZS^BET D6M FELUJrTASA" CIMU PROJEKT VONATKOZASABAN KIVITELEZ^St MUNKAK ELV^GZ^SE HUSK/1101/1.3.1/0307 amely letrejott egyreszrol

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

kozott (szerzodo felek egytitt: Felek) a mai napon az alabbi feltetelekkel (a tovabbiakban: Szerzodes).

kozott (szerzodo felek egytitt: Felek) a mai napon az alabbi feltetelekkel (a tovabbiakban: Szerzodes). 1. Amely letrejott MEGBiZASI SZERZODES PROJEKTMENEDZSMENT FELADATOK ELLATASARA Nev: Ozd Varos Onkormanyzata Szekhely: 3600 Ozd, Varoshaz ter 1. Kepviselo: Flirjes Pal polgarmester telefon: 48/57 4-100

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 63 hkp VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. adószám: 12794726-2-11 bankszámlaszáma: 12028003-00345927-00100003 (Raiffeisen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

"Hereg, F6 ut felujftasa 0+358-0+900 km szelvenyek kozott" Azonosito szam: KDOP-4.2.1/B-09-2009-0007

Hereg, F6 ut felujftasa 0+358-0+900 km szelvenyek kozott Azonosito szam: KDOP-4.2.1/B-09-2009-0007 TAMOGATASI rr SZERZODES r "Hereg, F6 ut felujftasa 0+358-0+900 km szelvenyek kozott" Azonosito szam: KDOP-4.2.1/B-09-2009-0007 1 il y/ F ti i E s z T < s' tervj * * # # * * * * * * * * Kozep-Dunantuli

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 2. adószám:12794726-2-11 bankszámlaszáma:12028003-00345927-00100003 cégjegyzékszám: 11-10-001601

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

III. Megbizasi szerzodes

III. Megbizasi szerzodes ,, III. Megbizasi szerzodes Amely letrejott egyreszr61, Nev: E-misszio Egyesiilet Szekhely: 4400 Nyiregyhaza, Szabolcs u. 6. Ad6szam: 19214555-2-15 Bankszamlaszam: 68800109-50003589 Szamlavezet6: Szabolcs

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LE-KO ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES

Részletesebben