vallalkozasiszerz6des

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "vallalkozasiszerz6des"

Átírás

1 vallalkozasiszerz6des amely letrejott masreszr61, egyreszr61 Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely: 2660 Balassagyannat, Rftk6czifejedelem uga 12. Adoszam: Torzsszam: Bankszamlaszam: Tel.: Fax.: Kepviseli: Medvacz Lajos polgarmester, mint MegrendelO, tovabbiakban: MegrendclO Real Construction Kft Szekbely: 1165 Budapest, Istvan kiraly u. 7. Cegjegyzekszam: Adoszam: Szamlaszam: Telefon: 20/ Fax: 35/ Kepviseli: Vida Attila mint vallalkozo, tovabbiakban: Vallalkozo kozott "ovodai epiiletek homlokzat-, es bllrkolat felujitasi munkai" targyban lebonyolitott altalanos egyszeru, targyalasos kozbeszerzesi eljaras alapjan. A Vallalkozo a nevezett cljarason aprilis 26. keltu vegajanlataval elnyerte az epitesi berllhazas vcgzesenek jogat. 1. A szerzodes alapadatai 1.1 A MegrendelO megrendeli, a Vallalkozo elvallalja a Kozponti 6voda es az lpolyszogi Tagovoda ovodai epiiletek homlokzat-, es burkolat felujitasi munkait az osszes jarulekos munkaval egyiitt az ajanlatkeresi dokumentacioban, es a kozbeszerzesi eljaras soran megtartott targyalasok jegyz6konyveben reszletezett feladatok es hatarid6k teljesitesevel. 1.2 Szerz6d6 felek a szerzooes targyat kepez6 munkak ellenerteket az alabbiak szerint hatarozzak meg, egyosszegii, a befejezcsi hatarid6 figyelembevetelevel kialakltott vegleges versenyaron: Netto AFA Osszesen: ,-Ft ,-Ft ,-Ft az ajanjat alapjat kepez6 tervdokumentacio muszakl tartalman alapulo, a 2.1 es 2.2 pontban reszletezett feladatok elvegzeset is tartalmazo atahinyar. Az atalanyar fedezetet ny6jt mindazon clvegzend6 munkakra, melyek a szerz6desszeru teljesiteshez sziiksegesek. Az atalanyar tartalmazza a rendeltetesszeru hasznalathoz sziikseges osszes munkat es anyagok ellenerteket. Tobbletmllnka elszamolasara Vallalkozo nem jogosult. A fizetesi felteteleketjelen szerz6des 5. pontja tattalmazza. 1.4 Hatarid6k:

2 A munkateriilet iitadas-atvetele: A Megrende16 kiiteles a munkateriiletet a szerzodes teljesitesere alkalmas allapotban, jelen szerzodes alairasat kiiveto 2 munkanapon beliil a Vallalkozo reszere iitadni. Befejezesi hatarido: junius A vallalkozas terjedelme, a vallalkoz6i dfj tartalma 2.1 A vallalkozoi szerzodes az alabbiakra terjed ki: A Kiizponti 6voda es az Ipolysziigi Tagovoda ovodai epiiletek homlokzat-, es burkolat felujitasi munkai az iisszes jarulekos munkaval egyiitt, a kiizbeszerzesi eljaras soran e szerzodes letrejiitteig keletkezett es atadott iisszes irat, dokumentacio - igy kiiliiniisen az ajanlati es vegajanlati dokumentacio teljes tartalma -, a vallalkozoi ajanlat szerint, az atadas-atveteli eljaras, a dokumentalt, rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas allapot figyelembevetelevel. 2.2 A vallalkozasi dij az alabbi teljesitesek ellenerteket foglalja magaban: a teljes kivitelezesi tevekenyseget, a bontasi es az epitesi munkak, tovabba a megvalositashoz sziikseges iisszes tevekenyseg - a kiizbeszerzesi eljaras soran a jelen szerzodes letrejiitteig keletkezett es atadott iisszes irat, dokumentacio, a vallalkozoi ajanlat es vegajanlat szerinti - hiany- es hibamentes elvegzesenek valamennyi kiiltseget; a teljes kiiru megvalositashoz sziikseges valamennyi kiiltseget es potlekot (pi. ado, illetek, felvonulasi, epitesi energia es kiizmukiepites, kiirnyezet-megovasi, orzesi, vagyon- es balesetvedelmi stb. kiiltsegeket); a megvalositashoz sziikseges valamennyi arvonzatot (pl. a segedszerkezetek, a segedanyagok, felvonulas, egyeb dijak, kiiltsegek, ideiglenes letesitmenyek, irodak, szocialis helyisegek, energiak, telefon, orzes stb. erteket); az epitesi ida tartamara a sziikseges epitesi kerites, vedoteto stb. letesitesenek, eloallitasanak kiiltseget, beleertve azok lebontasat es elszallitasiit; az epitessel erintett, valamint azzal szomszedos teriileten (beleertve minden kiizmuvezeteket es berendezest) az esetlegesen keletkezo karok helyreallitasi es rekultivacios kiiltsegeit; garancialis kiiltsegeket; az epitkezes teljes kiiru epitesi es felelossegbiztositasanak kiiltsegeit; a megvalositott letesitmenyek muszaki iitadas-atvetelehez sziikseges jegyzokiinyvek es dokumentumok beszerzesenek es eloallitasanak kiiltseget. 2 3 Esetleges potmunkak elszamolasa Amennyiben potmunka valik sziiksegesse, a Vallalkozonak a munka elvegzesere ajanlatot kell keszitenie. A potmunkara vonatkozo igenyet a Vallalkozonak az epitesi naploban is riigzitenie kell. Megrende16 a potmunka elfogadasarol a Vallalkozo ajanlata alapjan, a potmunka erteketol fiiggoen, a Kbt. erre vonatkozo rendelkezesei figyelembevetelevel diint. Potmunka megrendelese eseten az elszamolas alapjiit kepezo ar az alabbi:

3 o h~teles elszamolas; o az ajanlathoz csatolt arkepzesi adatok (brutt6 rezsi6radij, a TERC V.l.P. BRONZ TIME Osszevont Epitoipari Koltsegvetes-keszito Program 2011/1. verzi6ja szerinti normak) alapjan; o az uj es az elmarad6 munkak azonos arszinten torteno osszevetese. A Vallalkoz6 az elozoekben reszletezett aron fellil semmilyen tobbletkoltseget nem ervenyesithet. Ez vonatkozik az inflaci6s arvaltozasokra is. 3. A kolcsol1os egyiittmukodes feltetelei 3.1 A munkaterliletet munkavegzesre alkalmas allapotban a MegrendelO kepviseloje adja at. Az atadas tenyet es felteteleit munkaterlilet atadas-atveteli jegyzokonyvben kell rogziteni. 3.2 A Vallalkoz6 gondoskodik a jegyzokonyvvel atvett munkaterlilet allagmeg6vasar61, orzeserol, a munka- es tiizvedelmi eloirasok betartasar A Vallalkoz6 kotelezettseget vallal arra, hogy a megval6sitas kozbeni vitak (miiszaki, ertelmezesi stb.) nem kesleltethetik a letesitmeny megval6sitasat, nem adhatnak alapot a befejezesi hatarido m6dositasara. Ezeket a szerzodo felek kivitelezes kozben, vagy atadas utan megegyezessel, vagy jogi uton rendezik. 3-4 Amennyiben - a Megrendelo altai kezdemenyezett - az egyeztetett miiszaki tartalomt6l val6 elteresek, illetve p6tteljesitesek valnak szliksegesse, arra vonatkoz6an a Vallalkoz6 javaslatot, illetve p6tajanlatot ad, amelynek a MegrendelO reszerol torte no elfogadasat kovetoen lehet a munkat elkezdeni. 3.5 Az elfogadott miiszaki megoldast6l eltero miiszaki megoldast a Vallalkoz6 csak a MegrendelO elozetes j6vahagyasaval alkalmazhat. 3.6 A Vallalkoz6 a munkaterlilet atvetelevel megnyitja, es folyamatosan vezeti az epitesi napl6t. 3.7 Vallalkoz6 koteles a munkat a munkaterlilet atadasat6l szamitott, legkesobb 5 napon bellil elkezdeni, es az epitesi iitemterv szerint vegezni. Az epitesi iitemtervtol val6 huszonegy napos elmaradas szerzodesszegesnek minoslil, annak minden kovetkezmenyevel egyiitt. 3.8 A Vallalkoz6 a munkavegzes soran az epitessel osszefiiggo zaj, rezges, por stb. szennyezesekre vonatkoz6 eloirasokat betartja, a munkateriiletrol az epitkezessel okozott szennyezest folyamatosan eltavolitja. Amennyiben e kotelezettseget felsz6litas ellenere sem teljesiti, azt a MegrendelO a Vallalkoz6 koltsegere elvegezteti. 3.9 A Vallalkoz6 tevekenysegevel osszefiiggo, a szerzodes idotartama alatt keletkezo karokert a MegrendelO felelosseget nem vallal es nem biztosit teritest. A karok elharitasara a Vallalkoz6 sajat nevere es felelossegere, a beruhazasra vonatkoz6 epitesi es felelossegbiztositast kot a szerzodeskotes napjaig, amelynek masolatat tartozik a szerzodes alairasakor a MegrendelO reszere atadni.

4 3.10 A kivitelezes soran csak a hatalyos epitesi eloirasok es szabvanyok szerinti minosftessel, EM! tanusitvannyal rendelkezo, I. osztalyu minosegnek megfelelo anyagok, szerkezetek, berendezesek hasznalhat6k fel, amelyek alkalmassagat a Vallalkoz6 szavatolja ElOzetesen bejelentett MegrendelOi igeny szerint a beepitesre tervezett anyagok, illetve termekek gyartmanyismertet6jet, minosegi tanusitvanyat, mintakollekci6jat a Vallalkoz6 elozetesen bemutatja. Csak a MegrendelO altai elfogadott anyag, termek epithet6 be A Vallalkoz6 az eltakarasra keriilo munkareszek ellenorzesi lehetoseget biztositja, az eltakarasi idopontot 3 nappal megelozo ertesitessej. Ha a MegrendelO ezen idoszak alatt az ellenorzesi kiitelezettsegenek nem tesz eleget, a Vallalkoz6 jogosult a munkaresz befedesere vagy eltakarasara, de az eltakart munkareszekert is teljes felelosseggel tartozik. A Vallalkoz6 a szabvanyokban eloirt ellenorzeseket folyamatosan elvegzi es azok jegyzokiinyveit, bizonylatait a MegrendelO rendelkezesere bocsatja. 4. Atadas - atvetel 4.1 A Vallalkoz6 kiiteles a kiirasban meghatarozott, a rendeltetesszeru hasznalatot biztosit6, teljes kiiru, biztonsagos hasznalatra alkalmas auapotban es a magyar szabvany szerinti I. osztalyu minosegben a vaualt befejezesi hataridore teljesiteni. Ahol a minosegre vonatkoz6 eloirasok nincsenek szabvanyokban riigzitve, ott a szerzodo felek elozetesen meghatarozzak a sziikseges es elegseges kiivetelmenyeket. 4 2 A letesitmeny megval6sitasat legkesobb az atadas-atveteli eljaras kezdetet megelozo 5 nappal korabban a Vallalkoz6 keszre jelenti. 4.3 A Vallalkoz6 az atadas-atveteli eljarason a MegrendelO rendelkezesere bocsatja a kiivetkezoket: Mubizonylatok Az egyes epiiletszerkezetek kezelesi, karbantartasi utasitasa 4-4 Az atadas-atveteli eljaras csak a miiszaki euenor hiba- es hianymentesseget igazol6 nyilatkozata birtokaban zarhat6 Ie. 4.5 A Polgari Tiirvenykiinyvrol sz evi IV. tiirveny 405. (1) bekezdesenek ertelmeben a szerzodeses munkak teljesiteset kiivetoen a muszaki atadas-atveteli eljaras idopontjat a Vallalkoz6 tuzi ki a teljesitesi hataridon beliili idopontra, vagy a teljesitesi hataridokent kitiiziitt hatarnapra. 5. Szamlazas, fizetes 5 1 Az ajanlatkero a nyertes ajanlattevo reszere 50 % eloleget biztosit. A vallalkoz6 az eloleg kezhezvetele utan szamlat bocsat ki. A vegszamla kiallitasara a sikeres muszaki atadasatveteli eljaras lezarasat kiivetoen keriilhet sor. A Kbt (6) bekezdese szerinti feltetelek esetere vonatkoz6 penzintezeti felhatalmaz6 nyilatkozatot ajanlatkero a szerzodes alairasaval egyidejuleg bocsatja a nyertes ajanlattevo rendelkezesere.

5 Az ajanlatker6 a Kbt (3) bekezdes d) pontja szerinti ellenerteket 15 napon bewl HUF-ban teljesiti. Az ajanlattev6t megillet6 hanyad ellenerteket az ajanlatker6 30 napon bellil atutalja az ajanlattev6kent szerz6d6 felnek, ha 6 az alvallalkozokkal szembeni fizetesi kotelezettseget az Art. 36/ A. -ara is tekintettel teljesitette. Az epites nem engedelykoteles tevekenyseg, ezert az AFA tekinteteben a forditott afa szabalyozasa nem alkalmazando. Kesedelmes fizetes eseten Vallalkozo jogosult a Ptk-ban meghatarozott kesedelmi kamat ervenyesitesere. 5.2 Vegszamlat csak a szerz6des igazolt, hiany- es hibamentes teljesiteset kovet6en lehet beny(tjtani. 6. Kotber Amennyiben a Vallalkozo a szerz6desben vallalt kotelezettsegenek hatarid6re nem tesz eleget, ugy a Megrende16nek kotbert tartozik fizetni jelen szerz6des 6. pontja szerint. A Megrende16 a kesedelem merteke, vagy a meghiusulas alapjan megallapitott kotbert a Vallalkozonak leszamlazza. A kesedelmes teljesitest kovet6en beny(tjtott Vallalkozoi vegszamlat a MegrendeI6 csak a kotberszamla kiegyenliteset kovet6 30 napon beliil koteles kiegyenliteni. 6.1 A befejezesi hatarid6 kotberterhes. 6.2 A Vallalkozo altai vallalt kotberfajtak: o Kesedelmes teljesites esc ten fizetend6 kotber o Meghiusulas eseten fizetend6 kotber A kotber vetitesi alapja a szerz6deses atalanyar nett6 erteke. 6.3 A kotber merteke: Kesedelmes teljesites eseten a Vallalkozo Ft/nap kotber merteket vallal, amely legfeljebb a szerzooeses netto ar 3 %-anak mertekeig terjedhet. A meghiusulasi kotber merteke a szerz6deses atalanyar netto ertekenek 5 %. 6-4 A kotberigeny az arra okot ado esemeny bekovetkezesekor keletkezik. A kotber esedekesse valik: Kesedelem eseten akkor, amikor a kesedelem megsziinik, Megrende16 a vallalt teljesitesifbirtokbaadasi hatarid6 utolso napjat koveto 30 napot meghalado kesedelem eseten egyoldalu nyilatkozattai megallapithatja a teljesites meghiusulasat. A meghiusulasi kotber a teljesites meghiusulasat megallapito egyoldalu nyilatkozat kozlesevel valik esedekesse. 6.5 A Vallalkozo a Megrendel6nek a kotbert meghalado karait - igy kiilonosen a vagyonban beallo csokkenest es az ell11aradt hasznokat - is koteles teljes osszcgiikben megteriteni. 6.6 A Vallalkozo kesedell11es, vagy hibasteljesitese eseten - al11ennyibcn a Mcgrende16nek a teljesiteshez fiiz6d6 erdeke mar nem all fenn - a jelen szerz6dest6l a meghiusulasi kotber ervenyesitese mellett elallhat.

6 7. Garancia es felelosseg 7.1 A jelentkezo karok eszlelese eseten a Vallalkoz6 kiiteles haladektalanul megkezdeni a hibaelharitasi tevekenyseget, a karok enyhitesere vonatkoz6 intezkedeseket megtenni, a MegrendelOt ertesiteni. 7.2 A Vallalkoz6 24 h6nap j6tallast vallal, valamint a jogszabalyokban (szakmai eloirasokban, szabvanyokban) eloirt alkalmassagi es szavatossagi ido garantalasat vallalja. A j6tallas es a szavatossagi hataridok kezdo idopontja a muszaki atadas-atveteli eljaras lezarasa. 7.3 Amennyiben a kivitelezes soran, illetve a j6tallasi ido alatt olyan hianyossagok deriilnek ki, amelyek szakszerutlen munkavegzesre, vagy csiikkent erteku anyagokra vezethetok vissza, akkor ezeket a Vallalkoz6 a MegrendelO felsz6litasara, azonnal, teritesmentesen es egeszeben kiiteles megsziintetni es kijavitani. Amennyiben Vallalkoz6 a megadott hataridore nem tesz eleget a felsz6litasnak, a MegrendelOnek joga van a munkat a Vallalkoz6 kiiltsegere massal elvegeztetni. 8. Minosegbiztositas, minosegtanusitas 8.1 A Vallalkoz6 az anyagok beepitesenek, ilietve beszerejesenek dokumentumait kiiteles folyamatosan vezetni es dokumentalni. A Megrendelo nem kiiteles elfogadni olyan teljesitest, amely az 1. osztaly(j munka vagy az elore irasban riigzitett kriteriumoknak nem felel meg. 9. Megrendeloi szolgaitatasok 9.1 A Megrendel6 a Vallalkozo altai vezetett epitesi napl6t folyamatosan, hetenkent ellenorzi. A MegrendelO az eltakarasra keriilo munkareszeket a Vallalkoz6 epitesi napl6jaba tiil1ent bejegyzest, ilietve az egyeb irasos ertesitest kiiveto 3 munkanapon beliil ellenorzi, megfelelosege eseten az eltakarasi engedelyt irasban megadja. Szerkezeti allekonysaggal kapcsolatos j6vahagyast csak statikai ellenorzes es irasos szakvelemeny birtokaban adhat a Megrendelo kepviseloje. 9.3 A Megrendelo kijelenti, hogy a vallalkozasi dij iisszege rendelkezesre all. 9-4 Kooperaci6s megbeszeleseken val6 reszvetel, a nyilatkozattetelre es a sziikseges diintesek meghozatalara feljogositott kepviselettel. I. 10. Egyeb szolgaltatasok A Megrendelo reszerol szerzodes m6dositasat erinto iigyekben alair6: nev: Medvacz Lajos polgarmester A teljesites igazolasara jogosult muszaki ellenore: nev: Magyaros Tamas A Vallalkoz6 reszerol:

7 nev: Vida Attila jogosult eljami. II. 11. A szerzodes mellekletei 1. szamll melleklet: Ajanlatkeresi Dokumentaci6, Ajanlattev6 ajanlata es vegajanlata 2. szamu melleklet: Muszaki megval6sitasi vonalas utemterv 3. szamu melleklet: Felel6sseg biztositasi kotveny A szerz6deskoteskor barmely okb61, elore nem lathat6 vis maior helyzct eseten a szerz6des esetleges m6dositasara a Polgari Torvenykonyv, valamint a Kbt. rendelkezesei az iranyad6k. A jelen szerz6des barmilyen magyarazata, ertelmezese, m6dositasa vagy kiegeszitese kizar61ag kozos megegyezessel, irasban tortenhet. Balassagyarmat, majus 0 alassagyarmat, majus 09. Ellenjegyzem: i). ~c~ :~~~~~ ~TlO~ ~ ~AL. \ga\ultb Kft 1.O>c",dO.s SzO lu,oly utea 1 \\65 Budapest, \S~~n\_1-41 Il-dbszatn

8

SzaIlitasi Szerzodes

SzaIlitasi Szerzodes SzaIlitasi Szerzodes amely letrejott masreszrol, egyreszrol Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely: 2660 Balassagyarrnat, Rak6czi fejedelem tit 12. Ad6szam: 15450346-2-12 Torzsszam: 450340 Bankszamlaszam:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészt a másrészről Felpéci Evangélikus Egyházközség 9122 Felpéc, Kossuth Lajos utca 4. mint Megrendelő Salakta Épber Építőipari, Szolgáltató

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/4-99/2013. amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Képviseli: Marton Béla polgármester

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES

VALLALKOZASI SZERZODES VALLALKOZASI SZERZODES SARKA A SAROSPATAKr BAZfLIKA ^5 A KASSAI SZENT ERZS^BET D6M FELUJrTASA" CIMU PROJEKT VONATKOZASABAN KIVITELEZ^St MUNKAK ELV^GZ^SE HUSK/1101/1.3.1/0307 amely letrejott egyreszrol

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés 1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke 1.1. Megrendelő: Tiszajenő Község Önkormányzata címe: H-5094 Tiszajenő, Vasút út 11. adószám: 15410209-2-16 bankszámlaszám: 11745004-15410209-00000000

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés PREAMBULUM.. Jelen szerződés Törtel Község Onkormányzat Polgármesteri Hivat1alának komplex energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként jött létre. A szerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT FŐÉPÜLETÉNEK ÉS JEGES UTCAI ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA AULA ÉS FŐÉPÜLET TETŐ FELÚJÍTÁSA, FŐÉPÜLET NYÍLÁSZÁRÓK

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

A KIS Szerelő és Kereskedő Kft. Általános Szerződési Feltételei

A KIS Szerelő és Kereskedő Kft. Általános Szerződési Feltételei Oldal: 1 / 8 A KIS Szerelő és Kereskedő Kft. Általános Szerződési Feltételei mely vonatkozik a KIS Szerelő és Kereskedő Kft. által Megrendelőként kiküldött alvállalkozói és beszállítói rendelésre, melyben

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: dr. Weinek Leonárd polgármester), mint megrendelő

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (Székhelye: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., telefon és telefax száma: 06-29-462-101,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt., bankszámla száma:

Részletesebben

b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére.

b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÜLETFELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK 02. RÉSZ amely létrejött egyrészről Név: Óbudai Egyetem Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b Telefon: 06-1-666-56-31 Adószám: 15773063-2-41 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KUNHEGYESI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAROFFI TAGINTÉZMÉNYÉNEK UTÓLAGOS AKADÁLYMENTESÍTÉSE amely létrejött KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Adószám: 15410072-2-16

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről. (3561 Felsőzsolca, u..házszám Adóazonosító jele.), mint Megrendelő, másrészről Kft. (..,. u.... Cg.:., Adószám:..) - továbbiakban Vállalkozó - képviseli:..

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

Építési szerződés. 1. A szerződés tárgya és teljesítési határidő:

Építési szerződés. 1. A szerződés tárgya és teljesítési határidő: 1 Építési szerződés amely vállalkozási szerződésként létrejött egyrészről a Fényeslitkei Sportegyesület (székhely: 4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1, nyilvántartási száma: 293, adószáma: 19214562-1-15, bankszámlaszám:

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Vállalkozói szerződés 1. számú melléklet)

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Vállalkozói szerződés 1. számú melléklet) A. FOGALMAK SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Vállalkozói szerződés 1. számú melléklet) Jelen Általános Szerződési Feltételekben, a továbbiakban ÁSZF, a következő kifejezéseket az alábbiak

Részletesebben