VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a mai napon az alábbi tartalommal: 1., A szolgáltatás tárgya: Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Budapest, X. ker. Nekeresd utca 10. alatti épületek csatolt ajánlat szerinti lépcsőházi ajtók cseréjét / radiátorainak cseréjét / jelen szerződésben meghatározott feltételekkel. 2., A szolgáltatás módja: A felek megállapodnak abban, hogy a fűtéskorszerűsítési munkálatok elvégzését követően tételesen felmérik a fűtéskorszerűsítésben elvégzett munkálatokat. Amennyiben a szerződött összeg és a ténylegesen elvégzett beruházás között a tételes felmérés alapján különbség mutatkozik, akkor az azzal egyenértékű munkálatokat amelyek műszaki tartalmát később a társasház határozza meg, és amelynek értéke nem lehet kevesebb, mint a tételesen elszámolt különbözet értékeinek összege a Vállalkozó a társasház kérésére a jelen szerződés alapján elvégzi. Az elvégzendő munkák és a felhasználásra kerülő anyagok körét az adott árajánlat tartalmazza. A kivitelezési munkák lebonyolításánál folyamatos munkavégzés szükséges. 3., A Megrendelő és Vállalkozó kötelezettségei: A Megrendelő és Vállalkozó kötelezettségeit jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. 4., A szolgáltatás ellenértéke: A vállalkozói díj végösszege: nettó érték:,- Ft 27% ÁFA:,- Ft bruttó érték:..,- Ft azaz.. forint. A már folyamatban lévő munkák befejezését megelőzően bekövetkezett anyagár-emeléseket a Vállalkozó számlájában nem érvényesítheti. ÁFA változás esetén a számla kibocsátásakor mindenkor érvényes Általános Forgalmi Adó mértéke az irányadó. 5., Részteljesítési és teljesítési határidők: A kivitelezési munkák megkezdésének tervezett időpontja: A kivitelezési munkák befejezésének tervezett határideje: A kivitelezés megkezdése a fűtéskorszerűsítési munkák és a hozzá kapcsolódó Minisztériumi 1

2 Támogatási Szerződés alapján a vállalkozói díjak kiegyenlítésének napjától számított 45 napon belül történik. A Kivitelező vállalja, hogy a munkálatok megkezdése előtt tájékoztatja a megrendelőt a kivitelezés ütemezéséről. A fenti dátumok előirányzott határidők, amelyek függnek más támogatási szerződés beadási, illetve elfogadási, kiértesítési dátumától, valamint a lakóközösség rendelkezésre állási körülményétől. A kivitelezés várható időtartama 4 hét. 6. Fizetési feltételek: Megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezési munkák fedezetéül szolgáló pénzösszeg speciális forrásból biztosított, melyet a Megrendelő a tárgyi épületek fűtésszerződési vállalkozói szerződésében foglaltaknak megfelelő 100% vállalkozói díj ellenértékének kiegyenlítésének napjával egy időben megfizetett. Az elszámolás átalányáron történik a speciális forrásból származó tartalék keretnek megfelelően, annak átalányáras tételes költségvetése szerint és tételes felmérési napló alapján a jelen vállalkozási szerződés 4. pontjában megjelölt vállalkozói díj összegével összhangban. 7., Késedelmes teljesítés, kötbér, vis maior, garancia: A Vállalkozó köteles a szerződés 5. pontjában meghatározott határidőt betartani. Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén, a késedelem minden naptári napjára a munkadíjra vetített 1/45-öd része késedelmi kötbért fizet Megrendelő részére. A számla késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó az érvényes törvényi késedelmi kamat felszámítására jogosult A Vállalkozó garanciális kötelezettsége az általa végzett munkákra vonatkozóan a műszaki átadásátvétel napjától számítva 4 év időtartamra terjed ki. 8., A szerződést alkotó dokumentumok: A szerződést az alábbiakban felsorolt és mellékelt dokumentumok, okmányok alkotják. A szerződés mellékletei a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, csak ezekkel együtt érvényes. 1. számú melléklet: általános szerződési feltételek 2. számú melléklet: a szerződő felek legfontosabb adatai 9., Egyéb megállapodások: A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban a Vállalkozó részéről, annak felelős képviselőjeként: Bereczki János telefon: +36 (30) Megrendelő részéről: XY telefon: +36 (..). jogosult eljárni. A jelen szerződésben foglaltakat a Megrendelő és a Vállalkozó teljes egészében elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A szerződésre vonatkozó valamennyi további, a felek által kölcsönösen elfogadott feltételeket a szerződést alkotó dokumentumok, okmányok tartalmazzák. 2

3 Felek között a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy beleegyezés csak írásban építési naplóbejegyzés, a másik félhez intézett levél, vagy telefax útján érvényes és hatályos. A vállalkozási szerződést felek csak az arra irányuló közös megegyezésükkel, írásban módosíthatják. A Megrendelő az aláírást követően nem állhat el a szerződéstől. Szerződő felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy jelen vállalkozási szerződés aláírásához a szükséges felhatalmazással rendelkeznek. Jelen szerződés 2 eredeti példányban készült, amelyet a szerződő felek elolvastak és mint akaratukkal mindenben megegyezőt - aláírtak. A szerződés a Megrendelő és Vállalkozó által történő aláírással, az aláírás napján lép hatályba. Szerződést érintő bármely vita, nézeteltérés esetén a Magyar Köztársaság törvényeit kell alkalmazni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak. Budapest, Megrendelő Vállalkozó 3

4 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Megrendelő kötelezettségei: A Megrendelő köteles a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó nélkülözhetetlen adatszolgáltatást biztosítani. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó nem tartozik helytállni. A Megrendelő köteles rendszeres időközönként ellenőrizni a Vállalkozó munkáját és a beépítésre, felhasználásra kerülő anyagokat. Az ellenőrzés tapasztalatait a munkaterületen tartott építési naplóban kell rögzíteni. A Megrendelő ellenőrzési kötelezettségének elmulasztásából eredő, vagy nem megfelelő ellenőrzéséből eredő hibákért, hiányosságokért való felelősség alól a Vállalkozó nem mentesül. A Megrendelő köteles a tapasztalt hibákat, hiányosságokat azok felfedezése után - az építési naplóban történő rögzítéssel egyidejűleg - a Vállalkozóval haladéktalanul közölni és egyben szavatossági igényét is megjelölni. 2. A Vállalkozó kötelezettségei: A Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat első osztályú minőségben, az ajánlati dokumentációban meghatározott műszaki tartalommal, az előírt határidő alatt, a szakmai és egyéb előírásoknak, szabványoknak megfelelően végezni, a hatályos jogszabályokban, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban meghatározott garanciális kötelezettséget teljesíteni. Ha a Vállalkozó a munkavégzés során olyan állapotot észlel, amely a teljesítési határidő betartását lehetetlenné teszi, köteles azt a Megrendelőnek haladéktalanul jelezni. A Vállalkozó a fentieken túl köteles a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre történő elvégzését veszélyeztető, illetve gátló minden körülményről a Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni, és utasítást kérni. Felelős az értesítés elmaradásából eredő károkért. A Vállalkozó tevékenységét saját munkaeszközeivel és szakembereivel látja el, költségeit a vállalkozói díjban érvényesíti a Megrendelővel szemben. A Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti terhesebbé a teljesítést. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát fokozott gondossággal és körültekintéssel végezni. A felújítási munkák befejezését követően köteles a munkaterületet tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadni a Megrendelő képviselőinek. A Vállalkozó felelős a munkaterület rendeltetésszerű állapotban tartásáért, továbbá a munka-, baleset-, tűz-, valamint élet- és vagyonvédelmi szabályok betartásáért. A Megrendelő - közrehatása esetén - nem mentesülhet a kárviselés szabályai alól. 1

5 3. Fizetési feltételek: Megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezési munkák fedezetéül szolgáló pénzösszeg speciális forrásból biztosított, melyet a Megrendelő a tárgyi épületek fűtésszerződési vállalkozói szerződésében foglaltaknak megfelelő 100% vállalkozói díj ellenértékének kiegyenlítésének napjával egy időben megfizetett. Az elszámolás átalányáron történik a speciális forrásból származó tartalék keretnek megfelelően, annak átalányáras tételes költségvetése szerint és tételes felmérési napló alapján a jelen vállalkozási szerződés 4. pontjában megjelölt vállalkozói díj összegével összhangban. 4. Késedelmes teljesítés, kötbér, vis maior: A Vállalkozó köteles a teljesítési határidőt betartani. A Megrendelő a munkát és a felhasználásra kerülő anyagokat bármikor ellenőrizheti. Abban az esetben, ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kötbért és kártérítést követelhet. A kötbér alapja: a., b., c., a késedelmes rész-teljesítés ellenértéke, hibás teljesítés esetén a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható rész ellenértéke, lehetetlenülés /meghiúsulás/ esetén a szolgáltatás ellenértéke. A kötbér fajtáját és mértékét a vállalkozási szerződés tartalmazza. A Vállalkozó nem kötelezhető kötbér fizetésére, illetve szerződés felbontására nem teljesítés miatt, ha és amennyiben a Vállalkozó késedelmes teljesítése, vagy a szerződés szerint őt terhelő egyéb kötelezettségek teljesítésének elmulasztása vis maior esemény következménye. Vis maiornak minősül minden olyan esemény, amely kívül esik a Vállalkozó érdekkörén, nem volt előre látható, és nem vezethető vissza a Vállalkozó hibájára, gondatlanságára, mulasztására. Ha vís maior esemény következik be, a Vállalkozónak írásban haladéktalanul értesíteni kell a Megrendelőt a kialakult helyzetről, annak okáról és várható időtartamáról. Vis maior esetén öt munkanapon belül a szerződő feleknek az akár Megrendelői, akár Vállalkozói oldalon fellépő károk enyhítésére tárgyalást kell kezdeményezniük. Ha a Megrendelő írásban másképpen nem rendelkezik, a Vállalkozó továbbra is folytatni köteles szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, amilyen mértékben ez a gyakorlatban kivitelezhető. A Vállalkozónak írásban haladéktalanul értesíteni kell a Megrendelőt a vis maior esemény megszűntéről is. 5. Garancia: A Vállalkozó garanciavállalása az általa végzett kivitelezési munkákra vonatkozóan egységesen a műszaki átadás - átvételtől számít, és a vállalkozói szerződésben megadott időtartamra terjed ki. A Vállalkozó által vásárolt és beépített építőanyagokra a gyártó által vállalt garanciális idő vonatkozik. Amennyiben ezek meghibásodásában a Vállalkozó közrehat, illetve felelőssége megállapítható, köteles a javítást elvégezni, illetve a csere költségeit viselni a gyártó által vállalt garanciális idő kétszeres időtartamáig. 2

6 A Vállalkozó köteles a garanciális időn belül keletkezett hibát kijavítani, a hibás dolgot kicserélni, a hibás munkát újból elvégezni - ajánlatában részletezett módon, illetve határidőkkel. A kijavított, illetve kicserélt épületszerkezetre, valamint az újból elvégzett munkákra vonatkozóan a Vállalkozó újabb garanciát vállal az előzőekben részletezett feltételek szerint. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított - azonnali beavatkozást igénylő hiba esetén 72, egyéb meghibásodás esetén 168 órán belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben veszélyeztetné. Amennyiben az előzőek nem teljesülnek, abban az esetben a Megrendelő jogosult a hiba jellegétől függően, a saját gyorsjavítási-karbantartó rendszerén belül a hibát azonnal elhárítani, illetve a kijavítást más vállalkozótól megrendelni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elveszítené. 6. Szavatosság: A Vállalkozó felel azért, hogy a szolgáltatott dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok. Ez a kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. Nem terheli szavatosság a Vállalkozót az épületnek azon részeiért, központi berendezéseiért, amelyek a kivitelezési munkákkal nincsenek összefüggésben. Hibás teljesítés, vagy minőségi kifogás esetén a Megrendelő választása szerint kijavítást, vagy árleszállítást kérhet, a kijavítás időpontjáig a műszaki átadás-átvételt megtagadhatja. A Megrendelő a vállalkozói díj arányos részét a kijavításig visszatarthatja. Amennyiben a hibás teljesítés miatt a Megrendelőnek a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt /a hiba nem javítható ki, a Vállalkozó a hiba kijavítását a Megrendelő által meghatározott időpontig nem vállalja, a hiba kijavítása a Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül rövid idő alatt nem lehetséges/ a Megrendelő elállhat a szerződéstől. A Megrendelő szavatossági jogait az 5. pontban foglaltakon kívül, azok mellett is érvényesítheti. 7. A szerződés módosítása, a szerződéstől való elállás: A szerződés feltételeit egyoldalúan módosítani nem lehet. A Megrendelő és a Vállalkozó kölcsönösen elfogadott és aláírt szerződésmódosításban állapodhatnak meg. Amennyiben a szerződés teljesítésének ideje alatt nyilvánvalóvá válik, hogy a szerződést a Vállalkozó saját felelősségi körébe tartozó okból csak jelentős késedelemmel, vagy hiányosságokkal tudja teljesíteni, a Megrendelő jogosult részben, vagy egészben a szerződéstől elállni. A Megrendelő - a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a Vállalkozó kártalanítása nélkül is - bármikor elállhat a szerződéstől, ha a Vállalkozó csődbe jut, vagy más módon fizetésképtelenné válik. Az ilyen elállás nem befolyásolja a Megrendelő semmilyen, az elállás előtt, vagy után keletkezett jogát, illetve jogorvoslati lehetőségét. 8. Egyéb megállapodások: A Megrendelő és a Vállalkozó között joghatályosan minden közlés csak írásban történhet. Szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél. 3

7 A szerződő felek a vállalkozási szerződés teljesítése során fokozott együttműködésre kötelezettek. A Megrendelő és a Vállalkozó mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket közvetlen tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a felek alávetik magukat az illetékes Bíróság kizárólagosságának. 4

8 2. számú melléklet Megrendelő: Név:... Társasház Székhely:... Budapest, Adószám:... Vállalkozó: Név:... Bereczki és Társa Kft. Székhely: Heréd, Kökényesi u. 34. Adószám: Cégjegyzékszám:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Turck Hungary Kft. (1117 Budapest, Neumann János u.1/e, adószám: 12328224-2-42) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között létrejött

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1 Bevezetés 1.1 A LIGHTHOUSE TRAVEL KFT. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., telefon: 0613458462, fax: 0613458462, adószám: 13883881-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-878183,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek 1. oldal Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek Érvényben 2015. február 1 től 1. Általános rendelkezések 1) Jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit, melyeket a CONSELL PANNONIA Számítástechnikai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gombosné Rása Éva. A munka befejezése, levonulás a munkaterületről. Számlakészítés, a munka teljesítésének igazolása

MUNKAANYAG. Gombosné Rása Éva. A munka befejezése, levonulás a munkaterületről. Számlakészítés, a munka teljesítésének igazolása Gombosné Rása Éva A munka befejezése, levonulás a munkaterületről. Számlakészítés, a munka teljesítésének igazolása A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I. A követelménymodul száma:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben