Kedves Szülők! I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Szülők! I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL"

Átírás

1 Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására, mivel ez a közösségi élet zavartalan működésének, valamint a gyermekek harmonikus nevelésének feltételeit termeti meg. Az óvoda házirendje a gyermeki, szülői jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Az óvoda házirendjét az évi LXXLX. Közoktatási Törvény és annak évi LXI. Törvény módosítása alapján, valamint 11/1994. (VI. 8.) MKM. Rendelet és annak módosításai alapján készítettük el. A házirend jogszabályként működő belső szabályzat, a benne foglaltak számon kérhetőek. I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, amely 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szint eléréséig tart, legkésőbb addig a tanévig, melyben a gyermek augusztus 31-e utáni időpontban tölti be a 8. életévét. Az óvodai nevelés célja: az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, az egyenlő bánásmód elvének szem előtt tartásával, a szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem gazdag óvodai élet megteremtésével. Óvodánkban a nevelőmunka a mindenkor érvényben lévő Közoktatási törvény, az Országos Óvodai Nevelési Alapprogram, valamint a helyi programban meghatározott célok szerint történik, mely minden érdeklődő szülő számára elérhető a tagintézmény-vezető irodájában, illetve ismertetése a szülői értekezleten történik. Az óvoda élén az óvodavezető áll, aki biztosítja az intézmény törvényes és szakszerű működését takarékos gazdálkodását, gyakorolja munkáltatói jogait, képviseli az intézményt. Az óvodapedagógusok a helyi nevelési program alapján végzik nevelőmunkájukat, gondoskodnak a rábízott gyermekek testi, lelki, erkölcsi védelméről személyiségük fejlesztéséről az egyéni képességek figyelembevételével, segítik a rászoruló gyermekek felzárkóztatását, valamint a gyermekek beilleszkedését az óvodai közösségbe. Az óvodai felvétel 1. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik 2. Óvodába a 3. életévét betöltött, szobatiszta, gyermek vehető fel 3. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, melynek körzetében lakik, illetőleg, ahol szülője dolgozik 4. Az óvodai felvétel bármikor kérhető 5. A felvételről, átvételről, a tagintézmény-vezető dönt A kötelező felvétel esetei 1. A gyermek lakóhelye, tartózkodási helye az óvoda körzetében van és óvodaköteles (az 5. életévét betöltötte) 2. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű gyermek 3. Akinek felvételét a Gyámhatóság kezdeményezte 4. Aki a Gyermekvédelmi törvény értelmében napközbeni ellátásra jogosult A kötelező óvodai nevelés alól a szülő írásbeli kérelmére megfelelő indokkal (családi körülmények, képességének kibontakoztatása, sajátos helyzet) a tagintézmény-vezető felmentést adhat. Az óvodai elhelyezés megszűnése 1. Ha a gyermeket másik óvoda átvette 2. Ha a szülő írásban jelezte, hogy a gyermek kimarad 1

2 3. Fizetési hátralék miatt az eredménytelen felszólítás és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedése napján 4. Aki kötelező óvodai nevelésben részesül, annak nem lehet térítési díj hátraléka miatt az elhelyezését megszüntetni, ebben az esetben megoldás hiánya esetén étkeztetésben nem részesül 5. A gyermeket felvették az iskolába II. A HÁZIREND ELKÉSZÍTÉSE A házirendet az óvodavezető készíti el, a nevelőtestület fogadja el, a szülői közösség képviselője pedig egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, és lép hatályba. III. AZ ÓVODA MUNKARENDJÉVEL ÉS ÉLETÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK Az intézmény nyitva tartása: 1. Nevelési év: szeptember 1-jétől, augusztus 31-ig. 2. Szorgalmi időszak: szeptember 1-jétől, május 31-ig. 3. Téli szünet: a Karácsonyi Ünnepkörben 5 munkanap. 4. Nyári zárás időpontja: évente egy hónap. Minden naptári év február 15-ig írásban tájékoztatjuk a szülőket a pontos dátumról. 5. Nevelés nélküli munkanapok: Az intézmény évente öt munkanapot vehet igénybe (a Kt. tv. értelmében) melyről azt megelőzően 7 munkanappal írásban tájékoztatjuk a szülőket. Napi nyitva tartás: Reggel 7.00-tól, délután ig, ötnapos munkarendben, hétfőtől-péntekig. A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje: A gyermekek óvodai tartózkodásának időtartama rendszeresen a napi 10 órát meghaladja, az már a gyermek számára megterhelő, fárasztó, ezért ennél rövidebb idejű óvodai tartózkodást javasolunk. A gyermekek érkezésének és távozásának rendje (ajánlás) A szülők gyermekeiket a nyitva tartási idő alatt bármikor behozhatják és hazavihetik, ha az óvodai tevékenység zavarása nélkül a következő szabályok betartása és tiszteletben tartása mellett teszik: Az óvoda nevelőtestülete kéri és ajánlja, hogy a gyermekeket szüleik 8.15-ig hozzák be az óvodába, mivel csak ebben az esetben tudunk a gyermekek rendszeres fejlesztéséért felelősséget vállalni. 1. Kérjük, hogy a gyermekeket minden esetben átöltöztetve, a csoportszoba ajtajába kísérjék be és adják át az óvónőnek, távozáskor az óvónőtől kérjék ki, mert csak ebben az esetben tudunk a gyermekekért felelősséget vállalni. 2. Gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki az óvoda kapuján. 3. Az óvoda főbejárata reggel 9.00-ig nyitva van, 9.00-tól ig a gyermekek biztonsága miatt zárva tartjuk. 4. A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermeket kiskorú testvérrel vagy az óvodapedagógusok számára ismeretlen személlyel hazaengedjék, az írásos engedélyt a szülőknek kell átadni az óvónőnek, legkésőbb az aktuális nap reggelén. 2

3 5. A szülők válása esetén csak a bírói ítélet szerint a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőnek adható ki a gyermek. 6. Gyermekek elhelyezési határozat nélkül az óvónő köteles mindkét szülőnek kiadni a gyermeket. 7. Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület. 8. A szülő rendkívüli akadályoztatás esetén (betegség, baleset, egyéb nem várt események) az óvoda a jelzést követően megteszi a megfelelő intézkedéseket. 9. Ha a gyermekért érkező szülő nem cselekvőképes (alkoholos befolyásoltság, kábítószer hatása alatt álló, stb.) a gyermeket nem viheti el az óvodából. Ilyen esetben értesítjük a másik szülőt vagy a gyermek egyéb hozzátartozóját, ha ez nem lehetséges, intézkedünk a gyermek biztonságba helyezéséről (átmeneti gyermekotthoni elhelyezés). Többszöri előfordulás esetén a gyermekvédelmi felelős megteszi a szükséges jelzést a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyi családsegítője felé Az étkeztetés rendje az óvodában: A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezését az óvoda biztosítja, mely élelmiszerekből az ételmintát 72 órán át megőrizzük (ÁNTSZ előírás). Nem etikus a többi gyermekkel szemben, és az óvoda tisztántartását is akadályozza, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert fogyasztanak (Túró Rudi, sütemény, csokoládé, stb.). Az óvodai étkezések időpontjai: Tízórai: 9.00 Ebéd: Uzsonna: Étkezési térítési díjak befizetése: BÁNK: A befizetés készpénzben, havonta, utólag történik, minden hónap 15-ig előre megjelölt napon reggel 7.30-tól 9.00 óráig az óvodában. TOLMÁCS: Az élelmezésvezető kiírása alapján, minden hónap 15-ig előre megjelölt napon a napközi melletti irodában. Étkezési térítési díj támogatásban részesülhet: % étkezési térítési díj támogatásban részesül minden 3 és több gyermekes család, valamint az orvosilag igazolt tartósan beteg gyermek % étkezési térítést kap az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A szülőnek a kedvezményre való jogosultságát nyilatkozattal, ill. határozattal kell igazolnia. Étkezéssel kapcsolatos tudnivalók: BÁNK:Hiányzás esetén az étkezések lemondhatók minden nap telefonon vagy személyesen, reggel 9.00 óráig. Gyermekek gyógyulása esetén ugyanez a teendő. A lejelentés és bejelentés 24 óra múlva lép életbe. A teljes hét lejelentésére az előző héten, csütörtökön ig van lehetőség. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülőnek a térítési díjat ki kell fizetnie. Az óvodai alapszolgáltatásból nem zárható ki az a hiányzásból visszatérő gyermek, akinek nincs előzetesen megrendelve az étel, 8-12 óráig részt vehet az óvodai nevelésben. 3

4 TOLMÁCS: Lemondás előző nap óráig. Az óvoda helyiségeinek használati szabályai: 1. Külső látogatót csengetésre engedünk be az épületbe, akit a dajka a vezetőhöz kísér. Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában. 2. Az óvoda helyiségeit (az óvodai dolgozók részére fenntartott helyiségeken kívül) csak az ott dolgozók, az oda járó gyermekek és szüleik illetékesek használni. 3. Csoportszobában szülő csak cipőcsere után, az engedélyezett napokon tartózkodhat (nyílt nap, ünnepélyek stb.). 4. Az óvoda melegítőkonyhájába idegeneknek belépni tilos! 5. Alkalmanként a tagintézmény-vezető engedélyével más személyek is használhatják az erre kijelölt helyiséget. 6. Az óvoda helyiségeit egyéb célokra, mint a gyermekek életével kapcsolatos óvodai események, használni nem szabad! 7. A helyiségek használója az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az óvoda egészségvédelmi szabályai: A gyermek ruházata az óvodában: 1. Jellemezze praktikusság, kényelem (könnyen le és felvehető legyen), tisztaság, rétegesség. 2. Az átöltözéshez tartalék ruha és alsónemű szükséges. 3. Legyen a gyermeknek tornafelszerelése, váltócipője. 4. Jó, ha a ruhadarabokat a gyermek jelével ellátják. Távolmaradás igazolása: Kérjük a szülőket, hogy a nevelési év alatt a gyermek bármilyen távol maradását szíveskedjék bejelenteni. 1. Egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben a csoportvezető óvónők engedélyezik. 2. Három napon túli hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát, melyet a szülő kötelessége átadni az óvónőnek. 3. Az óvodából betegen kiadott gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. 4. Tanköteles korú (5 éves) gyermek hiányzását indokolt esetben, csak a tagintézményvezető engedélyezheti. Ha az 5 éves korú gyermek az óvodából hétnél több napot van igazolatlanul távol, s az óvodavezető a szülőt írásban figyelmeztette a következményekre, sikertelenség esetén a jegyzőt értesíti. 5. Ha a gyermek nem tanköteles és tíznél több napot van az óvodából igazolatlanul távol, az óvodai elhelyezése megszűntethető A gyermekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok: Az orvos által igazoltan folyamatos gyógyszerszedésre szoruló gyermek létfenntartásához szükséges gyógyszerek beadását vállaljuk. Minden egyéb esetben a beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek behozatala az óvodába a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. A nevelési év alatt a háromnapos hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ előírása szerint kötelező. Fertőző betegség esetén a szülőknek bejelentési kötelezettsége van. Az óvodások évente egyszeri kötelező szűrővizsgálatát az óvoda szervezi meg, melyet a védőnő és az óvoda gyermekorvosa végzi el. Amennyiben szülő gyermeke fejében élősdit észlel, kérjük, jelezze, hogy a többi gyermek érdekében a szükséges intézkedést megtehessük. Ezeket az eseteket kellő tapintattal, a gyermek 4

5 személyiségjogainak tiszteletben tartásával kezeljük. A közösség érdekében gyermeküket panaszmentesen, védőnői igazolással hozhatják újra az óvodába. Az óvoda tisztán tartása érdekében kérjük, hogy a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert (gyümölcs, csokoládé, péksütemény stb.) ne fogyasszon. Az óvoda területére állatokat behozni nem szabad! Az óvoda egész területén dohányozni, és szeszes italt fogyasztani TILOS! TOLMÁCS: Kedd, csütörtök gyümölcsnap! Igazolatlan hiányzások és következményei: Megszűnik az óvodai elhelyezés: 1. A gyermek az óvodai foglalkozásokról igazolatlanul tíz napot van távol, s erről a szülőt két alkalommal írásban értesítjük, s felhívjuk figyelmét az igazolatlan hiányzás következményeire. 2. A szülőnek fizetési hátraléka van, a szülő eredménytelen felszólítása után, és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata következtében, amennyiben a gyermek nem óvodaköteles. Az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgok bevitelének szabályai: 1. A beszoktatós gyermek otthonról behozhatja kedvenc játékát, mely számára érzelmi biztonságot jelent, s a többi gyermek számára sem balesetveszélyes (plüss állatok, kisebb értékű autó, esetleg könyv) 2. Értékes játékok behozatala az óvodába nem megengedett, mivel azokért kártérítési felelősséget nem vállalunk. 3. A gyermekeknek nem ajánlott a gyűrű, nyaklánc, karkötő viselése, a fülbevaló elvesztéséért sem vállal az óvoda felelősséget. 4. Az óvodába a roller, kerékpár, szánkó csak a szülő saját felelősségére hozható be, mert a megőrzést nem tudjuk biztosítani. Együttműködés: IV. A SZÜLŐK ÉS AZ ÓVODA Annak érdekében, hogy gyermekeinket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Fontos a közös nevelési elvek kialakítása a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve a tagintézmény-vezetőt, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A szülőknek lehetőségük van rá és igénylik is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. Fórumok: 1. Szülői értekezletek, 2. Az óvónőkkel történő, rövid, esetenkénti megbeszélések, fogadóórák. 3. Nyíltnapok, közös rendezvények Kapcsolattartás: Kérjük Önöket, hogy se a gyerekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarhatja közben a nevelés folyamatát. Telefonon is csak 11 óra után indokolt esetben hívják ki az óvónőt a csoportból. Gyermekükkel kapcsolatos információt csak az óvónőktől vagy a 5

6 tagintézmény-vezetőtől kérjenek. V. A GYERMEKI ÉS SZÜLŐI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK AZ ÓVODÁBAN A gyermek jogai az óvodában: 1. A gyermeknek joga, hogy az óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 2. Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, védelmet biztosítsanak számára fizikai és lelki erőszakkal szemben. Nem vethető alá testi fenyítésnek, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. 3. Joga, hogy képességeinek, érdeklődésének adottságainak, tehetségének megfelelő neveltetésben részesüljön. 4. Számára az ismereteket tárgyilagosan és többoldalú módon közvetítsék. 5. Személyiségi jogait, személyiségének szabad kibontakoztatási jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát korának megfelelően tiszteletben tartsák. 6. Egyenlő bánásmódhoz való jogát, hátrányos megkülönböztetés nélküli nevelésre való jogát méltányolják. 7. Állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, s életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményeihez forduljon segítségért. 8. A család anyagi helyzetétől függően, a törvényben meghatározott feltételek szerint a szülő kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. 9. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 10. Korának megfelelően véleményt nyilváníthasson. 11. Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák. 12. Jogait törvényes képviselője útján gyakorolhassa a jogszabályban meghatározottak szerint. A szülő jogai és kötelességei 1. A szabad intézményválasztás joga 2. Az óvodai alapszolgáltatás igény szerinti igénybevétele 3. A pedagógiai programhoz kapcsolódó ingyenes szolgáltatások igénybevétele 4. Az ismeretek tárgyilagos és többoldalú módon való megközelítése az intézményben 5. A hit- és vallásoktatás igény szerinti megszervezésének lehetővé tétele 6. Joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programját, házirendjét 7. Gyermeke fejlődéséről részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon 8. Írásbeli javaslatát az intézményvezető megvizsgálja, és arra érdemi választ kapjon (30 napon belül) 9. Kérhesse, hogy gyermeke a nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen foglalkozás megszervezését kezdeményezze (az e szolgáltatásokon való részvételhez kérhető legmagasabb pénzösszeget a szülői közösség határozza meg). 10. A nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen óvodai foglalkozásokon. 11. Részt vegyen a szülői képviselők megválasztásában. 12. Kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, és közreműködjön annak tevékenységében. 13. Személyesen vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. 6

7 A szülő kötelességei 1. Biztosítsa gyermeke részvételét az óvodai nevelésben 5 éves kortól 2. Megtegye a szükséges intézkedéseket a gyermeke jogainak érvényesítése érdekében 3. Megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért 4. Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal 5. Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, a közösségi élet magatartási szabályinak elsajátítását 6. Kötelessége az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartani. A szülői kötelességmulasztás következményei Az óvoda tapasztalatai illetve megítélése alapján, amennyiben a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelességeit teljesíteni, akkor az óvoda törvény által előírt kötelessége jelezni a gyermekek érdekében: 1. Javaslat szakszolgálat igénybevételére, pl. iskolaérettség megállapításához 2. A jegyző felé igazolatlan mulasztások esetén (5 éves kortól), iskolaérettség megállapításánál 3. Hatósági intézkedés kezdeményezése gyermekbántalmazás, súlyos elhanyagolás vagy egyéb más súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén, a területileg illetékes Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyi családsegítője felé. A szülői közösség jogai: 1. Figyelemmel kísérni a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja az óvodavezetőt, a tagintézmény-vezetőt és a nevelőtestület, szükség esetén a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját 60 %- át érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a tagintézmény-vezetőtől, illetve az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. Az adatkezelés az óvodában: A gyermekekkel, szülőkkel kapcsolatos információkat az óvoda titkosan kezeli. A Közoktatási törvényben meghatározott adatokat kell nyilvántartani az intézményben (gyermek neve, születési ideje, helye, állampolgársága, állandó és ideiglenes lakcíme, telefonszáma, szülők neve, telefonszáma, a gyerek fejlődésével kapcsolatos adatok, a gyermekbalesetekre vonatkozó adatok, a gyermekvédelmi nyilvántartás adatai). Az adatok továbbíthatók: a fenntartó, pedagógiai szakszolgálat, iskolaköteles gyermek esetében az iskola felé, a bíróság, rendőrség, ügyészség, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat felé. Személyes adat akkor közölhető, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárul. A jogorvoslat rendje: A szülő jogorvoslati kérelmében hivatkozhat a házirendre, ha az óvoda döntése ellentétes a házirenddel. A nevelési-oktatási intézmény vezetője a gyermekekkel kapcsolatos döntéseit a jogszabályban meghatározott esetben és formában, írásban közli a szülővel. A szülő a döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat felül bírálati kérelemre (egyéni érdekvédelemre hivatkozás) vagy törvényességi kérelemre/jogszabálysértési hivatkozás/hivatkozással. A fenntartó képviselője hoz másodfokú döntést a törvényességi kérelem, illetve az óvodai felvételekkel és kizárással kapcsolatosan benyújtott felül bírálati kérelem tekintetében. 7

8 V. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 1. A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt, ha a nevelésoktatás működtetése nem biztosítható vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna /szükséges a fenntartó egyetértése, ha ez nem lehetséges, a fenntartó haladéktalan értesítése/. 2. Bombariadó és egyéb rendkívüli esetben /tűz, csőtörés stb./ elsődleges feladat a gyermekek biztonságba helyezése, az intézmény kiürítése a tűzriadó tervben rögzítettek szerint. Az óvoda óvó-védő előírásai 1. A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, így ha a szülő az óvodában gyermekét a pedagógustól átvette, a továbbiakban teljes felelősséggel felel annak testi épségéért. 2. Az óvodán kívül szervezett foglalkozások, kirándulások csak abban az esetben szervezhetők, ha ahhoz a szülők aláírásukkal hozzájárulnak. 3. A gyermekeknek az óvónők életkoruknak megfelelő, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat ismertetik a nevelési év megkezdésekor, udvarra menetel előtt, kirándulások alkalmával, csoportszobai foglalkozásokon. Kérjük a szülőket a szabályok közös foganatosítására és betartására: Szúró, vágó eszköz használata. Az óvoda helyiségeinek használata, rendkívüli eseménykor a menekülési útvonal rendje. Az óvoda környékére vonatkozó közlekedési szabályok. Feladatok a gyermekbalesetek megelőzésének érdekében 1. A szülő gyermekét átöltöztetés után az óvónőnek adja át. 2. A gyermek egyedül nem jöhet óvodába, még a kaputól sem!. 3. Délutáni udvari élet esetén a szülő menjen oda a pedagógushoz, vegye át gyermekét és így távozzanak az óvodából. 4. Gyermek az udvaron egyedül nem tartózkodhat, a mászókát, csúszdát és egyéb veszélyes eszközöket felnőtt felügyelete nélkül nem használhat. 5. A szülők gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják a balesetek elkerülése érdekében. 6. Ha a szülő olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az óvodában, amely megrongálódott, vagy balesetveszélyt hordoz, azonnal jelezze az óvónőnek, ill. a tagintézmény-vezetőnek. 7. Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak változásait, szíveskedjenek bejelenteni az óvoda vezetőjének, vagy a csoportos óvónőnek, hogy baleset, vagy betegség esetén azonnal értesíteni tudjuk Önöket. 8. Baleset esetén értesítjük a szülőket és biztosítjuk a gyermek szükséges orvosi, szakorvosi ellátását, vagy indokolt esetben hívjuk a mentőszolgálatot. 9. A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzeteket teremthet /pl. papucs/. 10. Testnevelés foglalkozásokon a gyermekek a balesetveszély elkerülése érdekében csak erre alkalmas felszerelésben vehetnek részt /tornaruha, csúszásmentes talpú, biztonságos tornacipő/. VI. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYOK 8

9 1. A házirendet nyilvánosságra kell hozni. A fenntartó által jóváhagyott házirendet a tagintézmény-vezető ismerteti a szülőkkel, amit a szülők aláírásukkal igazolnak. 2. Az elkészült és jóváhagyott házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 3. A csoportszobák előterében a házirend egy példánya mindig megtalálható. 4. A házirend módosítását a jogszabályi változás illetve szülői kezdeményezés is szükségessé teheti. A házirendet ennek megfelelően felülvizsgáljuk. 5. A házirend betartását illetve betartatását az intézmény vezetője ellenőrzi. Köszönjük, hogy óvodánk házirendjéhez alkalmazkodva segítik nevelő-fejlesztő munkánkat! Tolmács, augusztus 29. 9

10 A HÁZIREND LEGITIMÁCIÓJA A Tolmács-Bánk Óvoda, és a Törpe Tagóvodája Házirendjét az óvodák Nevelőtestülete év augusztus hó 29. napján elfogadta. Tolmács, augusztus 29. Hámori Imréné intézményvezető Laczkovszkiné Homolya Zsuzsa tagintézmény-vezető A Tolmács-Bánk Óvoda, és a Törpe Tagóvodája Házirendjét a Szülői Munkaközösség év szeptember hó 15. napján megtárgyalta, véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett, elfogadását javasolta. Tolmács, Bánk, szeptember 15. Gálné Székely Angéla Temesváriné Bognár Mária SZMK elnök A Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodája Házirendjét Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete év október hó napján tartott ülésen jóváhagyta. Ivanics András polgármester A Tolmács- Bánk Óvoda Házirendjét Tolmács Község Önkormányzatának Képviselőtestülete év október hó napján tartott ülésen jóváhagyta. Hajnis Ferenc polgármester 10

11 11

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Valljuk, hogy az élmények feldolgozását támogató környezetben felnövő gyermek, maga is befogadóvá, elfogadóvá, együttműködővé, válik.

HÁZIREND. Valljuk, hogy az élmények feldolgozását támogató környezetben felnövő gyermek, maga is befogadóvá, elfogadóvá, együttműködővé, válik. Tolmács-Bánk Óvoda HÁZIREND A házirend célja: hogy az óvodába járó gyermekek nyugodt biztonságos körülmények között, életkori sajátosságaikhoz igazodó sajátos nevelési igénynek megfelelő életrend szerint

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

AZ ÓVODA ADATAI. Kispesti Százszorszép Óvoda Házirend Budapest,1193 Táncsics M. utca 9. Tel/fax:282 93 64 email:szazszorszep@ovoda.kispest.

AZ ÓVODA ADATAI. Kispesti Százszorszép Óvoda Házirend Budapest,1193 Táncsics M. utca 9. Tel/fax:282 93 64 email:szazszorszep@ovoda.kispest. AZ ÓVODA ADATAI Kispesti Százszorszép Óvoda Házirend Budapest,1193 Táncsics M. utca 9. Tel/fax:282 93 64 email:szazszorszep@ovoda.kispest.hu Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034704 Szőke Éva

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Házirend. Óvodai felvétel

Házirend. Óvodai felvétel Házirend Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására, mivel ez a közösségi élet zavartalan

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

Házirend. Csicsergő Óvoda. 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356. Név Közalkalmazotti Tanács nevében véleményezte. Név

Házirend. Csicsergő Óvoda. 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356. Név Közalkalmazotti Tanács nevében véleményezte. Név Csicsergő Óvoda 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356 Intézmény OM azonosítója: 034356 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Készítette:. Intézményvezető aláírása Szülői szervezet nevében:. Név Név Közalkalmazotti

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására.

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására. HÁZIREND Kedves Szülők! A Bukfenc óvoda házirendjét, az óvodavezető a gyermek beíratásakor köteles a szülőnek átadni a 2003. LXI. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 29.

Részletesebben

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D 2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D Bevezetés A házirend biztosítja a működés kereteit: a nevelési feladatok ellátásához, a közösségi élet

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948 Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D OM azonosítója: 036948 I. Bevezető: A házirend feladata, hogy megállapítsa a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje Óvodai házirend 1.) Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásig terjedő időszakra, továbbá a nevelési illetve pedagógiai program részeként tartott

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE

A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE A közoktatási törvény és végrehajtási rendeletei szellemében a Nevelőtestület, a Szülői Munkaközösség véleményének egyeztetésével készült. Általános tudnivalók Ez

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje Kedves Szülők! Kérjük, az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyereke érdekében törekedjenk a benne foglaltak betartására!

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Óvodai házirend Közoktatási törvény 40 (9) 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet

Óvodai házirend Közoktatási törvény 40 (9) 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet Óvodai házirend Közoktatási törvény 40 (9) 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 1.) Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásig terjedő időszakra, továbbá,

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája. Házirend 2014

Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája. Házirend 2014 1 Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája Házirend 2014 2 3 Tartalom Preambulum... 2 Tartalomjegyzék.... 3 1. A Házirend célja.. 4 2. Az óvoda adatai. 4 3. Nyitva tartás, munkarend... 4 4. A gyermekek

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 1 HÁZIREND Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 8182 Berhida, Ibolya u.1..vilonya, Papkeszi út 5/a 88/455-270..88/490-120 Intézményvezető:

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák HÁZIREND OM azonosító 028172

Napköziotthonos Óvodák HÁZIREND OM azonosító 028172 Napköziotthonos Óvodák HÁZIREND OM azonosító 028172 Készült a Napköziotthonos Óvodák használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek,

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph.

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph. HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Kápolnásiné Sági Andrea Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Szekrényesi Tamásné Nevelőtestület nevében

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

H á z i r e n d 3 /2013.

H á z i r e n d 3 /2013. H á z i r e n d 3 /2013. A Házirend az óvoda Pedagógiai Programjával, a Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban, a következő törvények és rendeletek alapján készült: 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

H á z i r e n d. Minden szabad nékem, de nem minden használ: Minden szabad nékem, de nem minden épít I. Kor

H á z i r e n d. Minden szabad nékem, de nem minden használ: Minden szabad nékem, de nem minden épít I. Kor H á z i r e n d Minden szabad nékem, de nem minden használ: Minden szabad nékem, de nem minden épít I. Kor. 10.23. Kedves Szülők! Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása

Részletesebben

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette.

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette. 1 HÁZIREND Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt légkör biztosítása és a nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekébe szükséges e házirend betartása. Az óvoda címe: 5940. Tótkomlós,

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. HÁZIREND Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. Tartalomjegyzék: 1. Általános információk az óvodáról 2. Az intézmény nyitva tartása 3. Mikor veheti igénybe a gyermek

Részletesebben

BISINGER ÓVODA HÁZIRENDJE

BISINGER ÓVODA HÁZIRENDJE BISINGER ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Pallós Erzsébet intézményvezető HÁZIREND Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda HÁZIRENDJE 2013. 03. 29.

Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda HÁZIRENDJE 2013. 03. 29. Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda HÁZIRENDJE 2013. 03. 29. 1.) Bevezetés A házirend területi hatálya kiterjed: A nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásig terjedő időszakra, továbbá

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI HÁZIREND Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI A Házirendben szabályozandó kérdéseket a hatályos Köznevelési törvény, alapvetően a 24-25. ; 45-46-47. ; 49. ; 53. ; 58. ; a 20/2012. EMMI rendelet 5. ; 20.

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK HÁZIREND Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

HÁZIREND. Változat Hatályba helyezve Módosító szervezet Változás. 1.0 2008. szeptember Óvoda Kiadás. 2.0 2012. június Óvoda Kiadás

HÁZIREND. Változat Hatályba helyezve Módosító szervezet Változás. 1.0 2008. szeptember Óvoda Kiadás. 2.0 2012. június Óvoda Kiadás HÁZIREND Készítette és előterjesztette: Véleményezte: Elfogadta: Jóváhagyta: Varga Marianna. óvodavezető a szülői szervezet részéről Sipos Mariann a nevelőtestület képviseletében Varga Marianna ügyvezető

Részletesebben

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE Készítette: Bózsvári Lászlóné intézményvezető Hatályba lépés időpontja: 2013. április 1. LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE BEVEZETŐ Kedves Szülők!

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról Bevezetés Intézményünk házirendje a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket foglalja magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt, harmonikus, és kiegyensúlyozott óvodai nevelést.

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje 4 4.

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

Mosolykert óvoda. Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Házirend

Mosolykert óvoda. Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Házirend Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Házirend 1 BEVEZETÉS A házirend területi hatálya: kiterjed a Mosolykert Óvodára (Budapest, kavicsos köz 6.) valamint, tagóvodájára (Budapest,Páskom

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat ÓVODA HÁZIRENDJE Csenger 2009. július 17. HÁZIREND dolgozók részére 1. Általános elvek: Az óvodában

Részletesebben

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda Készítette: Makida Kitti Óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Az óvoda nyitvatartási rendje... 3 2. Az óvoda nevelési intézmény...

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉSRŐL Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda HÁZIREND

Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda HÁZIREND Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033012 Intézményvezető:.. Váraljai Lászlóné Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestületi elfogadás

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM: 028456. Jantyik utcai óvoda 5630 Békés Jantyik Mátyás u.

A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM: 028456. Jantyik utcai óvoda 5630 Békés Jantyik Mátyás u. A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM: 028456 Jantyik utcai óvoda 5630 Békés Jantyik Mátyás u. 33 HÁZIRENDJE 2013. szeptember 1.-től visszavonásig érvényes

Részletesebben