Kedves Szülők! I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Szülők! I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL"

Átírás

1 Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására, mivel ez a közösségi élet zavartalan működésének, valamint a gyermekek harmonikus nevelésének feltételeit termeti meg. Az óvoda házirendje a gyermeki, szülői jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Az óvoda házirendjét az évi LXXLX. Közoktatási Törvény és annak évi LXI. Törvény módosítása alapján, valamint 11/1994. (VI. 8.) MKM. Rendelet és annak módosításai alapján készítettük el. A házirend jogszabályként működő belső szabályzat, a benne foglaltak számon kérhetőek. I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, amely 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szint eléréséig tart, legkésőbb addig a tanévig, melyben a gyermek augusztus 31-e utáni időpontban tölti be a 8. életévét. Az óvodai nevelés célja: az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, az egyenlő bánásmód elvének szem előtt tartásával, a szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem gazdag óvodai élet megteremtésével. Óvodánkban a nevelőmunka a mindenkor érvényben lévő Közoktatási törvény, az Országos Óvodai Nevelési Alapprogram, valamint a helyi programban meghatározott célok szerint történik, mely minden érdeklődő szülő számára elérhető a tagintézmény-vezető irodájában, illetve ismertetése a szülői értekezleten történik. Az óvoda élén az óvodavezető áll, aki biztosítja az intézmény törvényes és szakszerű működését takarékos gazdálkodását, gyakorolja munkáltatói jogait, képviseli az intézményt. Az óvodapedagógusok a helyi nevelési program alapján végzik nevelőmunkájukat, gondoskodnak a rábízott gyermekek testi, lelki, erkölcsi védelméről személyiségük fejlesztéséről az egyéni képességek figyelembevételével, segítik a rászoruló gyermekek felzárkóztatását, valamint a gyermekek beilleszkedését az óvodai közösségbe. Az óvodai felvétel 1. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik 2. Óvodába a 3. életévét betöltött, szobatiszta, gyermek vehető fel 3. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, melynek körzetében lakik, illetőleg, ahol szülője dolgozik 4. Az óvodai felvétel bármikor kérhető 5. A felvételről, átvételről, a tagintézmény-vezető dönt A kötelező felvétel esetei 1. A gyermek lakóhelye, tartózkodási helye az óvoda körzetében van és óvodaköteles (az 5. életévét betöltötte) 2. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű gyermek 3. Akinek felvételét a Gyámhatóság kezdeményezte 4. Aki a Gyermekvédelmi törvény értelmében napközbeni ellátásra jogosult A kötelező óvodai nevelés alól a szülő írásbeli kérelmére megfelelő indokkal (családi körülmények, képességének kibontakoztatása, sajátos helyzet) a tagintézmény-vezető felmentést adhat. Az óvodai elhelyezés megszűnése 1. Ha a gyermeket másik óvoda átvette 2. Ha a szülő írásban jelezte, hogy a gyermek kimarad 1

2 3. Fizetési hátralék miatt az eredménytelen felszólítás és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedése napján 4. Aki kötelező óvodai nevelésben részesül, annak nem lehet térítési díj hátraléka miatt az elhelyezését megszüntetni, ebben az esetben megoldás hiánya esetén étkeztetésben nem részesül 5. A gyermeket felvették az iskolába II. A HÁZIREND ELKÉSZÍTÉSE A házirendet az óvodavezető készíti el, a nevelőtestület fogadja el, a szülői közösség képviselője pedig egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, és lép hatályba. III. AZ ÓVODA MUNKARENDJÉVEL ÉS ÉLETÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK Az intézmény nyitva tartása: 1. Nevelési év: szeptember 1-jétől, augusztus 31-ig. 2. Szorgalmi időszak: szeptember 1-jétől, május 31-ig. 3. Téli szünet: a Karácsonyi Ünnepkörben 5 munkanap. 4. Nyári zárás időpontja: évente egy hónap. Minden naptári év február 15-ig írásban tájékoztatjuk a szülőket a pontos dátumról. 5. Nevelés nélküli munkanapok: Az intézmény évente öt munkanapot vehet igénybe (a Kt. tv. értelmében) melyről azt megelőzően 7 munkanappal írásban tájékoztatjuk a szülőket. Napi nyitva tartás: Reggel 7.00-tól, délután ig, ötnapos munkarendben, hétfőtől-péntekig. A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje: A gyermekek óvodai tartózkodásának időtartama rendszeresen a napi 10 órát meghaladja, az már a gyermek számára megterhelő, fárasztó, ezért ennél rövidebb idejű óvodai tartózkodást javasolunk. A gyermekek érkezésének és távozásának rendje (ajánlás) A szülők gyermekeiket a nyitva tartási idő alatt bármikor behozhatják és hazavihetik, ha az óvodai tevékenység zavarása nélkül a következő szabályok betartása és tiszteletben tartása mellett teszik: Az óvoda nevelőtestülete kéri és ajánlja, hogy a gyermekeket szüleik 8.15-ig hozzák be az óvodába, mivel csak ebben az esetben tudunk a gyermekek rendszeres fejlesztéséért felelősséget vállalni. 1. Kérjük, hogy a gyermekeket minden esetben átöltöztetve, a csoportszoba ajtajába kísérjék be és adják át az óvónőnek, távozáskor az óvónőtől kérjék ki, mert csak ebben az esetben tudunk a gyermekekért felelősséget vállalni. 2. Gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki az óvoda kapuján. 3. Az óvoda főbejárata reggel 9.00-ig nyitva van, 9.00-tól ig a gyermekek biztonsága miatt zárva tartjuk. 4. A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermeket kiskorú testvérrel vagy az óvodapedagógusok számára ismeretlen személlyel hazaengedjék, az írásos engedélyt a szülőknek kell átadni az óvónőnek, legkésőbb az aktuális nap reggelén. 2

3 5. A szülők válása esetén csak a bírói ítélet szerint a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőnek adható ki a gyermek. 6. Gyermekek elhelyezési határozat nélkül az óvónő köteles mindkét szülőnek kiadni a gyermeket. 7. Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület. 8. A szülő rendkívüli akadályoztatás esetén (betegség, baleset, egyéb nem várt események) az óvoda a jelzést követően megteszi a megfelelő intézkedéseket. 9. Ha a gyermekért érkező szülő nem cselekvőképes (alkoholos befolyásoltság, kábítószer hatása alatt álló, stb.) a gyermeket nem viheti el az óvodából. Ilyen esetben értesítjük a másik szülőt vagy a gyermek egyéb hozzátartozóját, ha ez nem lehetséges, intézkedünk a gyermek biztonságba helyezéséről (átmeneti gyermekotthoni elhelyezés). Többszöri előfordulás esetén a gyermekvédelmi felelős megteszi a szükséges jelzést a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyi családsegítője felé Az étkeztetés rendje az óvodában: A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezését az óvoda biztosítja, mely élelmiszerekből az ételmintát 72 órán át megőrizzük (ÁNTSZ előírás). Nem etikus a többi gyermekkel szemben, és az óvoda tisztántartását is akadályozza, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert fogyasztanak (Túró Rudi, sütemény, csokoládé, stb.). Az óvodai étkezések időpontjai: Tízórai: 9.00 Ebéd: Uzsonna: Étkezési térítési díjak befizetése: BÁNK: A befizetés készpénzben, havonta, utólag történik, minden hónap 15-ig előre megjelölt napon reggel 7.30-tól 9.00 óráig az óvodában. TOLMÁCS: Az élelmezésvezető kiírása alapján, minden hónap 15-ig előre megjelölt napon a napközi melletti irodában. Étkezési térítési díj támogatásban részesülhet: % étkezési térítési díj támogatásban részesül minden 3 és több gyermekes család, valamint az orvosilag igazolt tartósan beteg gyermek % étkezési térítést kap az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A szülőnek a kedvezményre való jogosultságát nyilatkozattal, ill. határozattal kell igazolnia. Étkezéssel kapcsolatos tudnivalók: BÁNK:Hiányzás esetén az étkezések lemondhatók minden nap telefonon vagy személyesen, reggel 9.00 óráig. Gyermekek gyógyulása esetén ugyanez a teendő. A lejelentés és bejelentés 24 óra múlva lép életbe. A teljes hét lejelentésére az előző héten, csütörtökön ig van lehetőség. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülőnek a térítési díjat ki kell fizetnie. Az óvodai alapszolgáltatásból nem zárható ki az a hiányzásból visszatérő gyermek, akinek nincs előzetesen megrendelve az étel, 8-12 óráig részt vehet az óvodai nevelésben. 3

4 TOLMÁCS: Lemondás előző nap óráig. Az óvoda helyiségeinek használati szabályai: 1. Külső látogatót csengetésre engedünk be az épületbe, akit a dajka a vezetőhöz kísér. Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában. 2. Az óvoda helyiségeit (az óvodai dolgozók részére fenntartott helyiségeken kívül) csak az ott dolgozók, az oda járó gyermekek és szüleik illetékesek használni. 3. Csoportszobában szülő csak cipőcsere után, az engedélyezett napokon tartózkodhat (nyílt nap, ünnepélyek stb.). 4. Az óvoda melegítőkonyhájába idegeneknek belépni tilos! 5. Alkalmanként a tagintézmény-vezető engedélyével más személyek is használhatják az erre kijelölt helyiséget. 6. Az óvoda helyiségeit egyéb célokra, mint a gyermekek életével kapcsolatos óvodai események, használni nem szabad! 7. A helyiségek használója az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az óvoda egészségvédelmi szabályai: A gyermek ruházata az óvodában: 1. Jellemezze praktikusság, kényelem (könnyen le és felvehető legyen), tisztaság, rétegesség. 2. Az átöltözéshez tartalék ruha és alsónemű szükséges. 3. Legyen a gyermeknek tornafelszerelése, váltócipője. 4. Jó, ha a ruhadarabokat a gyermek jelével ellátják. Távolmaradás igazolása: Kérjük a szülőket, hogy a nevelési év alatt a gyermek bármilyen távol maradását szíveskedjék bejelenteni. 1. Egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben a csoportvezető óvónők engedélyezik. 2. Három napon túli hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát, melyet a szülő kötelessége átadni az óvónőnek. 3. Az óvodából betegen kiadott gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. 4. Tanköteles korú (5 éves) gyermek hiányzását indokolt esetben, csak a tagintézményvezető engedélyezheti. Ha az 5 éves korú gyermek az óvodából hétnél több napot van igazolatlanul távol, s az óvodavezető a szülőt írásban figyelmeztette a következményekre, sikertelenség esetén a jegyzőt értesíti. 5. Ha a gyermek nem tanköteles és tíznél több napot van az óvodából igazolatlanul távol, az óvodai elhelyezése megszűntethető A gyermekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok: Az orvos által igazoltan folyamatos gyógyszerszedésre szoruló gyermek létfenntartásához szükséges gyógyszerek beadását vállaljuk. Minden egyéb esetben a beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek behozatala az óvodába a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. A nevelési év alatt a háromnapos hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ előírása szerint kötelező. Fertőző betegség esetén a szülőknek bejelentési kötelezettsége van. Az óvodások évente egyszeri kötelező szűrővizsgálatát az óvoda szervezi meg, melyet a védőnő és az óvoda gyermekorvosa végzi el. Amennyiben szülő gyermeke fejében élősdit észlel, kérjük, jelezze, hogy a többi gyermek érdekében a szükséges intézkedést megtehessük. Ezeket az eseteket kellő tapintattal, a gyermek 4

5 személyiségjogainak tiszteletben tartásával kezeljük. A közösség érdekében gyermeküket panaszmentesen, védőnői igazolással hozhatják újra az óvodába. Az óvoda tisztán tartása érdekében kérjük, hogy a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert (gyümölcs, csokoládé, péksütemény stb.) ne fogyasszon. Az óvoda területére állatokat behozni nem szabad! Az óvoda egész területén dohányozni, és szeszes italt fogyasztani TILOS! TOLMÁCS: Kedd, csütörtök gyümölcsnap! Igazolatlan hiányzások és következményei: Megszűnik az óvodai elhelyezés: 1. A gyermek az óvodai foglalkozásokról igazolatlanul tíz napot van távol, s erről a szülőt két alkalommal írásban értesítjük, s felhívjuk figyelmét az igazolatlan hiányzás következményeire. 2. A szülőnek fizetési hátraléka van, a szülő eredménytelen felszólítása után, és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata következtében, amennyiben a gyermek nem óvodaköteles. Az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgok bevitelének szabályai: 1. A beszoktatós gyermek otthonról behozhatja kedvenc játékát, mely számára érzelmi biztonságot jelent, s a többi gyermek számára sem balesetveszélyes (plüss állatok, kisebb értékű autó, esetleg könyv) 2. Értékes játékok behozatala az óvodába nem megengedett, mivel azokért kártérítési felelősséget nem vállalunk. 3. A gyermekeknek nem ajánlott a gyűrű, nyaklánc, karkötő viselése, a fülbevaló elvesztéséért sem vállal az óvoda felelősséget. 4. Az óvodába a roller, kerékpár, szánkó csak a szülő saját felelősségére hozható be, mert a megőrzést nem tudjuk biztosítani. Együttműködés: IV. A SZÜLŐK ÉS AZ ÓVODA Annak érdekében, hogy gyermekeinket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Fontos a közös nevelési elvek kialakítása a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve a tagintézmény-vezetőt, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A szülőknek lehetőségük van rá és igénylik is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. Fórumok: 1. Szülői értekezletek, 2. Az óvónőkkel történő, rövid, esetenkénti megbeszélések, fogadóórák. 3. Nyíltnapok, közös rendezvények Kapcsolattartás: Kérjük Önöket, hogy se a gyerekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarhatja közben a nevelés folyamatát. Telefonon is csak 11 óra után indokolt esetben hívják ki az óvónőt a csoportból. Gyermekükkel kapcsolatos információt csak az óvónőktől vagy a 5

6 tagintézmény-vezetőtől kérjenek. V. A GYERMEKI ÉS SZÜLŐI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK AZ ÓVODÁBAN A gyermek jogai az óvodában: 1. A gyermeknek joga, hogy az óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 2. Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, védelmet biztosítsanak számára fizikai és lelki erőszakkal szemben. Nem vethető alá testi fenyítésnek, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. 3. Joga, hogy képességeinek, érdeklődésének adottságainak, tehetségének megfelelő neveltetésben részesüljön. 4. Számára az ismereteket tárgyilagosan és többoldalú módon közvetítsék. 5. Személyiségi jogait, személyiségének szabad kibontakoztatási jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát korának megfelelően tiszteletben tartsák. 6. Egyenlő bánásmódhoz való jogát, hátrányos megkülönböztetés nélküli nevelésre való jogát méltányolják. 7. Állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, s életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményeihez forduljon segítségért. 8. A család anyagi helyzetétől függően, a törvényben meghatározott feltételek szerint a szülő kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. 9. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 10. Korának megfelelően véleményt nyilváníthasson. 11. Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák. 12. Jogait törvényes képviselője útján gyakorolhassa a jogszabályban meghatározottak szerint. A szülő jogai és kötelességei 1. A szabad intézményválasztás joga 2. Az óvodai alapszolgáltatás igény szerinti igénybevétele 3. A pedagógiai programhoz kapcsolódó ingyenes szolgáltatások igénybevétele 4. Az ismeretek tárgyilagos és többoldalú módon való megközelítése az intézményben 5. A hit- és vallásoktatás igény szerinti megszervezésének lehetővé tétele 6. Joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programját, házirendjét 7. Gyermeke fejlődéséről részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon 8. Írásbeli javaslatát az intézményvezető megvizsgálja, és arra érdemi választ kapjon (30 napon belül) 9. Kérhesse, hogy gyermeke a nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen foglalkozás megszervezését kezdeményezze (az e szolgáltatásokon való részvételhez kérhető legmagasabb pénzösszeget a szülői közösség határozza meg). 10. A nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen óvodai foglalkozásokon. 11. Részt vegyen a szülői képviselők megválasztásában. 12. Kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, és közreműködjön annak tevékenységében. 13. Személyesen vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. 6

7 A szülő kötelességei 1. Biztosítsa gyermeke részvételét az óvodai nevelésben 5 éves kortól 2. Megtegye a szükséges intézkedéseket a gyermeke jogainak érvényesítése érdekében 3. Megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért 4. Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal 5. Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, a közösségi élet magatartási szabályinak elsajátítását 6. Kötelessége az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartani. A szülői kötelességmulasztás következményei Az óvoda tapasztalatai illetve megítélése alapján, amennyiben a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelességeit teljesíteni, akkor az óvoda törvény által előírt kötelessége jelezni a gyermekek érdekében: 1. Javaslat szakszolgálat igénybevételére, pl. iskolaérettség megállapításához 2. A jegyző felé igazolatlan mulasztások esetén (5 éves kortól), iskolaérettség megállapításánál 3. Hatósági intézkedés kezdeményezése gyermekbántalmazás, súlyos elhanyagolás vagy egyéb más súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén, a területileg illetékes Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyi családsegítője felé. A szülői közösség jogai: 1. Figyelemmel kísérni a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja az óvodavezetőt, a tagintézmény-vezetőt és a nevelőtestület, szükség esetén a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját 60 %- át érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a tagintézmény-vezetőtől, illetve az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. Az adatkezelés az óvodában: A gyermekekkel, szülőkkel kapcsolatos információkat az óvoda titkosan kezeli. A Közoktatási törvényben meghatározott adatokat kell nyilvántartani az intézményben (gyermek neve, születési ideje, helye, állampolgársága, állandó és ideiglenes lakcíme, telefonszáma, szülők neve, telefonszáma, a gyerek fejlődésével kapcsolatos adatok, a gyermekbalesetekre vonatkozó adatok, a gyermekvédelmi nyilvántartás adatai). Az adatok továbbíthatók: a fenntartó, pedagógiai szakszolgálat, iskolaköteles gyermek esetében az iskola felé, a bíróság, rendőrség, ügyészség, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat felé. Személyes adat akkor közölhető, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárul. A jogorvoslat rendje: A szülő jogorvoslati kérelmében hivatkozhat a házirendre, ha az óvoda döntése ellentétes a házirenddel. A nevelési-oktatási intézmény vezetője a gyermekekkel kapcsolatos döntéseit a jogszabályban meghatározott esetben és formában, írásban közli a szülővel. A szülő a döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat felül bírálati kérelemre (egyéni érdekvédelemre hivatkozás) vagy törvényességi kérelemre/jogszabálysértési hivatkozás/hivatkozással. A fenntartó képviselője hoz másodfokú döntést a törvényességi kérelem, illetve az óvodai felvételekkel és kizárással kapcsolatosan benyújtott felül bírálati kérelem tekintetében. 7

8 V. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 1. A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt, ha a nevelésoktatás működtetése nem biztosítható vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna /szükséges a fenntartó egyetértése, ha ez nem lehetséges, a fenntartó haladéktalan értesítése/. 2. Bombariadó és egyéb rendkívüli esetben /tűz, csőtörés stb./ elsődleges feladat a gyermekek biztonságba helyezése, az intézmény kiürítése a tűzriadó tervben rögzítettek szerint. Az óvoda óvó-védő előírásai 1. A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, így ha a szülő az óvodában gyermekét a pedagógustól átvette, a továbbiakban teljes felelősséggel felel annak testi épségéért. 2. Az óvodán kívül szervezett foglalkozások, kirándulások csak abban az esetben szervezhetők, ha ahhoz a szülők aláírásukkal hozzájárulnak. 3. A gyermekeknek az óvónők életkoruknak megfelelő, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat ismertetik a nevelési év megkezdésekor, udvarra menetel előtt, kirándulások alkalmával, csoportszobai foglalkozásokon. Kérjük a szülőket a szabályok közös foganatosítására és betartására: Szúró, vágó eszköz használata. Az óvoda helyiségeinek használata, rendkívüli eseménykor a menekülési útvonal rendje. Az óvoda környékére vonatkozó közlekedési szabályok. Feladatok a gyermekbalesetek megelőzésének érdekében 1. A szülő gyermekét átöltöztetés után az óvónőnek adja át. 2. A gyermek egyedül nem jöhet óvodába, még a kaputól sem!. 3. Délutáni udvari élet esetén a szülő menjen oda a pedagógushoz, vegye át gyermekét és így távozzanak az óvodából. 4. Gyermek az udvaron egyedül nem tartózkodhat, a mászókát, csúszdát és egyéb veszélyes eszközöket felnőtt felügyelete nélkül nem használhat. 5. A szülők gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják a balesetek elkerülése érdekében. 6. Ha a szülő olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az óvodában, amely megrongálódott, vagy balesetveszélyt hordoz, azonnal jelezze az óvónőnek, ill. a tagintézmény-vezetőnek. 7. Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak változásait, szíveskedjenek bejelenteni az óvoda vezetőjének, vagy a csoportos óvónőnek, hogy baleset, vagy betegség esetén azonnal értesíteni tudjuk Önöket. 8. Baleset esetén értesítjük a szülőket és biztosítjuk a gyermek szükséges orvosi, szakorvosi ellátását, vagy indokolt esetben hívjuk a mentőszolgálatot. 9. A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzeteket teremthet /pl. papucs/. 10. Testnevelés foglalkozásokon a gyermekek a balesetveszély elkerülése érdekében csak erre alkalmas felszerelésben vehetnek részt /tornaruha, csúszásmentes talpú, biztonságos tornacipő/. VI. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYOK 8

9 1. A házirendet nyilvánosságra kell hozni. A fenntartó által jóváhagyott házirendet a tagintézmény-vezető ismerteti a szülőkkel, amit a szülők aláírásukkal igazolnak. 2. Az elkészült és jóváhagyott házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 3. A csoportszobák előterében a házirend egy példánya mindig megtalálható. 4. A házirend módosítását a jogszabályi változás illetve szülői kezdeményezés is szükségessé teheti. A házirendet ennek megfelelően felülvizsgáljuk. 5. A házirend betartását illetve betartatását az intézmény vezetője ellenőrzi. Köszönjük, hogy óvodánk házirendjéhez alkalmazkodva segítik nevelő-fejlesztő munkánkat! Tolmács, augusztus 29. 9

10 A HÁZIREND LEGITIMÁCIÓJA A Tolmács-Bánk Óvoda, és a Törpe Tagóvodája Házirendjét az óvodák Nevelőtestülete év augusztus hó 29. napján elfogadta. Tolmács, augusztus 29. Hámori Imréné intézményvezető Laczkovszkiné Homolya Zsuzsa tagintézmény-vezető A Tolmács-Bánk Óvoda, és a Törpe Tagóvodája Házirendjét a Szülői Munkaközösség év szeptember hó 15. napján megtárgyalta, véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett, elfogadását javasolta. Tolmács, Bánk, szeptember 15. Gálné Székely Angéla Temesváriné Bognár Mária SZMK elnök A Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodája Házirendjét Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete év október hó napján tartott ülésen jóváhagyta. Ivanics András polgármester A Tolmács- Bánk Óvoda Házirendjét Tolmács Község Önkormányzatának Képviselőtestülete év október hó napján tartott ülésen jóváhagyta. Hajnis Ferenc polgármester 10

11 11

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben