KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 17-i ülésére Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! tól hatályos az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Áht.) érintő jogszabályváltozások eredményeként megszűnt az Önkormányzatok számára előírt koncepció alkotási kötelezettség. A évi költségvetési rendelet megalapozott előkészítése érdekében mégis szükségesnek látszik a jövő évi költségvetést érintő koncepcionális irányelvek megfogalmazása, a jövő évi fejlesztési célok meghatározása, a prioritások rögzítése. A koncepció alkotásnak a korábbi években sem volt szabályozott formai és tartalmai kerete, jelenlegi a már ismert kötelezettségvállalások, a jövő évi központi költségvetési törvényjavaslat és azt megalapozó törvényjavaslatra tekintettel, az intézményvezetők által jelzett igények figyelembevételével került összeállításra. Kistarcsa Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetési koncepcióját alapvetően befolyásolja a évi központi és azt megalapozó jogszabályi változások pontos ismeretének hiánya. Az előterjesztés Magyarország évi központi költségvetéséről szóló T/1794 számú törvényjavaslat ill. a Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/2141. számú törvényjavaslatban foglalt adatok alapján, és a már kihirdetett ágazati jogszabályok jövő évtől hatályos változásaira tekintettel került összeállításra. Az előterjesztés készítésének időpontjában a koncepcionális elvek pontos kialakításához szükséges konkrét finanszírozási adatok még nem állnak rendelkezésre. Az előterjesztés általában a jövő évi költségvetési rendeletalkotás fő irányelveként a működési költségek kis mértékű csökkentését, az egyes kötelező és vállalt feladatok ellátásában, legfeljebb azok kiadási előirányzatainak szinten tartását határozza meg. Az önként vállalt feladatok jelen előterjesztésben ismertetett évi várható kiadásaira és bevételeire tekintettel szükséges megerősíteni a feladatellátásra vonatkozó évi szándékot, új önként vállalt feladat ellátására vonatkozóan az előterjesztés nem tartalmaz javaslatot. 1

2 A évihez hasonló, nagy átrendeződés (lsd. közoktatásban, a szociális és az igazgatási ágazat) az önkormányzati feladatellátást érintően nem várható, ezzel együtt a feladatfinanszírozási rendszerben néhány új elem került beépítésre, mely összességében forráselvonást jelent a korábbi év(ek)hez képest, ezzel párhozamosan a kivethető helyi adók köre bővül, ezáltal teremtve lehetőséget a kieső források pótlására. I. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló T/1794 számú törvényjavaslat törvényjavaslatban megfogalmazott, önkormányzatot érintő főbb változások: Idézet tv. javaslat mellékletéből az önkormányzati alrendszert érintően: Az önkormányzati alrendszer hiánya fokozatosan csökken, majd megszűnik az időszak végére. A központi költségvetéstől kapott támogatások csökkennek, mivel a segélyezésre nyújtott források mérséklődnek a közmunka programra szánt források növekedésével és a fokozott helyi önkormányzati felelősségvállalással összhangban. Folytatódik a közmunka dinamikus felfutása a segély helyett munka elvének érvényesítésének megfelelően. A költségvetés 2018-ig az összes, ma még foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülő polgár közmunka révén való aktivizálására teremti meg a lehetőséget. Önkormányzatok adósságkonszolidációját érintően a központi költségvetési javaslat tartalma: évben is tervezésre kerül. Célja azonban megváltozott. Míg 2014-ben alapvetően a február 28-áig lezajlott önkormányzati adósságkonszolidációban érintett, kis összegű adósságügyletek előtörlesztését szolgálta, és csak kisebb mértékben az adósságrendezési eljárás alatt lévő önkormányzatok eljárásának lezárását követő konszolidációt, addig ben már csak ezen utóbbi cél érdekében lett betervezve az előirányzat. Ennek megfelelően összege is jóval kevesebb. Önkormányzatot megillető átruházott bevételek köre 2015-ben: A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni a települési önkormányzat által beszedett személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. A települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a, a környezetvédelmi, természetvédelmi felügyelőség által a települési önkormányzat területén a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 252. (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a, a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 2

3 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a. A személyi juttatásokat érintően nincs érdemi változás a évi törvényjavaslatban az alábbi mutatók szerint kalkulálhatunk: - a köztisztviselői illetményalap forint, - a közalkalmazotti bérek vonatkozásában a pedagógusokat érintően várható újabb béremelés (2015. szeptemberétől), melynek forrását a évi állami támogatási rendszer várhatóan biztosítja. - a közalkalmazottak illetménypótlék-számítási alapja forint, - a közszolgálati tisztviselők éves béren kívüli juttatására továbbra is bruttó forint/fő/év összegben tervezhető. - A minimálbér összege és a kötelező garantált bérminimum összege várhatóan emelkedik (korábbi évek tapasztalata alapján), azonban ennek pontos összegét rögzítő Kormány rendelet december 2. felében kerülhet kihirdetésre. Jelenlegi ismereteink szerint évben a központi költségvetésből - a pénzbeli szociális ellátásokhoz történő hozzájárulásokon kívül - az idei évi szintnek megfelelő forrásokra számíthat az Önkormányzat és amennyiben új saját forrásokat nem tár fel, új adónemet nem vezet be vagy a már bevezetett adónem(ek) vonatkozásában adómértéket nem emel, úgy a évhez hasonló nagyságrendben állnak rendelkezésére a kötelező és önként vállalt feladatok forrásai. A évi költségvetést megalapozó helyi adórendeleteink adómérték emeléssel nem számolnak, így a 2015.évben az előirányzatok 2014.évi eredeti előirányzatoknak megfelelő szinten kerülhetnek tervezésre. A kiadások nagyságrendje várhatóan az alábbi tényezők hatására növekszik: II. A koncepció megalkotásakor ismert nehézségek: 1. Önkormányzati pénzbeli ellátások rendszerének átalakítása: A szociális segélyezési rendszerben Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/2141. számú törvényjavaslata szerint az alábbi változások várhatók március 1-jétől: a járási hivatal hatáskörébe kerül az aktív korúak ellátása. A lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás, méltányossági ápolási díj, óvodáztatási támogatás jelen formájában megszűnik és az önkormányzati segély is átalakul. A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez; a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, a gyógyszer-kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások így különösen betegséghez, 3

4 halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. A települési önkormányzat a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatáshoz legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéig kaphat támogatást. A helyi adókról szóló évi C. törvény az alábbiakkal egészül ki: A helyi iparűzési adóból származó bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele, amelyet különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használhat fel. Fenti változásokra tekintettel a költségvetésben a szociálpolitikai ellátások rendszerét (települési támogatás) újonnan kell kialakítani az újonnan kialakított rendszerhez szükséges forrásokat saját erőből kell biztosítani, tehát a kapcsolódó kiadások nagyságrendjét minden bizonnyal a évi eredeti előirányzatot meghaladó mértékben szükséges tervezni. (A hatályos jogszabályok alapján biztosított ellátások éves várható összege 21 millió Ft.) 2. Adósságszolgálat (tornaterem fejlesztési hitel) várható kiadásai: A Simándy Iskola tornatermének - állami támogatás kiegészítéssel megvalósítandó - bővítésére vonatkozóan igényelt fejlesztési hitel ( eft) felvételére vonatkozó szerződéskötés még nem történt meg. Amennyiben tárgyév decemberben a Kormány hozzájárulásáról szóló határozat kihirdetésre kerül, a évi kamat és tőketörlesztés együttes összege eft-ra prognosztizálható. 3. KIVÜ Kft. által ellátott hulladékgyűjtés közszolgáltatásnak a rezsicsökkentés hatására kialakult forráshiánya- várható veszteség szükséges pótlása A saját tulajdonú nonprofit Kft. a rezsicsökkentés eredményeként befagyasztott díjtételek mellett rövid távon jelentős összegű veszteséget prognosztizál a hulladékszállítási tevékenységéhez kapcsolódóan. Amennyiben a hulladékszállítás díjtételeinek emelésére legkésőbb a cég első negyedévi munkájáról/gazdálkodásáról szóló beszámolója határidejéig nem nyílik lehetőség, bizonyosan szükséges a Kft. által kimutatott veszteségnek megfelelő összegben tulajdonosi kompenzációt biztosítani a feladatellátás fenntartása érdekében. A biztonságos tervezés érdekében indokolt céltartalék képzése a fenti célra, legalább 15 millió Ft nagyságrendben. Fentiek egyidejűleg azt is jelentik, hogy a működéshez szükséges kiadások biztosításához szükségessé válik a évi várható maradvány egy részének működési felhasználása. III. A finanszírozott feladatok áttekintése: A költségvetési irányelvek meghatározásához a évi CLXXXIX. törvényt (Mötv.) minden esetben szükséges alapul venni. A Mötv 13. (1) alapján helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 4

5 kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovarés rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelők, őstermelők számára jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. A Mötv-ben nevesített helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013.évtől. A jétől hatályos Mötv (2) bekezdés alapján a támogatás biztosítása az alábbi szempontok figyelembe vételével történik: a) takarékos gazdálkodás; b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele; c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. (3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. (4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell az önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. A Mötv (1) bek. alapján a feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az önként vállalt, az állam által prioritásként kezelt feladatok finanszírozására az állam támogatást biztosíthat az önkormányzatoknak. Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható. Az önként vállalt feladatok a kötelező feladatellátást nem veszélyeztethetik. III. 1. Önként vállalt feladatok főbb jellemzői: Az önként vállalt feladatként teljesített jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évi XXVII. törvény alapján állami feladatként került rögzítésre jétől. Az 5

6 Önkormányzat az állami feladatot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás alapján végzi, éves támogatásért. A feladatellátáshoz évente saját forrás kiegészítés is szükséges az alábbi mértékben: évi teljesítés adatok éves terv adatok Összes működési kiadás Intézményi saját bevétel Állami támogatás Önkormányzat saját forrásból biztosított kiadása , , , , , , , ,- Amennyiben a feladatellátás 2015-ben is folyamatos, úgy annak kiadásaihoz a évi mértékű saját forrás szükséges (2,8 millió Ft). A mezei őrszolgálat évi kiadásai várhatóan 2,9 millió Ft összegben tervezhetőek, a kapcsolódó állami támogatás éves mértéke 1080 eft. A civil szervezeteknek biztosított támogatások rendszerét, mind a támogatások igénylése, kiutalása, mind lehetséges költségcsökkentés érdekében indokolt felülvizsgálni. Az Önkormányzat ill. Városi Művelődési Ház által évek óta megrendezésre kerülő kiemelt rendezvényeinek kiadásainak (Böllérfesztivál, Kistarcsa Napok) további emelése nem indokolt. Cél, hogy a rendezvényekhez kapcsolódó EU-s források hatékony felhasználásával párhuzamosan az Önkormányzat saját forrásból biztosított kiadásai a évihez képest ne növekedjenek. III. 2. Kötelező feladatok főbb kiadásai A közoktatás új alapokra helyezése történt meg az általános iskolai nevelés feladatának állami átvételével, az önkormányzatok - mint működtetők- által kötelezően finanszírozandó kiadásainak köre a évben Iskola működtetéshez tervezett eredeti kiadási előirányzatoknak megfelelő nagyságrenddel kalkulálható a 2015.év vonatkozásában is.( 29 millió Ft) A gyermekétkeztetés kötelező önkormányzati feladatát a Városi Óvoda biztosítja egy főzőkonyha fenntartásával, mind az iskolai, mind az óvodai étkeztetés vonatkozásában. A feladatellátáshoz szükséges kiadások csak abban az esetben tarthatóak a évi költségvetésben tervezett mértékben, amennyiben az étkezési térítési díjakra vonatkozóan előterjesztett rendeletmódosítást a Képviselő-testület jóváhagyja. A 2014-től alkalmazott állami finanszírozási logika - mely az elvárt bevételeket és az elismert kiadásokat állítja szembe-, a gyermekétkeztetés vonatkozásában elegendő forrást biztosított a feladatellátáshoz. (várható éves kiadás összege 120 millió Ft) A jövő évi koncepció előterjesztett tartalma alapján az Önkormányzatnak szándékában áll az uszodai szolgáltatást továbbra is biztosítani, tekintettel arra, hogy annak fenntartása nem kizárólag önként vállalt feladat, hanem a mindennapos testnevelés követelményeinek kiszolgálása érdekében az általános iskolai órarendszerű oktatásnak is helyszíne, tehát kötelező feladatellátáshoz is kötődik. (éves várható kiadások összege 64 millió Ft) Az utak, hidak, gyalogjárdák fenntartására szánt kiadásai keretösszegek vonatkozásában a szándék, hogy azok lehetőség szerint ne haladják meg a évi eredeti előirányzatok mértékét.(20 millió) 6

7 IV. Szerződésés kötelezettségvállalások felülvizsgálata: 1. A kötelező feladatként biztosítandó belső ellenőrzés ellátását Kistarcsa Város Önkormányzata évek óta megbízási díj ellenében, egy fő belső ellenőrrel látta/látja el évben szakmai és költséghatékonysági szempontokra is tekintettel indokolt a korábbi gyakorlaton változtatni, miután a különböző tárgyú ellenőrzések olyan szerteágazó szaktudást igényelnek, melyet egy személy szinte képtelen elsajátítani és ezáltal vizsgálatait minden esetben hasznosítható javaslatokkal lezárni. ( megbízásból eredő éves kötelezettség 1200 eft+ 324 eft járulék) 2. Az ügyvédi tevékenységről szóló átalánydíjas szerződés módosítása érdekében indokoltnak tűnik a Mátrai Ügyvédi Irodával való tárgyalások kezdeményezése a költségcsökkentés érdekében és a szakmai szempontok együttes érvényesítésével párhuzamosan. (szerződésből eredő éves várható kiadás eft) 3. A csecsemővíz biztosítás feltételrendszerének, az ingyenes palackos vízzel ellátott korcsoportoknak a felülvizsgálata legkésőbb a évi költségvetési rendelet benyújtásáig indokolt a lehetséges költségcsökkentés érdekében. (éves várható kiadások bruttó összege 2014-ben 7000 eft.) 4. A médiaszolgáltatókkal (Szilas Tv, Régió Plusz Tv) fennálló szerződések felülvizsgálata a megnövekedett szolgáltatói tartalommal párhuzamosan legkésőbb a évi költségvetési rendelet benyújtásáig szükségessé válik.( 2 szerződésből eredő éves fizetési kötelezettség összege eft) Az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői által a jövő évi tervezéshez kapcsolódóan benyújtott javaslatok az előterjesztés mellékleteként olvashatóak, ezek közül a létszámbővítésre vonatkozó igények koncepcionálisan nem támogathatóak, kizárólag abban az esetben amennyiben az állami támogatás a létszámbővítés indokolt kiadásait finanszírozza (Városi Óvoda). A közüzemi díjak kiadásainak meghatározásánál az alábbi tényeknek köszönhetően csökkenő mértékben tervezhetünk: földgáz: közbeszerzésnek köszönhetően 16,6 Ft/m3 összeggel csökkentek az energia árak, ami eft/év költségcsökkenést eredményez önkormányzati szinten; villamos energia: napelemek üzembe helyezésével kw/év mennyiséggel csökken a felhasznált energia, ami 600 eft/év költségcsökkenést eredményez önkormányzati szinten. A működési kiadások és bevételek egyenlegének prognosztizált szintjét az 1. számú melléklet tartalmazza. Az un. Stabilitási tv. (2011. évi CXCIV. tv.) hitelfelvételi lehetőséget szűkítő rendelkezései alapján, működési célra kizárólag likvid hitel vehető fel. A hivatkozott rendelkezés jelentősen korlátozza a hiány pótlására rendelkezésre álló lehetőségeinket. Fegyelmezett gazdálkodás mellett - a feltételezhetően rendelkezésre álló idei tartalék maradványának felhasználásával-, pótolható a várható hiány, amennyiben az Önkormányzat a évi szinten, mértékben akarja a kötelező és vállalt feladatokat biztosítani. A fent ismertetett tényezők és forráslehetőségek együttesen szükségessé teszik az Önkormányzat valamennyi szervezeti egységénél, önállóan működő és 7

8 gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervénél valamint gazdasági társaságánál a további tartalékok feltárását, a kiadási előirányzatok átgondolt és takarékos tervezése érdekében valamennyi szerződés felülvizsgálatát, a felhalmozási feladatok átgondolt ütemezésben történő indítását. V. Beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadások évi főbb irányelvei Felhalmozási, beruházási kiadások teljesítésére jelenlegi források ismeretében- csak a évi esetleges pénzmaradvány kötelezettségvállalással nem terhelt részében vagy megvalósuló ingatlan eladás illetve pályázati forrás segítségével nyílik lehetőség. A költségvetési rendelet összeállításakor a rendelkezésre álló pénzmaradvány összegére és az elérhető pályázati forrásokra tekintettel számbavételre kerülő kiemelt fejlesztések köre az alábbi: Folyamatban levő beruházások évi költségvetést terhelő kiadásainak biztosítsa: - Simándy József Általános Iskola tornateremmel történő bővítéséhez Önkormányzati hozzájárulás biztosítása - Könyvtár és Emlékhely kialakítás tanulmányterv és engedélyezési terv készítése. A tervezési munka a Magyar Államtól átvett ingatlannal kapcsolatos kötelezettség teljesítésének első lépése, és alapdokumentum egy pályázat benyújtásához. Pályázatok igénybevételével tervezett fő fejlesztések: - Útépítések 200 MFt értékben a nem eladósodott Önkormányzatoknak biztosított BM pályázattal történő megvalósítása. - Közvilágítás energiatakarékos felújítása. A pályázat önerőt nem igényel (pályázat elbírálás alatt) - VEKOP (versenyképesség javító operatív program) fejlesztések: 1. Városi Óvoda energetikai fejlesztése (Teljes költség 355 MFt) Várható önrész: 55 MFt 2. Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése 2015 (Teljes költség 90 MFt) Várható önrész: 14 MFt A pályázatok támogathatóságának kiválasztása első negyedévében történik, akkor dől el, hogy melyik lesz megvalósítható. Tervezett közterületi infrastruktúra fejlesztések: - Ifjúság tér (rendezvénytér) fejlesztése a HÉSZ elfogadását követő telekalakítás megtervezése engedélyezése, parkoló és útépítés, közvilágítás fejlesztés, csapadékvíz elvezetés, térrendezés megtervezése és ütemezett megvalósítás I. ütemének kivitelezése. - Deák Ferenc u. elején gyalogátkelőhely kialakítása a tervezés évben megtörtént, jelenleg az engedélyezés van folyamatban, tavasszal indulhat a kivitelezési munka. - Közvilágítás bővítés - Járdaépítés, felújítás Kölcsey u., Rákóczi krt. eleje, Szabadság út, Thököly u. - Térfigyelő rendszer bővítése Kápolna utcában - Simándy-ligeti játszótér kerítés építése - Forgalmi rend bevezetésével kapcsolatos táblázás - Orgona sétány felújítása - Temető kapu felújítás, kerítés építése 8

9 Tervezett vagyongazdálkodáshoz tartózó fejlesztések: - Temető mögötti terület fejlesztése év közepére várható a HÉSZ elfogadása. A korábbiakban kisajátított és a temető mögötti önkormányzati terület kertvárosias lakóterületté való fejlesztés telekalakításának megtervezése, engedélyeztetése, az alap közmű hálózat megterveztetése, engedélyeztetése. - Rendőrörs épületének hasznosítása képviselő-testületi döntés szerint (2015. második félév) - Zártkerti ingatlanok hasznosítása - Szabadság út 38. sz. alatti ingatlanok értékesítése - Búcsú-tér ingatlanrendezés - KIVÜ ingatlanának telekhatár rendezése - HÉV területrendezés-ingatlan átvétellel Pályázathoz nem köthető intézményi fejlesztések: Az egyes Intézmények által megvalósítani kívánt főbb fejlesztéseket az előterjesztéshez csatolt intézményvezetői javaslatok tartalmazzák, ezeken kívül szükséges: - Polgármesteri Hivatal környezetének fejlesztése (kerítésépítés szomszéd felé, parkoló, teresedés, informatikai fejlesztések) - Simándy Általános Iskola udvarfejlesztés, folyosóburkolat, lépcsőfelújítás - Energia felhasználás optimalizálását célzó fejlesztés az uszodában elsősorban un, TAO támogatás felhasználásával. A fentiekben összefoglalt jogszabályi változásokra tekintettel, a évi költségvetés összeállításának irányelveként a évi költségvetési koncepció elfogadását az alábbi határozati javaslat szerint kérem a Tisztelt Bizottságtól/ Képviselő-testülettől! Határozati javaslat: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg: A jogszabályok által kötelezőként megjelölt feladatok ellátásának színvonalas biztosítása elsődleges a évi költségvetés összeállításánál. Önként vállalt feladat ellátása nem veszélyeztetheti a jogszabályokban előírt kötelező feladatok ellátását. 1. Az Önkormányzat által ellátandó főbb kötelező feladatokhoz kapcsolódóan a évi koncepció az alábbi irányelveket fogalmazza meg: a) Az Önkormányzatnak évben is törvényben meghatározott módon és mértékben biztosítania kell a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását és az ehhez szükséges önerőt. A évi tényleges teljesítés adatok mértékéig szükséges fedezetet biztosítani. b) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 48/A. (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása. A feladat ellátáshoz kapcsolódó kiadások a évre tervezett előirányzattal azonos mértékben tervezhetőek. c) Az Önkormányzat a kötelező bölcsődei ellátás biztosítását évben is családi napközikkel történő szerződéskötés útján kívánja biztosítani. A évben a feladatellátásra fordított éves előirányzat a évi teljesítés adatok figyelembe vételével, azok mértékéig kerüljön tervezésre. d) A Képviselő-testület a helyi közösségi közlekedés fenntartására fordított keretösszeget legfeljebb a évi költségvetésben tervezett eredeti előirányzat 9

10 keretösszeg mértékéig biztosítja a évi költségvetés tervezése során. A feladatellátás kiadásainak felülvizsgálatára legkésőbb a évi költségvetési rendelet tárgyalásáig sor kerül. e) A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés feladatát a Városi Óvoda feladatellátásában, a évi módosított kiadási előirányzatok mértékben kívánja biztosítani a évben. f) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek által ellátott egyéb kötelező önkormányzati feladatok működési jellegű kiadásainak forrásaként- amennyiben a évi központi költségvetési törvény alapján biztosított önkormányzati feladatok finanszírozásának mértéke nem emelkedik, illetve azt jogszabály kifejezetten elő nem írja-, legfeljebb a 2014.évi eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatok mértékéig biztosít fedezetet. g) A működési kiadások csökkentése érdekében a Képviselő-testület legkésőbb a évi költségvetési rendelet tárgyalásáig felülvizsgálja az Önkormányzat számára kötelezettséget jelentő szerződéseit különös tekintettel az alábbiakra: ga) Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az ügyvédi tevékenységről szóló szerződés módosítása érdekében folytasson tárgyalást a Mátrai Ügyvédi Irodával. A szerződésmódosítás felülvizsgálatának határideje a januári rendes testületi ülés, célja elsődlegesen a kiadáscsökkentés, a szakmai szempontok egyidejű érvényesítése mellett. gb) Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező feladatként biztosítandó belső ellenőrzés ellátására kötött megbízási szerződését dr. Pellényi Lajosnéval megszünteti, egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a költségcsökkentés és a szakmai szempontok érvényesítése mellett a nettó eft összegű beszerzési korlátra tekintettel- a feladatellátás folyamatos biztosítása érdekében gondoskodjon a vonatkozó szerződés megkötéséről. h) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015.évi költségvetésben legfeljebb a 2014.évi eredeti előirányzat mértékben kívánja biztosítani a civil szervezetek támogatását, egyidejűleg úgy dönt, hogy a januári rendes testületi ülésén felülvizsgálja Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének közművelődési feladatairól szóló 35/2011. (VIII. 29.) számú önkormányzati rendeletét, az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX. 23.) számú önkormányzati rendeletet, valamint a kiemelt szervezetekkel érvényben lévő közművelődési megállapodásokat. i) Az utak, hidak, gyalogjárdák karbantartásának kiadásai a évi eredeti költségvetésben a évi eredeti előirányzat összegében kerüljenek megtervezésre. j) A Képviselő-testület a évi költségvetésben a KIVÜ Kft. által alapfeladatként - szerződésben foglaltak szerint ellátott, kötelező önkormányzati feladatok működési támogatását, a évi támogatási szinthez képest havi 200 eft összeggel növeli, a fizikai dolgozók bérfejlesztésének érdekében. k) A évi költségvetési rendelet összeállításakor koncepcionális irányelv, hogy a pénzbeli szociálpolitikai ellátások, támogatások legfeljebb a évi eredeti előirányzat 150%-t meg nem haladó mértékéig tervezhetőek, egyidejűleg a 10

11 testület úgy dönt, hogy a februári rendes testületi ülésén felülvizsgálja a vonatkozó helyi rendeletiben rögzített ellátások rendjét. 2. Képviselő-testület az önként vállalt feladatok ellátásával kapcsolatban az alábbi tervezési irányelveket határozza meg: a) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát az Önkormányzat a évben is biztosítja, legfeljebb a évi módosított előirányzatoknak megfelelő mértékben. b) A Képviselő-testület évben is működtetni kívánja a mezei őrszolgálatot, legfeljebb a 2014.évi költségvetésben biztosított módosított előirányzat mértékéig. c) A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiadásaihoz a évi eredeti költségvetési előirányzat mértékéig biztosít forrást. d) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésében a évi módosított előirányzatok nagyságrendjében kívánja biztosítani a Művelődési Ház, Sportközpont és Könyvtár szervezésében megrendezésre kerülő városi rendezvények kiadásait. Kiadás növekedés a évben az Önkormányzat önálló finanszírozásában elsőként megvalósuló un. Görhönyfesztiválhoz kapcsolódóan lehetséges. Amennyiben a évi költségvetésben jelenleg nem ismert, szabadon felhasználható többlet forrás áll rendelkezésre, úgy a rendezvényekhez biztosított kiadások mértékét - a rendezvények programjainak tartalmi bővülésével egyidejűleg-, a évre vonatkozóan rögzített előirányzatot meghaladóan engedélyezi tervezni. A rendezvények vonatkozásában a Képviselő-testület elvárása - a minőségi színvonal fenntartása mellett - az egyes eseményekhez kapcsolódó EU-s forrásból származó bevételek hatékony felhasználása és egyidejűleg az Önkormányzat saját forrásból biztosított kiadásai mértékének csökkentése. e) A Képviselő-testület legkésőbb a évi költségvetésről szóló rendelete előterjesztésével egyidejűleg felülvizsgálja az un. csecsemővíz ellátás rendszerét a költségek csökkentése érdekében, kivéve amennyiben lehetőség nyílik a Kistarcsát nem megfelelő minőségű ivóvíz okán érintő kiadások állami forrásból történő megtérítésére. 3. A személyi juttatások tervezésének irányelvei az alábbiak: a) A személyi juttatások fedezetét az Önkormányzatnál és Intézményeknél a hatályos jogszabályoknak megfelelően meghatározott illetményalap, bértábla, a kinevezési okiratok és a munkaszerződések figyelembevételével évre vonatkozóan is biztosítja a Képviselő-testület. A személyi juttatások emelkedése 2015.évben egyik önkormányzati intézmény esetében sem kapcsolódhat tartós létszám növekedéshez, kizárólag abban az esetben, amennyiben annak fedezetét a központi költségvetési törvény vagy egyéb tartós államháztartáson kívüli vagy belüli forrás biztosítja, illetve amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja. Alapelvként kell betartani, hogy az évközi ideiglenes bérmegtakarítások terhére tartós kötelezettség nem vállalható. b) Jubileumi jutalomak tervezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi 11

12 XXXIII. törvény 78. és a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 150. (l) bekezdése alapján történik. c) Az Intézmények jutalom-előirányzatot eredeti előirányzatként nem tervezhetnek, kivéve a védőnői szolgálatban dolgozó munkavállalók részére rendszeresített un. Semmelweis napi jutalom keretösszeget, melyet a évi eredeti előirányzatnak megfelelő mértékben szükséges biztosítani. d) A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. e) Béren kívüli juttatásként, a jogszabály alapján kötelező körben és mértékben tervezhető előirányzat. A kötelező juttatásokon túl a Képviselő-testület a 2015.évi központi költségvetésből érkező finanszírozási adatok ismeretében, szándéka szerint biztosítani kívánja Erzsébet étkezési utalvány juttatását az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek munkavállalói számára, 5000 Ft/fő/hó összegben. f) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezhető kiadás a közszolgálati szabályzatban szereplő anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése és Kistarcsa Város Önkormányzatának a házasságkötések lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet alapján járó díjazás ill. a teljesítményértékelés alapján biztosított béreltérítések fedezete, legfeljebb a évi módosított előirányzatnak megfelelő mértékig. 4. A dologi kiadások főbb tervezési irányelvei a következőek: a) Az energiaköltségek tervezését a évi teljesítés adatokhoz viszonyítvatekintettel a évben megvalósult energiahatékonyságot növelő intézkedésre és a közbeszerzési eljárás eredményére - csökkentett összegben szükséges tervezni. b) A dologi kiadások eredeti előirányzata a évben nem haladhatja meg a évi eredeti előirányzat mértékét, kizárólag abban az esetben amennyiben azt feladatváltozás indokolja illetve amennyiben a többlet kiadás teljesítéséhez szükséges többlet forrás rendelkezésre áll. 5. Bevételek főbb tervezési irányelvei: a) A telekadó bevételeket a hatályos önkormányzati rendeletekben meghatározott adómérték és az adózásra kötelezettek körének figyelembevételével kell tervezni. Az Önkormányzat közhatalmi bevételeiből a gépjárműadó és iparűzési adó bevételeket a 2014.évi teljesítés adatokra tekintettel, legalább a évi eredeti költségvetésben tervezett mértékig kell meghatározni a évi költségvetés forrásaként. b) Az önkormányzati és önkormányzati fenntartású intézmények egyéb saját működési bevételeit az analitikus nyilvántartások előírásai, az azt megalapozó szerződések és a jogszabályi előírások alapján kell megtervezni. c) Költségvetésben a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése előirányzat csak abban az esetben tervezhető, ha az értékesítésről a pályázati eljárás lezárásaként a Pénzügyi Bizottság vagy a Képviselő-testület a pályázat nyertesének kiválasztásával dönt. 6. Fejlesztési kiadások tervezésének fő irányelvei: A fejlesztési, beruházási célok megvalósítása érdekében elsődleges feladat a 12

13 a pályázati lehetőségek maximális kihasználása, a kintlévőségek behajtásának fokozása, vagyonhasznosítási lehetőségek maximális kihasználása A Képviselő-testület által meghatározott évi kiemelt fejlesztési célok a következőek: a) Elsődleges a folyamatban lévő fejlesztések forrásigényének biztosítása: - Simándy Általános Iskola tornaterem bővítése, - Könyvtár és emlékhely kialakítás tanulmányterv és engedélyezési terve. b) évi kiemelt fejlesztési célok pályázati forrás bevonásával: - Könyvtár és emlékhely kialakítása a volt internáló tábor területén. - Útépítések 200 millió Ft értékben a nem eladósodott önkormányzatoknak biztosított BM pályázattal történő megvalósítása. - Közvilágítás energiatakarékos felújítása. - VEKOP (versenyképesség javító operatív program) fejlesztések: Városi Óvoda energetikai fejlesztése önrésze és Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése önrésze biztosítása. - Városi Uszoda TAO támogatás kiegészítéssel megvalósítandó fejlesztése. c) A évi kiemelt közterületi ingatlanfejlesztések az alábbiak: - Ifjúság tér (rendezvénytér) fejlesztése, - Járdaépítés, felújítás Kölcsey u., Rákóczi krt., Szabadság út, Thököly u Az Intézményeknél elsődlegesen támogatott fejlesztési célok a következőek: a) Elsőbbséget élveznek a kiadások csökkentését szolgáló, az energia hatékonyságot növelő beruházások, valamint a vagyonvédelmet és a további állagromlást megakadályozó fejlesztések. b) A tervezett eszközbeszerzések közül kiemelt cél az általános iskola működtetéséhez elengedhetetlen eszközök pótlása, a gyermekétkeztetésben nélkülözhetetlen hiányzó vagy nem megfelelő eszközök beszerzése, a kötelező feladatellátás mindennapi munkafolyamatait segítő, hatékonyabbá tevő informatikai fejlesztések. 7. A évi költségvetési rendelettervezetben az előre nem tervezhető kiadások fedezete érdekében kerüljön általános tartalék keret meghatározásra, legalább a évi eredeti költségvetésben rögzített összeg 75 %-os mértékében. 8. A KIVÜ Kft. által biztosított hulladékgyűjtési közszolgáltatási tevékenységnek a központi rezsicsökkentés hatására kialakuló várható vesztesége kompenzálása és a feladatellátás folyamatos fenntartása érdekében, a évi költségvetésben 15 millió Ft összegű céltartalék kerüljön elkülönítésre. 13

14 Határidő: évi költségvetési rendelet megalkotása Felelős: Solymosi Sándor polgármester A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. Kistarcsa, december 05. Solymosi Sándor polgármester 14

15 1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2015.éviköltségvetési koncepciójához Kistarcsa Város Önkormányzat évi várható működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Kiemelt előirányzat megnevezése 2015 évi várható előirányzatok évi várható előirányzatok várható egyenleg I. Működési célú előirányzatok BEVÉTEL KIADÁS Közhatalmi bevétel: Helyi adók Gépjármű adó Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása: 0 Önkormányzatok állami működési támogatása Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből (OEP, közfoglalkoztatás támogatása, jelzőrendszer központi költségvetési finanszírozása, mezőőri támogatás) Működési célú támogatás EU-s forrásból (Böllérfesztivál) Működési célú támogatás vállalkozástól 0 Intézményi működési bevétel Működési célú hitel felvétel (likvid hitel) 0 0 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú támogatás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú általános tartalék Céltartalék képzés hulladékgyűjtési közszolgáltatás veszteségének kiegyenlítésére Működés összesen II. Felhalmozási célú előirányzatok 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, lakás vételár törlesztések bevételei Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei 0 0 Központi költségvetésből felhalmozási célú támogatás (hitel konszolidáció) Beruházási, felújítási kiadások saját forrásból Felhalmozási célú pénzátadás NSK-nak - Simándy József Általános Iskola tornaterem építéshez Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 Fejlesztési tartalék Felhalmozás összesen: Mindösszesen finanszírozási bevételek/kiadások nélkül Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra, hiteltörlesztésre) Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési célra) Külső finanszírozás- Fejlesztési célú hitel felvétel - Simándy József Általános Iskola tornaterem építés Tárgyévi fejlesztési hitel terhei (Simándy Általános Iskola tornaterem építés kamat+díjak) Finanszírozási kiadások és bevételek Függő /átfutó kiadások és bevételek Mindösszesen:

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás évi költségvetési koncepciója (tervezet)

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásának a 2013.

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Első Magyar Önkormányzati

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén 3. számú napirendi pont a Képviselő-testület 2015. február 9-i ülésén 2016. évi költségvetés tervezetének benyújtása és a költségvetési rendelet főösszegeinek elfogadása Az Országgyűlés elfogadta Magyarország

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉHEZ. az önkormányzat évi költségvetési rendelet megalkotásához I. forduló

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉHEZ. az önkormányzat évi költségvetési rendelet megalkotásához I. forduló CSORVÁS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 5920. CSORVÁS, RÁKÓCZI U. 17. Tel.: 66/258016 ELŐTERJESZTÉS CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉHEZ az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásához

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. évi költségvetési tervezet előterjesztése Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Szekszárd és Térsége Önkormányzati

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Az előterjesztés száma: 3/2016. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. január 27-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. november 11-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. november 11. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Belügyminisztérium. A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás

Belügyminisztérium. A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás Belügyminisztérium A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás 1 2013. évi költségvetés 2013-tól új feladat-ellátási rendszer forrásszabályozás átalakítása Normatív alapú elosztás helyett feladatfinanszírozás

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2015. évi költségvetési tervezet. előterjesztése

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2015. évi költségvetési tervezet. előterjesztése LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. évi költségvetési tervezet előterjesztése Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben változtak meg az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ;

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ; Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/535-354; e-mail: hivatal@phderzs.t-online.hu ELŐTERJESZTÉS az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) rendelet módosításáról Egyházasfalu Község

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben