KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 17-i ülésére Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! tól hatályos az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Áht.) érintő jogszabályváltozások eredményeként megszűnt az Önkormányzatok számára előírt koncepció alkotási kötelezettség. A évi költségvetési rendelet megalapozott előkészítése érdekében mégis szükségesnek látszik a jövő évi költségvetést érintő koncepcionális irányelvek megfogalmazása, a jövő évi fejlesztési célok meghatározása, a prioritások rögzítése. A koncepció alkotásnak a korábbi években sem volt szabályozott formai és tartalmai kerete, jelenlegi a már ismert kötelezettségvállalások, a jövő évi központi költségvetési törvényjavaslat és azt megalapozó törvényjavaslatra tekintettel, az intézményvezetők által jelzett igények figyelembevételével került összeállításra. Kistarcsa Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetési koncepcióját alapvetően befolyásolja a évi központi és azt megalapozó jogszabályi változások pontos ismeretének hiánya. Az előterjesztés Magyarország évi központi költségvetéséről szóló T/1794 számú törvényjavaslat ill. a Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/2141. számú törvényjavaslatban foglalt adatok alapján, és a már kihirdetett ágazati jogszabályok jövő évtől hatályos változásaira tekintettel került összeállításra. Az előterjesztés készítésének időpontjában a koncepcionális elvek pontos kialakításához szükséges konkrét finanszírozási adatok még nem állnak rendelkezésre. Az előterjesztés általában a jövő évi költségvetési rendeletalkotás fő irányelveként a működési költségek kis mértékű csökkentését, az egyes kötelező és vállalt feladatok ellátásában, legfeljebb azok kiadási előirányzatainak szinten tartását határozza meg. Az önként vállalt feladatok jelen előterjesztésben ismertetett évi várható kiadásaira és bevételeire tekintettel szükséges megerősíteni a feladatellátásra vonatkozó évi szándékot, új önként vállalt feladat ellátására vonatkozóan az előterjesztés nem tartalmaz javaslatot. 1

2 A évihez hasonló, nagy átrendeződés (lsd. közoktatásban, a szociális és az igazgatási ágazat) az önkormányzati feladatellátást érintően nem várható, ezzel együtt a feladatfinanszírozási rendszerben néhány új elem került beépítésre, mely összességében forráselvonást jelent a korábbi év(ek)hez képest, ezzel párhozamosan a kivethető helyi adók köre bővül, ezáltal teremtve lehetőséget a kieső források pótlására. I. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló T/1794 számú törvényjavaslat törvényjavaslatban megfogalmazott, önkormányzatot érintő főbb változások: Idézet tv. javaslat mellékletéből az önkormányzati alrendszert érintően: Az önkormányzati alrendszer hiánya fokozatosan csökken, majd megszűnik az időszak végére. A központi költségvetéstől kapott támogatások csökkennek, mivel a segélyezésre nyújtott források mérséklődnek a közmunka programra szánt források növekedésével és a fokozott helyi önkormányzati felelősségvállalással összhangban. Folytatódik a közmunka dinamikus felfutása a segély helyett munka elvének érvényesítésének megfelelően. A költségvetés 2018-ig az összes, ma még foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülő polgár közmunka révén való aktivizálására teremti meg a lehetőséget. Önkormányzatok adósságkonszolidációját érintően a központi költségvetési javaslat tartalma: évben is tervezésre kerül. Célja azonban megváltozott. Míg 2014-ben alapvetően a február 28-áig lezajlott önkormányzati adósságkonszolidációban érintett, kis összegű adósságügyletek előtörlesztését szolgálta, és csak kisebb mértékben az adósságrendezési eljárás alatt lévő önkormányzatok eljárásának lezárását követő konszolidációt, addig ben már csak ezen utóbbi cél érdekében lett betervezve az előirányzat. Ennek megfelelően összege is jóval kevesebb. Önkormányzatot megillető átruházott bevételek köre 2015-ben: A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni a települési önkormányzat által beszedett személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. A települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a, a környezetvédelmi, természetvédelmi felügyelőség által a települési önkormányzat területén a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 252. (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a, a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 2

3 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a. A személyi juttatásokat érintően nincs érdemi változás a évi törvényjavaslatban az alábbi mutatók szerint kalkulálhatunk: - a köztisztviselői illetményalap forint, - a közalkalmazotti bérek vonatkozásában a pedagógusokat érintően várható újabb béremelés (2015. szeptemberétől), melynek forrását a évi állami támogatási rendszer várhatóan biztosítja. - a közalkalmazottak illetménypótlék-számítási alapja forint, - a közszolgálati tisztviselők éves béren kívüli juttatására továbbra is bruttó forint/fő/év összegben tervezhető. - A minimálbér összege és a kötelező garantált bérminimum összege várhatóan emelkedik (korábbi évek tapasztalata alapján), azonban ennek pontos összegét rögzítő Kormány rendelet december 2. felében kerülhet kihirdetésre. Jelenlegi ismereteink szerint évben a központi költségvetésből - a pénzbeli szociális ellátásokhoz történő hozzájárulásokon kívül - az idei évi szintnek megfelelő forrásokra számíthat az Önkormányzat és amennyiben új saját forrásokat nem tár fel, új adónemet nem vezet be vagy a már bevezetett adónem(ek) vonatkozásában adómértéket nem emel, úgy a évhez hasonló nagyságrendben állnak rendelkezésére a kötelező és önként vállalt feladatok forrásai. A évi költségvetést megalapozó helyi adórendeleteink adómérték emeléssel nem számolnak, így a 2015.évben az előirányzatok 2014.évi eredeti előirányzatoknak megfelelő szinten kerülhetnek tervezésre. A kiadások nagyságrendje várhatóan az alábbi tényezők hatására növekszik: II. A koncepció megalkotásakor ismert nehézségek: 1. Önkormányzati pénzbeli ellátások rendszerének átalakítása: A szociális segélyezési rendszerben Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/2141. számú törvényjavaslata szerint az alábbi változások várhatók március 1-jétől: a járási hivatal hatáskörébe kerül az aktív korúak ellátása. A lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás, méltányossági ápolási díj, óvodáztatási támogatás jelen formájában megszűnik és az önkormányzati segély is átalakul. A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez; a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, a gyógyszer-kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások így különösen betegséghez, 3

4 halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. A települési önkormányzat a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatáshoz legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéig kaphat támogatást. A helyi adókról szóló évi C. törvény az alábbiakkal egészül ki: A helyi iparűzési adóból származó bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele, amelyet különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használhat fel. Fenti változásokra tekintettel a költségvetésben a szociálpolitikai ellátások rendszerét (települési támogatás) újonnan kell kialakítani az újonnan kialakított rendszerhez szükséges forrásokat saját erőből kell biztosítani, tehát a kapcsolódó kiadások nagyságrendjét minden bizonnyal a évi eredeti előirányzatot meghaladó mértékben szükséges tervezni. (A hatályos jogszabályok alapján biztosított ellátások éves várható összege 21 millió Ft.) 2. Adósságszolgálat (tornaterem fejlesztési hitel) várható kiadásai: A Simándy Iskola tornatermének - állami támogatás kiegészítéssel megvalósítandó - bővítésére vonatkozóan igényelt fejlesztési hitel ( eft) felvételére vonatkozó szerződéskötés még nem történt meg. Amennyiben tárgyév decemberben a Kormány hozzájárulásáról szóló határozat kihirdetésre kerül, a évi kamat és tőketörlesztés együttes összege eft-ra prognosztizálható. 3. KIVÜ Kft. által ellátott hulladékgyűjtés közszolgáltatásnak a rezsicsökkentés hatására kialakult forráshiánya- várható veszteség szükséges pótlása A saját tulajdonú nonprofit Kft. a rezsicsökkentés eredményeként befagyasztott díjtételek mellett rövid távon jelentős összegű veszteséget prognosztizál a hulladékszállítási tevékenységéhez kapcsolódóan. Amennyiben a hulladékszállítás díjtételeinek emelésére legkésőbb a cég első negyedévi munkájáról/gazdálkodásáról szóló beszámolója határidejéig nem nyílik lehetőség, bizonyosan szükséges a Kft. által kimutatott veszteségnek megfelelő összegben tulajdonosi kompenzációt biztosítani a feladatellátás fenntartása érdekében. A biztonságos tervezés érdekében indokolt céltartalék képzése a fenti célra, legalább 15 millió Ft nagyságrendben. Fentiek egyidejűleg azt is jelentik, hogy a működéshez szükséges kiadások biztosításához szükségessé válik a évi várható maradvány egy részének működési felhasználása. III. A finanszírozott feladatok áttekintése: A költségvetési irányelvek meghatározásához a évi CLXXXIX. törvényt (Mötv.) minden esetben szükséges alapul venni. A Mötv 13. (1) alapján helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 4

5 kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovarés rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelők, őstermelők számára jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. A Mötv-ben nevesített helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013.évtől. A jétől hatályos Mötv (2) bekezdés alapján a támogatás biztosítása az alábbi szempontok figyelembe vételével történik: a) takarékos gazdálkodás; b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele; c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. (3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. (4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell az önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. A Mötv (1) bek. alapján a feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az önként vállalt, az állam által prioritásként kezelt feladatok finanszírozására az állam támogatást biztosíthat az önkormányzatoknak. Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható. Az önként vállalt feladatok a kötelező feladatellátást nem veszélyeztethetik. III. 1. Önként vállalt feladatok főbb jellemzői: Az önként vállalt feladatként teljesített jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évi XXVII. törvény alapján állami feladatként került rögzítésre jétől. Az 5

6 Önkormányzat az állami feladatot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás alapján végzi, éves támogatásért. A feladatellátáshoz évente saját forrás kiegészítés is szükséges az alábbi mértékben: évi teljesítés adatok éves terv adatok Összes működési kiadás Intézményi saját bevétel Állami támogatás Önkormányzat saját forrásból biztosított kiadása , , , , , , , ,- Amennyiben a feladatellátás 2015-ben is folyamatos, úgy annak kiadásaihoz a évi mértékű saját forrás szükséges (2,8 millió Ft). A mezei őrszolgálat évi kiadásai várhatóan 2,9 millió Ft összegben tervezhetőek, a kapcsolódó állami támogatás éves mértéke 1080 eft. A civil szervezeteknek biztosított támogatások rendszerét, mind a támogatások igénylése, kiutalása, mind lehetséges költségcsökkentés érdekében indokolt felülvizsgálni. Az Önkormányzat ill. Városi Művelődési Ház által évek óta megrendezésre kerülő kiemelt rendezvényeinek kiadásainak (Böllérfesztivál, Kistarcsa Napok) további emelése nem indokolt. Cél, hogy a rendezvényekhez kapcsolódó EU-s források hatékony felhasználásával párhuzamosan az Önkormányzat saját forrásból biztosított kiadásai a évihez képest ne növekedjenek. III. 2. Kötelező feladatok főbb kiadásai A közoktatás új alapokra helyezése történt meg az általános iskolai nevelés feladatának állami átvételével, az önkormányzatok - mint működtetők- által kötelezően finanszírozandó kiadásainak köre a évben Iskola működtetéshez tervezett eredeti kiadási előirányzatoknak megfelelő nagyságrenddel kalkulálható a 2015.év vonatkozásában is.( 29 millió Ft) A gyermekétkeztetés kötelező önkormányzati feladatát a Városi Óvoda biztosítja egy főzőkonyha fenntartásával, mind az iskolai, mind az óvodai étkeztetés vonatkozásában. A feladatellátáshoz szükséges kiadások csak abban az esetben tarthatóak a évi költségvetésben tervezett mértékben, amennyiben az étkezési térítési díjakra vonatkozóan előterjesztett rendeletmódosítást a Képviselő-testület jóváhagyja. A 2014-től alkalmazott állami finanszírozási logika - mely az elvárt bevételeket és az elismert kiadásokat állítja szembe-, a gyermekétkeztetés vonatkozásában elegendő forrást biztosított a feladatellátáshoz. (várható éves kiadás összege 120 millió Ft) A jövő évi koncepció előterjesztett tartalma alapján az Önkormányzatnak szándékában áll az uszodai szolgáltatást továbbra is biztosítani, tekintettel arra, hogy annak fenntartása nem kizárólag önként vállalt feladat, hanem a mindennapos testnevelés követelményeinek kiszolgálása érdekében az általános iskolai órarendszerű oktatásnak is helyszíne, tehát kötelező feladatellátáshoz is kötődik. (éves várható kiadások összege 64 millió Ft) Az utak, hidak, gyalogjárdák fenntartására szánt kiadásai keretösszegek vonatkozásában a szándék, hogy azok lehetőség szerint ne haladják meg a évi eredeti előirányzatok mértékét.(20 millió) 6

7 IV. Szerződésés kötelezettségvállalások felülvizsgálata: 1. A kötelező feladatként biztosítandó belső ellenőrzés ellátását Kistarcsa Város Önkormányzata évek óta megbízási díj ellenében, egy fő belső ellenőrrel látta/látja el évben szakmai és költséghatékonysági szempontokra is tekintettel indokolt a korábbi gyakorlaton változtatni, miután a különböző tárgyú ellenőrzések olyan szerteágazó szaktudást igényelnek, melyet egy személy szinte képtelen elsajátítani és ezáltal vizsgálatait minden esetben hasznosítható javaslatokkal lezárni. ( megbízásból eredő éves kötelezettség 1200 eft+ 324 eft járulék) 2. Az ügyvédi tevékenységről szóló átalánydíjas szerződés módosítása érdekében indokoltnak tűnik a Mátrai Ügyvédi Irodával való tárgyalások kezdeményezése a költségcsökkentés érdekében és a szakmai szempontok együttes érvényesítésével párhuzamosan. (szerződésből eredő éves várható kiadás eft) 3. A csecsemővíz biztosítás feltételrendszerének, az ingyenes palackos vízzel ellátott korcsoportoknak a felülvizsgálata legkésőbb a évi költségvetési rendelet benyújtásáig indokolt a lehetséges költségcsökkentés érdekében. (éves várható kiadások bruttó összege 2014-ben 7000 eft.) 4. A médiaszolgáltatókkal (Szilas Tv, Régió Plusz Tv) fennálló szerződések felülvizsgálata a megnövekedett szolgáltatói tartalommal párhuzamosan legkésőbb a évi költségvetési rendelet benyújtásáig szükségessé válik.( 2 szerződésből eredő éves fizetési kötelezettség összege eft) Az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői által a jövő évi tervezéshez kapcsolódóan benyújtott javaslatok az előterjesztés mellékleteként olvashatóak, ezek közül a létszámbővítésre vonatkozó igények koncepcionálisan nem támogathatóak, kizárólag abban az esetben amennyiben az állami támogatás a létszámbővítés indokolt kiadásait finanszírozza (Városi Óvoda). A közüzemi díjak kiadásainak meghatározásánál az alábbi tényeknek köszönhetően csökkenő mértékben tervezhetünk: földgáz: közbeszerzésnek köszönhetően 16,6 Ft/m3 összeggel csökkentek az energia árak, ami eft/év költségcsökkenést eredményez önkormányzati szinten; villamos energia: napelemek üzembe helyezésével kw/év mennyiséggel csökken a felhasznált energia, ami 600 eft/év költségcsökkenést eredményez önkormányzati szinten. A működési kiadások és bevételek egyenlegének prognosztizált szintjét az 1. számú melléklet tartalmazza. Az un. Stabilitási tv. (2011. évi CXCIV. tv.) hitelfelvételi lehetőséget szűkítő rendelkezései alapján, működési célra kizárólag likvid hitel vehető fel. A hivatkozott rendelkezés jelentősen korlátozza a hiány pótlására rendelkezésre álló lehetőségeinket. Fegyelmezett gazdálkodás mellett - a feltételezhetően rendelkezésre álló idei tartalék maradványának felhasználásával-, pótolható a várható hiány, amennyiben az Önkormányzat a évi szinten, mértékben akarja a kötelező és vállalt feladatokat biztosítani. A fent ismertetett tényezők és forráslehetőségek együttesen szükségessé teszik az Önkormányzat valamennyi szervezeti egységénél, önállóan működő és 7

8 gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervénél valamint gazdasági társaságánál a további tartalékok feltárását, a kiadási előirányzatok átgondolt és takarékos tervezése érdekében valamennyi szerződés felülvizsgálatát, a felhalmozási feladatok átgondolt ütemezésben történő indítását. V. Beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadások évi főbb irányelvei Felhalmozási, beruházási kiadások teljesítésére jelenlegi források ismeretében- csak a évi esetleges pénzmaradvány kötelezettségvállalással nem terhelt részében vagy megvalósuló ingatlan eladás illetve pályázati forrás segítségével nyílik lehetőség. A költségvetési rendelet összeállításakor a rendelkezésre álló pénzmaradvány összegére és az elérhető pályázati forrásokra tekintettel számbavételre kerülő kiemelt fejlesztések köre az alábbi: Folyamatban levő beruházások évi költségvetést terhelő kiadásainak biztosítsa: - Simándy József Általános Iskola tornateremmel történő bővítéséhez Önkormányzati hozzájárulás biztosítása - Könyvtár és Emlékhely kialakítás tanulmányterv és engedélyezési terv készítése. A tervezési munka a Magyar Államtól átvett ingatlannal kapcsolatos kötelezettség teljesítésének első lépése, és alapdokumentum egy pályázat benyújtásához. Pályázatok igénybevételével tervezett fő fejlesztések: - Útépítések 200 MFt értékben a nem eladósodott Önkormányzatoknak biztosított BM pályázattal történő megvalósítása. - Közvilágítás energiatakarékos felújítása. A pályázat önerőt nem igényel (pályázat elbírálás alatt) - VEKOP (versenyképesség javító operatív program) fejlesztések: 1. Városi Óvoda energetikai fejlesztése (Teljes költség 355 MFt) Várható önrész: 55 MFt 2. Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése 2015 (Teljes költség 90 MFt) Várható önrész: 14 MFt A pályázatok támogathatóságának kiválasztása első negyedévében történik, akkor dől el, hogy melyik lesz megvalósítható. Tervezett közterületi infrastruktúra fejlesztések: - Ifjúság tér (rendezvénytér) fejlesztése a HÉSZ elfogadását követő telekalakítás megtervezése engedélyezése, parkoló és útépítés, közvilágítás fejlesztés, csapadékvíz elvezetés, térrendezés megtervezése és ütemezett megvalósítás I. ütemének kivitelezése. - Deák Ferenc u. elején gyalogátkelőhely kialakítása a tervezés évben megtörtént, jelenleg az engedélyezés van folyamatban, tavasszal indulhat a kivitelezési munka. - Közvilágítás bővítés - Járdaépítés, felújítás Kölcsey u., Rákóczi krt. eleje, Szabadság út, Thököly u. - Térfigyelő rendszer bővítése Kápolna utcában - Simándy-ligeti játszótér kerítés építése - Forgalmi rend bevezetésével kapcsolatos táblázás - Orgona sétány felújítása - Temető kapu felújítás, kerítés építése 8

9 Tervezett vagyongazdálkodáshoz tartózó fejlesztések: - Temető mögötti terület fejlesztése év közepére várható a HÉSZ elfogadása. A korábbiakban kisajátított és a temető mögötti önkormányzati terület kertvárosias lakóterületté való fejlesztés telekalakításának megtervezése, engedélyeztetése, az alap közmű hálózat megterveztetése, engedélyeztetése. - Rendőrörs épületének hasznosítása képviselő-testületi döntés szerint (2015. második félév) - Zártkerti ingatlanok hasznosítása - Szabadság út 38. sz. alatti ingatlanok értékesítése - Búcsú-tér ingatlanrendezés - KIVÜ ingatlanának telekhatár rendezése - HÉV területrendezés-ingatlan átvétellel Pályázathoz nem köthető intézményi fejlesztések: Az egyes Intézmények által megvalósítani kívánt főbb fejlesztéseket az előterjesztéshez csatolt intézményvezetői javaslatok tartalmazzák, ezeken kívül szükséges: - Polgármesteri Hivatal környezetének fejlesztése (kerítésépítés szomszéd felé, parkoló, teresedés, informatikai fejlesztések) - Simándy Általános Iskola udvarfejlesztés, folyosóburkolat, lépcsőfelújítás - Energia felhasználás optimalizálását célzó fejlesztés az uszodában elsősorban un, TAO támogatás felhasználásával. A fentiekben összefoglalt jogszabályi változásokra tekintettel, a évi költségvetés összeállításának irányelveként a évi költségvetési koncepció elfogadását az alábbi határozati javaslat szerint kérem a Tisztelt Bizottságtól/ Képviselő-testülettől! Határozati javaslat: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg: A jogszabályok által kötelezőként megjelölt feladatok ellátásának színvonalas biztosítása elsődleges a évi költségvetés összeállításánál. Önként vállalt feladat ellátása nem veszélyeztetheti a jogszabályokban előírt kötelező feladatok ellátását. 1. Az Önkormányzat által ellátandó főbb kötelező feladatokhoz kapcsolódóan a évi koncepció az alábbi irányelveket fogalmazza meg: a) Az Önkormányzatnak évben is törvényben meghatározott módon és mértékben biztosítania kell a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását és az ehhez szükséges önerőt. A évi tényleges teljesítés adatok mértékéig szükséges fedezetet biztosítani. b) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 48/A. (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása. A feladat ellátáshoz kapcsolódó kiadások a évre tervezett előirányzattal azonos mértékben tervezhetőek. c) Az Önkormányzat a kötelező bölcsődei ellátás biztosítását évben is családi napközikkel történő szerződéskötés útján kívánja biztosítani. A évben a feladatellátásra fordított éves előirányzat a évi teljesítés adatok figyelembe vételével, azok mértékéig kerüljön tervezésre. d) A Képviselő-testület a helyi közösségi közlekedés fenntartására fordított keretösszeget legfeljebb a évi költségvetésben tervezett eredeti előirányzat 9

10 keretösszeg mértékéig biztosítja a évi költségvetés tervezése során. A feladatellátás kiadásainak felülvizsgálatára legkésőbb a évi költségvetési rendelet tárgyalásáig sor kerül. e) A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés feladatát a Városi Óvoda feladatellátásában, a évi módosított kiadási előirányzatok mértékben kívánja biztosítani a évben. f) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek által ellátott egyéb kötelező önkormányzati feladatok működési jellegű kiadásainak forrásaként- amennyiben a évi központi költségvetési törvény alapján biztosított önkormányzati feladatok finanszírozásának mértéke nem emelkedik, illetve azt jogszabály kifejezetten elő nem írja-, legfeljebb a 2014.évi eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatok mértékéig biztosít fedezetet. g) A működési kiadások csökkentése érdekében a Képviselő-testület legkésőbb a évi költségvetési rendelet tárgyalásáig felülvizsgálja az Önkormányzat számára kötelezettséget jelentő szerződéseit különös tekintettel az alábbiakra: ga) Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az ügyvédi tevékenységről szóló szerződés módosítása érdekében folytasson tárgyalást a Mátrai Ügyvédi Irodával. A szerződésmódosítás felülvizsgálatának határideje a januári rendes testületi ülés, célja elsődlegesen a kiadáscsökkentés, a szakmai szempontok egyidejű érvényesítése mellett. gb) Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező feladatként biztosítandó belső ellenőrzés ellátására kötött megbízási szerződését dr. Pellényi Lajosnéval megszünteti, egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a költségcsökkentés és a szakmai szempontok érvényesítése mellett a nettó eft összegű beszerzési korlátra tekintettel- a feladatellátás folyamatos biztosítása érdekében gondoskodjon a vonatkozó szerződés megkötéséről. h) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015.évi költségvetésben legfeljebb a 2014.évi eredeti előirányzat mértékben kívánja biztosítani a civil szervezetek támogatását, egyidejűleg úgy dönt, hogy a januári rendes testületi ülésén felülvizsgálja Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének közművelődési feladatairól szóló 35/2011. (VIII. 29.) számú önkormányzati rendeletét, az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX. 23.) számú önkormányzati rendeletet, valamint a kiemelt szervezetekkel érvényben lévő közművelődési megállapodásokat. i) Az utak, hidak, gyalogjárdák karbantartásának kiadásai a évi eredeti költségvetésben a évi eredeti előirányzat összegében kerüljenek megtervezésre. j) A Képviselő-testület a évi költségvetésben a KIVÜ Kft. által alapfeladatként - szerződésben foglaltak szerint ellátott, kötelező önkormányzati feladatok működési támogatását, a évi támogatási szinthez képest havi 200 eft összeggel növeli, a fizikai dolgozók bérfejlesztésének érdekében. k) A évi költségvetési rendelet összeállításakor koncepcionális irányelv, hogy a pénzbeli szociálpolitikai ellátások, támogatások legfeljebb a évi eredeti előirányzat 150%-t meg nem haladó mértékéig tervezhetőek, egyidejűleg a 10

11 testület úgy dönt, hogy a februári rendes testületi ülésén felülvizsgálja a vonatkozó helyi rendeletiben rögzített ellátások rendjét. 2. Képviselő-testület az önként vállalt feladatok ellátásával kapcsolatban az alábbi tervezési irányelveket határozza meg: a) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát az Önkormányzat a évben is biztosítja, legfeljebb a évi módosított előirányzatoknak megfelelő mértékben. b) A Képviselő-testület évben is működtetni kívánja a mezei őrszolgálatot, legfeljebb a 2014.évi költségvetésben biztosított módosított előirányzat mértékéig. c) A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiadásaihoz a évi eredeti költségvetési előirányzat mértékéig biztosít forrást. d) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésében a évi módosított előirányzatok nagyságrendjében kívánja biztosítani a Művelődési Ház, Sportközpont és Könyvtár szervezésében megrendezésre kerülő városi rendezvények kiadásait. Kiadás növekedés a évben az Önkormányzat önálló finanszírozásában elsőként megvalósuló un. Görhönyfesztiválhoz kapcsolódóan lehetséges. Amennyiben a évi költségvetésben jelenleg nem ismert, szabadon felhasználható többlet forrás áll rendelkezésre, úgy a rendezvényekhez biztosított kiadások mértékét - a rendezvények programjainak tartalmi bővülésével egyidejűleg-, a évre vonatkozóan rögzített előirányzatot meghaladóan engedélyezi tervezni. A rendezvények vonatkozásában a Képviselő-testület elvárása - a minőségi színvonal fenntartása mellett - az egyes eseményekhez kapcsolódó EU-s forrásból származó bevételek hatékony felhasználása és egyidejűleg az Önkormányzat saját forrásból biztosított kiadásai mértékének csökkentése. e) A Képviselő-testület legkésőbb a évi költségvetésről szóló rendelete előterjesztésével egyidejűleg felülvizsgálja az un. csecsemővíz ellátás rendszerét a költségek csökkentése érdekében, kivéve amennyiben lehetőség nyílik a Kistarcsát nem megfelelő minőségű ivóvíz okán érintő kiadások állami forrásból történő megtérítésére. 3. A személyi juttatások tervezésének irányelvei az alábbiak: a) A személyi juttatások fedezetét az Önkormányzatnál és Intézményeknél a hatályos jogszabályoknak megfelelően meghatározott illetményalap, bértábla, a kinevezési okiratok és a munkaszerződések figyelembevételével évre vonatkozóan is biztosítja a Képviselő-testület. A személyi juttatások emelkedése 2015.évben egyik önkormányzati intézmény esetében sem kapcsolódhat tartós létszám növekedéshez, kizárólag abban az esetben, amennyiben annak fedezetét a központi költségvetési törvény vagy egyéb tartós államháztartáson kívüli vagy belüli forrás biztosítja, illetve amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja. Alapelvként kell betartani, hogy az évközi ideiglenes bérmegtakarítások terhére tartós kötelezettség nem vállalható. b) Jubileumi jutalomak tervezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi 11

12 XXXIII. törvény 78. és a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 150. (l) bekezdése alapján történik. c) Az Intézmények jutalom-előirányzatot eredeti előirányzatként nem tervezhetnek, kivéve a védőnői szolgálatban dolgozó munkavállalók részére rendszeresített un. Semmelweis napi jutalom keretösszeget, melyet a évi eredeti előirányzatnak megfelelő mértékben szükséges biztosítani. d) A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. e) Béren kívüli juttatásként, a jogszabály alapján kötelező körben és mértékben tervezhető előirányzat. A kötelező juttatásokon túl a Képviselő-testület a 2015.évi központi költségvetésből érkező finanszírozási adatok ismeretében, szándéka szerint biztosítani kívánja Erzsébet étkezési utalvány juttatását az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek munkavállalói számára, 5000 Ft/fő/hó összegben. f) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezhető kiadás a közszolgálati szabályzatban szereplő anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése és Kistarcsa Város Önkormányzatának a házasságkötések lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet alapján járó díjazás ill. a teljesítményértékelés alapján biztosított béreltérítések fedezete, legfeljebb a évi módosított előirányzatnak megfelelő mértékig. 4. A dologi kiadások főbb tervezési irányelvei a következőek: a) Az energiaköltségek tervezését a évi teljesítés adatokhoz viszonyítvatekintettel a évben megvalósult energiahatékonyságot növelő intézkedésre és a közbeszerzési eljárás eredményére - csökkentett összegben szükséges tervezni. b) A dologi kiadások eredeti előirányzata a évben nem haladhatja meg a évi eredeti előirányzat mértékét, kizárólag abban az esetben amennyiben azt feladatváltozás indokolja illetve amennyiben a többlet kiadás teljesítéséhez szükséges többlet forrás rendelkezésre áll. 5. Bevételek főbb tervezési irányelvei: a) A telekadó bevételeket a hatályos önkormányzati rendeletekben meghatározott adómérték és az adózásra kötelezettek körének figyelembevételével kell tervezni. Az Önkormányzat közhatalmi bevételeiből a gépjárműadó és iparűzési adó bevételeket a 2014.évi teljesítés adatokra tekintettel, legalább a évi eredeti költségvetésben tervezett mértékig kell meghatározni a évi költségvetés forrásaként. b) Az önkormányzati és önkormányzati fenntartású intézmények egyéb saját működési bevételeit az analitikus nyilvántartások előírásai, az azt megalapozó szerződések és a jogszabályi előírások alapján kell megtervezni. c) Költségvetésben a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése előirányzat csak abban az esetben tervezhető, ha az értékesítésről a pályázati eljárás lezárásaként a Pénzügyi Bizottság vagy a Képviselő-testület a pályázat nyertesének kiválasztásával dönt. 6. Fejlesztési kiadások tervezésének fő irányelvei: A fejlesztési, beruházási célok megvalósítása érdekében elsődleges feladat a 12

13 a pályázati lehetőségek maximális kihasználása, a kintlévőségek behajtásának fokozása, vagyonhasznosítási lehetőségek maximális kihasználása A Képviselő-testület által meghatározott évi kiemelt fejlesztési célok a következőek: a) Elsődleges a folyamatban lévő fejlesztések forrásigényének biztosítása: - Simándy Általános Iskola tornaterem bővítése, - Könyvtár és emlékhely kialakítás tanulmányterv és engedélyezési terve. b) évi kiemelt fejlesztési célok pályázati forrás bevonásával: - Könyvtár és emlékhely kialakítása a volt internáló tábor területén. - Útépítések 200 millió Ft értékben a nem eladósodott önkormányzatoknak biztosított BM pályázattal történő megvalósítása. - Közvilágítás energiatakarékos felújítása. - VEKOP (versenyképesség javító operatív program) fejlesztések: Városi Óvoda energetikai fejlesztése önrésze és Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése önrésze biztosítása. - Városi Uszoda TAO támogatás kiegészítéssel megvalósítandó fejlesztése. c) A évi kiemelt közterületi ingatlanfejlesztések az alábbiak: - Ifjúság tér (rendezvénytér) fejlesztése, - Járdaépítés, felújítás Kölcsey u., Rákóczi krt., Szabadság út, Thököly u Az Intézményeknél elsődlegesen támogatott fejlesztési célok a következőek: a) Elsőbbséget élveznek a kiadások csökkentését szolgáló, az energia hatékonyságot növelő beruházások, valamint a vagyonvédelmet és a további állagromlást megakadályozó fejlesztések. b) A tervezett eszközbeszerzések közül kiemelt cél az általános iskola működtetéséhez elengedhetetlen eszközök pótlása, a gyermekétkeztetésben nélkülözhetetlen hiányzó vagy nem megfelelő eszközök beszerzése, a kötelező feladatellátás mindennapi munkafolyamatait segítő, hatékonyabbá tevő informatikai fejlesztések. 7. A évi költségvetési rendelettervezetben az előre nem tervezhető kiadások fedezete érdekében kerüljön általános tartalék keret meghatározásra, legalább a évi eredeti költségvetésben rögzített összeg 75 %-os mértékében. 8. A KIVÜ Kft. által biztosított hulladékgyűjtési közszolgáltatási tevékenységnek a központi rezsicsökkentés hatására kialakuló várható vesztesége kompenzálása és a feladatellátás folyamatos fenntartása érdekében, a évi költségvetésben 15 millió Ft összegű céltartalék kerüljön elkülönítésre. 13

14 Határidő: évi költségvetési rendelet megalkotása Felelős: Solymosi Sándor polgármester A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. Kistarcsa, december 05. Solymosi Sándor polgármester 14

15 1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2015.éviköltségvetési koncepciójához Kistarcsa Város Önkormányzat évi várható működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Kiemelt előirányzat megnevezése 2015 évi várható előirányzatok évi várható előirányzatok várható egyenleg I. Működési célú előirányzatok BEVÉTEL KIADÁS Közhatalmi bevétel: Helyi adók Gépjármű adó Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása: 0 Önkormányzatok állami működési támogatása Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből (OEP, közfoglalkoztatás támogatása, jelzőrendszer központi költségvetési finanszírozása, mezőőri támogatás) Működési célú támogatás EU-s forrásból (Böllérfesztivál) Működési célú támogatás vállalkozástól 0 Intézményi működési bevétel Működési célú hitel felvétel (likvid hitel) 0 0 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú támogatás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú általános tartalék Céltartalék képzés hulladékgyűjtési közszolgáltatás veszteségének kiegyenlítésére Működés összesen II. Felhalmozási célú előirányzatok 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, lakás vételár törlesztések bevételei Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei 0 0 Központi költségvetésből felhalmozási célú támogatás (hitel konszolidáció) Beruházási, felújítási kiadások saját forrásból Felhalmozási célú pénzátadás NSK-nak - Simándy József Általános Iskola tornaterem építéshez Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 Fejlesztési tartalék Felhalmozás összesen: Mindösszesen finanszírozási bevételek/kiadások nélkül Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra, hiteltörlesztésre) Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési célra) Külső finanszírozás- Fejlesztési célú hitel felvétel - Simándy József Általános Iskola tornaterem építés Tárgyévi fejlesztési hitel terhei (Simándy Általános Iskola tornaterem építés kamat+díjak) Finanszírozási kiadások és bevételek Függő /átfutó kiadások és bevételek Mindösszesen:

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Első Magyar Önkormányzati

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

A helyi közszolgáltatások szervezése

A helyi közszolgáltatások szervezése DICSŐ LÁSZLÓ Dicső lászló A helyi közszolgáltatások szervezése A helyi közszolgáltatások szervezése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége DICSŐ LÁSZLÓ A helyi közszolgáltatások

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

X. 2014. 2014. 471/2013. (X. 17.) KÖKT

X. 2014. 2014. 471/2013. (X. 17.) KÖKT 537/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere

A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege milliárd forint 2002. 2006. 2010. 2011. 2012. 2013. várható %-os változás

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2014.6.18. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS

Részletesebben