KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) ELŐTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS A Képviselő-testület december 17-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Tisztelt Képviselő-testület! Kistarcsa Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciója tárgyában készített előterjesztést a Képviselő-testület két Bizottsága - Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság- egyaránt az alábbi kiegészítésekkel javasol elfogadásra: Az eredeti határozati javaslat rögzítse, hogy felülvizsgálatra kerül az érintett ingatlantulajdonosok kezdeményezésére önkormányzati részvállalással megvalósuló út, járda és csapadékvíz elvezetés építések szervezéséről és a finanszírozás rendjéről, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 42/2011. (IX. 23.) számú önkormányzati rendelet. Az eredeti határozati javaslat 6.1. c) pontjában a tervezett járdaépítési, felújítási cél a konkrét utcák megjelölése nélkül kerüljön rögzítésre. A fentiekben összefoglalt bizottsági kiegészítésekre tekintettel, a évi költségvetés összeállításának irányelveként a évi költségvetési koncepció elfogadását az alábbi határozati javaslat szerint kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől! Határozati javaslat: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg: A jogszabályok által kötelezőként megjelölt feladatok ellátásának színvonalas biztosítása elsődleges a évi költségvetés összeállításánál. Önként vállalt feladat ellátása nem veszélyeztetheti a jogszabályokban előírt kötelező feladatok ellátását. 1. Az Önkormányzat által ellátandó főbb kötelező feladatokhoz kapcsolódóan a évi 1

2 koncepció az alábbi irányelveket fogalmazza meg: a) Az Önkormányzatnak évben is törvényben meghatározott módon és mértékben biztosítania kell a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását és az ehhez szükséges önerőt. A évi tényleges teljesítés adatok mértékéig szükséges fedezetet biztosítani. b) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 48/A. (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása. A feladat ellátáshoz kapcsolódó kiadások a évre tervezett előirányzattal azonos mértékben tervezhetőek. c) Az Önkormányzat a kötelező bölcsődei ellátás biztosítását évben is családi napközikkel történő szerződéskötés útján kívánja biztosítani. A évben a feladatellátásra fordított éves előirányzat a évi teljesítés adatok figyelembe vételével, azok mértékéig kerüljön tervezésre. d) A Képviselő-testület a helyi közösségi közlekedés fenntartására fordított keretösszeget legfeljebb a évi költségvetésben tervezett eredeti előirányzat keretösszeg mértékéig biztosítja a évi költségvetés tervezése során. A feladatellátás kiadásainak felülvizsgálatára legkésőbb a évi költségvetési rendelet tárgyalásáig sor kerül. e) A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés feladatát a Városi Óvoda feladatellátásában, a évi módosított kiadási előirányzatok mértékben kívánja biztosítani a évben. f) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek által ellátott egyéb kötelező önkormányzati feladatok működési jellegű kiadásainak forrásaként- amennyiben a évi központi költségvetési törvény alapján biztosított önkormányzati feladatok finanszírozásának mértéke nem emelkedik, illetve azt jogszabály kifejezetten elő nem írja-, legfeljebb a évi eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatok mértékéig biztosít fedezetet. g) A működési kiadások csökkentése érdekében a Képviselő-testület legkésőbb a évi költségvetési rendelet tárgyalásáig felülvizsgálja az Önkormányzat számára kötelezettséget jelentő szerződéseit különös tekintettel az alábbiakra: ga) Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az ügyvédi tevékenységről szóló szerződés módosítása érdekében folytasson tárgyalást a Mátrai Ügyvédi Irodával. A szerződésmódosítás felülvizsgálatának határideje a januári rendes testületi ülés, célja elsődlegesen a kiadáscsökkentés, a szakmai szempontok egyidejű érvényesítése mellett. gb) Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező feladatként biztosítandó belső ellenőrzés ellátására kötött megbízási szerződését dr. Pellényi Lajosnéval megszünteti, egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a költségcsökkentés és a szakmai szempontok érvényesítése mellett a nettó eft összegű beszerzési korlátra tekintettel- a feladatellátás folyamatos biztosítása érdekében gondoskodjon a vonatkozó szerződés megkötéséről. h) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésben legfeljebb a évi eredeti előirányzat mértékben kívánja biztosítani a civil szervezetek támogatását, egyidejűleg úgy dönt, hogy a januári rendes testületi ülésén felülvizsgálja Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének közművelődési feladatairól szóló 35/2011. (VIII. 29.) számú önkormányzati rendeletét, az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX. 23.) számú önkormányzati rendeletet és a kiemelt szervezetekkel érvényben lévő közművelődési megállapodásokat, továbbá az érintett ingatlantulajdonosok kezdeményezésére önkormányzati részvállalással megvalósuló út, járda és csapadékvíz elvezetés építések szervezéséről és a finanszírozás rendjéről, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 42/2011. (IX. 23.) számú önkormányzati rendeletet. 2

3 i) Az utak, hidak, gyalogjárdák karbantartásának kiadásai a évi eredeti költségvetésben a évi eredeti előirányzat összegében kerüljenek megtervezésre. j) A Képviselő-testület a évi költségvetésben a KIVÜ Kft. által alapfeladatként - szerződésben foglaltak szerint ellátott, kötelező önkormányzati feladatok működési támogatását, a évi támogatási szinthez képest havi 200 eft összeggel növeli, a fizikai dolgozók bérfejlesztésének érdekében. k) A évi költségvetési rendelet összeállításakor koncepcionális irányelv, hogy a pénzbeli szociálpolitikai ellátások, támogatások legfeljebb a évi eredeti előirányzat 150%-t meg nem haladó mértékéig tervezhetőek, egyidejűleg a testület úgy dönt, hogy a februári rendes testületi ülésén felülvizsgálja a vonatkozó helyi rendeletiben rögzített ellátások rendjét. 2. Képviselő-testület az önként vállalt feladatok ellátásával kapcsolatban az alábbi tervezési irányelveket határozza meg: a) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát az Önkormányzat a évben is biztosítja, legfeljebb a évi módosított előirányzatoknak megfelelő mértékben. b) A Képviselő-testület évben is működtetni kívánja a mezei őrszolgálatot, legfeljebb a évi költségvetésben biztosított módosított előirányzat mértékéig. c) A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiadásaihoz a évi eredeti költségvetési előirányzat mértékéig biztosít forrást. d) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésében a évi módosított előirányzatok nagyságrendjében kívánja biztosítani a Művelődési Ház, Sportközpont és Könyvtár szervezésében megrendezésre kerülő városi rendezvények kiadásait. Kiadás növekedés a évben az Önkormányzat önálló finanszírozásában elsőként megvalósuló un. Görhönyfesztiválhoz kapcsolódóan lehetséges. Amennyiben a évi költségvetésben jelenleg nem ismert, szabadon felhasználható többlet forrás áll rendelkezésre, úgy a rendezvényekhez biztosított kiadások mértékét - a rendezvények programjainak tartalmi bővülésével egyidejűleg-, a évre vonatkozóan rögzített előirányzatot meghaladóan engedélyezi tervezni. A rendezvények vonatkozásában a Képviselő-testület elvárása - a minőségi színvonal fenntartása mellett - az egyes eseményekhez kapcsolódó EU-s forrásból származó bevételek hatékony felhasználása és egyidejűleg az Önkormányzat saját forrásból biztosított kiadásai mértékének csökkentése. e) A Képviselő-testület legkésőbb a évi költségvetésről szóló rendelete előterjesztésével egyidejűleg felülvizsgálja, az un. csecsemővíz ellátás rendszerét a költségek csökkentése érdekében, kivéve amennyiben lehetőség nyílik a Kistarcsát nem megfelelő minőségű ivóvíz okán érintő kiadások állami forrásból történő megtérítésére. 3. A személyi juttatások tervezésének irányelvei az alábbiak: a) A személyi juttatások fedezetét az Önkormányzatnál és Intézményeknél a hatályos jogszabályoknak megfelelően meghatározott illetményalap, bértábla, a kinevezési okiratok és a munkaszerződések figyelembevételével évre vonatkozóan is biztosítja a Képviselő-testület. A személyi juttatások emelkedése évben egyik önkormányzati intézmény esetében sem kapcsolódhat tartós létszámnövekedéshez, kizárólag abban az esetben, amennyiben annak fedezetét a központi költségvetési törvény vagy egyéb tartós államháztartáson kívüli vagy belüli forrás biztosítja, illetve amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja. Alapelvként kell betartani, hogy az évközi ideiglenes bérmegtakarítások terhére tartós kötelezettség nem vállalható. b) Jubileumi jutalomnak tervezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 78. és a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 150. (l) 3

4 bekezdése alapján történik. c) Az Intézmények jutalom-előirányzatot eredeti előirányzatként nem tervezhetnek, kivéve a védőnői szolgálatban dolgozó munkavállalók részére rendszeresített un. Semmelweis napi jutalom keretösszeget, melyet a évi eredeti előirányzatnak megfelelő mértékben szükséges biztosítani. d) A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. e) Béren kívüli juttatásként, a jogszabály alapján kötelező körben és mértékben tervezhető előirányzat. A kötelező juttatásokon túl a Képviselő-testület a évi központi költségvetésből érkező finanszírozási adatok ismeretében, szándéka szerint biztosítani kívánja Erzsébet étkezési utalvány juttatását az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek munkavállalói számára, 5000 Ft/fő/hó összegben. f) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezhető kiadás a közszolgálati szabályzatban szereplő anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése és Kistarcsa Város Önkormányzatának a házasságkötések lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet alapján járó díjazás, ill. a teljesítményértékelés alapján biztosított béreltérítések fedezete, legfeljebb a évi módosított előirányzatnak megfelelő mértékig. 4. A dologi kiadások főbb tervezési irányelvei a következőek: a) Az energiaköltségek tervezését a évi teljesítés adatokhoz viszonyítva- tekintettel a évben megvalósult energiahatékonyságot növelő intézkedésre és a közbeszerzési eljárás eredményére - csökkentett összegben szükséges tervezni. b) A dologi kiadások eredeti előirányzata a évben nem haladhatja meg a évi eredeti előirányzat mértékét, kizárólag abban az esetben amennyiben azt feladatváltozás indokolja illetve amennyiben a többlet kiadás teljesítéséhez szükséges többlet forrás rendelkezésre áll. 5. Bevételek főbb tervezési irányelvei: a) A telekadó bevételeket a hatályos önkormányzati rendeletekben meghatározott adómérték és az adózásra kötelezettek körének figyelembevételével kell tervezni. Az Önkormányzat közhatalmi bevételeiből a gépjárműadó és iparűzési adó bevételeket a évi teljesítés adatokra tekintettel, legalább a évi eredeti költségvetésben tervezett mértékig kell meghatározni a évi költségvetés forrásaként. b) Az önkormányzati és önkormányzati fenntartású intézmények egyéb saját működési bevételeit az analitikus nyilvántartások előírásai, az azt megalapozó szerződések és a jogszabályi előírások alapján kell megtervezni. c) Költségvetésben a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése előirányzat csak abban az esetben tervezhető, ha az értékesítésről a pályázati eljárás lezárásaként a Pénzügyi Bizottság vagy a Képviselő-testület a pályázat nyertesének kiválasztásával dönt. 6. Fejlesztési kiadások tervezésének fő irányelvei: A fejlesztési, beruházási célok megvalósítása érdekében elsődleges feladat a a pályázati lehetőségek maximális kihasználása, a kintlévőségek behajtásának fokozása, vagyonhasznosítási lehetőségek maximális kihasználása A Képviselő-testület által meghatározott évi kiemelt fejlesztési célok a következőek: a) Elsődleges a folyamatban lévő fejlesztések forrásigényének biztosítása: - Simándy Általános Iskola tornaterem bővítése, - Könyvtár és emlékhely kialakítás tanulmányterv és engedélyezési terve. b) évi kiemelt fejlesztési célok pályázati forrás bevonásával: - Könyvtár és emlékhely kialakítása a volt internáló tábor területén. 4

5 - Útépítések 200 millió Ft értékben a nem eladósodott önkormányzatoknak biztosított BM pályázattal történő megvalósítása. - Közvilágítás energiatakarékos felújítása. - VEKOP (versenyképesség javító operatív program) fejlesztések: Városi Óvoda energetikai fejlesztése önrésze és Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése önrésze biztosítása. - Városi Uszoda TAO támogatás kiegészítéssel megvalósítandó fejlesztése. c) A évi kiemelt közterületi ingatlanfejlesztések az alábbiak: - Ifjúság tér (rendezvénytér) fejlesztése, - Járdaépítés, felújítás 6.2. Az Intézményeknél elsődlegesen támogatott fejlesztési célok a következőek: a) Elsőbbséget élveznek a kiadások csökkentését szolgáló, az energia hatékonyságot növelő beruházások, valamint a vagyonvédelmet és a további állagromlást megakadályozó fejlesztések. b) A tervezett eszközbeszerzések közül kiemelt cél az általános iskola működtetéséhez elengedhetetlen eszközök pótlása, a gyermekétkeztetésben nélkülözhetetlen hiányzó vagy nem megfelelő eszközök beszerzése, a kötelező feladatellátás mindennapi munkafolyamatait segítő, hatékonyabbá tevő informatikai fejlesztések. 7. A évi költségvetési rendelettervezetben az előre nem tervezhető kiadások fedezete érdekében kerüljön általános tartalék keret meghatározásra, legalább a évi eredeti költségvetésben rögzített összeg 75 %-os mértékében. 8. A KIVÜ Kft. által biztosított hulladékgyűjtési közszolgáltatási tevékenységnek a központi rezsicsökkentés hatására kialakuló várható vesztesége kompenzálása és a feladatellátás folyamatos fenntartása érdekében, a évi költségvetésben 15 millió Ft összegű céltartalék kerüljön elkülönítésre. Határidő: Felelős: folyamatos, ill. a évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása Solymosi Sándor, polgármester Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, jegyző A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. Kistarcsa, december 11. Solymosi Sándor polgármester 5

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

' * '- -a-jit Kőbányai ' w '-.(.''"-testület ülése Polgármestere,J f G& \ g~ I <&>^Q

' * '- -a-jit Kőbányai ' w '-.(.''-testület ülése Polgármestere,J f G& \ g~ I <&>^Q Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat / ' * '- -a-jit Kőbányai ' w '-.(.''"-testület ülése.. Polgármestere,J f G& \ g~ I ^Q Budapest,...JÖ!j..N V..LL... M. M. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére Tárgy: 2015. évi költségvetési koncepció Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A következő évre vonatkozó költségvetési koncepció elkészítésére és képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére. Tárgy: Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére. Tárgy: Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 150. 8500 PÁPA, Fő u. 5. T el: 89 /324-5 85 Fax: 89/515-083 E-ma il: polgar mester @ p apa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

~+"?oín OFX 1.,...»»»"««"» «

~+?oín OFX 1.,...»»»««» « Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ~+"?oín OFX 1 Budapest,.,...»»»"««"» «Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

X. 2014. 2014. 471/2013. (X. 17.) KÖKT

X. 2014. 2014. 471/2013. (X. 17.) KÖKT 537/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési

Részletesebben

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása és elfogadása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.03.02-i

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára

Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára Ózd, 2013. november 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző 2 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről.* Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA T e rv e z e t

Előterjesztés. BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA T e rv e z e t Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2013.04.17-i ülésére (6. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2013.04.17.-i

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-20/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet I. változatának

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901 e-mail: marton.bela@balatonfuzfo.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 921 Győr, Városház tér 1..... napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 214. évi költségvetésére Győr, 214. január 29.

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben