Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T"

Átírás

1 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: június 11-tıl Ezzel egyidejőleg a korábban érvényben lévı szabályzat hatályát veszti. Mezı József elnök-ügyvezetı igazgató

2 A Takarékszövetkezet adatai: A Takarékszövetkezet neve: Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3291 Vámosgyörk, Petıfi út 21. Kirendeltségei: 3291 Vámosgyörk, Petıfi út Gyöngyös, Bugát Pál tér 1/ Karácsond, Hársfa út Adács, Kossuth út Visznek, Szabadság út 117. Cégjegyzék száma: Statisztikai számjel: Adószám:

3 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1.1 Üzletszabályzat nyilvánossága 1.2. Üzletszabályzat módosítása 1.3. Takarékszövetkezet és az ügyfél együttmőködése 1.4. Ügyfél és a takarékszövetkezet képviselete Írásbeliség Ellenérték 1.5. A Takarékszövetkezet felelıssége 1.6. Banktitok, üzleti titok 1.7. Betét és intézményvédelem 1.8. Bankszünnap 1.9. Betétek névre szólóvá alakítása Pénzmosás megelızése, ügyfél azonosítás II. Betétgyőjtés 2.1. Az elhelyezett betétek biztosítottsága 2.2. Betétek okmányai 2.3. Betéti szerzıdés 2.4. Betétek kamatai, kamatlábak, diszkont betétek 2.5. A pénzintézetnél elhelyezett betétek végrehajtása III. Pénzkölcsön nyújtás 3.1. A hitel és kölcsönügylet általános szabályai Kamatszámítás módja 3.2. Pénzkölcsön nyújtása Hitelképesség vizsgálata Biztosítékok Kölcsön kamata, kezelési költség, hiteldíj Kölcsönök törlesztése 3.3. Követelés megvásárlása 3.4. Zálogházi tevékenység IV. Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása 4.1. Pénztárszolgálat 4.2. Számlavezetés Általános szabályok Pénzforgalmi/fizetési számlaszerzıdés megszüntetése 3

4 Lekötött számlabetétek kezelése Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitel Kényszerhitel, hiteltúllépés Pénzforgalmi/fizetési számlához kapcsolódó elektronikus szolgáltatások V. Bankkártya szolgáltatás 5.1. Bankkártyával kapcsolatos fogalmak 5.2. Szerzıdéskötés 5.3. Szerzıdés tartalma A Kibocsátó nevében kötött szerzıdés tartalma A kártya elfogadóval kötött szerzıdésnek minimum tartalmaznia kell 5.4. Szerzıdés megszőnése 5.5. A kártya rendelkezésre bocsátása 5.6. A kártya használata 5.7. A kártya érvényessége 5.8. A kártya megújítása, pótlása 5.9. A kártya visszaszolgáltatása A kártya letiltása Díjak, költségek Segítségnyújtás, reklamáció Felelısségviselés Egyéb rendelkezések VI. A központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatkezelési szabályok VII. Jogviták rendezése VIII. Pénzügyi szolgáltatások közvetítése 8.1. Biztosítási ügynöki tevékenység végzése biztosítók részére 8.2. Kiszervezés IX. Mellékletek 4

5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) és az ügyfél közötti kapcsolat alapján a kölcsönös üzleti bizalom. Az Üzletszabályzat célja, hogy mind az Ügyfél, mind a Takarékszövetkezet érdekében határozott és egyértelmő alapját adja a kapcsolatnak, amelyben a Takarékszövetkezet minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik elısegíteni az Ügyfél eredményes gazdálkodását, teljesíteni megbízásait, védelmezni üzleti érdekeit. Jelen szabályzat a Takarékszövetkezet és ügyfelei között létrejövı jogügyletek általános üzleti feltételeit (általános szerzıdési feltételeit) tartalmazza. A Takarékszövetkezet kijelenti, hogy csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni magatartásáról szóló Magatartási kódexhez (2009. október 1.) annak hatályba lépéstıl magára nézve kötelezıen alkalmazza a kódex szabályait. A Magatartási kódex a Takarékszövetkezet honlapján ingyenesen és korlátozás mentesen elérhetı. Fogalmak: Adós: az az ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerzıdést vagy kölcsönszerzıdést köt, mely szerzıdés alapján a hitelintézet a szerzıdésben meghatározott pénzösszeget a rendelkezésére bocsátja, és aki ezen kölcsön összegét és annak járulékait a szerzıdés szerint visszafizetni köteles. Adóstárs: az a természetes személy, aki a kölcsön és járulékai visszafizetéséért egyetemlegesen felelıs az adóssal. A hitelintézet a hitelezés feltételéül elıírhatja adóstársként különösen házastárs (élettárs), valamint a fedezetül lekötött ingatlan tulajdonosainak bevonását. Az adós kötelezettségei ugyanolyan mértékben terhelik az adóstársat. Általában Adós- Adóstárs nem szerepelhet a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR), amennyiben szerepel, abban az esetben egyéni elbírálás alapján a hitelezı egyéb fedezet(ek) bevonásával nyújtja a hitelt. Aláírás bejelentı karton: a Takarékszövetkezetnél rendszeresített nyomtatvány, amelynek cégszerő aláírásával a számlatulajdonos a pénzforgalmi bankszámlája felett rendelkezni jogosult személyeket, aláírás mintájukat, a rendelkezésük módját (egyéb feltételeket) és az általuk használandó, a számlatulajdonos bélyegzı lenyomat mintáját jelenti be a Takarékszövetkezetnek. Annuitás (egyenletes törlesztés): olyan törlesztési mód, mely esetén az adós havonta azonos összegő törlesztı részletet fizet (tıke + kamat + kezelési költség együttes összege). A törlesztés kezdetén magas a részlet kamattartalma, így kevesebb jut a törlesztı részletbıl a tıketörlesztésre a magas hiteltartozás miatt. Ahogy csökken a tıketartozás összege, úgy nı a törlesztı részleten belüli tıketartozásra jutó részarány a kevesebb kamat miatt. 5

6 Árfolyam: a Takarékszövetkezet által az Árfolyamjegyzékben közzétett a magyar forint és egy adott valuta/deviza vonatkozásában naponta hivatalosan jegyzett vételi- eladási és közép árfolyam. A Takarékszövetkezet által az adott banki munkanapra jegyzett árfolyamok megtekinthetık a Takarékszövetkezet fiókjában, a Takarékszövetkezet honlapján. ÁSZF: Általános Szerzıdési Feltételek ÁSZSZ: Általános Szerzıdési Szabályzat Átutalás: a fizetı fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizetı fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, valamint a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történı átutalás. Bankszámla: a Ptk a szerinti bankszámlaszerzıdés alapján a Takarékszövetkezet által a számlatulajdonos részére megnyitott fizetési számla. Bankszámlakivonat: a bankszámla forgalmáról és egyenlegérıl a Takarékszövetkezet által az ÁSZF-be meghatározott tartalommal és gyakorlatisággal kiállított bizonylat (tájékoztató), amely a Pft. szerinti utólagos tájékoztatást jelenti. Bankszámlaszerzıdés: a Takarékszövetkezet és a számlatulajdonos között a Ptk és a Pft. alapján bankszámla, mint fizetési számlanyitására és vezetésére, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, a számlatulajdonos pénzköveteléseinek és pénztartozásainak nyilvántartására, kezelésére létrejött bankszámlaszerzıdés, amely meghatározza a bankszámlaszerzıdésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési mőveletek lényeges feltételeit. A bankszámlaszerzıdésnek, mint Pft. szerinti keretszerzıdésnek elválaszthatatlan részét képezi a ÁSZF, a Takarékszövetkezet Üzletszabályzata, a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetménye, a fizetési megbízás megadásra szolgáló Takarékszövetkezeti nyomtatványok, aláírási karton, árfolyamjegyzék, amelyek együttesen szabályozzák a számlavezetés szabályait, kondícióit (díjak, jutalékok, költségek, stb.), valamint teljesítési rendjét. Befagyott betét: az olyan betét, amelyre hitelintézet nem képes a jogszabályi rendelkezések vagy a szerzıdéses kikötések szerinti esedékességet követı 5 munkanapon belül kifizetést teljesíteni. Belföldi fizetési forgalom: azon fizetési mőveletek összessége, amelynek keretében mind a fizetı fél pénzforgalmi szolgáltatója, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a Magyar Köztársaság határain belül nyújtja a pénzforgalmi szolgáltatást. 6

7 Beszedés: a kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizetı fél fizetési számlájának a kedvezményezett javára történı megterhelése a fizetı által a kedvezményezettnek, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a fizetı fél saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás alapján történi. Betét: a Ptk. szerinti betétszerzıdés alapján a Takarékszövetkezetnél számlatulajdonos, mint betétes által elhelyezett betéti összeg, ideértve a bankszámlaszerzıdés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. Betétes: akinek a betét a nevére szól, aki saját jogon rendelkezhet a betét felett. A tulajdonos állíthat meghatalmazottat és jelölhet kedvezményezettet. Betétlekötési megbízás: a számlatulajdonos a fizetési számláján lévı pénzösszeget a Takarékszövetkezetnél letétlekötési megbízással lekötheti. A fizetési számláról lekötött betét esetén a betétlekötési megbízás elválaszthatatlan részei a fizetési számlaszerzıdés, a ÁSZF, a Takarékszövetkezet Üzletszabályzata és a Hirdetmény, mely dokumentumok együttesen minısülnek a Ptk szerinti betétszerzıdésnek. Betétszámla: a Ptk. szerinti betétszerzıdés alapján nyitott forint- és/vagy deviza betétszámla. A betétszámla megtakarítási jellegő, pénzforgalmi fizetési megbízások teljesítésére nem alkalmas. Betétszerzıdés: a Takarékszövetkezet és a számlatulajdonos között a betétszámla nyitása és vezetése tárgyában létrejövı megállapodás a teljes dokumentációval, amelynek egymástól elválaszthatatlan részei a betétlekötéshez/betétmegszüntetéshez adott rendelkezés, a Takarékszövetkezet Üzletszabályzata, a ÁSZF és a Hirdetmény. A betétszerzıdés alapján a Takarékszövetkezet köteles a számlatulajdonos által lekötött pénzeszközök után a betétszerzıdés szerinti kamatot és betét összegét a betétszerzıdés szerint megfizetni. Betétlekötéshez/betétmegszőntetéshez adott rendelkezés: a betétlekötés / betétmegszüntetés történhet írásban a Takarékszövetkezetnél rendszeresített nyomtatvány kitöltésével vagy a Hirdetményben meghatározott esetekben, az ott meghatározott feltételek szerint elektronikus csatornán. BIC (SWIFT) kód: a Takarékszövetkezet saját nemzetközi egyedi azonosító kódja a SWIFT rendszerben. Biztosíték: az adós vagy valamely harmadik személy (Biztosítékot nyújtó) által az adós szerzıdésbıl származó kötelezettségei teljesítésének biztosítására nyújtott, a szerzıdésben felsorolt, vagy a szerzıdés mellékleteként megkötött, illetve azzal összefüggésben megkötött biztosítéki szerzıdéseket jelenti. 7

8 BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate): azt az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatlábat jelenti, amelyet a Magyar FOREX Club szabályzatának mindenkori elıírásai szerint állapítanak meg és a Reuters monitor BUBUOR oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate minitor megfelelı oldalán) BUBUOR-ként megjelenik. A bankok forint hitelezéseinek elsıdlegesen alkalmazott kamatbázisa a hazai piacon. Devizabelföldi: a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa, a 14 éven aluliak esetében a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa van, illetve azokkal rendelkezik. Deviza hitel: az a hitel, melynek kölcsönösszege a kölcsönszerzıdésben meghatározott külföldi pénznemben kerül nyilvántartása és elszámolásra. Deviza kockázat: devizában (pl.: CHF, EURO) felvett hiteleknél az idegen deviza, és a forint átváltási aránya (árfolyam) a napi piaci mozgások hatására változhat, ezért egy esetleges kedvezıtlen árfolyamváltozás/emelkedés többletköltséget okozhat. Fordított esetben, ha a forinttal szemben esik az árfolyam, úgy csökken a finanszírozás forint értéke : vagyis a tıkeösszeg és kamatai visszafizetését szolgáló törlesztı részleteket fedezı deviza megvásárlása kevesebbe kerül az ügyfélnek, ahhoz kevesebb Ft szükséges. Devizakülföldi: az a természetes személy, akinek nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes hatósági igazolványa, és azzal nem is rendelkezik. Dologi adós: az a személy, aki a hitel-visszafizetés biztosítékaként a tulajdonát képezı ingatlant, óvadékot felajánlja. Az ingatlanra jelzálogjog kerül bejegyzésre. Jelentése megegyezik a zálogkötelezett jelentésével. Elállási jog: a fogyasztó a hitelszerzıdéstıl a szerzıdéskötés napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. Az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit az egyedi szerzıdések tartalmazzák. EBKM: 82/2010. (III.25.) kormányrendelet alapján kiszámított egységesített betéti kamatlábmutató. EGT állam: az Európai Unió tagállam és az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes más állam. EGT-n belüli fizetési mővelet: az a fizetési mővelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizetı fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végzı egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatást és a pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás euróban vagy egy euró övezeten kívüli EGT-állam devizanemében történik. 8

9 Egyedi azonosító: a bankszámla vonatkozásában a számlatulajdonos azonosítása céljából a Takarékszövetkezet által meghatározott bető-, számjegy vagy jelkombináció, ideértve különösen a pénzforgalmi jelzıszámot (bankszámlaszám). Egyedi kamat: a felek által a szerzıdében egyedileg megállapított hitelkamatláb. Elektronikus csatorna: a Takarékszövetkezet által nyújtott készpénz-helyettesítı fizetési eszköz így különösen: bankkártya, Takarékszövetkezet által biztosított Home Bank, Interbank. Elektronikus csatornán kizárólag abban az esetben adható megbízás, ha a számlatulajdonos a Takarékszövetkezet fizetési számlával rendelkezik és az adott elektronikus csatornára vonatkozó külön kiegészítı megállapodást/szerzıdést kötött a Takarékszövetkezettel. Elektronikus szolgáltatás: a Takarékszövetkezet által az elektronikus csatornán nyújtott szolgáltatás. Elhalálozás esetére szóló rendelkezés: nagykorú betétes a takarékbetét elhelyezésekor úgy rendelkezhet, hogy elhalálozása esetén a takarékbetét az általa megjelölt kedvezményezett(ek) részére kell visszafizetni. Az így elhelyezett takarékbetét nem tartozik a takarékbetétes hagyatékához, a kedvezményezett(ek) a takarékbetét felett a hagyatéki eljárás lefolyásától függetlenül rendelkezhet(nek). Elkülönített számla: a számlatulajdonos nevére a Ptk a szerinti bankszámlaszerzıdés alapján Takarékszövetkezetnél nyitott, a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kivett pénzeszközeinek nyilvántartására, kezelésére szolgáló bankszámla. Elkülönített számlaszerzıdés: a Takarékszövetkezet és a számlatulajdonos között elkülönített számla nyitására és vezetésére létrejött bankszámlaszerzıdés, amelynek, mint a Pft. szerinti keretszerzıdésnek elválaszthatatlan részét képezi a Hirdetménye. Elıtörlesztés: a szerzıdésben megállapított teljesítési határidı elıtti részleges vagy teljes elıtörlesztés, a teljes összeg visszafizetésével a hitelszerzıdés megszüntethetı. Az elıtörlesztésért az ügyfél meghatározott összegő díjat tartozik fizetni, melynek mindenkori feltételeit és mértékét a Hirdetmény tartalmazza. Eltartottak: eltartottaknak minısülnek az igénylı vér szerinti örökbe fogadott gyermeke, legalább egy éve gyámsága alá tartozó gyermeke, ha 16. életévét még nem töltötte be, ha a 16. életévét betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a25. évét még nem érte el; a 16. évét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékosság miatt munkaképességét minimum 67 %-ban 9

10 elvesztette, és ezen állapot legalább egy éve tart, és elıreláthatóan egy éven belül nem szőnik meg. Esedékesség: az a szerzıdésben meghatározott nap, amikor az adósnak a szerzıdés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségét teljesítenie kell. Eseti betétlekötés: meghatározott futamidıre történı betétlekötés. Az eseti lekötött betét a lejárat napja után megszőnik. Értékbecslés: az ügyfelek által biztosítékul felajánlott (jelzálogjoggal terhelendı) ingatlanra vonatkozó szakvélemény, mely az adott ingatlan forgalmi értékét állapítja meg. Hitelintézet az általa elfogadott értékbecslık ingatlan érékelését fogadja el a hitelbírálathoz. Az ingatlan felajánló a fedezet értékelésének tartalmát (amennyiben a Takarékszövetkezet az értékbecslı) az értékbecslés egy példányának átadásával ismeri meg. Értéknap: az a nap, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla javára vagy a fizetési számla terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz. Éven belüli kölcsön: a hitelintézet által egy évre vagy annál rövidebb futamidıre folyósított kölcsön. Éven túli kölcsön: a hitelintézet által egy évnél hosszabb futamidıre folyósított kölcsön. Fedezet: a fizetési megbízások teljesítéséhez, a megbízásokban, szerzıdésekben/megállapodásokban meghatározott pénzforgalmi bankszámla a számlatulajdonos szabad rendelkezésére álló egyenleg. Fedezetcsere: ha a hitel biztosítékául szolgáló ingatlant (betétet) ingóságot kivonják a hitelügyletbıl, és helyette egy másik, de ugyanazoknak a feltételeknek megfelelı ingatlant (betétet) ingóságot ajánlanak fel hitel fedezetként. Felmondott követelés: hátralékos hitelszámla esetén, amennyiben a korábbi behajtási intézkedések (felszólító, tájékoztató levelek) nem vezettek eredményre, vagy egyéb felmondási ok következik be (ezt minden esetben a kölcsönszerzıdés tartalmazza) úgy a hitelintézetnek a követelés felmondásáról szükséges intézkedni. A hitelszerzıdés felmondásakor a tartozás teljes összege azonnal esedékessé válik. Fenntartásos takarékbetét: egy, a betétes által az okiratban meghatározott feltétel, amelynek teljesítése is szükséges ahhoz, hogy a hitelintézet az okiratban megnevezett személy betétes vagy kedvezményezett részre kifizetést teljesítsen. E feltételt a betétes egyoldalúan a Takarékszövetkezethez intézett írásbeli nyilatkozattal módosíthatja. 10

11 A fenntartásos betét lehet aláírás ellenırzéshez kötött: több tulajdonos esetén a betéteseknek aláírásukkal hitelesítve rendelkezniük kell arról, hogy részükre a betét együttesen vagy külön-külön fizethetı ki. A fenntartásos betéthez kedvezményezett is megjelölhetı: a betételhelyezı a kedvezményezett megjelöléséhez olyan fenntartást közöl, melyben a kedvezményezett rendelkezési jogának megnyílását egy késıbbi idıpontra helyezi. A nyilatkozat egyben haláleseti rendelkezés is. A rendelkezési jog megnyílásáig a betét felett a betét elhelyezıje korlátlanul rendelkezik, a kedvezményezett megjelölése a rendelkezési jog megnyílásának idıpontjáig írásban visszavonható. Fizetési megbízás: a fizetı félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési mővelet teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízás és az utalási végzés. Fizetési mővelet: a fizetı fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kedvezményezett megbízás- valamely fizetési mód szerinti lebonyolítása, függetlenül a fizetı fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól. Fizetési számla: fizetési mőveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is. Fizetési számlakivonat: a fizetési számla forgalmáról és egyenlegérıl a Takarékszövetkezet által a ÁSZF-ben meghatározott tartalommal és gyakorisággal kiállított bizonylat (tájékoztató), amely a Pft. szerinti utólagos tájékoztatást jelent. Fizetési számlaszerzıdés: a Takarékszövetkezet és a számlatulajdonos között a Ptk és a Pft. alapján fizetési számla, mint fizetési számlanyitására és vezetésére, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, a számlatulajdonos pénzköveteléseinek és pénztartozásainak nyilvántartására, kezelésére létrejött fizetési számlaszerzıdés, amely meghatározza a fizetési számlaszerzıdésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési mőveletek lényeges feltételeit. A fizetési számlaszerzıdés, mint Pft. szerinti keretszerzıdésnek elválaszthatatlan részt képezi a ÁSZF, a Takarékszövetkezet Üzletszabályzata, a Takarékszövetkezet nyomtatványok, aláírás karon, Árfolyamjegyzék, amelyek együttesen szabályozzák a számlavezetés szabályait, kondícióit (díjak, jutalékok, költségek, stb.), valamint teljesítési rendjét. Fizetı fél - az a jogalany: a.) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy b.) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy c.) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízást vagy átutalási végzés alapján megterhelik. 11

12 A Takarékszövetkezet fizetı félnek tekinti a számlatulajdonos felhatalmazása alapján a számla felett rendelkezésre jogosult személyt (rendelkezı, kártyabirtokos, elektronikus csatorna felhasználó, stb.) egyaránt. Fix kamatozás: a betéti kamat oly módon kerül meghatározásra, hogy a kamatláb a futamidı alatt nem változik. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdásági tevékenységén kívül esı célok érdekében eljáró természetes személy. Folyósítási jutalék: a szerzıdésben vagy a Hirdetményben a folyósított kölcsön százalékban vagy konkrét összegben meghatározott mértékő díj, melynek megfizetése az elsı folyósítással egyidejőleg esedékes. Fordulónap: az a Takarékszövetkezeti munkanap, amelyen az elhelyezett betét lekötése a futamidı végén automatikusan újraindul. Forrásköltség: azt az összesített költségszintet jelenti (ideértve a kamat-, swap- és egyéb járulékos költségeket), amely mellett az adott idıszakban, adott devizában, adott lejáratra a Takarékszövetkezet refinanszíroztatni tudja magát. Futamidı: a betét lekötésének és lejáratának idıpontja között eltelt idıtartam. Hátralék: olyan lejárt fizetési kötelezettség, amely abból származik, hogy a törlesztı részlet, kamat vagy bármilyen egyéb költség, egyéb díj nem került szerzıdésszerően megfizetésre. Hirdetmény: a Takarékszövetkezet valamennyi ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében kifüggesztett, Takarékszövetkezet által kiadott hivatalos közlemény, amely a Bankkártya-szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi. A Takarékszövetkezet Hirdetményben teszi közzé a szerzıdéssel, illetve a kártyával kapcsolatos: - feltételeket; - díjak és költségek, kamatok mértékét (kondíciós lista) - egyéb információkat; - módosításokat. Hitelbírálat: összetett hitelintézeti kockázatelemzési munkafolyamat, mely a konkrét hiteligénylés kapcsán állapítja meg a hitelintézet által folyósítható hitel nagyságát. A hitelintézet saját hitelbírálati szabályzata alapján többek között vizsgálja az igénylı vagyoni jövedelmi viszonyait, fizetési fegyelmét, a kölcsön biztosítékul szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét. Hitelbírálatért felszámított jutalék mértékét a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. Hitelkamat: a fogyasztó által igénybe vett hitelösszeg rögzített vagy változó százalékban, éves szinten meghatározott pénzösszeg. 12

13 Hitelkeret: a hitelkeret szerzıdés alapján a Takarékszövetkezet által a számlatulajdonos rendelkezésére bocsátott összeg, melynek terhére és erejéig a Takarékszövetkezet kölcsönt nyújt a számlatulajdonosnak. Hitelkeret szerzıdés: a Takarékszövetkezet és a számlatulajdonos között fizetési számlához kapcsolódó számlahitel keretszerzıdés, valamint óvadékként elhelyezett összeg keretével biztosított fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerzıdés. Hitel (hitelkeret) lejárata: a hitel lejárata az a nap, amikor az adós a hitelintézettel szembeni teljes tartozását a Takarékszövetkezetnek hitel devizanemében a hitelszerzıdésben meghatározott módon megfizetni köteles. Hitel összege (hitelkeret): hitel az a hitelszerzıdésben meghatározott összeg, melyet a hitelintézet az adós rendelkezésére tart, illetve bocsát a hitelszerzıdés feltételeinek megfelelıen. Hitelszerzıdés: a hitelszerzıdéssel a hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy a szerzıdésben meghatározott feltétek megléte esetén meghatározott pénzösszeget (hitelt, hitelkeretet) bocsát az ügyfél rendelkezésére. Írásban foglalt megállapodás, melynek elválaszthatatlan részét képezi a hitelintézet Üzletszabályzata és az ÁSZSZ. Hitel teljes díja: a hitelezı által ismert minden olyan a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendı ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó (adós) a hitelszerzıdés kapcsán megfizet. Hpt.: Hitelintézetrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény. Igénybe vehetı hitelkeret lejárata: a lakossági fizetési számlákhoz kapcsolódóan határozott, 1 éves idejő, amely automatikusan újabb 1 évvel meghosszabbodik amennyiben a szerzıdı felek nem mondják fel a szerzıdést a lejáratot megelızı 15.napig. Ismétlıdı betétlekötés: határozatlan futamidıre lekötött betét a Takarékszövetkezet a betét fordulónapján automatikusan újra leköti a fordulónapkor hatályos Hirdetmény szerinti betéti kamat mértéke szerint. A betétlekötési megbízás kezdı, elsı lekötési periódus szerinti kamat mértéket rögzíti, a további lekötési periódusokban érvényes és a Takarékszövetkezet által alkalmazott kamat mértéket a fordulónapkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. Jegybanki alapkamat: ~nak nevezzük azt a kamatot, amelyet a Magyar Nemzeti Bank (ezen belül is a Monetáris Tanács) határoz meg. A Magyar Nemzeti Bank a jegybanki alap kamatról önállóan dönt, szintjének meghatározásával képes megvalósítani két fı célját: 13

14 - Árstabilitás: azaz a gazdasági növekedést leginkább elısegítı, alacsony inflációs szint elérését valamint a - Pénzügyi stabilitás fenntartását. A kereskedelmi bankok a jegybanki kamat ismeretében határozzák meg a betéti és hitelkamataikat. Jelzálog (keretjelzálogjog): a jelzálogjog célja annak biztosítása, hogy a hitelezı által nyújtott kölcsönt, és ezeknek járulékait visszakapja. A tartozás nem fizetése esetén a jelzálogjoggal terhelt ingatlan a meghatározott szabályok szerint eladható, és a vételár a tartozás rendelkezésére fordítható. Az elzálogosított ingatlan a tulajdonos birtokában marad, a jelzálogjog fennállása alatt rendeltetésszerően használhatja, de gondoskodnia kell értékének megırzésérıl. Jóváírási nap: az a nap, amikor a Takarékszövetkezet az általa a kezdeményezett számlatulajdonos részére vezetett pénzforgalmi bankszámlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel növeli. Jövedelemvizsgálat: az adós és adóstársak fizetıképességének vizsgálata, a háztartás bevételeinek, és kiadásainak, és a fogyasztó szokásainak elemzésével készül. Kamat: az adós által az igénybe vett kölcsön használatáért a kölcsönnyújtónak fizetendı, rendszerint idıarányosan térítendı pénzösszeg. A kölcsön adott pénz ára. A kamat az egyedi kölcsönszerzıdésben meghatározott, éves százalékban kifejezett ügyleti kamatláb alkalmazásával kerül kiszámításra. Kamatfelár: az éves százalékban kifejezett érték, mely az ügyféllel való megállapodás alapján, egyedi (kockázati) döntéssel kerül a hitelintézet által meghatározásra. A kamatfelár a referencia kamattal (BUBOR vagy jegybanki alapkamat) összeadva alkotja az ügyleti kamatot. Kamatfizetési nap: a szerzıdésben kerül meghatározásra. Eltérı megállapodás hiányában minden naptári hónap/negyedév utolsó napját jelenti azzal, hogy amennyiben bármely kamatfizetési nap nem banki munkanap, akkor a kamatfizetési napnak az ezt követı banki nap minısül. Kamatperiódus: azt az idıtartamot jelenti, amely elsı kamatperiódus esetében a kölcsön folyósítása napján kezdıdik és a folyósítás napját követı elsı kamatfizetési napig tart, illetve minden további kamatperiódus esetében az elızı kamatperiódus utolsó napját követı elsı napon kezdıdik és a következı kamatperiódus utolsó napján, illetve az utolsó kamatperiódus esetében a kölcsön lejáratának napján végzıdik. Kamattámogatás: olyan támogatási forma, melyet az állam a lakáskölcsönök kamatainak megfizetéséhez nyújt, így az ügyfeleknek csak a támogatással csökkentett kamatokat kell megfizetniük. 14

15 Kártalanításra jogosult személy: a betétes. Kivételt képeznek azok a betétek, amelyek szerzıdéses feltételei ettıl eltérı megállapodást tartalmaznak. Nem minıdül kártalanításra jogosult személynek az a személy, aki a betét tulajdonosának rendelkezése alapján rendelkezik a betét fölött a betét befagyásának pillanatában, de egyébként sem tulajdonosa, sem kedvezményezettje a betétnek. Kedvezményezett: az a jogalany, aki a fizetési mővelet tárgyát képezı pénz jogosultja. Késedelmi kamat: az a Hirdetményben megahatározott kamat, amelyet a Takarékszövetkezet jogosult a számlatulajdonos részére felszámítani az esedékesség napjától kezdıdıen, a kesedelem idejére, amennyiben a számlatulajdonos a Takarékszövetkezet megilletı költségeket (így különösen díjakat, jutalékokat és egyéb költségeket) esedékességkor nem fizette meg. Késedelmes tétel: a hitelezési kockázat kezelésrıl és tıkekövetelményérıl szóló 196/2007. (VII. 30.) kormányrendelet 13. (1) bekezdése értelmében az adósnak a Takarékszövetkezettel szembeni fizetési kötelezettségének késedelme, ha 90 napon keresztül folyamatosan fennáll, és amelynek összege meghaladja a késedelembe esés idıpontjában érvényes legkisebb összegő havi minimálbér, vagy az adós szerzıdés szerint összes kötelezettségének kettı százalékát vagy az egy havi törlesztı részletet. A hivatkozott jogszabály megváltozása esetén a helyébe lépı jogszabályi kritériumok szerinti késedelem, a jogszabály megszőnése esetén a jelen meghatározás szerinti késedelem minısül késedelmes tételnek. Készfizetı kezes: ha a hitelintézet kevésnek tartja a biztosítékul felajánlott ingatlan/betét/ingóságot és a felvevı(k) hitelképességét, akkor rendszerint kezes bevonását is kérheti a hitelügyletbe. Kezes az aki kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adós nem teljesít, maga fog helyette teljesíteni. A hitelintézet csak készfizetı kezességvállalást fogad el: ekkor a kezes nem követelheti, hogy a hitelintézet a követelést elıször az adóstól hajtsa be. Keresztszerzıdés: a pénzfogalmi szolgáltató és az ügyfél között létrejött olyan pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásra vonatkozó megállapodás, amely egy adott idıszakra vonatkozóan meghatározza a keresztszerzıdésen alapuló fizetési megbízások illetve fizetési mőveletek lényeges feltételeit, ideértve a fizetési számla megnyitását is. Keretjelzálogjog: lásd a jelzálog fogalom alatt. Kezelési költség: a szerzıdésben és a Hirdetményben, a mindenkori fennálló, és az ügyfél által vissza nem fizetett kölcsön összegének százalékában vagy konkrét összegben meghatározott mértékő díjat, melynek megfizetése a szerzıdésben rögzített idıpontban esedékes. 15

16 Konverzió: eltérı devizanemek közötti átváltás a Takarékszövetkezet árfolyamjegyzékében közzétett árfolyam. Könyvelési nap: az a nap, amikor a fizetési mővelet a Takarékszövetkezet által a számlatulajdonos fizetési számláján rögzítésre kerül. Kölcsönfolyósítás: a hitelintézet a folyósított kölcsön összegét, a szerzıdésben rögzített feltételeknek megfelelıen az adósnak készpénzben a hitelintézet pénztáránál kifizeti,, vagy az adós által megjelölt fizetési számlán írja jóvá. Közös betét: a közösségi betét kivételével az olyan betét, amely több tulajdonosa van (több személy nevére szól). Pl.: kisebb közösségek betétei: alapító okirattal nem rendelkezı (nyilvántartásba nem vett) civil közösségek. A képviselı képviseleti jogát külön okirattal kell igazolni. a takarékszövetkezet és a képviselık által kötött szerzıdés mellékletét képezı okirat tartalmazza a közösség tagjainak, a betét tényleges tulajdonosainak adatait. A közös betét, valamint a kis közösségek képviselıi nevén megnyitott betét esetén a számlatulajdonosok valamint a közösség tagjai (tényleges tulajdonosok) egymás közötti belsı jogviszonya semmilyen módon nem tartozik a Takarékszövetkezet érdekkörébe és felelısségi körébe. A Takarékszövetkezet a számlatulajdonosok egymás közötti illetve az általuk képviselet közösség tagjai közötti jogvitákban nem vesz részt, és a közöttük fennálló belsı jogviszonnyal összefüggésben keletkezett károkért mindennemő felelısségét kizárja. Közös tulajdonú fizetési számla: az olyan fizetési számla, amely esetében a Takarékszövetkezet két természetes személlyel köti meg a fizetési számlaszerzıdést és a számlának két, azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezı számlatulajdonosa van. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR): az a zárt rendszerő adatbázist, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésnek és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körő lehetıvé tétele, valamint a pénzügyi intézmények (referenciaadat-szolgáltatók) biztonságosabb mőködése érdekében a hitelezési kockázat csökkentétének elısegítése. Közjegyzıi okirat: olyan a közjegyzıkrıl szóló törvényben rögzített alakiságokkal bíró közokirat, mely közhitelesen tanúsítja az okiratba foglalt tényeket, illetve, hogy azok a valóságnak megfelelnek. Az okirat a hitelezéssel összefüggésben lehet úgynevezett egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismerı) nyilatkozat, amely az ügyfél közjegyzı elıtt tett kötelezettségvállalását rögzíti a kölcsönszerzıdés alapján. A kölcsönszerzıdés kerülhet közjegyzıi okiratba foglalásra, ezt nevezzük kétoldalú közjegyzıi okiratnak, ebben az esetben az ügyfél és a bank a közjegyzı elıtt írja alá a kölcsön nyújtás/visszafizetés feltételéirıl szóló okiratot. A közjegyzı által készített okiratban foglalásért az adós a jogszabályban meghatározott díjat fizet a közjegyzınek. 16

17 Közösségi betét: a társasházak, lakásszövetkezetek, iskolai takarékossági csoportok, építıközösségek betétei. Küszöbértékes betétlekötés: olyan betétlekötés amelynek során a betétként elhelyezett teljes összeg az adott sávhoz tartozó kamatlábak szerint kamatozik. Az adott összeghatás sáv felett a betét teljes összege a magasabb összegre meghatározott kamatlábbal kamatozik. Lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerzıdés: az ingatlan alapított jelzálogjog ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is fedezete mellett megkötött olyan hitel illetıleg kölcsönszerzıdés, amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bıvítése korszerősítése vagy felújítása. Lakossági bankszámla: az a Ptk a alapján egy vagy több ügyfél nevére megnyitott látra szóló, forintban vezetett belföldi fizetési számla, amely Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközök nyilvántartására és kezelésére, valamint fizetési mőveletek teljesítésére szolgál. Lakossági forintszámla: a Takarékszövetkezet által forintban vezetett fizetési számla. Lakossági devizaszámla: a Takarékszövetkezet által a Hirdetményben meghatározott devizanemekben (nem forintban) vezetett lakossági számla. Legkésıbbi teljesítési határidı: az a legkésıbbi határidı, amelynek betartására a Takarékszövetkezet az EGT-n belüli fizetési mőveletek vonatkozásában kötelezettséget vállal, hogy ezen határidı alatt a deviza átutalás fedezetét a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához eljuttatja. Lekötött betét: a Számlatulajdonos által a magasabb hozam elérése céljából a szabad pénzeszközeinek elhelyezése érdekében nyitott fizetési számla. Betét elhelyezésének, a lekötött betétszámla megnyitásának nem feltétele, hogy az ügyfél a Számlavezetı helynél pénzforgalmi számlával rendelkezzen. Magatartás kódex: a piaci önszabályozás keretében 2009-ben létrehozott megállapodás és szabály együttes, amely a lakosság részére nyújtott hitelezési tevékenység teljes körében alkalmazandó és követendı magatartási szabályokat határozza meg azon pénzügyi szervezetek számára, amelyek a kódexet aláírják és magukra nézve kötelezınek ismerik el. Megtekinthetı a PSZÁF honlapján: Meghatalmazott: a számlatulajdonos által eseti jelleggel meghatalmazott olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki a megbízásokat, szolgáltatásokat a számlatulajdonos javára, a számlatulajdonos helyett és nevében adja meg, illetve végzi. A meghatalmazás lehet egy alkalomra szóló vagy állandó. A 17

18 meghatalmazott további személyeknek meghatalmazást nem adhat, kedvezményezettet nem jelölhet. Melléklet: a szerzıdéshez kapcsolódó speciális rendelkezéseket tartalmazó dokumentum, amely a szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi. Mikro-vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek - a keresztszerzıdés vagy az egyszeri fizetési megbízási szerzıdés megkötésének idıpontjában az összes foglalkoztatott létszáma tíz fınél kevesebb, és a szerzıdés megkötését megelızı üzleti évben éves árbevétele vagy mérleg fı összege legfeljebb 2 millió euró vagy a szerzıdés megkötését megelızı üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos deviza árfolyamon számítva az ennek megfelelı forintösszeg. Munkanap: az a nap, amelyen az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója fizetési mővelet teljesítése céljából nyitva tart. Munkanap záró idıpontja: a Takarékszövetkezet által különbözı ismérvek (így különösen: devizanem, benyújtás helye és módja, fizetési mód) alapján a Hirdetményben meghatározott azon idıpont, ameddig a Takarékszövetkezet a fizetési magbízást átveszi. Nemzetközi fizetési számlaszám (International Bank Account Number IBAN): a nemzetközi fizetési forgalomban a bankszámlák jelölésére szolgáló fizetési számlaszám (pénzforgalmi jelzıszám). A nemzetközi fizetési megbízások esetén a IBAN számlaszám megadása szükséges a megbízások teljesítése érdekében. Az IBAN számlaszámot a Takarékszövetkezet a pénzforgalmi jogszabály alapján képezi a számlaszerzıdés szerinti fizetési számlaszámról. Nestro értéknap (SWIFT értéknap): az a nap amellyel a Takarékszövetkezet számlavezetıje a Takarékszövetkezet saját számláját megterheli vagy jóváírja a fizetési megbízások ellenértékével. Oklista: a hitelintézet a kölcsön kamatának, díjának, jutalékainak, illetve egyéb költségeinek mértékét a kölcsönszerzıdés fennállása alatt jogosult egyoldalú megváltoztatni. Az adós számára kedvezıtlen, egyoldalú módosítást a jogszabályban rögzített okok bekövetkezése esetén jogosult a hitelezı végrehajtani. Az adóssal megkötött hitelszerzıdés részletesen tartalmazza az egyoldalú módosítás oklistáját. Önerı: a megjelölt hitelcél bekerülési értéke (beruházási összege: termék,- ingatlan, - ingóság, stb. vásárlási értéke; felújítási, tatarozási összeg) és a hitel összege közötti érték az önerı. Pénz: bankjegy, érme, számlapénz, és az elektronikus pénz. 18

19 PEK: Magyar Posta Zrt. Postai Elszámoló Központja. Pénzforgalmi számla: az a látraszóló forintban vezetett belföldi fizetési számla amelyet a számlatulajdonos a rendszeres gazdasági tevékenységek körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott. Pénzforgalmi bankszámlaszerzıdés: a Takarékszövetkezet és a számlatulajdonos között a Ptk és a Pft. alapján pénzforgalmi bankszámla nyitására és vezetésére, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására létrejött bankszámlaszerzıdés, amely meghatározza a számlaszerzıdésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési mőveletek lényeges feltételeit. Pénzforgalmi szolgáltató: az a hitelintézet elektronikus pénz kibocsátó szakosított hitelintézet, Posta Elszámoló Központ mőködtetı intézmény, pénzforgalmi intézmény Magyar Nemzeti Bank és Kincstár amely pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez. Pft.: Pénz forgalmi törvény Ptk.: Polgári Törvénykönyv Prolongáció: az adott szerzıdés kereten belül, változatlan kondíciókkal a szerzıdés szerinti lejárat meghosszabbítása a törlesztı részlet csökkentése érdekében vagy a lejáraton belül a törlesztı részletek módosítása, átütemezése. A prolongálás végrehajtásért a hitelezı díjat számol fel, melyet a Hirdetményben tesz közzé. Referencia-kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló a nyilvánosság számára hozzáférhetı mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a hitelintézetnek nincs ráhatása. A hitelintézet általa a forintban nyújtott kölcsön esetében alkalmazott referencia-kamatláb a belföldi bankközi pénzpiacon hivatalosan elfogadott BUBOR kamatláb illetve a jegybanki alapkamat. Rendelkezésre jogosult: a számlatulajdonos által a fizetési számla feletti rendelkezésre állandó jelleggel aláírási kartonon feljogosított természetes személy (állandó meghatalmazott). Rendelkezésre tartási idı: az az idıszak, amelyen belül az adós a kölcsönt igénybe veheti. Rendelkezésre tartási díj (jutalék): a szerzıdésben az ügyfél rendelkezésére tartott, le nem hívott hitelrész (kölcsön, illetve igénybe nem vett hitelkeret százalékban meghatározott díj, melynek, megfizetése eltérı megállapodás hiányában a rendelkezésre tartási idıszak alatt minden naptári hónap végén, illetve a szerzıdés megszőnésekor esedékes. A rendelkezésre tartási díj felszámításának kezdı idıpontja az igénybevételi lehetıség utolsó napját megelızı nap, illetve a 19

20 tényleges igénybevétel (folyósítás) napját megelızı nap. Amennyiben a felek másképp nem rendelkeznek, mértékéra az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó hatályos Hirdetmény az irányadó. Sávos betétlekötés: olyan betétlekötés, amelynek során a betétként elhelyezett összeg az adott összeghatártól függıen összegsávokba tartozó módon az adott sávhoz tartozó kamatlábak szerint kamatozik. Egy adott összeg esetén a betét összeghatár feletti része a magasabb sávra, míg az összeghatár alatti összeg az alacsonyabb sávra meghatározott kamattal kamatozik. Sorbaállítás. A pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkezı fizetési megbízás fedezethiány miatt történı nem teljesítése (függıben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövıbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet amikor a fizetı fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési mőveletek tervszerő teljesítése érdekében sorba helyezésérıl állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval. Számlatulajdonos: a számlavezetıvel számlaszerzıdést kötı fél. Számlavezetı hely: a Takarékszövetkezet azon kirendeltsége, ahol a fizetési számlaszerzıdés megkötése történt, illetve ahol a számlatulajdonos számlaszerzıdést és ügyfélanyagát a Takarékszövetkezet kezeli. Szerzıdés: a fizetési számlaszerzıdés és a betétszerzıdés, bankkártya szerzıdés. Szerzıdéskötési feltételek: a hitelezı által meghatározott olyan kötelezı elıírt standard feltételek, amely(ek) nélkül a kölcsönszerzıdés megkötése nem történhet meg. Az egyes termékeknél ezen feltételeknek, és az engedélyezı még plusz feltételeket is elıírhat. Szerzıdésmódosítási díj: az ügyféllel megkötött szerzıdés, illetve az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerzıdések aláírását követıen végrehajtott, a jogviszony tartalmát, a szerzıdés(ek) bármely feltételét, és / vagy idıtartamát érintı változtatás (ideértve a futamidı hosszabbítást, fedezetcserét, adóskiengedés a kötelembıl, stb.) esetén a hitelintézet által felszámított díjat. Mértéke szerzıdésmódosításonként a módosítással érintett összeg százalékban vagy konkrét összegben kerül megállapításra, megfizetése a szerzıdésmódosítás aláírásakor esedékes. Mértékére eltérı megállapodás hiányában a hirdetmény az irányadó. Takarékbetét: a Takarékszövetkezetnél a takarékbetét-szerzıdés alapján betétkönyv vagy más betéti okirat ellenében elhelyezett pénzösszeg, amely után a Takarékszövetkezet kamatot fizet. Takarékbetétet kizárólag névre szólóan lehet elhelyezni. Takarékbetét minden természetes személy elhelyezhet. A takarékszövetkezet a betéti okiraton köteles feltüntetni a betéte, illetıleg a kedvezményezett családi és utónevét, születési helyét és születési idejét. 20

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2012. december 01-én Hatályos: 2012. december 01-tıl Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2012. december

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatályos: 2017.04.01- A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú Ügyleti kamat HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

Takarék Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: tıl

Takarék Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: tıl Takarék 10+10 Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: 2016.07.01.-tıl Takarék 10+10 Otthonteremtı kamattámogatott hitel A kölcsön összege: 1 10 millió Ft Futamidı: 60 300 hónap Rendelkezésre tartási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Fogyasztó Adóstárs Annuitás Banki munkanap Biztosíték Devizahitel Deviza kockázat Devizabelföldi Devizakülföldi Dologi adós Előtörlesztés Esedékesség Eltartottak Az a természetes személy ügyfél, akivel

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı kamattámogatásos hitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı kamattámogatásos hitelek Érvényes: 2010. december 1-tıl visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı támogatásos hitelek Megnevezés es Kamattámogatás Ügyfél által fizetendı mutató (THM) jutalék 3 Elı-, végtörlesztés

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez H I R D E T M É N Y A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez Hatályos: 2012. október 1-jétıl HIRDETMÉNY TERMÉSZETES

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Gépjármő finanszírozás Hatályos: 2015. február 1-tıl visszavonásig Közzététel: Budapest, 2015. február 2. SZERZİDÉS TÍPUSA SZERZİDÉS TÁRGYA Finanszírozás pénzneme

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétıl hatályba lépı a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

Hatályos: november 05. napjától

Hatályos: november 05. napjától 1 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Termék ÁSZF) a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletei esetében Hatályos: 2015. november

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott pénzösszeget a rendelkezésére

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Borotai Takarékszövetkezet (székhelye: 6445. Borota, Dózsa György utca 22., cégjegyzékszáma: 03-02-000162, a továbbiakban:

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2010. június 1 -tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/1/2014. Érvényben: 2014. február 19-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a gazdasági környezet változása és ezen belül a piaci kamatok csökkenése

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/2/2014. Érvényben: 2014. május 5-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet a pénzpiaci feltételek módosulása, illetve

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének kondícióiról

Részletesebben

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 21-tıl)

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 21-tıl) Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 21-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 2011.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban.

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban. HIRDETMÉNY A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételei módosulnak. A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi pontjait érinti: 1. rész: II. fejezet

Részletesebben

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.)

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) 10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-tıl nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2012. április 1. A Hirdetmény közzététele: 2012. április 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A kölcsön feltételei: 1. Fizetési 1 és óvadéki vagy értékpapír számla

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. július 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetmény az Eger és Környéke Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire érvényesek.

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.02-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2016.06.01. Takarékszelvény kamatok esetében

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez 4/4. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek)

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Kiszombor KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiadva: 2014. február 10. I. Betétbiztosítási feltételek A fentiekben felsorolt, 1993. június 30-át megelızıen

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja A kiadvány célja Jelen kiadványunk célja bemutatni a hitel átütemezés során felmerülı kockázatokat annak érdekében, hogy Ügyfeleink felelıs döntést hozhassanak a szükséges ismeretek birtokában. Számos

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkezı ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2016. március hó 21. napjától 2 TAKARÉKLEVÉL Általános szerződési

Részletesebben

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás.

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás. MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Megnevezés Al Bank Banknyitás Babakötvény-/Start Bank-tulajdonos Bankváltás Bankvezetés Bankzárás Meghatározás, a fogalom tartalma A bank-tulajdonos nevére megnyitott és vezetett bank,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel Szerzıdés száma: Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel mely létrejött a Kondorosi Takarékszövetkezet (Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 14.), (Cégjegyzékszám: 04 02 000439, nyilvántartó cégbíróság:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a december 31-tıl folyósított hitelekre

HIRDETMÉNY. Hatályos: a december 31-tıl folyósított hitelekre HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2013. december 31-tıl folyósított

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan /magánszemélyek részére/

Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A kölcsön feltételei: 1. Fizetési számla nyitása 1, visszavonásig

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról KAMATMÉRTÉKEK 1. Könyves betétek a./ Kamatozó takarékbetétkönyv éves kamat EBKM - Látraszóló

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben