Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről az AXA Bank által nyújtott HitelStaféta kölcsön esetén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről az AXA Bank által nyújtott HitelStaféta kölcsön esetén"

Átírás

1 1. oldal Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről az AXA Bank által nyújtott HitelStaféta kölcsön esetén Hatályos május 2-től a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője 1138 Budapest, Váci út C-D. ép. Tel.: Fax: Adószám: ÁFA csoport azonosító szám: CBFA eng. sz.: A Cg. Szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága PSZÁF eng. sz.: E-I-1102/2008 Szolgáltatás SZJ kódja: SWIFT kód: EUDIHUHB SWIFT kód deviza utalás esetén: MAVOHUHB AXA Bank Europe SA, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souverain 25 BE 1170 Brussels Regisztrációs szám: CBFA eng. sz.: A 1. oldal

2 Kedves Ügyfelünk! Kölcsönkérelme előkészítésének megkönnyítése és a sikeres kölcsönnyújtás érdekében az alábbiakban kívánjuk tájékoztatni arról, hogy AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (továbbiakban: Bank) milyen szempontok betartását kéri ügyfeleitől az adásvételi szerződés megkötése körében abban az esetben, ha ügyfelünk a Banktól vásárlási célú HitelStaféta kölcsönt igényel. 1. A kölcsönkérelem befogadásakor elegendő az ingatlan adásvételi előszerződést benyújtani. Javasoljuk azonban, hogy amennyiben valaki előszerződést kíván kötni, úgy már ennek keretében legyen figyelemmel a végleges adásvételi szerződéssel szembeni, jelen tájékoztatóban foglalt követelményekre. A Bank által megkövetelt feltételeket is tartalmazó adásvételi szerződést vagy a már korábban megkötött adásvételi szerződés megfelelő tartalmú, ügyvéd vagy közjegyző előtt tett módosítását legkésőbb a kölcsönszerződés megkötése időpontjáig kell benyújtani a Bankhoz. 2. Annak érdekében, hogy a kölcsönfelvevő(k)nek a megvásárolni kívánt ingatlanra vonatkozó tulajdonjoga a kölcsön(ök) folyósítása előtt legalább széljegyben feltüntetésre kerülhessen, a Bank a kölcsönszerződés(ek) megkötését követően kötelezettségvállaló nyilatkozatot ad ki a kölcsönfelvevő(k) kezeihez, de az eladó(k)nak szólóan, amelyben a szerződés(ek) szerinti kölcsönösszeg(ek) folyósítására az eladóval szemben kötelezettséget vállal. A Bank a kötelezettségvállaló nyilatkozatában biztosítja az eladó(ka)t, hogy amennyiben a vevő(k) tulajdonjoga és a Bank önálló zálogjoga(i) széljegyzésre kerül, valamint az egyéb kötelezettségvállaló nyilatkozatban feltüntetett folyósítási feltételek teljesülnek, akkor a Bank közvetlenül átutalással teljesíti a kölcsön(ök) összegét az eladó(k) által az adásvételi szerződésben megjelölt számlaszám(ok)ra. A vevő(k) tulajdonjoga, valamint a Bank önálló zálogjoga(i) legalább széljegyen történő feltüntetésének, Bank általi ellenőrzésétől abban az esetben lehet eltekintetni, ha a vevő(k) és az adásvétel tárgyában eljáró ügyvéd közt létrejött letéti szerződésben az alábbiak feltüntetésre kerülnek: A Letéteményes a Bejegyzési Nyilatkozat földhivatali benyújtásától számított 5 munkanapon belül köteles a Kölcsön összegét a Letevő.. (székhely:...; cégjegyzékszám:.) hitelintézetnél vezetett számú fizetési számlájára átutalni, amennyiben meggyőződött arról, hogy a vevő tulajdonjoga, valamint a Bank zálogjoga legalább széljegyen szerepel és a Bank zálogjogát nem előzi meg semmilyen olyan teher, ami a Bank igényérvényesítését korlátozná vagy kizárná. Ebben az esetben a Bank a letéti szerződésben meghatározott letéti számlára teljesíti az Eladó AXA Banknál fennálló kölcsönének rendezését követően fennmaradó vételárrész folyósítását. 3. Banktól történő jelzáloghitel igénylése esetén a vételár a Banktól felvenni kívánt kölcsönből fizetendő részét az adásvételi szerződésben utolsó vételárrészletként kell minden esetben megjelölni. Javasoljuk, hogy az adásvételi szerződésben szerepeljen egy olyan rendelkezés is, hogy amennyiben a vevő a Banktól felvenni kívánt kölcsön(ök)ből finanszírozandó vételárrészlet(ek) fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni nem tud, köteles tartozását önerőből vagy más forrásból a fizetési határidőn belül rendezni az eladó felé. Ezen rendelkezés hiányában, abban az esetben, ha a Bank által jóváhagyott kölcsönösszeg(ek) alacsonyabb(ak), mint az adásvételi szerződésben Banktól felvett jelzáloghitel(ek)ből finanszírozott részletként feltüntetett összeg(ek), a kölcsönszerződés(ek) megkötésének feltétele az adásvételi szerződés megfelelő módosítása. 4. A Banktól felvett kölcsön(ök)ből finanszírozandó vételárrész(ek) fizetési határidejének meghatározásakor kérjük, vegyék figyelembe, hogy ezen időpontig a kölcsön folyósításának valamennyi feltételét teljesíteni kell. A hitelből fizetendő vételárrészlet(ek) fizetési határideje a kölcsönkérelem befogadásától számított 30 munkanapnál korábbi időpont nem lehet. A Bank az egyéb feltételek teljesítése esetén is folyósítást csak akkor tud teljesíteni, ha az adásvételi szerződésben meghatározott fizetési határidő még nem telt le. Az adásvételi szerződésben szerepeljen egy olyan pont is, hogy a vevő köteles az önerőként megfizetett vételárrészt a kölcsönfolyósítás Bank által meghatározott feltételeinek a jelzáloghitelből finanszírozott vételárrész fizetési határidején belül megfizetni. Amennyiben a vevő ezen kötelezettségét neki felróhatóan megszegi - pl. a Bank azért nem utalja az adott részletet, mert a vevő a kölcsön folyósításához szükséges okiratokat, bizonylatokat, egyéb dokumentumokat nem bocsátotta a Bank rendelkezésére -, a vételárrész megfizetésének késedelméért a vevő felel. Amennyiben viszont a vevő az ezen pontban meghatározott kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, a bankhitelből származó vételárrész(ek) a Bank általi késedelmes folyósításáért felelősség nem terheli, rá a vevői késedelemre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók. Az adásvételi szerződés ennek megfelelő pontjának hiányában a kölcsönügyintézés 2. oldal

3 elhúzódása esetén előfordulhat, hogy módosítani kell az adásvételi szerződésben a bankkölcsön(ök)ből finanszírozni kívánt vételárrész(ek) fizetési határidejét. 5. Az adásvételi szerződésben a foglaló szabályainak alkalmazása esetén a feltételek meghatározása során javasoljuk figyelembe venni, hogy a kért kölcsön(ök) tényleges engedélyezése az adásvételi (elő)szerződés megkötését követően történik. A Bank nem felelős azért, ha a vevő az adásvételi szerződés meghiúsulása miatt az adott foglalót elveszti. 6. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos további követelmények: Az adásvételi szerződésnek az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére alkalmasnak kell lennie. A vevő(k) személye legalább részben egyezzen meg a kölcsönfelvevő(k) személyével, (nem kötelező minden vevőnek kölcsönfelvevőnek lenni, de a hitel(ek)ből maximum a vételár kölcsönfelvevő(k) tulajdoni hányadával arányos vételár-része finanszírozható). Az adásvételi szerződés tárgya (a vásárolni kívánt ingatlan) és vételára egyezzen meg a kölcsönkérelemben megjelöltekkel. Tekintettel arra, hogy eladó a vételárat a Banknál fennálló kölcsönének rendezésére fordítja, emiatt az eladók által megjelölt számlaszámok legalább egyikének az eladó AXA Banknál fennálló kölcsönének / kölcsöneinek hitelelszámolási számláját/számláit kell megnevezni, úgy, hogy a kölcsön(ök)ből fizetendő vételárrész(ek) teljesítésére közvetlenül a Bank legyen jogosult, ennek módja a Bank általi átutalás legyen. A bank által elvárt, a kölcsön lezárásához meghatározott önerő összeget Vevő a bejegyzett zálogjog jogosultjaként feltüntetett AXA Bank számára a Bank számlájára utalja. Utaláskor közleményként kérjük feltüntetni a kiváltandó hitelügylet azonosítóját. Az adásvételi szerződésben szerepeltetni kell továbbá azt a fizetési számlaszámot (és a számlatulajdonos nevét), ahová eladó az ingatlan vételára és a kölcsönből fennálló tartozásának (pozitív) különbözetének átutalását kéri. Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell az eladó(k) beleegyező nyilatkozatát, hogy legkésőbb abban az időpontban, amikor kézhez veszi(k) a Bank ún. kötelezettségvállaló nyilatkozatát, akkor a vevők tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséhez hozzájárul(nak) (ennek hiányában az önálló zálogjog(ok) jövőbeni bejegyzése sem tud megtörténni). Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell az eladó beleegyező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy eladó kifejezetten hozzájárul, hogy az AXA Bank a megvásárolni kívánt ingatlanra vonatkozó AXA Bank javára bejegyezett terhekre vonatkozó törlési engedélyt a vevő részére kiadhatja. A kölcsönfelvevő(k) per-, teher- és igénymentes tulajdont szerezzen(ek), kivéve azt az esetet, ha a kölcsönfelvevő(k) az adásvétel során haszonélvezeti jogot alapít(anak). Felhívjuk a figyelmet, hogy, haszonélvezeti jog nem maradhat fenn, hanem azt a kölcsönszerződés(ek) megkötéséig határozattal töröltetni kell a fedezetül szolgáló ingatlan tulajdoni lapjáról. Kivéve azt az esetet, ha a haszonélvező a haszonélvezeti jogáról ellenérték fejében mond le, és ezen ellenérték, amely egyben az ingatlan vételára is, egy részét a Banktól felvenni kívánt kölcsön(ök)ből kívánják finanszírozni. Ebben az esetben a kölcsön(ök) folyósításának feltétele, hogy a kölcsönszerződés(ek) megkötését követő 10 naptári napon belül benyújtásra kerüljön a Bankhoz a haszonélvező ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabályokban meghatározott alakiságoknak megfelelő, az illetékes földhivatal által érkeztetett haszonélvezeti jogról való lemondó nyilatkozata. Az adásvételi szerződésben a vételárat, illetve a kölcsönből teljesítendő vételárrészt fix összegként kell megjelölni, abban az esetben is, ha deviza alapú kölcsön terheli az ingatlant. Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell azon feltételt miszerint: az eladó szavatol azért, hogy a kiváltásra kerülő kölcsön biztosítékául bejegyzett zálogjogon kívül más teher nem áll fenn a megvásárlására kerülő ingatlanra vonatkozóan, az ingatlan per- teher- és igénymentes, Amennyiben a kiváltandó hitel biztosítékául elidegenítési és terhelési tilalom került bejegyzésre, eladó részére a Bank átadja hozzájárulását a Bank soron következő ranghelyű önálló zálogjogának bejegyzéséhez, illetve a tulajdonjog átruházásához. 7. A hitelbírálat szempontjából lényegesebb szerződéses kikötésekre szövegszerűen az alábbi hangsúlyozottan segítő jellegű és nem kötelező ajánlásokat tesszük: " A vételárból fennmaradó..(pl. utolsó vagy utolsó előtti) vételár részt, tehát Ft-ot, azaz...forintot vevő év hó napjáig köteles eladó részére megfizetni. Vevő eladó felé nyilatkozza, hogy e vételárrészt az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepétől az AXA Bank Europe SA törvényes 3. oldal

4 képviselőjétől (továbbiakban: Bank) igényelt. (pl. piaci kamatozású forint) lakásvásárlási kölcsönből kívánja teljesíteni. A kölcsön sikeres igénybe vételének esetére szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezen vételárrész teljesítésének módja átutalás, melyet eladó. számlatulajdonos neve.. AXA Banknál fennálló kölcsönének. számú hitelelszámolási számlájára közvetlenül a Bank fog a vevő nevében teljesíteni. (Több eladó esetén értelemszerűen az őket illető vételár-részek átutalásának összegszerűsége és az átutalás helye jelölendő meg. Ezen felül, ha több, a Banknál felvett hitelből finanszírozandó vételárrész van, azok megfizetésének határidejeként azonos időpontot kell feltüntetni.) "Eladó a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vevő a Banktól felvenni kívánt kölcsön(ök)ből finanszírozandó vételárrész(ek)en felüli összeget maradéktalanul megfizette, és a Banktól felvenni kívánt kölcsön(ök)ből finanszírozandó vételárrész(ek) megfizetésére a Bank írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozatának eredeti példányát az Eladó kézhez vette, akkor minden további feltétel kikötése nélkül a Vevő részére megadja írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlanra a tulajdonjog vétel jogcímén... tulajdoni hányadban a vevő javára az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre kerüljön." Eladó jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg letétbe helyezi okiratot szerkesztő ügyvédnél írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlanra a tulajdonjog vétel jogcímén... tulajdoni hányadban a vevő javára az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre kerüljön. Amennyiben a Vevő a Banktól felvenni kívánt kölcsön(ök)ből finanszírozandó vételárrész(ek)en felüli összeget maradéktalanul megfizette, és a Banktól felvenni kívánt kölcsön(ök)ből finanszírozandó vételárrész(ek) megfizetésére a Bank írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozatának eredeti példányát az okiratot szerkesztő ügyvéd kézhez vette, akkor minden további feltétel kikötése nélkül a Vevő részére a letétből kiadásra kerül az Eladó írásbeli hozzájáruló nyilatkozata, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlanra a tulajdonjog vétel jogcímén... tulajdoni hányadban a vevő javára az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre kerüljön." (a fenti két bekezdés közül értelemszerűen az alkalmazandó, amely a Felek által megállapodott eljárás tekintetében irányadó) Tartalmazhatja továbbá a felek megállapodását arra vonatkozóan, hogy a Bank által nyújtott bankkölcsön folyósítását követően egyik fél sem jogosult az adásvételi szerződéstől önállóan elállni vagy a szerződést bármilyen módon megszüntetni, a szerződést felbontani. Ezek a jogok csak abban az esetben gyakorolhatók, ha ehhez az AXA Bank, írásban előzetesen hozzájárul. A Bank írásbeli hozzájárulása nélkül a szerződés felbontása, megszüntetése vagy az elállás érvényesen nem gyakorolható. Tájékoztató a kötelező energetikai tanúsítványról Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Kormányrendelet január 1-től előírja, hogy az új épületek építése és a meglévő ingatlanok eladása és tartós bérbeadása esetén is Energetikai Tanúsítványt kell készíttetnie a tulajdonosoknak. A tanúsítvány célja az épület energetikai teljesítőképességének a meghatározása. A tanúsítvány egy energetikai skálán megmutatja, hogy milyen szintű az adott ingatlan energiafogyasztása, valamint tartalmaz egy javaslattételt is arra vonatkozóan, hogy az ingatlan energiahatékonysága hogyan növelhető, illetve energiafogyasztása hogyan csökkenthető, és milyen kategóriába kerülhet az épület a javasolt korszerűsítés után. A besorolási skála legkedvezőbb A+ kategóriától a legkedvezőtlenebb I kategóriáig terjed. A köztes C kategória az energetikai követelményeknek éppen megfelelő épületet vagy lakást jelenti Mielőtt az adásvételi szerződés megkötésre kerül, az Eladónak el kell végeztetnie az ingatlan energetikai tanúsíttatását. A tanúsítvány 10 évig érvényes. Amennyiben az ingatlan rendelkezik az érvényességi időn belül készített tanúsítvánnyal, az az adásvételi szerződéshez elfogadható. Felhívjuk, figyelmét, hogy a tanúsítványt kizárólag olyan épületenergetikai szakember állíthatja ki, aki rendelkezik épületenergetikai tanúsítvány kiadásához szükséges kamarai jogosultsággal. Meglévő épület adásvétele esetében a tanúsítvány elkészítésének díját az eladó fizeti; a díjak maximális mértékét a hivatkozott kormányrendelet szabályozza. A felek a díjak rendezéséről a hivatkozott kormányrendelettől eltérően is megállapodhatnak. Az Eladó legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor át kell, hogy adja a tanúsítványt a Vevőnek. 4. oldal

5 Az adásvételi szerződésben rögzíteni kell: a tanúsítvány azonosító kódját, valamint a vevő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól átvette. Az energetikai tanúsítással kapcsolatos bővebb információkért illetve a tanúsításra jogosult szakértők listájáért kérjük, látogasson el a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu) honlapjára. Tisztelettel: AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője 5. oldal

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. hitelkiváltási kölcsön. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. hitelkiváltási kölcsön. különös feltételei Copyright 2012 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott hitelkiváltási kölcsön különös

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2011. március 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez A. Az Útmutató célja, hatálya: A.1. Az Útmutató célja:

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

Általános tudnivalók, fogalmak

Általános tudnivalók, fogalmak Általános tudnivalók, fogalmak 1. A kiutalás ügyfél általi elfogadása/visszautasítása Abban az esetben, ha Ön elfogadja a kiutalást, a Válaszlapot a Kiutalási Csomag kézhezvételétől számított 4 héten belül,

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08. CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl lizing_aszf_2007_02.indd 1 2007.07.05. 15:30:41 ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek Hatályos: 2015. május 01. napjától Közzétéve: 2015. április 30. napján KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd Allianz Bank Zrt. által 2011. március 31. napjáig megkötött jelzálogkölcsön szerződések, illetve az ezen

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2015. február 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 1 A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, a 19. tekintetében

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz A Sberbank Magyarország Zrt.-nél a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghirdetett Növekedési Hitel Program második szakasza is elérhető. A Sberbank Magyarország Zrt

Részletesebben