Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei"

Átírás

1 Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út Telefon: Fax: Cg. szám: Fővárosi Bíróság Adószám: PSZÁF engedély szám: 1-778/2004 Szolgáltatás SZJ kódja: SWIFT kód: EUDIHUHB SWIFT kód deviza utalás esetén: MAVOHUHB Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatályos október 13 - tól a hivatalosan közzétett változtatásig. # oldal

2 Tartalomjegyzék Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök... 1 különös feltételei A kölcsön célja A kölcsön mértéke A kölcsönfelvevők A kölcsön ingatlanfedezete Az ingatlanfedezettel kapcsolatos további követelmények a kölcsönkérelem befogadásakor A hitelcél szerinti ingatlannal kapcsolatos követelmények, amennyiben az nem fedezete a kölcsönnek A kölcsön folyósítása A kölcsön folyósításának feltételei A kölcsöncél megvalósulásának ellenőrzése Jelzálogjoggal terhelt ingatlanok vásárlásának finanszírozása Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelmények Állami támogatások oldal

3 1. A kölcsön célja A kölcsön igényelhető lakóingatlan és egyéb nem lakáscélú ingatlan megvásárlására is az alábbiak szerint: Lakáscélú ingatlan vásárlás Ez a kölcsön használt, illetve új építésű (albetétesített illetve még nem albetétesített), önállóan forgalomképes társasházi, lakásszövetkezeti lakás vagy lakóház, illetve tanya megvásárlásához igényelhető. E kölcsön csak önállóan forgalomképes ingatlan megvásárlásához használható fel, kivéve, ha az ingatlan adásvétele következtében a kölcsönfelvevő(k) az egész (teljes) tulajdoni hányadot megszerzi(k), és ezáltal önállóan forgalomképes ingatlannal fog rendelkezni. Házastársi (élettársi) kapcsolat fennállása alatt tulajdonközösség megszüntetése céljára kamattámogatott kölcsönt az AXA Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban: AXA Bank) nem nyújt. Házastársi tulajdonközösség megszüntetésére kamattámogatott kölcsönt az AXA Bank csak abban az esetben nyújt, amennyiben a kölcsönfelvevő csatolja a házasság felbontásáról szóló jogerős bírósági végzést. Házastársi (élettársi) kapcsolat fennállása és fennmaradása alatt tulajdonközösség megszüntetése céljára Plusz kölcsönt pedig AXA Bank csak abban az esetben nyújt, amennyiben a kölcsönfelvevő csatolja a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt házassági/élettársi vagyonközösség megszüntető megállapodást. Amennyiben a hitel célja lakáscélú ingatlan vásárlása, a hitel kondícióira a Lakáscélú Plusz forint, illetve deviza alapú mindenkori aktuális Hirdetmény az irányadó. Egyéb - nem lakáscélú - ingatlan vásárlás Ez a kölcsön az alábbi nem lakáscélú ingatlanok megvásárlására is igényelhető: üzlethelyiség, építési telek, nyaraló, garázs, iroda. Amennyiben a hitel célja egyéb nem lakáscélú - ingatlan vásárlása, a hitel kondícióira a Szabad felhasználású és Egyéb nem lakáscélú - Ingatlan vásárlási Plusz forint, illetve deviza mindenkori aktuális Hirdetmény az irányadó. 2. A kölcsön mértéke A kölcsön alapvetően a saját források kiegészítésére szolgál, összege megfelelő ingatlanfedezet bevonása esetén elérheti az ingatlan (ingóságokat nem tartalmazó) vételárának 100 %-át is. A kölcsön mértéke nem haladhatja meg a kölcsönfelvevő(k), valamint általa(uk) eltartott gyermek(ek) és családtagok által megszerzendő tulajdoni hányadra eső arányos vételárrészt. A folyósítási limit Ft-ban való igénylés esetén megegyezik az igényelt, és az AXA Bank által jóváhagyott Ft-összeggel, devizában való igénylés esetén pedig a hitelből fizetendő vételárrész folyósítási jutalékkal növelt összegével. 3. oldal

4 3. A kölcsönfelvevők A kölcsön felvevője lehet egy, illetve több, a hitelcéllal érintett ingatlanban az adásvétel eredményeképpen tulajdoni hányadot szerző, illetve tulajdoni hányadot nem szerző személy (jövedelme okán bevont személy). 4. A kölcsön ingatlanfedezete 4.1. Az ingatlanfedezettel kapcsolatos további követelmények a kölcsönkérelem befogadásakor Széljegyként fennállhat az eladó(k) tulajdonjog bejegyzési kérelme, mely széljegyeknek elintézését (határozattal történő rendezését) az AXA Bank a kölcsönszerződés megkötéséig előírja. Új építésű ingatlanok esetén fennállhat továbbá a Finanszírozó Bank jelzálogjoga és az elidegenítési és terhelési tilalma és/vagy vételi joga/és vagy keretbiztosítéki jelzálogjoga. Jelzálogjoggal terhelt ingatlanok vásárlása esetén jelen tájékoztató 6. pontjának rendelkezései az irányadóak A hitelcél szerinti ingatlannal kapcsolatos követelmények, amennyiben az nem fedezete a kölcsönnek A hitelcél megvalósulásának érdekében a hitelcél szerinti ingatlannal kapcsolatos követelmény, amennyiben az nem fedezete a kölcsönnek, hogy a vásárlással érintett ingatlannak (tulajdoni hányadnak) az eladó(k) tulajdonában kell lennie, mely a kölcsönkérelem befogadásakor olyan tulajdoni lap bemutatásával igazolandó, melyen az eladó(k) tulajdonjog bejegyzési kérelme legalább széljegyben szerepel. A kölcsönfelvevő(k) tulajdonjog bejegyzési kérelmét legkésőbb a kölcsönszerződés megkötéséig kell igazolni olyan tulajdoni lap bemutatásával, amelyben a kölcsönfelvevő(k) tulajdonjoga legalább széljegyben szerepel, vagy az illetékes földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződéssel. 5. A kölcsön folyósítása A kölcsön folyósítása használt lakás vásárlása esetén egy részletben történik, új lakás vásárlása esetén akár három részletben is történhet (az adásvételi szerződésben rögzítettekhez is igazodva), kivéve a devizaalapú kölcsönt, melynek folyósítása egy részletben történik. A kölcsön első részletének folyósítására az ezen részlethez a kölcsönszerződésben meghatározott valamennyi folyósítási feltétel maradéktalan teljesülését és az AXA Bank felé való igazolását követő 5, azaz öt munkanapon belül kerül sor. A kölcsön első részlete folyósítási feltételeinek teljesítését a kölcsönszerződés megkötésétől számított 80 napon belül igazolni kell AXA Bank felé. (Ez a 80 nap az ún. rendelkezésre tartás időszaka.) A kölcsön további részleteinek folyósítására az érintett részlethez tartozó valamennyi folyósítási feltétel maradéktalan teljesülését és az AXA Bank felé való igazolását követő esedékességi napon, vagy ha ezen feltételek teljesülése és igazolása, valamint a soron következő esedékességi nap között kevesebb, mint 5 (öt) munkanap van, akkor a soron következő második esedékességi napon kerül sor. A kölcsön utolsó részlete folyósítási feltételeinek teljesítését a kölcsönszerződés megkötésétől számított legkésőbb 18 hónapon belül igazolni kell az AXA Bank felé, így a több részletben folyósított kölcsönök esetén 18 hónap az ún. rendelkezésre tartás időszaka. Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített alábbi folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása közvetlenül az eladó(k) által az adásvételi szerződésben megjelölt bankszámlára (mely lehet az ügyvéd/közjegyző letéti számlája is) átutalással történik A kölcsön folyósításának feltételei 1. Egy részletben folyósított kölcsön, illetve az első részlet folyósításának feltételei: Az AXA Bank javára, a kölcsönszerződés biztosítására a földhivatal az AXA Bank által meghatározott: első vagy a döntésnek megfelelő ranghelyre az önálló zálogjogot, valamint kamattámogatott kölcsön esetén az elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint ha a megvásárolandó ingatlan a kölcsön fedezete, úgy ezen felül 2. oldal

5 a kölcsönfelvevő(k) adásvételi szerződés szerinti tulajdonjogát a tulajdoni lapon legalább széljegyként feltüntette. A széljegyként feltüntetés érdekében kölcsönfelvevő jár el az illetékes földhivatalnál, melyet az AXA Banktól átvett okiratok földhivatali érkeztető bélyeggel ellátott példányaival igazol. Amennyiben a megvásárolandó ingatlan a kölcsön fedezete, akkor az eladó tulajdonjogról lemondó nyilatkozatának, valamint a tulajdonjog bejegyzési kérelemnek az AXA Bankhoz való benyújtását követően kerül sor az okiratok kölcsönfelvevő részére történő átadására. A széljegyet tartalmazó tulajdoni lapot az AXA Bank szerzi be. A kölcsönfelvevő(k) az adásvételi szerződésbe foglalt vételár kölcsönön felüli összegét maradéktalanul megfizette(ék), és ezt az eladó(k) által aláírt teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy a vételárat ügyvédi letétként kezelő ügyvéd által kiállított írásbeli okirattal vagy a vételárat bizalmi őrzésben tartó közjegyző nyilatkozatával igazolta(ák). A kölcsönből finanszírozni kívánt vételárrész végső fizetési határideje nem járt le. Amennyiben új lakást vásárol a kölcsönfelvevő egy részletben folyósított kölcsönből, a megvásárolt lakás használatbavételi engedélye, valamint nem magánszemélytől vásárlás esetén a hitelcél megvalósításához kapcsolódóan kiállított, a kölcsönfelvevő nevére szóló és a vételár összegével megegyező összegű számla eredeti példánya bemutatásra került az AXA Banknak. 2. Új lakás vásárlásánál a kölcsön folyósítása maximum három részben történhet. Azt, hogy az AXA Bank milyen részletekben folyósítja a kölcsönt, az adásvételi szerződésnek kell tartalmaznia, de az utolsó részlet összege el kell érje a kölcsön összegének 10 %-át. Az első részlet folyósítási feltételei megegyeznek az egy összegben történő folyósításnál leírtakkal. A további részlet folyósítási feltételei: A kölcsön előző részletének folyósítása megtörtént, és a további részletből fizetendő vételárrész teljesítésének a határideje még nem telt le. E részlet folyósítását a kölcsönfelvevő írásban kezdeményezte az AXA Banknál. A kölcsönfelvevő(k) az előző vételárrészletet maradéktalanul megfizette(ék) az eladó részére, és támogatott kölcsön igénylése esetén, ezt az eladó által a hitelcél megvalósításához kapcsolódóan kiállított, a kölcsönfelvevő nevére szóló, számla eredeti példányának bemutatásával igazolt(ak). Az utolsó részlet folyósítási feltételei: A kölcsön előző részleté(ei)nek folyósítása megtörtént, és az utolsó részletből fizetendő vételárrész teljesítésének a határideje még nem telt le. E részlet folyósítását a kölcsönfelvevő írásban kezdeményezte az AXA Banknál. A megvásárolt lakás használatbavételi engedélyét a kölcsönfelvevő az AXA Banknak bemutatta. Nem magánszemélytől történő vásárlás esetén az eladó által a hitelcél megvalósításához kapcsolódóan kiállított, a kölcsönfelvevő nevére szóló, és a vételár összegével megegyező összegű számla eredeti példányát a kölcsönfelvevő az AXA Banknak bemutatta. Az utolsó részlet további folyósítási feltétele, amennyiben a hitelcél nem azonos a fedezettel: a biztosítékul szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozóan a kölcsönfelvevő(k) hiteles, 15 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal igazolta(ák), hogy az AXA Bank javára, a kölcsönszerződés biztosítására a földhivatal az AXA Bank által meghatározott első vagy a döntésnek megfelelő ranghelyre az önálló zálogjogot, valamint kamattámogatott kölcsön esetén az elidegenítési és terhelési tilalmat a tulajdoni lapon határozattal bejegyezte. 3. oldal

6 Egyéb Devizaalapú kölcsön esetén kivételesen előfordulhat, hogy árfolyamváltozással összefüggésben alacsonyabb forint összeg kerülne ténylegesen folyósításra az AXA Bank által, és így megfizetetlen vételárkülönbözet keletkezne. A devizaalapú kölcsönöknél ugyanis rendkívüli esetben, de nem kizárhatóan előfordulhat, hogy a kölcsönszerződésben devizában (EUR-ban vagy CHF-ben) meghatározott kölcsön a szerződéskötéstől a folyósításig eltelt időre tekintettel jelentős árfolyamváltozás esetén folyósításkor már nem éri el forintban azt az összeget, amelyre a kölcsönszerződés megkötésekor a kölcsönfelvevő(k) számított(ak), azaz a kölcsönből finanszírozni kívánt vételárrészt. Az így keletkezett hiányzó összeg megfizetéséért ill. meghitelezéséért az AXA Bank nem vállal kötelezettséget. Amennyiben a kölcsön forint ellenértékének folyósítására az árfolyamváltozás miatt a kölcsönből finanszírozni kívánt vételárrésznél alacsonyabb összegben kerül sor, az AXA Bank a forint ellenértéket a kölcsönszerződésben meghatározott egyedi hitelelszámolási számlára utalja, a vételárrész és a folyósított összeg különbözetének forintban meghatározott mértékéről a folyósítástól számított 3 munkanapon belül írásban értesíti a kölcsönfelvevőt, akinek a folyósítástól számított 15 napon belül be kell nyújtania az AXA Banknak azt az eladók és két tanú által aláírt vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot, melyben az eladó, illetve a vételárat ügyvédi letétként kezelő ügyvéd vagy bizalmi őrzésben tartó közjegyző nyilatkozik arról, hogy a különbözetet a kölcsönfelvevő maradéktalanul megfizette az eladó részére. AXA Bank ezen nyilatkozat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül utalja a hitelelszámolási számláról a eladó(k) által az adásvételi szerződésben megjelölt számlaszám(ok)ra a korábban kifolyósított összeget. (Folyósítás időpontjának ebben a kivételes esetben a hitelelszámolási számlára utalás minősül, ezért a törlesztőrészlet kiszámítása és a törlesztés megfizetése ettől az időponttól kezdődik, függetlenül attól, hogy az adásvételi szerződésben megjelölt számlaszámra utalás csak később következik be.) Új építésű ingatlanok esetén a biztosítékul lekötött, a fentiekben meghatározott ingatlan, önálló ingatlanként létrejött az illetékes földhivatal az ingatlanra vonatkozó külön tulajdoni lapot megnyitotta, és ez Bank felé egy hiteles teljes tulajdoni lap másolattal kölcsönfelvevő által igazolásra került. Kölcsönfelvevő csatolta a Finanszírozó Bank írásbeli nyilatkozatát, melyben kötelezettséget vállal arra, hogy a Kölcsön részére történő átutalását követően haladéktalanul kezdeményezi az illetékes földhivatalnál a Kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanon javára fennálló jelzálogjoga és az elidegenítési és terhelési tilalma és/vagy vételi joga és/vagy keretbiztosítéki jelzálogjoga törlését. 6. A kölcsöncél megvalósulásának ellenőrzése A kölcsöncél megvalósításának ellenőrzése a következő módon történik: a. az adásvételi szerződés az AXA Bank részére történő bemutatásával b. a kölcsönön kívüli vételárrész megfizetésének igazolásával c. a kölcsön eladó(k) részére történő közvetlen folyósításával Amennyiben a hitelcéllal érintett ingatlan a kölcsönnek nem fedezete, akkor legkésőbb az előfinanszírozási időszak utolsó napjáig a kölcsönfelvevő(k) tulajdonjog bejegyzési kérelmét vagy az illetékes földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződéssel, vagy olyan tulajdoni lap bemutatásával kell igazolni, amelyen a kölcsönfelvevő(k) tulajdonjoga legalább széljegyben szerepel. 7. Jelzálogjoggal terhelt ingatlanok vásárlásának finanszírozása Amennyiben olyan ingatlant szeretne megvásárolni, amelyet valamely pénzügyi intézmény számára bejegyzett zálogjog terhel, és a vételárból történne meg az ingatlan tehermentesítése, úgy kérjük, hogy az alábbi rendelkezéseket is vegye figyelembe a fentiekben részletezett általános feltételeken kívül: 4. oldal

7 Az AXA Bank kizárólag egy hitelező javára bejegyzett, egyidejűleg kiváltható terheket fogad el a vásárlási céllal érintett ingatlan (hitelcél ingatlan) tekintetében. A bejegyzett és kiváltásra kerülő kölcsönön kívül más teher nem állhat fenn a megvásárlására kerülő ingatlanra vonatkozóan. Kölcsön minimális összege terhelt ingatlan esetén meg kell hogy egyezzen: forint alapú hitel kiváltásakor, a tartozáskimutatás szerinti összeggel, AXA Bank által nyújtott deviza alapú kölcsön kiváltásakor az aktuális fennálló tartozás 11,5%-ával növelt összegével, más hitelező által nyújtott deviza alapú hitel kiváltásakor az aktuális tartozáskimutatás szerinti tartozás 15,5%-ával növelt összegével. Az adásvételi szerződésben a vételárat fix összegként kell megjelölni, abban az esetben is, ha deviza alapú kölcsön terheli az ingatlant. Az AXA Bank az adásvételi szerződésben meghatározott fix összeget folyósítja majd az ingatlanra bejegyzett teher törlése érdekében, amennyiben ez nem elegendő a kölcsön teljes visszafizetéséhez, az Eladó kötelessége, hogy saját forrásból tehermentesítse az ingatlant, és megfizetésre kerüljön a különbözet. A megvásárlásra kerülő ingatlanra bejegyzett zálogjog alapjául szolgáló kölcsönről érvényes, a kölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény által kiállított tartozás kimutatást kell benyújtani az AXA Bank részére, amely 30 napnál nem lehet régebbi. A tartozás összegét a teher törléséhez szükséges vételárrész folyósításának napjára szükséges kiállítani. Folyósítás feltétele: Az AXA Bank két részletben folyósítja a bankkölcsönből fizetendő vételárrészt. Az első részletet az AXA Bank a bejegyzett zálogjog jogosultjaként feltüntetett pénzügyi intézmény számára közvetlenül folyósítja. AXA Bank az önerő kifizetését követően, első részletként (érvényes tartozáskimutatás szerint) hitelkiváltáshoz szükséges összeget utalja át a korábbi hitelező javára, melynek feltétele, hogy az kölcsönfelvevő(k) bemutassa az illetékes földhivatal által érkeztetett alábbi dokumentumokat: o eladó hozzájáruló nyilatkozata a Vevő tulajdonjog bejegyzéséhez, o Vevő tulajdonjog bejegyzési kérelme, o AXA Bank zálogjogára vonatkozó bejegyzési kérelem, o amennyiben a kiváltandó kölcsön biztosítékául elidegenítés és terhelési tilalom került kikötésre, a jogosult hozzájárulása AXA Bank második (illetve követő) ranghelyű önálló zálogjogának bejegyzéséhez, illetve a tulajdonjog átruházásához. Ha a folyósítás egy részletben történik, a kölcsön összege meg kell, hogy egyezzen az ingatlan tehermentesítéshez szükséges összeggel. A Vevő ez esetben az illetékes földhivatal által érkeztetett, az Eladó és a Vevő által aláírt zálogjogi ranghelyről lemondó nyilatkozatát és a kiváltandó terhek törlésére vonatkozó kérelmet 15 munkanapon belül köteles benyújtani az AXA Bank részére. Az utolsó vételárrészlet - amennyiben a folyósítás két részletben történik- folyósítására a vásárlási céllal érintett ingatlan tehermentesítését követően kerül sor, amennyiben az ügyfél által bemutatásra kerül az illetékes földhivatal által érkeztetett az Eladó és a Vevő által is aláírt zálogjogi ranghelyről lemondó nyilatkozat, valamint a kiváltandó terhek törlésére vonatkozó kérelmet. Kérjük, hogy az adásvételi szerződésben legyenek tekintettel arra, hogy amennyiben deviza alapú kölcsönt igényelnek az ingatlan megvásárlásához akkor az árfolyamkockázatot a Vevő viseli, és köteles gondoskodni az ebből adódó különbözet megfizetéséről az Eladó számára. 5. oldal

8 8. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelmények Az adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelményeket az AXA Bank külön erre a célra készített részletes tájékoztatója tartalmazza. Javasoljuk, hogy ez a tájékoztató kerüljön átadásra az adásvételi szerződést készítő, illetve ellenjegyző közjegyzőnek vagy ügyvédnek. A kölcsönkérelem befogadásakor elegendő az ingatlan adásvételi előszerződést benyújtani. Az AXA Bank által megkövetelt feltételeket is tartalmazó adásvételi szerződést vagy a már korábban megkötött adásvételi szerződés megfelelő tartalmú módosítását legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig kell benyújtani. A hitelből fizetendő vételárrészlet fizetési határideje a kölcsönkérelem befogadásától számított 30 munkanapnál korábbi időpont nem lehet. 9. Állami támogatások Lakásvásárlási kölcsönhöz kapcsolódóan többek között jelzáloglevél kamattámogatás, fiatalok otthonteremtési támogatása, lakásvásárlási kedvezmény, továbbá személyi jövedelemadó kedvezmény is igénybe vehető, amennyiben a kölcsönfelvevők megfelelnek a támogatásokra vonatkozó feltételeknek. Jelen tájékoztatóban foglaltakon felül az AXA Bank által nyújtott jelzáloghitelek általános feltételei című tájékoztatóban írtak irányadóak az AXA Banktól igényelt kölcsönre. A különös és az általános feltételek ellentmondása esetén a különös feltételek alkalmazandók. 6. oldal

A Plusz hitelkiváltási kölcsön különös feltételei

A Plusz hitelkiváltási kölcsön különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. hitelkiváltási kölcsön. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. hitelkiváltási kölcsön. különös feltételei Copyright 2012 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott hitelkiváltási kölcsön különös

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásépítési kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásépítési kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásépítési kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről az AXA Bank által nyújtott HitelStaféta kölcsön esetén

Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről az AXA Bank által nyújtott HitelStaféta kölcsön esetén 1. oldal Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről az AXA Bank által nyújtott HitelStaféta kölcsön esetén Hatályos 2013. május 2-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2010. július 16-tól a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei Hatályos 2015. február 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Copyright 2010 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2010. július 16-tól a hivatalosan

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei Copyright 2012 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK]

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az adott ügylet vonatkozásában Társaságunk jogosult többletkövetelményeket megállapítani, amelyre tekintettel

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2015. április 27-től Tartalomjegyzék 1. A lakossági ingatlanfedezetű hitelek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosítással kombinált Végtörlesztő kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosítással kombinált Végtörlesztő kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosítással kombinált Végtörlesztő kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) lakáscélú Hazai elnevezésű, forint alapú, (vásárlási, bővítési, építési, felújítási)

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ IDŐNYERŐ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ IDŐNYERŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. IDŐNYERŐ kölcsönéről Az UCB Ingatlanhitel Zrt. széles termékpalettával igyekszik az ügyfelei igényeit szem előtt tartva élethelyzetekre szabott kölcsönöket nyújtani.

Részletesebben

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL Használt lakás vásárlásra - Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015 augusztus 4-től Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk röviden bemutatni Önnek a Budapest Bank

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2015. február 1. napjától (A

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

TERMÉKPARAMÉTEREK. 1. A hitel célja. 2. Jogosultak köre. 3. A hitel devizaneme. 4. A hitel összege. Ügyfél tájékoztató

TERMÉKPARAMÉTEREK. 1. A hitel célja. 2. Jogosultak köre. 3. A hitel devizaneme. 4. A hitel összege. Ügyfél tájékoztató PIACI KAMATOZÁSÚ INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ HITEL Ha már kihasználta az állami kamattámogatott lakáshitel lehetőségeit, vagy nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, esetleg ingatlancéljai egyediek, akkor

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (PSZÁF eng.sz.: E-I-1102/2008 2008. december 4.) LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

(Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök)

(Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök) LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK (Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató Érvényes: 2011. December 12-től benyújtott hitelkérelmek esetén Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELKIVÁLTÁSRA magánszemélyek részére lakáscélú felhasználásra

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELKIVÁLTÁSRA magánszemélyek részére lakáscélú felhasználásra Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELKIVÁLTÁSRA magánszemélyek részére lakáscélú felhasználásra amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám:

Részletesebben

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA Hatályos: 2014. március 15. napjától - 1 - I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára)

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) amely létrejött egyrészről az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. cégjegyzékszám:

Részletesebben

TERMÉKPARAMÉTEREK. 1. A hitel célja. 2. Jogosultak köre. 3. A hitel devizaneme. 4. A hitel összege. Ügyfél tájékoztató

TERMÉKPARAMÉTEREK. 1. A hitel célja. 2. Jogosultak köre. 3. A hitel devizaneme. 4. A hitel összege. Ügyfél tájékoztató FHB KIVÁLTÓ HITEL 2012 Amennyiben a már fennálló deviza, vagy forint alapú lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani, akkor igénybe veheti az

Részletesebben