J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mórahalom város Képviselő-testületének november 26-án közmeghallgatással és lakossági fórummal egybekötött soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Mucsi György alpolgármester Szűcsné dr. Fehér Éva alpolgármester Balogh Miklós, Tanács József, Oltványi Gyula, Volford Imre, Katona László képviselők Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor, Krisztin István, Varga Ferenc tanácsos Dr. Elekes Petra jegyző Igazoltan van távol: Vass Antal képviselő Berta Gyuláné intézményvezető Farkas Gábor fürdővezető Berta Zsolt ügyvezető igazgató Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Csala Éva Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala részéről - Hatósági és Gyámügyi Osztály vezetője Gyuris Zsolt Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás elnökhelyettese, Dr. Tóth Krisztián aljegyző Tóthné Klamik Gyögyni Költségvetési és Adó Oszt. mb. osztályvezető Szűcs Sándorné adóügyi előadó Battancs Erika Rendészeti Csoport vezetője Árva Béláné Pénzügyi Bizottság Árva Béla Ügyrendi Bizottság Dr. Bíró Mónika Kosztyu Gyuláné óvodavezető Baloghné Baranyás Ágnes Huncutka Bölcsőde és Családi Napközi vezetője Czékus Ella Gondozási Központ mb. vezető Vastag István Alapfokú Művészeti Iskola ig. Kazi Mária Móra Ferenc ÁMK ig. Németh Attila MÓRAÉP Kft. ügyvezető ig.

2 2 Duka Félix Móranet Kft. ügyvezető ig. Márkiné Bóka Zita HTV Média Ügyvezető ig. Bobár Gabriella MÓRA-VITÁL Kft. ügyvezető ig. Dr. Tóthné Gróf Ágnes Mórahalmi Városfejlesztő Kft. mb. ig. Csőke Melinda Móra-Partner ügyvezető ig. Pásztor József Móra-Solar Kft. ügyvezető ig. Enginé Ábrahám Katalin SZIKAI telephely vez. Nógrádi Zoltán polgármester úr: Köszönti a lakossági fórum és a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a határozatképességet, a 8 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen van 7 fő képviselő és a polgármester, 1 fő képviselő igazoltan van távol. Tájékoztatásként elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság előterjesztésekkel kapcsolatos állásfoglalását Vass Antal bizottsági elnök távollétében Oltványi Gyula bizottsági tag tolmácsolja. Javaslatot tesz meghívó szerint - a napirendi pontokra: I./ Napirend Közmeghallgatás l./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel - KEOP-1.1.1/C/ azonosító számú - című projekt bemutatása lakossági fórum 2./ évi adókoncepció - közmeghallgatási napirend 3./ Egyéb közérdekű javaslatok, bejelentések II./ Napirend képviselő-testületi ülés: l./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről 2./ Aktuális kérdések Előadó: témakörök szerint - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot.

3 3 358/2015. /XI. 26./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Napirend elfogadása H a t á r o z a t Mórahalom Város Képviselőtestülete november 26-ai ülése napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: I./ Napirend Közmeghallgatás l./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel - KEOP-1.1.1/C/ azonosító számú - című projekt bemutatása 2./ évi adókoncepció 3./ Egyéb közérdekű javaslatok, bejelentések II./ Napirend képviselő-testületi ülés: l./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről 2./ Aktuális kérdések Előadó: témakörök szerint óra lakossági fórum, közmeghallgatás I. napirend: A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel - KEOP-1.1.1/C/ azonosító számú - című projekt bemutatása /lakossági fórum/ Előadó: Gyuris Zsolt, a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás elnökhelyettese Gyuris Zsolt a a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás elnök-helyettese

4 tájékoztatást ad A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel - KEOP /C/ azonosító számú - című projektről. A prezentáció l. sz. mellékletként került csatolásra a jegyzőkönyvhöz. Kiegészítésként elmondja, hogy a településen régóta meghonosított rendszer a hulladék zsákos, szelektív gyűjtése, melynél a fizetendő díjtételek összefüggésben vannak a háztartásokban élő személyek számával. A kialakításra kerülő új hulladékgazdálkodási rendszerben megszűnik ez a fajta díjszabás. A chipes rendszer lehetővé teszi a mért hulladék utáni díjfizetést, mely vélhetően költségkímélő megoldást jelent majd a lakosság számára. 4 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést 359/2015. /XI. 26./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel - KEOP-1.1.1/C/ azonosító számú - című projekt bemutatása H a t á r o z a t Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel - KEOP-1.1.1/C/ azonosító számú - című projekt bemutatásáról szóló tájékoztatót, melyet tudomásul vesz. Erről értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Elekes Petra jegyző II. napirend évi Adókoncepció /közmeghallgatási napirend/

5 5 Elmondja, hogy a helyi adókkal kapcsolatban az önkormányzat két alapvető szempontot tart fontosnak, a viszonylagos adóbiztonságot, valamint a stabilitást. Mértékét tekintve arra törekszenek, hogy önkormányzati ciklusonként egy-egy adónemben maximum egyszer nyúljanak hozzá az adó mértékéhez. Természetesen mindig vannak olyan körülmények, amelyek speciális helyzetet jelentenek és emiatt szabályozási kényszert alkotnak, melyeket célszerű a helyi adórendeletekben is átvezetni. A jogszabályi környezet is gyakran változik, amely a törvényi keretfeltételt módosítja. A mostani változtatások többsége is ebből fakad. Kiegészítése után részletesen ismerteti az adókoncepció tartalmát a Képviselő-testülettel és a mórahalmi lakosokkal. Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely szerint az adókoncepcióra vonatkozó előterjesztést megvitatták és törvényességi szempontból elfogadásra javasolják. Elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy az előterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolják. Varga Ferenc Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint az előterjesztést elfogadásra javasolják. Tekintettel arra, hogy a lakossági fórumon lakossági észrevétel, javaslat nem hangzott el a évi Adókoncepcióval kapcsolatban szavazásra bocsájtja az előterjesztés tartalmát. 360/2015. /XI. 26./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: évi Adókoncepció H a t á r o z a t Mórahalom Város Képviselő-testülete a évi helyi adó koncepcióra vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a fentiek figyelembe vételével az alábbi döntést hozza, egyben felhívja a jegyzőt, vegye figyelembe a közmeghallgatáson elhangzott javaslatokat. 1. A Képviselő-testület javaslata szerint az építményadó mértéke a Szegedi út déli oldalán a 10. házszámtól kezdődően a Szegedi út 34. házszámig bezárólag a 180 m 2 feletti építmények esetében 800 Ft/m 2, az ingatlan-nyilvántartásban rendezvénytérként feltüntetett és a helyi építési szabályzat szerint szabadidő- és

6 pihenőpark területként nyilvántartott építmények esetén 100 Ft/m 2 összegben kerüljön meghatározásra. 2. A Képviselő testület egyetért azzal, hogy a telekadó mértéke ne kerüljön emelésre, javasolja, hogy a Homokhát Térségi Agrár-Ipari Tudományos és Technológiai Park elnevezése, területének változása kerüljön rögzítésre a rendeletben. 3. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a magánszemélyek kommunális adójának mértéke től a belterületi ingatlanok esetében Ft/év, összegben kerüljön meghatározásra, továbbá csak az a lakás élvezzen adómentességet, amelyben három, négy vagy annál több kiskorú gyermek életvitelszerűen tartózkodik. 4. A Képviselő-testület az idegenforgalmi adó mértékét nem kívánja változtatni javasolja, hogy a rendelet egészüljön ki az adómentes vendégéjszakák jogcímét szerepeltető nyilatkozattal. 5. A Képviselő-testület az iparűzési adó mértékét nem kívánja változtatni javaslata szerint részesüljön adómentességben az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adó alapja a 20 millió forintot nem haladja meg. 6. A Képviselő-testület álláspontja szerint szükséges a Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételeinek megfelelően az érintett önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, szükség esetén új rendeletek megalkotása a mellékelt rendelet tervezeteknek megfelelően. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a helyi adó rendeleteket érintő módosításokat, rendelet tervezeteket készítse el. Határidő: novemberi kt. Felelős: Dr. Elekes Petra jegyző Erről értesítést kap: Nógrádi Zoltán polgármester és általa közmeghallgatáson a lakosság Dr. Elekes Petra jegyző - - Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság a rendelet-tervezet tartalmát megvitatta és törvényességi szempontból elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy a bizottság áttekintette a rendelet-tervezetet, melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. 6

7 Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Varga Ferenc Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 7 Szavazásra bocsátja az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet: A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 35/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendeletét az építményadóról. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza. - A telekadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása - Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság áttekintette a rendelet-tervezetet, melyet elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. Varga Ferenc Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.

8 Szavazásra bocsátja a telekadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet: 8 A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 36/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendeletét a telekadóról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza. - A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság áttekintette a rendelet-tervezetet, melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint a rendelet-tervezet tartalmával egyetértenek és elfogadásra javasolják. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. Varga Ferenc Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Szavazásra bocsátja a magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet: A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 37/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendeletét a magánszemélyek kommunális adójáról.

9 9 A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza. - Az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy az idegenforgalmi adóról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalták és elfogadásra javasolják a Képviselő-testület számára. Tájékoztatásként elmondja, hogy a rendelet-tervezet tartalmát megvitatták és elfogadásra javasolják. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolják. Varga Ferenc Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke: Elmondja, hogy a bizottság a rendelet-tervezetről szóló előterjesztést megvitatta és elfogadásra javasolja. Szavazásra bocsátja az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet: A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 38/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendeletét az idegenforgalmi adóról. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv.. sz. melléklete tartalmazza. - A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

10 10 Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint a helyi iparűzési adóról szóló rendelettervezetet törvényességi szempontból elfogadásra javasolják. Elmondja, hogy a bizottság a rendelet-tervezet megvitatta és elfogadásra javasolják. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a Szociális Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Varga Ferenc Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke: Elmondja, hogy a bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. Szavazásra bocsátja a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet: A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 39/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendeletét a helyi iparűzési adóról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv.. sz. melléklete tartalmazza. - A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet-tervezet tartalmával egyetértenek és törvényességi szempontból a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolják. Elmondja, hogy a bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta és elfogadásra javasolja.

11 Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. Varga Ferenc Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke: Elmondja, hogy a bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta és elfogadásra javasolja. 11 Szavazásra bocsátja a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet: A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 40/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv.. sz. melléklete tartalmazza. I. napirend Egyéb közérdekű javaslatok, bejelentések Nógrádi Zoltán polgármester tekintettel arra, hogy lakossági észrevétel javaslat nem hangzott el a lakossági fórumot, közmeghallgatást bezárja és minden érdeklődőt tisztelettel vár a képviselő-testület soros ülésére óra Képviselő-testületi ülés Nógrádi Zoltán polgármester úr: Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a határozatképességet, a 8 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen van 7 fő képviselő és a polgármester, 1 fő képviselő igazoltan van távol. Az elfogadott napirend szerinti munkára kéri fel képviselő-társait. I. napirend

12 12 - Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről Nógrádi Zoltán polgármester beszámolója a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 361/2015. /XI. 26./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről H a t á r o z a t: I. Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Elekes Petra jegyző - Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Kérdés:

13 Mucsi György alpolgármester: Elmondja, hogy az iskola előtt kihelyezett 30-as sebességkorlátozó tábla nem vált ki olyan hatást, mint akár egy rendőr. Véleménye szerint célszerű lenne a Szegedi útról valamelyik sebességmérő berendezést áthelyezni, talán nagyobb figyelemfelkeltő hatással bírna, mint a tábla. Másik felvetése, mi az oka annak, hogy az elkerülő út átadása után az egyik körforgalom kivilágításra került, a másik nem. 13 Válaszában elmondja, véleménye szerint is fékhatást vált ki a sebességmérő berendezés, ezért nem áthelyezésben, inkább új beszerzésében kellene gondolkodni. A már meglévő berendezések egy közlekedés fejlesztési program keretében kerültek felszerelésre. Keresik a lehetőségét újabb beszerzésére. Balog László kabinetvezető: A körforgalom kivilágításával kapcsolatban elmondja, hogy a közútkezelő csak ott világítja ki a körforgalmakat, ahol az a gyalogos és a kerékpáros közlekedést érinti. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 362/2015. /XI. 26. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról H a t á r o z a t: I. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést. A 334/2015. /X. l3./, 271/2015. /VIII. 27./, 280/2015. /VIII. 27./, 281/2015. /VIII. 27./, 66/2015. /II. 26./ Kt. 25. pontjának, 221/2015. /V. 28./, 277/2015. /VIII. 27./, 112/2014. /IV. l4./, 137/2015. /III. 26./, 278/2014. /VIII. 28./, 181/2014. /V. 29./, 234/2011. /IX. 29./, 345/2015. /X. 29./, 333/2015. /X. 13./, 334/2015. /X. 13./, 335/2015. /X. 13./, 336/2015. /X. 13./, 327/2015. /IX. 24./, 291/2015. /VIII. 27./, 297/2015. /VIII. 27./, 238/2015. /VI. 25./, 240/2015. /VI. 25./, 241/2015. /VI. 25./, 259/2015. /VI. 25./, 222/2015. /V. 28./, 89/2015. /II. 26./, 206/2015. /V. 28./, 86/2015. /II. 26./, 40/2015. /I. 29./, 43/2015. /I. 29./, 11/2015. /I. 29./, 35/2015. /I. 29./ Kt. sz. határozatok végrehajtásáról további jelentést nem kér. A 102/2014. /III. 27./, 45/2015. /I. 29./, 195/2014. /VI. 19./, 154/2015. /IV. 30./, Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a decemberi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 309/2015. /IX. 24./ Kt. 5., 6. pontjának, 308/2013. /VIII. 29./, 66/2015. /II. 26./ Kt. 23. pontjának, 134/2015. /III. 26./, 346/2015. /X. 29./, 351/2015. /X. 29./, Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a januári kt. ülésre kér újabb jelentést. A 79/2015. /II. 26./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a február kt. ülésre kér újabb jelentést.

14 14 Erről értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Elekes Petra jegyző 3./ intézményvezetők, gazdasági társaságok vezetői 4./ Kft. igazgatók Jelentés átruházott hatáskörök gyakorlásáról Ismerteti a Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Ismerteti a jegyzői tájékoztatót. Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Ismerteti saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót. - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi.

15 15 363/2015. /XI. 26./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról H a t á r o z a t Mórahalom város Képviselő-testülete a Polgármesterre, a Jegyzőre, a Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat tudomásul veszi. Erről értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Elekes Petra 3./ Szociális Bizottság elnöke II. Napirend: - Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2015. /II. 26./ Ör. rendeletének módosítása Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. A bizottság részletesen értékelte a rendelet-tervezetet, melyet elfogadásra javasol. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést áttekintette. A rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják. Szavazásra bocsátja az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II. 26. Önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet:

16 A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 41/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelet módosításáról 16 A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza II. napirend Aktuális kérdések Előterjesztés étkezési térítési díj módosításáról Előadó: Kosztyu Gyuláné óvodavezető Tájékoztatásként elmondja, hogy Óvodavezető asszony beterjesztette a gyermekek étkezési térítési díjának módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet három verzióban dolgoztak ki: 3, 4 illetve 5 %-os emelés lehetőségét meghatározva. Figyelembe véve minden lehetőséget végül a 4 %-os emelés mellett döntöttek. Elmondja, hogy a bizottság áttekintette a rendelet-tervezetet, melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. Varga Ferenc Konzultatív Tanácsadó Testület: Elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést megvitatta, bár nincs igazán rálátásuk arra vonatkozóan, hogy valójában a 4 %-os térítési díj emelés mennyire terheli meg a családok pénztárcáját. Ennek ellenére úgy gondolják az emelés mértéke reális, a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják, tekintettel arra, hogy az élelmiszerek ára is fokozatosan emelkedik. Kérdésként merült még fel a bizottság ülésén, hogy Mórahalmon biztosított lesz-e a szociálisan rászoruló gyermekek számára iskolai szünetek alkalmával az étkeztetés? Válaszában elmondja, hogy a 4 %-os emelés várhatóan havonta 400,-Ft és 700,- Ft közötti többlet kiadással jár gyermekenként. Kormányrendelet írja elő, hogy a szociálisan rászoruló gyermekeknek a szünidőben is biztosítani kell az étkeztetést. Mórahalmon sem éhezhet egyetlen gyermek sem. Működtetni fogják a konyhát, illetve létszámtól függően a költség megtakarítást figyelembe véve lehetőségként merült fel, hogy hozatják az ételt valamelyik étteremből. Előzetes felmérés alapján 8-9 gyermekről van szó, akiknek fele a környező településekről jár ide iskolába. Valójában 4-5 gyermek az, akinek az étkeztetését meg kell oldani.

17 17 Szavazásra bocsátja a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XI.12./ Önkormányzati rendelet étkezési térítési díj módosítására vonatkozó rendelettervezetet: A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 42/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendeletét a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XI.12./ önkormányzati rendelet étkezési térítési díj módosításáról. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza - Településrendezési feladatok megvalósulása érdekében történő változtatási tilalom elrendelésére irányuló rendelet a Tömörkény utca páros oldalán a 4-16 házszámig Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint a rendelet-tervezetet törvényességi szempontból elfogadásra javasolja. Szavazásra bocsátja a../2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet megalkotására Településrendezési feladatok megvalósulása érdekében történő változtatási tilalom elrendelésére irányuló rendelet a Tömörkény utca páros oldalán a 4-16 házszámig. A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 43 /2015. (XI. 26.) önkormányzati rendeletét a Településrendezési feladatok megvalósulása érdekében történő változtatási tilalom elrendelésére irányuló rendelet a Tömörkény utca páros oldalán a 4-16 házszámú ingatlanokra vonatkozóan. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza

18 18 - Javaslat kisajátítási eljárások megindítására Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az előterjesztést. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 364/2015. /XI. 26. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Javaslat kisajátítási eljárások megindítására H a t á r o z a t: 1. Mórahalom város Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepció megvalósítása érdekében, településrendezési szempontokra tekintettel, a tárgyalások eredménytelensége esetén, tulajdonosi megállapodások hiányában, kezdeményezi és kérelmezi a Tömörkény utca 4. és 6. szám alatt található 1457, és 1458 hrsz-ú ingatlanok kisajátítását. 2. Felkéri a Polgármestert a kisajátításhoz szükséges alaptérkép megrendelésére, aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatványon történő benyújtására és annak aláírására, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb szükséges nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére. Határidő: Felelős: azonnal Nógrádi Zoltán polgármester Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ dr. Elekes Petra jegyző

19 Téli felkészülés 19 Előadó: Csányi László alpolgármester Csányi László alpolgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy megtörtént a gépszemle, ahol mindent rendben találtak. Abban az esetben ha az időjárási előrejelzések alapján havazás várható és a hőmérséklet is jelentősen lecsökkenne újra indítási próbát fognak eszközölni. Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint az előterjesztést elfogadásra javasolják. Elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést megvitatta és elfogadásra javasolja. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 365/2015. /XI. 26. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Téli felkészülés H a t á r o z a t: 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a Téli felkészülés tárgyú előterjesztésben foglalt tájékoztatást. 2./ Mórahalom Város Képviselő-testülete felhívja Csányi László alpolgármester úr figyelmét, hogy a téli időszak végén számoljon be a téli felkészülés keretében elvégzett feladatokról. Határidő : azonnal Felelős : Csányi László alpolgármester Beszámolásra: áprilisi kt Erről értesítést kap: 1. Csányi László alpolgármester

20 20 2. Dr. Elekes Petra jegyző 3. Irattár - Járási szintű Esélyteremtő Programterv Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint az előterjesztést elfogadásra javasolják. Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést áttekintette és elfogadásra javasolja. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az 1 sz. határozati javaslat előterjesztését. 366/2015. /XI. 26. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Járási szintű Esélyteremtő Programterv H a t á r o z a t: 1. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgybeli előterjesztést megtárgyalta és a Járási Szintű Esélyteremtő Programtervet a melléklet szerint elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Nógrádi Zoltán polgármester Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ dr. Elekes Petra jegyző

21 21 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az 2 sz. határozati javaslat előterjesztését. 367/2015. /XI. 26. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Járási szintű Esélyteremtő Programterv H a t á r o z a t: 1. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgybeli előterjesztést megtárgyalta és a jogszabályi keretrendszert, valamint az önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének felülvizsgálatát a melléklet szerint elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Nógrádi Zoltán polgármester Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ dr. Elekes Petra jegyző - Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére tagikölcsön nyújtása Előadó: Csányi László alpolgármester Ismerteti a bizottság állásfoglalást, mely szerint az előterjesztést a képviselő-testület számára elfogadásra javasolják. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 368/2015. /XI. 26. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére tagikölcsön nyújtása H a t á r o z a t:

22 22 1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére kölcsön nyújtása tárgyú előterjesztést, és egyetértve a kölcsön szükségességének indokával, jóváhagyja a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére ,-Ft tagikölcsön biztosítását, a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő kamat fizetésével. 2./ A kölcsön visszafizetése legkésőbb június 1-ig megtörténik. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Csányi László alpolgármestert a kölcsönszerződés aláírására, továbbá felhívja arra, hogy a kölcsön összegét az 1. pontban foglaltak figyelembevételével a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás részére utalja át. 4./ A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a kölcsön összegét építse be Mórahalom Városi Önkormányzat évi költségvetésébe. Határidő: azonnal Beszámolásra: július kt Felelős: polgármester, jegyző Erről értesítést kap: 1. Csányi László alpolgármester 2. Dr. Elekes Petra jegyző 3. Nógrádi Zoltán elnök - Mórahalmi Judo Sportegyesület támogatása Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést megvitatta és elfogadásra javasolja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

23 369/2015. /XI. 26. / Képviselő-testületi határozat: 23 Tárgy: Mórahalmi Judo Sportegyesület támogatása H a t á r o z a t: 1.) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Mórahalmi Judo Sportegyesület részére önkormányzatunk ,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson a Temerini Nemzetközi Cselgáncsversenyen résztvevő mórahalmi gyermekek versenyre való kiutazásához 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodást Mórahalom Városi Önkormányzat a Mórahalmi Judo Sportegyesülettel kösse meg. 3./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a visszatérítendő támogatás finanszírozásával kapcsolatos kiadást az önkormányzat a évi költségvetésbe építse be. Határidő: Felelős: beszámolásra: decemberi Kt. ülés 1.), 2.) pontra: Nógrádi Zoltán polgármester 3.) pontra: Dr. Elekes Petra jegyző Erről értesítést kap: 1.) Nógrádi Zoltán polgármester 2.) Dr. Elekes Petra jegyző 3.) a Mórahalmi Judo Sportegyesület elnöke - Arlechino Táncegyesület támogatása Elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést áttekintette és elfogadásra javasolja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

24 24 370/2015. /XI. 26. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Arlechino Táncegyesület támogatása H a t á r o z a t: 1.) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Arlechino Táncegyesület részére önkormányzatunk ,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson a Jubileumi Táncgála megrendezéséhez. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodást Mórahalom Városi Önkormányzat az Arlechino Táncegyesülettel kösse meg. 3./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a visszatérítendő támogatás finanszírozásával kapcsolatos kiadást az önkormányzat a évi költségvetésbe építse be. Határidő: Felelős: beszámolásra: decemberi Kt. ülés 1.), 2.) pontra: Nógrádi Zoltán polgármester 3.) pontra: Dr. Elekes Petra jegyző Erről értesítést kap: 1.) Nógrádi Zoltán polgármester 2.) Dr. Elekes Petra jegyző 3.) Arlechino Táncegyesület - Mórahalom, VII. körzet 188/A sz. alatti gondozói lakás bérlőkijelölése Árpási Mihály és Árpásiné Ládi Réka részére Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint az előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolják.

25 25 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 371/2015. /XI. 26. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom, VII. körzet 188/A sz. alatti gondozói lakás bérlőkijelölése Árpási Mihály és Árpásiné Ládi Réka részére H a t á r o z a t: 1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Mórahalom, VII. körzet 188/A sz. alatti gondozói lakás bérlőkijelölése Árpási Mihály és Árpásiné Ládi Réka részére tárgyú előterjesztést. 2./ Mórahalom Város Képviselő testülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII. 31.) sz. rendelet 2. és 6 -ai alapján szociális alapon bérbe adja a Mórahalom, VII. körzet 188/A sz. alatti, 50 m 2 alapterületű gondozói lakást Árpási Mihály és felesége Árpásiné Ládi Réka részére december 1-től november 30-ig tartó határozott időtartamra. 3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötéséhez szükséges intézkedéseket az alábbi határidőre tegye meg. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: azonnal Erről értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Árpási Mihály és Árpásiné Ládi Réka (6782 Mórahalom, IV. kerület 224.) 3. Irattár - Mórahalom, Röszkei út 17/2. szám alatti lakás bérlőkijelölése Forró Krisztián és Ábrahám Mónika részére Tanács József: Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést áttekintette és elfogadásra javasolja.

26 26 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 372/2015. /XI. 26. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom, Röszkei út 17/2. szám alatti lakás bérlőkijelölése Forró Krisztián és Ábrahám Mónika részére H a t á r o z a t: 1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Mórahalom, Röszkei út 17/2. szám alatti lakás bérlőkijelölése Forró Krisztián és Ábrahám Mónika részére tárgyú előterjesztést. 2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII. 31.) sz. rendelet 3. és 6. -ai alapján bérbe adja a Mórahalom, Röszkei út 17/2. szám alatti 75,93 m 2 alapterületű lakást szociális alapon Forró Krisztián és Ábrahám Mónika (6782 Mórahalom, III. körzet tanya 63.) részére december 1-től november 30-ig tartó határozott időtartamra azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az élettársak bármelyike elköltözik a bérlakásból a másiknak is el kell hagynia a lakást. 3./ A Testület utasítja a Polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket határidőre tegye meg. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: azonnal Beszámolásra: decemberi Kt. Erről értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Forró Krisztián és Ábrahám Mónika (6782 Mórahalom, III. körzet tanya 63.) - Mórahalom, Röszkei út 19/2. szám alatti lakás bérlőkijelölése Hegedűs Melinda és Szegedi József György részére

27 27 Tanács József: Szociális Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 373/2015. /XI. 26. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom, Röszkei út 19/2. szám alatti lakás bérlőkijelölése Hegedűs Melinda és Szegedi József György részére H a t á r o z a t: 1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Mórahalom, Röszkei út 19/2. szám alatti lakás bérlőkijelölése Hegedűs Melinda és Szegedi József György részére tárgyú előterjesztést. 2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII. 31.) sz. rendelet 3. és 6. -ai alapján bérbe adja a Mórahalom, Röszkei út 19/2. szám alatti 36,45 m 2 alapterületű lakást szociális alapon Hegedűs Melinda és Szegedi József György (6782 Mórahalom, VII. körzet 107.) részére december 12-től november 30-ig tartó határozott időtartamra azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az élettársak bármelyike elköltözik a bérlakásból a másiknak is el kell hagynia a lakást. 3./ A Testület utasítja a Polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket határidőre tegye meg. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: azonnal Beszámolásra: januári Kt. Erről értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Hegedűs Melinda és Szegedi József György (6782 Mórahalom, VII. körzet 107.)

28 28 - Tájékoztatás a TIOP A1-15/1 kódszámú pályázati kiírás tervezetéről Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint az előterjesztést elfogadásra javasolják. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 374/2015. /XI. 26. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztatás a TIOP A1-15/1 kódszámú pályázati kiírás tervezetéről H a t á r o z a t: 1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TIOP A1-15/1 kódszámú pályázati kiírás tervezetéről szóló előterjesztést megtárgyalta, és a pályázat tervezettel egyező tartalmú kiírása esetén a Homokháti Emlékház fejlesztésére vonatkozó tartalmú pályázat benyújtásával egyetért. A benyújtandó pályázatban megjelölt fejlesztés főbb tartalma: A Homokháti Emlékház épületében a pályázati kiírásnak megfelelő tartalommal előadótermek kialakítása és a pályázatban megkívánt cél eléréséhez szükséges eszközök beszerzése, akadálymentesítés, különféle szolgáltatások igénybevétele. 2./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pályázat megvalósítására vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 3./ Mórahalom Városi Önkormányzat nyertes pályázat esetén a pályázat megvalósításához szükséges feltételeket biztosítja. 4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat kiírása esetén a pályázat benyújtására, a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére és a szükséges megállapodások aláírására. Felelős: 4./ pontra: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: 4./ pontra: a pályázat benyújtására, nyilatkozatok megtételére, szükséges megállapodások aláírására a pályázati kiírásban szereplő határidőn belül

29 29 Jelentést a Képviselő-testület nyertes pályázat esetén kér. Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ dr. Elekes Petra jegyző 3./ Irattár Közérdekű bejelentések: Tanács József képviselő: Elmondja, hogy a Szegedi úton, Börcsök Sándor boltja előtt lévő összefolyó az úgynevezett vizes rekonstrukció után még nem lett helyreállítva. Érdeklődik mikorra várható ennek befejezése, illetve itt szeretné köszönetét kifejezni a Móraép Kft. irányába, mivel szépen haladnak a Béke utcai járdaépítés kivitelezési munkálataival. Krisztin István tanácsos, Móraép Kft. képviseletében: A felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a Szegedi úton lévő víznyelő helyreállítási munkálatai folyamatban vannak, a kerékpárutat már átadták a forgalomnak. Az időjárás kegyes volt a járdaépítéshez, hiszen nem voltak mínusz fokok. Amíg fagypont alá nem süllyed a levegő hőmérséklete a munkálatokat tovább folytatják. - Aktuális kérdések Az Aktuális kérdések napirend alatt szereplő előterjesztések zárt ülésen történő megvitatását az önkormányzat gazdasági érdekeinek védelme érdekében és az érintettek kérelmére figyelemmel látja indokoltnak. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 375/2015. /XI. 26. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Zárt ülés napirendjének elfogadása H a t á r o z a t: Mórahalom Város Képviselő testülete november 26-ai ülésének zárt ülése napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: I./ Aktuális kérdések

30 30 Erről értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Elekes Petra jegyző K.m.f. Nógrádi Zoltán polgármester Dr. Elekes Petra jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselő. Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselő. Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. május rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében 15-én megtartott Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Balogh Miklós, Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Balogh Miklós, Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. április 8-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. december 20-án megtartott soros ülésén a Városháza Mórahalom, Szentháromság tér 1. sz. tanácskozó termében. Jelen vannak: Nógrádi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Csiszár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott soros ülésén a Városháza dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. december 28-án megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. július 22-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében

Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester dr. Dézsi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium Bagoly várában Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. május ülésén a Városháza Dísztermében 29-én megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Mucsi György alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. december 20-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében

J e g y z ő k ö n y v. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. december 20-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. december 20-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly,

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. január 30-án ülésén a Városháza Dísztermében megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. október 26-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Könyvtárában (Bagolyvár) Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balogh Miklós, Katona László, Tanács József, Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balogh Miklós, Katona László, Tanács József, Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mórahalom város Képviselő-testületének 2016. június 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1999. január 28.

Jegyzőkönyv 1999. január 28. Jegyzőkönyv 1999. január 28. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1999. január 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 31-én ülésén a Városháza dísztermében megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR június 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR június 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2015. június 26. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26. napján 10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 456-20/2013.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. október 11-én (pénteken) 10 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről H A T Á R

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési Osztály hivatali helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2011. december

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-5/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. március 23-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. március 23-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. március 23-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester Babarczi János,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én 16.30 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. október 09.-én megtartott soronkívüli ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő. Heller Sz. Tibor, Varga Ferenc tanácsosok

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő. Heller Sz. Tibor, Varga Ferenc tanácsosok J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról.

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én, 8.00 órakor kezdődő ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. október 7-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal volt házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 30-14/2015. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 09,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 18-i rendkívüli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26 - i nyilvános testületi ülésére az 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben