A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről"

Átírás

1 66220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 140. szám beruházási támogatásnak nem minősülő egyéb támogatási rendszerek esetében kell alkalmazni, amelyek keretében a támogatás igénybevételére irányuló kérelmek és pályázatok a Mód. R. hatálybalépését követően kerültek benyújtásra. (2) Az R. 8. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Ez a rendelet a) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk a), b), d), f) és l) pontjának, cikkének, 13. cikk (2) és (6) bekezdésének, 14. cikk (1), (2) és (5), (6) bekezdésének, 22. cikkének, I., II. és VII. mellékletének való megfelelést szolgálja, valamint b) a különböző technológiájú hőszivattyúk által szolgáltatott energia megújuló energiaforrásokból származó részének a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke szerinti számításában a tagállamokat segítő iránymutatás megállapításáról szóló, március 1-i 2013/114/EU európai bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 5. Az R. a) 3. (6) bekezdés a) pontjában a villamos energiáról szóló törvény szövegrész helyébe a VET szöveg lép; b) 7. (1) bekezdésében a Magyar Energia Hivatal szövegrész helyébe a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szöveg lép. 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 7. Ez a rendelet a) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk l) pontjának, 13. cikk (2) és (6) bekezdésének, valamint 14. cikk (1), (2) és (5), (6) bekezdésének való megfelelést szolgálja, valamint b) a különböző technológiájú hőszivattyúk által szolgáltatott energia megújuló energiaforrásokból származó részének a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke szerinti számításában a tagállamokat segítő iránymutatás megállapításáról szóló, március 1-i 2013/114/EU európai bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. Németh Lászlóné s. k., nemzeti fejlesztési miniszter A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, az 6. tekintetében a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 2. pontjában, a 7., 8. és 10. (2) bekezdése tekintetében a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 6. pontjában, a 9. és 10. (3) bekezdése tekintetében a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el: 1. (1) A hulladékjegyzék főcsoportjainak megnevezését az 1. melléklet tartalmazza. (2) A hulladékjegyzék főcsoportjait, alcsoportjait és az egyes hulladéktípusok jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza. (3) A hulladékjegyzék használatához szükséges útmutatót a 3. melléklet tartalmazza. 2. (1) A H3 H8, H10 és H11 veszélyességi jellemzővel rendelkező hulladék akkor tekintendő veszélyes hulladéknak, ha legalább egy, az alábbiak szerinti tulajdonsággal is rendelkezik:

2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 140. szám a) zárttéri lobbanáspont 55 C, b) egy vagy több, nagyon mérgezőnek besorolt anyag összkoncentrációja (R 26-tal, R 27-tel, R 28-cal jelölve) 0,1%, c) egy vagy több, mérgezőnek besorolt anyag összkoncentrációja (R 23-mal, R 24-gyel, R 25-tel jelölve) 3%, d) egy vagy több, ártalmasnak besorolt anyag összkoncentrációja (R 20-szal, R 21-gyel, R 22-vel jelölve) 25%, e) egy vagy több, maró hatásúnak besorolt anyag (R 35-tel jelölve) összkoncentrációja 1%, f) egy vagy több, maró hatásúnak besorolt anyag (R 34-gyel jelölve) összkoncentrációja 5%, g) egy vagy több, irritálónak besorolt anyag (R 41-gyel jelölve) összkoncentrációja 10%, h) egy vagy több, irritálónak besorolt anyag (R 36-tal, R 37-tel és R 38-cal jelölve) összkoncentrációja 20%, i) legalább egy 1. vagy 2. osztályú rákkeltőnek tartott anyag koncentrációja 0,1%, j) legalább egy 3. osztályú rákkeltőnek tartott anyag koncentrációja 1%, k) legalább egy 1. vagy 2. osztályú reprodukciós toxicitású anyag (R 60-nal és R 61-gyel jelölve) koncentrációja 0,5%, l) legalább egy 3. osztályú reprodukciós toxicitású anyag (R 62-vel és R 63-mal jelölve) koncentrációja 5%, m) legalább egy 1. vagy 2. osztályú mutagén anyag (R 46-tal jelölve) koncentrációja 0,1%, n) legalább egy 3. osztályú mutagén anyag (R 40-nel jelölve) koncentrációja 1%. (2) Az (1) bekezdésben szereplő R mondatokat a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 1. számú melléklet 4. pontjában foglaltak szerint kell értelmezni. (3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés tiszta fémötvözetekre nem alkalmazandó, ha azok nincsenek szennyezve felületükhöz tapadt veszélyes anyagokkal. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 4. (1) Az e rendelet hatálybalépésekor hatályos hulladékgazdálkodási engedélyekben a hulladéktípusra vonatkozó megnevezések a hulladékgazdálkodási engedélyek időbeli hatályának lejártáig az engedély módosítása nélkül alkalmazhatók. (2) A évre vonatkozó hulladékgazdálkodást érintő valamennyi adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladéktípusoknak a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet december 31-én hatályos szövegében meghatározott megnevezései szerint kell teljesíteni. 5. (1) Ez a rendelet a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. (2) Ez a rendelet a) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról szóló, május 3-i 2000/532/EK bizottsági határozat; b) a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosításáról szóló, január 16-i 2001/118/EK bizottsági határozat; c) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosításáról szóló, január 22-i 2001/119/EK bizottsági határozat; d) a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosításáról szóló, július 23-i 2001/573/EK tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 6. (1) A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet] 21. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3 66222 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 140. szám (2) Nem kezelhető válogatóműben bomló szervesanyag-tartalmú hulladék, kivéve, ha az üzemeltető a válogatóműben a bomló szervesanyag-tartalmú frakció mechanikus így különösen röntgensugaras vagy optikai berendezés segítségével történő leválasztását követően az anyagában hasznosítható frakció további válogatását elvégzi. (2) Az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet 24. (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A kész bálák tárolására fedett bálatárolót kell építeni, amelynek alapterülete 1000 tonna kapacitásonként legalább 50 m 2, vegyes hulladék esetén legalább 7 m A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. A 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet 8. (3) bekezdésében a,05% szövegrész helyébe a <0,05% szöveg lép. 9. A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet] 4. (1) bekezdés b) pontjában az olyan szövegrész helyébe az olyan speciális gyűjtőhelyre, szöveg lép. 10. (1) Hatályát veszti a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. (2) Hatályát veszti a 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet 4. (3) bekezdésében az üzemi szövegrész. (3) Hatályát veszti a 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet 5. -a. Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter 1. melléklet a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelethez A hulladékjegyzék főcsoportjai A Azonosító kód főcsoport száma: B A hulladékjegyzék főcsoportjainak megnevezése: ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 04 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK 05 KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 08 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA 10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 140. szám FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolaj, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportban meghatározott hulladék) SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZHULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportban meghatározott hulladék) CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK 17 ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladék, amely nem közvetlenül egészségügyi ellátásból származik) HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET A KÉPZŐDÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 2. melléklet a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelethez A hulladékjegyzék főcsoportjai, alcsoportjai és az egyes hulladéktípusok A B C Azonosító kód: főcsoport szám 01 alcsoport szám A hulladéktípus megnevezése: ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK ásványok bányászatából származó hulladék fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék * szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő meddő, amely különbözik a től és a től * fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék hulladékpor, amely különbözik a től

5 66224 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 140. szám timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a től közelebbről meg nem határozott hulladék nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék * nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a től hulladékhomok és hulladékagyag hulladékpor, amely különbözik a től kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladék, amely különbözik a től ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladék, amely különbözik a tól és a től kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a től közelebbről meg nem határozott hulladék fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék * olajtartalmú fúróiszap és hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszap és egyéb hulladék baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszap és hulladék, amely különbözik a től és a tól klorid-tartalmú fúróiszap és hulladék, amely különbözik a től és a tól közelebbről meg nem határozott hulladék 02 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka mosásból és tisztításból származó iszap hulladékká vált állati szövetek hulladékká vált növényi szövetek műanyaghulladék (kivéve a csomagolás) állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya) erdőgazdálkodás hulladéka * veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék agrokémiai hulladék, amely különbözik a tól fémhulladék közelebbről meg nem határozott hulladék hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék mosásból és tisztításból származó iszap hulladékká vált állati szövetek fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap közelebbről meg nem határozott hulladék

6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 140. szám gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap tartósítószer-hulladék oldószeres kivonatolásból származó hulladék fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap közelebbről meg nem határozott hulladék cukorgyártási hulladék cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld nem szabványos kalcium-karbonát a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap közelebbről meg nem határozott hulladék tejipari hulladék fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap közelebbről meg nem határozott hulladék sütő- és cukrászipari hulladék fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag tartósítószer hulladék a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap közelebbről meg nem határozott hulladék alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó) a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék szeszfőzés hulladéka kémiai kezelésből származó hulladék fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap közelebbről meg nem határozott hulladék FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék fakéreg és parafahulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a től közelebbről meg nem határozott hulladék faanyagvédőszer-hulladék * halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédőszer * halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer * fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer

7 66226 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 140. szám * szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer * veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer közelebbről meg nem határozott faanyagvédőszer cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék fakéreg és fahulladék zöldlúg iszap, amelyet főzőlúg regenerálásából nyertek ki papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék hulladék mésziszap mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a től közelebbről meg nem határozott hulladék 04 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK bőr- és szőrmeipari hulladék húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka meszezési hulladék * oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék krómtartalmú cserzőlé krómot nem tartalmazó cserzőlé a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszap a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszap krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por) kidolgozási és kikészítési hulladék közelebbről meg nem határozott hulladék textilipari hulladék társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek) természetes alapanyagokból származó szerves anyag (pl. zsír, viasz) * kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladék kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a től * veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment színezék és pigment, amely különbözik a tól * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a től feldolgozatlan textilszál hulladék feldolgozott textilszál hulladék közelebbről meg nem határozott hulladék

8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 140. szám KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK kőolajfinomításból származó hulladék * sótalanító berendezésből származó iszap * tartályfenék iszap * alkil-savas iszap * kiömlött olaj * üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap * savas kátrány * egyéb kátrány * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a től * tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladék * savas olaj kazántápvíz iszapja hűtőtornyok hulladéka * elhasznált derítőföld kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék bitumen közelebbről meg nem határozott hulladék kőszén pirolítikus kezeléséből származó hulladék * savas kátrány * egyéb kátrányféle hűtőtornyok hulladéka közelebbről meg nem határozott hulladék földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék * higanyt tartalmazó hulladék ként tartalmazó hulladék közelebbről meg nem határozott hulladék 06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék * kénsav és kénessav * sósav * folysav (hidrogén-fluorid) * foszforsav és foszforossav * salétromsav és salétromossav * egyéb sav közelebbről meg nem határozott hulladék lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék * kalcium-hidroxid * ammónium-hidroxid

9 66228 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 140. szám * nátrium- és kálium-hidroxid * egyéb lúg közelebbről meg nem határozott hulladék sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék * cianid tartalmú szilárd sók és oldatok * nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a től és a tól * nehézfémeket tartalmazó fémoxid fémoxidok, amelyek különböznek a től közelebbről meg nem határozott hulladék fémtartalmú hulladék, amely különbözik a tól * arzéntartalmú hulladék * higanytartalmú hulladék * más nehézfémeket tartalmazó hulladék közelebbről meg nem határozott hulladék a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a től kénvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék * veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a től közelebbről meg nem határozott hulladék halogén termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogén vegyülettel végzett műveletből származó hulladék * elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladék * klórgyártásból származó aktív szén * higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap * oldat és sav, pl. kontakt-sav közelebbről meg nem határozott hulladék szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék * veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladék közelebbről meg nem határozott hulladék foszforvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforvegyülettel végzett műveletből származó hulladék foszforvegyületet tartalmazó salak * veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalcium alapú reakciók hulladéka kalcium alapú reakciók hulladéka, amely különbözik a tól közelebbről meg nem határozott hulladék

10 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 140. szám nitrogénvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogénvegyületekkel végzett kémiai műveletekből és műtrágyagyártásból származó hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék közelebbről meg nem határozott hulladék szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termeléséből származó hulladék titán-dioxid termeléséből származó, kalcium alapú reakció hulladéka közelebbről meg nem határozott hulladék közelebbről meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék * szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok * kimerült aktív szén (kivéve a ) műkorom (carbon black) * azbeszt feldolgozásának hulladéka * korom közelebbről meg nem határozott hulladék 07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék * vizes mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * egyéb üstmaradék és reakciómaradék * halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a től közelebbről meg nem határozott hulladék műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék * vizes mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * egyéb üstmaradék és reakciómaradék * halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a től hulladék műanyag * veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék adalékanyag hulladék, amely különbözik a től

11 66230 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 140. szám * veszélyes szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a tól közelebbről meg nem határozott hulladék szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11) * vizes mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * egyéb üstmaradék és reakciómaradék * halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a től közelebbről meg nem határozott hulladék szerves növényvédő szerek (kivéve a és a ), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék * vizes mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * egyéb üstmaradék és reakciómaradék * halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a től * veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék közelebbről meg nem határozott hulladék gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék * vizes mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * egyéb üstmaradék és reakciómaradék * halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a től

12 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 140. szám * veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék szilárd hulladék, amely különbözik a tól közelebbről meg nem határozott hulladék zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék * vizes mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * egyéb üstmaradék és reakciómaradék * halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a től közelebbről meg nem határozott hulladék finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék * vizes mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg * halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék * egyéb üstmaradék és reakciómaradék * halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * a folyékony hulladéknak a telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a től közelebbről meg nem határozott hulladék 08 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék * szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a től * szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a tól * szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a től * festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék

13 66232 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 140. szám festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a től * szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a től * festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok közelebbről meg nem határozott hulladék egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék por alapú bevonatok hulladéka kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió közelebbről meg nem határozott hulladék nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék nyomdafesték hulladék, amely különbözik a től * veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap nyomdafesték iszap, amely különbözik a től * hulladékká vált gravírozó oldat * veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner hulladékká vált toner, amely különbözik a től * diszpergált olaj közelebbről meg nem határozott hulladék ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve) * szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a től * szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapja ragasztó-, tömítőanyagok iszapja, amely különbözik a től * szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a tól * szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely különbözik a től * gyantaolaj közelebbről meg nem határozott hulladék A 08 főcsoportban közelebbről meg nem határozott hulladék * hulladék izocianátok

14 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 140. szám FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA fényképészeti ipar hulladéka * vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat * vizes alapú ofszetlemez előhívó oldat * oldószer alapú előhívó oldat * rögzítő (fixír) oldat * halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat * fényképészeti hulladék képződés telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül * egyszer használatos fényképezőgép, amely a , a vagy a azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a től * képződés telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladéka, amely különbözik a tól közelebbről meg nem határozott hulladék 10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék) hamu, salak és kazánpor (kivéve a ) széntüzelés pernyéje tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye * olajtüzelés pernyéje és kazánpora füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó szilárd hulladék füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó iszap hulladéka * kénsav * tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje * együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazán por együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a től * együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye együttégetésből származó pernye, amely különbözik a tól * gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék gázok tisztításából származó hulladék, amely különbözik a től, a től és a tól * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a tól * kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap kazán tisztításából származó vizes iszap, amely különbözik a től fluid-ágyból származó homok széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladék

15 66234 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 140. szám hűtővíz kezeléséből származó hulladék közelebbről meg nem határozott hulladék vas- és acéliparból származó hulladék salak kezeléséből származó hulladék kezeletlen salak * gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a től hengerlési reve * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a től * gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a tól egyéb iszap és szűrőpogácsa közelebbről meg nem határozott hulladék alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék hulladékká vált anód törmelékek * elsődleges termelésből származó salak hulladék timföld * másodlagos termelésből származó sósalak * másodlagos termelésből származó salak (feketesalak) * vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak fölözék és salak, amely különbözik a től * anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladék anód gyártásából származó, széntartalmú hulladék, amely különbözik a től * füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por füstgázból származó por, amely különbözik a től * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is) egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek a től * gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a tól * gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a től * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a től * sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a től közelebbről meg nem határozott hulladék ólom termikus kohászatából származó hulladék * elsődleges és másodlagos termelésből származó salak * elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék * kalcium-arzenát * füstgáz por

16 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 140. szám * egyéb részecskék és por * gázok kezeléséből származó szilárd hulladék * gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a től közelebbről meg nem határozott hulladék cink termikus kohászatából származó hulladék elsődleges és másodlagos termelésből származó salak * füstgáz por egyéb részecskék és por * gázok kezeléséből származó szilárd hulladék * gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a tól * vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak fölözék és salak, amely különbözik a től közelebbről meg nem határozott hulladék a réz termikus kohászatából származó hulladék elsődleges és másodlagos termelésből származó salak elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék * füstgáz por egyéb részecskék és por * gázok kezeléséből származó szilárd hulladék * gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a től közelebbről meg nem határozott hulladék ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék elsődleges és másodlagos termelésből származó salak elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék gázok kezeléséből származó szilárd hulladék egyéb részecskék és por gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a től közelebbről meg nem határozott hulladék egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék szilárd részecskék és por * elsődleges és másodlagos termelés sósalakja egyéb salakok * kohósalak (fémsalak) és gyúlékony fölözék, amely vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázt fejleszt kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik a től * anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladék

17 66236 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 140. szám anódgyártásból származó széntartalmú hulladék, amely különbözik a től anód törmelékek * veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por füstgáz por, amely különbözik a től * füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a től * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a től közelebbről meg nem határozott hulladék vasöntvények készítéséből származó hulladék kemence salak * fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a től * fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a től * veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por füstgáz por, amely különbözik a től * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék egyéb részecskék, amelyek különböznek a től * veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék kötőanyag hulladék, amely különbözik a tól * veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a től közelebbről meg nem határozott hulladék nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék kemence salak * fémöntésre nem használt, veszélyes anyagot tartalmazó öntőmag és forma fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a től * fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a től * veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por füstgáz por, amely különbözik a től * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék egyéb részecskék, amelyek különböznek a től * veszélyes anyagot tartalmazó kötőanyag hulladék kötőanyag hulladék, amely különbözik a tól * veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a től közelebbről meg nem határozott hulladék üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék üveg alapú, szálas anyagok hulladéka egyéb részecskék és por * feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladéka feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely különbözik a től

18 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 140. szám * nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpor hulladéka üveghulladék, amely különbözik a től * veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszap üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a tól * füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a től * füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a től * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a től közelebbről meg nem határozott hulladék kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék szilárd részecskék és por gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa kiselejtezett öntőforma kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka * gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék gáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a től * nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladék zománcozási hulladék, amely különbözik a től a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszapja közelebbről meg nem határozott hulladék cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek a mész égetéséből és oltásából származó hulladék szilárd részecskék és por (kivéve a és a ) gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa * azbesztcement gyártásakor képződő, azbesztet tartalmazó szilárd hulladék azbesztcement gyártásakor képződő szilárd hulladék, amely különbözik a től cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a től és a től * gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék gáz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a től hulladék beton és betonkészítési iszap közelebbről meg nem határozott hulladék krematóriumokból származó hulladék * füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladék

19 66238 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 140. szám FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) * reve eltávolítására használt sav * közelebbről meg nem határozott sav * pácolásra használt lúg * foszfátozásból származó iszap * veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a től * veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a től * veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a tól * membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátuma és iszapja * kimerült vagy telített ioncserélő gyanta * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék közelebbről meg nem határozott hulladék nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék * cink-hidrometallurgiai iszap (a jarozitot és goethitet is beleértve) vizes elekrolitikus eljárásokban használatos anódok termeléséből származó hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék réz-hidrometallurgiai hulladék, amely különbözik a től * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék közelebbről meg nem határozott hulladék fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladék * cianid tartalmú hulladék * egyéb hulladék tűzihorganyzási eljárások hulladéka kemény cink cinkhamu * gázkezeléséből származó szilárd hulladék * elhasznált folyósítószer közelebbről meg nem határozott hulladék FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék vasfém részek és esztergaforgács vasfém részek és por nemvas fém reszelék és esztergaforgács nemvas fém részek és por gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács

20 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 140. szám * ásványi alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot) * halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot) * halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat * halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat * szintetikus gépolaj * elhasznált viasz és zsír hegesztési hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a től * veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék homokfúvatási hulladék, amely különbözik a tól * olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) * biológiailag lebomló gépolaj * veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a tól közelebbről meg nem határozott hulladék vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék) * vizes mosófolyadék * gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot) hidraulika olaj hulladéka * PCB-t tartalmazó hidraulikaolaj * klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulzió * klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió * klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulikaolaj * klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj * szintetikus hidraulikaolaj * biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj * egyéb hidraulikaolaj motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék * ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj * ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj * szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj * biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj * egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj szigetelő és hőtranszmissziós olaj * PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok * ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, amely különbözik a től * ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj * szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj * biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ EWC kódszáma HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ Megnevezése 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

EWC kódok. Kód 101 103 104 105 201 202 203

EWC kódok. Kód 101 103 104 105 201 202 203 101 103 104 105 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 401 402 501 506 507 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 613 701 702 703 704 705 706 707 801 Ásványok bányászatból származó Fémtartalmú ásványok

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16442/2014. Iktatószám:72299/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékérõl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket

Részletesebben

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC F-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai u.4. adószám :10883356-2-13 tel/fax. :06 28 50-69-55 mobil : 30 95-12-133 e-mail : f16@f-trans.hu Hulladékszállítási listáink Nem veszélyes

Részletesebben

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája Átvehető veszélyes és nem veszélyes hulladékok listája Cégnév Tatai Környezetvédelmi Zrt. Technológia megnevezése Komposztálással történő biológiai átalakítás Technológia kódja R3 Engedély száma 392-6/2010

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u ENVIRO-EXPERT KFT. 4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5. Mobil: +36 (20) 426-4352; Tel: +36 (52) 324-747; Fax: +36 (52) 998-084 Email: enviroexpertkft@gmail.com Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 01 1 Veszélyes hulladékok adatai 3 4 5 EWCkód Megnevezés Mennyiség UN szám Vesz. o. Csomagolás ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 05

Részletesebben

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. a hulladékjegyzékről

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. a hulladékjegyzékről 1. oldal 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, az 6. tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT

ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT .. ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG Ik a ós:dm: EÍá iraisa,,,: Ugvinté:ó: OKTF-KP/l996-2 1/2015. 14/6002/2014. Gábriel Edit Túigv: l-iulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT

Részletesebben

01 05 08 01 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

01 05 08 01 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok EWC kód Hulladék neve ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, 01 FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 01 ásványok bányászatból származó hulladékok 01 01 01 fémtartalmú ásványok

Részletesebben

Melléklet. a nem veszélyes hulladékok jegyzéke

Melléklet. a nem veszélyes hulladékok jegyzéke Melléklet a nem veszélyes jegyzéke Kitöltési útmutató: Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat a nem veszélyes teljes körére kiterjed. A táblázat betűtípusait, betűméretét stb. kérjük ne változtassa meg,

Részletesebben

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1

2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1 2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszáma Megnevezése 1 Ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezelésből származó hulladékok 01

Részletesebben

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke Melléklet a veszélyes jegyzéke Kitöltési útmutató: Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat a veszélyes teljes körére kiterjed. A táblázat betűtípusait, betűméretét stb. kérjük ne változtassa meg, különben

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL 16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal rn Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-4890/201 5., 48772/2015. Tárgy: Hnlladékgazdálkodási engedély Ügyintéző: Bujdosó Julianna Melléklet: - Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Hivatkozási szám:

Részletesebben

származó hulladékok 02 07 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

származó hulladékok 02 07 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok Tiszaújvárosi telephelyen kezelésre átvehető listája EWC kód Megnevezés 01 ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó 01 05 fúró és egyéb fúrási 01 05 04 édesvíz

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

KORMÁNYHIVATAL. Melléklet: Határozat

KORMÁNYHIVATAL. Melléklet: Határozat HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: HBB/17/02652-13/2015 Ügyintéző: Kunglerné Hadadi Tünde Telefon: 52/511-092 Tárgy: veszélyes és nem-veszélyes gyűjtési és előkezelési engedély Hiv. szám: 1

Részletesebben

A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában,

A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, 72/23. (VIII. 27.) VM rendelet Hatályos: 23.09.05-72/23. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről A hulladékról szóló 22. évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, az 6. tekintetében a hulladékról

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet)

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékéről (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14898/2014. Iktatószám: 82656/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/6879-9/09. Tárgy: Engedély hulladék szállítására Előadó: Várszegi Róbert H A T Á R O Z A T Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZÉP-DUNÁNTÚ-LI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20910/2014. Iktatószám: 3393/2015. Ugyintéző: Bujdosó Juliam~a Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT 1.OÓ Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 67.914-2-9/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Laczi és Fiai

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérıl

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérıl A jogszabály 2010.április 2. napon hatályos állapota 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékérıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2)

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0223/2005. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0139(COD); 07/07/2005

EURÓPAI PARLAMENT C6-0223/2005. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0139(COD); 07/07/2005 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD); HU 07/07/2005 Közös álláspont az európai parlament és a tanács /2005/ek rendelete a hulladékszállításról elfogadására tekintettel

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szám: 12003-11-13/2008. Ea.: dr. Fűz István Szóráth Zoltán Tárgy: 12003-1-13/2005. sz. IPPC-engedély módosítása H A T Á R O

Részletesebben

Tiszavasvári telephelyen átvehető hulladékok listája

Tiszavasvári telephelyen átvehető hulladékok listája Tiszavasvári telephelyen átvehető listája EWC kód Megnevezés 01 ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó 01 05 fúró és egyéb fúrási 01 05 04 édesvíz diszperziós

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D033545/02 számú dokumentum MELLÉKLETÉT.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D033545/02 számú dokumentum MELLÉKLETÉT. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. július 14. (OR. en) 11889/14 ADD 1 ENV 673 ENT 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. július 11. Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok,

HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok, ,ÍÖGERŐ9 u v é g r e h a j t h a t ó in»...nap C s o n g r á d M e g y e i K o r m á n y h iv a t a l ' tttu m W th W W M W M lh W I I Ip I»...»»»»7» fit, T Ügyiratszám: CSZ/01/5609-11/2016. KTFO-azonosító:

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása. Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása. Hulladékgazdálkodás Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása Buruzs Adrienn PhD hallgató buruzs.adrienn@freemail.hu Hulladékgazdálkodás = a hulladékok káros hatása elleni védelemnek a hulladékok

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 74.511-1-/11. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Multigrade Kft.

Részletesebben

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163. Budapest, Tekla u. 2/c.

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163. Budapest, Tekla u. 2/c. 2009 Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:1/50 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően meghatározza az intézményben keletkező

Részletesebben

év: hó: 10. nap: 24. KÜJ: KTJ:

év: hó: 10. nap: 24. KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 3576/2014. Iktatószám: 50902/2014. Ügyintéző: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 8127-8/2011. Tárgy: A Palota Környezetvédelmi Kft. (1151 Budapest,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 3573/2014. Iktatószám: 61900/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 84.137-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A JUNO

Részletesebben

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg)

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg) Év Adatszolgáltató név Adatszolgáltató telephely megnevezés Hulladék Veszélyes? Keletkezett mennyiség [kg] 2004 Aranykalász Mgtsz, Tolna Központi major Veszélyes anyagokat igen tartalmazó szilárd hulladékok

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I.

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) (2000/532/EK)

(EGT vonatkozású szöveg) (2000/532/EK) A Bizottság határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u.28-32. Levélcím:9002 Győr,Pf.471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Pataki Gyuláné A veszélyes hulladékok veszélyességi osztályba sorolása - az uniós és a hazai gyakorlat

Pataki Gyuláné A veszélyes hulladékok veszélyességi osztályba sorolása - az uniós és a hazai gyakorlat Pataki Gyuláné A veszélyes hulladékok veszélyességi osztályba sorolása - az uniós és a hazai gyakorlat A hulladékok egyértelmű beazonosításának érdekében az Európai Unió és a hazai jogrend is un. hulladéklistát

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG - 1 ~L1 [:~hi1 [0 ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG Ikíoo3s:um: OKTF-KP/350-8!20 15 )~imie:o: Dózsa Tibor Tórp: 1Iulladékgazdálkodást engedély HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 16168/2014. Iktatószám: 71646/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 82176-1-11/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés és szállítás.

Részletesebben

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: 2011. hó: 11. nap: 28. KÜJ: 100170690 KTJ: telephelyenként jogerős: Iktatószám: 7117-32/2011 Hiv. szám: - Tárgy: Győr, Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/514 13/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.11.2006 COM(2006) 252 végleges /3 Corrigendum: Annule et remplace complètement le COM(2006) 252 final du 31.5.2006. Toutes les versions linguistiques sont

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

HATÁROZAT. A SOFÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Feldolgozó Kft. (továbbiakban: Engedélyes)

HATÁROZAT. A SOFÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Feldolgozó Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Tiszántúli Kömyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi ~Felügyelőség 4025. DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001. DEBRECEN. PL 27. E-MAfL: tiszanhlli(':.l!zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX:

Részletesebben

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. Te/M3. melléklet Száma: Te/M3. mell. 23/14. oldal A hulladékcsoportok ének tartománya Hulladékcsoport Mennyiség (ezer t/év) minimum

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 18459/14. Iktatószám: 78045/14. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG 14/514-12/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 8127-1/2011. Tárgy: A Palota Környezetvédelmi Kft. (1151 Budapest,

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség DEBRECEN, HATVAN U. 16. H A T Á R O Z A T

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség DEBRECEN, HATVAN U. 16. H A T Á R O Z A T Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 4025. DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001. DEBRECEN. Pf: 27. E-MAL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-040,

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Hulladékkezelési szerződés

Hulladékkezelési szerződés Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ikt.sz.: / 201... Hulladékkezelési szerződés mely

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/5691-9/2006 Tárgy: Engedély veszélyes hulladékok Előadó: Törőné Kovács Jolán begyűjtésére H A T Á R O Z A T Az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

\ ~ jő FŐFELÜGYELŐSÉG ~i4 ~

\ ~ jő FŐFELÜGYELŐSÉG ~i4 ~ \ ~ jő FŐFELÜGYELŐSÉG ~i4 ~ ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI ES TERMESZETVÉDELMI Iktatószám: OKTF-KP/7 164-14/2016 Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ugyintézó : Gábriel Edit HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi

Részletesebben

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet Hatályos: 2013.09.04-2014.09.30 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes

Részletesebben

Regionális fenntarthatóság elemzése az energia szektorban

Regionális fenntarthatóság elemzése az energia szektorban Regionális fenntarthatóság elemzése az energia szektorban Dr. Tóthné Dr. Szita Klára - Miskolci Egyetem, tanszékvezető egyetemi tanár Roncz Judit Miskolci Egyetem, egyetemi tanársegéd Regionális teljesítményértékelési

Részletesebben

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról.

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról. 1. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv Megbízás és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról (2 oldal) 2. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

2006.11.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja IV.A. MELLÉKLET

2006.11.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja IV.A. MELLÉKLET 2006.11.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 272 E/123 Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevőket RB020 ex 6815 Az azbeszthez hasonló

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14498/2014. Iktatószám: 76698/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről. A rendelet hatálya

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről. A rendelet hatálya 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

év: hó: 11. Nap: 30. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T I.

év: hó: 11. Nap: 30. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T I. A határozat jogerős: év: 2011. hó: 11. Nap: 30. KÜJ: 102863732 KTJ: 101696530 Iktatószám: 10061-24/2011. Hiv. szám: - Tárgy: Jánossomorja, Előadók: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, jellege

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, jellege 1. melléklet a 9/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelethez A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, jellege 1. Szilárd nem veszélyes hulladékok. 1.1. szerves hulladékok

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 78856-1-7/2010. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Csert Transport

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. a biohulladék kezelésérõl és a komposztálás mûszaki követelményeirõl

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. a biohulladék kezelésérõl és a komposztálás mûszaki követelményeirõl 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezelésérõl és a komposztálás mûszaki követelményeirõl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL

Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL napirendi pont Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL Tisztelt Közgyűlés! Az 1995. évi LIII. tv. három fejezetében is (12. (3), 46. (1) e., 51. (3)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 17816/2014. Iktatószám: 83171/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 20885/2014. Iktatószám: 182/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Veszélyes hulladék szállítása a határon át. Szabályozás

Veszélyes hulladék szállítása a határon át. Szabályozás Veszélyes hulladék szállítása a határon át Az elmúlt időszakban hatalmas mennyiségű külföldi szemét hazánkba szállítása, majd a hazai radioaktív vashulladék kálváriája hívta fel a figyelmet egy aktuális

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

Tűzoltó készülékek hulladékainak kezeléséről

Tűzoltó készülékek hulladékainak kezeléséről Tűzoltó készülékek hulladékainak kezeléséről Nagy Gréta DANDELION Kft. 2011.11.17. DANDELION Kft. 1 Hulladékgazdálkodási jogszabályok Dia címc 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001.

Részletesebben

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről GÁL ISTVÁN H U L L A D É K G A Z D Á L K O D Á S I S Z A K Ü G Y I N T É Z Ő PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Tiszantiili Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Viziigyi FeliigyelOseg 4025. DEBRECEN, HATV AN U. 16.

Tiszantiili Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Viziigyi FeliigyelOseg 4025. DEBRECEN, HATV AN U. 16. Tiszantiili Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Viziigyi FeliigyelOseg 4025. DEBRECEN, HATV AN U. 16. LEVELclM: 4001. DEBRECEN. PL 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-040,

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18987/2014. Iktatószám: 81505/2014. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: A 77160/2010., 29338/2010., 67743/2009., 47437/2009., iktatószámú határozatokkal módosított 66599/2006. környezethasználati

Részletesebben

Közép.Tisza-vidékiKti rnyezetvédelmio Természetvédelmi ésvízügyi FelÍigyelőség 5000Szolnok, *T ".,..,.1"tf,.'},"','.'..i5, Fax:(06 56)343.7 Ságvríri 68 Postacím:5002 Szolnok,Pf.25 Web: http://www.kotikwf.lo.rvm.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/78. Közzététel dátuma: Iktatószám: 6876/2016 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/78. Közzététel dátuma: Iktatószám: 6876/2016 CPV Kód: Magyar Közút Nonprofit Zrt. útfenntartási, telephely üzemeltetési, gépkarbantartási és labortevékenysége során keletkezett veszélyes hulladékok szállítása és kezelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/78

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (lv. 3.) GKM rendelet követelményeiről

TÁJÉKOZTATÓ. a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (lv. 3.) GKM rendelet követelményeiről TÁJÉKOZTATÓ a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (lv. 3.) GKM rendelet követelményeiről /Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, 2011. június/ A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény

Részletesebben