KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: /2011. Tárgy: A Palota Környezetvédelmi Kft. (1151 Budapest, Szántóföld út 2/a-4/a.) egységes környezethasználati engedélyének módosítása Előadó: Köllő Orsolya dr. Bálint-Mikolcsó Eszter Melléklet: 1. sz. melléklet: Előkezelhető, ártalmatlanítható, hasznosítható Gál István és veszélyes Fodor Tamás jegyzéke Némethné Fikó Krisztina 2. sz. melléklet: Helyhez kötött légszennyező források kibocsátási határértékei 3. sz. melléklet: Jelentési kötelezettségek H A T Á R O Z A T A Palota Környezetvédelmi Kft. (1151 Budapest, Szántóföld út 2/a-4/a.; Cg: ; a továbbiakban: Környezethasználó) 1151 Budapest, Szántóföld út 2/a-4/a. szám alatti telephelyen folytatott tevékenységére KTVF: /2007. számon kiadott, KTVF: /2007. és KTVF: /2008. számú határozatokkal módosított egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint m ó d o s í t o m. Az Engedély II. fejezet B. pont/ Speciális előírások c. rész 4. Hulladékokkal és veszélyes kal kapcsolatos előírásainak 4.21., 4.22., 4.23., pontjait az alábbiak szerint módosítom: 4.21 Az égetéssel, valamint a desztillációs regenerálással történő hasznosításra átvett beszállítását a hasznosító kapacitás, valamint a telephely tárolókapacitásának figyelembevételével kell ütemezni és a hulladék beszállítást szállítólevélen kell dokumentálni A hasznosításra átvett szelektív gyűjtését a telephelyen biztosítani kell. A veszélyes at az átvételt követően, az égetéses hasznosításra átvett nem veszélyes at aprítást követően zárt, fedett tárolóhelyiségben kell tárolni a hasznosítási tevékenység megkezdéséig A hasznosítási technológiáról üzemnaplót kell vezetni, ahol rögzíteni kell az égetésre, illetve desztillációs regenerálásra kerülő összetételét, mennyiségét, a keletkezett salak, pernye, illetve desztillációs maradék mennyiségét, a technológiai folyamat jellemző paramétereit A hulladékkezelésből származó másodlagos at (salakok, pernyék, iszapok, oldatok, desztillációs maradék, stb.) tényleges veszélyességük alapján kell besorolni és L e v e l e z é s i c í m : B u d a p e s t, P f. : E - m a i l : k o z e p d u n a v o l g y z o l d h a t o s a g. h u T e l e f o n : , T e l e f a x : H o n l a p : h t t p : / / k d v k t v f. z o l d h a t o s a g. h u Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 11. Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: ig, péntek: ig Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: , ig, péntek: ig

2 a besorolás alapján kizárólag megfelelő hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatók át hasznosításra vagy ártalmatlanításra. Az Engedély II. fejezet B. pont/ Speciális előírások c. rész 1. A felszíni, a felszín alatti vizek, valamint a talaj védelmére tett előírásainak 1.9., 1.10., pontjait az alábbiak szerint módosítom: 1.9. A vízminták vizsgálata során mért értékek a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban Favr.) 3. szerinti (B) szennyezettségi határértéket nem haladhatják meg, illetve a kimutatási határértékként a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: er.) 1. illetve 2. számú mellékletében a komponensekre meghatározott (B) értéknél kisebbet kell alkalmazni A telephelyen folytatott tevékenység környezeti hatásainak nyomon követésére szolgáló talajvíz monitoring rendszer üzemeltetését a KTVF: /2009. számon módosított KTVF: 58-3/2008. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtak szerint kell végezni A területen folytatott tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a favr. előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön. Az Engedély II. fejezet B. pont/ Speciális előírások c. rész 1. A felszíni, a felszín alatti vizek, valamint a talaj védelmére tett előírásait az alábbiak szerint kiegészítem: A telephelyen folytatott hulladék előkezelő/kezelő tevékenység csak hézagmentes szilárd burkolattal ellátott területen történhet A telephelyen veszélyes anyag átmeneti tárolási, átfejtési tevékenység csak környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel, műszaki védelem mellett folytatható. Az Engedély II. fejezet B. pont/ Speciális előírások c. rész 2. Levegővédelmi előírásait törlöm és helyére az alábbi előírások kerülnek: 2.1. A Szántóföld út 2/a. sz. alatti résztelephelyen a fahulladék fogadását, betárolását, valamint a szállítószalagon a biomassza égetőbe juttatását úgy kell végezni, hogy ne okozzon diffúz légszennyezést. A telephelyen 1db bejelentés-köteles P8 jelű légszennyező pontforrás működik. A pontforráshoz tartozó kazánrendszer tüzelőanyaga kizárólag a jelen engedélyben égetéssel történő ártalmatlanításra engedélyezett anyagok közül kerülhet ki. A kazánrendszer hőteljesítménye 2 MW A hulladékkezelő létesítmény üzemeltetésénél az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell, hogy a lehető legkevesebb légszennyezőanyag (por, bűz, stb.) kerüljön a környezetbe Az üzemeltetés során a kezelési technológia előírásainak betartásával a tárolt anyagok, meggyulladását, öngyulladását meg kell akadályozni A technológiából származó légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a 2. sz. melléklet tartalmazza, melyet az üzemeltetés során folyamatosan be kell tartani A megállapított kibocsátási határértékek betartásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak megfelelően kell végezni A rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotokat üzemnaplóban kell dokumentálni és a hatósági ellenőrzés során bemutatni. 2

3 2.7. A rendkívüli, váratlan levegőszennyezés elkerülése érdekében a technológiai előírások betartását és a berendezések műszaki állapotát fokozottan és folyamatosan ellenőrizni kell A Szántóföld út 4/a. sz. alatti résztelephelyen a technológiához nincs bejelentés köteles légszennyező forrás, a telepen az elérhető legjobb technológia alkalmazásával, az esetleges diffúz légszennyezést minimálisra kell csökkenteni. A hulladékot szállító járművek folyamatos, terv szerinti és esetenként szükséges tisztításával, karbantartásával, az üzemi utak szükség szerinti portalanításával kell biztosítani a környezeti levegő lehető legkisebb mértékű igénybevételét. A járműveket a szállított hulladék fajtájának megfelelő módon kell úgy zárttá tenni, hogy ne okozzanak a ból származtatható diffúz légszennyezést A Rendelet 14. sz. melléklete alapján a légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérését ötévenként kötelező elvégeztetni akkreditált mérőszervezettel. Az emisszió mérést december 31-ig kell elvégeztetni akkreditált mérőszervezettel Új légszennyező forrás létesítésekor valamint a működés megkezdése előtt a Felügyelőség engedélyét kell kérni Bejelentés-köteles levegőterhelést okozó technológiában bekövetkezett változásokat adatlapon (LALV) is jelenteni kell a Felügyelőségnek Az időszakos mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyvet a jogszabályban előírt adatszolgáltatással egyidejűleg a Felügyelőséghez be kell nyújtani, a Rendelet 19. (3) bekezdésének megfelelően. Határidő: a tárgyévet követő év március 31. napjáig A folyamatos, és időszakos kibocsátás ellenőrzés eredményeiről szóló összefoglaló jelentést a Rendelet 19. (1) és (3) bekezdése alapján, a (2) bekezdésben előírt tartalommal meg kell küldeni Felügyelőség részére. Határidő: tárgyévet követő év március 31. napjáig A pontforrás üzemvitelével kapcsolatban a Rendelet 18. -a által meghatározott módon kell eljárni. Az Engedély technológiai leírást tartalmazó 1. sz. mellékletét az alábbiak szerint kiegészítem: Halogéntartalmú és halogénmentes oldószereket tartalmazó hasznosítása desztillációs regenerálással: A technológia halogéntartalmú és halogénmentes folyékony veszélyes (oldószer elegyek) desztillálás útján történő regenerálását végzi. A technológiai épület A, azaz fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolású lett, ennek megfelelően robbanásbiztos (RB) kivitelű műszerezéssel, automata tűzvédelmi rendszerrel alakították ki. A tevékenység volumene: veszélyes hulladék: 1800 t/év nem veszélyes hulladék: 2100 t/év A desztilláló berendezés főbb adatai: Oszlop: 2 db anyaga: rozsdamentes acél belső ármérő: 55 cm töltet: Rhombopack-6M töltetmagasság: 4 m Hőcserélők: térfogat 12 m 3 becsült hőátadó felület: 4 m 2 3

4 Kondenzátor : 2 db Üst: 1 db anyaga: rozsdamentes acél típusa: Corobon hőátadó felület: 12,5 m 2 Szedőedények: 2 db anyaga: rozsdamentes acél térfogat 0,65 m 3 Pneumatikus membrán szivattyú: 1 db Dekantáló acéltartály 1 db Tűzvédelmi rendszer A hőcserélő médiumok adatai: Fűtőközeg: 5 bar vízgőz (T= 151 C, r=2110 kj/kg) Hűtőközeg: víz belépési hőmérséklet: nyáron 20 C, télen 15 C, max. megengedett felmelegedés ( t hv ): nyáron: 10 C, télen: 15 C Az Engedély 2. sz. mellékletét törlöm, helyébe jelen határozat 1. sz. melléklete lép. Az Engedély 3. sz. mellékletét törlöm, helyébe jelen határozat 3. sz. melléklete lép. Az Engedély 4. sz. mellékletét törlöm, helyébe jelen határozat 2. sz. melléklete lép. Az Engedély egyéb rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak. Megállapítom, hogy jelen eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj mértéke Ft, melyet Környezethasználó megfozetett. Egyidejűleg elrendelem Ft, azaz hatszázezer forint többlet igazgatási szolgáltatási díj visszautalását a befizető részére. E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (a továbbiakban: Felügyelőség) négy példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díjának mértéke Ft, amelyet a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség. I N D O K O L Á S A Környezethasználó a tárgyi telephelyen folytatott tevékenységére Engedéllyel rendelkezik. A Kérelmező október 4. napján kelt, a Felügyelőségre október 4. napján érkezett kérelmében egységes környezethasználati engedély módosítási eljárást kezdeményezett a engedélyezett technológiák bővítése, valamint a különböző módon kezelhető mennyiségének meghatározására vonatkozóan. A Felügyelőség tévesen Ft-ban állapította meg jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díját, mely alapján a Környezethasználó az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésekor

5 Ft, azaz hatszázezer forint többletet utalt a Felügyelőség számlájára. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke helyesen a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 1. számú melléklet III/4.1. és pontjai alapján Ft. A többlet összeg visszautalásáról a rendelkező részben intézkedtem. A Felügyelőség az Engedély módosítása iránt indított eljárás során a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EkheR.) 21. (2) bekezdés a) pontja alapján a hivatalában, a honlapján ( és a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer honlapján ( közzétette az eljárásról szóló közleményt, továbbá hirdetmény útján tájékoztatta a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról, valamint az EkheR. 21. (2) bekezdés b) pontja szerint a kérelmet megküldte az eljárással érintett Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzőjének. A fentiekkel egyidejűleg a Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése alapján elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzője december 23-án érkeztetett levelében tájékoztatta a Felügyelőséget az eljárás megindításáról szóló közlemény közhírré tételének időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról. Az eljárással kapcsolatban észrevétel nem érkezett. A Felügyelőség figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdésében foglaltakra megkereste a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KijelölR.) 32/A. (1) bekezdése és 4. számú melléklete alapján az ügyben érintett szakhatóságokat. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzője /2010. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásait külön nem szerepeltettem, azokat a rendelkező részben foglalt kikötéseknél figyelembe vettem. Indokolásában kifejtette, hogy a Budapest XV. kerület Szántóföld út 4/a. szám alatti területet, mint a Palota Környezetvédelmi Kft. fejlesztési területét a Budapest Főváros Közgyűlésének 46/1998. (X. 15.) számú Önkormányzati rendeletével jóváhagyott Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) MZ/XV/1 közlekedési területek keretövezetbe sorolta. A keretövezetbe tartoznak azok a beépítésre nem szánt terület felhasználási egységek, melyek a főváros közlekedési ellátását biztosító közterületek, telepek, telephelyek és építmények elhelyezésére szolgálnak. A Budapest Városrendezési és Építési Keretszabályzatról (BVKSZ) szóló, Budapest Főváros Közgyűlésének 47/1998. (X. 15.) számú Önkormányzati rendelet 42. (1) bekezdés ab) pontja jelentős zöldfelületű munkahelyi (MZ) keretövezetre szolgál. A fejlesztés megvalósításával a kezelő telep célja, hogy a termelőktől folyamatosan átvegye a széles körét, így hatékonyabb szállítás, és a környezeti kockázat csökkentése valósítható meg. Az előkezelés célja a további kezelésének elősegítése, illetőleg környezeti veszélyességük csökkentése. A tárgyi létesítmény sem az üzemeltetés, sem pedig a körültekintéssel, a vonatkozó előírások betartásával végzett telepítés során nem fog okozni határértékeket meghaladó környezetterhelést. 5

6 Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete /2010. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult az Engedély módosításához. Indokolásában kifejtette, hogy A Palota Környezetvédelmi Kft. egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az átvett halogéntartalmú és halogénmentes folyékony ártalmatlanítása eddig égetéssel történt. Ezeknek a hasznosítására most desztilláló berendezést kívánnak alkalmazni, az oldószerelegyekből iparilag hasznosítható regenerált oldószereket állítanak elő. A hatáskörömbe utalt kérdések tekintetében a rendelkezésre álló dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység közegészségügyi érdeket nem sért és a közegészségügyi hatóság részéről az engedély kiadásának jogszabályi akadálya nincsen. A Környezethasználó által benyújtott dokumentációban foglaltakat a Felügyelőség hiányosnak ítélte meg, ezért KTVF: 375-8/2010. számú végzésében a hatósági döntéshozatalhoz szükséges tényállás tisztázást írt ki hulladékgazdálkodási kérdések tekintetében. A Környezethasználó - a rendelkezésre álló határidőn belül december 14-én kelt, a Felügyelőségen december 15-én iktatott beadványában a kért dokumentációt benyújtotta, melyet a Felügyelőség érdemi elbírálásra alkalmasnak ítélt. Az Engedély módosítási kérelem az alábbi módosításokra terjed ki: Új technológia bevezetése, mely halogéntartalmú és halogénmentes oldószer tartalmú oldószertartalmának hasznosítását végzi. Az Engedélyben szereplő ártalmatlanítható veszélyes, ártalmatlanítható nem veszélyes, égetéssel hasznosítható nem veszélyes, hasznosítás után csomagolóanyagként felhasználható, nem veszélyes hulladékcsoportokon belül az egyes alcsoportokra vonatkozó összesített mennyiségek megváltoztatása nélkül, az alcsoportokon belül az egyes mennyiségére vonatkozó megkötések törlését. A halogéntartalmú és halogénmentes oldószer tartalmú oldószertartalmának hasznosítását végző technológia minden elemét integrálták az új rendszerbe, mely ezáltal nem csak a korábban kezelt halogénezett, hanem az új összetételű, fokozottan tűzveszélyes, halogénmentes oldószerelegy regenerálására is alkalmas. Az üzemrész gépészetileg és tűz- és biztonsági szempontból is alkalmas a legkülönbözőbb típusú és elválasztási igényű hulladék oldószerelegyekből iparilag hasznosítható regenerált oldószerek előállítására. A fentiek miatt szükségessé vált a meglévő rendszer robbanásbiztos (RB) kivitelűvé alakítása, mely többek között automata tűzérzékelő és megfelelő oltó közeggel feltöltött tűzoltó rendszer beépítését tette szükségessé. Az alkalmazott technológia Magyarországon működtetett vegyipari technológia. A technológia a műszaki védelemmel kialakított XI. épületben került telepítésre. A desztilláció során keletkező veszélyes és nem veszélyes (desztillációs maradék) telephelyről való kiszállítása konténerben, tartályban vagy egységcsomagokban történik. A Környezethasználó által benyújtott kérelem és a csatolt dokumentáció alapján az Engedély módosításának akadálya nem merült fel. A Felügyelőség a tervezett változtatás környezeti hatásait a módosított dokumentáció alapján a következők szerint értékelte: 6

7 Hulladékgazdálkodási szempontból: A különböző módon kezelhető éves mennyiségeinek kezelési módok szerint való meghatározásának (az egyes kezelési módokon belül a főcsoportonkénti mennyiségmeghatározások eltörlésének) hulladékgazdálkodási szempontból a környezetre jelentős hatása nincs. A telephelyre változatlan mennyiségű hulladék kerül be kezelés céljából. Az egyes technológiák jellegéből adódóan nincs számottevő jelentősége, hogy az adott kezelési módoknál a felsorolt hulladékfajták milyen arányban kerülnek kezelésre. Az érintett hulladékkezelési technológiák: toxikus szerves vegyületeket tartalmazó szennyvizek nedves oxidációja; szervetlen szennyeződéseket tartalmazó szennyvizek, hulladék vizek kezelése, savak, lúgok közönbösítése, ciántalanítás, kromát- illetve nehézfém-tartalmú oldatok, galvániszapok kezelése mobil konténeres szennyvíztisztító berendezéssel; szennyezett üveg, fém, fa, műanyag csomagolóanyagok tisztítása vegyszeres mosással; fa hőhasznosítása biomassza-hasznosító tüzelőberendezéssel. A Felügyelőség hulladékgazdálkodási szempontból tett állásfoglalását a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény alapján adta meg. Vízvédelmi szempontból: A Favr. 8. -a értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel, csak ellenőrzött körülmények között történhet, és úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését. Felszín alatti szempontból tett kikötéseimet fentiek figyelembevételével tettem. Levegővédelmi szempontból: A benyújtott dokumentáció alapján levegővédelmi szempontból oldószer anyagában történő hasznosításának előnye, hogy ezzel a megoldással fosszilis eredetű széndioxid kibocsátás csökkenés eredményezhető. Az oldószerek előállítása és égetése hozzájárul az atmoszféra széndioxid koncentrációjának növekedéséhez, a szerves szintetikus termékek előállítása jóval több fosszilis széndioxid kibocsátással jár, mint amennyi az égetésük során felszabadul. A regenerálás energia igényét megújuló energiaforrásból biztosítják, így az eljárás teljesen széndioxid semleges. A gőzök hűtésekor szerves oldószer távozás az alkotók tenzióinak különbözősége miatt normál üzemi működés során nem várható. Környezetterhelő balesetek a hulladék és a desztillált oldószerek, a maradék hulladék kiömlése esetén lehetségesek, ennek valószínűsége minimális, a felhasznált tartályok (IBC) állapota azok minősített volta miatt ezt megakadályozhatja, a berendezés meghibásodása esetén a biztonsági rendszerek működése a környezeti terhelés megakadályozását, csökkentését feltételezik. Az új technológia telepítése és üzemeltetése során a terület állapotában, illetve funkciójában változást okozó hatótényező nem ismert, nem várható környezeti állapotváltozás. Az EkheR. 9. melléklet szerinti elérhető legjobb technika (BAT) meghatározása szempontjainak az új desztillációs technológia megfelel. A légszennyező anyagok kibocsátásának szabályozásával kapcsolatos kikötéseimet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet, a 7

8 levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és Rendelet előírásai alapján adtam meg. A légszennyező anyagok kibocsátásának szabályozása kivételével egyéb kikötéseimet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg. * A Felügyelőség - tekintettel arra, hogy kizáró ok nem merült fel - az EkheR. 20. (3) és (12) bekezdése alapján, a Ket. 71. (1) és 72. (1) bekezdésének figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a DíjR. 1. melléklet III. fejezet 4.1. és 10./3. pontjai alapján került megállapításra. A határozatot, mint hirdetményt a Felügyelőség a Ket. 80. (3) és (4) bekezdése, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 71. (3) bekezdése szerint nyilvánosságra hozza, a hivatalában, a honlapján ( és a központi rendszeren ( közzéteszi, valamint az EkheR. 21. (8) bekezdése alapján megküldi Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Jegyzőjének, aki tájékoztatja a Felügyelőséget a közzétételről. A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja az ügyfél részére. A fellebbezési határidőről a Ket. 99. (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a DíjR. 2. (4) bekezdése írja elő. A Felügyelőség a KijelölR. 32/A. (1) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság részére is megküldi. A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a KijelölR. állapítja meg. Jelen döntés fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik a Ket (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. Budapest, március 7. Dolla Eszter s. k. igazgató Kapják: Ügyintézői utasítás szerint 8

9 1. SZ. MELLÉKLET - a KTVF: /2011. számú határozathoz Előkezelhető, ártalmatlanítható, hasznosítható nem veszélyes és veszélyes jegyzéke Előkezelhető veszélyes a jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. sz. melléklete szerint: EWC Megnevezés Mennyiség (t/év) 01 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK Fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó * szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő * Fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb Nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó * Nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó Fúróiszapok és egyéb fúrási * olajtartalmú fúróiszapok és * veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb 02 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK Mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai * veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi 03 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó * veszélyes anyagokat tartalmazó, faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási Faanyagvédő szer * halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédő szerek * halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek * Fém- organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek * szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek * veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szerek 04 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉKOK Bőr- és szőrmeipari * oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék Textilipari * kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó * Veszélyes anyagokat tartalmazó színezékek és pigmentek * folyékony keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 05 KŐOLAJ FINOMÍTÁSÁBÓL, FÖLDGÁZ TISZTÍTÁSÁBÓL ÉS KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ 9 200

10 HULLADÉKOK Kőolaj finomításból származó * sótalanító berendezésből származó iszapok * tartályfenék iszapok * alkil-savas iszapok * kiömlött olaj * üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok * savas kátrányok * egyéb kátrányok * folyékony keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes iszapok * savas olajok * elhasznált derítőföld Kőszén pirolitikus kezeléséből származó * savas kátrányok * egyéb kátrányfélék földgáz tisztításából és szállításából származó Higanyt tartalmazó 06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK Savak termeléséből,kiszereléséből,forgamazásból és felhasználásból származó * kénsav és kénessav * sósav * folsav (hidrogén-fluorid) * foszforsav és foszforossav * salétromsav és salétromossav * egyéb savak Lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó * kalcium-hidroxid * ammónium-hidroxid * nátrium- és kálium-hidroxid * egyéb lúgok Sók és azok oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, 200 forgalmazásából és felhasználásából származó * cianidtartalmú szilárd sók és oldatok * nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik * nehézfémeket tartalmazó fémoxidok Fémtartalmú, amelyek különböznek a tól * arzéntartalmú * higanytartalmú * más nehézfémeket tartalmazó Szennyvizek keletkezésük telephelyén történő tisztításból származó iszapok * folyékony keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok Kén- vegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó * Veszélyes szulfid-vegyületeket tartalmazó Halogének termeléséből, kiszereléséből, forgalm. és felhaszn., valamint halogénvegy. végzett műv.szárm * elektrolízisből származó azbeszttartalmú * klórgyártásból származó aktív szén

11 * higany tartalmazó bárium-szulfát iszap * oldatok és savak, pl. kontakt-sav Szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó * veszélyes klór-szilánokat tartalmazó Foszforvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforvegyületekkel végzett műveletekből származó * veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalcium alapú reakciók hulladékai Nitrogén vegyületek term., kisz., forg. és felhasz., valamint nitrogén vegyületekkel végz. műveletekb. származó * veszélyes anyagokat tartalmazó Közelebbről nem meghatározott, szervetlen kémiai folyamatokból származó * szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok * kimerült aktív szén (kivéve ) * azbeszt feldolgozásának hulladéka * korom 07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK Szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forg. és felhasználásából származó * vizes mosófolyadékok és anyalúgok * halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok * egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok * halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok * egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok * halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * folyékony keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok Műanyagok, műgumi és műszálak termeléséből, kiszereléséből, forg. és felhaszn. származó * vizes mosófolyadékok és anyalúgok * halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok * egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok * halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok * egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok * halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * folyékony keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok * veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag * veszélyes szerves szilícium-vegyületeket tartalmazó Szerves festékek, pigmentek és színezékek termeléséből, kisz.,forg., és felhasználásából szárm. (kivéve 06 11) * vizes mosófolyadékok és anyalúgok * halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok * egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok * halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok * egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok * halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) * folyékony keletkezésük helyén történő kezeléséből származó,

12 veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok Szerves növényvédő szerek (kivéve és ),faanyagvédő szerek(kivéve 03 02) és biocidok termeléséből, kisz., forg., és felhaszn., származó * vizes mosófolyadékok és anyalúgok * halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok * egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok * halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok * egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok * halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * folyékony keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok * veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd Gyógyszerek termeléséből, kiszereléséből, forg., és felhaszn.,származó * vizes mosófolyadékok és anyalúgok * halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok * egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok * halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok * egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok * halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * folyékony keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok * veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd Zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok termeléséből, kiszer., forg.,és felhasználásából származó * vizes mosófolyadékok és anyalúgok * halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok * egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok * halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok * egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok * halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * folyékony keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok Finom vegyszerek és vegyipari termékek termeléséből, kiszereléséből, forg., és felhaszn., származó, közvetlenül nem meghatározott * vizes mosófolyadékok és anyalúgok * halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok * egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok * halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok * egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok * halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * a folyékony telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 08 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK Festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forg., és felhaszn., valamint ezek eltávolításából származó * szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék

13 vagy lakk * szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festékvagy lakk-iszapok * szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festékvagy lakk tartalmú vizes iszapok * festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó * szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók * festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok Nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forg., és felhasználásából származó * veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték * veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszapok * hulladékká vált gravírozó oldatok * veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner * diszpergált olaj Ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forg. és felhasználásából szárm. (vízhatlanító term.is beleértve) * szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai * szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapjai * szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapjai * szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony * fenyőgyanta olaj A 08 főcsoportban közelebbről nem meghatározott * hulladék izocianátok 09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKAI Fényképészeti ipar hulladékai * vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok * vizes alapú ofszetlemez előhívó oldatok * oldószer alapú előhívó oldatok * rögzítő (fixír) oldatok * halványító oldatok és halványító rögzítő fixír oldatok * fényképészeti keletkezésük telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék * egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek a , vagy a kódszámú tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaznak * keletkezésük telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladékai, amelyek különböznek a tól 10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK Erőművekből és egyéb égetőművekből származó (kivéve 19 ) * olajtüzelés pernyéje és kazánpora * kénsav * tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje * együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánpor * együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye * gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó * folyékony keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok * kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes

14 iszapok Vas- és acéliparból származó * gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó * gázok kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák Alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatból származó * elsődleges termelésből származó salak * másodlagos termelésből származó sósalak * másodlagos termelésből származó salak (feketesalak) * vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek és salakok * anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó * füstgázból származó veszélyes anyagokat tartalmazó por * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is) * gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd * gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó * sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó Ólom termikus kohászatból származó * elsődleges és másodlagos termelésből származó salak * elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözékek * kalcium-arzenát * füstgázpor * egyéb részecskék és por * gázok kezeléséből származó szilárd * gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó Cink termikus kohászatából származó * füstgázpor * gázok kezeléséből származó szilárd * gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó * vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek és salakok A réz termikus kohászatáből származó * füstgázpor * gázok kezeléséből származó szilárd * gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó Ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó Egyéb nem- vas fémek termikus kohászatából származó * elsődleges és másodlagos termelés sósalakja * kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözékek, amelyek vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztenek * anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó * veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor * füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és 14

15 szűrőpogácsák * hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó Vasöntvények készítéséből származó * fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák * fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák Nem vas fém öntvények készítéséből származó * fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák * fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák * veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék * veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag * veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok Üveg és üvegtermékek termeléséből származó * feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékai * nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpor hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszapok * füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd * füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák * Folyékony keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd Kerámiaárúk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből 500 származó * nehézfémeket tartalmazó zománcozási Cement, mész, és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmányok és termékek gyártásából származó * gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó Krematóriumokból származó * füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó 11 FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; NEM VAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKAI Fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb ( pl. galvanizálási eljárások, horganyzási elj., revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsirtalanítás, anódos oxidálás) * reve eltávolítására használt savak * közelebbről nem meghatározott savak * pácolásra használt lúgok * foszfátozásból származó iszapok * veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák * veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvizek * veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási * membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátumai és iszapjai * kimerült vagy telített ioncserélő gyanták * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb Nem-vas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó h * Cink-hidrometallugiai iszapok (a jarozitot és goethitet ís beleértve) * Veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidmetallurgiai 15

16 * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb Fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd * cianid tartalmú * egyéb Tűzi horganyzási eljárások hulladékia * gázkezeléséből származó szilárd * elhasznált folyósítószer 12 FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai 1500 felületkezelésből származó * ásványolaj alapú, halogéntartalmú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat) * halogénmentes, ásványolaj alapú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat) * halogéntartalmú hűtő-kenő emulziók és oldatok * halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok * szintetikus hűtő-kenő olajok * elhasznált viaszok és zsírok * veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok * veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási * olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) * biológiailag lebontható, gépi megmunkáláshoz használt olaj * veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszközök Vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó 500 ( kivéve ll ) * vizes mosófolyadékok * gőzzel végzett zsírtalanítás hulladékai 13 OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt at) Hidraulika olaj * PCB-ket tartalmazó hidraulika olajok * klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulziók * klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulziók * klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulika olajok * klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok * szintetikus hidraulika olajok * biológiailag könnyen lebomló hidraulika olajok * egyéb hidraulika olajok Motor-, hajtómű- és kenőolaj * ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok * ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok * szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok * biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok * egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok Szigetelő és hő-transzmissziós olajok * PCB-ket tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok * ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós 16

17 olajok, amelyek különböznek a től * ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok * szintetikus szigetelő és hő-transzmissziós olajok * biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hő-transzmissziós olajok * egyéb szigetelő és hő-transzmissziós olajok Hajózásban keletkező olajos * belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz * kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú * egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz Olaj-víz szeparátorokból származó * homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok * olaj-víz szeparátorokból származó iszapok * bűzelzáróból származó iszapok * olaj-víz szeparátorokból származó olaj * olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz * homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek Folyékony üzemanyagok hulladékai * tüzelőolaj és dízelolaj * benzin * egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) Közelebbről nem meghatározott olaj * Sótalanítási iszapok, illetve emulziók * egyéb emulziók 14 SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉKOK (kivéve07 és 08) Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol * klór-fluor-szénhidrogének, HCFC, HFC * egyéb halogénezett oldószerek és oldószer keverékek * egyéb oldószerek és oldószer keverékek * halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd * egyéb oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd 15 HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT Csomagolási ( beleértve a válogatottan gyűjtött települési 2000 csomagolási at) veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási * * veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat * veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 16 A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásából, valamint a járművek karbantartásából származó ( kivéve 13, 14, és 16 08) * termékként tovább nem használható járművek * olajszűrők * higanyt tartalmazó alkatrészek * PCB-ket tartalmazó alkatrészek * azbesztet tartalmazó súrlódóbetétek * fékfolyadékok

18 * veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok * veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a től ig tartó, valamint a és a alatt felsoroltaktól Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai * PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok * PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a től * klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezések * azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezések * veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek től ig felsorolt tételektől * használatból kivont berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok Az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek * veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen * veszélyes anyagokat tartalmazó szerves Nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont 500 vegyszerek * nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is) * veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is * használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek * használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek Elemek és akkumulátorok * ólomakkumulátorok * nikkel-kadmium elemek * higanyt tartalmazó elemek * elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit Szállító-, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó ( kivéve 05 és 13 ) * olajat tartalmazó * egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó Kimerült katalizátorok * veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok * foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor * elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaznak * veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok Oxidáló anyagok * permanganátok pl. kálium-permanganát * kromátok, pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát * peroxidok, pl. hidrogén-peroxid * közelebbről nem meghatározott oxidáló anyagok Keletkezésük telephelyén kívűl történő kezelésre szánt vizes folyékony * veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony * veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok Bélés- és tűzálló-anyagok hulladékai * kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélés- és tűzálló-anyagok * kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélés- és tűzálló-anyagok 17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) 500

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 01 1 Veszélyes hulladékok adatai 3 4 5 EWCkód Megnevezés Mennyiség UN szám Vesz. o. Csomagolás ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 05

Részletesebben

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC F-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai u.4. adószám :10883356-2-13 tel/fax. :06 28 50-69-55 mobil : 30 95-12-133 e-mail : f16@f-trans.hu Hulladékszállítási listáink Nem veszélyes

Részletesebben

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke Melléklet a veszélyes jegyzéke Kitöltési útmutató: Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat a veszélyes teljes körére kiterjed. A táblázat betűtípusait, betűméretét stb. kérjük ne változtassa meg, különben

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 8127-8/2011. Tárgy: A Palota Környezetvédelmi Kft. (1151 Budapest,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1608-8/2011. Tárgy: Az Omninvest Kft. Pilisborosjenő, Fő u.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0223/2005. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0139(COD); 07/07/2005

EURÓPAI PARLAMENT C6-0223/2005. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0139(COD); 07/07/2005 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD); HU 07/07/2005 Közös álláspont az európai parlament és a tanács /2005/ek rendelete a hulladékszállításról elfogadására tekintettel

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

01 05 08 01 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

01 05 08 01 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok EWC kód Hulladék neve ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, 01 FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 01 ásványok bányászatból származó hulladékok 01 01 01 fémtartalmú ásványok

Részletesebben

EWC kódok. Kód 101 103 104 105 201 202 203

EWC kódok. Kód 101 103 104 105 201 202 203 101 103 104 105 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 401 402 501 506 507 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 613 701 702 703 704 705 706 707 801 Ásványok bányászatból származó Fémtartalmú ásványok

Részletesebben

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája Átvehető veszélyes és nem veszélyes hulladékok listája Cégnév Tatai Környezetvédelmi Zrt. Technológia megnevezése Komposztálással történő biológiai átalakítás Technológia kódja R3 Engedély száma 392-6/2010

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

származó hulladékok 02 07 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

származó hulladékok 02 07 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok Tiszaújvárosi telephelyen kezelésre átvehető listája EWC kód Megnevezés 01 ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó 01 05 fúró és egyéb fúrási 01 05 04 édesvíz

Részletesebben

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ EWC kódszáma HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ Megnevezése 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL 16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1

2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1 2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek

Részletesebben

Tiszavasvári telephelyen átvehető hulladékok listája

Tiszavasvári telephelyen átvehető hulladékok listája Tiszavasvári telephelyen átvehető listája EWC kód Megnevezés 01 ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó 01 05 fúró és egyéb fúrási 01 05 04 édesvíz diszperziós

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszáma Megnevezése 1 Ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezelésből származó hulladékok 01

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 67.914-2-9/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Laczi és Fiai

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet)

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékéről (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

KORMÁNYHIVATAL. Melléklet: Határozat

KORMÁNYHIVATAL. Melléklet: Határozat HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: HBB/17/02652-13/2015 Ügyintéző: Kunglerné Hadadi Tünde Telefon: 52/511-092 Tárgy: veszélyes és nem-veszélyes gyűjtési és előkezelési engedély Hiv. szám: 1

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u ENVIRO-EXPERT KFT. 4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5. Mobil: +36 (20) 426-4352; Tel: +36 (52) 324-747; Fax: +36 (52) 998-084 Email: enviroexpertkft@gmail.com Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi

Részletesebben

Hulladékkezelési szerződés

Hulladékkezelési szerződés Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ikt.sz.: / 201... Hulladékkezelési szerződés mely

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 84.137-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A JUNO

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 587-1/2011. Tárgy: Romhány II-homokkő védnevű bányatelek területén

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 9249-3/2012. Tárgy: Budapest XIX. kerület, Hoffher Albert

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről

A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről 66220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 140. szám beruházási támogatásnak nem minősülő egyéb támogatási rendszerek esetében kell alkalmazni, amelyek keretében a támogatás igénybevételére irányuló kérelmek

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16442/2014. Iktatószám:72299/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. a hulladékjegyzékről

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. a hulladékjegyzékről 1. oldal 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, az 6. tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal rn Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-4890/201 5., 48772/2015. Tárgy: Hnlladékgazdálkodási engedély Ügyintéző: Bujdosó Julianna Melléklet: - Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Hivatkozási szám:

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékérõl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 2977-27/2010. Tárgy: A GE Hungary Kft. Budapest, Váci út 77.

Részletesebben

A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában,

A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, 72/23. (VIII. 27.) VM rendelet Hatályos: 23.09.05-72/23. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről A hulladékról szóló 22. évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, az 6. tekintetében a hulladékról

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 804-24/2012. Tárgy: A MPF-FÉG Kft. Ócsa, Kiss J. u. 34-38.

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D033545/02 számú dokumentum MELLÉKLETÉT.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D033545/02 számú dokumentum MELLÉKLETÉT. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. július 14. (OR. en) 11889/14 ADD 1 ENV 673 ENT 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. július 11. Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása. Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása. Hulladékgazdálkodás Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása Buruzs Adrienn PhD hallgató buruzs.adrienn@freemail.hu Hulladékgazdálkodás = a hulladékok káros hatása elleni védelemnek a hulladékok

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérıl

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérıl A jogszabály 2010.április 2. napon hatályos állapota 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékérıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2)

Részletesebben

Melléklet. a nem veszélyes hulladékok jegyzéke

Melléklet. a nem veszélyes hulladékok jegyzéke Melléklet a nem veszélyes jegyzéke Kitöltési útmutató: Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat a nem veszélyes teljes körére kiterjed. A táblázat betűtípusait, betűméretét stb. kérjük ne változtassa meg,

Részletesebben

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: 2011. hó: 11. nap: 28. KÜJ: 100170690 KTJ: telephelyenként jogerős: Iktatószám: 7117-32/2011 Hiv. szám: - Tárgy: Győr, Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZÉP-DUNÁNTÚ-LI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20910/2014. Iktatószám: 3393/2015. Ugyintéző: Bujdosó Juliam~a Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT 1.OÓ Engedélyes:

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u.28-32. Levélcím:9002 Győr,Pf.471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/6879-9/09. Tárgy: Engedély hulladék szállítására Előadó: Várszegi Róbert H A T Á R O Z A T Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok,

HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok, ,ÍÖGERŐ9 u v é g r e h a j t h a t ó in»...nap C s o n g r á d M e g y e i K o r m á n y h iv a t a l ' tttu m W th W W M W M lh W I I Ip I»...»»»»7» fit, T Ügyiratszám: CSZ/01/5609-11/2016. KTFO-azonosító:

Részletesebben

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg)

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg) Év Adatszolgáltató név Adatszolgáltató telephely megnevezés Hulladék Veszélyes? Keletkezett mennyiség [kg] 2004 Aranykalász Mgtsz, Tolna Központi major Veszélyes anyagokat igen tartalmazó szilárd hulladékok

Részletesebben

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról.

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról. 1. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv Megbízás és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról (2 oldal) 2. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 74.511-1-/11. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Multigrade Kft.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5444-5/2012. Tárgy: MOL Nyrt. Dunai Finomító egységes környezethasználati

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/78. Közzététel dátuma: Iktatószám: 6876/2016 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/78. Közzététel dátuma: Iktatószám: 6876/2016 CPV Kód: Magyar Közút Nonprofit Zrt. útfenntartási, telephely üzemeltetési, gépkarbantartási és labortevékenysége során keletkezett veszélyes hulladékok szállítása és kezelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/78

Részletesebben

HATÁROZAT. A SOFÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Feldolgozó Kft. (továbbiakban: Engedélyes)

HATÁROZAT. A SOFÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Feldolgozó Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Tiszántúli Kömyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi ~Felügyelőség 4025. DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001. DEBRECEN. PL 27. E-MAfL: tiszanhlli(':.l!zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14898/2014. Iktatószám: 82656/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! év:2011 hó:11. nap:14. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! év:2011 hó:11. nap:14. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat jogerős: Iktatószám: 1206-11/2011 Hiv. szám: - Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi

Részletesebben

ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT

ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT .. ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG Ik a ós:dm: EÍá iraisa,,,: Ugvinté:ó: OKTF-KP/l996-2 1/2015. 14/6002/2014. Gábriel Edit Túigv: l-iulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 22985-3/2011. Tárgy: Az EURO-METALL Öntödei Kft. 1045 Budapest,

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) (2000/532/EK)

(EGT vonatkozású szöveg) (2000/532/EK) A Bizottság határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 18459/14. Iktatószám: 78045/14. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG 14/514-12/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 5776-3/1/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 3576/2014. Iktatószám: 50902/2014. Ügyintéző: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1108-1/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

Regionális fenntarthatóság elemzése az energia szektorban

Regionális fenntarthatóság elemzése az energia szektorban Regionális fenntarthatóság elemzése az energia szektorban Dr. Tóthné Dr. Szita Klára - Miskolci Egyetem, tanszékvezető egyetemi tanár Roncz Judit Miskolci Egyetem, egyetemi tanársegéd Regionális teljesítményértékelési

Részletesebben

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: Hó: Nap: KÜJ: 100274390 KTJ: 100391089

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: Hó: Nap: KÜJ: 100274390 KTJ: 100391089 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 841-3/6/2013. Törkenczi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2810-4/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 2798-10/2012. Tárgy: A Rega-Metall Fémfeldolgozó Kft. (2381

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2644-2/2/2014.I. dr. Bodorkós

Részletesebben

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről GÁL ISTVÁN H U L L A D É K G A Z D Á L K O D Á S I S Z A K Ü G Y I N T É Z Ő PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 2792-1/2012. Tárgy: Az Agro-Produkt Kft. pásztói sertéstelep

Részletesebben

Tűzoltó készülékek hulladékainak kezeléséről

Tűzoltó készülékek hulladékainak kezeléséről Tűzoltó készülékek hulladékainak kezeléséről Nagy Gréta DANDELION Kft. 2011.11.17. DANDELION Kft. 1 Hulladékgazdálkodási jogszabályok Dia címc 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szám: 12003-11-13/2008. Ea.: dr. Fűz István Szóráth Zoltán Tárgy: 12003-1-13/2005. sz. IPPC-engedély módosítása H A T Á R O

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 219-8/2/2014.I. Tárgy: a Vasi Volán

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3234-2/1/2012.II. Tárgy:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 425-1/2/2014/II. Paksa Tibor

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3415-3/1/2014./I. Tárgy: a Szakály

Részletesebben

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163. Budapest, Tekla u. 2/c.

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163. Budapest, Tekla u. 2/c. 2009 Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:1/50 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően meghatározza az intézményben keletkező

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség DEBRECEN, HATVAN U. 16. H A T Á R O Z A T

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség DEBRECEN, HATVAN U. 16. H A T Á R O Z A T Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 4025. DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001. DEBRECEN. Pf: 27. E-MAL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-040,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3412-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 3573/2014. Iktatószám: 61900/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 977-7/1/2013. Paksa

Részletesebben

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2254-3/1/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea.: Műszaki ea.: 316-3/2/2014./I.

Részletesebben

\ ~ jő FŐFELÜGYELŐSÉG ~i4 ~

\ ~ jő FŐFELÜGYELŐSÉG ~i4 ~ \ ~ jő FŐFELÜGYELŐSÉG ~i4 ~ ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI ES TERMESZETVÉDELMI Iktatószám: OKTF-KP/7 164-14/2016 Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ugyintézó : Gábriel Edit HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 3352-1/2012. Tárgy: A GlaxoSmithKline Biologicals Kft. Gödöllő, vakcinagyártó üzem egységes környezethasználati engedélyének

Ikt. sz.: KTVF: 3352-1/2012. Tárgy: A GlaxoSmithKline Biologicals Kft. Gödöllő, vakcinagyártó üzem egységes környezethasználati engedélyének KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3352-1/2012. Tárgy: A GlaxoSmithKline Biologicals Kft. Gödöllő,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 6018-4/2/2014.I. Paksa Tibor

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1890-2/1/2014.II. Tárgy: A Pölöskei

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 921 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 92 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-, Ügyfélszolgálat: 96/524-1 Fax: 96/524-24 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 267-6/2016. Tárgy: Győr, Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft. Győr, Martin u. 1. sz. alatti telephelyének egységes környezethasználati engedélye Ügyintéző:

Részletesebben

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság-

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 701-8/2016. Tárgy: Győr, RÁBA energiaszolgáltató Kft. Energiatermelő tevékenységének egységes környezethasználati engedélye Ügyintéző: dr. Király Bernadett

Részletesebben