II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:"

Átírás

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u Levélcím: 9002 Győr, Pf Telefon: Központi: 96/ , Ügyfélszolgálat: 96/ Fax: 96/ Web: Ügyfélfogadás: Hétfő: Szerda: ,13-16 óráig Péntek: óráig Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! G:\Hulladek\2013\TothAr\ doc A határozat JOGERŐS: KÜJ: KTJ (telephely): KTJ (létesítmény): év: hó: nap: Iktatószám: /2013. Ügyfél: Kommunális Szolgáltató Kft. Előadó: Dr. Tóth Árpád Telephely: Környe, 0369 hrsz. Szakértő: Ódor Imre Tárgy: Nem veszélyes hulladékok országos szállítási engedélye Melléklet: 1 pld. hulladéklista Hiv. szám: - Ügyintézőjük: - H A T Á R O Z A T I. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint első fokú környezetvédelmi hatóság a Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2890 Tata, Malom utca 2., cégjegyzékszáma: , stat. számjele: , a továbbiakban Kft.) részére - kérelmének helyt adva e n g e d é l y e z i nem veszélyes hulladékok országos szállítását, az alábbiak szerint: 1.) Az engedélyezett tevékenység megnevezése: II. Nem veszélyes hulladékok közúton történő, országos szállítása a hulladék termelőinek, birtokosainak telephelyei és a további kezelők (hasznosítók, ártalmatlanítók) telephelyei között. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezését, EWC kódját és mennyiségét a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező, 1. sz. melléklet tartalmazza. A szállítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége tonna/év, azonban az egyes szállítható hulladékok mennyisége az EWC kódonként megadott mennyiséget nem haladhatja meg. 3.) Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: a) Személyi feltételek: - 1 fő környezetvédelmi megbízott, - 1 fő gépjárművezető.

2 b) Tárgyi feltételek: - 2 db saját tulajdonú tehergépjármű, melyből egyik multifunkcionális, konténerszállításra is alkalmas, - 1 db saját tulajdonú szippantós tehergépjármű. c) Pénzügyi feltételek: A Kft. pénzügyi fedezettel és környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik. 4. )Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység leírása: A nem veszélyes hulladékok szállítása a hulladékok keletkezési helyéről a megrendelők által meghatározott további kezelés - hasznosítás, ártalmatlanítás - helyszínére történik, az ország egész területén. A nem veszélyes hulladékok szállítása zárt hordókban, konténerben, tartályban, valamint ömlesztve történik. A szállítás során a kiporzás és elszóródás elkerülése érdekében a szállítójárművet hálózzák, ponyvázzák. A szippantó gépjármű biztonságos szeleppel ellátott. A szállítmány mérlegelése a hulladéktermelők vagy más közeli vállalkozás mérlegén, előre egyeztetett módon történik. 5. )A kezelés (gépjárműtárolás) telephelyére vonatkozó műszaki jellegű információk: A gépjárművek tárolására szolgáló telephely közlekedési útjai, a konténertároló helye és a gépjárműparkoló aszfaltburkolatú. A telephely rendelkezik fedett csarnokkal is, valamint közművekkel ellátott. A keletkező szennyvíz gyűjtésére közmű-pótló tartály áll rendelkezésre. 6. )A hulladékkezelés környezetvédelmi és a kezelési technológia lényeges jellemzői: Az előírásokbetartása esetén a felszíni, felszín alatti vizek és a talaj szennyezése nem valószínűsíthető. A tehergépjármű forgalom következtében elhanyagolható légszennyező hatással és zajterheléssel lehet számolni. III. Környezetvédelmi előírások: 1) Az EWC kódszámú, egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is megnevezésű hulladék szállítását a Kft. közszolgáltatás keretében, vagy közszolgáltató alvállalkozójaként végezheti. 2) Természetes személy ingatlantulajdonostól az EWC kódszámú, csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat) megnevezésű alcsoportba tartozó hulladékokat, az EWC kódszámú, elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók megnevezésű alcsoportba tartozó hulladékokat, valamint az EWC kódszámú lom hulladékot a Kft. közszolgáltatás keretében, vagy közszolgáltató alvállalkozójaként szállíthatja el. 3) Jelen engedély az 1. sz. mellékletben felsorolt nem veszélyes hulladékoknak a keletkezés helyéről, a hulladéktermelőktől közvetlenül a hulladékkezelőhöz történő szállítására jogosít fel, hulladék begyűjtésére nem. 4) A szállított hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné. 5) A szállított hulladékok nem tartalmazhatnak állati eredetű összetevőket. 6) A hulladékok szállítását a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, kiszóródást, elfolyást megakadályozó, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni. A szállításhoz használt gépjárműveknek és eszközöknek alkalmasnak kell lenniük a hulladékok tulajdonságainak megfelelő, környezetszennyezést kizáró módon történő szállításához.

3 7) Sérült vagy szivárgó hulladékot tartalmazó gyűjtőedényeket, egységcsomagokat, a szállító gépjárműre felrakodni, szállítani tilos. 8) A hulladékrakományt a szállítógépjárműveken úgy kell elhelyezni, hogy azok minden körülmény esetén a helyükön maradjanak. 9) Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. 10) A nem veszélyes hulladék szállítása során alkalmazott tehergépjárművek, tartályok mosatása vízjogi üzemeltetési engedéllyel vagy közműrákötési engedéllyel rendelkező gépjárműmosóban történhet. 11) A tehergépjárművek telephelyen történő tárolását, parkoltatását úgy kell biztosítani, hogy azokból csepegés, elfolyás ne történhessen, környezetszennyezést ne eredményezzen. 12) A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát a kárelhárítás egyidejű megkezdésével - az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni, a képződő veszélyes hulladékokat környezetszennyezését kizáró módon kell gyűjteni, kezelésükről engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadással kell gondoskodni. 13) Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás történik, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a hatóságnak be kell jelenteni. 14) Az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat 5 évig meg kell őrizni. 15) A Kft. az általa szállított hulladékot a hulladék termelője, birtokosa által meghatározott átvételre jogosult kezelőhöz köteles szállítani. Ha a kezelő a szállított hulladékot nem veszi át, azt az Engedélyesnek a termelőhöz vissza kell szállítania. Tilos a szállított hulladékokat elhagyni- a gyűjtés begyűjtés, tárolás, kezelés szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 16) A termelő telephelyéről a hulladékokat közvetlenül a további kezelőhöz, átvevőhöz kell szállítani, a szállítójárműveket a gépjárművek tárolására szolgáló telephelyen meg átmeneti jelleggel sem lehet úgy leállítani, hogy azokon szállításra váró hulladék található. A gépművek tárolására szolgáló telephelyre a szállítási tevékenységből származó hulladékot bevinni, ott hulladékot tárolni tilos. 17) A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződés az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondható fel. IV. Az eljárásban közreműködő szakhatóságok az alábbi állásfoglalásokat adták: 1) A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete az engedély kiadásához - XII-R-070/ /2013. sz. alatt - kikötés nélkül hozzájárult. 2) Tata Város Jegyzője az engedély kiadásához - VII-164-1/2013. sz. alatt - kikötés nélkül hozzájárult, mivel a tervezett tevékenység Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének a természeti értékek védelméről és a természetvédelmi helyi szabályairól megalkotott 1/2012. (1.30. ÖR. melléklete alapján természetvédelmi területet nem érint, a rendeletben foglalt követelményeknek megfelel. A hatóság felhívja a Kft, figyelmét az alábbiakra: V. 1) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek a hulladékkezelési engedélyt vissza kell vonnia, ha a) megállapítja, hogy az engedélyt kérő a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett, b) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, c) az engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, d) az engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja. 2) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a hulladékkezelési engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a más jogszabályok szerinti nyilvántartási es adatszolgáltatási kötelezettségének, továbbá abban az esetben is, ha az engedélyes akadályozza a hatóságnak a hulladékkezelési ellenőrzésével kapcsolatos eljárását.

4 3) Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. VI. A hatóság a Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 2890 Tata, Malom utca 2.) mint engedéllyel rendelkező hulladékkezelőt a jelen engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi. Az engedély az ország egész területén hatályos. VII. VIII. A jelen hulladékkezelési engedély a határozat jogerőre emelkedésétől kezdve, május 15. napjáig hatályos. Amennyiben a Kft. a tevékenységét a hatály lejártát követően is folytatni kívánja, úgy - a hatály lejárta előtt legalább 4 hónappal - új engedély iránti kérelmet kell benyújtania, a vonatkozó jogszabály(ok)ban előírt tartalmú dokumentáció melléklésével. IX. Az első fokú környezetvédelmi hatóság az EWC kódszámú, emésztőgödrökből származó iszap megnevezésű hulladék szállításának engedélyezésére irányuló kérelmet - tekintettel arra, hogy január 1. napjától a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása csak bejelentésköteles tevékenységnek minősül e l u t a s í t j a. X. A jelen határozattal szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az első fokú hatósághoz 2 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja ,-Ft (Negyvennyolcezer forint), melyet a Felügyelőség MÁK sz. előirányzatfelhasználási számlájára kell befizetni vagy átutalni. I N D O K O L ÁS A Kommunális Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Malom u. 2., a továbbiakban Kft.) kérelmet nyújtott be hatósághoz az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban OKTVF) 14/6879-9/2009. sz. határozatával kiadott, nem veszélyes hulladékok országos szállítására vonatkozó engedélye felülvizsgálata érdekében. A Kft. a kérelme elbírálásáért a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XH.27.) KvVM rendelet (a továbbiakban Szdíjr.) 2. (1) bekezdése alapján megfizette az ezen rendelet 1. számú melléklet I. fejezete 4. főszámának megfelelő igazgatási szolgáltatási díjat, ,-Ft-ot, azaz Kilencvenhatezer forintot. A Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 15. (5) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 98. (1) bekezdése alapján az eljárás megindulásáról és arról, hogy abban

5 ügyfélként részt vehetnek, tájékoztatta a társadalmi szervezeteket. Ügyfélként egyetlen civil szervezet sem jelentkezett be. A hatóság a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XH.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ktvr.) 32/B.. (1) bekezdésének és az 5. sz. mellékletnek megfelelően az eljárás során közreműködő szakhatóságként megkereste a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét (a továbbiakban Intézet) és Tata Város Jegyzőjét (a továbbiakban Jegyző), hogy a tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adni szíveskedjenek. Az Intézet az engedély kiadásához közegészségügyi szempontból - XII-R-070/ /2013. sz. alatt - kikötés nélkül hozzájárult. Az állásfoglalásban az Intézet megállapította, hogy a Kft. a nem veszélyes hulladékokat a begyűjtés helyéről közvetlenül a hulladékkezelőhöz szállítja. A gépjárművek tárolása engedélyezett telephelyen (környei 0369 hrsz.) történik. Tisztítási szerződést a Kft. mellékelt. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátásra szerződéssel rendelkeznek. A munka-védő ruházatot a cég biztosítja. Az állásfoglalás az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvost Szolgálatról a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 11. -án, 19. -án és 3. sz. mellékletén, a Ket án, a Ktvr. 32/B (1) bekezdésén és 5. sz. mellékletén, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. EŰM rendelet előírásain alapul. Tata Város Jegyzője az engedély kiadásához mint helyi természetvédelmi hatóság - VII-164-1/2013-sz. alatt - a rendelkező rész IV. fejezet 2) pontjában foglaltak szerint, kikötés nélkül hozzájárult. Állásfoglalásában a Jegyző előadta, hogy a dokumentáció áttanulmányozása alapján a beruházás Tata Város Önkormányzat képviselő-testületének a természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól megalkotott 1/2012. (1.30.) ÖR. szerinti helyi jelentőségű természetvédelmi területet nem érint és arra közvetlen hatással nincs. A döntés a Ket án, valamint a Ktvr. 32/B. (1) bekezdésén és 5. sz. mellékletén alapul. A hatóság az eljárás során megállapította, hogy az engedélykérelemnek az - az EWC kódszámú, állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya) megnevezésű (100 tonna/év), - EWC kódszámú, mosásból és tisztításból származó iszapok megnevezésű (100 tonna/év), - EWC kódszámú, fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok megnevezésű (300 tonna/év), - EWC kódszámú, folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből szármázó iszapok megnevezésű (50 tonna/év), - EWC kódszámú, közelebbről nem meghatározott hulladékok megnevezésű (20 tonna/év), - EWC kódszámú, fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok megnevezésű ( 100 tonna/év), - EWC kódszámú, folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből szármázó iszapok megnevezésű (60 tonna/év), - EWC kódszámú, közelebbről nem meghatározott hulladékok megnevezésű (200 tonna/év), hulladékok kezelésének engedélyezésére vonatkozó része elbírálására hatáskörrel nem rendelkezik, ezért a kérelem ezen részét a /2013. sz. végzésével - a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet 19. (4) bekezdése értelmében, a Ket. 22. (1) és (2) bekezdése alapján - áttette a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságához (2800 Tatabánya, Győri út 29.) mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. A Felügyelőség az engedélykérelem és az eljárás során benyújtott hiánypótlási dokumentáció alapján megállapította, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek a települési

6 hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban Thr.) előírásainak megfelelően, az alábbiak szerint biztosítottak: - A Kft. 1 fő környezetvédelmi megbízottat és 1 fő gépjárművezetőt foglalkoztat. A Kft. a megbízási szerződés, illetve a környezetvédelmi megbízott végzettségét igazoló dokumentum másolatát - a Thr.) 17. (1) bekezdés c) pontja és a 18. (3) bekezdése értelmében - a kérelemhez csatolta. - A Kft. rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges eszközökkel (2 db saját tulajdonú tehergépjármű, melyből egyik multifunkcionális, konténerszállításra is alkalmas, valamint 1 db saját tulajdonú szippantás tehergépjármű), a járművek forgalmi engedélyeinek másolatát, továbbá a gépjármű tisztítására, karbantartására vonatkozó szerződés másolatát - a Thr. 17. (1) bekezdés c) pontja szerint - benyújtotta. - A pénzügyi garancia meglétét (környezetvédelmi felelősségbiztosítás és pénzügyi fedezet) a Kft. - a Thr. 17. (1) bekezdés e) pontja alapján - igazolta. - A Kft. az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására - a Thr. 17. (1) bekezdés b) pontjának megfelelően - tervvel rendelkezik. A benyújtott dokumentáció alapján a Kft. rendelkezésére álló tehergépjárművek együttes teherbírása 14,51 tonna, így az éves szállítási kapacitása napi három fordulóval és évi 260 munkanappal számolva tonna/év. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban Hgt.) 14. (1) bekezdése értelmében hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása. A Hgt. 14. (2) bekezdése alapján hulladékkezelési tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. A fentiekre tekintettel az első fokú környezetvédelmi hatóság - a Thr. 20. (1) bekezdés b) pontjában biztosított felhatalmazása alapján - a rendelkező részben foglalt előírásokkal - engedélyezte a Kft. részére a jelen határozat II. fejezet 3.) pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok országos szállítását. Tekintettel arra, hogy az OKTVF által kiadott engedély hatálya határozott ideig szólt, a hatóság nem a felülvizsgálat tárgyában döntött, hanem a Kft. részére új engedélyt adott ki. A rendelkező rész III. fejezetében foglalt környezetvédelmi előírások a következő jogszabályhelyeken alapulnak: - 1) és 2) pont a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) 39. -án, továbbá a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. -án, - 3) pont a kérelemben foglaltakon, - 4) pont a Thr. 17. (1) bekezdés c) pontján, - 5) pont a Kft. nyilatkozatán, - 6)-8) pontok a Thr. 17. (1) bekezdés c) pontján, - 9) pont a Hgt. 16. (1) bekezdésén, - 10) és 11) pont a Thr. 17. (1) bekezdés c) pontján, - 12) pont a Thr. 17. (1) bekezdés b) pontján, - 13) pont a Thr. 22. (5) bekezdésén, - 14) pont a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartásról és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdés a) pontján és 6. -án, - 15) pont a Hgt. 13. (5) bekezdésén, - 16) pont a Hgt. 4. h) pontján - 17) pont a Thr. 17. (1) bekezdés e) pontján. A határozat a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken túl a Kft. nyilvántartásba-vételével kapcsolatban a Thr 25. -án alapul. A rendelkező rész V. fejezetében foglalt felhívások a Thr án, valamint a Hgt án alapulnak.

7 Az engedély hatályát a Felügyelőség a Thr. 22. (3) bekezdése alapján állapította meg. A Kft-nek, amennyiben a tevékenységét a hatály lejártát követően is folytatni kívánja, a hatály lejárta előtt 4 hónappal hulladékgazdálkodási engedélykérelmet kell benyújtani a vonatkozó jogszabály(ok)ban maghatározott tartalmú dokumentáció mellékelésével. A kérelem tartalmi követelményeit (kötelezően csatolandó mellékleteit) a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet úja elő. A Felügyelőség az engedély megadásával egyidejűleg - tekintettel arra, hogy január 1. napjától a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása a Ht a értelmében, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban csak bejelentésköteles tevékenységnek minősül - az EWC kódszámú, emésztőgödrökből származó iszap megnevezésű hulladék szállításának engedélyezésére irányuló kérelmet elutasította. A hatóság egyben a Kft év során benyújtott hulladékkezelési engedélykérelmének a fenti hulladék szállítására irányuló részét bejelentésnek minősítette és a Kft.-t nyilvántartásba vette. A hatóság a hulladékokat a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KÖM rendelet szerinti kód és megnevezés szerint jelölte meg. Az esetlegesen bekövetkező havária bejelentésére vonatkozó kötelezettséget a Kvt. 50. (1) bekezdése, valamint a Hgt. 16. (1) bekezdése írja elő. A hatóság az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről a Két. 72. (1) bekezdés da) pontja alapján tájékoztatta. A határozattal szembeni fellebbezési jogot a Két a, a 98. (1) bekezdése és a 99. (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezés szolgáltatási díjáról az Szdíjr. 2. (4) bekezdése rendelkezik. A hatóság hatáskörét a fenti jogszabályokon túl a Ktvr. 38. (1) bekezdése, illetékességét ugyanezen jogszabály 10. (1) bekezdése és az 1. számú mellékletének IV. fejezete szabályozza. Győr, május 7. Dr. Buday Zsolt igazgató megbízásából Makra Gábor s.k. igazgató-helyettes

8 A határozatról értesül: 1. ) Kommunális Szolgáltató Kft 2890 Tata, Malom u ) KEMKH Tatabányai Járási Hivatal Járási Népeg. Int Tatabánya, Béla király körtér ) Tata Város Jegyzője 2890 Tata, Kossuth tér 1. Jogerőre emelkedést követően: 4. ) K-E Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári E. út ) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út ) Nyugat-dunántúli KTVF 7. ) Közép-Duna-vőlgyi KTVF 8. ) Alsó-Tisza-vidéki KTVF 9. ) Dél-dunántúli KTVF 10. ) Észak-magyarországi KTVF 11. ) Felső-Tisza-vidéki KTVF 12. ) Közép-dunántúli KTVF 13. ) Közép-Tisza-vidéki KTVF 14. ) Tiszántúli KTVF

9 1. sz. melléklet a /2013. sz. határozathoz EWC kódszáma 01 A hulladék megnevezése Ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezelésből származó hulladékok Ásványok bányászatból származó hulladékok Mennyisége (tonna/év) Csomagolási eszköz fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék 80 ömlesztve nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék 50 ömlesztve Fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok meddő, amely különbözik a től és a től 60 ömlesztve hulladék porok, amelyek különböznek a től 25 ömlesztve közelebbről nem meghatározott hulladékok 40 ömlesztve Nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok kő törmelék és hulladék kavics, amely különbözik a től 700 ömlesztve hulladék homok és hulladék agyag 800 ömlesztve hulladék porok, amelyek különböznek a től 100 ömlesztve kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladékok, amelyek különböznek a től 10 ömlesztve ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladékok, amelyek különböznek a től és a től 100 ömlesztve kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a től 600 ömlesztve közelebbről nem meghatározott hulladékok 50 ömlesztve Fúróiszapok és egyéb fúrási hulladékok édesvíz diszperziós közegű fúrási iszapok és hulladékok 100 tartály baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a től és a tól 30 tartály klorid-tartalmú fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a től és a tól 30 tartály közelebbről nem meghatározott hulladékok 30 tartály Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, 02 erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladékok Mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai mosásból és tisztításból származó iszap 100 tartály hulladékká vált növényi szövetek 1 konténer műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket) 20 konténer erdőgazdálkodási hulladékok 900 konténer mezőgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a tól 20 konténer fémhulladék 80 konténer közelebbről nem meghatározott hulladékok 80 konténer Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából konzervgyártásból; élesztő és élesztő kivonat készítéséből, melasz feldolgozásából és fermentálásból származó hulladékok mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszapok 100 tartály fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok 10 tartály iszapok 40 tartály közelebbről nem meghatározott hulladékok 5 tartály Sütő- és cukrászipari hulladékok

10 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 100 tartály tartósítószer hulladék 10 tartály iszapok 25 tartály közelebbről nem meghatározott hulladékok 100 tartály 03 Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír és kartongyártásból származó hulladékok Fafeldolgozásból, falemez-és bútorgyártásból származó hulladékok fakéreg és parafahulladék 40 ömlesztve faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a től 40 ömlesztve közelebbről nem meghatározott hulladékok 30 ömlesztve Faanyagvédő szer hulladékok közelebbről nem meghatározott faanyagvédő szerek 5 hordó Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladékok fakéreg és fahulladék 50 ömlesztve hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok 50 konténer hulladék mésziszap 50 konténer iszapok, amelyek különböznek a től 50 konténer közelebbről nem meghatározott hulladékok 04 Bőr-, szőrme- és textilipari hulladékok Textilipari hulladékok természetes alapanyagokból származó szerves anyagok (pl. zsír, viasz) színezékek és pigmentek, amelyek különböznek a tól iszapok, amelyek különböznek a től feldolgozatlan textilszál hulladékok 50 konténer feldolgozott textilszál hulladékok 50 konténer közelebbről nem meghatározott hulladékok 20 konténer 05 Kőolaj finomításból, földgáz tisztításából és kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladékok Kőolaj finomításból származó hulladékok iszapok, amelyek különböznek a től kazántápvíz iszapja 5 tartály hűtőtornyok hulladékai 10 tartály kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladékok 20 tartály bitumen 20 tartály közelebbről nem meghatározott hulladékok 20 tartály Kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladékok hűtőtornyok hulladékai 50 tartály közelebbről nem meghatározott hulladékok 50 tartály 06 Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok Savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és elhasználásából származó hulladékok közelebbről nem meghatározott hulladékok 60 hordó Lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok közelebbről nem meghatározott hulladékok 60 hordó Sók és azok oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

11 szilárd sók és azok oldatai, amelyek különböznek a től és a tól fémoxidok, amelyek különböznek a től 20 konténer közelebbről nem meghatározott hulladékok Fémtartalmú hulladékok, amelyek különböznek a tól közelebbről nem meghatározott hulladékok 40 konténer Szennyvizek keletkezésük telephelyén történő tisztításából származó iszapok iszapok, amelyek különböznek a től 100 konténer Közelebbről nem meghatározott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok műkorom 5 konténer közelebbről nem meghatározott hulladékok 2 konténer 07 Szerves kémiai folyamtokból származó hulladékok Szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából származó hulladékok iszapok, amelyek különböznek a től 100 konténer közelebbről nem meghatározott hulladékok Műanyagok, műgumi és műszálak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok iszapok, amelyek különböznek a től 50 konténer hulladék műanyagok 50 konténer adalékanyag hulladékok, amelyek különböznek a től 20 konténer közelebbről nem meghatározott hulladékok 20 konténer Szerves növényvédő szerek (kivéve és ), faanyagvédő szerek (kivéve 03 02) és biocidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok iszapok, amelyek különböznek a től közelebbről nem meghatározott hulladékok Gyógyszerek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok szilárd hulladékok, amelyek különböznek a tól közelebbről nem meghatározott hulladékok Zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok iszapok, amelyek különböznek a től 50 konténer közelebbről nem meghatározott hulladékok 50 konténer Finom vegyszerek és vegyipari termékek termeléséből, kiszereléséből, fogalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok iszapok, amelyek különböznek a től 5 konténer közelebbről nem meghatározott hulladékok Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és 08 nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok Festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladékok festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a től 20 konténer

12 festék- vagy lakk-iszapok, amelyek különböznek a tól 20 konténer festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a től 20 konténer festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek különböznek a től 20 konténer festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a től 20 konténer közelebbről nem meghatározott hulladékok Egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) termeléséből, kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok por alapú bevonatok hulladékai 20 konténer közelebbről nem meghatározott hulladékok 1 konténer Nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok nyomdafestéket tartalmazó vizes iszapok 10 hordó nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladékok 10 hordó nyomdafesték hulladékok, amelyek különböznek a től 5 hordó nyomdafesték iszapok, amelyek különböznek a től 5 hordó hulladékká vált toner, amelyik különbözik a től 1 hordó közelebbről nem meghatározott hulladékok 5 hordó Ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve) ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a től 10 hordó ragasztó-, tömítőanyagok iszapjai, amelyek különböznek a től 20 hordó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapjai, amelyek különböznek a tól 20 hordó ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladékok, amelyek különböznek a től 10 hordó közelebbről nem meghatározott hulladékok 10 hordó 10 Termikus gyártásfolyamatokból származó hulladékok Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19) hamu, salak és kazán por (kivéve ) 100 ömlesztve széntüzelés pernyéje 100 ömlesztve együttégetésből származó hamu, salak és kazánpor, amely különbözik a től 20 ömlesztve együttégetésből származó pernye, amely különbözik a tól 10 ömlesztve kazán tisztításából származó vizes iszapok, amelyek különböznek a től 5 konténer fluid-ágyból származó homok 10 ömlesztve széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladékok 30 ömlesztve hűtővíz kezeléséből származó hulladékok 5 Konténer közelebbről nem meghatározott hulladékok Vas- és acéliparból származó hulladékok salak kezeléséből származó hulladék 40 konténer kezeletlen salak 30 konténer hengerlési reve 30 konténer hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a től 30 konténer Alumínium olvadék elektrolízisből származó hulladékok hulladék timföld 20 konténer fölözékek és salakok, amelyek különböznek a től 30 konténer füstgázból származó por, amely különbözik a től 15 konténer egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek a től

13 hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a től sósalak és fekete salak kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a től közelebbről nem meghatározott hulladékok 5 konténer Ólom termikus kohászatából származó hulladékok hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a től 50 konténer Cink termikus kohászatából származó hulladékok elsőleges és másodlagos termelésből származó salak 30 konténer egyéb részecskék és por 100 konténer hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a tól 5 konténer fölözékek és salakok, amelyek különböznek a től 30 konténer közelebbről nem meghatározott hulladékok 20 konténer Réz termikus kohászatából származó hulladékok elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék 20 konténer egyéb részecskék és por hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a től 5 konténer Ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladékok hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a től 20 konténer Egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladékok szilárd részecskék és por egyéb salakok 30 konténer kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözékek, amelyek különböznek a től " hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a től közelebbről nem meghatározott hulladékok 5 konténer Vasöntvények készítéséből származó hulladékok Kemencesalak 200 konténer fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a től 300 konténer fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a től 300 konténer füst gázpor, amely különbözik a től egyéb részecskék, amelyek különböznek a től kötőanyag hulladékok, amelyek különböznek a tól hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a től közelebbről nem meghatározott hulladékok Nemvas fém öntvények készítéséből szárm. hulladékok kemencesalak 100 konténer fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a től fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a től 100 konténer 100 konténer füstgázpor, amely különbözik a től 20 konténer egyéb részecskék, amelyek különböznek a től 20 konténer kötőanyag hulladékok, amelyek különböznek a tól 20 konténer hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a konténer

14 15-től közelebbről nem meghatározott hulladékok 20 konténer Kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladékok hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek 200 konténer szilárd részecskék és por 50 konténer gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák 20 konténer kiselejtezett öntőformák 100 konténer kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladékai 300 konténer folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapja 5 konténer közelebbről nem meghatározott hulladékok 5 konténer Cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmányok és termékek gyártásából származó hulladékok konténer hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek a mész égetéséből és oltásából származó hulladékok szilárd részecskék és por (kivéve és ) azbesztcement gyártásakor keletkező szilárd hulladékok, amelyek különböznek a től cement alapú kompozit anyagok hulladékai, amelyek különböznek a és a től 20 konténer hulladék beton és betonkészítési iszap 60 konténer közelebbről nem meghatározott hulladékok 20 konténer Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladékok; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladékai Fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladékok (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a től 50 konténer öblítő- és mosóvizek, amelyek különböznek a től 50 tartály zsírtalanítási hulladékok, amelyek különböznek a tól 50 tartály közelebbről nem meghatározott hulladékok 30 konténer Tűzi horganyzási eljárások hulladékai kemény cink 60 konténer cinkhamu 60 konténer közelebbről nem meghatározott hulladékok 50 konténer Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezelésből származó hulladékok vasfém reszelék és esztergaforgács 350 konténer

15 vasfém részecskék és por 350 konténer nemvas fém reszelék és esztergaforgács 50 konténer nemvas fém részecskék és por 50 konténer gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács 20 konténer hegesztési hulladékok 5 konténer gépi megmunkálás során keletkező iszapok, amelyek különböznek a től 30 konténer homokfúvatási hulladékok, amelyek különböznek a tól 30 konténer elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, amelyek különböznek a tól 40 konténer közelebbről nem meghatározott hulladékok 60 konténer Hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről nem meghatározott abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat) papír és karton csomagolási hulladékok 100 konténer műanyag csomagolási hulladékok 50 konténer fa csomagolási hulladékok 200 konténer fém csomagolási hulladékok 200 konténer vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 20 konténer egyéb, kevert csomagolási hulladékok 30 konténer üveg csomagolási hulladékok 30 konténer textil csomagolási hulladékok 100 konténer Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a től 16 A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, és 16 08) 200 konténer termékként tovább nem használható gumiabroncsok 50 ömlesztve termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket 50 ömlesztve súrlódóbetétek, amelyek különböznek a től 60 konténer fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a től 30 konténer vasfémek 100 konténer nem-vas fémek 100 konténer műanyagok 20 konténer közelebbről nem meghatározott alkatrészek 30 konténer közelebbről nem meghatározott hulladékok 20 konténer

16 16 02 Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai használatból kivont berendezések, amelyek különböznek től ig felsoroltaktól használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek től Az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek 5 konténer 5 konténer szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a tól szerves hulladékok, amelyek különböznek a től Nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a , vagy tól 10 hordó Elemek és akkumulátorok lúgos akkumulátorok (kivéve ) 20 konténer egyéb elemek és akkumulátorok 30 konténer Szállító-, tárolótartályok és hordók tisztításából származó hulladékok (kivéve 05 és 13) közelebbről nem meghatározott hulladékok 100 konténer Keletkezésűk telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladékok vizes folyékony hulladékok, amelyek különböznek a től 500 tartály vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a tól 100 tartály Bélés- és tűzálló-anyagok hulladékai kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélés- és tűzálló-anyagok, amelyek különböznek a től 50 konténer kohászati folyamatokban használt egyéb bélés- és tűzálló-anyagok, amelyek különböznek a tól 20 konténer kohászaton kívüli folyamatokban használt bélés- és tűzálló-anyagok, amelyek különböznek a l ó l i 05-től 20 konténer 17 Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) Beton, tégla, cserép és kerámia beton 600 ömlesztve téglák 60 ömlesztve cserép és kerámiák 600 ömlesztve beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a tól 1000 ömlesztve Fa, üveg és műanyag Fa 100 ömlesztve műanyag 100 ömlesztve Bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek bitumen keverékek, amelyek különböznek a től 200 ömlesztve Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) alumínium 20 konténer cink 100 konténer vas és acél 200 konténer ón 5 konténer Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő

17 föld és kövek, amelyek különböznek a tól 1500 ömlesztve kotrási meddő, amely különbözik a től 600 ömlesztve vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a től 1000 ömlesztve Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok szigetelő anyagok, amelyek különböznek a és tól 60 ömlesztve Gipsz-alapú építőanyagok gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a től 100 ömlesztve Egyéb építkezési és bontási hulladékok kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a , és tól 2000 hordó Emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásából és/vagy az azzal kapcsolatos kutatásából származó hulladékok (kivéve azokat a konyhai 18 és éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak) Szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből származó hulladékok vegyszerek, amelyek különböznek tól 5 hordó gyógyszerek, amelyek különböznek tól 5 hordó Állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok éles, hegyes eszközök (kivéve ) 5 hordó hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében 5 hordó vegyszerek, amelyek különböznek től 10 hordó Gyógyszerek, amelyek különböznek től 5 hordó 19 Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó hulladékok Hulladékok égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladékok kazánhamuból eltávolított vas fémek 400 ömlesztve kazánhamu és salak, amely különbözik az től 200 ömlesztve pernye, amely különbözik a tól 400 ömlesztve kazánból eltávolított por, amely különbözik a től 200 ömlesztve pirolízis hulladékok, amelyek különböznek től 400 ömlesztve Szilárd hulladékok aerob kezeléséből származó hulladékok települési és ahhoz hasonló hull. nem komposztált frakciója 300 ömlesztve állati és növényi hulladékok nem komposztált frakciója 20 ömlesztve előírástól eltérő minőségű komposzt 2000 ömlesztve közelebbről nem meghatározott hulladékok 2000 ömlesztve Hulladékok anaerob kezeléséből származó hulladékok települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék 60 ömlesztve települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag 100 ömlesztve állati és növényi hull. anaerob kezeléséből szárm. folyadék 30 tartály állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott 100 ömlesztve

18 anyag közelebbről nem meghatározott hulladékok 50 ömlesztve Hulladéklerakóból származó csurgalékvíz hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a től Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok 20 tartály rácsszemét 60 konténer homokfogóból származó hulladékok 100 konténer települési szennyvíz tisztításából származó iszapok 350 konténer olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a től ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a tól 60 Tartály 100 Tartály 100 tartály közelebbről nem meghatározott hulladékok 100 tartály Ivóvíz, illetve ipari víz termeléséből származó hulladékok durva és finom szűrésből származó szilárd hulladékok 50 konténer víz derítéséből származó iszapok 50 konténer telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták 15 konténer ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok 5 konténer közelebbről nem meghatározott hulladékok Fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladékok vas- és acélhulladék 300 konténer nem-vas fém hulladék könnyű frakció és por, amely különbözik a tól más frakciók, amelyek különböznek a től Olaj regenerálásából származó hulladékok iszapok, amelyek különböznek a től 50 tartály közelebbről nem meghatározott hulladékok 50 konténer Közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok papír és karton 100 ömlesztve fém vas 100 ömlesztve nem-vas fémek 10 ömlesztve műanyag és gumi 50 ömlesztve fa, amely különbözik a tól 50 ömlesztve textíliák 50 ömlesztve ásványi anyagok (pl. homok, kövek) 200 ömlesztve egyéb, a től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 50 ömlesztve

19 19 13 Szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladékok szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a től 500 ömlesztve szennyezett talaj remediációjából származó iszapok, amelyek különböznek a tól 100 Tartály szennyezett talajvíz remediációjából származó iszapok, amelyek különböznek a től 100 Tartály szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvizek, tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a től 30 tartály Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, 20 kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) papír és karton 100 ömlesztve biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok 50 konténer ruhanemű 50 ömlesztve textíliák 50 ömlesztve étolaj és zsír 50 tartály festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a től 5 konténer mosószerek, amelyek különböznek a től 10 Hordó gyógyszerek, amelyek különböznek a től 1 hordó elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a tól 5 Hordó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a , és kódszámú hulladékoktól 30 konténer fa, amely különbözik a től 50 ömlesztve műanyagok 50 ömlesztve fémek 100 ömlesztve kéménysöprésből származó hulladékok 50 Konténer közelebbről nem meghatározott egyéb frakciók 20 konténer Kerti és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékot is beleértve) biológiailag lebomló hulladékok 60 konténer talaj és kövek 500 ömlesztve egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladékok 30 konténer Egyéb települési hulladék egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 300 ömlesztve úttisztításból származó hulladék 50 ömlesztve szennyvíz tisztításából származó hulladék 100 tartály lom hulladék 300 ömlesztve közelebbről nem megbatározott lakossági hulladékok 50 ömlesztve

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC F-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai u.4. adószám :10883356-2-13 tel/fax. :06 28 50-69-55 mobil : 30 95-12-133 e-mail : f16@f-trans.hu Hulladékszállítási listáink Nem veszélyes

Részletesebben

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ EWC kódszáma HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ Megnevezése 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/6879-9/09. Tárgy: Engedély hulladék szállítására Előadó: Várszegi Róbert H A T Á R O Z A T Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 01 1 Veszélyes hulladékok adatai 3 4 5 EWCkód Megnevezés Mennyiség UN szám Vesz. o. Csomagolás ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 05

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u.28-32. Levélcím:9002 Győr,Pf.471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u ENVIRO-EXPERT KFT. 4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5. Mobil: +36 (20) 426-4352; Tel: +36 (52) 324-747; Fax: +36 (52) 998-084 Email: enviroexpertkft@gmail.com Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Környezetvédelmi

Részletesebben

Melléklet. a nem veszélyes hulladékok jegyzéke

Melléklet. a nem veszélyes hulladékok jegyzéke Melléklet a nem veszélyes jegyzéke Kitöltési útmutató: Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat a nem veszélyes teljes körére kiterjed. A táblázat betűtípusait, betűméretét stb. kérjük ne változtassa meg,

Részletesebben

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája Átvehető veszélyes és nem veszélyes hulladékok listája Cégnév Tatai Környezetvédelmi Zrt. Technológia megnevezése Komposztálással történő biológiai átalakítás Technológia kódja R3 Engedély száma 392-6/2010

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható nem veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszáma Megnevezése 1 Ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezelésből származó hulladékok 01

Részletesebben

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Batya Kft. (szh.: 9012 Győr, Cédrus u. 23., statisztikai azonosító jel: ) részére

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Batya Kft. (szh.: 9012 Győr, Cédrus u. 23., statisztikai azonosító jel: ) részére ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT

ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT .. ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG Ik a ós:dm: EÍá iraisa,,,: Ugvinté:ó: OKTF-KP/l996-2 1/2015. 14/6002/2014. Gábriel Edit Túigv: l-iulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14898/2014. Iktatószám: 82656/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

EWC kódok. Kód 101 103 104 105 201 202 203

EWC kódok. Kód 101 103 104 105 201 202 203 101 103 104 105 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 401 402 501 506 507 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 613 701 702 703 704 705 706 707 801 Ásványok bányászatból származó Fémtartalmú ásványok

Részletesebben

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I.

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

év: 2011 hó: 12. Nap:15. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T

év: 2011 hó: 12. Nap:15. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat jogerős: év: 2011 hó: 12. Nap:15. KÜJ: 102 863 732 KTJ: 101 696 530 Iktatószám: 10908-19/2011. Hiv. szám: - Tárgy: Jánossomorja, Előadók: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! év: hó: nap: KÜJ: KTJ: telephelyenként H A T Á R O Z A T

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! év: hó: nap: KÜJ: KTJ: telephelyenként H A T Á R O Z A T A határozat jogerős: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG 14/514-12/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

év: hó: 11. Nap: 30. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T I.

év: hó: 11. Nap: 30. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T I. A határozat jogerős: év: 2011. hó: 11. Nap: 30. KÜJ: 102863732 KTJ: 101696530 Iktatószám: 10061-24/2011. Hiv. szám: - Tárgy: Jánossomorja, Előadók: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16442/2014. Iktatószám:72299/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékérõl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket

Részletesebben

01 05 08 01 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

01 05 08 01 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok EWC kód Hulladék neve ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, 01 FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 01 ásványok bányászatból származó hulladékok 01 01 01 fémtartalmú ásványok

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Hiv. szám: Tárgy: Tata, ÉDV Zrt. hulladékkezelési engedélye Előadó: Dr. Reiner Viktória/ Kelemenné Sz. T.

Iktatószám: /2011. Hiv. szám: Tárgy: Tata, ÉDV Zrt. hulladékkezelési engedélye Előadó: Dr. Reiner Viktória/ Kelemenné Sz. T. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

származó hulladékok 02 07 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

származó hulladékok 02 07 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok Tiszaújvárosi telephelyen kezelésre átvehető listája EWC kód Megnevezés 01 ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó 01 05 fúró és egyéb fúrási 01 05 04 édesvíz

Részletesebben

Hulladékkezelési szerződés

Hulladékkezelési szerződés Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ikt.sz.: / 201... Hulladékkezelési szerződés mely

Részletesebben

KORMÁNYHIVATAL. Melléklet: Határozat

KORMÁNYHIVATAL. Melléklet: Határozat HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: HBB/17/02652-13/2015 Ügyintéző: Kunglerné Hadadi Tünde Telefon: 52/511-092 Tárgy: veszélyes és nem-veszélyes gyűjtési és előkezelési engedély Hiv. szám: 1

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZÉP-DUNÁNTÚ-LI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20910/2014. Iktatószám: 3393/2015. Ugyintéző: Bujdosó Juliam~a Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT 1.OÓ Engedélyes:

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet)

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékéről (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/514 13/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL 16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szám: 12003-11-13/2008. Ea.: dr. Fűz István Szóráth Zoltán Tárgy: 12003-1-13/2005. sz. IPPC-engedély módosítása H A T Á R O

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal rn Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-4890/201 5., 48772/2015. Tárgy: Hnlladékgazdálkodási engedély Ügyintéző: Bujdosó Julianna Melléklet: - Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Hivatkozási szám:

Részletesebben

év: hó: 10. nap: 24. KÜJ: KTJ:

év: hó: 10. nap: 24. KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke Melléklet a veszélyes jegyzéke Kitöltési útmutató: Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat a veszélyes teljes körére kiterjed. A táblázat betűtípusait, betűméretét stb. kérjük ne változtassa meg, különben

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása. Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása. Hulladékgazdálkodás Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása Buruzs Adrienn PhD hallgató buruzs.adrienn@freemail.hu Hulladékgazdálkodás = a hulladékok káros hatása elleni védelemnek a hulladékok

Részletesebben

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! év:2011 hó:11. nap:14. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! év:2011 hó:11. nap:14. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat jogerős: Iktatószám: 1206-11/2011 Hiv. szám: - Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 67.914-2-9/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Laczi és Fiai

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. LEVÜ,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: A 77160/2010., 29338/2010., 67743/2009., 47437/2009., iktatószámú határozatokkal módosított 66599/2006. környezethasználati

Részletesebben

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg)

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg) Év Adatszolgáltató név Adatszolgáltató telephely megnevezés Hulladék Veszélyes? Keletkezett mennyiség [kg] 2004 Aranykalász Mgtsz, Tolna Központi major Veszélyes anyagokat igen tartalmazó szilárd hulladékok

Részletesebben

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: 2011. hó: 11. nap: 28. KÜJ: 100170690 KTJ: telephelyenként jogerős: Iktatószám: 7117-32/2011 Hiv. szám: - Tárgy: Győr, Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 18459/14. Iktatószám: 78045/14. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0223/2005. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0139(COD); 07/07/2005

EURÓPAI PARLAMENT C6-0223/2005. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0139(COD); 07/07/2005 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD); HU 07/07/2005 Közös álláspont az európai parlament és a tanács /2005/ek rendelete a hulladékszállításról elfogadására tekintettel

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről

A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről 66220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 140. szám beruházási támogatásnak nem minősülő egyéb támogatási rendszerek esetében kell alkalmazni, amelyek keretében a támogatás igénybevételére irányuló kérelmek

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 16168/2014. Iktatószám: 71646/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 5409/2014. Iktatószám: 34623/2014. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1

2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1 2000D0532 HU 01.01.2002 001.002 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek

Részletesebben

Közép.Tisza-vidékiKti rnyezetvédelmio Természetvédelmi ésvízügyi FelÍigyelőség 5000Szolnok, *T ".,..,.1"tf,.'},"','.'..i5, Fax:(06 56)343.7 Ságvríri 68 Postacím:5002 Szolnok,Pf.25 Web: http://www.kotikwf.lo.rvm.hu

Részletesebben

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. a hulladékjegyzékről

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. a hulladékjegyzékről 1. oldal 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (2) bekezdés 1. pontjában, az 6. tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

Részletesebben

Tiszavasvári telephelyen átvehető hulladékok listája

Tiszavasvári telephelyen átvehető hulladékok listája Tiszavasvári telephelyen átvehető listája EWC kód Megnevezés 01 ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó 01 05 fúró és egyéb fúrási 01 05 04 édesvíz diszperziós

Részletesebben

A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: JOGERŐS:

A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: JOGERŐS: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: (96) 524-000; Fax: (96) 328-031 Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! Ügyfélfogadás:

Részletesebben

Iktatószám: /2009. Hiv. szám: - Tárgy: Komárom, dr. Kovács Bernadett/ Tóth Judit H A T Á R O Z A T

Iktatószám: /2009. Hiv. szám: - Tárgy: Komárom, dr. Kovács Bernadett/ Tóth Judit H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18777/2014. Iktatószám: 23130/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 3576/2014. Iktatószám: 50902/2014. Ügyintéző: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem,

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 22461/2014. Iktatószám: 2504/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL HAT ÁROZAT

GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL HAT ÁROZAT GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL Iktatószám: 122-1/2017. Tárgy: EcoloChem Magyaróvár Termelő Kft. Egységes környezethasználati engedély módosítása Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Mellékletek: - Telefon:

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: Hó: Nap: KÜJ: 100274390 KTJ: 100391089

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: Hó: Nap: KÜJ: 100274390 KTJ: 100391089 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80144-1-6/2011. Ea: dr. Petrovics György Dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A

Részletesebben

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról.

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról. 1. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv Megbízás és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról (2 oldal) 2. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Kiizép-Tisza-vidékiKii rnyezetvédelmi, Természetvédelmi ésvízügyi Felügyelőség mint I. fokű hatóság 5000 Szolno\ Ságvarikrt.4... Tel.: (0ó 56)523423 Fax: (06 56)343-768 Postacím:5002 Szolnok,Pf. 25 Ügyfé

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 3573/2014. Iktatószám: 61900/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMESZÉTVEDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMESZÉTVEDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMESZÉTVEDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Főigazgató Iktatószám: 14/4864-23/2013. Tárgy: A Gyulai Közüzemi Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyintéző: Varga Barnabás hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: jogerős: Iktatószám: 14505-12/2009 Hiv. szám: - Tárgy: Győr Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi,

Részletesebben

..~.:::2... úgyintéző

..~.:::2... úgyintéző 2013 FEBR 1 B...~.:::2... úgyintéző Szám: 92.113-1-6/2013. Tárgy: Izsák-Kom Kft., Kecskemét, Ea.: Dr. Kiss Renáta hulladékkezelési engedély Balatonyi Zsolt HATÁROZAT Az Izsák-Kom Kft. (6070 Izsák, Vadas

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T Ügyszám: 19618/2013. Iktatószámunk: 101668/2013. Ügyintézőnk: Görög Annamária

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20913/2014. Iktatószám: 80850/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/5691-9/2006 Tárgy: Engedély veszélyes hulladékok Előadó: Törőné Kovács Jolán begyűjtésére H A T Á R O Z A T Az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 921 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 92 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-, Ügyfélszolgálat: 96/524-1 Fax: 96/524-24 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet Hatályos: 2013.09.04-2014.09.30 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes

Részletesebben

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. Te/M3. melléklet Száma: Te/M3. mell. 23/14. oldal A hulladékcsoportok ének tartománya Hulladékcsoport Mennyiség (ezer t/év) minimum

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18442/2014. Iktatószám:69797/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ:

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79236-1-1/211. Tárgy: Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyké- El adó: dr. Séra Judit (jogi) relem. Maknics

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 82323-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén (országhatáron

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. elfogadja, az előzetes vizsgálati eljárást lezárja és megállapítja a következőket: II.

H A T Á R O Z A T. elfogadja, az előzetes vizsgálati eljárást lezárja és megállapítja a következőket: II. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 27069/2012. Iktatószámunk: 58199/2013. Ügyintézőnk: Görög Annamária Melléklet: Település lista Tárgy: Hulladékgazdálkodási

Részletesebben