XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Budapest, Tekla u. 2/c.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163. Budapest, Tekla u. 2/c."

Átírás

1 2009 Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:1/50

2 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően meghatározza az intézményben keletkező hulladékok, ezen belül is különösen a különleges kezelést igénylő veszélyes hulladékok kezelésének feltételeit, módját. 2. Jogszabályi háttér évi XLIII. Törvény 1/2002. (I.11.) EüM. Rendelet 102/1996 (VII.16.) Korm. Rendelet 164/2003 (X.18.) Korm. Rendelet 60/2002 (X.18.) Főv Kgy. Rendelet 61/2002 (X.18.) Főv.Kgy. Rendelet 16/2001 (VII.18.) KöM Rendelet 22/2004. (XII.11.) KvM. Rendelet 3. Általános rendelkezések 3.1. A szabályzat hatálya: A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi (továbbiakban KESZ) Hulladékkezelési Szabályzata (továbbiakban HSZ) kiterjed a Szolgálat minden telephelyén bármely jogcímen bármilyen jogviszonyban tevékenységet végző természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre Azon hulladékkezelőkre akik a keletkezett hulladékot gazdasági tevékenységük körében kezelésre átveszik A szabályzat időbeli hatálya: A szabályzat időbeli hatálya határozatlan időre terjed ki, azonban azt a hulladékgazdálkodásért felelős bevonásával évente felül kell vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell a vonatkozó jogszabály változások függvényében. A felülvizsgálat megtörténtéért az Intézmény Vezetője felelős A szabályzat megismerése és használata: A szabályzat az Intézmény minden dolgozója és minden, az Intézmény területén, az Intézménnyel e tárgyban érintett körben jogviszonyba lépő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezetre kötelezően érvényes A Szabályzat egy nyomtatott példányát a KESZ Minőségirányítási Dokumentációkért Felelőse őrzi. A szabályzat elektronikus verziója minden dolgozó számára a Szakrendelő belső informatikai hálózatán hozzáférhető Valamennyi dolgozónak meg kell ismernie a Szabályzatot, és köteles annak előírásait a munkaköréhez szükséges mértékben betartani. Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:2/50

3 Az 1/2002. (1.11. ) EüM rendelet előírásainak megfelelően az Intézményben Hulladékgazdálkodásért felelőst kell megbízni. (Feladatai részletesen a 7. pontban) 4. Fogalmi meghatározások 4.1. A hulladék fogalmi meghatározása: Hulladéknak azokat a dolgokat, tárgyakat (anyagegyüttes, termék, maradvány, tárgy, szennyezőanyag stb.) nevezzük, amelyek az ember mindennapi élete, munkája és gazdasági tevékenysége során keletkeznek és a keletkezésük helyén (gyárak, üzemek, intézmények, háztartás stb.) haszontalanná váltak, tőlük birtokosuk megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles, és kezelésükről külön kell gondoskodni. Ez a gondoskodás a hulladékok begyűjtését szállítását és ártalmatlanítását, egyes hulladéktípusok esetében újrahasználatát, hasznosítását) jelenti A hulladékot halmazállapota (szilárd vagy folyékony), keletkezésének körülményei (települési, termelési, intézményi), környezetre veszélyessége szerint különböztetjük meg A hulladék ártalmatlanítása: A hulladék ártalmatlanítása az a folyamat, mikor a hulladékok okozta környezetterhelést csökkentik, a környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatását megszüntetik, kizárják. Ezt a környezet elemeitől való elszigeteléssel (pl. lerakóhelyen történő elhelyezés) vagy a hulladékok anyagi minőségének megváltoztatásával (pl. égetés) érik el A hulladék újra-használata: A hulladék újra-használata a terméknek az eredeti célra történő ismételt felhasználását jelenti. Ilyen termékek a többször felhasználható, újratölthető csomagolóanyagok (pl. üvegpalackok). Ezek a termékek a forgási ciklusból történő kilépéskor válnak hulladékká Szelektív Hulladékgyűjtés: Az egyes hulladék-összetevők külön-külön, anyagfajták szerinti begyűjtését szelektív hulladékgyűjtésnek nevezzük. Célja a hasznosítható összetevők feldolgozóiparba történő visszaforgatása; a veszélyes összetevők elkülönített kezelésével a környezetterhelés csökkentése; az ártalmatlanítási kapacitások megtakarítása A hulladékgazdálkodás: A hulladékgazdálkodás a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere. Foglalkozik a hulladékok keletkezésének megelőzésével, mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladékok kezelésével, ezek tervezésével és ellenőrzésével. Gondoskodik a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetéséről, bezárásáról, utógondozásáról, a működés felhagyását követő vizsgálatokról, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadásról és oktatásról Települési szilárd hulladék (kommunális hulladék): Rendszeresen, vagy alkalmilag keletkező háztartási (jellegű) hulladék, az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:3/50

4 használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező Közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű-és összetételű hulladék Gazdasági vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék Települési folyékony hulladék: Minden olyan szennyvíz, ami nem a csatornahálózatba kerül, folyékony hulladéknak számít, amely az un. közműpótló berendezésben átmeneti tárolásra kerül Veszélyes hulladék: Az a hulladék, amely, vagy amelynek bármely összetevője, ill. átalakulás-terméke a 102/1996. (VII.12.) Korm. Rendeletben meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével rendelkezik, és a veszélyes összetevő olyan koncentrációban van jelen, hogy ez által az élővilágra, az emberi életre és egészségre veszélyt jelent, illetve nem megfelelő tárolása és kezelése esetében károsító hatást fejt ki Intézeti veszélyes hulladék: A veszélyes hulladékoknak az a köre, mely az Intézetben (mint eü. ellátást szolgáltató egység) folyó betegellátó tevékenység, és az Intézet működését biztosító egyéb tevékenység során keletkezik Gyűjtési egység: A (veszélyes) hulladékok gyűjtését önállóan végző munkahely (osztály) A (veszélyes) hulladékkezelés: Gyűjtés, belső szállítás, átmeneti tárolás, külső szállítónak történő átadás Gyűjtő eszközök: Amelyekben közvetlenül gyűjtendők a (veszélyes) hulladékok Belső szállítás: Az intézeten belül történő (veszélyes) hulladék mozgatása gyűjtési egységből az intézeti gyűjtőhelyre történő szállítás) Intézeti gyűjtés: Az a tárlóhely, ahová elszállításig kerülnek az egységekből a (veszélyes) hulladékok Külső szállítás: A telephelyről történő ártalmatlanítás céljából történő végleges elszállítás Környezetszennyezés: A (veszélyes) hulladék, vagy annak valamely veszélyes összetevője bármely anyagba, anyagra olyan koncentrációban kerül, hogy veszélyes hulladékként veszélyt jelent a környezetre. Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:4/50

5 5. A KESZ központi székhelyén és telephelyein előforduló, keletkező hulladékok típusai (lásd 1. sz. melléklet) 5.1 Települési szilárd hulladék: Kommunális hulladék: az intézmény mindennapi működése során rendszeresen keletkező, közszolgáltatás keretében elszállított, veszélyes hulladéknak nem minősülő háztartási jellegű hulladék Esetenként, alkalmilag keletkező, veszélyesnek nem minősülő, de közszolgáltatás keretében el nem szállítható (a gyűjtőedények befogadóképességét meghaladó méretű, mennyiségű, vagy összetételű) hulladék pl. bútor, lom, építési törmelék, avar, stb Települési folyékony hulladék: Minden olyan szennyvíz, ami nem a csatornahálózatba kerül, folyékony hulladéknak számít, amely az un. közműpótló berendezésben átmeneti tárolásra kerül egészségügyi tevékenységből képződő veszélyes hulladékok: Az egészségügyi ellátáshoz nem közvetlenül kötődő tevékenység során keletkező jogszabály által veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, berendezések, kellékek, különösen is: Elektronikai berendezések, háztartási gépek, azok részegységei, elemei, alkatrészei; Irodatechnikai berendezések, ezek részegységei, alkatrészei, kellékei, festékanyagot tartalmazó, vagy kiürült tonerek, patronok Műszerek, (orvostechnikai) eszközök, berendezések üzemeltetése során keletkező használt akkumulátorok, elemek; Épület üzemeltetése során elhasználódott elektromos berendezés, műszer, elhasználódott fénycsövek Épületjavítás vagy állagmegőrzés során, gépjármű üzemeltetéssel összefüggésben keletkező környezetre ártalmas anyagok (festékek, zsírok, olajok, használt akkumulátorok, tisztítószerek, vegyszerek, azokkal szennyezett géprongy, csomagolóanyagok tárlóedények stb.); 5.4 Egészségügyi hulladék: Az egészségügyi ellátásban keletkező humán biológiai anyagok, veszélyes hulladékok és a települési hulladéknak megfelelő hulladékok; Veszélyes hulladék: Az egészségügyi ellátásban keletkező veszélyes hulladékok a kódszámú veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek és a kódszámú fogászati célokra használt amalgám hulladékai; Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:5/50

6 Különleges kezelést igénylő (fertőző) kódszámú hulladékok: Azok a használt éles, hegyes eszközök, amelyek szúrt vagy vágott sérülést okozhatnak, fertőző mikroorganizmusokkal szennyezettek vagy feltételezhetően szennyezettek (injekciós tűk, injekciós fecskendők tűvel, infúziós és transzfúziós szerelékek, vágó, szúró, éles eszközök, ampullák, tárgylemezek, egyéb eszközök), Vér és vérkészítmények, műtéti és más orvosi beavatkozások során visszamaradó, váladékok A fertőző egységek és elkülönítők összes hulladékára, továbbá a járványügyi szempontból különösen veszélyes és/vagy ellenálló mikroorganizmusokkal szennyezett vagy feltételezhetően szennyezett hulladékok, amelyek a külön jogszabályban meghatározott fertőző betegségek ellátása során keletkeztek. A vérrel, váladékkal szennyezett anyagok, kötszerek, rögzítések, egyszer használatos ruhanemű és lepedő, tampon, katéter, vizeletgyűjtő tasak, protézis, inkontinencia betét, pelenka (kivéve az egészséges csecsemők pelenkái; illetőleg az átmenetileg inkontinenssé vált, vagy idős koruk miatt inkontinens ellátottak inkontinencia betétei) és egyéb hasonló betegellátási hulladékok, Légszűrő berendezések mikrobiológiai szűrőbetétjei, Citosztatikummal szennyezett anyagok és eszközök (ágynemű, ruhanemű, kötszer, kesztyű, vizeletgyűjtő tasak, infúziós üveg, egyéb eszközök); Elsődleges csomagolás: a fertőző hulladékok gyűjtésére a keletkezés helyén alkalmazott doboz, zsák, tartály, amelynek belső felületével a fertőző hulladék érintkezik Másodlagos csomagolás: az elsődleges csomagolásban lévő hulladékok gyűjtéséhez, belső mozgatásához vagy szállításához alkalmazott konténer, doboz, láda, egyéb eszköz; Újrahasznált edényzet: kiürített, tisztított és fertőtlenített rendszerint másodlagos csomagolás. 6. A hulladékok kezelése a KESZ telephelyein: 6.1 Települési szilárd hulladék kezelése Rendszeresen keletkező hulladékok kezelése: Az Intézmény gazdasági vezetése szerződést köt az 5.1. pontban részletezett rendszeresen keletkező települési szilárd hulladék elszállítására és ártalmatlanítására a Fővárosi Közgyűlés által megbízott, a tevékenység ellátására kizárólagos jogosultságot szerzett Közszolgáltatóval évben a feladattal megbízott vállalkozás a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. (1081 Budapest, Alföldi u.7. sz.) A közszolgáltatás komplex, teljes körű, kiterjed a gyűjtőedény biztosítására, cseréjére, a begyűjtött hulladék elszállítására és ártalmatlanítására, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség átvállalásával. Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:6/50

7 A napi működés során keletkezett hulladékot a takarítással megbízott, vagy a keletkezésével összefüggésben feladatot ellátó személyek szállítják a gyűjtőhelyre és elhelyezik az erre a célra kihelyezett hulladékgyűjtő edénybe. Ugyanezen személyek gondoskodnak a hulladékgyűjtő edények szállítás helyére időben történő kihelyezéséről. A gyűjtőedények ürítése szerződés szerinti időpontban és gyakorisággal történik. A gyűjtőedények időszakos tisztítását külön megrendelés alapján a Közszolgáltató végzi Szelektíven gyűjtött hulladékok: Az Intézmény a környezettudatos hulladék-kezelés megvalósítása, egyben ezzel kapcsolatos költségei csökkentése céljából a pontban részletezett hulladékkezelés köréből az újrahasznosítható hulladék egy (lehetőségei szerint mind nagyobb) részét kivonja, ezeket elkülönítve gyűjti, és a feladat elvégzésére szerződött vállalkozásnak adja át. ( Az Intézmény évben a feladatra a HUMUSZ Recycling Környezetvédelmi Kft.-vel ( 2030 Érd, Facélia u. 17/a.) kötött szerződést. A szolgáltatás komplex, teljes körű, kiterjed a gyűjtőedény biztosítására, cseréjére, a begyűjtött hulladék újrahasznosítás céljából történő elszállítására, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére. A napi működés során keletkezett, szelektíven gyűjtött hulladékot az Intézmény dolgozói a kizárólag e célra kihelyezett, napi mennyiséget befogadó színhelyes gyűjtőedénybe gyűjtik. A takarítással megbízott, vagy a keletkezésével összefüggésben feladatot ellátó személyek szállítják az Intézmény által biztosított gyűjtőhelyre és elhelyezik az ott erre a célra kihelyezett színhelyes heti mennyiséget befogadó hulladékgyűjtő edénybe. A gyűjtőedények ürítése szerződés szerinti időpontban és gyakorisággal történik. A gyűjtőedények időszakos tisztítását külön megrendelés alapján a szolgáltató végzi. A szelektív hulladékgyűjtő edények színjelölését a 3.sz. melléklet tartalmazza Az alkalmanként keletkező hulladék kezelése: A közszolgáltatás keretében biztosított gyűjtőedények befogadó képességét meghaladó mennyiségű vagy összetétele miatt azokba nem helyezhető, veszélyes hulladéknak nem minősülő, pontban részletezett hulladék elszállítása eseti megrendeléssel történik. A feladattal kizárólag a tevékenység ellátására engedéllyel rendelkező vállalkozás bízható meg. A hulladék átadásáról- átvételéről bizonylat ( szállítólevél) készül. A hulladék intézményen belüli kezelését aktuálisan az adott feladattal megbízott személy(ek) végzi(k). A hulladék szállításra történő előkészítéséről, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról, az előkészített hulladék elszállíttatásáról a Gondnokság Vezető eseti megrendelés útján gondoskodik A települési folyékony hulladék kezelése: Települési folyékony hulladék kezelésében -csatornázottság hiányában- kizárólag Délceg utcai telephelyünk érintett. A beosztott személyzetnek a hulladék kezelése tekintetében különös teendője nincs, az kizárólag a szennyvízgyűjtő telítettségének ellenőrzésére korlátozódik. Amikor a szennyvízgyűjtő megtelik, azt jelzik a Gondnokság felé, a gyűjtő ürítéséről a Gondnokság eseti megrendelés útján gondoskodik. Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:7/50

8 A szennyvíz szippantását kizárólag arra engedéllyel rendelkező, a Fővárosi Közgyűlés rendelete alapján tevékenység végzésére kizárólagos jogosultságot szerzett vállalkozás ( FKF Zrt. vagy társvállalkozója, évben a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kht Bp. Ipacsfa u.19.) végezheti. A hulladék átadás-átvételéről bizonylat (szállítólevél, munkalap) készül egészségügyi tevékenységből képződő veszélyes hulladékok kezelése: Az 5.3. pontban részletezett, nem egészségügyi tevékenységből származó veszélyesnek minősített hulladékot az KESZ adott feladattal megbízott dolgozói elszállításig elkülönítve deponálják. A deponálás a hulladék fizikai-kémiai jellemzőinek megfelelő módon történik. A deponálás során meg kell akadályozni hogy az így gyűjtött hulladék bármilyen módon beszennyezze környezetét, abból ártalmas anyagok távozzanak. Törekedni kell arra, hogy a keletkező minél gyorsabban elszállításra, ártalmatlanításra kerüljön. A hulladékot annak összetételétől függően a Gondnokság szállíttatja el gyűjtő-átvevőhelyre, saját gépjárművel, vagy annak kezelésére engedéllyel rendelkező vállalkozással Az egészségügyi ellátásban keletkező veszélyes hulladékok kezelése: Az Intézmény gazdasági vezetése szerződést köt az 5.4. pontban részletezett, az egészségügyi ellátásban keletkező veszélyes hulladékok kezelésére, a KESZ telephelyeiről történő elszállítására és ártalmatlanítására, a tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező vállalkozással évben megbízott vállalkozás: Septox Kft. (1142 Budapest, Komáromi út 2.) A Septox Kft. az Intézmény telephelyeiről szerződésben rögzített gyakorisággal átveszi, elszállítja és teljes körű, kizárólagos felelősséggel ártalmatlanítja a keletkező hulladékot. A Kft. biztosítja az előírt nyomtatványt ( "Sz" vagy "K" kísérőjegy ), mely kitöltéséhez a KESZ megadja a szükséges adatokat. A hulladék átvételekor az "Sz" vagy "K" jegyet a Kft. kitöltve csatolja a szállítólevélhez A telephelyeken a működés sajátosságából adódóan a hulladékot átadónak ( az éppen rendelést végzőknek kell a nyilvántartó füzetet vezetni, melybe minden szállítást az átadónak rögzíteni kell. ( dátum, mennyiség, átadó, átvevő) Nyilvántartásnak minősül a fenti adatokat tartalmazó, az átadott szállítólevelek gyűjteménye. A hulladék átvételéről átvételi elismervényt ad, nyilvántartást vezet, az előírt nyomtatványokat kitölti. ("Sz" vagy "K" kísérőjegy) A fertőző, potenciálisan fertőző veszélyes hulladékok gyűjtésére csak az Országos Kórház és Orvostechnikai Intézet (ORKI) által engedélyezett sárga színkódos biohazard nemzetközi jellel fertőző egészségügyi hulladék felirattal ellátott, egyszer használatos gyűjtőeszközöket lehet használni A gyűjtőeszközöket a KESZ megrendelése alapján a hulladék kezelésével megbízott vállalkozás biztosítja. A megrendelést a gyűjtési egységek igénylése alapján a Gondnokság állítja össze és, rendeli meg az Intézménnyel jogviszonyban álló vállalkozások esetében is. Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:8/50

9 A gyűjtőeszközöket (zsák, tűgyűjtő doboz, folyékony hulladék szállítására szolgáló edény) úgy kell megválasztani, hogy használatuk praktikus, balesetmentes legyen, ugyanakkor a legrövidebb időn belül megteljenek A gyűjtőeszközöket a gyűjtőegységekben az erre a célra alkalmas tiszta helyen kell tárolni felhasználásig A fertőző (potenciálisan fertőző) veszélyes hulladékok gyűjtésének módja: A veszélyes hulladék szelektív gyűjtéséért, valamint az Intézeti tárolóhelyre történő elszállításra való előkészítéséért a gyűjtési egységekben az ápolószemélyzet (vezető asszisztens, asszisztens, a műtőben a műtősnő) a felelős A gyűjtőeszközöket a gyűjtés idejére úgy kell kihelyezni, hogy az az egészségügyi szakszemélyzet számára gyorsan, könnyen hozzáférhető és felügyelhető legyen, azonban illetéktelenek ne férhessenek hozzá A tűket, éles részeket tartalmazó veszélyes hulladékokat szétszerelés és védőkupak visszahúzása nélkül egy egységként kell eldobni keményfalú, szúrásálló kartondobozba. Kivételt képeznek a vérvételi rendszer tűi, ezeknek a hüvelyről való eltávolítása tűleszedő műanyag dobozba történik A gyűjtőeszközöket túlrakni tilos Más módon és gyűjtőedénybe a veszélyes hulladék ideiglenesen sem gyűjthető, tárolható. Kivéve a folyékony veszélyes hulladékot, melynek a szállítással megbízott vállalkozással történt egyeztetés alapján, zárható (üveg,műanyag) edényben történik a gyűjtése A megtelt gyűjtőeszközök végleges, biztonságos lezárására különös figyelmet kell fordítani Lezárás után az alábbi módon kell jelölni: Intézmény neve és címe: Veszélyes hulladék megnevezése: A lezárás dátuma: A lezáró személy aláírása: A gyűjtőeszközből veszélyes hulladék átrakása másik gyűjtőeszközbe tilos! A gyűjtőeszközök egyszer használatosak Tilos a veszélyes hulladékot bármilyen más jellegű hulladékkal keverni. Amennyiben ez mégis megtörténik, a kevert anyag teljes mennyisége veszélyes hulladéknak minősül A sérülést nem okozó, zsákban gyűjtött fertőző (potenciálisan fertőző) veszélyes hulladékokat a gyűjtési egység kérésére, műszakonként, de legalább naponta kell a gyűjtési egységből elszállítani Az éles, sérülést okozó, dobozba gyűjtött fertőző veszélyes hulladékokat a dobozok megtelése után, de legalább 48 óránként kell a gyűjtési egységből elszállítani. Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:9/50

10 A gyűjtési egységből a szállításra előkészített hulladék Veszélyes Hulladék Tároló helységbe történő szállítását a takarítással megbízott vállalkozó végzi Kizárólag megfelelően előkészített, hulladék szállítható a tárlóhelyre A takarító vállalkozó dolgozója a nem megfelelően előkészített hulladék elszállítását köteles megtagadni Amennyiben ilyet tapasztal, azt haladéktalanul jelzi a hulladékgazdálkodásért felelősnek A szállítás kézi mozgatással történik A veszélyes hulladék gyűjtési egységből történő összegyűjtésekor és a tárlóhelyre szállításakor kötelező az egyéni egészségvédő eszközök (papír védőköpeny, vizsgálókesztyű) használata, majd a tevékenység befejeztével higiénés kézmosást kell végezni Az intézeti gyűjtőhelyen történő tárolás: A Veszélyes Hulladék Tárolót a tárolás idején zárva kell tartani A tárolóban idegen anyag nem tárolható A hulladék elszállítása után az Intézeti tárlóhelyen fertőtlenítő takarítást kell végeznie a takarító vállalkozó dolgozójának. A takarításkor egyéni egészségvédő eszközök használata kötelező, annak befejeztével a takarító vállalkozó dolgozójának az eszközöket fertőtleníteni kell, majd higiénés kézmosást kell végezni A gyűjtőkonténer fertőtlenítését a veszélyes hulladékot szállító Septox Kft. végzi telephelyén. 7. Feladatok, felelősség, hatáskör 7.1. Igazgató: Gondoskodik és felelős külső hatóságok, felügyeleti szervek előtt felel a HSZ-ban foglaltak betartásáért Gazdasági igazgató: Gondoskodik és felelős a HSZ és pontjában részletezett szerződések megkötésért Hulladékgazdálkodásért felelős: Mindenkori Gondnokságvezető, távollétében helyettese, távollétükben az Intézetvezető Főnővér Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:10/50

11 Feladatai: 1/2002. (1.11. ) EüM rendelet 7. (2) bek A hulladék kezelésének megszervezése, ezen belül az egyes keletkezési helyekre a gyűjtési módok, helyek meghatározása, a belső tárolási pontok kijelölése, a szállítási gyakoriság meghatározása; A szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges edények, eszközök biztosítása a veszélyes hulladékok átadás/átvétel belső bizonylatolási rendszerének kialakítása, ellenőrzése; A hulladékkezeléshez szükséges egyéni védőeszközök meglétének és használatának ellenőrzése; Éves szinten a Hulladékkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a költségvetési terv elkészítésében és annak az Egészségügyi Intézmény költségvetési tervének részeként való elfogadtatásában közreműködés; Az intézményi hulladékok kezelésével kapcsolatos munkavédelmi oktatások megszervezése/ megtartatása; A hulladékgazdálkodással kapcsolatos jelentések, adatszolgáltatás elkészítése vagy elkészíttetése a mindenkori előírásoknak megfelelően Gyűjtési egység veszélyes hulladékfelelős(ök): Gyűjtési egységenként a mindenkori vezetőasszisztens(ek) Gyűjtési egység veszélyes hulladékfelelősök feladatai: Gondoskodnak az egységben a HSZ betartásáról, A veszélyes hulladék gyűjtési egységből történő elszállítását felügyelik, Megigénylik a veszélyes hulladék gyűjtőeszközöket az anyagrendelésben, Minden rendkívüli eseményről, problémáról, nem rutinszerűen vagy újonnan keletkezett veszélyes hulladékról azonnal értesítik a Hulladék Gazdálkodásért Felelőst Tájékoztatják munkatársaikat a veszélyes hulladékokkal, azok kezelésével kapcsolatos esetleges változásáról A pontban részletezett módon oktatják a HSZ.-ban foglaltakat a beosztottaknak. Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:11/50

12 8. Oktatás 8.1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos oktatást újonnan belépő dolgozók, az Intézet területén tartósan munkát végző külső vállalkozók esetében kell elvégezni, a HSZ alapján Az elméleti- és gyakorlati oktatást az egységekben a vezető asszisztens (az egységszintű veszélyes hulladék megbízott) végzi. Az oktatások megtörténtét dokumentálni kell. Jelen Hulladékkezelési Szabályzat a betegellátási technológia részét képezi. Jelen utasítás év...hó... napján lép hatályba. dr. Schiszler István igazgató Mellékletek: 1. sz. melléklet: A KESZ telephelyein keletkező hulladékok (12.oldal) 2. sz. melléklet Fertőző, és biológiailag veszélyes hulladékok jelölése (13. oldal) 3. sz. melléklet A szelektív hulladékgyűjtő edények színjelölése ( 13. oldal) 4. sz. melléklet Alaplista, EWC kódok 5. sz melléklet Hulladéktípusok besorolása veszélyességük szerint Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:12/50

13 Egyéb, üzemeltetés során keletkezett hulladékok Fénycsövek XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Vér, vérkészítmény Fertőző hulladékok Vegyszerek vegyszer maradványok 1. sz. melléklet: újrahasznált edényzet csomagoló anyagok Citosztatikummal szennyezett anyagok szűrőbetétek Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:13/50

14 2. számú melléklet: Biológiailag veszélyes anyagok nemzetközi jelölése: Veszélyes hulladék jelölése gyűjtőeszközön: 3. számú melléklet: Szelektív hulladékgyűjtő edények színjejölése: papírhulladék-gyűjtő edények: műanyag-gyűjtő edények: fémhulladék-gyűjtő edények: kék sárga szürke Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:14/50

15 4. számú melléklet A) Alaplista Az Alaplista az Európai Hulladék Katalógus (EWC) kódszámait tartalmazza. A főcsoportok két számjegyű, az alcsoportok négy számjegyű, a hulladékok hat számjegyű kóddal rendelkeznek. A JEGYZÉK FŐ CSOPORTJAI EWC KÓD MEGNEVEZÉS 01 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 02 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 03 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 04 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉKOK 05 KŐOLAJ FINOMÍTÁSÁBÓL, FÖLDGÁZ TISZTÍTÁSÁBÓL ÉS KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 08 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKAI 10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 11 FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKAI 12 FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 13 OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (KIVÉVE AZ ÉTOLAJOKAT, VALAMINT A 05, 12 ÉS 19 FEJEZETEKBEN FELSOROLT HULLADÉKOKAT) Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:15/50

16 14 SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉKOK (KIVÉVE 07 ÉS 08) 15 HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 16 A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK 17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) 18 EMBEREK, ILLETVE ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (KIVÉVE AZOKAT A KONYHAI ÉS ÉTTERMI HULLADÉKOKAT, AMELYEK NEM KÖZVETLENÜL AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBÓL SZÁRMAZNAK) 19 HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ ÉS IPARIVÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 20 TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:16/50

17 5. sz melléklet Hulladékok kódszámai kódszám, megnevezés, veszélyes hulladéknak minősül-e ( igen/nem) 01 Ásványok kutatásából, bányászatából, kifejtéséből, fizikai és kémiai kezeléséből származó hulladékok 0101 Ásványok bányászatból származó hulladékok Fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék fémes ásványok bányászatából származó hulladék 0103 Fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok Szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő Meddő, amely különbözik a tıl és a tıl Fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok Hulladék porok, amelyek különböznek a tıl Timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a től Közelebbről nem meghatározott hulladékok 0104 fémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok fémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok Kő törmelék és hulladék kavics, amely különbözik a tıl Hulladék homok és hulladék agyag Hulladék porok, amelyek különböznek a tıl Kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladékok, amelyek különböznek a tıl Ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladékok, amelyek különböznek a tıl és a től Kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a től Közelebbről nem meghatározott hulladékok 0105 Fúróiszapok és egyéb fúrási hulladékok Édesvíz diszperziós közegű fúrási iszapok és hulladékok Olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok Veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb hulladékok Baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a tıl és a tól Klorid-tartalmú fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a tıl és a tól Közelebbről nem meghatározott hulladékok Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:17/50

18 02 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladékok 0201 Mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai Mosásból és tisztításból származó iszap Hulladékká vált állati szövetek Hulladékká vált növényi szövetek Műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket) Állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya) Erdőgazdálkodási hulladékok Veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok Mezőgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a tól Fémhulladék Közelebbről nem meghatározott hulladékok 0202 Hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladékok Mosásból és tisztításból származó iszapok Hulladékká vált állati szövetek Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok származó iszapok Közelebbről nem meghatározott hulladékok 0203 Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából; konzervgyártásból; élesztő és élesztő kivonat készítéséből, melasz feldolgozásból és fermentálásból származó hulladékok Mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszapok Tartósítószer hulladékok Oldószeres extrakcióból származó hulladékok Fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok származó iszapok Közelebbről nem meghatározott hulladékok 0204 Cukorgyártási hulladékok Cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld szabványos kalcium-karbonát származó iszapok Közelebbről nem meghatározott hulladékok 0205 Tejipari hulladékok Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok származó iszapok Közelebbről nem meghatározott hulladékok 0206 A sütő- és cukrászipari hulladékok Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:18/50

19 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok Tartósítószer hulladék származó iszapok Közelebbről nem meghatározott hulladékok 0207 Alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladékok (kivéve kávé, tea és kakaó) A nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladékok Szeszfőzés hulladéka Kémiai kezelésből származó hulladék Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok származó iszapok Közelebbről nem meghatározott hulladékok 03 Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papírés kartongyártásból származó hulladékok 0301 Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladékok Fakéreg és parafahulladék Veszélyes anyagokat tartalmazó, faforgács, főrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok Faforgács, főrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a tıl Közelebbről nem meghatározott hulladékok 0302 Faanyagvédő szer hulladékok Halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédő szerek Halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek Fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek Szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvéd ő szerek Veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szerek Közelebbről nem meghatározott faanyagvédő szerek 0303 Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladékok Fakéreg és fahulladék Zöldlúg iszap (főzőlúg regenerálásából nyert) Papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap Hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok Hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:19/50

20 Hulladék mésziszap Mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, száltölőanyag- és fedőanyag-iszapok származó iszapok, amelyek különböznek a tıl Közelebbről nem meghatározott hulladékok 04 Bőr-, szőrme- és textilipari hulladékok 0401 Bőr- és szőrmeipari hulladékok Húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka Meszezési hulladék Oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék Krómtartalmú cserzőlé Krómot nem tartalmazó cserzőlé származó, krómot tartalmazó iszapok származó, krómot nem tartalmazó iszapok Krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por) Kötözési és kikészítési hulladékok Közelebbről nem meghatározott hulladékok 0402 Textilipari hulladékok Társított anyagokból származó hulladékok (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek) Természetes alapanyagokból származó szerves anyagok (pl. zsír, viasz) Kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladékok Kikészítésből származó hulladékok, amelyek különböznek a től Veszélyes anyagot tartalmazó színezékek és pigmentek Színezékek és pigmentek, amelyek különböznek a tól származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:20/50

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet)

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékéről (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke Melléklet a veszélyes jegyzéke Kitöltési útmutató: Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat a veszélyes teljes körére kiterjed. A táblázat betűtípusait, betűméretét stb. kérjük ne változtassa meg, különben

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG - 1 ~L1 [:~hi1 [0 ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG Ikíoo3s:um: OKTF-KP/350-8!20 15 )~imie:o: Dózsa Tibor Tórp: 1Iulladékgazdálkodást engedély HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 74.511-1-/11. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Multigrade Kft.

Részletesebben

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I.

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

PTE Környezetvédelmi Szabályzat 1. számú melléklete A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok jegyzéke

PTE Környezetvédelmi Szabályzat 1. számú melléklete A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok jegyzéke PTE Környezetvédelmi Szabályzat 1. számú melléklete A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok jegyzéke 1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, 2. A 2012. évi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Bevezetés ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Jelen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi intézményeknek beleértve a kutató és megelőző intézményeket

Részletesebben

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı Infekciókontroll és betegbiztonság környezetvédelem. Hulladékgyőjtés- fertızıveszélyes hulladékok kezelése, teendık szúró-vágó eszközökkel történt sérülés esetén. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

A klinikai fogászati higiénikusi tevékenység ántsz vonatkozásai. Sira Emese Jogi szakokleveles közegészségügyijárványügyi

A klinikai fogászati higiénikusi tevékenység ántsz vonatkozásai. Sira Emese Jogi szakokleveles közegészségügyijárványügyi A klinikai fogászati higiénikusi tevékenység ántsz vonatkozásai Sira Emese Jogi szakokleveles közegészségügyijárványügyi felügyelő ??? Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezeti felépítése

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA

123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA 123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 123/2007. (XI. 29.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Környezetvédelmi

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról.

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról. (Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XII. 21.) rendelete a hulladékgazdálkodási feladatokról. Drávapiski Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Az eddig fellelt, legkorábbról származó magyar nyelvő, hulladékkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 26904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 160. szám 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* Az Országgyûlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erõforrásokkal

Részletesebben

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról 2010. évi törvény a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés - a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben