A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.327/15/2013. A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T ot. Az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, Soroksári út 98., képviseli: Dr. Kollár Ügyvédi Iroda Dr. Kollár Edit ügyvéd, 1052 Budapest, Városház u. 16., továbbiakban: kérelmezı) által a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., továbbiakban: ajánlatkérı) Szentgotthárd Város Önkormányzatának feladatkörébe tartozó közétkeztetés biztosítása a Szentgotthárdon mőködı oktatási-, nevelései- és szociális intézményekben tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmének a Döntıbizottság helyt ad és megállapítja, hogy az ajánlatkérı megsértette a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 74. (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a Kbt. 63. (1) és (3) bekezdését, valamint a Kbt. 77. (1) bekezdését. A Döntıbizottság az ajánlatkérı eljárást lezáró döntését megsemmisíti. A Döntıbizottság kötelezi az ajánlatkérıt, hogy a határozat kézbesítésétıl számított 8 napon belül fizessen meg a kérelmezı részére Ft, azaz kétszázezer forint igazgatási szolgáltatási díjat. A Döntıbizottság felhívja a Közbeszerzési Hatóságot, hogy az alapos kérelemre tekintettel Ft, azaz ötmilliókilenvenhatezernyolcszáznegyvenöt forintot térítsen vissza a kérelmezı részére az érdemi határozat megküldését követı 8 napon belül. A Döntıbizottság az ajánlatkérıt Ft, azaz ötszázezer forint pénzbírság megfizetésére kötelezi. A Döntıbizottság kötelezi az ajánlatkérıt, hogy a bírságot a határozat kézbesítésétıl számított 15 napon belül a Közbeszerzési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett MNB számú számlájára fizesse be.

2 Ezt meghaladóan a felek maguk viselik az eljárás során felmerült költségeiket. 2 A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi, méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézhezvételétıl számított 15 napon belül keresettel a megyei/fıvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a megyei/fıvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, de a Döntıbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntıbizottság a rendelkezésére álló iratok, valamint a felek írásbeli és szóbeli nyilatkozatai alapján a következı tényállást állapította meg: Az ajánlatkérı a Közbeszerzési Értesítı 2013/64. számában 8874/2013 iktatószám alatt, 2013.június 3-án ajánlati felhívást tett közzé a Kbt. Harmadik Rész 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárás megindítására a rendelkezı részben meghatározott szolgáltatás megrendelés tárgyában. A felhívás került feladásra. Az ajánlatkérı a részajánlat tételt, illetve alternatív ajánlat tételének lehetıségét kizárta. A felhívás II.2.1) pontja szerint a teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) a következık szerint került meghatározásra. Szentgotthárd Város Önkormányzatának feladatkörébe tartozó közétkeztetési feladatok ellátása és 3 fızıkonyha, illetve 2 tálaló, vagy melegítıkonyha üzemeltetése a Szentgotthárdon mőködı oktatási-, nevelési- és szociális intézményeiben. Ellátandó intézmények: Bölcsıde, óvoda: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsıde Játékvár Óvoda 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. utca 14.: 1 db tálaló, vagy melegítıkonyha; Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsıde Tótágas Bölcsıde 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. utca 16. intézményekben: 1 db fızıkonyha. Iskolák: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Arany János 1-4. évfolyama 9970 Szentgotthárd, Arany János u. 2.: 1 db fızıkonyha Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. évfolyama 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 7.:1 db

3 3 fızıkonyha III. Béla Szakképzı Iskola Kollégiuma 9970 Szentgotthárd, Hunyadi J. út 27.: 1 db tálaló, vagy melegítıkonyha Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. Szociális intézmény: Városi Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd, Arany János út 1. Éves ételadagok normál étkezés: SZEOB Tótágas Bölcsıde 0-3 éves korcsoport -reggeli: 7247 adag/év -tízórai: 7247 adag/év -ebéd: 7247 adag/év -uzsonna: 7247 adag/év SZEOB Tótágas Bölcsıde felnıtt -ebéd: 4867 adag/év SZEOB Játékvár Óvoda 3-6 éves korcsoport -tízórai: adag/év -ebéd: adag/év -uzsonna: adag/év SZEOB Játékvár Óvoda felnıtt -ebéd: 1663 adag/év SZOI Általános Iskola Arany János 1-4. évfolyama 7-10 éves korcsoport -tízórai: adag/év -ebéd: adag/év -uzsonna: adag/év SZOI Általános Iskola Arany János 1-4. évfolyama éves korcsoport -tízórai: 810 adag/év -ebéd: 981 adag/év -uzsonna: 810 adag/év SZOI Általános Iskola Széchenyi István 5-8. évfolyama éves korcsoport -tízórai: 2676 adag/év -ebéd: adag/év -uzsonna: 2676 adag/év SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium éves korcsoport -ebéd: 9164 adag/év SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium éves korcsoport -ebéd: 9649 adag/év III. Béla Szakképzı Iskola és Kollégium -ebéd: 5034 adag/év -vacsora: 2142 adag/év Város Gondozási Központ Szociális étkeztetés -reggeli: 3650 adag/év

4 -ebéd: adag/év Városi Gondozási Központ Idısek Klubja -ebéd: adag/év Éves ételadagok diétás étkezés: SZEOB Tótágas Bölcsıde 0-3 éves korcsoport -ebéd: 46 adag/év -uzsonna: 7247 adag/év SZEOB Játékvár Óvoda 3-6 éves korcsoport -ebéd: 240 adag/év SZOI Általános Iskola Arany János 1-4. évfolyama 7-10 éves korcsoport -tízórai: 39 adag/év -ebéd: 121 adag/év -uzsonna: 39 adag/év SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium éves korcsoport -ebéd: 80 adag/év -vacsora: 2142 adag/év Város Gondozási Központ Szociális étkeztetés -ebéd: 2008 adag/év Városi Gondozási Központ Idısek Klubja -ebéd: 2008 adag/év III. Béla Szakképzı Iskola és Kollégium -ebéd: 258 adag/év Az ajánlatkérı a szerzıdés tervezett idıtartamát 60 hónapban adta meg. 4 Az ajánlatkérı meghatározta az ajánlati felhívásban a szerzıdést biztosító mellékkötelezettségeket, a fı finanszírozási és fizetési feltételeket, a kizáró okokat és a megkövetelt igazolási módjaikat, valamint az alkalmassági minimumkövetelményeket és igazolási módjaikat. A felhívás III.1.4) pontja egyéb különleges feltételek meghatározásaként rögzítette: - 62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek elıállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeirıl szóló jogszabályi elıírások, évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl, - 68/2007. (VII. 26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelete az élelmiszerelıállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeirıl és az élelmiszerek hatósági ellenırzésérıl, - 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról, - az Országos Tisztifıorvos 1/2011. sz. Normatív Utasítása a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyi ellenırzési szempontokról,

5 5 - Országos Tisztifıorvosi Hivatal által augusztusában kiadott A rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetık számára, - Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselı-testületének többször módosított 22/2004. (VI. 25.) számú önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményeiben az élelmezési térítési díjak megállapításának szabályairól; - Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselı-testületének 274/2012. számú Képviselı-testületi határozata az élelmezési térítési díj alapját meghatározó nyersanyagnormákról; - Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásának 57/2012. számú Társulási Tanácsának határozata az élelmezési térítési díj alapját meghatározó nyersanyagnormákról. A felhívás IV.2.1) pontja szerint az ajánlatkérı értékelési szempontnak az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztását jelölte meg, a következı részszempontok alapján: Szempont Súlyszám Ajánlati ár 60 Alapanyagok legalább 40 %-nak szentgotthárdi járás területén telephellyel, vagy székhellyel rendelkezı vállalkozóktól, illetve 20 ıstermelıktıl történı beszerzése Felnıtt étkezésnél minimum kétféle étlapból való választás lehetıségének biztosítása 20 A felhívás IV.3.4) pontja szerint az ajánlattételi határidı: 2013/06/21 (év/hó/nap) Idıpont: 10:00. A felhívás V.4) egyéb információk pontjában egyebek mellett a következık kerültek rögzítésre: 18. Ajánlatkérınek az ajánlattétel során az alábbiakra is figyelemmel kell lennie: 62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek elıállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeirıl, 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról. A rendszeres étkeztetést biztosító szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozásegészségügyi ajánlás közétkeztetık számára - Országos Tisztifıorvosi Hivatal augusztus Az ajánlattevık kötelesek az ajánlatukban, a szakmai ajánlat részeként a közbeszerzés tárgya, mennyisége szerinti étkezések és korcsoportok vonatkozásában nyár-ıszi évszakra 20 napra vonatkozó normál konyhatechnológiával készülı mintaétrendet csatolni. Fontos, hogy az

6 6 ajánlatban benyújtott mintaétlapok a szolgáltatást valóban reprezentáló étrendek legyenek, melyek a megadott árak mellett valóban megvalósíthatóak. A mintaétrendeken felül az Ajánlat részeként csatolandó még 100 személyes nyersanyagkiszabás a fentiek szerinti étkezésenkénti bontásban; energia-, tápanyagszámítás napi bontásban valamint 10 nap átlagára. Energiatartalomkcal és KJ-, fehérje (gramm és energia %), zsír (gramm és energia %), szénhidrát (gramm és energia %), hozzáadott cukor (energia %) hozzáadott sótartalom. A mintaétrendek összeállítása során Ajánlattevık kötelesek betartani az alábbi ajánlásban ill. normatív utasításban foglaltakat: az Országos Tisztifıorvosi Hivatal rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlása közétkeztetık számára; az Országos Tisztifıorvos 1/2011. sz. Normatív Utasítása a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyi ellenırzési szempontokról. A fentieknek nem megfelelı szakmai ajánlat az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Az ajánlatkérı dokumentációt készített, mely egyebek mellett útmutatót, iratmintákat, szerzıdéstervezetet tartalmazott. A dokumentáció 16. oldalán az ajánlatkérı elıírta: Az ajánlattevık kötelesek az ajánlatukban, a szakmai ajánlat részeként a közbeszerzés tárgya, mennyisége szerinti étkezések és korcsoportok vonatkozásában nyár-ıszi évszakra Szentgotthárd Város Önkormányzatának feladatkörébe tartozó közétkeztetés biztosítása a Szentgotthárdon mőködı oktatási-, nevelési- és szociális intézményekben 20 napra vonatkozó normál konyhatechnológiával készülı mintaétrendet csatolni. Fontos, hogy az ajánlatban benyújtott mintaétlapok a szolgáltatást valóban reprezentáló étrendek legyenek, melyek a megadott árak mellett valóban megvalósíthatóak. A mintaétrendeken felül az Ajánlat részeként csatolandó még 100 személyes nyersanyagkiszabás étkezésenkénti bontásban; energia-, tápanyagszámítás napi bontásban valamint 10 nap átlagára. Energiatartalom- kcal és KJ-, fehérje (gramm és energia %), zsír (gramm és energia %), szénhidrát (gramm és energia %), hozzáadott cukor (energia %) hozzáadott sótartalom. A mintaétrendek összeállítása során Ajánlattevık kötelesek betartani az alábbi ajánlásban ill. normatív utasításban foglaltakat: - az Országos Tisztifıorvosi Hivatal rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlása közétkeztetık számára; - az Országos Tisztifıorvos 1/2011. sz. Normatív Utasítása a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyi ellenırzési szempontokról. A mintaétrendet és nyersanyagkiszabást az ajánlatkérı a Kbt. 67. (7) bekezdés b) pontja szerinti szakmai ajánlatnak tekinti. A fentieknek nem megfelelı szakmai ajánlat az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

7 7 A dokumentáció 39. oldalán az ajánlatkérı 3. Ajánlati lap Vállalási ár részletezése elnevezéső iratminta szerint kérte az ajánlati ár részletezését. A táblázatban kérte többek között Felnıtt: ebéd; középiskola (14-18 év) reggeli, ebéd, vacsora; Szociális ellátás: reggeli, ebéd tekintetében az ajánlati ár részletezését, illetve a vonatkozó mintaétrend, anyagkiszabat, ismertetését. Az ajánlatkérı a dokumentációban mellékelte az Országos Tisztifıorvosi Hivatal által készített, a táplálkozástudomány mai állásásnak megfelelı, a rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlást. Az ajánlásban fogalom-meghatározások, mellékletek találhatók. Az 1. sz melléklet a Nyersanyag-kiszabati útmutató, a 2. sz. melléklet a Változatossági mutató, a 3. sz. melléklet a Korcsoportonkénti napi energiaszükséglet (kcal/nap), a 4. sz. melléklet az Adagolási útmutató, az 5. sz. melléklet a Korcsoportonként ajánlott sómennyiség (g/nap), a 6. sz. melléklet Egyes élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó elıírások tíz élelmezési napra számítva ajánlott értékeit tartalmazta. Az ajánlás pont (2) bekezdés szerint fıétkezés: reggeli, ebéd, vacsora; kisétkezés: tízórai, uzsonna. Az ajánlás 5. pont (2) bekezdés alapján a közétkeztetıknek az alábbi módon kell biztosítani a napi étkezések számát: c) napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén az elıírt napi energiaszükséglet 65 %-át 1 fı- és 2 kisétkeztetéssel. d) napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén az elıírt napi energiaszükséglet 35 %-át egy ebéd fıétkezéssel. A június 21-i ajánlattételi határidıre 5 ajánlat érkezett. Az ajánlatkérı a bontás megkezdése elıtt ismertette a rendelkezésre álló fedezet összegét, mely a szerzıdéses idıszakra (60 hónap) Ft+ÁFA. Ajánlatot adtak a következı ajánlattevık az alábbi nettó ajánlati árral: - kérelmezı Ft/év - JustFood Kft Ft/év - Mátra Party Kft ,40.-Ft/év - Atroplusz Kft ,23.-Ft/év - EUREST Étteremüzemeltetı Kft Ft/év A kérelmezı ajánlatának oldala tartalmazta a szakmai ajánlatot. Az ajánlat struktúrája szerint - elıször ismertetésre került korosztályonként az étlap, az ételek konkrét megnevezésével,

8 8 - ezt követte napi és étkezésenkénti bontásban (20 napos idıtartamra) az étrend részletes anyagkiszabatának ismertetése, 100 személyre (literben kilogrammban, grammban), - 10 napos élelmiszerösszesítés élelmiszerenként grammban megadva, - végül az ajánlat Összehasonlítás a hatályos rendelet mellékletének ajánlott energia- és tápanyag értékeivel részében, naponkénti bontásban (20 napos idıtartamra) ismertette a kérelmezı a tápanyagok értékeit: energia (kj/kcal), fehérje (g, energia %), zsír (g energia %,), szénhidrát (g energia %,), hozzáadott cukor (energia %), hozzáadott só (g). A JustFood Kft. ajánlata a 72. oldaltól a 397. oldalig tartalmazta a mintaétrendeket, nyersanyag kiszabás adatait. A középiskolások vonatkozásában ( oldal) tízórai, ebéd, uzsonna étkeztetésre adott ajánlatot, felnıtt étkeztetésre nem adott mintaétrendet, nyersanyagkiszabatot. Az ajánlat 396. oldalán nyilatkozatot nyújtott be, mely szerint a szociális ellátás reggeli és ebéd mintaétrendje, anyagkiszabása teljes mértékben megegyezik a középiskolás étkeztetéssel. Az ajánlat 397. oldalán pedig a hozzáadott só mennyiségérıl adott egy átfogó összefoglalást, miszerint A hozzáadott só mennyisége naponta és személyenként nem haladja meg az alábbi mennyiségeket: bölcsöde: 1,5 g óvoda: 3 g általános iskola, középiskola, szociális ellátás: 6,6 g. Az ajánlatkérı június 28-án hiánypótlási felhívást bocsátott ki, illetve felvilágosítást, valamint indokolást kért az ajánlattevıktıl. Az ajánlatkérı július 12-én megküldte az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést. Érvényes és egyben nyertes ajánlatot tett a JustFood Kft., a többi ajánlatot ajánlatkérı érvénytelennek nyilvánított az alábbi indok miatt: Az ajánlattevık ajánlatai a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján nem felelnek meg az eljárást megindító felhívás V.4. Egyéb feltételek 21. pontjában elıírt feltételeknek, mivel az ajánlattevık által benyújtott, szakmai ajánlatnak minısülı mintaétlapok, nyersanyagkiszabások nem felelnek meg az Országos Tisztifıorvosi Hivatal A rendszeres étkeztetést biztosító szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetık számára ajánlásban foglalt feltételeknek. A kérelmezı július 16-án elızetes vitarendezési eljárást kezdeményezett, melyben kifogásolta ajánlata érvénytelenné nyilvánítását, mivel az álláspontja szerint mindenben megfelelt az elıírásoknak.

9 9 Az ajánlatkérı július 18-án megküldte az elızetes vitarendezésre válaszát, melyben elutasította azt, az alábbi indokkal: A közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok szakmai értékelését végzı táplálkozás-egészségügyi szakértı által készített értékelés alapján az ajánlatkérı álláspontja továbbra is az, hogy a kérelmezı szakmai ajánlata nem felel meg az eljárást megindító felhívás V.4.) Egyéb feltételek 21. pontjában elıírt feltételeknek Az ajánlattevı ajánlata több ponton nem felel meg az Országos Tisztifıorvosi Hivatal "A rendszeres étkeztetést biztosító, szervezett élelmezési ellátására vonatkozó táplálkozás - egészségügyi ajánlás közétkeztetık számára" ajánlásban foglalt feltételeknek. Az ajánlat többek között nem tartalmazza az energiatartalom- kcal és KJ-, fehérje (gramm és energia %), zsír (gramm és energia %), szénhidrát (gramm és energia %), hozzáadott cukor (energia %) hozzáadott sótartalmat étkezésenkénti bontásban; valamint 10 nap átlagára vonatkozóan, hanem csak a korábbi, ma már hatályát vesztett 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM rendelet mellékletében szereplı összehasonlítást az optimalizáló értékek eredményeivel. A kérelmezı július 24-én jogorvoslati kérelmet terjesztett elı, amely alapján, hiánypótlás teljesítését követıen indította meg a Döntıbizottság a jogorvoslati eljárást. A kérelmezı írásbeli és szóbeli nyilatkozatai alapján kérte, hogy a Döntıbizottság állapítsa meg a jogsértés megtörténtét és semmisítse meg az ajánlatkérınek a közbeszerzési eljárást lezáró döntését. 1. Az összegezésben és az elızetes vitarendezési eljárás során adott válaszban ajánlatkérı ismertette a kérelmezı ajánlatának érvénytelensége indokát, amely a kérelmezı szerint nem helytálló az alábbiak szerint. A kérelmezı álláspontja, hogy az ajánlatkérı ajánlatát az összegezés 10. pontjában tévesen és alaptalanul nyilvánította érvénytelennek, így az összegezés részben jogsértı. A kérelmezı ajánlata mindenben megfelel az ajánlati kiírásnak. Az ajánlatban a szakmai ajánlat részeként a közbeszerzés tárgya, mennyisége szerinti étkezések és korcsoportok vonatkozásában nyár-ıszi évszakra 20 napra vonatkozó normál konyhatechnológiával készülı mintaétrendet csatolt a kérelmezı. Az ajánlatban benyújtott mintaétlapok a szolgáltatást valóban reprezentáló étrendek voltak, melyek a megadott árak mellett valóban megvalósíthatóak. A mintaétrendeken felül az ajánlat részeként csatolásra került a 100 személyes nyersanyagkiszabás a megadottak szerinti étkezésenkénti bontásban; energia-, tápanyagszámítás napi bontásban, valamint 10 nap átlagára az ajánlati kiírás szerint: Energiatartalom- kcal és KJ-, fehérje (gramm és energia %), zsír (gramm és energia %), szénhidrát (gramm és energia %), hozzáadott cukor (energia %) hozzáadott sótartalom. A mintaétrendek

10 10 összeállítása során betartotta a kérelmezı az alábbi ajánlásban, ill. normatív utasításban foglaltakat: - az Országos Tisztifıorvosi Hivatal rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlása közétkeztetık számára; - az Országos Tisztifıorvos 1/2011. sz. Normatív Utasítása a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás- egészségügyi ellenırzési szempontokról. Az ajánlatkérı elızetes vitarendezési kérelemre adott válaszának ismeretében a kérelmezı álláspontja változatlanul az alábbi. Az étlaptervezetek mellé a kiírásban foglalt feltételek szerint csatolta a 100 személyes nyersanyag kiszabatot étkezésenkénti bontásban; energia-, tápanyagszámítást napi bontásban, valamint energia-, tápanyagszámítást 10 nap átlagára. Ezen adatok az ajánlat következı oldalain találhatóak: Részletes anyagkiszabás étkezésenként Tápanyag számítás a 10 nap átlagára Tápanyag számítás naponkénti bontásban Bölcsıdei étlap oldal 98. oldal oldal Óvodai étlap oldal 129. oldal oldal Általános iskolai 7-10 év étlap oldal 159. oldal oldal Általános iskolai év étlap oldal 189. oldal Középiskola év étlap oldal oldal oldal oldal Szociális étlap oldal 254. oldal oldal Felnıtt A menü oldal, 281. oldal oldal Felnıtt B menü oldal 303. oldal oldal A teljes szakmai anyag számítása a szakhatósági szervek (ÁNTSZ, NÉBIH, stb.) által is használt és hivatalosan elfogadott NutriComp élelmezési programmal készült. A programot én frissítette a NutriComp Bt. Száma: NUTRI COMP Étrend Win 3.03, adatbázis verzió 4.4. A program frissítésének dátumából látható, hogy az már az Országos Tisztifıorvosi Hivatal HOTI /201l. iktatószámon kiadott A rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetık számára ajánlásnak megfelelı adatokat tartalmazza. A program megfelelı utasítás adására elkészíti többek között a pályázatban is kért tápanyagszámításokat is, az ajánlatkérı által hiányolt összes adatot feltüntetve:

11 11 - energiatartalom- kcal és KJ-, fehérje (gramm és energia %), zsír (gramm és energia %), szénhidrát (gramm és energia %), hozzáadott cukor (energia %) hozzáadott sótartalmat étkezésenkénti bontásban; Ezeket az adatokat a következı fejléc alatt jeleníti meg a program: Összehasonlítás a hatályos rendelet mellékletének ajánlott energia-, és tápanyagértékeivel. A NutriComp program használói elıtt ez a - rosszul fogalmazott - fejléc ismert, tudják, milyen kigyőjtött adatokat tartalmaz. Az ajánlatban megadott energia-, és tápanyagszámításokat nem a használt elnevezés, hanem tartalmuk szerint kell minısíteni. A kérelmezı ajánlatában megadott étlapjaihoz tartozó energia-, és tápanyagok értékébıl kiderül, hogy az nem a 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FvM-SzMM rendelet mellékletében szereplı mennyiségeket tartalmazza, hanem az új korábban már említett Országos Tisztifıorvosi Hivatal HOTI /2011. iktatószámon kiadott A rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetık számára ajánlásnak megfelelıen készült. A fenti ajánlás egyértelmő értékeket korcsoportonkénti bontásban csak a napi energiaszükségletre, és a napi sómennyiségre vonatkozóan tartalmaz. Továbbá ugyanezen ajánlás 11. pont mennyiségre utaló elvárásokat ad meg. (1) bekezdés: Tíz élelmezési nap átlagában a napi összes energia mennyiség legfeljebb 30 %- a bölcsıdei étkeztetés esetén 35 %-a származhat zsírból. (2) bekezdés: Tíz élelmezési nap átlagában a hozzáadott cukortartalom a napi összes energiamennyiség legfeljebb 8 %-át teheti ki.. A kérelmezı felhívta a figyelmet arra, hogy az ajánlatkérı a felhívás V alpontjában nem étkezésenkénti bontásban kérte az energia és tápanyagszámítás megadását, hanem éppen napi bontásban. A kérelmezı az ajánlatkérıi utasításoknak megfelelıen a nyersanyag kiszabatot étkezésenkénti bontásban adta meg az ajánlatában, míg az energia és tápanyagszámítást napi bontásban. Az ajánlata , , , , , oldalain a kívánt adatokat valamennyi korcsoportra vonatkozóan megadta mind napi, mind 10 napi átlagos bontásban. Ezt követıen, az ajánlatkérı hiánypótlási felhívására nyújtotta be a kérelmezı az ajánlatkérı felhívásaiban nem rögzített további kívánalmainak megfelelı bontást. A kérelmezı szerint az ajánlatkérı jogellenesen nyilvánította ajánlatát a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjára hivatkozással érvénytelennek. Ezzel megsértette a Kbt át, mivel nem vizsgálta megfelelıen, hogy a kérelmezı ajánlata megfelel-e az ajánlati felhívásban elıírtaknak.

12 12 2. A kérelmezı sérelmezte azt is, hogy az ajánlatkérı által készített összegezés indoklása nem tükrözte a megfelelı szakértelmet, mivel abból nem volt megállapítható, hogy a kérelmezı ajánlata ténylegesen melyik ajánlatkérıi vagy jogszabályi rendelkezésnek nem tesz eleget. A kérelmezı az eljárást lezáró döntésbıl nem ismerhette meg az ajánlata érvénytelenségének tényleges indokát. 3. A nyertes ajánlattevı ajánlata vonatkozásában a kérelmezı a következı jogorvoslati kérelmi elemeket terjesztette elı: A nyertes ajánlattevı a felnıtt ebéd és szociális ellátás reggeli, ebéd étkeztetésre vonatkozóan nem csatolt sem étlapot, sem nyersanyag kiszabást, sem pedig energia és tápanyagszámítást az ajánlatába. Helyette egy nyilatkozatban kijelentette, hogy a szociális étkeztetésre vonatkozó étrend és a hozzá tartozó számítások teljes mértékben megfelelnek a középiskolai reggeli és ebéd mintaétrendjének. A kérelmezı álláspontja szerint bármely ajánlattevı akkor nyújt be az ajánlati felhívásnak megfelelı, a szolgáltatást valóban reprezentáló étrendet, ha az Ajánlati lap - Vállalási ár részletezése nyomtatványon kért valamennyi étkezésre vonatkozóan elkészíti a mintaétrendeket és számításokat, továbbá az ajánlattevı nyilatkozattal nem helyettesítheti az ajánlati felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban kért étlaptervezetet, energia- és tápanyagszámításokat. A nyertes ajánlattevı által hivatkozott középiskolai reggeli és ebéd mintaétrend ráadásul nem is készült. A szociális étkezésre vonatkozóan a nyilatkozat nem megfelelı, ugyanis szociális étkeztetésre reggeli és ebéd étkezésekre kellett étrendet és tápanyagszámítást mellékelni (vacsorára nem), a nyertes ajánlatban a középiskolai mintaétlapon tízórai ebéd uzsonna megajánlás szerepel. 4. A nyertes ajánlattevı ajánlatában nem tüntette fel a felhívásban elıírtak szerint a hozzáadott só mennyiségét, helyette nyilatkozatban rögzítette, hogy a hozzáadott só mennyisége naponta és személyenként nem haladja meg az alábbi mennyiségeket bölcsıde 1,5 g, óvoda 3 g, általános iskola, középiskola, szociális ellátás 6,6 g. A kérelmezı szerint a nyilatkozat nem helyettesítheti az ajánlati felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban kért és naponta megadandó hozzáadott só mennyiségének kiszámítását. Az ajánlatkérı a kérelmezı vonatkozásában is megkívánta, hogy mind a 10 nap, mind a napi étlapok vonatkozásában részletesen számítsa ki, hogy ténylegesen mennyi a hozzáadott só mennyisége.

13 13 5. A nyertes ajánlattevı korcsoportonként megadott étlapja, a felhívásban és az Országos Tisztifıorvosi Hivatal A rendszeres étkeztetést biztosító szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetık számára ajánlásban foglalt feltételeknek az alábbiak szerint nem tesz eleget. Az ajánlati felhívás V.4. Egyéb információk 21. pontja szerint fontos, hogy az ajánlatban benyújtott mintaétlapok a szolgáltatást valóban reprezentáló étrendek legyenek. Az ételsorok összeállítása a nyertes ajánlatban a kérelmezı szerint szintén nem felel meg az ajánlatkérı által rögzített követelményeknek. Óvodáskorúak étrendje: hétfı: Ebéd: Babgulyás kedd: Ebéd: Párolt káposzta szerda: Ebéd: Sárgaborsófızelék péntek: Ebéd: Székelykáposzta hétfı: Ebéd: Káposztás kocka kedd Ebéd: Lencsefızelék Mind a szárazhüvelyesek, mind pedig a káposzta felhasználásának gyakorisága, ismétlıdése ilyen rövid idıintervallumon belül szakmai szempontból nem elfogadható. A nyertes ajánlattevı ajánlatába csatolt étlap nem felel meg az ajánlás 6. mellékletének 17. oldalán található elıírásnak, amely szerint szárazhüvelyest egész évben összesen háromszor lehet adni, ehhez képest a nyertes ajánlattevı mintaétlapja 10 nap alatt 3 alkalommal szerepeltet babot, lencsét és sárgaborsót. Az ajánlatkérı elıírása volt az is, hogy a mintaétlap, mintaétrend ténylegesen megvalósítható legyen. Jól látható, hogy a megadott mintaétlap a vonatkozó elıírások betartásával ténylegesen nem teljesíthetı a szolgáltatás során. Az ajánlatkérı álláspontja szerint az eljárást lezáró döntés jogszerő, ezért kérte a megalapozatlan jogorvoslati kérelem elutasítását. A kérelmezı ajánlata érvénytelen, mivel az nem felel meg a felhívásban megjelölt Országos Tisztifıorvosi Hivatal ajánlásában, illetıleg normatív utasításában foglaltaknak. A benyújtott étlapok vizsgálata alapján az ajánlatkérı azokat a nem megfelelıségeket vette figyelembe, amelyeket kötelezı alkalmazni. Az étlaptervezésnél az ajánlattevıknek az ajánlásban foglaltak: figyelembe vételével kellett a szakmai ajánlatukat összeállítani. Az ajánlatkérı figyelemmel

14 14 volt arra, hogy az ajánlás és az utasítás nem minden rendelkezése kógens, számos esetben csak javaslatot tartalmaz. Az ajánlatkérı megítélése szerint az az ajánlat érvénytelen, amely a szakmai ajánlás és utasítás kötelezıen alkalmazandó rendelkezéseinek nem felel meg. Ha és amennyiben az ajánlás, illetıleg utasítás csak javaslatot tesz, és nem kötelezı elıírást, ennek történı nem megfelelés nem eredményez és nem is eredményezheti a szakmai ajánlat érvénytelenségét A kérelmezı étlapjai, menüsorai több étel tekintetében tiltott ételeket, nyersanyagot tartalmaznak. A benyújtott étlapok vizsgálata alapján megállapítható volt, hogy olyan ételeket tartalmaz az étlap, amelyeket az adott korcsoportba tartozó ellátottak nem kaphatnak. Az ajánlatkérıi álláspont szerint az étlaptervezés tekintetében ez olyan súlyos hibának minısül, amely az ajánlat érvénytelenségét okozza. Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal táplálkozás-egészségügyi ajánlása 1. sz. melléklete, a Nyersanyag-kiszabati útmutató kifejezetten tartalmazza, hogy a bölcsıdei korcsoportnak kizárólag csirkemáj adható, továbbá azt is, hogy olajos magvak nem adhatók. Ettıl az elıírástól eltérni nem lehet, mivel ez nem ajánlott, hanem kógens elıírás, ennek ellenére a bölcsıdei étlapon szereplı ételek között található sertésmáj, valamint olajos magvak (szezámmag, lenmag) is. Az ajánlás 6. számú melléklet szerint a bölcsıdei korcsoportnak csirkemájat 10 nap alatt legfeljebb 3 alkalommal lehet adni, 2 alkalommal ételkészítéshez, 1 alkalommal kisétkezés részeként. Az étlapban 1. hét szerda uzsonna és 2. hét hétfı uzsonna, azaz tíz nap alatt kisétkezésekkor két alkalommal csirkemájas szerepel, ami nem felel meg az ajánlás kógens elıírásainak. Fentiek alapján az ajánlatkérıi álláspont szerint a kérelmezı ajánlata érvénytelen, mivel nem felel meg az ajánlásban foglalt kógens elıírásoknak. A kérelmezı szerint a szakmai ajánlatban feltüntetésre került az "Összehasonlítás a hatályos rendelet mellékletének ajánlott energia-és tápanyag értékeivel" adat, továbbá a "hasonlítás az étrend napi szükségleti arányához". Az ajánlat , , , , , l. oldalain a fentiek szerepelnek, amit az ajánlatkérı csak akként tudott értékelni, hogy a szakmai ajánlat a korábban hatályos rendelet elıírásai alapján készült. Az ajánlatkérı szerint nem fogadható el az az indok, hogy ezen adatok azért így kerültek feltüntetésre, mert a programban így szerepel, ugyanis az adatok kizárólag a napi összehasonlítást tartalmazzák, vagyis annak tartalma és adatai is pontosan azok ami a táblázat elnevezése. A program esetleges hibája, hiányossága ajánlatkérıi álláspont szerint a kérelmezı ajánlatának érvénytelenségéhez vezet.

15 15 A szakmai értékelés több olyan körülményt is megjelölt a szakmai ajánlattal kapcsolatban, amit az étlaptervezésnél figyelembe kellett volna venni, és amely nem mindenben felel meg a szakmai ajánlásnak, azonban az ajánlat érvénytelenségét az okozza, hogy abban nem adható ételek szerepelnek, illetıleg az nem az ajánlás, hanem a korábbi rendelet alapján készült. A fentiek alapján a kérelmezı ajánlata nem felel meg az Országos Tisztifıorvosi Hivatal A rendszeres étkeztetést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetık számára ajánlásban szereplı feltételeknek, ezért ajánlatkérıi álláspont szerint a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Az ajánlatkérı álláspontja szerint a nyertes ajánlattevı ajánlata megfelel az ajánlás kógens elıírásaiban foglaltaknak, ezért az ajánlat érvényes. Az ajánlatkérı elfogadta a nyilatkozatot, ami nem azt jelentette, hogy az étlap helyett nyilatkozat lenne az ajánlatban, hanem tulajdonképpen azt jelölte meg, hogy az ajánlatban hol található az étlap, azaz az ajánlatkérı mely étlapot vegye figyelembe az ajánlatok bírálata során. Az ajánlatkérıi álláspont szerint a nyilatkozat és a nyilatkozat alapján az ahhoz tartozó étlap megfelelt az ajánlatkérıi elıírásoknak. Az ajánlatkérı a tízórai és reggeli kisétkezések között nem tett különbséget, ezért az étlapon szereplı tízórait reggeliként is elfogadta, mivel az is kisétkezést jelent, és ebben az esetben megállapítható, hogy az étlapon feltüntetett ételek megfelelnek az ajánlatkérı elıírásainak. Az ajánlatkérı, ahogy a kérelmezı ajánlata vonatkozásában sem, így a nyertes ajánlattevı ajánlatában sem jelölte meg érvénytelenségi okként azokat az eltéréseket, amelyekre az ajánlásban foglaltak alapján figyelemmel kell lenni, azonban azok nem kógens elıírások, azoktól eltérni lehetséges volt. Az ajánlatkérıi álláspont szerint a nyertes ajánlattevı ajánlata nem tartalmazott olyan hibát, hiányosságot, amely az ajánlás kógens feltételeibe ütközött volna, ezért az ajánlata érvényes. Az ajánlatkérı kérte fentiekre tekintettel a jogorvoslati kérelem elutasítását, továbbá azt is, hogy amennyiben a Döntıbizottság az ajánlatkérıi álláspontot nem osztja, és helyt, illetve részben helyt ad a jogorvoslati kérelemnek, és megsemmisíti az ajánlatkérı eljárást lezáró döntését, ebben az esetben - a reparáció lehetıségére figyelemmel- mellızze bírság kiszabását.

16 16 A Döntıbizottság rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás megkezdésének idıpontjára tekintettel a jelen ügyben a május 30. napján hatályos Kbt. rendelkezései az irányadóak. A Döntıbizottság érdemben vizsgálta az 1. kérelmi elemet és a következıket állapította meg. A kérelmezı jogorvoslati kérelmének 1. elemét az ajánlatkérı eljárást lezáró döntésében foglaltakra tekintettel terjesztette elı, amelyben vitatta az ajánlata érvénytelenségeként az összegezésben megállapított indokokat. Az ajánlattételi határidıvel az ajánlatkérı számára is kötöttség áll be, az ajánlati felhívásban és dokumentációban rögzített követelményekre tekintettel köteles az ajánlatkérı elbírálni a beérkezett ajánlatokat. A Döntıbizottság elızetesen rögzíti, hogy az ajánlatkérı az összegezéssel tájékoztatta a kérelmezıt az ajánlata érvénytelenségének indokáról. Az összegezés 10. pontjában az ajánlatkérı megállapította, hogy a kérelmezı szakmai ajánlatába csatolt mintaétlapok, nyersanyagkiszabások nem felelnek meg az OTH ajánlásban foglaltaknak. A Kbt. 63. értelmében: (1) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérınek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati (ajánlattételi) vagy több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi és ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. (3) Az ajánlatkérı köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevı, akit az eljárásból ki kell zárni. A Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja értelmében az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérı által elıírt formai követelményeit. Az ajánlatkérı az ajánlati felhívás V.4) 21. alpontjában és az ajánlati dokumentáció 16. oldalán is elıírta, hogy a minta étrenden felül csatolandó az ajánlatba 100 személyes nyersanyagkiszabás étkezésenkénti bontásban, energia-, tápanyagszámítás napi bontásban valamint 10 nap átlagára. Energiatartalomkcal és KJ-, fehérje (gramm és energia %), zsír (gramm és energia %), szénhidrát (gramm és energia %), hozzáadott cukor (energia %) hozzáadott sótartalom.

17 17 Az ajánlatkérı a kérelmezı ajánlatának érvénytelenségét akként jelölte meg az elızetes vitarendezési eljárás során adott válaszában, hogy az ajánlat nem tartalmazza az energiatartalom- kcal és KJ-, fehérje (gramm és energia %), zsír (gramm és energia %), szénhidrát (gramm és energia %), hozzáadott cukor (energia %) hozzáadott sótartalmat étkezésenkénti bontásban, valamint 10 nap átlagában, hanem a hatályát vesztett 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM- SZMM rendelet mellékletében szereplı összehasonlítást az optimalizáló értékek eredményeivel. Az ajánlatkérı jogorvoslati eljárás során nem vitatta, hogy az ajánlat , , , , , l. oldalain a kérelmezı által megnevezett tartalom szerepel, azonban elıadása szerint azt csak akként tudta értékelni, hogy a szakmai ajánlat a korábban hatályos rendelet elıírásai alapján készült. Az ajánlatkérıi álláspont szerint nem fogadható el, hogy ezen adatok azért így kerültek feltüntetésre, mert a programban ilyen cím alatt szerepelteti, ugyanis az adatok kizárólag a napi összehasonlítást tartalmazzák, vagyis annak tartalma és adatai is pontosan azok, ami a táblázat elnevezése. A Döntıbizottság megvizsgálta a kérelmezı ajánlatában megjelölt vonatkozó oldalakat és megállapította, hogy azokon megtalálható az energiatartalom- kcal és KJ-, fehérje (gramm és energia %), zsír (gramm és energia %), szénhidrát (gramm és energia %), hozzáadott cukor (energia %) hozzáadott sótartalom étkezésenkénti bontásban, valamint 10 nap átlagában. A Döntıbizottság nem osztotta az ajánlatkérı álláspontját, mely szerint a táblázatok fejléce alapján kellett értékelni a kérelmezı ajánlatát, hanem az abban szereplı értékekre tekintettel. Az ajánlatkérı nem adott ki kötelezı mintát a kért adatok feltüntetésére, nem írta elı, hogy milyen formában kéri azok ismertetését. A kérelmezı által használt program alapján készített táblázat nem volt hiányos, abban szerepeltek az ajánlatkérı által megkövetelt adatok. A Döntıbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérı ismerte a kérelmezı által közölt adatokat, hiszen a vitarendezés során rögzítette is, hogy a táblázatban szerepelnek az értékek. A Döntıbizottság rögzíti azt is az ajánlatkérı jogorvoslati eljárás során elıadott hivatkozására, hogy csak azokat az okokat tudja vizsgálni a jogorvoslati eljárás során, amelyeket az ajánlatkérı az ajánlat érvénytelensége körében konkrétan megjelölt az eljárás eredményét megállapító összegezésben. A fentiek alapján a Döntıbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérı a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a 63. (1) és (3) bekezdését megsértette azzal, hogy a kérelmezı ajánlatát érvénytelenné nyilvánította.

18 18 2. A Döntıbizottság az összegezés tekintetében elıadott jogorvoslati kérelmi elemet alaposnak találta az alábbiakra tekintettel. A Kbt. 77. (1) bekezdése szerint az ajánlatkérı köteles az ajánlattevıt vagy részvételre jelentkezıt írásban tájékoztatni az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményérıl, az eljárás eredménytelenségérıl, az ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı kizárásáról, a szerzıdés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének a 74. szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az errıl hozott döntést követıen a lehetı leghamarabb, de legkésıbb három munkanapon belül. (2) Az ajánlatkérı az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekrıl. Az ajánlatkérı az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevı, a részvételi szakasz lezárása esetén részvételre jelentkezı részére egyidejőleg, telefaxon vagy elektronikus úton történı megküldésével teljesíti. A Kbt. a verseny tisztaságát és átláthatóságát biztosító alapelvekre tekintettel, garanciális jelleggel írja elı az ajánlatkérı kötelezettségeként, hogy az eljárás eredményét megállapító összegezésben ismertetni kell az egyes érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevık vonatkozásában az érvénytelenség indokát. A Döntıbizottság és a bíróságok következetes és egységes gyakorlata alapján azonban nem elegendı a Kbt.-ben felsorolt érvénytelenségi okok valamelyikének megjelölése, hanem az érvénytelenség konkrét, részletes indokát is meg kell jelölni akként, hogy az az ajánlattevı számára is egyértelmően beazonosítható legyen. A konkrét közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérı 4 ajánlattevı vonatkozásában is akként jelölte meg az ajánlatuk Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét, hogy az ajánlat nem felel meg a felhívás V.4. Egyéb feltételek 21. pontjában írt követelményeknek, a mintaétlapok, nyersanyagkiszabások nem felelnek meg az OTH ajánlásban foglaltaknak. Az összegezés 10. pontjában rögzítettekbıl megállapítható, hogy a kérelmezı nem ismerhette meg azt a konkrét okot, amelyre tekintettel a saját ajánlata nem felelt meg az ajánlatkérıi elıírásoknak, mivel a további három érvénytelen ajánlatot nyújtó ajánlattevı vonatkozásában azonos indokra hivatkozott az ajánlatkérı, az egyes ajánlatok konkrétumainak megjelölése nélkül. Az összegezésben felsorolt mintaétlapokról az elızetes vitarendezési kérelemre adott ajánlatkérıi válasz nem tesz említést, a jogorvoslati eljárás során pedig

19 19 olyan további az ajánlat érvénytelenségét alátámasztó indokokat nevezett meg az ajánlatkérı, amelyeket sem az összegezésben, sem a vitarendezési eljárás során nem közölt. A Döntıbizottság a fentiekre tekintettel megállapította, hogy az ajánlatkérı a Kbt. 77. (1) bekezdésének megsértésével készítette el az összegezést, amikor nem ismertette a kérelmezı ajánlatának részletes indokát. A Döntıbizottság ezt követıen a nyertes ajánlatra vonatkozó kérelmi elemeket vizsgálta meg. 3. A jogorvoslati kérelem szerint a nyertes ajánlattevı a felnıtt ebéd és a szociális ellátás reggeli, ebéd étkeztetésre vonatkozóan nem csatolt sem étlapot, sem nyersanyag kiszabást, sem pedig energia és tápanyagszámítást az ajánlatába. Helyette egy nyilatkozatban kijelentette, hogy a szociális étkeztetésre vonatkozó reggeli és ebéd mintaétrend és a hozzá tartozó számítások teljes mértékben megfelelnek a középiskolai mintaétrendjének. A Döntıbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérı által kötelezıen betartani rendelt OTH ajánlás szerint kisétkezés a tízórai, uzsonna, fıétkezés a reggeli, ebéd, vacsora. Ebbıl következıen a reggeli és tízórai nem azonos étkezéseket jelentenek, nem feleltethetı meg egymásnak, mivel az azok által biztosított energiafedezet eltér egymástól. A Döntıbizottság arra a következtetésre jutott, hogy a nyertes ajánlattevı ajánlatában nem szerepel olyan mintaétlap, amely eleget tesz az ajánlatkérı követelményeinek. Az ajánlatkérı szociális ellátás keretében reggeli és ebéd étkezésekre kért mintaétlapot. A nyertes ajánlatban benyújtott középiskolai mintaétlap tízórai-ebéd-uzsonna étkezésekre vonatkozik, a szociális ellátásra vonatkozóan a nyertes ajánlattevı úgy nyilatkozott, hogy a reggeli-ebéd mintaétlap mindenben megegyezik a középiskolai mintaétlappal. Mivel a reggeli és tízórai étkezések nem azonosak egymással, a nyertes ajánlattevı nem adott olyan szakmai ajánlatot a szociális ellátás keretében történı étkezésre, amely az ajánlatkérı által elvárt reggeli és ebéd étkezésekre vonatkozik. A dokumentációban kiadott ajánlati lap szerint az ajánlatkérı felnıtt ebédre is kért ajánlatot. Megállapítható, hogy sem mintaétrend, sem nyersanyagkiszabat és tápanyagszámítás nem került csatolásra felnıtt ebédre vonatkozóan a nyertes ajánlatába. Az ajánlatkérı rögzítette az eljárást megindító dokumentumok között azt is, hogy mindazokat a szakmai ajánlatokat, amelyek nem tesznek eleget a felhívás V.4) 21.pontjában megadott követelményeknek, érvénytelenné nyilvánítja.

20 20 A Döntıbizottság mindezek alapján megállapította, hogy az ajánlatkérı megsértette a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a Kbt. 63. (1) és (3) bekezdését. 4. A kérelmezı kifogásolta azt is a jogorvoslati kérelmében, hogy a nyertes ajánlattevı ajánlatában nem tüntette fel a felhívásban elıírtak szerint a hozzáadott só mennyiségét, helyette nyilatkozatban rögzítette, hogy a hozzáadott só mennyisége naponta és személyenként nem haladja meg az alábbi mennyiségeket bölcsıde 1,5 g, óvoda 3 g, általános iskola, középiskola, szociális ellátás 6,6 g. A tényállásban rögzítettek szerint az ajánlatkérı a felhívás V.4) 21. pontjában, valamint a dokumentáció 16. oldalán elıírta, hogy tápanyagszámítást kötelesek az ajánlattevık csatolni az ajánlat részeként. Az ajánlatkérı az ajánlat elkészítése során kötelezıen betartani rendelte a felhívás és dokumentáció elıírásainak megjelölt pontjait, annak elmaradása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A Döntıbizottság álláspontja szerint a nyertes ajánlattevı ajánlatába csatolt nyilatkozat nem tesz eleget az ajánlatkérı kötelezı elıírásainak, nem közli részletes számítás eredményeként, hogy mennyi só kerül felhasználásra naponta az egyes korcsoportok számára megadott mintaétlap elkészítése során. A Döntıbizottság megállapította, hogy a nyertes ajánlattevı ajánlata nem tesz eleget az ajánlatkérıi elıírásoknak, nem adta meg a hozzáadott só mennyiségét. Az ajánlatkérı a szakmai ajánlat részeként kérte a tápanyagszámítást becsatolását, a hozzáadott sótartalom ismertetését, amelynek nem megfelelı szakmai ajánlat érvénytelen. A Döntıbizottság a fentiekre tekintettel megállapította, hogy az ajánlatkérı megsértette a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a Kbt. 63. (1) és (3) bekezdését, mivel nem állapította meg a nyertes ajánlattevı ajánlatának érvénytelenségét. 5. Az ételsorok összeállítása a nyertes ajánlatban a kérelmezı szerint szintén nem felel meg az ajánlatkérı által rögzített követelményeknek. A fent rögzítettek szerint a nyertes ajánlattevı ajánlatába csatolt óvodai étlap 10 nap alatt 3 alkalommal szerepeltet szárazhüvelyest (bab, lencse, sárgaborsó). Az ajánlatkérı által betartani rendelt OTH ajánlás 6. mellékletének 17. oldalán rögzítettek alapján szárazhüvelyest egész évben összesen háromszor lehet adni

21 21 óvodás korúaknak. Az ajánlatkérı fontos elıírásként rögzítette azt is, hogy a mintaétlap, mintaétrend ténylegesen megvalósítható legyen. A Döntıbizottság az OTH ajánlás szabályozása és az ajánlatkérı felhívásának V.4) 21. pontjában a szakmai ajánlat tekintetében rögzített elıírásai alapján megállapította, hogy a nyertes ajánlattevı által az ajánlatába csatolt mintaétlap ténylegesen nem valósítható meg a szolgáltatás során. Az év további idıszakában szárazhüvelyes felhasználásával készülı étel az óvodás korcsoportba tartozó gyerekeknek nem adható, így a megadott mintaétlap nem tekinthetı a szolgáltatást ténylegesen reprezentáló étrendnek. Az ajánlatkérı kiemelt elvárása volt a mintaétlapok vonatkozásában, hogy azok ténylegesen megvalósíthatóak legyenek. Az ajánlatkérı az ajánlati felhívás V.4) 21. pontjában rögzített követelmények nem teljesüléséhez az ajánlat érvénytelenségének következményét rendelte, amelyre tekintettel a Döntıbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérı a Kbt. Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjára tekintettel megsértette a Kbt. 63. (1) és (3) bekezdését azzal, hogy nem állapította meg a nyertes ajánlattevı ajánlatának érvénytelenségét. A Döntıbizottság a fentiek alapján a Kbt (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a - fenti indokokra tekintettel - Kbt (2) bekezdés d) pontja alapján megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem alapos, az ajánlatkérı megsértette a Kbt. rendelkezı részben megjelölt rendelkezését és alkalmazta a (3) bekezdésben felsorolt jogkövetkezményeket. A Kbt (3) bekezdés b) pontja szerint amennyiben a Közbeszerzési Döntıbizottság határozatában jogsértést állapít meg b) megsemmisítheti az ajánlatkérınek a közbeszerzési eljárás folyamán hozott vagy azt lezáró döntését, ha e döntés alapján a szerzıdést még nem kötötték meg. Az idézett jogszabályi rendelkezések alapján a Döntıbizottság megsemmisítette az ajánlatkérı eljárást lezáró döntését. A Kbt (3) bekezdés e) pontja szerint amennyiben a Közbeszerzési Döntıbizottság határozatában jogsértést állapít meg bírságot szabhat ki a jogsértı szervezettel (személlyel), valamint a jogsértésért felelıs személlyel vagy a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelıs személlyel és szervezettel szemben. A Kbt (5) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntıbizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása vagy a gazdasági szereplınek a

22 22 közbeszerzési eljárásban történı részvételtıl eltiltása, valamint a bírság összegének, illetve az eltiltás idıtartamának megállapításában az eset összes körülményét - így különösen a jogsérelem súlyát, a közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását, az e törvénybe ütközı magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértınek az eljárást segítı együttmőködı magatartását - veszi figyelembe. A bírság összegének és az eltiltás idıtartamának megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. Az eltiltásra vonatkozó döntés kérdésében a külön jogszabályban foglaltakat is figyelembe kell venni. A Közbeszerzési Döntıbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntıbizottság eljárásáért fizetendı igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés szerint, ha a Közbeszerzési Döntıbizottság a Kbt (3) bekezdés e) pontja alapján bírságot szab ki, a bírság összege - a Kbt (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a közbeszerzési eljárás becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének legfeljebb tíz százaléka. A Döntıbizottság jelen esetben további jogkövetkezményként a bírság kiszabását indokoltnak tartotta, mivel a megvalósított jogsérelem súlyos. A Döntıbizottság a bírság összegének meghatározása során a közbeszerzés Ft-os értékén túl figyelembe vette, hogy a megállapított jogsértés közvetlen hatással volt a közbeszerzési eljárás eredményére is. Az ajánlatkérı javára értékelte a Döntıbizottság, hogy szociális közfeladat ellátásához szükséges a tárgyi beszerzés megvalósítása. A Döntıbizottság mindezen tényezıket együttesen mérlegelve a bírság összegét Ft-ban állapította meg. A Kbt (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntıbizottság eljárására e törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján alkotott kormányrendelet eltérı rendelkezése hiányában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A Döntıbizottság a Kbt (1) bekezdése alapján alkalmazandó a Közbeszerzési Döntıbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntıbizottság eljárásáért fizetendı igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. alapján rendelkezett az eljárási költségek viselésérıl.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Ajánlatkérı: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata Postai cím: Erzsébet u. 11.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.156/ 10/2007. Tárgy: A Danubius Zrt. Pécsi Szállodák jogorvoslati

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TİB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.93/4 /2007. Tárgy:

Részletesebben

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket ezt meghaladóan a felek maguk viselik.

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket ezt meghaladóan a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.73/10/2017. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZE RZÉSI DÖ NTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.989/15/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1126 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Postafiók 166. Tel: 882-8594, Fax: 882-8593 E-mail cím: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.4/6/2013. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. "Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Medgyesegyháza Város Önkormányzatának tulajdonát képező konyha üzemeltetésével" - ajánlattételi felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Közétkeztetési

Részletesebben

J E L E N L É T I Í V

J E L E N L É T I Í V J E L E N L É T I Í V a Pilis Város Önkormányzata által kezdeményezett, PILISI GERJE-FORRÁSVIDÉK TÁJRENDEZÉS REKONSTRUKCIÓ MŐSZAKI ELLENİRZÉSE (KÉ-12153/2009) tárgyú, egyszerő közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Részletesebben

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály Szám:3/50121-27/2010. Ügyintézı: Hardy László Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-550; Fax.: 83/505-568 vuz@keszthely.hu OTTO HUNGARIA

Részletesebben

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.1006/14/2011. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.915/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek az Esze Tamás általános iskola

Részletesebben

V É G Z É S - t. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, és bírósági felülvizsgálata sem kérhetı. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, és bírósági felülvizsgálata sem kérhetı. I N D O K O L Á S Ikt. sz.: D.118/9/2013. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

M&M COMPUTER. Előzetes vitarendezés

M&M COMPUTER. Előzetes vitarendezés Előzetes vitarendezés M&M COMPUTER Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft. 7623 Pécs, Mártírok u. 42. Telefon: 72-516-516 Fax:72-516-529 e-mail : info@mmcomputer.hu http://www.mmcomputer.hu Az ajánlatkérő:

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

... / 2010. É r t é k e l é s

... / 2010. É r t é k e l é s ... / 2010 É r t é k e l é s Sárospatak, Kistérségi Járóbeteg Központ kivitelezése elnevezéső meghívásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában a beérkezett ajánlatokról Az ajánlatkérı Sárospatak

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Elektronikus tájékoztatók - tartalompublikációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Megbízási keretszerződés feladatírói és nemzetközi

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2012. (05.30.) Öh. számú

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére)

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) Közbeszerzés tárgya: Szentendre Város Önkormányzata Vállalkozási szerződés Szentendre Duna-korzó árvízvédelmi gát programmal

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. Postai cím: Alföldi utca 7. Város: Budapest Postai irányítószám:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás Beszerzı szerv: Wunderland Óvoda a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája Székhely: 7100 Szekszárd, Wesselényi u 19. Beszerzés tárgya, kötelezı feltételei: Wunderland

Részletesebben

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. 30700/41150- /2015. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. Rész

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Az érettségi vizsgához kapcsolódó feladatírás

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Informatikai eszközök

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

V É G Z É S t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1126 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Postafiók 166. Tel: 882-8594, Fax: 882-8593 E-mail cím: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.669/ 3/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 1081 Budapest, Alföldi u. 7. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Keretszerződés tréneri kiegészítő képzés,

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Teljeskörű Üzemeltetési Szerződés HP, Canon, Lexmark, valamint OKI gyártmányú nyomtatókra 4 részteljesítésben, tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról mobiltelefonok beszerzése tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított közbeszerzés eljárásban 1) Az Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Nemzeti

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı:

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 103 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: RELABOR Foglalkozási

Részletesebben

Ikt.sz.:D.752/4 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t.

Ikt.sz.:D.752/4 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 Ikt.sz.:D.752/4 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: I. részajánlattételi

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 825/

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület január 12-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület január 12-i rendkívüli ülésére Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám:.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D.44 / 13 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: neve: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet címe: 1096 Budapest, Haller u. 29. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szıtt

Részletesebben

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen)

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen) A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 343 01 Közbeszerzési referens Értékelési skála: 91 100 pont 5 (jeles) 81 90 pont

Részletesebben

Bria-Inter Kft. Cím: 1188 Budapest, Nagykőrösi út rész

Bria-Inter Kft. Cím: 1188 Budapest, Nagykőrösi út rész 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komtávhő Zrt. 2800 Tatabánya, Győri út 23. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 5.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Irodaszer beszerzés I. 2014 A közbeszerzés tárgyának

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Vakok Állami Intézete, 1146 Budapest, Hermina út 21.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Vakok Állami Intézete, 1146 Budapest, Hermina út 21. 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklet szerint az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Vakok Állami Intézete, 1146 Budapest, Hermina út 21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna, Hősök tere 1.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/

1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Az ügy iktatószáma: D.256/4/2017. A tanács

Részletesebben

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza..

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. Kapcsolattartó

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Workflow rendszer beszerzése Elektronikus

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Papíráru beszerzése/2012.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Papíráru beszerzése/2012. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Papíráru beszerzése/2012. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő zrt., H-1134 Budapest, Váci út

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya:

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya:

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út )

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út ) KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKA ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYHELYETTES Cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 4749., Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314 (városi: 4327301, fax: 4327401 (BM vezetői: 26030, BM: 26500,

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/1197 /2015. 1. számú példány Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

Ö S S Z E G E Z É S. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez. I. szakasz: Ajánlatkérő

Ö S S Z E G E Z É S. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez. I. szakasz: Ajánlatkérő 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez I. szakasz: Ajánlatkérő Ö S S Z E G E Z É S AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Országgyűlés

Részletesebben

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

ILS Kft. 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a. súlyszám

ILS Kft. 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a. súlyszám 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Állami Számvevıszék 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 1 KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: kérő I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Oktatási Hivatal Postai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság február 16-i ülésére

a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság február 16-i ülésére Ikt.sz.: 02-2-312-3-2011 Tárgy: Porta és ırzés-védelmi szolgáltatás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményeiben tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása Melléklet: 1 db. Elıterjesztı: Csizi Péter

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K. 32.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 181/2018 (VII.19.) határozata

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.; 1067 Budapest, Eötvös utca 21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 583/ /2010.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.490/11/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Közétkeztetési körkép 2016.

Közétkeztetési körkép 2016. Közétkeztetési körkép 2016. Kosztovics Ottóné élelmezés-egészségügyi szakügyintéző Nógrád Megyei Államigazgatási Kollégium 2017. május 23. Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közétkeztetési

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 96 Ország: Magyarország 2. A közbeszerzés

Részletesebben