4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --"

Átírás

1 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca ) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adótanácsadói feladatok ellátása a HungaroControl Zrt. részére 2 évre összesen ,- Forint keretösszeg erejéig, az alábbiakban és a dokumentációban részletezettek szerint: általános, igény szerinti adószakértői tanácsadás valamennyi adó- és járuléknemben, nemzetközi tranzakciók adó szempontú véleményezése, az elérhető adókedvezményekkel kapcsolatos tanácsadás, az igénybevétel lehetőségének vizsgálata, a különböző hazai és nemzetközi tranzakciókhoz tartozó szerződések, dokumentációk adó szempontú véleményezése; az adóhatóság által lefolytatott különféle vizsgálatok nyomán készült jegyzőkönyvek véleményezése, fellebbezése, nemzetközi vállalati struktúrák kialakításával kapcsolatos tanácsadás; tanácsadás beruházásokhoz kapcsolódó európai uniós és állami támogatások terén; komplex tanácsadói szolgáltatások speciális tranzakciókkal (pl. átalakulások, cégfelvásárlások stb.) kapcsolatosan; általános, igény szerinti adószakértői tanácsadás fedezeti biztosításba, nyugdíj szolgáltatóba történő befizetéssel kapcsolatban; munkaügyi és társadalombiztosítási ügyekben tanácsadás egyéb adótanácsadói feladatok Ajánlatkérő igényei szerint. Az ajánlatkérő a nemzetközi vonatkozású tanácsadáson elsősorban a FABCE országokkal kapcsolatos adótanácsadást érti. FABCE országok: Ausztria, Bosznia Hercegovina, Horvátország, Csehország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia HungaroControl Zrt-vel kapcsolatos adatok: foglalkoztatottak összlétszáma 687 fő 2010-es üzleti év beszámolója alapján a nettó árbevétel: ,- Ft 3. A választott eljárás fajtája: Kbt. harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárás 4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:-- 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: 3481/2012, 2012/02/29 7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen

2 b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:--- c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): Kettő (2 db) 9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): Ajánlattevő neve: Tanácsadó Kft. Ajánlattevő székhelye: 1124 Budapest, Jagelló út Nettó óradíj (Ft/óra) ,- Ft/óra 2. A munkaidőn belül (hétköznapokon 8-17 óráig) történő feladatkiadást követő, legkorábbi telefonos vagy es konzultációs időpont (egész órában kifejezve) (A du. 17 órakor kiadott feladat esetén a vállalt 1 óra a következő munkanapon reggel 9 órakor történő konzultációs rendelkezésre állást jelent.) 3. Képviselet/partner megléte minél több FAB-CE országban (Ausztria, Bosznia Hercegovina, Horvátország, Csehország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia) (db) 1 óra 7 db Fenti ajánlattevő megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban foglalt alkalmassági és érvényességi feltételeknek. b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): Az ajánlati felhívás illetve az ajánlati dokumentáció szerinti kötelező dokumentumok listája Súlyszám Ajánlattevő (közös Ajánlattevők) neve: 1. Nettó óradíj (Ft/óra) Ft 10,00 600,00 60

3 2. A munkaidőn belül (hétköznapokon 8-17 óráig) történő feladatkiadást követő, legkorábbi telefonos vagy e- mailes konzultációs időpont (egész órában kifejezve) (A du. 17 órakor kiadott feladat esetén a vállalt 1 óra a következő munkanapon reggel 9 órakor történő konzultációs rendelkezésre állást jelent.) 1 10,00 200, Képviselet/partner megléte minél több FAB-CE országban (Ausztria, Bosznia Hercegovina, Horvátország, Csehország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia) (db) 7 10,00 200,00 20 Összesen 1 000,00 Sorrend 1 c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1 10 pont; ahol 1 pont a legrosszabb 10 pont a legjobb érték d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: Az egyes bírálati részszempontok értékelése a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (K.É.) módosított ajánlása szerint az 1.és 2. bírálati szempontok esetében fordított arányosítással a 3. bírálati szempont esetében abszolút értékeléssel történik a dokumentációban részletezettek szerint. 10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: Érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe: Ernst & Young (1132 Budapest, Váci út 20.) Az érvénytelenség indoka: Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. (1) bekezdés d) - e) pontja alapján, miszerint egyéb módon nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, továbbá nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek az alábbi indokok alapján: nem csatolta be a 2 fő adótanácsadó szakember (M2)b) adótanácsadói igazolványát (engedélyét) (vö.: hiánypótlás keretében az adótanácsadói szakképesítésről csatolt igazolást, nem pedig a kért adótanácsadói igazolványt csatolta.) így nem rendelkezik az M2)b pont szerinti 2 fő adótanácsadóval. nem csatolta nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P1) pontja szerint az előző három év ( év) közbeszerzés tárgyából származó (adótanácsadói feladatok ellátása) - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről (vö.: az ajánlatában a évről nyilatkozott, illetve a hiánypótlásában sem csatolt egyéb a felhívás előírásainak megfelelő nyilatkozatot). nem csatolta az eljárást megindító felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M3) pontja alapján az ISO 9001 jelű vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti

4 minőségbiztosítási rendszertanúsítvány, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseket igazoló dokumentumok vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdése szerinti egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekről szóló bizonyítékok egyszerű másolati példányát (vö.: A hiánypótlás keretében becsatolt intézkedéseket igazoló dokumentum kizárólag angol nyelven került benyújtásra, fordítás nem került csatolásra. Az ajánlati dokumentáció rendelkezései alapján: A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. ) Az ajánlatkérő a fent rögzített hiányosságok pótlására felszólította az ajánlattevőt, de ő a hiánypótlási határidőn belül nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak. Tekintettel a Kbt. 67. (5) bekezdésére, az egyszer már megjelölt hiányok, a későbbi hiánypótlások során sem pótolhatóak, ezért az ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 67. (9) bekezdésére kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során, ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően teljesítették. 11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Nyertes ajánlattevő neve: (1124 Budapest, Jagelló út 14.) Ellenszolgáltatás összege: nettó ,- Ft/óra Kiválasztásának indoka: Ajánlata érvényes, maradéktalanul megfelel az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeknek, valamint a Kbt. vonatkozó előírásainak, és ajánlattevő adta a legkedvezőbb ajánlatot, az ajánlat elbírálása során a megállapított pont- és súlyszám alapján a legtöbb értékelési pontszámot kapta. b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: adótanácsadás, adószakértés 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

5 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: Könyvvizsgáló Kft. (P2) pont) BaritonCom Kft. (M1); M2) pont) Withholding Tax Bt. (M1) pont) Tax and Advisory Services LLP (M1) pont) Dr. Sándor Lilian Ügyvédi Iroda (M2) pont) Safe Point Kft. (M2) pont) 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt (6) bekezdés] kezdőnapja: május 10. napja b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt (6) bekezdés] utolsó napja: május 18. napja 16. Az összegezés elkészítésének időpontja: május 09. napja 17. Az összegezés megküldésének időpontja: május 09. napja 18.* Az összegezés módosításának indoka: * Az összegezés módosításának időpontja: *A módosított összegezés megküldésének időpontja: * Az összegezés javításának indoka: * Az összegezés javításának időpontja: * A javított összegezés megküldésének időpontja: * Egyéb információk: --- A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.