Informatika helyi tanterv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Informatika helyi tanterv"

Átírás

1 Informatika helyi tanterv 1

2 Tantárgy tanításának céljai és feladatai Az Informatika tantárgy tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat az egyre jelentősebbé váló információs környezethez való aktív alkalmazkodásra, a megnövekedett jelentőségű, és mennyiségű, a legkülönfélébb formájú információval való tudatos és hatékony együttélésre. Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módját a több éven keresztül tanult informatika tantárgy és az iskolai élet egészét átható informatikai nevelés biztosíthatja. A számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges foglalkozásra. A számítógéppel végzett feladatok egy részének megoldása megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást. Az informatika tantárgy fontos szerepet vállalhat az alkotó munkára nevelésben, hiszen akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot, rajzot vagy táblázatot készítünk, a végeredmény minden egy új termék lesz. A hétköznapi életben is alapvető fontosságú algoritmikus gondolkodás fejlesztésére ugyancsak jó lehetőség nyílik e tantárgyban. A könyvtárhasználati oktatásának fel kell készítenie a tanulókat az információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és a folyamat értékelésére. Az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek gyakoroltatásával tudatos és biztos használói magatartás kialakítása a cél. A könyvtár forrásközpont -ként történő felhasználásával meg kell alapoznia az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességéneket, tanulási technikákat. A tantárgy célja felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt, megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek lehetővé teszik a tanulók helyes informatikai szemléletének kialakítását, tudásuknak, készségeiknek és képességeiknek fejlesztését, alkalmazását más tantárgyakban, későbbi tanulmányaikban, a mindennapi életben és a munkában. Cél olyan attitűd kialakítása, hogy az egyén érezze, képes bekapcsolódni az egész világra kiterjedő információs társadalomba. A számítástechnika tanításának fő céljai korszerű alkalmazói készség kialakítása: a tanulók képesek legyenek arra, hogy a számítógépeket és az informatikai eszközöket célszerűen használják; az algoritmikus gondolkodás fejlesztése: a tanulók önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának fejlesztése; a logikus gondolkodás lényeges a problémamegoldásban, és az algoritmusok elkészítésében, kódolásában; önálló munkára nevelés és tehetséggondozás: a számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, a lemaradókkal és a tehetségekkel való különleges foglalkozásra.; együttműködésre nevelés, csoportmunka: a nagyobb számítógépes feladatok megoldása megköveteli a csoportmunkát, a feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást, tervszerű, összehangolt munkát; alkotó munkára nevelés: akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot vagy adatbázist készítünk, a végeredmény egy új termék, egy új mű lesz; az informatika társadalomban játszott szerepének felismertetése: az informatika rohamos fejlődése az egész társadalmat gyökeresen átalakítja, s ebben az állandóan változó világban csak az érezheti otthon magát, aki érti a változásokat s azok mozgatóit; 2

3 az informatikai ismeretek rendszeres alkalmazása: az iskolai élet eseményeihez vagy a tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldására a tanulók használjanak informatikai eszközöket (dolgozat, esszé, előadás, bemutatás, tantárgyi feladatmegoldás, bibliográfiakészítés, szervezés, tanulás); az esztétikai készség fejlesztése: igény és készség a számítógépes produktum esztétikus formájának kialakítására; az informatika etikai és jogi szabályainak megismertetése: tudatosítani kell a tanulókban az információszerzés, -feldolgozás és -felhasználás etikai és jogi szabályait. A könyvtárhasználat tanításának fő céljai felkészítés az információs társadalom kihívásainak fogadására: az információszerzés bővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és a folyamat értékelésére; a könyvtárra alapozott önművelés képességének kialakítása: fejlesztése a könyvtári információs rendszer lehetőségeinek felhasználásával; a forrásokat komplex és alkotó módon alkalmazó tanulási technikák és módszerek kifejlesztése; az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek elsajátíttatásával tudatos, biztos használói magatartás kialakítása; a könyvtárhasználati tudás eszközjellegű beépítése a tanulók tantárgyi képzéséhez, iskolai fejlődéséhez és a mindennapi problémák megoldásához szükséges információszerzésbe és feldolgozásba; a forrásfelhasználás etikai szabályainak elsajátíttatása és a normakövetés követelményének elfogadtatása; a különböző társadalmi szerepekbe beilleszkedni, azokat szükség szerint változtatni, és bennük hasznosan tevékenykedni tudó személyek nevelése. Fejlesztési követelmények A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére. A berendezésekkel fegyelmezetten, a használati utasításokat pontosan követve dolgozzon. Legyen tisztában a számítógépes környezet alapvető ergonómiai kérdéseivel, az egészségvédelem lehetőségeivel számítógépes munkakörnyezetben. Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten kezelni tudja a számítógépet és perifériáit. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók használatában. Különféle formákban tudjon információt megjeleníteni; legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni, a megszerzett információit kiértékelni és felhasználni. Sajátítsa el az önálló tájékozódás, ismeretszerzés alapjait. Szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az Internet használatában; a folyóiratok, lexikonok kézikönyvek, szakkönyvek, a különböző multimédia és hipermédia oktatási anyagok alkalmazásában. Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. Tudja önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon magáról, környezetéről adatokat közölni hálózati úton és formában, tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati szolgáltatások alkalmazásával. 3

4 Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való megjelenítésére. Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek, eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt. Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteit. Adott feladat megoldásához legyen képes algoritmusokat tervezni és megvalósítani. Ismerje meg alkalmazásokon keresztül a szabályozó eszközök hatását. Legyen tudomása az intelligens (hardver és szoftver) eszközökről és növekvő jelentőségükről. Tudjon keresni nyilvántartásokban kézzel, adatbázisokban egyszerű keresővel. Legyen képes értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat. Ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket. Ismerje meg az informatika társadalmi jelentőségét, szerepét, a programok használatának jogi és etikai alapjait. Értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ informatikai kultúrájának fejlődésében. Legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító, személyiségromboló hatásának (pl. a számítógép-függőség, videojáték-függőség problémái). Tájékozódjon a különféle munkaterületeken, milyen szerepe van az informatikai eszközöknek. Ismerje meg és igényelje a könyvtárak szolgáltatásait. Rendszeres, sokoldalú könyvtári tevékenységével alakuljon ki biztos használói magatartása. Legyen tisztában a különböző dokumentumtípusok (hagyományos és legújabb technológiákon alapuló ismerethordozók), tömegkommunikációs és hálózaton elérhető források sajátos közlésmódjával, információs és esztétikai értékével. Tanulmányaihoz és érdeklődése szerint tudja szelektálni, és alkotó módon felhasználni a különböző információs forrásokat. Az iskolai és a mindennapi problémahelyzeteknek megfelelően tudja kiválasztani a megoldást jelentő könyvtári tájékoztató segédleteket (kézikönyvtár, könyvtári katalógusok, hagyományos, elektronikus és hálózaton elérhető, bibliográfiai, illetve egyéb adatbázisok), és legyen képes információhordozókat, információkat keresni belőlük. Legyen képes feladatához a probléma és az ismeretkör jellegének megfelelő könyvtártípust, tájékoztató eszközt, dokumentumtípust kiválasztani. Tudja alkalmazni a szelektív anyaggyűjtés teljes műveletsorát, és eredményéről tudjon forrásjegyzéket készíteni. Tudjon feladata megoldásáról beszámolni a különböző forrásokból szerzett információk elemezése és rendszerezése alapján önállóan megválasztott közlésformában. Munkája közben tegyen eleget a forrásfelhasználással kapcsolatos etikai követelményeknek. Értse meg a különböző könyvtártípusok szerepét az önművelésben, a felsőfokú tanulmányokban, a szakmai ismeretszerzésben, a közhasznú tájékozódásban, és igénybe tudja venni szolgáltatásaikat. 4

5 Ismerje a korszerű technológiákon alapuló könyvtári ismerethordozókból, adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés lehetőségét, módját. Legyen felkészült arra, hogy a könyvtári rendszerben és a számítógépes világhálózaton hozzáférhető információs forrásokat szükségleteinek és érdekeinek megfelelően tudja használni. Taneszközök, tankönyvek kiválasztásának elvei Szaktanterem, benne annyi számítógép, hogy lehetőleg egy gépre maximum egy diák jusson. A számítógépparknak alkalmasnak kell lennie grafikus felületű, magyar nyelvű operációs rendszer futtatására. A hangkártya, a CD-meghajtó a gépekben, egy szkenner illetve egy színes nyomtató a későbbi minőségi munka előfeltétele. A szaktanteremben induláskor nem feltétlenül szükséges, de a későbbiek folyamán elengedhetetlen a számítógépes hálózat, hálózati operációs rendszerrel, hálózati nyomtatóval. Ajánlott az iskolai hálózat külső világhálós kapcsolata. Az alkalmazások közül a kellékeken túl ajánlott egy magyar nyelvű irodai programcsomag. Az algoritmusok oktatásához ajánlott programfejlesztői környezet. A lehetőleg magyar nyelvű Logo. Egyéb alkalmazások és segédprogramok között vírusirtók, tömörítők, levelezési és hálózati böngésző programok. Külön problémakört alkotnak a játékprogramok. Használaton kívüli számítógép alkatrészek, számoló eszközök, kövek, számolótáblák, szorobán, zsebszámológépek; faliképek. Szaktantermi szabadpolcos könyvtárban, számítógép részeit bemutató képeskönyv, felhasználói kézikönyvek, feladatgyűjtemény számítástechnikából, angol-magyar számítástechnikai szakszótár. 5

6 5. évfolyam Tartalmak Témakör Fejezetek Részletes ismeretek Informatika alapjai Informatikai alapfogalmak Számítógép és környezete Az információ. Információátvitel (telefon). A jelek világa. Titkosírások. A számítógép és perifériái (billentyűzet, egér, monitor, lemezmeghajtó). Program indítása. Operációs rendszer Grafikus operációs rendszer Programok használata Háttértárak, állományok kezelése Felhasználói felület jeleinek értelmezése. Menüpontok használata, parancskiválasztás. Programok futtatása. Háttértár váltása, könyvtár kiválasztása, eligazodás, mozgás a háttértáron. Algoritmusok és adatok Algoritmusok leírása Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése. Algoritmusok végrehajtása számítógépen. A rajzoló program alapszintű szolgáltatásai. Rajzolás számítógéppel A rajzeszközök és a színek. Rajzok, ábrák készítése. A szöveg megfelelő begépelése, javítása, módosítása. Nagybetűk, ékezetes magánhangzók, írásjelek beírása. Felhasználói programok Szövegkészítés számítógéppel Karakterek formázása: a betűtípus, a betűméret beállítása, dőlt, aláhúzott, félkövér betűstílus. Mentés és nyomtatás segítséggel. A multimédia alapelemei: szöveg, hang és kép. Multimédia alapelemei Hanganyagok lejátszása. Hangfelvétel elkészítése és visszajátszása. Dokumentumtípusok, nyomtatott s nem nyomtatott ismerethordozók. Könyvtárhasználat Dokumentumtípusok Raktári rend Nyomtatott dokumentumok: könyv, időszaki kiadványok (évkönyv, sorozat), sajtótermékek. Nem nyomtatott dokumentumtípusok. Raktári rend: szépirodalom, betűrend. Ismeretközlő irodalom: szakrend. 6

7 Követelmények, minimum követelmények Témakör Fejezetek Követelmények Legyen képes egyszerűen kódolt üzenet olvasására, továbbítására. Informatika alapjai Informatikai alapfogalmak Tudjon használni egy titkosírást, az abban levő üzenet információtartalmát képes legyen megérteni. Legyen tisztában a kódolás menetével, az információk ilyen kezelésével. Ismerjen meg különböző információfajtákat. Tudjon számítógépet önállóan üzembe helyezni. Számítógép és környezete Ismerje a főbb egységeket és funkcióikat. Ismerje a háttértárolók szerepét, azok néhány fajtáját. Tudja megkeresni az általa használt programok futtatható állományinak ikonjait. Operációs rendszer Grafikus operációs rendszer Programok használata Háttértárak, állományok kezelése Tudja több módon is elindítani az általa használt programokat. Tudjon önállóan megfelelő menüelemeket, parancsokat használni. Tudja segítséggel használni a grafikus felület ablakait, ablakrendszerét, tudja módosítani azokat. Tudjon önállóan használni játék és oktatóprogramokat. Tudjon lemezmeghajtót kiválasztani. Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a számára szükséget fájlt megtalálni. Tudja különféle formákban megfogalmazni a hétköznapi életben és az iskolában előforduló események, tevékenységek algoritmizálható részleteit. Algoritmusok és adatok Algoritmusok leírása Tudjon Logo nyelven egyparaméteres eljárásokat létrehozni. Tudja a létrehozott eljárásokat építőelemként felhasználni. Alkalmazza a paraméterek módosításával megvalósítható vizsgálatokat. Tudjon önállóan használni egyszerű rajzkészítő programot. Tudatosan használja a rajzolóprogramot rajzos - szöveges munkáinak megalkotására, módosítására. Felhasználói programok Rajzolás számítógéppel Tudja a dokumentum egy részét kijelölni. Tudja mozgatni a dokumentum kijelölt részletét. Tudja segítséggel elmenteni elkészült munkáit az általa kiválasztott helyre, azokat tudja visszatölteni onnan. Tudja segítséggel kinyomtatni kész munkáját. 7

8 Tudjon önállóan begépelni szöveget. Tudja több módon kijavítani, módosítani a szöveget. Szövegkészítés számítógéppel Tudja a dokumentum egy részét kijelölni. Tudja segítséggel végrehajtani karakterek, szavak formázását. Tudja segítséggel elmenteni elkészült munkáit az általa kiválasztott helyre, azokat tudja visszatölteni onnan. Tudja segítséggel kinyomtatni kész munkáját. Multimédia alapelemei Tudjon kezelni megfelelő program segítségével hangos, képes dokumentumot. Tudjon megfelelő program segítségével rövid animációt elkészíteni. Könyvtárhasználat Dokumentumtípusok Ismerjen fel nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumokat. Ismerje a nyomtatott dokumentumok, periodikák típusait. Tudjon információt szerezni nem nyomtatott dokumentumokból. Raktári rend Ismerje az iskolai könyvtár szépirodalmi és szakirodalmi részeit, legyen tisztában az itt használt kétféle raktári renddel. Tudjon számára szükséges irodalmat megkeresni a könyvtári részekben. A továbbhaladás feltételei - Legyen képes egyszerűen kódolt üzenet olvasására, továbbítására. - Tudjon számítógépet önállóan üzembe helyezni. - Tudja több módon is elindítani az általa használt programokat. - Tudjon önállóan használni játék és oktatóprogramokat. - Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a számára szükséges fájlt megtalálni. - Tudjon Logo nyelven egyparaméteres eljárásokat létrehozni. - Alkalmazza a paraméterek módosításával megvalósítható vizsgálatokat. - Tudatosan használja a rajzolóprogramot rajzos - szöveges munkáinak megalkotására, módosítására. - Tudja segítséggel elmenteni elkészült munkáit az általa kiválasztott helyre, azokat tudja visszatölteni onnan. - Ismerje a nyomtatott dokumentumok, periodikák típusait. - Tudjon kezelni megfelelő program segítségével hangos, képes dokumentumot. 8

9 6. évfolyam Tartalmak Témakör Fejezetek Részletes ismeretek Informatika alapjai Informatikai alapfogalmak Számítógép és környezete Az információ. Információátvitel (telefon). A jelek világa. Titkosírások. A számítógép és perifériái (billentyűzet, egér, monitor, lemezmeghajtó). Program indítása. Operációs rendszer Grafikus operációs rendszer Programok használata Háttértárak, állományok kezelése Felhasználói felület jeleinek értelmezése. Menüpontok használata, parancskiválasztás. Programok futtatása. Háttértár váltása, könyvtár kiválasztása, eligazodás, mozgás a háttértáron. Állomány keresése, másolása. Algoritmusok és adatok Algoritmusok leírása Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése. Algoritmusok végrehajtása számítógépen. A rajzoló program alapszintű szolgáltatásai. Rajzolás számítógéppel A rajzeszközök és a színek. Vágólap használata a rajzolóprogramban. Rajzok, ábrák készítése. A szöveg megfelelő begépelése, javítása, módosítása. Nagybetűk, ékezetes magánhangzók, írásjelek beírása. Felhasználói programok Szövegkészítés számítógéppel Karakterek formázása: a betűtípus, a betűméret beállítása, dőlt, aláhúzott, félkövér betűstílus. Egyszerű mindennapi dokumentumok elkészítése. Mentés és nyomtatás. A multimédia alapelemei: szöveg, hang és kép. Multimédia alapelemei Hanganyagok lejátszása. Hangfelvétel elkészítése és visszajátszása. A könyv formai jellemzői. Könyvtárhasználat Dokumentumtípusok A könyvek tartalmi csoportosítása: szépirodalom, ismeretközlő irodalom. Dokumentumtípusok nyomtatott s nem nyomtatott ismerethordozók. 9

10 Nyomtatott dokumentumok: könyv, időszaki kiadványok (évkönyv, sorozat), sajtótermékek. Nem nyomtatott dokumentumtípusok. Raktári rend Katalógus Segédkönyvek Raktári rend: szépirodalom, betűrend. Ismeretközlő irodalom: szakrend. A betűrendes leíró katalógus szerkezete és használata. A katalóguscédula. Szótár, lexikon, enciklopédia. Követelmények, minimum követelmények Témakör Fejezetek Követelmények Legyen tisztában a kódolás menetével, az információk ilyen kezelésével. Informatikai alapfogalmak Lássa meg a kapcsolatot az információ különböző megjelenési formái között. Ismerje, értse az információ, mint jelenség lényegét. Informatika alapjai Ismerje fel az információ jelentőségét a régi és a mai társadalmakban. Tudjon számítógépet önállóan üzembe helyezni. Számítógép és környezete Ismerje a főbb egységeket és funkcióikat. Ismerje a háttértárolók szerepét, azok fajtáit. Ismerje a mágneslemez kezelés szabályait. Tudja megkeresni az általa használt programok futtatható és egyéb állományinak ikonjait. Grafikus operációs rendszer Tudja több módon is elindítani az általa használt programokat. Tudjon menüelemeket, parancsokat használni. Operációs rendszer Programok használata Tudja használni a grafikus felület ablakait, ablakrendszerét, tudja módosítani azok tulajdonságait. Tudjon önállóan használni játék és oktatóprogramokat. Tudjon lemezmeghajtót kiválasztani. Háttértárak, állományok kezelése Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a számára szükséget fájlt megtalálni. Tudjon könyvtárat létrehozni, törölni. Tudjon fájlt, könyvtárat áthelyezni, másolni. Algoritmusok és adatok Algoritmusok leírása Ismerje fel és tudja különféle formákban megfogalmazni a hétköznapi életben és az iskolában előforduló események, 10

11 tevékenységek algoritmizálható részleteit. Tudjon Logo nyelven többparaméteres eljárásokat létrehozni. Tudjon létrehozni rekurziót tartalmazó többparaméteres eljárásokat. Tudjon egyszerűbb folyamatokat modellezni a paraméterek módosításával, lássa a paraméterek szerepét, hatását. Ismerje fel az adatok (paraméterek) visszajelzésének tényét. Tudjon önállóan egyszerű rajzkészítő programot. Tudatosan használja a rajzolóprogramot rajzos - szöveges munkáinak megalkotására, módosítására. Tudja a dokumentum egy részét kijelölni. Rajzolás számítógéppel Tudja mozgatni a dokumentum kijelölt részletét. Ismerje a vágólap szerepét, tudja azt használni szerkesztési műveletekre. Tudja elmenteni elkészült munkáit az általa készített és kiválasztott helyre, azokat tudja visszatölteni onnan. Tudja kinyomtatni kész munkáját. Felhasználói programok Tudjon önállóan begépelni szöveget. Tudja több módon kijavítani, módosítani a szöveget. Tudja a dokumentum egy részét kijelölni. Szövegkészítés számítógéppel Tudja végrehajtani karakterek, szavak formázását. Ismerje a vágólap szerepét, tudja azt használni szerkesztési műveletekre. Tudja elmenteni elkészült munkáit az általa készített és kiválasztott helyre, azokat tudja visszatölteni onnan. Tudja kinyomtatni kész munkáját. Multimédia alapelemei Tudjon kezelni megfelelő program segítségével hangos, képes dokumentumot. Tudjon hangfelvételt készíteni arra alkalmas program segítségével. Ismerje a nyomtatott dokumentumok, periodikák típusait. Könyvtárhasználat Dokumentumtípusok Raktári rend Ismerje a könyvek formai jellemzőit. Tudjon a könyvtár médiatár részéből a számára szükséges dokumentumot kiválasztani. Tudjon információt szerezni nem nyomtatott dokumentumokból. Ismerje az iskolai könyvtár szépirodalmi és szakirodalmi részeit, legyen tisztában az itt használt kétféle raktári renddel. Tudjon számára szükséges irodalmat megkeresni a könyvtári 11

12 részekben. Ismerje a betűrendes katalógus felépítését. Katalógus Ismerje a katalóguscédulán található legfontosabb adatokat. Tudjon katalógus-cédulákat használni. Tudjon keresni megadott szempontok alapján a betűrendes katalógusban szerző szerint, cím szerint. Tudjon tájékozódni a kézi könyvtár -ban. Segédkönyvek Tudjon segédkönyveket használni információszerzésre. Lexikonban, szótárakban keresésnél az ábécét alkalmazza. A továbbhaladás feltételei A tanuló értse meg, hogy ugyanazt az ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk. Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret. Legyen képes háttértárak és könyvtárak váltására, könyvtárba való belépésre, kilépésre és mozgásra a könyvtárfa szinteken. Legyen képes egyszerű hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő LOGO algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. Legyen képes ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal. Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerű dokumentumot készíteni. El tudjon igazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. Legyen képes megkülönböztetni a főbb dokumentumtípusokat. Tudjon szerző és cím szerint dokumentumokat keresni a betűrendes leíró katalógusban. 12

13 7. évfolyam Tartalmak Témakör Fejezetek Részletes ismeretek Informatika alapjai Informatikai alapfogalmak Számítógép és környezete A jelek csoportosítása. Információ, kód, jelhalmazok adatmennyisége. Adatátvitel, kommunikáció. A számítógép fő részei. Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet. Számítástechnikai eszközök kezelése. Programok használata Billentyűzet, egér, lemezek, nyomtató. Multimédia oktatóprogramok, oktatási anyagok használata. Lemez formázása, használhatóságának ellenőrzése újraformázás nélkül. Háttértárak, állományok kezelése Könyvtárszerkezet kialakítása a háttértárolón. Operációs rendszer Víruskezelés Kiválasztott állományok másolása, mozgatása, átnevezése, törlése. Vírus fogalma, hatása. Víruskereső indítása, üzeneteinek értelmezése, vírusirtás segítséggel. Vírusterjedés megakadályozása. Tömörítés fogalma, célja, egyszerű tömörítési módok. Tömörítés Tömörített állomány tartalmának megtekintése, kiválasztott állományok kicsomagolása. Kiválasztott könyvtár tartalmának tömörítése. Belépés és kilépés módja. Helyi hálózat Az iskolai hálózat vázlatos felépítése, a szolgáltató és munkaállomások kapcsolata. Hálózatok csoportosítása összekötés és kiterjedtség szerint. A hálózati szolgáltatások kialakulásának rövid története. Hálózati ismeretek Internet A hálózat használatának alapszabályai. Tematikus és kulcsszavas kereső használata web-hely kereséshez. Hasznos web-helyek önálló felkeresése és helyének megjegyeztetése: magyar honlap, MEK, vasúti információ, önkormányzati oldalak, diákoldalak, érdeklődési körbe tartozó oldalak. Web-oldal szövegének, ábráinak mentése a háttértárra. 13

14 Saját cím. Az elektronikus levelezés alapfunkcióinak használata: küldés, fogadás. Csevegő program bemutatása. Algoritmusok készítése, leírása algoritmus-leíró nyelven. Algoritmusok és adatok Algoritmusok leírása Algoritmusok kódolása a számítógép számára érthető egyszerű programozási nyelven. Az alulról felfelé építés elve. Adatok A lépésenkénti finomítás elve. Elemi adatok, numerikus adatok és szövegek. A szövegegységek. Szövegszerkesztés A karakter-, bekezdés- és oldalformázás. Műveletek vágólappal. Felhasználói programok Adatkezelés alapjai Rajzszerkesztés Összetett dokumentumkészítés Táblázatok használata Adatbázisok használata Kisebb méretű dokumentum tervezése, szerkesztése. Ábrák rajzolása, kész rajzok módosítása. Képek bevitele. Szöveges és rajzos dokumentumok tervezése, az elkészítés szokásos menete. Levél, újságoldal, kérdőív, feladatlap készítése. Táblázatok a mindennapi életben. Adatok gyűjtése és csoportosítása. Adatok manuális feldolgozása-keresés, rendezése. Könyvtárhasználat Könyvtártípusok Kézikönyvtár Keresés meglévő adatbázisban. Kézikönyvtár: könyvtípusok, használati jellemzőik. Könyvtártípusok: nemzeti könyvtár, szak-, köz- és iskolai könyvtár. Követelmények, minimum követelmények Témakör Fejezetek Követelmények Tudjon információt különféle formákban kifejezni. Informatika alapjai Informatikai alapfogalmak Legyen képes a különböző formákban megjelenített információkat felismerni. Tudjon példákat mondani az információ általános voltára. 14

15 Tudja a számítógépet és perifériáit önállóan használni. Számítógép és környezete Ismerje a főbb egységeket, perifériákat és működési elvüket. Ismerje a központi egység és a perifériák közti információáramlás irányát. Programok használata Tudjon önállóan használni multimédiás oktatóprogramokat. Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a számára szükséget fájlt megtalálni. Tudjon könyvtárat létrehozni, törölni. Tudjon fájlt, könyvtárat áthelyezni, másolni. Háttértárak, állományok kezelése Tudjon segítséggel mágneslemezt formázni, legyen tisztában a formázás veszélyeivel. Ismerje megfelelő lemezellenőrző program használatát. Tudjon számára megfelelő könyvtárszerkezetet kialakítani adott háttértárolón. Operációs rendszer Tudja, hogy a háttértárkezelő műveleteket nem grafikus rendszer alatt is el lehet végezni. Ismerje a legelterjedtebb víruskeresők nevét. Víruskezelés Ismerje egy vírusellenőrző program kezelését. Legyen igénye a vírusok elleni védekezésre. Legyen képes a fertőzések elleni védőintézkedések végrehajtására. Ismerje néhány tömörítőprogram nevét. Tömörítés Ismerje egy tömörítőprogram kezelését. Tudjon egy tömörített állományt kicsomagolni. Algoritmusok és adatok Hálózati ismeretek Algoritmusok leírása Adatok Helyi hálózat Internet Tudja kiválasztott könyvtár tartalmát tömöríteni. Tudja algoritmus-leíró nyelven megfogalmazni a hétköznapi életben előforduló események, tevékenységek algoritmizálható részleteit. Tudjon összetett algoritmusokat építeni az alulról felfelé építés és a lépésenkénti finomítás elve alapján. Ismerje és ismerje fel az elemi adattípusokat. Tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni. Ismerje a hálózatkezelés illemszabályait. Tudjon segítséggel hasznos web-helyeket felkeresni. Szerezzen jártasságot tematikus és kulcsszavas keresők használatában. Tudja web-oldalak szöveges és grafikus részleteit letölteni, elmenteni. 15

16 Rendelkezzen saját címmel. Tudjon magyar nyelvű levelezőprogramot használni. Szerezzen jártasságot egy csevegő-program használatában. Legyen tisztában a csevegő-program használatának illemszabályaival. Tudja megkülönböztetni a különböző szövegegységeket. Felhasználói programok Adatkezelés alapjai Szövegszerkesztés Rajzszerkesztés Összetett dokumentumkészítés Táblázatok használata Adatbázisok használata Tudjon bekezdést és oldalt formázni. Tudja a vágólapot több módon is használni. Készülő dokumentumait tudatosan tervezze meg. Tudja használni egyszerű vektorgrafikus ábraszerkesztőt kész ábrák képek módosítására. Tudjon egyszerű szöveget és rajzot is tartalmazó dokumentumot elkészíteni előre tervezés után. Tudjon egyszerű mindennapi közleményeket tartalmazó dokumentumokat készíteni. Tudjon szöveges leírásban adatokat azonosítani, az adatokat táblázatba foglalni. Legyen képes az életkorának megfelelő szinten az összetartozó adatok közötti összefüggések felismerésére. Tudjon személyi adatokat megkülönböztetni, azokat rendszerezni. Tudjon számítógép nélkül adatokat keresni, rendezni. Alkalmazzon tantárgyi, könyvtári adatbázisokat. Könyvtárhasználat Kézikönyvtár Könyvtártípusok Tudjon adatbázisban keresni. Tudjon segítséggel feladataihoz dokumentumot választani. Tudjon lexikont, szótárakat, közhasznú információs forrásokat használni. Ismerjen az iskolai könyvtárnál nagyobb közkönyvtárat. A továbbhaladás feltételei A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni. Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában. Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok egyikét, illetve az operációs rendszer alapvető szolgáltatásait. Tudjon használni egy levelező programot. Tudja kezelni a web böngészőt. Tudja, hogy milyen könyvtípusok tartoznak a kézikönyvtárhoz. Tudjon információt keresni a segédkönyvekben (hagyományos és CD-s szótár, lexikon, enciklopédia). 16

17 Tudja, hogy az iskolai könyvtáron kívül használhatja a közművelődési könyvtárat is. Tudja, hogy hazánk nemzeti könyvtára az Országos Széchényi Könyvtár. 17

18 8. évfolyam Tartalmak Témakör Fejezetek Részletes ismeretek Informatika alapjai Számítástechnika története A számítógépek története, Neumann-elv. Magyar tudósok szerepe az informatikai kultúra fejlődésében. Számítógép alkalmazási területei A számítógépek alkalmazási területei a társadalomban. Programok használata Multimédia oktatóprogramok, oktatási anyagok használata. Lemez formázása, használhatóságának ellenőrzése újraformázás nélkül. Operációs rendszer Háttértárak, állományok kezelése Víruskezelés Könyvtárszerkezet kialakítása a háttértárolón. Kiválasztott állományok másolása, mozgatása, átnevezése, törlése. Víruskereső indítása, üzeneteinek értelmezése, vírusirtás. Vírusterjedés megakadályozása. Tömörített állomány tartalmának megtekintése, Tömörítés kiválasztott állományok kicsomagolása. Kiválasztott könyvtár tartalmának tömörítése. A hálózat használatának alapszabályai, a Netikett. Helyi hálózat Az iskolai hálózat vázlatos felépítése, a szolgáltató és munkaállomások kapcsolata. Hálózati ismeretek Internet Hálózatok csoportosítása összekötés és kiterjedtség szerint. Tematikus és kulcsszavas kereső használata web-hely kereséshez. Hasznos web-helyek önálló felkeresése és helyének megjegyeztetése: magyar honlap, MEK, vasúti információ, önkormányzati oldalak, diákoldalak, érdeklődési körbe tartozó oldalak. Web-oldal szövegének, ábráinak mentése a háttértárra. Az elektronikus levelezés alapfunkcióinak használata. Csevegő program használata. Algoritmusok készítése, leírása algoritmus-leíró nyelven. Algoritmusok és adatok Algoritmusok leírása Adatok Algoritmusok kódolása a számítógép számára érthető egyszerű programozási nyelven. Elemi és gyakorlati algoritmusok. Elemi és összetett adatok, egész és valós számok. Adatok sorozata. Felhasználói programok Szövegszerkesztés Tabulátorok használata. 18

19 Szöveg átrendezése, keresés, csere, helyesírás. Táblázat készítése. A prezentáció és elemei. Bemutató készítés Kész bemutatóanyag vetítése. Néhány diából álló bemutató készítése. Az Internetről letöltött dokumentumok elhelyezése saját dokumentumban. Összetett dokumentumkészítés Szerzői jog. Felhasználói etika. Tantárgyi anyag készítése. Bevezetés a táblázatkezelésbe. Táblázatok használata a mindennapi életben. Táblázatok használata Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Adatkezelés alapjai Cella, sor, oszlop, hivatkozás, képlet. Diagramok készítése táblázatból. Adatok gyűjtése és csoportosítása. Adatbázisok használata Adatok manuális feldolgozása-keresés, rendezése. Keresés meglévő adatbázisban. Könyvtárhasználat Tárgyi katalógusok Tárgyi katalógusok: szakkatalógus, tárgyszó katalógus. Követelmények, minimum követelmények Témakör Fejezetek Követelmények Ismerje a számítástechnika 20. századi történetét. Informatika alapjai Számítástechnika története Ismerje Neumann János munkásságának fő területeit. Ismerje a magyar tudósok munkásságát, amellyel hozzájárultak a számítástechnika fejlődéséhez. Számítógép alkalmazási területei Ismerje a számítástechnika fő alkalmazási területeit. Programok használata Tudjon önállóan használni multimédiás oktatóprogramokat. Operációs rendszer Háttértárak, állományok kezelése Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a számára szükséget fájlt megtalálni. Tudjon könyvtárat létrehozni, törölni. Tudjon fájlt, könyvtárat áthelyezni, másolni. Tudjon segítséggel mágneslemezt formázni, legyen tisztában a 19

20 lemezformázás veszélyeivel. Ismerje megfelelő lemezellenőrző program használatát. Tudjon számára megfelelő könyvtárszerkezetet kialakítani adott háttértárolón. Tudjon háttértár kezelő műveleteket nem grafikus rendszer segítségével is elvégezni. Ismerje a legelterjedtebb vírusfajtákat, típusokat. Ismerje egy vírusellenőrző program kezelését. Víruskezelés Szerezzen jártasságot fertőzött állomány vírusirtásában, legyen tisztában a vírusirtás veszélyeivel. Legyen igénye a vírusok elleni védekezésre. Legyen képes a fertőzések elleni védőintézkedések végrehajtására. Ismerje egy tömörítőprogram kezelését. Tömörítés Tudjon egy tömörített állományt kicsomagolni. Tudja kiválasztott könyvtár tartalmát tömöríteni. Tudja algoritmus-leíró nyelven megfogalmazni a hétköznapi és matematikai problémák, tevékenységek algoritmizálható részleteit. Algoritmusok és adatok Algoritmusok leírása Adatok Tudja programnyelven kódolni az alapvető algoritmus szerkezeteket (soros, ismétléses, elágazásos). Tudjon egyszerű (keresési és rendezési) algoritmusokat valamilyen programozási nyelven kódolni. Ismerje és ismerje fel az elemi és összetett adattípusokat. Ismerje a hálózathasználat előnyeit, a hálózatok típusait. Helyi hálózat Tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni. Ismerje a hálózatkezelés illemszabályait. Tudjon önállóan hasznos web-helyeket felkeresni. Hálózati ismeretek Internet Tudjon tematikus és kulcsszavas keresők használatával számára szükséges információkat megszerezni. Tudja web-oldalak szöveges és grafikus részleteit letölteni, elmenteni. Tudjon magyar nyelvű levelezőprogramot használni. Felhasználói programok Szövegszerkesztés Tudja használni a levelezőprogram fontosabb funkcióit. Legyen tisztában a csevegő-program használatának illemszabályaival. Tudja használni a tabulátorfunkciókat. Tudja használni a szövegszerkesztők kisegítő lehetőségeit. 20

21 Tudjon táblázatot elhelyezni dokumentumaiban. Bemutató készítés Ismerje a bemutató készítő program egyszerű lehetőségeit. Tudjon néhány kockából álló bemutatót készíteni tantárgyi problémáival kapcsolatban. Tudja különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni. Összetett dokumentumkészítés Legyen tisztában a dokumentumrészletek, saját munkában való felhasználásának etikai, jogi normáival. Tudjon összetett dokumentumot készíteni tantárgyi problémáival kapcsolatban. Tudjon szöveges leírásban adatokat azonosítani, az adatokat táblázatba foglalni. Táblázatok használata Tudjon táblázat celláival műveleteket végezni. Adatkezelés alapjai Tudjon a cellák tartalmára vonatkozó képleteket használni. Tudjon táblázat celláiból segítséggel diagramot készíteni. Tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat. Adatbázisok használata Tudjon különféle adatbázisban keresni. Könyvtárhasználat Tárgyi katalógusok Tudja értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat. Tudja szakkatalógus, tárgyszó katalógus segítségével a számára szükséges információhordozót megkeresni. A továbbhaladás feltételei Tudjon néhány lépéses algoritmusokat alkotni. Ismerjen fel algoritmus - szerkezeteket (elágazás, ciklus). Készítsen (néhány utasításból álló) egyszerű algoritmusokat. Ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai társadalomban. Képes legyen többféle formázást tartalmazó dokumentumot készíteni. Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni. Tudjon adatokat táblázatos formában megjeleníteni. Tudja, hogy a tárgyszó, illetve szakjelzet a könyv tartalmát fejezi ki. Tudjon a szakjelzet alapján a szabadpolcon ismeretterjesztő műveket keresni. Legyen képes - segítséggel - egyszerű keresési feladatokat megoldani a tárgyi katalógus felhasználásával. 21

4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Témakörök 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Értékelés ellenőrzés

4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Témakörök 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o.  Értékelés ellenőrzés INFORMATIKA tanterv Korunk igénye, hogy az iskolából kikerülő, elhelyezkedni kívánó tanulók elemi informatikai ismeretekkel rendelkezzenek. Tudják használni a számítógépet, programokat és egyéb informatikai

Részletesebben

Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára

Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv alapján A kerettanterv

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. INFORMATIKA 1-4. évfolyam

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. INFORMATIKA 1-4. évfolyam INFORMATIKA 1-4. évfolyam 1 Személyi feltételek Hunyadi Mátyás Általános Iskola A tanterv alkalmazásának feltételei Informatika vagy számítástechnika szakos főiskolai vagy egyetemi végzettségű tanító vagy

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés -

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés - INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - hat osztályos képzés - A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Vizsga Időtartam Gyakorlati JAVÍTÓ

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

INFORMATIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen feldolgozni

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam 1 1. Célok, feladatok, általános fejlesztési követelmények Az információ szerepe erősen megnövekedett a mindennapi életben, a háztartásban, a munkában, az üzleti szférában egyaránt.

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Tanmenet. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2003. 09. 10.

Tanmenet. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2003. 09. 10. Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2003. 09. 10. Tanmenet

Részletesebben

INFORMATIKA. 9. évfolyam

INFORMATIKA. 9. évfolyam INFORMATIKA 9. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. INFORMATIKA Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. INFORMATIKA Évfolyam: 5-8. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Informatika 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 Témakörök Tematikai egység címe 5. 6. 7. 8. Az informatikai eszközök

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam A tanterv az 5-8. évfolyamok tananyagát dolgozza fel. A tantárgyi rendszerben az előírt kötött óraszámon kívül a helyi közösségek javaslata alapján az informatika tantárgy minden

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1.

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1. Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1 Az óraszámok megadásánál 36 tanítási héttel számoltunk. Bevezető Az informatikaórákon

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE 1. Célok és feladatok... 2 2. Fejlesztési követelmények... 5 3. Részletes tanterv... 7 3.1. Hatévfolyamos képzés... 7 7. évfolyam... 7 8. évfolyam... 9 9. évfolyam...

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.é vf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 12. évfolyam

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata 4. évfolyam Tematikai egység/ nevelési-fejlesztési 1. Az informatikai eszközök használata Alkalmazások megismerése, futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül.

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

INFORMATIKA 2. rész: 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 2. rész: 5-8. évfolyam INFORMATIKA 2. rész: 5-8. évfolyam Célok és feladatok: Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén alapvető érdeke, hogy

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV a PEDELLUS NOVITAS Kiadó informatikai tankönyvcsaládjához A tankönyvek szerzői: Csontó Béla-Kasza János-Seressné Barta Ibolya- Simon Gyula- Weinémer Sándor,Kiss Albert-Ludányiné

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

Választható Informatika 5. évfolyam

Választható Informatika 5. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Választható Informatika 5. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a választható informatika tantárgy oktatása

Részletesebben

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam Informatika Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve Óratervi táblázat: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám 2 1 2 - - Éves óraszám 74 37 74 - - Belépő tevékenységformák 9. évfolyam Hardver

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. emelt szintű érettségi előkészítő évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. emelt szintű érettségi előkészítő évfolyam INFORMATIKA emelt szintű érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Célok és feladatok Az ember alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes

Részletesebben

A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i

A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i Informatika Vizsgaleírások Vizsga jellemzői A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i Szóbeli Osztályozó Javító Időtartam 45 perc 10 perc 80%-tól jeles(5) 60%-79% jó(4) Aránya az értékelésnél Vizsgakövetelmények

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 9. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 9. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 9. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni

Részletesebben

INFORMATIKA évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen

Részletesebben

Informatika tanmenet a VII. osztály számára

Informatika tanmenet a VII. osztály számára Informatika tanmenet a VII. osztály számára Készítette: Sarkady Attila Ez a tanmenet az általános iskola 7. osztálya számára készült. A kerettantervek szerint az informatika, mint önálló tantárgy, ebben

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI

AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI ALAPELVEK: Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA 7. évfolyam 1. Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése

Részletesebben

INFORMATIKA. 5 8. évfolyam

INFORMATIKA. 5 8. évfolyam 2008/20/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 223 INFORMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 596 A könyvtárhasználatra nevelés alapvetően és meghatározóan tantárgyközi feladat, amelynek minden tantárgy ismeretelsajátítása

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június 25.

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június 25. INFORMATIKA 9-13. HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYOK SZÁMÁRA Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2008. június 25. Szerkesztette: Horváth Gergely Sipos Tünde

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok

Informatika. Célok és feladatok Informatika Célok és feladatok Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási,

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés, az emelt szintű érettségire való felkészülésnek a megalapozása. A középszintű érettségi elősegíti az eligazodást és a munkába állást

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam INFORMATIKA A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1-4. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon tervezhető

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 4. ÉVFOLYAM)

INFORMATIKA HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 4. ÉVFOLYAM) 1. oldal INFORMATIKA HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 4. ÉVFOLYAM) 2007 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Éves 18 óra 18 óra 18 óra 18 óra Heti 0,5 óra 0,5 óra 0,5 óra 0,5 óra Tantárgyi célok

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

Kerettantervünk az APÁCZAI KERETTANTERV felhasználásával készült. Informatika

Kerettantervünk az APÁCZAI KERETTANTERV felhasználásával készült. Informatika Kerettantervünk az APÁCZAI KERETTANTERV felhasználásával készült Informatika Célok és feladatok Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - emelt szintű informatika osztály -

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - emelt szintű informatika osztály - - emelt szintű informatika osztály - 9-10. évfolyam Szövegszerkesztés, grafika, prezentáció, weblapkészítés - Többféle formázási megoldást tartalmazó dokumentumok készítése minta alapján, illetve feladat

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 0,5+0,5 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 Célok és feladatok A mai információs társadalomban az IKT

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

INFORMATIKA 239 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 239 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 239 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 240 CÉLOK ÉS FELADATOK A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek gyors fejlődésével

Részletesebben

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver Informatika Középszintű érettségi vizsga témakörök 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY Éves óraszám: 74 óra (Heti óraszám: 2) Budapest, 2015. szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép alkalmazási

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ Óraszám Óra anyaga Fejlesztési feladatok Minimális teljesítmény 1. 2. 3. 1.Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben Az informatikai eszközök működési elveinek

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

INFORMATIKA 1 4. évfolyam

INFORMATIKA 1 4. évfolyam INFORMATIKA 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

INFORMATIKA Óraszámok: Célok és feladatok:

INFORMATIKA Óraszámok: Célok és feladatok: INFORMATIKA Óraszámok: 9. évfolyamon 2 óra/hét, összesen 74 óra. Ebbıl új anyag: 28, gyakorlás: 35, számonkérés: 7. 10. évfolyamon 2 óra/hét, összesen 74 óra. Ebbıl új anyag: 30, gyakorlás: 33, számonkérés:

Részletesebben

9. sz. melléklet Informatika 1-4. évfolyam

9. sz. melléklet Informatika 1-4. évfolyam 9. sz. melléklet Informatika 1-4. évfolyam Célok és feladatok Napjainkban még a felnőtteknek sem könnyű eligazodni az információk özönében, és megfelelően alkalmazni a lépten-nyomon felbukkanó új információtechnikai

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY Éves óraszám: 36 óra 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép és biztonság. Informatikai eszközök 2. Hardvereszközök A számítógép és a perifériák

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Informatika 1-8. évfolyam 2013. 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata 7. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret Javasolt óraszámfelosztás témakörök szerint: I. Hardware, karbantartás 5 óra II. Internet, adatgyűjtés 6 óra III. Perifériák használata 5 óra IV. Szövegszerkesztés

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Figyelem, ez nem egy teljes helyi tanterv, csak annak egy részlete! Informatika Készítette Lénárd András

Figyelem, ez nem egy teljes helyi tanterv, csak annak egy részlete! Informatika Készítette Lénárd András Figyelem, ez nem egy teljes helyi tanterv, csak annak egy részlete! Informatika Készítette Lénárd András Általános célok Az információs társadalom elvárásai fokozott feladatot rónak leendő polgáraira,

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/15 Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2014/15 INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz,

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag 2011. március 1 Informatika Alapelvek, célok Az információ megszerzése, megértése, feldolgozása és felhasználása, vagyis az információs műveltség

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

Számítástechnika tanterv 7-12. évfolyam számára

Számítástechnika tanterv 7-12. évfolyam számára Számítástechnika tanterv 7-12. évfolyam számára A tíz műveltségi terület között újként jelent meg az Informatika. E területre az 5. és 6. évfolyamon 2-4 %, a 7. és 10. évfolyamon 4-7 % közötti időt javasolnak.

Részletesebben

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak.

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak. A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői Szóbeli tételek: Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

Informatika 6-8. évfolyam

Informatika 6-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Informatika 6-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az informatika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.3.2 Informatika 5-8. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon

Részletesebben

Informatikai fejlesztési terv

Informatikai fejlesztési terv között Informatikai fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között TÁMOP -3.3.14.A-12/1-2013-0033 Készítette: Tilk Csilla

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 -

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Tanmenet Szakközépiskolák 9. évfolyama számára informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Bevezetés A szakközépiskolában 9. és 10. évfolyamon heti 1-1 órában oktatják az informatikát. A 11. és 12. osztályban,

Részletesebben

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév Budapest, 2009. május 29. Összeállította: Nagy-Szakál Zoltán 1. Információ és társadalom a. Ismertesse a mechanikus számológépek fejlődését! b. Ismertesse a mechanikus

Részletesebben

A tananyag. Témakörök. Optimum. Tudja meghatározni a numerikus, és karakteres adtok tárolt alakját.

A tananyag. Témakörök. Optimum. Tudja meghatározni a numerikus, és karakteres adtok tárolt alakját. Informatika helyi tanterv a PEDELLUS NOVITAS Kiadó Informatika 9-10. tankönyvéhez Szerzők: Kiss Albert,Ludányiné Prém Judit tankönyv+munkafüzet - kerettantervre épülő A tananyag Óraszám: 2 éves tantárgy

Részletesebben

4. évf. Informatika. 4. évfolyam

4. évf. Informatika. 4. évfolyam 4. évfolyam z alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó fogalmak korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Osztályozóvizsga követelményei Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

Informatika témavázlat. 3. évfolyam

Informatika témavázlat. 3. évfolyam Informatika témavázlat 3. évfolyam 1. óra Ismétlés tanévi aktualitások Balesetvédelem baleset megelőzés. Mit tanultunk az elmúl időszakban Miről tanulunk az idei tanévben Felszerelések Munkarend 1. Mi

Részletesebben

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. TANMENET Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2004. 09.

Részletesebben