Informatika. Célok és feladatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Informatika. Célok és feladatok"

Átírás

1 Informatika Célok és feladatok Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási, -szervezési és -átadási technikákat, valamint az információkezelés jogi és etikai szabályait. Az informatika műveltségterület keretében folyó oktatás, nevelés és fejlesztés célja, hogy felkészítse a tanulókat az informatikai társadalom kihívásaira. Az iskolai oktatás keretei között biztosítani kell a sokféle informatikai eszköz és módszer használatára való felkészülést is. E) gyorsan változó, fejlődő területen nagyfokú az ismeretek elavulása, ezért különösen fontos, hogy figyelmet fordítsunk az informatikai ismeretek folyamatos megújítására (az egész életen át tartó tanulás koncepciója). Az információ egyre inkább nyilvánossá, mindenki számára elérhetővé válik. A műveltségi terület feladata a hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása. Növekszik a vizuális kommunikáció hatása; a multimédia közvetítésével a szavak és a szövegszerkesztés mellett a látványszerkesztés is rendelkezésünkre áll üzeneteink kifejezésére. Az informatikai eszközök használata veszélyeket is jelent, meg kell ismerni az informatikai környezet egészségünkre gyakorolt hatását, és a túlzott számítógép-használat ártalmait. Nem felejthetjük el a papír alapú információtárolás óriási történelmi szerepét. Az NTK kerettanterve az információs társadalomban szükséges ismeretek és gyakorlati tudások, képességek rendszerét úgy építi fel, hogy a hangsúlyt a gyakorlati informatikai írástudásra, a tanulói tevékenységre és a kompetenciák fejlesztésére helyezi. A műveltségi területben megfogalmazott tartalom egyetlen integráló jellegű tantárgy keretei között kerül feldolgozásra. Így az informatika tantárgy keretében a tanulók a számítástechnikai és a könyvtári területtel is ismerkednek. Erre azért van szükség, mert az információszerzés két fontos hozzáférési formájáról van szó. A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai Évfolyam Kerettanterv szerint A B A B A B A B Informatika ,5 2 1,5 Összesen ,5 2 1,5 A tanterv kétféle órakeretre épülő változata közötti különbség elsősorban az alkotásra, a számítástechnikai produktumok elkészítésére, a gyakorlásra fordítható időben van. Azonos az elsajátítandó ismeretanyag és a megfogalmazott követelmények sora. A kétféle óraszámú modell lehetővé teszi, hogy az iskola a számára optimális módon alakítsa ki tantárgyi struktúráját. A tanulók értékelése A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor tudjuk a leghatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a nagy óraszámú egységek (Informatikaalkalmazói ismeretek; Infotechnológia) kezdetekor diagnosztikus értékelés során tárjuk fel a tanulók ismereteit. Szummatív értékelést félévkor és év végén, valamint az iskola pedagógiai programjában megjelölt szakaszokban osztályzatok, illetve szöveges értékelés formájában adunk. 721

2 Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres ellenőrzése és értékelése, ami folyamatos szóbeli értékeléssel valósul meg. Egy-egy témakör feldolgozása során a tanuló tanórai tevékenységét, elvégzett munkáját, elkészített dokumentumait, ismereteinek szintjét, fejlődését, órai aktivítását, együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) értékeljük rendszeres szóbeli értékeléssel és havonta érdemjeggyel. A tanulói teljesítmény értékelésének kritériumai az alapozó szakaszban A gyermekek tevékenységére ebben az életkorban a felfedezés, az önálló munka élménye szintén meghatározó. Ekkor az értékeléshez szükséges információkat a tanulók munkájának folyamatos megfigyelésével, fejlődésük követésével szerezhetjük meg. A gyerekek tudásával kapcsolatos rendszeres visszajelzésre már fokozottabban szükség van. Ezt legmegfelelőbben a tanórai feladatok értékelésével valósítjuk meg. A tanulók felkészültségét, tudását is ellenőriznünk kell. Ezt ne feleltetéssel, vagy az ismeretek írásban való számonkérésével oldjuk meg, hanem a munka során felmerülő kérdések közös megbeszélésével. A csoport együttes tevékenységét, az együtt dolgozás képességét, a projektfeladatok sikerességét is értékelnünk kell. A tanulói teljesítmény értékelésének kritériumai a fejlesztő szakaszban A felsőbb évfolyamokban a produktumot előállító tudás, az önálló ismeretszerzés és a komolyabb dokumentumok elkészítése az értékelés alapja. A munkák már több tanóra alatt készülnek el, ezek értékelése során állapíthatjuk meg a valódi tudást. Elméleti ismeretek esetén már alkalmazhatjuk a szóbeli feleltetést, írásos ellenőrzést, kiselőadások tartását. Gyakorlati ismeretek esetén az ellenőrzés formája lehet írásos ellenőrzés, tanulói tevékenység megfigyelése, összetett projektfeladat esetén az önálló munkavégzés a tervezéstől a kivitelezésig, illetve a csoportos munkavégzés produktuma. Az értékelés szempontjai, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat, ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat, felismeri-e a hasonlóságokat, analógiákat, tudja-e elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni, képes-e az önálló munkavégzésre, tükröződik-e a logikus gondolkodás a teljesítményében, tud-e önállóan ismereteket szerezni, feldolgozni, új ismereteket előállítani, képes-e egyszerűbb logisztikai feladatok megoldására, ki tudja-e választani a munkájához szükséges eszközöket, milyen mértékben alkalmazza a számítógépet mint eszközt mindennapi munkájában, kialakult-e benne a folyamatos önképzés igénye. A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek A 11//1994. MKM rendeletben meghatározottak alapján számítógépterem (1 tanuló/1 gé multimédia számítógépekkel, számítógéptermenként nyomtatóval; iskolai könyvtár; ezenfelül: internetelérés, digitális fényképezőgép vagy web-kamera, szkenner. 722

3 A tankönyvek kiválasztásának elvei megfelelő feldolgozásban tartalmazza a szükséges ismeretanyagot; adjon segítséget a gyakorlati munkához; ösztönözze a további önálló ismeretszerzést és számítógépes munkát; támogassa a csoportmunkát; korosztálynak megfelelő nyelvezet és stílus; az ábrák és képek mennyisége, minősége és tartalma igazodjon a fejlesztési követelményekhez; sokféle feladatot tartalmazzon a könnyűtől a nehézig; hardver- és szoftverfüggetlen legyen, vagy többféle lehetőséget mutasson be; megfelelően kezelje az informatika gyorsan változó részeit. Tantárgyi tantervek A tantervben a következő betűjelzésekkel hívjuk fel a figyelmet: o kiemelt fejlesztési feladatok: énkép és önismeret ÉN) hon- és népismeret H) európai azonosságtudat egyetemes kultúra E) környezeti nevelés K) információs és kommunikációs kultúra I) testi és lelki egészség TE) tanulás felkészülés a felnőtt lét szerepeire F) o kulcskompetenciák: kommunikációs k) narratív n) döntési d) szabálykövető lényegkiemelő életvezetési é) együttműködési egy) problémamegoldó kritikai kr) komplex információk kezelésével kapcsolatos képességek i) o gondolkodási képességek fejlesztése: induktív gondolkodás ig) deduktív gondolkodás dg) korrelatív gondolkodás kg) analógiás gondolkodás ag) vizuális memória vm) o megismerési képességek fejlesztése: információszerzés és -feldolgozás if) az ismeretek új helyzetben való alkalmazása úa) szövegalkotás képessége szö) a mindennapi életben való eligazodás gy) az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek ö) 723

4 Alapozó szakasz Célok és feladatok Korunkban a társadalmi szocializáció már környezetünk informatikai rendszerébe való beilleszkedést is jelent. Az oktatás alapozó szakaszában a tanuló legyen gyakorlott az alapvető informatikai eszközök helyes használatában, legyen ismerete az információszerzés és a kommunikáció főbb alapelemeiről. A számítógép kiemelkedik az informatikai eszközök sorából, ismerje meg a tanuló a számítógép kezelésének alapjait, az egér és a billentyűzet használatát. Iskolai tanulmányi és közösségi feladataihoz kapcsolódó számítógépes programokat használjon (például Digitális tudástár). Legyen tapasztalt az alapvető alkalmazói programok kezelésében, a rajzok, zenei anyagok és a szövegek szerkesztésében. Az algoritmizálás egyszerre eszköze a problémamegoldásnak és a képességfejlesztésnek. A tanuló jegyezzen le többféleképpen algoritmusokat, ismerjen olyan programozási nyelvet, amely alkalmas az algoritmusok kipróbálására, modellezésre. Az információszerzés adatok gyűjtését és feldolgozását jelenti. Tudja a tanuló, hogy az adatok kezelését az informatikai eszközök és módszerek teszik lehetővé. A papíron és elektronikusan tárolt információ hozzáférését is tanulnunk kell. Ismerje meg a tanuló a könyv értékét, a könyvtár és az internet lehetőségeit. Nagyon fontos az, hogy a kamaszkornak megfelelő eszközökkel és módszerekkel dolgozzanak a tanulók. Minden tanórán sokféle érdekes tevékenységgel találkozzanak a gyerekek. Használjuk a játék erejét! Az egyénileg végzett tevékenységeket kiválthatja a csoportoknak adott, közösen megoldható feladat. Valódi kihívásokat jelentő feladatokat, élesben megoldandó problémákat is kapjon a tanulócsoport. Témakörök A tananyag fejezetei: 1. Az informatikai eszközök használata 2. Informatikaalkalmazói ismeretek 3. Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) 4. Infokommunikáció 5. Az információs társadalom 6. Könyvtári és médiainformatika 724

5 Tartalmak 5. évfolyam 1. Informatikai eszközök használata (4-8 óra) Számítógépes és nem számítógépes Adott informatikai környezet Mire alkalmas a megfelelő Milyen lehetőségeket kínál az iskola informatikai környezetek I) i) tudatos használata. informatikai rendszer? informatikai eszközparkja? megismerése, összehasonlítása. Programok elindítása, használata, P) bezárása. A számítógéppel való interaktív Kommunikáció a programokkal. A feladat megoldásához szükséges, kapcsolattartás. if) mások által összeépített alkalmazói gy) környezet használata. A legszükségesebb perifériák megismerése. A számítógép könyvtárstruktúrájának, mappaszerkezetének könyvtár- és állományműveleteinek megismerése. A leggyakrabban használt eszközök működési elveinek bemutatása és használata. A számítógép fő egységei. A számítógép és perifériái (billentyűzet, egér). Háttértárak (flopi, winchester, CD). Háttértárak, állományok kezelése. Minden állományt pontosan azonosítunk! Az egér, a billentyűzet működési elve. A billentyűzet és az egér tudatos, helyes használata. Háttértár váltása, könyvtár kiválasztása, eligazodás, mozgás a háttértáron. A működés lényegének megismerése. Az eszközök csoportosítása 2. Informatikaalkalmazói ismeretek (5-10 óra) Rajzok, ábrák készítése Rajzos-szöveges dokumentumok A rajzeszközök és a színek. számítógéppel. Vágólapműveletek tematikus rajzok készítése; létrehozása, átalakítása, formázása. A vágólap. gyakorlása. Mentés és nyomtatás segítséggel. vizuális kultúra ag) 725

6 Kézi szövegfeldolgozás. A szövegegységek. Kézzel írott szöveg elrendezése, Faliújság készítése közös gy) formázása. munkában. A szöveg megfelelő begépelése, Szövegkészítés számítógéppel. A szövegbevitel. javítása, módosítása. osztályújság készítése A szöveg javítása, módosítása. Formázási feladatok elvégzése: P) (szerkesztőség alakítása, rovatok Karakter szintű formázás (betűtípus, karakterformázás (a betűtípus, - szö) tervezése, kivitelezés); -méret, stílus). méret beállítása, dőlt, aláhúzott, kg) iskolai oklevél tervezése A bekezdés igazítása. félkövér betűstílus), balra, középre igazítás Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek (szöveg, rajz, zene, fénykép, animáció, film) szerkesztése. Az információ szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök megismerése. Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése. Közhasznú használata. információforrások Digitális Tudásbázis-rendszer használata, keresés az adatbázisban. A multimédia alapelemei: szöveg, hang, álló- és mozgókép. A mozgókép trükkjei (animálás, fázisok). Az információ rögzítése és megjelenítése. Mit üzennek az adatok? Adat, számadat, szöveges adat. Tudakozódás. Oktatási adatbázis és programgyűjtemény használata. Hanganyagok lejátszása. Hangfelvétel elkészítése és visszajátszása. Filmkészítés kézi eszközökkel. Animációk készítése (egyszerű programmal). Lejegyzünk, eseményeket. lerajzolunk Adatok gyűjtése, értelmezése, csoportosítása. Az adatok megjelenítése. Nyitvatartási idő, menetrend, moziműsor, időjárás-jelentés. A szükséges információ megtalálása. A számítógépes tanulás technikája. média; pörgetős filmek készítése az osztály életében megtörtént humoros eseményekből környezetszennyezési értelmezés Lakókörnyezetünk információinak megkeresése adagtok fontos természetismereti és történelmi oktatócsomagok használata 3. Infotechnológia (14-28 óra) Az információ különféle formái, A jelek világa. titkos üzenetek a magyar I) P) jellemző felhasználási Saját kód (titkosírás) készítése. Titkosírások. irodalomban ag) lehetőségeinek bemutatása. ag) ö) K) ag) I) H) I) ö) úa) 726

7 Problémák informatikai jellegű Mindennapi algoritmusok szöveges, megfogalmazása. Az algoritmus hétköznapi fogalmának napirend). ig) univerzális algoritmusok (pl. Algoritmusok leírása. rajzos megfogalmazása, értelmezése. megismertetése. dg) Adott feladat megoldásához tartozó Kész programok futtatása. ag) algoritmusok megvalósítása Algoritmusok végrehajtása számítógépen. számítógépen. A problémamegoldás során az Bemenő adat és eredmény ismert adatokból az eredmények Algoritmusok és adatok. d) kapcsolatának megfigyelése. meghatározása. k) Táblázatok, diagramok megismerése, adatok rendezése. Feladatok megoldása egyszerű fejlesztő rendszerrel. A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése oktatóprogramokban. Adatok kiválasztása, bevitele, paraméter. Adatok olvasása táblázatokból, diagramokból. Kész programok kipróbálása, módosítása. Egyszerű programok megírása közösen. A program beállítási lehetőségei. az osztály tanulmányi eredmény táblázatának vizsgálata ember és természet 4. Infókommunikáció (3-6 óra) Böngészés az interneten. Hatékony, céltudatos A webhely, webcím. I) Ismert címek beírása. az iskola weblapjának megtekintése. információszerzés az internetről. A link. é) Ugrópontok használata. Csoportos kommunikációs eszközök segítségével információ küldése és fogadása. Az elektronikus levelezés alapjai. Az . Az -cím. A levél felépítése. A Netikett. Levél küldése és fogadása már létező -cím esetén. idegenforgalmi tudakozódás e- mailben; levelezőpartnerek keresése; váltása a tanult idegen nyelven más országok diákjaival ag) ö) E) H) I) kr) 727

8 5. Az információs társadalom (3-6 óra) Szabadon felhasználható források megismertetése. közhasznú információk ö) k) Személyi információk, személyes A személyi adatok információs és if) osztály leg-gyűjtemény összeállítása adatok fogalmának tisztázása. azonosító szerepe. Adatvédelem. gy) magyarok az informatika E) Az informatika múltjára vonatkozó Néhány kulcstalálmány történetében; H) történetek megismertetése. megismerése. Neumann János if) Annak tisztázása, hogy az informatikai eszközök alkalmazásának melyek a fontosabb etikai kérdései. A számítógépes játékok és az internet használatának veszélyei. Az iskolai, a munkahelyi számítógép használata. Helyi hálózat. Mások adataihoz, dokumentumaihoz való hozzáférés. Káros-e a számítógépezés? Saját etikai kódex megalkotása. A probléma megfigyelése (saját tapasztalatok!). Tanulságos esetek megbeszélése. az iskolai számítógépek közös használatának etikai kérdései osztályfőnöki munka 6. Könyvtári és médiainformatika (3-5 óra) Dokumentumtípusok, nyomtatott A könyvek tartalmi csoportosítása: ismerethordozók. szépirodalom, ismeretközlő Nyomtatott dokumentumok: könyv, irodalom. Könyvek csoportosítása időszaki kiadványok (évkönyv, irodalom; Hagyományos eszközökön alapuló A betűrendes leíró katalógus sorozat), sajtótermékek. ember és társadalom; könyvtári szolgáltatások használata. Kölcsönzés. Az A könyv formai jellemzői. látogatás egy közeli közkönyvtárba; if) megismerése. olvasóterem. A betűrendes leíró katalógus az iskolai évkönyv Könyvtári szolgáltatások szerkezete. A katalóguscédula. megismerése. Keresés különböző Segédkönyvek (szótár, lexikon, szempontok alapján enciklopédia). Új információs eszközökön alapuló Magnókazetta, CD, diafilm, könyvtári szolgáltatások Elektronikus információhordozók. videokazetta, DVD használata, ag) megismerése. oktatóprogramok. P) d) é) k) TE) k) 728

9 Tanulmányi feladathoz Keresési technikák hagyományos és keresőkérdések megfogalmazása. néhány kiválasztott tantárgy Az információkeresés technikája. elektronikusan tárolt információ Keresés névsorban, katalógusban, anyagához keresünk információt keresésénél. szótárban, lexikonban. A médiumok megkülönböztetése és irányított feldolgozása. Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata. 6. évfolyam Sajtótermékek. A médiatermékek fogyasztásának veszélyei. Webcím Az információ lementése A médiumok csoportosítása különböző szempontok alapján. Közismert kiindulópontok használata. Szöveg és kép mentése. hírek a nagyvilágból Sulinet oktatási anyagok interneten keresztüli feldolgozása 1. Informatikai eszközök használata (4-8 óra) Számítógépes és nem számítógépes Adott informatikai környezet Mire alkalmas a megfelelő informatikai környezetek informatikai eszközök az iskolában tudatos használata. informatikai rendszer? megismerése, összehasonlítása I) i) A számítógéppel való interaktív Operációs rendszer. Kommunikáció a programokkal. P) kapcsolattartás. Grafikus operációs rendszer. Állományok megnyitása és mentése. if) gy) A szükséges perifériák megismerése. A számítógép fő egységei. Nyomtatók. A multimédia eszközei. A számítógép könyvtárstruktúrájának, mappaszerkezetének könyvtár- és Az állomány (fájl) fogalma. állományműveleteinek megismertetése. A billentyűzet és az egér egyszerű karbantartása. A monitor beállítása. Nyomtatás a számítógépterem használati rendje szerint. A hangszóró. Állomány keresése, másolása. Alapvető állománytípusok. matematika I) gy) I) gy) ag) 729

10 A leggyakrabban használt eszközök A monitor, a nyomtató, a A működés lényegének működési elveinek bemutatása és flopiegység, a merevlemezes megismerése. Az eszközök fizika használata. egység, a CD-olvasó működési elve. csoportosítása 2. Informatikaalkalmazói ismeretek (10-21 óra) Rajzok, ábrák készítése Rajzos-szöveges dokumentumok A rajzolóprogram emeltszintű számítógéppel. Transzformációs számítógépes grafikai kiállítás létrehozása, átalakítása, formázása. szolgáltatásai. Transzformációk műveletek Mentés és nyomtatás. szervezése az elkészült munkákból Szövegkészítés számítógéppel. A szövegbevitel. A szövegszerkesztés célja. Bekezdés szintű formázás (igazítás, sor- és térköz). Oldalbeállítás (tájolás, margó). Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek A multimédia számítógép. (szöveg, rajz, zene, fénykép, animáció, film) szerkesztése. Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése. Közhasznú használata. információforrások Digitális Tudásbázis-rendszer használata, keresés az adatbázisban. Adattípusok. Az adatok áttekinthetősége. Információ szerzése forrásokból. Oktatási adatbázis és programgyűjtemény használata. Különleges karakterek írása. Bekezdések formázásának gyakorlása. Hangfelvétel elkészítése és visszajátszása. Animációk készítése (egyszerű programmal). Adatok gyűjtése, értelmezése, csoportosítása. Az adatok megjelenítése Műsorfüzetek, pályázati kiírások stb. A szükséges információ megtalálása. Az önálló tanulás. szöveget és rajzot tartalmazó tantárgyi anyagok készítése részvétel az iskolai animációs pályázaton adatok az EU-országokról múzeumok, kulturális rendezvények információs anyagai gy) P) szö) kg) ag) ö) K) ag) Sulinet anyagok I) H) 3. Infotechnológia (14-28 óra) Az információ különféle formái, Az információ. Információátvitel I) P) jellemző felhasználási Az információ megjelenési formái. (telefon). ag) lehetőségeinek bemutatása. 730

11 P) Problémák informatikai jellegű megfogalmazása. Az algoritmus Egyszerű problémák megoldása. Algoritmusok leírása. hétköznapi fogalmának önállóan és csoportokban. ig) megismertetése. dg) Adott feladat megoldásához tartozó Algoritmusok végrehajtása algoritmusok megvalósítása ag) számítógépen. számítógépen. A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása. Táblázatok, diagramok megismerése, adatok rendezése. Feladatok megoldása egyszerű fejlesztő rendszerrel. A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése programokban. Algoritmusok és adatok. Beavatkozás a programfutásba. Paraméterek megfigyelése. hatásának ember és természet 4. Infókommunikáció (3-6 óra) Hatékony, céltudatos Böngészés az interneten. tantárgyi anyagok pl. rovásírás, I) Keresés. információszerzés az internetről. Egyszerű keresési feladatok. Szent István, Mo-i népszokások é) Csoportos kommunikációs eszközök Az . Levél küldése és fogadása már levélváltás más iskolák tanulóival; segítségével információ küldése és E) A Netikett. létező -cím esetén. levelezés a tanult idegen nyelven fogadása. H) I) Címjegyzék. Címjegyzék használata. több címzettel Az elektronikus levelezés alapjai. 5. Az információs társadalom (3-6 óra) Szabadon felhasználható források Néhány hozzáférhető H) aktuális információk keresése megismertetése. információforrás alkalmazása. ö) k) d) k) v P) P) ag) ö) 731

12 if) Személyi információk, személyes Személyi információk jogi oldala. a személyiségi jogok informatikai gy) adatok fogalmának tisztázása. Adatvédelem. vetülete k) Az informatika múltjára vonatkozó történetek megismertetése. Annak tisztázása, hogy az informatikai eszközök alkalmazásának melyek a fontosabb etikai kérdései. A számítógépes játékok és az internet használatának veszélyei. Néhány kulcstalálmány megismerése. Neumann János Helyi hálózat. Mások adataihoz, dokumentumaihoz való hozzáférés. Veszélyek a számítógép-használatban. Játékszenvedély. Kiselőadások: történetek az informatika fejődéséből. Lyukkártya készítése. Saját etikai kódex megalkotása. A probléma megfigyelése (saját tapasztalatok!). Tanulságos esetek megbeszélése. magyarok az informatika történetében az informatika lehetőségei és korlátai újfajta veszélyek a világban 6. Könyvtári és médiainformatika (3-5 óra) Raktári rend, szakrend. Az olvasóterem. Könyvtári A könyvek tartalmi csoportosítása: szolgáltatások megismerése. Hagyományos eszközökön alapuló szépirodalom, ismeretközlő A betűrendes leíró katalógus könyvtári szolgáltatások tantárgyi anyagok irodalom, sajtótermékek. használata. Keresés különböző if) megismerése. Katalógus. A betűrendes leíró szempontok alapján katalógus szerkezete és használata. csoportmunkában. Új információs eszközökön alapuló Nem nyomtatott Oktató CD-k használata gyorsan könyvtári szolgáltatások információhordozók. Előnyök és tantárgyi anyagok Tag megtalálni az információt. megismerése. hátrányok Tanulmányi feladathoz keresőkérdések megfogalmazása. Keresési technikák hagyományos és Egyszerűbb irányított forrás- és Hogyan boldoguljunk az Az információkeresés technikája elektronikusan tárolt információ információkeresés direkt információk világában? keresésénél eszközökben és a helyi adatbázisban. E) H) if) P) d) é) k) TE) k) 732

13 A médiumok csoportosítása A médiumok megkülönböztetése és Az információ újszerűsége, különböző szempontok alapján I) hírek a nagyvilágból irányított feldolgozása. pontossága, hitelessége. (közlésmód, információs érték). gy) A megfelelő médium kiválasztása. Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata. A továbbhaladás feltételei Webcím, az URL. Az információ lementése. Szöveg és kép mentése. 1. Az informatikai eszközök használata A tanuló: Tudjon számítógépet önállóan üzembe helyezni. Ismerje a főbb egységeket és funkcióikat. Ismerje a háttértárolók szerepét, azok néhány fajtáját. Tudjon lemezmeghajtót kiválasztani. Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a számára szükséges fájlt megtalálni. Tudjon könyvtárat létrehozni, törölni. Tudjon fájlt, könyvtárat áthelyezni, másolni. Ismerje a lemezkezelés szabályait. Tudja megkeresni az általa használt programok futtatható és egyéb állományainak ikonjait. Tudja több módon is elindítani az általa használt programokat. Tudjon menüelemeket, parancsokat használni. Tudja használni a grafikus felület ablakait, ablakrendszerét, tudja módosítani azok tulajdonságait. Tudjon önállóan használni játék- és oktatóprogramokat. 2. Informatikaalkalmazói ismeretek A tanuló: Tudjon önállóan használni egyszerű rajzkészítő programot. Tudatosan használja a rajzolóprogramot rajzos-szöveges munkáinak megalkotására, módosítására. Tudja a dokumentum egy részét kijelölni. Tudja mozgatni a dokumentum kijelölt részletét. Tudja segítséggel elmenteni elkészült munkáit az általa kiválasztott helyre, azokat tudja onnan visszatölteni. Sulinet I) gy) 733

14 Tudja segítséggel kinyomtatni kész munkáját. Tudjon önállóan begépelni szöveget. Tudja több módon kijavítani, módosítani a szöveget. Tudja a dokumentum egy részét kijelölni. Tudjon kezelni megfelelő program segítségével hangos, képes dokumentumot. Tudjon megfelelő program segítségével rövid animációt elkészíteni. Ismerje a vágólap szerepét, tudja azt használni szerkesztési műveletekre. Tudja kinyomtatni kész munkáját. Tudjon önállóan begépelni szöveget. Tudja több módon kijavítani, módosítani a szöveget. Tudja a dokumentum egy részét kijelölni. Tudja végrehajtani karakterek, szavak formázását. Tudjon kezelni megfelelő program segítségével hangos, képes dokumentumot. Tudjon hangfelvételt készíteni arra alkalmas program segítségével. 3. Infotechnológia A tanuló: Legyen képes egyszerűen kódolt üzenet olvasására, továbbítására. Tudjon használni egy titkosírást, az abban levő üzenet információtartalmát képes legyen megérteni. Legyen tisztában a kódolás menetével, az információk ilyen kezelésével. Ismerjen meg különböző információfajtákat. Tudja különféle formákban megfogalmazni a hétköznapi életben és az iskolában előforduló események, tevékenységek algoritmizálható részleteit. Tudjon Logo nyelven egyparaméteres eljárásokat létrehozni. Tudja a létrehozott eljárásokat építőelemként felhasználni. Alkalmazza a paraméterek módosításával megvalósítható vizsgálatokat. Ismerje fel és tudja különféle formákban megfogalmazni a hétköznapi életben és az iskolában előforduló események, tevékenységek algoritmizálható részleteit. Tudjon Logo nyelven többparaméteres eljárásokat létrehozni. Tudjon létrehozni rekurziót tartalmazó többparaméteres eljárásokat. Tudjon egyszerűbb folyamatokat modellezni a paraméterek módosításával, lássa a paraméterek szerepét, hatását. Ismerje fel az adatok (paraméterek) visszajelzésének tényét. Legyen tisztában a kódolás menetével, az információk ilyen kezelésével. Lássa meg a kapcsolatot az információ különböző megjelenési formái között. 734

15 Ismerje, értse az információ, mint jelenség lényegét. 4. Infokommunikáció A tanuló: Tudjon segítséggel elektronikus levelet olvasni és küldeni. Tudjon cím alapján weboldalt felkeresni. Lásson példát internetes keresésre. 5. Az információs társadalom A tanuló: Ismerje fel az információ jelentőségét a régi és a mai társadalmakban. 6. Könyvtári és médiainformatika A tanuló: Ismerjen fel nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumokat. Ismerje a nyomtatott dokumentumok, periodikák típusait. Tudjon információt szerezni nem nyomtatott dokumentumokból. Ismerje az iskolai könyvtár szépirodalmi és szakirodalmi részeit, legyen tisztában az itt használt kétféle raktári renddel. Tudjon számára szükséges irodalmat megkeresni a könyvtári részekben. Ismerje a könyvek formai jellemzőit. Tudjon a könyvtár médiatár részéből számára szükséges dokumentumot kiválasztani. Ismerje a betűrendes katalógus felépítését. Ismerje a katalóguscédulán található legfontosabb adatokat. Tudjon katalógus-cédulákat használni. Tudjon keresni megadott szempontok alapján a betűrendes katalógusban szerző szerint, cím szerint. Tudjon tájékozódni a kézi könyvtár -ban. Tudjon segédkönyveket használni információszerzésre. Alkalmazza az ábécét a lexikonban, szótárban keresésnél. 735

16

17 Fejlesztő szakasz Célok és feladatok Korunkban a társadalmi szocializáció már környezetünk informatikai rendszerébe való beilleszkedést is jelent. Az oktatás fejlesztő szakaszában a tanulónak már legyenek sokirányú tapasztalatai az alapvető informatikai eszközök helyes használatáról, az információszerzés és a kommunikáció társadalmi rendjéről. Legyen képes információtudatos viselkedésre. A számítógép kiemelkedik az informatikai eszközök sorából, ismerje meg a tanuló a számítógép kezelésének alapjait, a legfontosabb hardvereszközök használatát. Tudja a hardver és szoftver fogalmát. Iskolai tanulmányi és közösségi feladataihoz kapcsolódó számítógépes programokat használjon (MINDEN TANTÁRGY). Gyakorlottan használja a feladathoz választott alkalmazói programokat, ismerje ki magát multimédiás környezetben. Legyen képes elvégezni a mindennapi karbantartás feladatait. Ismerje néhány kiemelkedő magyar tudós szerepét a számítógép fejlődésében. Az algoritmizálás egyszerre eszköze a problémamegoldásnak és a képességfejlesztésnek. Ismerjen a tanuló alapalgoritmusokat, tudjon alapvető utasításokat olyan programozási nyelven, amely alkalmas az algoritmusok kipróbálására. Tudjon egyszerű folyamatokat modellezni, legyenek tapasztalatai a természeti, társadalmi események számítógépes modellezésében. Az információszerzés adatok gyűjtését és feldolgozását jelenti. Ismerje a tanuló az adatkezelés technikáját, az adatvédelem és a szerzői jog szabályait. A papíron és elektronikusan tárolt információ hozzáférését is tanulnunk kell. Ismerje meg a tanuló a könyv értékét, a könyvtár és az internet lehetőségeit. Nagyon fontos az, hogy a tanulók életkorának megfelelő eszközökkel és módszerekkel dolgozzunk. Minden tanórán sokféle érdekes tevékenységgel találkozzanak a gyerekek. Szerezzenek tapasztalatokat az önálló tanulás fontosságáról, hatékony technikáiról, így készülhetnek fel az egész életen át tartó tanulásra. Az egyénileg, elszigetelten végzett tevékenységeket gyakran kiválthatja a csoportoknak adott, közösen megoldható feladat. Valódi kihívásokat jelentő feladatokat, élesben megoldandó problémákat is kapjon a tanulócsoport. Témakörök A tananyag fejezetei: 1. Az informatikai eszközök használata 2. Informatikaalkalmazói ismeretek 3. Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) 4. Infokommunikáció 5. Az információs társadalom 6. Könyvtári és médiainformatika 737

18 Tartalmak 7. évfolyam 1. Informatikai eszközök használata (6-7 óra) Különböző informatikai eszközök Tájékozódás különböző informatikai d) Informatikai eszközök. szerepének megismerése. környezetekben. problémahelyzetek sokasága Intelligens eszközök. Ismerkedés a számítástechnika fő A számítógép alkalmazási területei. alkalmazási területeivel. k) A számítógép és perifériáinak kezelése felhasználói szinten. Az informatikai eszközök működési elveinek bemutatása és használata. Számítógép-használat az iskolában. Hálózati alapismeretek. Programok használata. Multimédiás oktatóprogramok, oktatási anyagok használata. Az operációs rendszer és a fontos segédprogramok alapszolgáltatásainak bemutatása. A számítógép fő egységei. Központi egység és perifériák. Mértékegységek számítástechnikában. A háttértárak működési elve: mágneses és optikai elven történő tárolás. Házirend a gépteremben. A multimédiás számítógép. Az operációs rendszer. Állománykezelő segédprogramok. a A perifériák helyes használata. Felhasználói karbantartás elvégzése. A billentyűzet és az egér karbantartása..egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet A háttértárak helyes használata. Hardvereszközök kiválasztásának szempontjai. A számítógépek helyes használata. Az iskolai hálózat vázlatos felépítése, használata. Szoftverek fontos típusai. Multimédiás oktatóprogramok önálló használata. Háttértárak, állományok kezelése. Megfelelő mappaszerkezet kialakítása. Állományok kezelése segédprogrammal is. fizika; technika fizika; technika iskolai házirend tantárgyi oktatóprogramok és adattárak; Digitális Tudásbázis egy) I) i) 738

19 Vírus fogalma. I) Víruskereső program indítása, az otthoni számítógép; Víruskezelés. Miért kell védekezni a vírusok üzeneteinek értelmezése. az Internet veszélyei ellen? Víruskezelő programok. egy) Tömörítés. A tömörítés fogalma, célja, egyszerű tömörítési módok. Tömörítőprogramok. Gazdaságosság. Tömörítőprogram megismerése. Tömörített állomány tartalmának megtekintése, kicsomagolása. Kiválasztott állományok tömörítése 2. Informatikaalkalmazói ismeretek (5-10 óra) Rajzok és ábrák készítése. K) Rajzi dokumentumok létrehozása, A vágólap használata. környezetvédelmi, egészségvédelmi A pixel. Ábraszerkesztés. TE) átalakítása, formázása. Műveletek rajzrészletekkel. témájú rajzok készítése Képek bevitele. Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai. Összetett dokumentum készítése. Szövegegységek. Karakter-, bekezdés- és oldalformázás. Képek a szövegben. Fejléc, lábléc. Adatok gyűjtése és csoportosítása, feldolgozása. Szöveges dokumentum elkészítésének szokásos menete. Levél, újságoldal, kérdőív, feladatlap készítése. Kisebb méretű dokumentum tervezése, szerkesztése. Táblázatok használata a mindennapi életben. Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Hivatkozások, képletek és függvények használata. Diagramok készítése. Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó dokumentumok elkészítése. Az internetről letöltött dokumentumok elhelyezése. pályaorientációs készítése EU-s adatok feldolgozása dokumentumok I) egy) P) E) osztályújság készítése i) 739

20 Multimédiás dokumentumok Multimédiás dokumentumok elkészítése közös munkában, i) k) (szöveg, rajz, zene, fénykép, A multimédia elemei. csoportokban. Szöveg, rajz (ábra), személyes anyag összeállítása animáció, film) készítése. zene, fénykép (film), animáció elhelyezése a dokumentumban Elektronikus faliújságok, kirakati bemutatók készítése. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet kiválasztása. Az információ szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve módszerek megismerése. Adatok csoportosítása, értelmezése, azok grafikus ábrázolása, következtetések levonása. Az adatbázisokból, számítógépes hálózatból való információszerzés módjainak megismerése. A megtalált információ gyűjtése, értelmezése, feldolgozása. Adatok az interneten. A számítógépes bemutató fogalma. Dia, vetítés. Alkalmazói rendszerek jellemzői. Információ és adat. Az adatok megjelenítése: szöveges, táblázatos és grafikus lehetőségek Adatok a mindennapi életben, a tudományos életben. Diagramok Információforrások. Az adatbázisok szerepe az információszolgáltatásban. Adatok gyűjtése és feldolgozása kézi és számítógépes módszerekkel. Képi információ. Bemutatókészítő szoftverek megismerése. Bemutató készítése. Az interneten elhelyezhető dokumentum. Egy feladat megoldásának lehetőségei, a megfelelő szoftver választása. Adatok dokumentumokban. megjelenítése, kiemelése. keresése Adatok Az adatok gyűjtése és értelmezése. Táblázatok és diagramok készítése. személyes bemutatkozó anyag; iskolai eseményhez kötődő bemutató készítése aktuális információ keresése az iskolai élet aktuális eseményéhez kapcsolódóan Keresés meglévő adatbázisban. Információ szerzése tantárgyi az információszerzés fontossága programokból, könyvtári adatbázisokból, internetről. Adatok gyűjtése, táblázatba rendezése, diagram készítése, mindennapi adatok elhelyezése saját dokumentumban. Tematikus térképek keresése az interneten. i) I) 740

Kerettantervünk az APÁCZAI KERETTANTERV felhasználásával készült. Informatika

Kerettantervünk az APÁCZAI KERETTANTERV felhasználásával készült. Informatika Kerettantervünk az APÁCZAI KERETTANTERV felhasználásával készült Informatika Célok és feladatok Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Bánné Mészáros Anikó Lakosné Makár Erika Nagy Csilla Ridzi Gizella

Bánné Mészáros Anikó Lakosné Makár Erika Nagy Csilla Ridzi Gizella Bánné Mészáros Anikó Lakosné Makár Erika Nagy Csilla Ridzi Gizella Informatika 8 tanmenetjavaslat 37 óra Nemzeti Tankönyvkiadó II. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 4 ÓRA Óra sz. Cím Feladat Fogalmak, összefüggések,

Részletesebben

Informatika. 5-8. osztály

Informatika. 5-8. osztály Informatika 5-8. osztály INFORMATIKA 5-8. ÉVFOLYAM 1. Informatikai feladatokhoz kapcsolódó kulcskompetenciák fejlesztése Fejlesztési feladatok Kulcskompetenciák Fejlesztési területek 1. Az informatikai

Részletesebben

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata 4. évfolyam Tematikai egység/ nevelési-fejlesztési 1. Az informatikai eszközök használata Alkalmazások megismerése, futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül.

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

Informatika helyi tanterv

Informatika helyi tanterv Informatika helyi tanterv 1 Tantárgy tanításának céljai és feladatai Az Informatika tantárgy tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat az egyre jelentősebbé váló információs környezethez való aktív

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

Bánné Mészáros Anikó Lakosné Makár Erika Nagy Csilla Ridzi Gizella. Informatika 7. tanmenetjavaslat 37 óra. Nemzeti Tankönyvkiadó

Bánné Mészáros Anikó Lakosné Makár Erika Nagy Csilla Ridzi Gizella. Informatika 7. tanmenetjavaslat 37 óra. Nemzeti Tankönyvkiadó Bánné Mészáros Anikó Lakosné Makár Erika Nagy Csilla Ridzi Gizella Informatika 7. tanmenetjavaslat 37 óra Nemzeti Tankönyvkiadó I. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 5 ÓRA Óra sz. Cím Feladat Fogalmak, összefüggések,

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam INFORMATIKA A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1-4. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon tervezhető

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés -

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés - INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - hat osztályos képzés - A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Vizsga Időtartam Gyakorlati JAVÍTÓ

Részletesebben

INFORMATIA INFORMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET INFORMATIKA 4-8. ÉVFOLYAM

INFORMATIA INFORMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET INFORMATIKA 4-8. ÉVFOLYAM INFORMATIA INFORMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET INFORMATIKA 4-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 1 Ajánlás Az informatika tanterv a NTK Műhely

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY Éves óraszám: 74 óra (Heti óraszám: 2) Budapest, 2015. szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép alkalmazási

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata 7. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret Javasolt óraszámfelosztás témakörök szerint: I. Hardware, karbantartás 5 óra II. Internet, adatgyűjtés 6 óra III. Perifériák használata 5 óra IV. Szövegszerkesztés

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok

Informatika. Célok és feladatok Informatika Célok és feladatok Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási,

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1.

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1. Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1 Az óraszámok megadásánál 36 tanítási héttel számoltunk. Bevezető Az informatikaórákon

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ Óraszám Óra anyaga Fejlesztési feladatok Minimális teljesítmény 1. 2. 3. 1.Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben Az informatikai eszközök működési elveinek

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

Választható Informatika 5. évfolyam

Választható Informatika 5. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Választható Informatika 5. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a választható informatika tantárgy oktatása

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Informatika 1-8. évfolyam 2013. 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY Éves óraszám: 36 óra 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép és biztonság. Informatikai eszközök 2. Hardvereszközök A számítógép és a perifériák

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA 7. évfolyam 1. Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

INFORMATIKA 1 4. évfolyam

INFORMATIKA 1 4. évfolyam INFORMATIKA 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

Bánné Mészáros Anikó Lakosné Makár Erika Nagy Csilla Ridzi Gizella

Bánné Mészáros Anikó Lakosné Makár Erika Nagy Csilla Ridzi Gizella Bánné Mészáros Anikó Lakosné Makár Erika Nagy Csilla Ridzi Gizella Informatika 8 tanmenetjavaslat 74 óra Nemzeti Tankönyvkiadó II. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 8 ÓRA Óra sz. Cím Feladat Fogalmak, összefüggések,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. INFORMATIKA Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. INFORMATIKA Évfolyam: 5-8. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Informatika 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 Témakörök Tematikai egység címe 5. 6. 7. 8. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

Tanmenet. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2003. 09. 10.

Tanmenet. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2003. 09. 10. Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2003. 09. 10. Tanmenet

Részletesebben

4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Témakörök 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Értékelés ellenőrzés

4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Témakörök 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o.  Értékelés ellenőrzés INFORMATIKA tanterv Korunk igénye, hogy az iskolából kikerülő, elhelyezkedni kívánó tanulók elemi informatikai ismeretekkel rendelkezzenek. Tudják használni a számítógépet, programokat és egyéb informatikai

Részletesebben

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam Informatika Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve Óratervi táblázat: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám 2 1 2 - - Éves óraszám 74 37 74 - - Belépő tevékenységformák 9. évfolyam Hardver

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

6. osztály. Évi óraszám: 37 óra

6. osztály. Évi óraszám: 37 óra 6. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret 1. Az informatikai eszközök használata 4 óra 2. Alkalmazói ismeretek 14 óra 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 8 óra 4. Infokommunikációs

Részletesebben

Informatikai fejlesztési terv

Informatikai fejlesztési terv között Informatikai fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között TÁMOP -3.3.14.A-12/1-2013-0033 Készítette: Tilk Csilla

Részletesebben

Figyelem, ez nem egy teljes helyi tanterv, csak annak egy részlete! Informatika Készítette Lénárd András

Figyelem, ez nem egy teljes helyi tanterv, csak annak egy részlete! Informatika Készítette Lénárd András Figyelem, ez nem egy teljes helyi tanterv, csak annak egy részlete! Informatika Készítette Lénárd András Általános célok Az információs társadalom elvárásai fokozott feladatot rónak leendő polgáraira,

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.é vf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 12. évfolyam

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE 1. Célok és feladatok... 2 2. Fejlesztési követelmények... 5 3. Részletes tanterv... 7 3.1. Hatévfolyamos képzés... 7 7. évfolyam... 7 8. évfolyam... 9 9. évfolyam...

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika

HELYI TANTERV. Informatika HELYI TANTERV Informatika 9. évfolyam Témák Új Tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám Az informatikai eszközök használata 7 1 8 Információs

Részletesebben

Moduláris informatikaoktatás 6. osztályban

Moduláris informatikaoktatás 6. osztályban Moduláris informatikaoktatás 6. osztályban Készítette. Horváth-Kovács Beáta A Könyvtárhasználat tanításának célja A Nemzeti Alaptanterv a Könyvtárhasználatot nem csupán a számítástechnika mellé rendeli,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. INFORMATIKA 1-4. évfolyam

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. INFORMATIKA 1-4. évfolyam INFORMATIKA 1-4. évfolyam 1 Személyi feltételek Hunyadi Mátyás Általános Iskola A tanterv alkalmazásának feltételei Informatika vagy számítástechnika szakos főiskolai vagy egyetemi végzettségű tanító vagy

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 INFORMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 INFORMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az információ és annak felhasználása központi szerepet foglal el a jelenkori társadalmak működésében. A megszerzéséhez, megértéséhez, feldolgozásához, alkotó alkalmazásához tartozó ismeretek,

Részletesebben

INFORMATIKA. 5 8. évfolyam

INFORMATIKA. 5 8. évfolyam 2008/20/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 223 INFORMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek

Részletesebben

INFORMATIKA. A tanulók értékelése:

INFORMATIKA. A tanulók értékelése: INFORMATIKA A tanulók értékelése: A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor tudjuk a leghatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a nagy óraszámú egységek (Alkalmazói

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

INFORMATIKA évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag 2011. március 1 Informatika Alapelvek, célok Az információ megszerzése, megértése, feldolgozása és felhasználása, vagyis az információs műveltség

Részletesebben

A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i

A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i Informatika Vizsgaleírások Vizsga jellemzői A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i Szóbeli Osztályozó Javító Időtartam 45 perc 10 perc 80%-tól jeles(5) 60%-79% jó(4) Aránya az értékelésnél Vizsgakövetelmények

Részletesebben

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára 5.26 Óraterv Évfolyam 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 Bevezetés A helyi tanterv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2.

Részletesebben

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 -

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Tanmenet Szakközépiskolák 9. évfolyama számára informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Bevezetés A szakközépiskolában 9. és 10. évfolyamon heti 1-1 órában oktatják az informatikát. A 11. és 12. osztályban,

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 0,5+0,5 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 Célok és feladatok A mai információs társadalomban az IKT

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés, az emelt szintű érettségire való felkészülésnek a megalapozása. A középszintű érettségi elősegíti az eligazodást és a munkába állást

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA informatika 3-4. HELYI TANTERV 2013. INFORMATIKA 3-4. Informatika óraszámok 1-4. évfolyamon

EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA informatika 3-4. HELYI TANTERV 2013. INFORMATIKA 3-4. Informatika óraszámok 1-4. évfolyamon INFORMATIKA 3-4. Informatika óraszámok 1-4. évfolyamon 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Kötelező óraszám - - - - Szabadon tervezhető keretből - - 36 36 Összesen - - 36 36 Bevezető Az alsó tagozatos informatikai

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Hálózati alapismeretek 20 perc 2. Az internet jellemzői 25 perc 3. Szolgáltatások

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 10. évfolyam

Részletesebben

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA Tanmenet Az Informatika műveltségi terület INFORMATIKA tantárgy tanításához a 7.a és 7.b osztályokban. Tantárgyat tanító tanárok: Kassitzky Tamás Tantárgy éves óraszáma: 37 óra (heti 1 óra) Használt segédanyag:

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika 12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika 12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika 12. évfolyam 2 Alapelvek, célok és feladatok Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

INFORMATIKA 239 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 239 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 239 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 240 CÉLOK ÉS FELADATOK A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek gyors fejlődésével

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver Informatika Középszintű érettségi vizsga témakörök 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

INFORMATIKA. helyi programja. tantárgy. Kereskedő szak. Készült a tantárgy központi programja alapján.

INFORMATIKA. helyi programja. tantárgy. Kereskedő szak. Készült a tantárgy központi programja alapján. INFORMATIKA tantárgy helyi programja Kereskedő szak Készült a tantárgy központi programja alapján. 2013 A tantárgy tanításának célja Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam Ez a helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 2. melléklete: 2.2.15 Informatika 5 8. alapján készült Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Történeti áttekintés 2. Számítógépes alapfogalmak 3. A számítógép felépítése, hardver A központi egység 4. Hardver

Részletesebben

Informatika. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat

Informatika. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat 12. sz. melléklet Informatika Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelethez a 6/2014. (I.29.) EMMI rendelet 3. mellékleteként kiadott és a 34/2014 (IV.

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június 25.

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június 25. INFORMATIKA 9-13. HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYOK SZÁMÁRA Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2008. június 25. Szerkesztette: Horváth Gergely Sipos Tünde

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - emelt szintű informatika osztály -

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - emelt szintű informatika osztály - - emelt szintű informatika osztály - 9-10. évfolyam Szövegszerkesztés, grafika, prezentáció, weblapkészítés - Többféle formázási megoldást tartalmazó dokumentumok készítése minta alapján, illetve feladat

Részletesebben

Informatika 6-8. évfolyam

Informatika 6-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Informatika 6-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az informatika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak, számítógép generációk 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver

Részletesebben

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak.

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak. A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői Szóbeli tételek: Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen

Részletesebben