Informatika. Célok és feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Informatika. Célok és feladatok"

Átírás

1 Informatika Célok és feladatok Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási, -szervezési és -átadási technikákat, valamint az információkezelés jogi és etikai szabályait. Az informatika műveltségterület keretében folyó oktatás, nevelés és fejlesztés célja, hogy felkészítse a tanulókat az informatikai társadalom kihívásaira. Az iskolai oktatás keretei között biztosítani kell a sokféle informatikai eszköz és módszer használatára való felkészülést is. E) gyorsan változó, fejlődő területen nagyfokú az ismeretek elavulása, ezért különösen fontos, hogy figyelmet fordítsunk az informatikai ismeretek folyamatos megújítására (az egész életen át tartó tanulás koncepciója). Az információ egyre inkább nyilvánossá, mindenki számára elérhetővé válik. A műveltségi terület feladata a hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása. Növekszik a vizuális kommunikáció hatása; a multimédia közvetítésével a szavak és a szövegszerkesztés mellett a látványszerkesztés is rendelkezésünkre áll üzeneteink kifejezésére. Az informatikai eszközök használata veszélyeket is jelent, meg kell ismerni az informatikai környezet egészségünkre gyakorolt hatását, és a túlzott számítógép-használat ártalmait. Nem felejthetjük el a papír alapú információtárolás óriási történelmi szerepét. Az NTK kerettanterve az információs társadalomban szükséges ismeretek és gyakorlati tudások, képességek rendszerét úgy építi fel, hogy a hangsúlyt a gyakorlati informatikai írástudásra, a tanulói tevékenységre és a kompetenciák fejlesztésére helyezi. A műveltségi területben megfogalmazott tartalom egyetlen integráló jellegű tantárgy keretei között kerül feldolgozásra. Így az informatika tantárgy keretében a tanulók a számítástechnikai és a könyvtári területtel is ismerkednek. Erre azért van szükség, mert az információszerzés két fontos hozzáférési formájáról van szó. A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai Évfolyam Kerettanterv szerint A B A B A B A B Informatika ,5 2 1,5 Összesen ,5 2 1,5 A tanterv kétféle órakeretre épülő változata közötti különbség elsősorban az alkotásra, a számítástechnikai produktumok elkészítésére, a gyakorlásra fordítható időben van. Azonos az elsajátítandó ismeretanyag és a megfogalmazott követelmények sora. A kétféle óraszámú modell lehetővé teszi, hogy az iskola a számára optimális módon alakítsa ki tantárgyi struktúráját. A tanulók értékelése A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor tudjuk a leghatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a nagy óraszámú egységek (Informatikaalkalmazói ismeretek; Infotechnológia) kezdetekor diagnosztikus értékelés során tárjuk fel a tanulók ismereteit. Szummatív értékelést félévkor és év végén, valamint az iskola pedagógiai programjában megjelölt szakaszokban osztályzatok, illetve szöveges értékelés formájában adunk. 721

2 Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres ellenőrzése és értékelése, ami folyamatos szóbeli értékeléssel valósul meg. Egy-egy témakör feldolgozása során a tanuló tanórai tevékenységét, elvégzett munkáját, elkészített dokumentumait, ismereteinek szintjét, fejlődését, órai aktivítását, együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) értékeljük rendszeres szóbeli értékeléssel és havonta érdemjeggyel. A tanulói teljesítmény értékelésének kritériumai az alapozó szakaszban A gyermekek tevékenységére ebben az életkorban a felfedezés, az önálló munka élménye szintén meghatározó. Ekkor az értékeléshez szükséges információkat a tanulók munkájának folyamatos megfigyelésével, fejlődésük követésével szerezhetjük meg. A gyerekek tudásával kapcsolatos rendszeres visszajelzésre már fokozottabban szükség van. Ezt legmegfelelőbben a tanórai feladatok értékelésével valósítjuk meg. A tanulók felkészültségét, tudását is ellenőriznünk kell. Ezt ne feleltetéssel, vagy az ismeretek írásban való számonkérésével oldjuk meg, hanem a munka során felmerülő kérdések közös megbeszélésével. A csoport együttes tevékenységét, az együtt dolgozás képességét, a projektfeladatok sikerességét is értékelnünk kell. A tanulói teljesítmény értékelésének kritériumai a fejlesztő szakaszban A felsőbb évfolyamokban a produktumot előállító tudás, az önálló ismeretszerzés és a komolyabb dokumentumok elkészítése az értékelés alapja. A munkák már több tanóra alatt készülnek el, ezek értékelése során állapíthatjuk meg a valódi tudást. Elméleti ismeretek esetén már alkalmazhatjuk a szóbeli feleltetést, írásos ellenőrzést, kiselőadások tartását. Gyakorlati ismeretek esetén az ellenőrzés formája lehet írásos ellenőrzés, tanulói tevékenység megfigyelése, összetett projektfeladat esetén az önálló munkavégzés a tervezéstől a kivitelezésig, illetve a csoportos munkavégzés produktuma. Az értékelés szempontjai, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat, ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat, felismeri-e a hasonlóságokat, analógiákat, tudja-e elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni, képes-e az önálló munkavégzésre, tükröződik-e a logikus gondolkodás a teljesítményében, tud-e önállóan ismereteket szerezni, feldolgozni, új ismereteket előállítani, képes-e egyszerűbb logisztikai feladatok megoldására, ki tudja-e választani a munkájához szükséges eszközöket, milyen mértékben alkalmazza a számítógépet mint eszközt mindennapi munkájában, kialakult-e benne a folyamatos önképzés igénye. A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek A 11//1994. MKM rendeletben meghatározottak alapján számítógépterem (1 tanuló/1 gé multimédia számítógépekkel, számítógéptermenként nyomtatóval; iskolai könyvtár; ezenfelül: internetelérés, digitális fényképezőgép vagy web-kamera, szkenner. 722

3 A tankönyvek kiválasztásának elvei megfelelő feldolgozásban tartalmazza a szükséges ismeretanyagot; adjon segítséget a gyakorlati munkához; ösztönözze a további önálló ismeretszerzést és számítógépes munkát; támogassa a csoportmunkát; korosztálynak megfelelő nyelvezet és stílus; az ábrák és képek mennyisége, minősége és tartalma igazodjon a fejlesztési követelményekhez; sokféle feladatot tartalmazzon a könnyűtől a nehézig; hardver- és szoftverfüggetlen legyen, vagy többféle lehetőséget mutasson be; megfelelően kezelje az informatika gyorsan változó részeit. Tantárgyi tantervek A tantervben a következő betűjelzésekkel hívjuk fel a figyelmet: o kiemelt fejlesztési feladatok: énkép és önismeret ÉN) hon- és népismeret H) európai azonosságtudat egyetemes kultúra E) környezeti nevelés K) információs és kommunikációs kultúra I) testi és lelki egészség TE) tanulás felkészülés a felnőtt lét szerepeire F) o kulcskompetenciák: kommunikációs k) narratív n) döntési d) szabálykövető lényegkiemelő életvezetési é) együttműködési egy) problémamegoldó kritikai kr) komplex információk kezelésével kapcsolatos képességek i) o gondolkodási képességek fejlesztése: induktív gondolkodás ig) deduktív gondolkodás dg) korrelatív gondolkodás kg) analógiás gondolkodás ag) vizuális memória vm) o megismerési képességek fejlesztése: információszerzés és -feldolgozás if) az ismeretek új helyzetben való alkalmazása úa) szövegalkotás képessége szö) a mindennapi életben való eligazodás gy) az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek ö) 723

4 Alapozó szakasz Célok és feladatok Korunkban a társadalmi szocializáció már környezetünk informatikai rendszerébe való beilleszkedést is jelent. Az oktatás alapozó szakaszában a tanuló legyen gyakorlott az alapvető informatikai eszközök helyes használatában, legyen ismerete az információszerzés és a kommunikáció főbb alapelemeiről. A számítógép kiemelkedik az informatikai eszközök sorából, ismerje meg a tanuló a számítógép kezelésének alapjait, az egér és a billentyűzet használatát. Iskolai tanulmányi és közösségi feladataihoz kapcsolódó számítógépes programokat használjon (például Digitális tudástár). Legyen tapasztalt az alapvető alkalmazói programok kezelésében, a rajzok, zenei anyagok és a szövegek szerkesztésében. Az algoritmizálás egyszerre eszköze a problémamegoldásnak és a képességfejlesztésnek. A tanuló jegyezzen le többféleképpen algoritmusokat, ismerjen olyan programozási nyelvet, amely alkalmas az algoritmusok kipróbálására, modellezésre. Az információszerzés adatok gyűjtését és feldolgozását jelenti. Tudja a tanuló, hogy az adatok kezelését az informatikai eszközök és módszerek teszik lehetővé. A papíron és elektronikusan tárolt információ hozzáférését is tanulnunk kell. Ismerje meg a tanuló a könyv értékét, a könyvtár és az internet lehetőségeit. Nagyon fontos az, hogy a kamaszkornak megfelelő eszközökkel és módszerekkel dolgozzanak a tanulók. Minden tanórán sokféle érdekes tevékenységgel találkozzanak a gyerekek. Használjuk a játék erejét! Az egyénileg végzett tevékenységeket kiválthatja a csoportoknak adott, közösen megoldható feladat. Valódi kihívásokat jelentő feladatokat, élesben megoldandó problémákat is kapjon a tanulócsoport. Témakörök A tananyag fejezetei: 1. Az informatikai eszközök használata 2. Informatikaalkalmazói ismeretek 3. Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) 4. Infokommunikáció 5. Az információs társadalom 6. Könyvtári és médiainformatika 724

5 Tartalmak 5. évfolyam 1. Informatikai eszközök használata (4-8 óra) Számítógépes és nem számítógépes Adott informatikai környezet Mire alkalmas a megfelelő Milyen lehetőségeket kínál az iskola informatikai környezetek I) i) tudatos használata. informatikai rendszer? informatikai eszközparkja? megismerése, összehasonlítása. Programok elindítása, használata, P) bezárása. A számítógéppel való interaktív Kommunikáció a programokkal. A feladat megoldásához szükséges, kapcsolattartás. if) mások által összeépített alkalmazói gy) környezet használata. A legszükségesebb perifériák megismerése. A számítógép könyvtárstruktúrájának, mappaszerkezetének könyvtár- és állományműveleteinek megismerése. A leggyakrabban használt eszközök működési elveinek bemutatása és használata. A számítógép fő egységei. A számítógép és perifériái (billentyűzet, egér). Háttértárak (flopi, winchester, CD). Háttértárak, állományok kezelése. Minden állományt pontosan azonosítunk! Az egér, a billentyűzet működési elve. A billentyűzet és az egér tudatos, helyes használata. Háttértár váltása, könyvtár kiválasztása, eligazodás, mozgás a háttértáron. A működés lényegének megismerése. Az eszközök csoportosítása 2. Informatikaalkalmazói ismeretek (5-10 óra) Rajzok, ábrák készítése Rajzos-szöveges dokumentumok A rajzeszközök és a színek. számítógéppel. Vágólapműveletek tematikus rajzok készítése; létrehozása, átalakítása, formázása. A vágólap. gyakorlása. Mentés és nyomtatás segítséggel. vizuális kultúra ag) 725

6 Kézi szövegfeldolgozás. A szövegegységek. Kézzel írott szöveg elrendezése, Faliújság készítése közös gy) formázása. munkában. A szöveg megfelelő begépelése, Szövegkészítés számítógéppel. A szövegbevitel. javítása, módosítása. osztályújság készítése A szöveg javítása, módosítása. Formázási feladatok elvégzése: P) (szerkesztőség alakítása, rovatok Karakter szintű formázás (betűtípus, karakterformázás (a betűtípus, - szö) tervezése, kivitelezés); -méret, stílus). méret beállítása, dőlt, aláhúzott, kg) iskolai oklevél tervezése A bekezdés igazítása. félkövér betűstílus), balra, középre igazítás Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek (szöveg, rajz, zene, fénykép, animáció, film) szerkesztése. Az információ szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök megismerése. Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése. Közhasznú használata. információforrások Digitális Tudásbázis-rendszer használata, keresés az adatbázisban. A multimédia alapelemei: szöveg, hang, álló- és mozgókép. A mozgókép trükkjei (animálás, fázisok). Az információ rögzítése és megjelenítése. Mit üzennek az adatok? Adat, számadat, szöveges adat. Tudakozódás. Oktatási adatbázis és programgyűjtemény használata. Hanganyagok lejátszása. Hangfelvétel elkészítése és visszajátszása. Filmkészítés kézi eszközökkel. Animációk készítése (egyszerű programmal). Lejegyzünk, eseményeket. lerajzolunk Adatok gyűjtése, értelmezése, csoportosítása. Az adatok megjelenítése. Nyitvatartási idő, menetrend, moziműsor, időjárás-jelentés. A szükséges információ megtalálása. A számítógépes tanulás technikája. média; pörgetős filmek készítése az osztály életében megtörtént humoros eseményekből környezetszennyezési értelmezés Lakókörnyezetünk információinak megkeresése adagtok fontos természetismereti és történelmi oktatócsomagok használata 3. Infotechnológia (14-28 óra) Az információ különféle formái, A jelek világa. titkos üzenetek a magyar I) P) jellemző felhasználási Saját kód (titkosírás) készítése. Titkosírások. irodalomban ag) lehetőségeinek bemutatása. ag) ö) K) ag) I) H) I) ö) úa) 726

7 Problémák informatikai jellegű Mindennapi algoritmusok szöveges, megfogalmazása. Az algoritmus hétköznapi fogalmának napirend). ig) univerzális algoritmusok (pl. Algoritmusok leírása. rajzos megfogalmazása, értelmezése. megismertetése. dg) Adott feladat megoldásához tartozó Kész programok futtatása. ag) algoritmusok megvalósítása Algoritmusok végrehajtása számítógépen. számítógépen. A problémamegoldás során az Bemenő adat és eredmény ismert adatokból az eredmények Algoritmusok és adatok. d) kapcsolatának megfigyelése. meghatározása. k) Táblázatok, diagramok megismerése, adatok rendezése. Feladatok megoldása egyszerű fejlesztő rendszerrel. A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése oktatóprogramokban. Adatok kiválasztása, bevitele, paraméter. Adatok olvasása táblázatokból, diagramokból. Kész programok kipróbálása, módosítása. Egyszerű programok megírása közösen. A program beállítási lehetőségei. az osztály tanulmányi eredmény táblázatának vizsgálata ember és természet 4. Infókommunikáció (3-6 óra) Böngészés az interneten. Hatékony, céltudatos A webhely, webcím. I) Ismert címek beírása. az iskola weblapjának megtekintése. információszerzés az internetről. A link. é) Ugrópontok használata. Csoportos kommunikációs eszközök segítségével információ küldése és fogadása. Az elektronikus levelezés alapjai. Az . Az -cím. A levél felépítése. A Netikett. Levél küldése és fogadása már létező -cím esetén. idegenforgalmi tudakozódás e- mailben; levelezőpartnerek keresése; váltása a tanult idegen nyelven más országok diákjaival ag) ö) E) H) I) kr) 727

8 5. Az információs társadalom (3-6 óra) Szabadon felhasználható források megismertetése. közhasznú információk ö) k) Személyi információk, személyes A személyi adatok információs és if) osztály leg-gyűjtemény összeállítása adatok fogalmának tisztázása. azonosító szerepe. Adatvédelem. gy) magyarok az informatika E) Az informatika múltjára vonatkozó Néhány kulcstalálmány történetében; H) történetek megismertetése. megismerése. Neumann János if) Annak tisztázása, hogy az informatikai eszközök alkalmazásának melyek a fontosabb etikai kérdései. A számítógépes játékok és az internet használatának veszélyei. Az iskolai, a munkahelyi számítógép használata. Helyi hálózat. Mások adataihoz, dokumentumaihoz való hozzáférés. Káros-e a számítógépezés? Saját etikai kódex megalkotása. A probléma megfigyelése (saját tapasztalatok!). Tanulságos esetek megbeszélése. az iskolai számítógépek közös használatának etikai kérdései osztályfőnöki munka 6. Könyvtári és médiainformatika (3-5 óra) Dokumentumtípusok, nyomtatott A könyvek tartalmi csoportosítása: ismerethordozók. szépirodalom, ismeretközlő Nyomtatott dokumentumok: könyv, irodalom. Könyvek csoportosítása időszaki kiadványok (évkönyv, irodalom; Hagyományos eszközökön alapuló A betűrendes leíró katalógus sorozat), sajtótermékek. ember és társadalom; könyvtári szolgáltatások használata. Kölcsönzés. Az A könyv formai jellemzői. látogatás egy közeli közkönyvtárba; if) megismerése. olvasóterem. A betűrendes leíró katalógus az iskolai évkönyv Könyvtári szolgáltatások szerkezete. A katalóguscédula. megismerése. Keresés különböző Segédkönyvek (szótár, lexikon, szempontok alapján enciklopédia). Új információs eszközökön alapuló Magnókazetta, CD, diafilm, könyvtári szolgáltatások Elektronikus információhordozók. videokazetta, DVD használata, ag) megismerése. oktatóprogramok. P) d) é) k) TE) k) 728

9 Tanulmányi feladathoz Keresési technikák hagyományos és keresőkérdések megfogalmazása. néhány kiválasztott tantárgy Az információkeresés technikája. elektronikusan tárolt információ Keresés névsorban, katalógusban, anyagához keresünk információt keresésénél. szótárban, lexikonban. A médiumok megkülönböztetése és irányított feldolgozása. Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata. 6. évfolyam Sajtótermékek. A médiatermékek fogyasztásának veszélyei. Webcím Az információ lementése A médiumok csoportosítása különböző szempontok alapján. Közismert kiindulópontok használata. Szöveg és kép mentése. hírek a nagyvilágból Sulinet oktatási anyagok interneten keresztüli feldolgozása 1. Informatikai eszközök használata (4-8 óra) Számítógépes és nem számítógépes Adott informatikai környezet Mire alkalmas a megfelelő informatikai környezetek informatikai eszközök az iskolában tudatos használata. informatikai rendszer? megismerése, összehasonlítása I) i) A számítógéppel való interaktív Operációs rendszer. Kommunikáció a programokkal. P) kapcsolattartás. Grafikus operációs rendszer. Állományok megnyitása és mentése. if) gy) A szükséges perifériák megismerése. A számítógép fő egységei. Nyomtatók. A multimédia eszközei. A számítógép könyvtárstruktúrájának, mappaszerkezetének könyvtár- és Az állomány (fájl) fogalma. állományműveleteinek megismertetése. A billentyűzet és az egér egyszerű karbantartása. A monitor beállítása. Nyomtatás a számítógépterem használati rendje szerint. A hangszóró. Állomány keresése, másolása. Alapvető állománytípusok. matematika I) gy) I) gy) ag) 729

10 A leggyakrabban használt eszközök A monitor, a nyomtató, a A működés lényegének működési elveinek bemutatása és flopiegység, a merevlemezes megismerése. Az eszközök fizika használata. egység, a CD-olvasó működési elve. csoportosítása 2. Informatikaalkalmazói ismeretek (10-21 óra) Rajzok, ábrák készítése Rajzos-szöveges dokumentumok A rajzolóprogram emeltszintű számítógéppel. Transzformációs számítógépes grafikai kiállítás létrehozása, átalakítása, formázása. szolgáltatásai. Transzformációk műveletek Mentés és nyomtatás. szervezése az elkészült munkákból Szövegkészítés számítógéppel. A szövegbevitel. A szövegszerkesztés célja. Bekezdés szintű formázás (igazítás, sor- és térköz). Oldalbeállítás (tájolás, margó). Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek A multimédia számítógép. (szöveg, rajz, zene, fénykép, animáció, film) szerkesztése. Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése. Közhasznú használata. információforrások Digitális Tudásbázis-rendszer használata, keresés az adatbázisban. Adattípusok. Az adatok áttekinthetősége. Információ szerzése forrásokból. Oktatási adatbázis és programgyűjtemény használata. Különleges karakterek írása. Bekezdések formázásának gyakorlása. Hangfelvétel elkészítése és visszajátszása. Animációk készítése (egyszerű programmal). Adatok gyűjtése, értelmezése, csoportosítása. Az adatok megjelenítése Műsorfüzetek, pályázati kiírások stb. A szükséges információ megtalálása. Az önálló tanulás. szöveget és rajzot tartalmazó tantárgyi anyagok készítése részvétel az iskolai animációs pályázaton adatok az EU-országokról múzeumok, kulturális rendezvények információs anyagai gy) P) szö) kg) ag) ö) K) ag) Sulinet anyagok I) H) 3. Infotechnológia (14-28 óra) Az információ különféle formái, Az információ. Információátvitel I) P) jellemző felhasználási Az információ megjelenési formái. (telefon). ag) lehetőségeinek bemutatása. 730

11 P) Problémák informatikai jellegű megfogalmazása. Az algoritmus Egyszerű problémák megoldása. Algoritmusok leírása. hétköznapi fogalmának önállóan és csoportokban. ig) megismertetése. dg) Adott feladat megoldásához tartozó Algoritmusok végrehajtása algoritmusok megvalósítása ag) számítógépen. számítógépen. A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása. Táblázatok, diagramok megismerése, adatok rendezése. Feladatok megoldása egyszerű fejlesztő rendszerrel. A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése programokban. Algoritmusok és adatok. Beavatkozás a programfutásba. Paraméterek megfigyelése. hatásának ember és természet 4. Infókommunikáció (3-6 óra) Hatékony, céltudatos Böngészés az interneten. tantárgyi anyagok pl. rovásírás, I) Keresés. információszerzés az internetről. Egyszerű keresési feladatok. Szent István, Mo-i népszokások é) Csoportos kommunikációs eszközök Az . Levél küldése és fogadása már levélváltás más iskolák tanulóival; segítségével információ küldése és E) A Netikett. létező -cím esetén. levelezés a tanult idegen nyelven fogadása. H) I) Címjegyzék. Címjegyzék használata. több címzettel Az elektronikus levelezés alapjai. 5. Az információs társadalom (3-6 óra) Szabadon felhasználható források Néhány hozzáférhető H) aktuális információk keresése megismertetése. információforrás alkalmazása. ö) k) d) k) v P) P) ag) ö) 731

12 if) Személyi információk, személyes Személyi információk jogi oldala. a személyiségi jogok informatikai gy) adatok fogalmának tisztázása. Adatvédelem. vetülete k) Az informatika múltjára vonatkozó történetek megismertetése. Annak tisztázása, hogy az informatikai eszközök alkalmazásának melyek a fontosabb etikai kérdései. A számítógépes játékok és az internet használatának veszélyei. Néhány kulcstalálmány megismerése. Neumann János Helyi hálózat. Mások adataihoz, dokumentumaihoz való hozzáférés. Veszélyek a számítógép-használatban. Játékszenvedély. Kiselőadások: történetek az informatika fejődéséből. Lyukkártya készítése. Saját etikai kódex megalkotása. A probléma megfigyelése (saját tapasztalatok!). Tanulságos esetek megbeszélése. magyarok az informatika történetében az informatika lehetőségei és korlátai újfajta veszélyek a világban 6. Könyvtári és médiainformatika (3-5 óra) Raktári rend, szakrend. Az olvasóterem. Könyvtári A könyvek tartalmi csoportosítása: szolgáltatások megismerése. Hagyományos eszközökön alapuló szépirodalom, ismeretközlő A betűrendes leíró katalógus könyvtári szolgáltatások tantárgyi anyagok irodalom, sajtótermékek. használata. Keresés különböző if) megismerése. Katalógus. A betűrendes leíró szempontok alapján katalógus szerkezete és használata. csoportmunkában. Új információs eszközökön alapuló Nem nyomtatott Oktató CD-k használata gyorsan könyvtári szolgáltatások információhordozók. Előnyök és tantárgyi anyagok Tag megtalálni az információt. megismerése. hátrányok Tanulmányi feladathoz keresőkérdések megfogalmazása. Keresési technikák hagyományos és Egyszerűbb irányított forrás- és Hogyan boldoguljunk az Az információkeresés technikája elektronikusan tárolt információ információkeresés direkt információk világában? keresésénél eszközökben és a helyi adatbázisban. E) H) if) P) d) é) k) TE) k) 732

13 A médiumok csoportosítása A médiumok megkülönböztetése és Az információ újszerűsége, különböző szempontok alapján I) hírek a nagyvilágból irányított feldolgozása. pontossága, hitelessége. (közlésmód, információs érték). gy) A megfelelő médium kiválasztása. Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata. A továbbhaladás feltételei Webcím, az URL. Az információ lementése. Szöveg és kép mentése. 1. Az informatikai eszközök használata A tanuló: Tudjon számítógépet önállóan üzembe helyezni. Ismerje a főbb egységeket és funkcióikat. Ismerje a háttértárolók szerepét, azok néhány fajtáját. Tudjon lemezmeghajtót kiválasztani. Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a számára szükséges fájlt megtalálni. Tudjon könyvtárat létrehozni, törölni. Tudjon fájlt, könyvtárat áthelyezni, másolni. Ismerje a lemezkezelés szabályait. Tudja megkeresni az általa használt programok futtatható és egyéb állományainak ikonjait. Tudja több módon is elindítani az általa használt programokat. Tudjon menüelemeket, parancsokat használni. Tudja használni a grafikus felület ablakait, ablakrendszerét, tudja módosítani azok tulajdonságait. Tudjon önállóan használni játék- és oktatóprogramokat. 2. Informatikaalkalmazói ismeretek A tanuló: Tudjon önállóan használni egyszerű rajzkészítő programot. Tudatosan használja a rajzolóprogramot rajzos-szöveges munkáinak megalkotására, módosítására. Tudja a dokumentum egy részét kijelölni. Tudja mozgatni a dokumentum kijelölt részletét. Tudja segítséggel elmenteni elkészült munkáit az általa kiválasztott helyre, azokat tudja onnan visszatölteni. Sulinet I) gy) 733

14 Tudja segítséggel kinyomtatni kész munkáját. Tudjon önállóan begépelni szöveget. Tudja több módon kijavítani, módosítani a szöveget. Tudja a dokumentum egy részét kijelölni. Tudjon kezelni megfelelő program segítségével hangos, képes dokumentumot. Tudjon megfelelő program segítségével rövid animációt elkészíteni. Ismerje a vágólap szerepét, tudja azt használni szerkesztési műveletekre. Tudja kinyomtatni kész munkáját. Tudjon önállóan begépelni szöveget. Tudja több módon kijavítani, módosítani a szöveget. Tudja a dokumentum egy részét kijelölni. Tudja végrehajtani karakterek, szavak formázását. Tudjon kezelni megfelelő program segítségével hangos, képes dokumentumot. Tudjon hangfelvételt készíteni arra alkalmas program segítségével. 3. Infotechnológia A tanuló: Legyen képes egyszerűen kódolt üzenet olvasására, továbbítására. Tudjon használni egy titkosírást, az abban levő üzenet információtartalmát képes legyen megérteni. Legyen tisztában a kódolás menetével, az információk ilyen kezelésével. Ismerjen meg különböző információfajtákat. Tudja különféle formákban megfogalmazni a hétköznapi életben és az iskolában előforduló események, tevékenységek algoritmizálható részleteit. Tudjon Logo nyelven egyparaméteres eljárásokat létrehozni. Tudja a létrehozott eljárásokat építőelemként felhasználni. Alkalmazza a paraméterek módosításával megvalósítható vizsgálatokat. Ismerje fel és tudja különféle formákban megfogalmazni a hétköznapi életben és az iskolában előforduló események, tevékenységek algoritmizálható részleteit. Tudjon Logo nyelven többparaméteres eljárásokat létrehozni. Tudjon létrehozni rekurziót tartalmazó többparaméteres eljárásokat. Tudjon egyszerűbb folyamatokat modellezni a paraméterek módosításával, lássa a paraméterek szerepét, hatását. Ismerje fel az adatok (paraméterek) visszajelzésének tényét. Legyen tisztában a kódolás menetével, az információk ilyen kezelésével. Lássa meg a kapcsolatot az információ különböző megjelenési formái között. 734

15 Ismerje, értse az információ, mint jelenség lényegét. 4. Infokommunikáció A tanuló: Tudjon segítséggel elektronikus levelet olvasni és küldeni. Tudjon cím alapján weboldalt felkeresni. Lásson példát internetes keresésre. 5. Az információs társadalom A tanuló: Ismerje fel az információ jelentőségét a régi és a mai társadalmakban. 6. Könyvtári és médiainformatika A tanuló: Ismerjen fel nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumokat. Ismerje a nyomtatott dokumentumok, periodikák típusait. Tudjon információt szerezni nem nyomtatott dokumentumokból. Ismerje az iskolai könyvtár szépirodalmi és szakirodalmi részeit, legyen tisztában az itt használt kétféle raktári renddel. Tudjon számára szükséges irodalmat megkeresni a könyvtári részekben. Ismerje a könyvek formai jellemzőit. Tudjon a könyvtár médiatár részéből számára szükséges dokumentumot kiválasztani. Ismerje a betűrendes katalógus felépítését. Ismerje a katalóguscédulán található legfontosabb adatokat. Tudjon katalógus-cédulákat használni. Tudjon keresni megadott szempontok alapján a betűrendes katalógusban szerző szerint, cím szerint. Tudjon tájékozódni a kézi könyvtár -ban. Tudjon segédkönyveket használni információszerzésre. Alkalmazza az ábécét a lexikonban, szótárban keresésnél. 735

16

17 Fejlesztő szakasz Célok és feladatok Korunkban a társadalmi szocializáció már környezetünk informatikai rendszerébe való beilleszkedést is jelent. Az oktatás fejlesztő szakaszában a tanulónak már legyenek sokirányú tapasztalatai az alapvető informatikai eszközök helyes használatáról, az információszerzés és a kommunikáció társadalmi rendjéről. Legyen képes információtudatos viselkedésre. A számítógép kiemelkedik az informatikai eszközök sorából, ismerje meg a tanuló a számítógép kezelésének alapjait, a legfontosabb hardvereszközök használatát. Tudja a hardver és szoftver fogalmát. Iskolai tanulmányi és közösségi feladataihoz kapcsolódó számítógépes programokat használjon (MINDEN TANTÁRGY). Gyakorlottan használja a feladathoz választott alkalmazói programokat, ismerje ki magát multimédiás környezetben. Legyen képes elvégezni a mindennapi karbantartás feladatait. Ismerje néhány kiemelkedő magyar tudós szerepét a számítógép fejlődésében. Az algoritmizálás egyszerre eszköze a problémamegoldásnak és a képességfejlesztésnek. Ismerjen a tanuló alapalgoritmusokat, tudjon alapvető utasításokat olyan programozási nyelven, amely alkalmas az algoritmusok kipróbálására. Tudjon egyszerű folyamatokat modellezni, legyenek tapasztalatai a természeti, társadalmi események számítógépes modellezésében. Az információszerzés adatok gyűjtését és feldolgozását jelenti. Ismerje a tanuló az adatkezelés technikáját, az adatvédelem és a szerzői jog szabályait. A papíron és elektronikusan tárolt információ hozzáférését is tanulnunk kell. Ismerje meg a tanuló a könyv értékét, a könyvtár és az internet lehetőségeit. Nagyon fontos az, hogy a tanulók életkorának megfelelő eszközökkel és módszerekkel dolgozzunk. Minden tanórán sokféle érdekes tevékenységgel találkozzanak a gyerekek. Szerezzenek tapasztalatokat az önálló tanulás fontosságáról, hatékony technikáiról, így készülhetnek fel az egész életen át tartó tanulásra. Az egyénileg, elszigetelten végzett tevékenységeket gyakran kiválthatja a csoportoknak adott, közösen megoldható feladat. Valódi kihívásokat jelentő feladatokat, élesben megoldandó problémákat is kapjon a tanulócsoport. Témakörök A tananyag fejezetei: 1. Az informatikai eszközök használata 2. Informatikaalkalmazói ismeretek 3. Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) 4. Infokommunikáció 5. Az információs társadalom 6. Könyvtári és médiainformatika 737

18 Tartalmak 7. évfolyam 1. Informatikai eszközök használata (6-7 óra) Különböző informatikai eszközök Tájékozódás különböző informatikai d) Informatikai eszközök. szerepének megismerése. környezetekben. problémahelyzetek sokasága Intelligens eszközök. Ismerkedés a számítástechnika fő A számítógép alkalmazási területei. alkalmazási területeivel. k) A számítógép és perifériáinak kezelése felhasználói szinten. Az informatikai eszközök működési elveinek bemutatása és használata. Számítógép-használat az iskolában. Hálózati alapismeretek. Programok használata. Multimédiás oktatóprogramok, oktatási anyagok használata. Az operációs rendszer és a fontos segédprogramok alapszolgáltatásainak bemutatása. A számítógép fő egységei. Központi egység és perifériák. Mértékegységek számítástechnikában. A háttértárak működési elve: mágneses és optikai elven történő tárolás. Házirend a gépteremben. A multimédiás számítógép. Az operációs rendszer. Állománykezelő segédprogramok. a A perifériák helyes használata. Felhasználói karbantartás elvégzése. A billentyűzet és az egér karbantartása..egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet A háttértárak helyes használata. Hardvereszközök kiválasztásának szempontjai. A számítógépek helyes használata. Az iskolai hálózat vázlatos felépítése, használata. Szoftverek fontos típusai. Multimédiás oktatóprogramok önálló használata. Háttértárak, állományok kezelése. Megfelelő mappaszerkezet kialakítása. Állományok kezelése segédprogrammal is. fizika; technika fizika; technika iskolai házirend tantárgyi oktatóprogramok és adattárak; Digitális Tudásbázis egy) I) i) 738

19 Vírus fogalma. I) Víruskereső program indítása, az otthoni számítógép; Víruskezelés. Miért kell védekezni a vírusok üzeneteinek értelmezése. az Internet veszélyei ellen? Víruskezelő programok. egy) Tömörítés. A tömörítés fogalma, célja, egyszerű tömörítési módok. Tömörítőprogramok. Gazdaságosság. Tömörítőprogram megismerése. Tömörített állomány tartalmának megtekintése, kicsomagolása. Kiválasztott állományok tömörítése 2. Informatikaalkalmazói ismeretek (5-10 óra) Rajzok és ábrák készítése. K) Rajzi dokumentumok létrehozása, A vágólap használata. környezetvédelmi, egészségvédelmi A pixel. Ábraszerkesztés. TE) átalakítása, formázása. Műveletek rajzrészletekkel. témájú rajzok készítése Képek bevitele. Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai. Összetett dokumentum készítése. Szövegegységek. Karakter-, bekezdés- és oldalformázás. Képek a szövegben. Fejléc, lábléc. Adatok gyűjtése és csoportosítása, feldolgozása. Szöveges dokumentum elkészítésének szokásos menete. Levél, újságoldal, kérdőív, feladatlap készítése. Kisebb méretű dokumentum tervezése, szerkesztése. Táblázatok használata a mindennapi életben. Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Hivatkozások, képletek és függvények használata. Diagramok készítése. Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó dokumentumok elkészítése. Az internetről letöltött dokumentumok elhelyezése. pályaorientációs készítése EU-s adatok feldolgozása dokumentumok I) egy) P) E) osztályújság készítése i) 739

20 Multimédiás dokumentumok Multimédiás dokumentumok elkészítése közös munkában, i) k) (szöveg, rajz, zene, fénykép, A multimédia elemei. csoportokban. Szöveg, rajz (ábra), személyes anyag összeállítása animáció, film) készítése. zene, fénykép (film), animáció elhelyezése a dokumentumban Elektronikus faliújságok, kirakati bemutatók készítése. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet kiválasztása. Az információ szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve módszerek megismerése. Adatok csoportosítása, értelmezése, azok grafikus ábrázolása, következtetések levonása. Az adatbázisokból, számítógépes hálózatból való információszerzés módjainak megismerése. A megtalált információ gyűjtése, értelmezése, feldolgozása. Adatok az interneten. A számítógépes bemutató fogalma. Dia, vetítés. Alkalmazói rendszerek jellemzői. Információ és adat. Az adatok megjelenítése: szöveges, táblázatos és grafikus lehetőségek Adatok a mindennapi életben, a tudományos életben. Diagramok Információforrások. Az adatbázisok szerepe az információszolgáltatásban. Adatok gyűjtése és feldolgozása kézi és számítógépes módszerekkel. Képi információ. Bemutatókészítő szoftverek megismerése. Bemutató készítése. Az interneten elhelyezhető dokumentum. Egy feladat megoldásának lehetőségei, a megfelelő szoftver választása. Adatok dokumentumokban. megjelenítése, kiemelése. keresése Adatok Az adatok gyűjtése és értelmezése. Táblázatok és diagramok készítése. személyes bemutatkozó anyag; iskolai eseményhez kötődő bemutató készítése aktuális információ keresése az iskolai élet aktuális eseményéhez kapcsolódóan Keresés meglévő adatbázisban. Információ szerzése tantárgyi az információszerzés fontossága programokból, könyvtári adatbázisokból, internetről. Adatok gyűjtése, táblázatba rendezése, diagram készítése, mindennapi adatok elhelyezése saját dokumentumban. Tematikus térképek keresése az interneten. i) I) 740

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014.

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014. INFORMATIKA Középszint Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014. A témakörök előtt lévő számok Az informatika tantárgy

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI

AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI ALAPELVEK: Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet [8. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] Kerettanterv a szakiskolák számára Tartalom: Bevezetés Kerettantervek Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola, 9

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

1. A kommunikáció 2. Az informatika fejlődéstörténete 3. Analóg és digitális jel 4. Számrendszerek, adatok tárolása

1. A kommunikáció 2. Az informatika fejlődéstörténete 3. Analóg és digitális jel 4. Számrendszerek, adatok tárolása 1. A kommunikáció A kommunikáció fogalma. A kommunikációs modell: adó, kódolás, csatorna, zaj, dekódolás, vevő. Gyakorlati példák a kommunikációs modellre; a példák és a modell megfeleltetése; a modellben

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től.

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től. Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak (2013. szeptember 1-től.) 1 Tartalomjegyzék Helyi tanterv, Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola,

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA 1 BIOLÓGIA (gimnázium 2+2+2) A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy a tanulók az élő természettel kapcsolatos ismereteiket elmélyítve és gazdagítva

Részletesebben

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei BIOLÓGIA HELYI TANTERV

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV 1 1 Tartalomjegyzék A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 A kulcskompetenciák: az ismeretek, a képességek és az attitűdök

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány Életvitel és gyakorlati ismeretek 5-8. évfolyam lány LÁNY TECHNIKA 5-8 ÉVFOLYAM 1. Életvitel és gyakorlati ismeretek ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 1. Anyanyelvi kommunikáció /Any A tanulóktól a technika

Részletesebben

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben