15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet. az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet. az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról 1"

Átírás

1 MHK adatbázis 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (C) Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet 1 A belkereskedelemrıl szóló az évi 18. törvényerejő rendelettel és az évi VI. törvénnyel módosított évi I. törvény 40. -ában foglalt felhatalmazás alapján, az érdekelt miniszterekkel egyetértésben, a nagykereskedelmi, kiskereskedelmi, az ügynöki tevékenység gyakorlásáról a következık szerint rendelkezem: A rendelet hatálya a belkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetre [Ptk c) pont], egyéb jogi személyekre, valamint a külföldi székhelyő vállalkozások magyarországi fióktelepeire (a továbbiakban együtt: kereskedı) terjed ki (1) A kereskedı a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt termékekkel kereskedelmi, ügynöki és bizományosi, valamint bármely áruval csomagküldı kereskedést akkor folytathat, ha a nyilvántartásba vételére jogosult szerv a kereskedıt és üzletét vagy raktárát, tárolóját (a raktár és tároló továbbiakban együtt: telephely) nyilvántartásba vette. (2) 5 A nyilvántartásba vételre jogosult szerv a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal). A Hivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban elsı fokú hatóságként a Hivatal illetékes területi szerve jár el. A Hivatal területi szerve által hozott elsı fokú közigazgatási döntések ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon a Hivatal központi szerve bírálja el. (3) 6 A nyilvántartásba vételhez mezıgazdasági termékek esetén a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium egyetértését be kell szerezni. Az egyetértés beszerzésérıl a nyilvántartásba vételre jogosult szerv gondoskodik. (4) A nyilvántartásba vételre jogosult szerv a kereskedıt, illetve azt az üzletét(eit) vagy telephelyét(eit), ahol a tevékenység folytatására jogosult, akkor veszi nyilvántartásba, ha a) állandó telephellyel, kiskereskedelmi és csomagküldı tevékenység esetén üzlethelyiséggel; 1 A rendeletet a 25/2007. (II. 28.) GKM rendelet 5. (2) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte március 8. napjával. 2 A rendelet bevezetı részébıl az " nemzetközi utazásszervezıi és közvetítési "szövegrészt a 2/1994. (I.14.) IKM rendelet 7. -ának (2) bekezdése hatályon kivül helyezte. 3 Az 1. a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 1. -ával 4 A 2. a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 2. -ával 5 A 2. (2) bekezdése a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 23. b) üzletenként, illetve telephelyenként a kereskedı vagy az alkalmazottja a külön jogszabályban meghatározottak szerint szakképesítéssel rendelkezik; valamint c) a gazdasági társaság vezetı tisztségviselıi, illetve az egyéni vállalkozó büntetlen elıélető; d) a kérelmezınek az adózás rendjérıl szóló évi XCI. törvény 97. -ának q) pontjában meghatározott köztartozása nincs; e) rendelkezik az e jogszabályban elıírt feltételekkel. (5) A (4) bekezdés által elıírtakban bekövetkezett változásokat 30 napon belül a nyilvántartásba vételre jogosult szervhez be kell jelenteni, s azzal a nyilvántartást módosítani kell. (6) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez hitelesített másolatban csatolni kell a) a gazdálkodó szervezet cégkivonatát, amely tanúsítja a gazdálkodó szervezetnek az e rendelet mellékletében meghatározott termékekkel való kereskedésre vonatkozó jogosultságát, illetve az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványának másolatát; b) 7 a tevékenység folytatásához szükséges feltételek meglétét tanúsító okiratokat; c) kis- és nagykereskedelmi tevékenység esetén az üzletre és a telephelyre vonatkozó külön jogszabály szerint kiadott mőködési engedélyt; d) a szakképesítésrıl szóló bizonyítványt. (7) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolni kell a külön jogszabályban meghatározott eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot. (8) A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételt 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, a d) pontban meghatározott feltételek közül eredeti hatósági igazolással kell tanúsítani, hogy az adóhatóság, a vámhatóság, a társadalombiztosítási szerv által jogerısen megállapított köztartozása nincs. Az egyéb köztartozások tekintetében a kereskedınek nyilatkoznia kell, hogy jogerısen megállapított tartozása nincs. 2/A. 8 Nemesfém ékszer és nemesfém díszmőáru forgalmazása csak a bejelentett és nyilvántartásba vett üzletben, valamint csomagküldı kereskedelem útján történhet. Szakmai kiállításon és alkalmi, ünnepi rendezvényen csak egyébként -ával 6 A 2. (3) bekezdése a 45/2005. (X. 21.) EüM FVM GKM IHM KvVM NKÖM TNM együttes rendelet 2. -ával E módosító rendelet 22. (1) bekezdése alapján a folyamatban lévı ügyekre is alkalmazni kell. 7 A 2. (6) bekezdésének b) pontja a 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet 1. -ával 8 A 2/A. a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 3. -ával

2 üzlettel rendelkezı kereskedı árusíthat. 2/B. 9 2/C. 10 2/D. (1) A 2. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység csak a nyilvántartásba vételrıl szóló értesítés kézhezvétele után kezdhetı meg. (2) 11 A nyilvántartásba vételre jogosult szerv a kereskedıt, illetve üzletét, telephelyét a nyilvántartásból törli, ha a) az e rendeletben elıírt feltételeknek nem felel meg; b) tevékenységét a jogszabályokban elıírt kötelezettségeinek megsértésével folytatja, és ezt az ellenırzésre jogosult szerv megállapítja, és errıl a nyilvántartásba vételre jogosult szervezetet értesíti. (3) 12 A nyilvántartásba vételre jogosult szervnek a nyilvántartásból való törlésrıl a kereskedın kívül a vállalkozói igazolványt kiállító szervet, cégjegyzékben szereplı fióktelep és gazdálkodó szervezet esetében a cégbíróságot, a mőködési engedélyt kiállító önkormányzat jegyzıjét és az ellenırzésre jogosultakat értesíteni kell. (4) 13 A nyilvántartásból törölt kereskedı a törlés napjától számított egy éven belül nem vehetı nyilvántartásba. A törlést a Gazdasági Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni /A. 15 A begyőjtött, felvásárolt hulladékot oly módon kell dokumentálni, hogy a számvitelrıl szóló évi XCII. törvényben elıírt bizonylat alkalmas legyen a hulladék származásának, eredetének igazolására és ellenırzésére. 3/B (1) Az új és használt személygépkocsik, valamint az új és használt motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok értékesítésével foglalkozó kereskedı nyilvántartásba vételének feltétele továbbá, hogy minden telephelyének rendelkeznie kell a rendelet 2. számú mellékletében megjelölt mőszaki feltételekkel. A kereskedınek az erre vonatkozó nyilatkozatát a kérelemhez csatolni kell. Amennyiben e mőszaki feltételek biztosításához szükséges mőszaki eszközök nem a kereskedı saját tulajdonát képezik, illetve nem a saját telephelyén állnak rendelkezésre, úgy a tulajdonossal kötött, a mőszaki feltételek biztosításáról szóló szerzıdés hitelesített másolatát a nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell. (2) A használt személygépkocsik, motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok értékesítésével foglalkozó kereskedı a) a külföldrıl behozott használt vagy sérült alkatrészként történı értékesítés céljából vámkezelt gépjármővek a Vámhivatal által külön jogszabályban, az egyes használt vagy sérült gépjármővek vámkezelését megelızı vizsgálatról szóló 3/1999. (I. 18.) KHVM KöM PM együttes rendelet meghatározott záradékkal ellátott határozatával, illetıleg b) a forgalomból végleg kivont jármővet a hatóság által érvénytelenített okmányokkal vásárolhatja meg. (3) Használt személygépkocsi csak abban az esetben értékesíthetı, ha érvényes hazai forgalmi engedéllyel és környezetvédelmi igazolólappal rendelkezik. A kereskedınek az értékesítésre kerülı személygépkocsi mőszaki állapotáról az e rendelet 3. számú melléklete szerinti,,mőszaki állapotlap''-ot kell kiállítania, és annak egy példányát meg kell ıriznie. (4) Használt motorkerékpár a közúti közlekedés rendırhatósági igazgatásáról szóló 48/1997. (VIII. 26.) BM rendeletben meghatározottak szerint csak érvényes hazai forgalmi engedéllyel, vagy a közúti jármővek mőszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott forgalomba helyezési engedéllyel értékesíthetı. Segédmotoros kerékpár a jármő vázába beütött érvényes azonosítási jellel (CM és a hajtómotor cm 3 -ben meghatározott hengerőrtartalmát jelzı szám) ellátva értékesíthetı. A kereskedınek az értékesítésre kerülı motorkerékpár és segédmotoros kerékpár mőszaki állapotáról a 4. számú melléklet szerinti,,mőszaki állapotlap''-ot kell kiállítania, és annak egy példányát meg kell ıriznie. (5) A csomagküldı kereskedı köteles katalógusában azonosítható módon megnevezni magát, feltüntetni székhelyét, üzletének címét, továbbá a tevékenység folytatására ezen rendelet alapján kapott nyilvántartási számát A rendelet alkalmazásában a) ügynöki tevékenység a kereskedelmi forgalomban szokásos ügylet megkötésének közvetítése; b) viszonteladó, aki a beszerzett terméket változatlan állapotban üzletszerően viszonteladónak, fogyasztónak, termelınek, felhasználónak értékesíti; c) változatlan a termék állapota akkor is, ha azt csomagolják, adagolják vagy a kereskedelemben szokásos módon megmunkálják. A kereskedelemben szokásos megmunkálás körét szükség esetén a Gazdasági Minisztérium határozza meg; d) fogyasztó (felhasználó), aki a terméket szükségleteinek kielégítése érdekében vásárolja; e) termelı, aki a terméket továbbfeldolgozás céljából 9 A 2/B. -t a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 9. -ának (3) 10 A 2/C. -t az 1996: XLVIII. törvény 46. -ának b) pontja hatályon kívül helyezte. 11 A 2/D. (2) bekezdése a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 4. -ának (1) bekezdésével 12 A 2/D. (3) bekezdése a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 4. -ának (2) bekezdésével 13 A 2/D. (4) bekezdését a 11/1995. ( IV. 27.) IKM rendelet 5. -ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe. A 2/D. (4) bekezdésének második mondata a 24/2000. (VII. 26.) GM rendelet 3. -ának (2) bekezdésével 14 A 3. -t a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 9. -ának (3) 15 A 3/A. a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 5. -ával 16 A 3/B. -t a 2/1994. (I. 14.) IKM rendelet 7. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. 17 A 4. a 49/1999. (VIII. 6.) GM rendelet 1. -ával 18 Az t a 2/1992. (I. 13.) IKM rendelet 9. (1) Lásd még a (2) bekezdését is.

3 vásárolja; f) üzletszerő a tevékenység, ha gyakorlása rendszeres és haszonszerzés céljából történik; g) 19 h) 20 hulladékkal és melléktermékkel folytatott kereskedésnek minısül a begyőjtött, a felvásárolt hulladék viszonteladónak, fogyasztónak, felhasználónak további megmunkálás nélkül történı értékesítése; nem minısül megmunkálásnak a kereskedelmi célú válogatás, i) 21 e rendelet alkalmazásában ellenırzésre jogosultak: a helyileg illetékes jegyzı, a Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága, az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal, a Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség és területi szervei, a helyileg illetékes rendırkapitányság és a telephely szerint területileg illetékes kamara. i) 22 ékszerkereskedelmi tevékenység: fazonékszer változatlan állapotban történı értékesítése; j) 23 csomagküldı kereskedés: ha a kereskedı kizárólag az áru ismertetıjét (katalógusát) juttatja el a vásárlóhoz, vagy reklámban (hirdetésben) hívja fel az árura a figyelmet, és az ismertetı, illetve reklám alapján kiválasztott és megrendelt árut szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre. Megrendelés nélkül áru nem küldhetı. k) 24 ellenırzésre jogosultak: a helyileg illetékes jegyzı, a Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága, az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal, a Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség és területi szervei, a helyileg illetékes rendırkapitányság, a nyilvántartásba vétel feltételeinek fennállása vonatkozásában a Hivatal E rendelet szempontjából nem minısül nagykereskedelmi tevékenységnek: a) a gazdasági társaságok kizárólag tagjai részére végzett kereskedelmi tevékenysége, b) a fogyasztási, értékesítı és beszerzı szövetkezetek által a termelıktıl vásárolt mezıgazdasági és erdészeti termékek értékesítése viszonteladók részére, c) a külkereskedelmi tevékenységet folytató kereskedınek, a külkereskedelmi szerzıdés teljesítése érdekében belföldön kifejtett gazdasági tevékenysége, d) a kereskedı felesleges árukészletének alkalomszerően viszonteladó részére történı értékesítése. e) (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejőleg hatályát veszti az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló 8/1986. (X. 11.) BkM rendelet. (2) 27 (3) 28 A rendelet 3/B. (1) bekezdésének b) pontjában 29 meghatározott képesítési követelmény teljesítése alól december 31-ig mentesítést kapnak az e rendelet hatályba lépésekor már mőködı a 3. számú mellékletben felsorolt nemvasfém-hulladék kis- és nagykereskedelmi forgalmazásával, továbbá egyéb hulladék- és melléktermék nagykereskedelmi forgalmazásával foglalkozó kereskedık, akik e rendelet hatályba lépésétıl számított 90 napon belül kérik nyilvántartásba vételüket. A 90 napos határidı lejártával azt a kereskedıt, aki a képesítési követelményeknek nem felel meg, a nyilvántartásból törölni kell. (4) 30 A rendelet elıírásai nem érintik a tevékenység folytatásának más jogszabályban meghatározott engedélyezési vagy egyéb feltételeit. 1. számú melléklet a 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelethez Hulladék kereskedelem (TEÁOR bıl) Vtsz Vas- és acéltörmelék és hulladék; ingot újraolvasztott hulladékvasból vagy -acélból Vtsz Rézhulladék és -törmelék Vtsz Rézpor és -pehely Vtsz Nikkelhulladék és -törmelék Vtsz Alumíniumhulladék és -törmelék Vtsz Alumíniumpor és -pehely Vtsz Ólomhulladék és -törmelék Vtsz Cinkhulladék és -törmelék Vtsz Ónhulladék és -törmelék Vtsz Wolframhulladék és -törmelék Vtsz Molibdénhulladék és -törmelék Vtsz Tantálhulladék és -törmelék Vtsz Magnéziumhulladék és -törmelék Vtsz Kobalthulladék és -törmelék Vtsz Bizmuthulladék és -törmelék Vtsz Kadmiumhulladék és -törmelék Vtsz Titánhulladék és -törmelék Vtsz Cirkóniumhulladék és -törmelék Vtsz Antimonhulladék és -törmelék 19 A 10. g) pontját a 2/1992. (I. 13.) IKM rendelet 9. (1) 20 A 10. h) pontját a 31/1991. (XI. 19.) IKM rendelet 2. -a iktatta be, szövege a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 7. -ával 21 A 10. újabb i) pontját a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 7. -a iktatta be. 22 A 10. i) pontját a 2/1994. (I. 14.) IKM rendelet 5. -a iktatta be. 23 A 10. j) pontját a 2/1994. (I. 14.) IKM rendelet 5. -a iktatta be. 24 A 10. k) pontját a 24/2000. (VII. 26.) GM rendelet 3. (3) bekezdése iktatta be, szövege a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 4. (2) bekezdésével 25 A 11. bevezetı mondata a 2/1994. (I. 14.) IKM rendelet 6. -ával 26 A 11. e) pontját a 2/1992. (I.13.) IKM rendelet 9. -ának (1) 27 A 12. (2) bekezdését a 2/1994. (I. 14.) IKM rendelet 7. (2) 28 A 12. új (3) bekezdését a 31/1991. (XI. 19.) IKM rendelet 3. -a iktatta be, egyidejőleg az eredeti (3) bekezdés számozását (4) bekezdésre változtatva. 29 A 3/B. -t a 2/1994. (I. 14.) IKM rendelet 7. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. 30 A 12. eredeti (3) bekezdésének számozását a 31/1991. (XI. 19.) IKM rendelet 3. -a (4) bekezdésre változtatta. 31 Az 1. számú melléklet a 49/1999. (VIII. 6.) GM rendelet 2. -ával, illetve 1. számú mellékletével

4 Vtsz Magánhulladék és -törmelék Vtsz. ex 8112 Egyéb fel nem sorolt fémhulladék és -törmelék (króm, vanádium, hafnium stb.) Vtsz Cermethulladék és -törmelék Vtsz Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton 2. Nemesfémbıl készült ékszerek, díszmőáruk nagykereskedelme (TEÁOR bıl), kiskereskedelme (TEÁOR ból) és ügynöki kereskedelme (TEÁOR ból) Vtsz Ékszer és részei nemesfémbıl Vtsz Arany- és ezüstmőves áru, ennek részei nemesfémbıl Vtsz Más áru nemesfémbıl 3. Új és használt személygépkocsi kereskedelme (TEÁOR bıl) Vtsz Gépkocsi és más gépjármő, elsısorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is 4. Új és használt motorkerékpár és segédmotoros kerékpár kereskedelme (TEÁOR bıl) Vtsz. ex 8711 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt is) 5. Tenyészállatok nagykereskedelme (TEÁOR ból) Vtsz Ló fajtiszta tenyészállat Vtsz Szamár tenyésztési célra Vtsz Szarvasmarha fajtiszta tenyészállat Vtsz Sertés fajtiszta tenyészállat Vtsz Juh fajtiszta tenyészállat Vtsz Kecske fajtiszta tenyészállat 6. Vetımagvak, szaporítóanyagok, gyógyszert tartalmazó takarmánykoncentrátum, takarmánykeverék nagykereskedelme (TEÁOR bıl) Vtsz Keménybúza vetımag Vtsz Közönséges búza és kétszeres vetımag Vtsz Rozs vetımag Vtsz Árpa vetımag Vtsz Zab vetımag Vtsz Kukorica vetımag Vtsz Karórépa, marharépa, takarmányrépa, takarmánygyökér, széna, lucerna, lóhere, baltacim, takarmánykáposzta, csillagfürt, bükköny és hasonló takarmánynövény labdacs (pellet) alakban Főszerpaprika-ırlemény nagykereskedelme (TEÁOR bıl és/vagy bıl) Vtsz Főszerpaprika-ırlemény 9. Csomagküldı kiskereskedelem, termékre tekintet nélkül (TEÁOR 52.61) 2. számú melléklet a 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelethez 33 Személygépkocsik esetén: személygépkocsi és/vagy tehergépkocsi emelı berendezés, görgıs fékhatás-mérı berendezés, infravörös sugárzás elnyelésének elvén mőködı kipufogógáz mérı, fényszóró beállító készülék, kompresszió mérı, hőtıfolyadék, fagyálló folyadék vizsgáló mőszer, levegıkompresszor, indító akkumulátor, akkumulátortöltı; motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok esetén: motorkerékpár emelı berendezés kompresszió mérı, hőtıfolyadék, fagyálló vizsgáló mőszer, levegıkompresszor, indító akkumulátor, akkumulátortöltı. 3. számú melléklet a 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelethez 34 MŐSZAKI ÁLLAPOTLAP 35 Gyártmány: Típus: Km-óra állása: Motorszám: MŐSZAKI ÁLLAPOTLAP a... rendszámú használt személygépkocsi értékesítéséhez 32 Az 1. számú melléklet 7. pontját a 156/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet 19. -ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 33 A 2. számú melléklet a 49/1999. (VIII. 6.) GM rendelet 3. -ának (1) bekezdésével, illetve 2. számú mellékletével elektromos berendezés, világítás Szerkezeti jellemzık M GY R-H Távolsági fényszóró Tompított fényszóró Helyzetjelzık 34 A 3. számú mellékletet a 31/1991. (XI. 19.) IKM rendelet melléklete iktatta be, s újonnan megállapította a 2/1994. (I. 14.) IKM rendelet 4. -a és 2. számú melléklete. 35 Ld MK 4. szám 249. oldal.

5 III. elektromos berendezés, világítás 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet Alvázszám: Hengerek száma, őrtartalom: cm 3 Teljesítmény: Legutolsó mőszaki vizsga idıpontja: Következı vizsga idıpontja: Gyártási év (évjárat): Üzemmód: Eddigi tulajdonosok száma: Magyarországi üzembe helyezés: Gépkocsi színe: Eredeti I. Fékrendszer II. Futómő, Abroncs Újrafestett IV. Motor, Tengelykapcsoló Helyzetjelzık Féklámpa Vészjelzı Irányjelzık Akkumulátor Indítómotor Tolatólámpa Mőszerek mőködése Dinamó-generátor töltés Olajnyomás Kipufogógáz bemérés CO % Szerkezeti jellemzık M GY R-H Kipufogógáz Diesel K. tényezı B. e. J. e. J. e. B. e. J. h.. V. Kormány - VI. Kocsiszekrény Kipufogó rendszer Hőtési rendszer Tengelykapcsoló Kormány holtjáték B. h. J. h. Kormányrudazat B. h. Javított elemek Rögzítı fék Sérült elemek Pedálhézag B. e. J. e. B. h. J. h. Kerékabroncs Gumiabroncs Korrodált elemek J. e. Utastér állapota B. e. J. h.. VII. Alváz, felépítmény Szélvédı üveg sérült/ép Visszapillantó tükör Biztonsági öv B. h. Ablakmosó mőködése Sebességmérı mőszer Egyéb mőszerek Jelmagyarázat: M = megfelelı Gy = gyenge (beállításra szorul) R-H = rossz-hibás (javításra szorul). kereskedı aláírása 4. számú melléklet a 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelethez 36 Mőszaki állapotlap a forgalmi rendszámú motorkerékpárhoz és segédmotoros kerékpárhoz Gyártmány: Típus: Km-óra állás: Motorszám: Vázszám: Hengerek száma, őrtartalom: cm 3 Teljesítmény: 36 A 4. számú mellékletet a 49/1999. (VIII. 6.) GM rendelet 3. -ának (1) bekezdése, illetve 3. számú melléklete iktatta a szövegbe.

6 Legutolsó mőszaki vizsga idıpontja: Következı vizsga idıpontja: Gyártási év (évjárat): Eddigi tulajdonosok száma: Magyarországi üzembe helyezés: Meghatározó szín: Eredeti Újrafestett Elsı fék állapota Szerkezeti jellemzık M Gy R H I. Fékrendszer Hátsó fék állapota Kormánycsapágyak állapota Elsı felfüggesztés II. Futómő, abroncs Hátsó felfüggesztés Kerékabroncsok Elsı gumiabroncs Hátsó gumiabroncs Kezelıszervek állapota Visszapillantó tükrök III. Mőszerek Sebességmérı mőszerek Egyéb mőszer Távolsági fényszóró Tompított fényszóró Helyzetjelzık Féklámpa IV. Elektromos berendezés, világítás Irányjelzık Akkumulátor Indítómotor Mőszerek mőködése Dinamó-generátortöltés Motor általános állapota Olajnyomás Kipufogógáz bemérés CO% V. Motor, tengelykapcsoló Kipufogórendszer Hőtési rendszer Tengelykapcsoló Váltó általános állapota Lánc/kardán állapota Váz állapota VI. Kormány Javított elemek Sérült elemek

7 - 7 - VII. Váz Korrodált elemek Esztétikai hibák Jelmagyarázat: M = megfelelı GY = gyenge (beállításra szorul) R H = rossz-hibás (javításra szorul Dátum: kereskedı aláírása Egyéb észrevételek:...

15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet. az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról

15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet. az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról A belkereskedelemről szóló - az 1986. évi 18. törvényerejű rendelettel és az 1989. évi VI. törvénnyel módosított - 1978.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Megbízó: Lombard Lízing Zrt. Szeged Szemle helyszíne: Székesfehérvár MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY KRG-620 frsz-ú VOLKSWAGEN TRANSPORTER 7HK típusú jármő esetében. Az állapotlap 8 oldalt tartalmaz. Készítette:

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Megbízó: Lombard Lízing Zrt. Szeged Szemle helyszíne: Budaörs MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY JIY-202 frsz-ú VOLKSWAGEN PASSAT típusú jármő esetében. Az állapotlap 14 oldalt tartalmaz. Készítette: Autowerk

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezıgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetésérıl és kiadásának szabályairól A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában és az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. -ában

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázati felhívás a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történı jogosultság elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezıgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetésérıl és kiadásának szabályairól A munkavédelemrıl szóló 1993.

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

MŐSZAKI ÁLLAPOTFELMÉRÉS

MŐSZAKI ÁLLAPOTFELMÉRÉS Megbízó: Lombard Lízing Csoport Szeged MŐSZAKI ÁLLAPOTFELMÉRÉS GSN-525 frsz-ú. VW CARAVELLE 2.5 GL 7DK 2P28 típusú gépjármő esetében. Elektronikus továbbításra Készítette: Mobil -Autó Line Kft. Dátum:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról EGYSÉGES SZERKEZET 149. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (II. 20.) ÖR és 21/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3,5

Részletesebben

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet MHK adatbázis 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési,

Részletesebben

B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról POLGÁRMESTERI / KÖRJEGYZİSÉGI HIVATAL MEZİBERÉNY Kossuth tér 1. 5650 B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedı és kereskedelmi tevékenység adatai 1.

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének Alulírott Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének NÉV: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely: Születési ideje: TAJ szám: Lakcím: Szám alatti

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Elızmény száma: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Név: (Nıknél leánykori név is!) Születési helye: Születési idı: év hó nap Bejelentett lakóhelye: Tartózkodási helye: utca házszám em. ajtó helység

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 (hatályos: 2011.10.04-2011.10.05) Tartalom: - orvosi pecsét formai követelményei - mentés tárgyi feltételei

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 51. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a

Részletesebben

Külföldről behozott-e a jármű: Nem Gumik állapota: megfelelő, ill. kopott

Külföldről behozott-e a jármű: Nem Gumik állapota: megfelelő, ill. kopott 5. Gépjármő mőszaki állapotlap Fajta: szgk. Rendszám: HTX-144 Gyártmány: ALFA ROMEO Alvázszám: ZAR93700003042213 Típus: 147 Motorszám: AR321042579664 Szín: SZÜRKE Ajtók száma: 3 Hajtóanyag: Benzin Gyártási

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - a helyi iparőzési adóról

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

A gépjármőfenntartó tevékenység szakmai személyi feltételei. hulladékai. 5 A hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM

A gépjármőfenntartó tevékenység szakmai személyi feltételei. hulladékai. 5 A hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM MHK adatbázis 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjármőfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirıl A közúti közlekedésrıl

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2013. ( ) NFM rendelete az aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó egyszerűsítéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. alcím tekintetében

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély Forgalomba helyezés Rendszámtábla Vezetői engedély GÖDÖLLŐ - 2011. MÁRCIUS 24. A JÁRMŰVEK FORGALOMBA HELYEZÉSE ÉS IDEIGLENES FORGALOMBAN TARTÁSA Járművel - kivéve a trolibuszt, villamost, kerékpárt, a

Részletesebben

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. Személyes adatok A kérelmezı személyes adatai: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. r e n d e l e t e

A gazdasági és közlekedési miniszter. r e n d e l e t e III-3R/218/1/2006. T E R V E Z E T A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. ( ) GKM r e n d e l e t e a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

ISPM 15. Magyarország a követelményeket a 62/2005. (VII. 8) FVM rendelettel módosított 7/2001. (I.17.) FVM rendeletben építette be.

ISPM 15. Magyarország a követelményeket a 62/2005. (VII. 8) FVM rendelettel módosított 7/2001. (I.17.) FVM rendeletben építette be. ISPM 15 62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A zárlati károsítók fa csomagolóanyaggal

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket TÁJÉKOZTATÓ Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Részletesebben

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell:

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell: Működési engedély Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál Judit Elérhetősége: 56/470-017; 9/1-es mellék

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2012. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemrıl

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemrıl 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl Az Országgyőlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 5 Az 1. (4) bekezdését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 1.

napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 5 Az 1. (4) bekezdését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 1. MHK adatbázis a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a közúti közlekedési igazgatási feladatokról,

Részletesebben

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek I. okmányok, AZONOSÍTÁS Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek Jármű Alvázszám Motorszám Hatósági jelzés Adattábla/Típustábla II. környezetvédelmi mérés Kipufogórendszer Kivitel

Részletesebben

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter feladatáról és hatáskörérıl szóló 37/1989. (IV. 30.) MT rendeletben kapott felhatalmazás

Részletesebben

/2010. ( ) FVM rendelete

/2010. ( ) FVM rendelete A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) FVM rendelete az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint elıállításának engedélyezési, illetve bejelentési szabályairól Az élelmiszerláncról

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: január 1.

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: január 1. PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete A gépjármőadóról szóló, 13/1998. (XII. 10) sz. önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

2012. évi CLIV. törvény az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról 1

2012. évi CLIV. törvény az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról 1 2012. évi CLIV. törvény az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról 1 hatályos: 2012.10.26-2012.10.26 Tartalom: egészségügyi

Részletesebben

1.3. Neve:... Épület/lépcsıház/emelet/ajtó:... 1.5. Levelezési címe: Postafiók:.Postafiók irányító száma:..

1.3. Neve:... Épület/lépcsıház/emelet/ajtó:... 1.5. Levelezési címe: Postafiók:.Postafiók irányító száma:.. Keszthely Város Jegyzıje 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-506; Fax.: 83/505-501 E-mail: jegyzo@keszthely.hu A A beadvány tárgya A tevékenység: új (tervezett) mőködı adatmódosítása Mit módosít?:

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról I. Bevezetı Csörög Község Képviselı-testülete /továbbiakban: képviselı-testület/

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

az január 1 je elıtt benyújtott bejelentések alapján esedékessé vált díjakra vonatkozóan

az január 1 je elıtt benyújtott bejelentések alapján esedékessé vált díjakra vonatkozóan Az ipari és kereskedelmi miniszter 77/1995. (XII. 29.) IKM rendelete a Magyar Szabadalmi Hivatal elıtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról az 1996. január 1 je elıtt benyújtott bejelentések

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról. Fogalommeghatározások A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

33/2008 (VI. 30.) RENDELETE AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/2008 (VI. 30.) RENDELETE AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 33/2008 (VI. 30.) RENDELETE AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJÉRİL A 45/2008. (VIII. 28.), AZ 52/2008. (IX. 30.), A 24/2009. (VI. 25.) A 42/2009.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére 2013. EüK. 3. szám OTFOH pályázati felhívás (hatályos: 2013.03.01 - ) Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal (1097

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A nyilvántartásba vételi eljárás

A rendelet hatálya. A nyilvántartásba vételi eljárás 48/2001. (XII.29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól A felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Hatályos: 2012.02.11 - A cégnyilvánosságról, a bírósági

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI IPARŐZÉSI ADÓRÓL Bodony Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

Sárospatak Város Képviselı-testülete. 13/1994. (IV.21.) számú. r e n d e l e t e. az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl

Sárospatak Város Képviselı-testülete. 13/1994. (IV.21.) számú. r e n d e l e t e. az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl Sárospatak Város Képviselı-testülete 13/1994. (IV.21.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl (Egységes szerkezetben) 8 Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben