15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet. az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet. az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról 1"

Átírás

1 MHK adatbázis 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (C) Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet 1 A belkereskedelemrıl szóló az évi 18. törvényerejő rendelettel és az évi VI. törvénnyel módosított évi I. törvény 40. -ában foglalt felhatalmazás alapján, az érdekelt miniszterekkel egyetértésben, a nagykereskedelmi, kiskereskedelmi, az ügynöki tevékenység gyakorlásáról a következık szerint rendelkezem: A rendelet hatálya a belkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetre [Ptk c) pont], egyéb jogi személyekre, valamint a külföldi székhelyő vállalkozások magyarországi fióktelepeire (a továbbiakban együtt: kereskedı) terjed ki (1) A kereskedı a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt termékekkel kereskedelmi, ügynöki és bizományosi, valamint bármely áruval csomagküldı kereskedést akkor folytathat, ha a nyilvántartásba vételére jogosult szerv a kereskedıt és üzletét vagy raktárát, tárolóját (a raktár és tároló továbbiakban együtt: telephely) nyilvántartásba vette. (2) 5 A nyilvántartásba vételre jogosult szerv a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal). A Hivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban elsı fokú hatóságként a Hivatal illetékes területi szerve jár el. A Hivatal területi szerve által hozott elsı fokú közigazgatási döntések ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon a Hivatal központi szerve bírálja el. (3) 6 A nyilvántartásba vételhez mezıgazdasági termékek esetén a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium egyetértését be kell szerezni. Az egyetértés beszerzésérıl a nyilvántartásba vételre jogosult szerv gondoskodik. (4) A nyilvántartásba vételre jogosult szerv a kereskedıt, illetve azt az üzletét(eit) vagy telephelyét(eit), ahol a tevékenység folytatására jogosult, akkor veszi nyilvántartásba, ha a) állandó telephellyel, kiskereskedelmi és csomagküldı tevékenység esetén üzlethelyiséggel; 1 A rendeletet a 25/2007. (II. 28.) GKM rendelet 5. (2) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte március 8. napjával. 2 A rendelet bevezetı részébıl az " nemzetközi utazásszervezıi és közvetítési "szövegrészt a 2/1994. (I.14.) IKM rendelet 7. -ának (2) bekezdése hatályon kivül helyezte. 3 Az 1. a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 1. -ával 4 A 2. a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 2. -ával 5 A 2. (2) bekezdése a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 23. b) üzletenként, illetve telephelyenként a kereskedı vagy az alkalmazottja a külön jogszabályban meghatározottak szerint szakképesítéssel rendelkezik; valamint c) a gazdasági társaság vezetı tisztségviselıi, illetve az egyéni vállalkozó büntetlen elıélető; d) a kérelmezınek az adózás rendjérıl szóló évi XCI. törvény 97. -ának q) pontjában meghatározott köztartozása nincs; e) rendelkezik az e jogszabályban elıírt feltételekkel. (5) A (4) bekezdés által elıírtakban bekövetkezett változásokat 30 napon belül a nyilvántartásba vételre jogosult szervhez be kell jelenteni, s azzal a nyilvántartást módosítani kell. (6) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez hitelesített másolatban csatolni kell a) a gazdálkodó szervezet cégkivonatát, amely tanúsítja a gazdálkodó szervezetnek az e rendelet mellékletében meghatározott termékekkel való kereskedésre vonatkozó jogosultságát, illetve az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványának másolatát; b) 7 a tevékenység folytatásához szükséges feltételek meglétét tanúsító okiratokat; c) kis- és nagykereskedelmi tevékenység esetén az üzletre és a telephelyre vonatkozó külön jogszabály szerint kiadott mőködési engedélyt; d) a szakképesítésrıl szóló bizonyítványt. (7) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolni kell a külön jogszabályban meghatározott eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot. (8) A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételt 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, a d) pontban meghatározott feltételek közül eredeti hatósági igazolással kell tanúsítani, hogy az adóhatóság, a vámhatóság, a társadalombiztosítási szerv által jogerısen megállapított köztartozása nincs. Az egyéb köztartozások tekintetében a kereskedınek nyilatkoznia kell, hogy jogerısen megállapított tartozása nincs. 2/A. 8 Nemesfém ékszer és nemesfém díszmőáru forgalmazása csak a bejelentett és nyilvántartásba vett üzletben, valamint csomagküldı kereskedelem útján történhet. Szakmai kiállításon és alkalmi, ünnepi rendezvényen csak egyébként -ával 6 A 2. (3) bekezdése a 45/2005. (X. 21.) EüM FVM GKM IHM KvVM NKÖM TNM együttes rendelet 2. -ával E módosító rendelet 22. (1) bekezdése alapján a folyamatban lévı ügyekre is alkalmazni kell. 7 A 2. (6) bekezdésének b) pontja a 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet 1. -ával 8 A 2/A. a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 3. -ával

2 üzlettel rendelkezı kereskedı árusíthat. 2/B. 9 2/C. 10 2/D. (1) A 2. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység csak a nyilvántartásba vételrıl szóló értesítés kézhezvétele után kezdhetı meg. (2) 11 A nyilvántartásba vételre jogosult szerv a kereskedıt, illetve üzletét, telephelyét a nyilvántartásból törli, ha a) az e rendeletben elıírt feltételeknek nem felel meg; b) tevékenységét a jogszabályokban elıírt kötelezettségeinek megsértésével folytatja, és ezt az ellenırzésre jogosult szerv megállapítja, és errıl a nyilvántartásba vételre jogosult szervezetet értesíti. (3) 12 A nyilvántartásba vételre jogosult szervnek a nyilvántartásból való törlésrıl a kereskedın kívül a vállalkozói igazolványt kiállító szervet, cégjegyzékben szereplı fióktelep és gazdálkodó szervezet esetében a cégbíróságot, a mőködési engedélyt kiállító önkormányzat jegyzıjét és az ellenırzésre jogosultakat értesíteni kell. (4) 13 A nyilvántartásból törölt kereskedı a törlés napjától számított egy éven belül nem vehetı nyilvántartásba. A törlést a Gazdasági Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni /A. 15 A begyőjtött, felvásárolt hulladékot oly módon kell dokumentálni, hogy a számvitelrıl szóló évi XCII. törvényben elıírt bizonylat alkalmas legyen a hulladék származásának, eredetének igazolására és ellenırzésére. 3/B (1) Az új és használt személygépkocsik, valamint az új és használt motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok értékesítésével foglalkozó kereskedı nyilvántartásba vételének feltétele továbbá, hogy minden telephelyének rendelkeznie kell a rendelet 2. számú mellékletében megjelölt mőszaki feltételekkel. A kereskedınek az erre vonatkozó nyilatkozatát a kérelemhez csatolni kell. Amennyiben e mőszaki feltételek biztosításához szükséges mőszaki eszközök nem a kereskedı saját tulajdonát képezik, illetve nem a saját telephelyén állnak rendelkezésre, úgy a tulajdonossal kötött, a mőszaki feltételek biztosításáról szóló szerzıdés hitelesített másolatát a nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell. (2) A használt személygépkocsik, motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok értékesítésével foglalkozó kereskedı a) a külföldrıl behozott használt vagy sérült alkatrészként történı értékesítés céljából vámkezelt gépjármővek a Vámhivatal által külön jogszabályban, az egyes használt vagy sérült gépjármővek vámkezelését megelızı vizsgálatról szóló 3/1999. (I. 18.) KHVM KöM PM együttes rendelet meghatározott záradékkal ellátott határozatával, illetıleg b) a forgalomból végleg kivont jármővet a hatóság által érvénytelenített okmányokkal vásárolhatja meg. (3) Használt személygépkocsi csak abban az esetben értékesíthetı, ha érvényes hazai forgalmi engedéllyel és környezetvédelmi igazolólappal rendelkezik. A kereskedınek az értékesítésre kerülı személygépkocsi mőszaki állapotáról az e rendelet 3. számú melléklete szerinti,,mőszaki állapotlap''-ot kell kiállítania, és annak egy példányát meg kell ıriznie. (4) Használt motorkerékpár a közúti közlekedés rendırhatósági igazgatásáról szóló 48/1997. (VIII. 26.) BM rendeletben meghatározottak szerint csak érvényes hazai forgalmi engedéllyel, vagy a közúti jármővek mőszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott forgalomba helyezési engedéllyel értékesíthetı. Segédmotoros kerékpár a jármő vázába beütött érvényes azonosítási jellel (CM és a hajtómotor cm 3 -ben meghatározott hengerőrtartalmát jelzı szám) ellátva értékesíthetı. A kereskedınek az értékesítésre kerülı motorkerékpár és segédmotoros kerékpár mőszaki állapotáról a 4. számú melléklet szerinti,,mőszaki állapotlap''-ot kell kiállítania, és annak egy példányát meg kell ıriznie. (5) A csomagküldı kereskedı köteles katalógusában azonosítható módon megnevezni magát, feltüntetni székhelyét, üzletének címét, továbbá a tevékenység folytatására ezen rendelet alapján kapott nyilvántartási számát A rendelet alkalmazásában a) ügynöki tevékenység a kereskedelmi forgalomban szokásos ügylet megkötésének közvetítése; b) viszonteladó, aki a beszerzett terméket változatlan állapotban üzletszerően viszonteladónak, fogyasztónak, termelınek, felhasználónak értékesíti; c) változatlan a termék állapota akkor is, ha azt csomagolják, adagolják vagy a kereskedelemben szokásos módon megmunkálják. A kereskedelemben szokásos megmunkálás körét szükség esetén a Gazdasági Minisztérium határozza meg; d) fogyasztó (felhasználó), aki a terméket szükségleteinek kielégítése érdekében vásárolja; e) termelı, aki a terméket továbbfeldolgozás céljából 9 A 2/B. -t a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 9. -ának (3) 10 A 2/C. -t az 1996: XLVIII. törvény 46. -ának b) pontja hatályon kívül helyezte. 11 A 2/D. (2) bekezdése a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 4. -ának (1) bekezdésével 12 A 2/D. (3) bekezdése a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 4. -ának (2) bekezdésével 13 A 2/D. (4) bekezdését a 11/1995. ( IV. 27.) IKM rendelet 5. -ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe. A 2/D. (4) bekezdésének második mondata a 24/2000. (VII. 26.) GM rendelet 3. -ának (2) bekezdésével 14 A 3. -t a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 9. -ának (3) 15 A 3/A. a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 5. -ával 16 A 3/B. -t a 2/1994. (I. 14.) IKM rendelet 7. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. 17 A 4. a 49/1999. (VIII. 6.) GM rendelet 1. -ával 18 Az t a 2/1992. (I. 13.) IKM rendelet 9. (1) Lásd még a (2) bekezdését is.

3 vásárolja; f) üzletszerő a tevékenység, ha gyakorlása rendszeres és haszonszerzés céljából történik; g) 19 h) 20 hulladékkal és melléktermékkel folytatott kereskedésnek minısül a begyőjtött, a felvásárolt hulladék viszonteladónak, fogyasztónak, felhasználónak további megmunkálás nélkül történı értékesítése; nem minısül megmunkálásnak a kereskedelmi célú válogatás, i) 21 e rendelet alkalmazásában ellenırzésre jogosultak: a helyileg illetékes jegyzı, a Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága, az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal, a Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség és területi szervei, a helyileg illetékes rendırkapitányság és a telephely szerint területileg illetékes kamara. i) 22 ékszerkereskedelmi tevékenység: fazonékszer változatlan állapotban történı értékesítése; j) 23 csomagküldı kereskedés: ha a kereskedı kizárólag az áru ismertetıjét (katalógusát) juttatja el a vásárlóhoz, vagy reklámban (hirdetésben) hívja fel az árura a figyelmet, és az ismertetı, illetve reklám alapján kiválasztott és megrendelt árut szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre. Megrendelés nélkül áru nem küldhetı. k) 24 ellenırzésre jogosultak: a helyileg illetékes jegyzı, a Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága, az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal, a Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség és területi szervei, a helyileg illetékes rendırkapitányság, a nyilvántartásba vétel feltételeinek fennállása vonatkozásában a Hivatal E rendelet szempontjából nem minısül nagykereskedelmi tevékenységnek: a) a gazdasági társaságok kizárólag tagjai részére végzett kereskedelmi tevékenysége, b) a fogyasztási, értékesítı és beszerzı szövetkezetek által a termelıktıl vásárolt mezıgazdasági és erdészeti termékek értékesítése viszonteladók részére, c) a külkereskedelmi tevékenységet folytató kereskedınek, a külkereskedelmi szerzıdés teljesítése érdekében belföldön kifejtett gazdasági tevékenysége, d) a kereskedı felesleges árukészletének alkalomszerően viszonteladó részére történı értékesítése. e) (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejőleg hatályát veszti az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló 8/1986. (X. 11.) BkM rendelet. (2) 27 (3) 28 A rendelet 3/B. (1) bekezdésének b) pontjában 29 meghatározott képesítési követelmény teljesítése alól december 31-ig mentesítést kapnak az e rendelet hatályba lépésekor már mőködı a 3. számú mellékletben felsorolt nemvasfém-hulladék kis- és nagykereskedelmi forgalmazásával, továbbá egyéb hulladék- és melléktermék nagykereskedelmi forgalmazásával foglalkozó kereskedık, akik e rendelet hatályba lépésétıl számított 90 napon belül kérik nyilvántartásba vételüket. A 90 napos határidı lejártával azt a kereskedıt, aki a képesítési követelményeknek nem felel meg, a nyilvántartásból törölni kell. (4) 30 A rendelet elıírásai nem érintik a tevékenység folytatásának más jogszabályban meghatározott engedélyezési vagy egyéb feltételeit. 1. számú melléklet a 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelethez Hulladék kereskedelem (TEÁOR bıl) Vtsz Vas- és acéltörmelék és hulladék; ingot újraolvasztott hulladékvasból vagy -acélból Vtsz Rézhulladék és -törmelék Vtsz Rézpor és -pehely Vtsz Nikkelhulladék és -törmelék Vtsz Alumíniumhulladék és -törmelék Vtsz Alumíniumpor és -pehely Vtsz Ólomhulladék és -törmelék Vtsz Cinkhulladék és -törmelék Vtsz Ónhulladék és -törmelék Vtsz Wolframhulladék és -törmelék Vtsz Molibdénhulladék és -törmelék Vtsz Tantálhulladék és -törmelék Vtsz Magnéziumhulladék és -törmelék Vtsz Kobalthulladék és -törmelék Vtsz Bizmuthulladék és -törmelék Vtsz Kadmiumhulladék és -törmelék Vtsz Titánhulladék és -törmelék Vtsz Cirkóniumhulladék és -törmelék Vtsz Antimonhulladék és -törmelék 19 A 10. g) pontját a 2/1992. (I. 13.) IKM rendelet 9. (1) 20 A 10. h) pontját a 31/1991. (XI. 19.) IKM rendelet 2. -a iktatta be, szövege a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 7. -ával 21 A 10. újabb i) pontját a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 7. -a iktatta be. 22 A 10. i) pontját a 2/1994. (I. 14.) IKM rendelet 5. -a iktatta be. 23 A 10. j) pontját a 2/1994. (I. 14.) IKM rendelet 5. -a iktatta be. 24 A 10. k) pontját a 24/2000. (VII. 26.) GM rendelet 3. (3) bekezdése iktatta be, szövege a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 4. (2) bekezdésével 25 A 11. bevezetı mondata a 2/1994. (I. 14.) IKM rendelet 6. -ával 26 A 11. e) pontját a 2/1992. (I.13.) IKM rendelet 9. -ának (1) 27 A 12. (2) bekezdését a 2/1994. (I. 14.) IKM rendelet 7. (2) 28 A 12. új (3) bekezdését a 31/1991. (XI. 19.) IKM rendelet 3. -a iktatta be, egyidejőleg az eredeti (3) bekezdés számozását (4) bekezdésre változtatva. 29 A 3/B. -t a 2/1994. (I. 14.) IKM rendelet 7. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. 30 A 12. eredeti (3) bekezdésének számozását a 31/1991. (XI. 19.) IKM rendelet 3. -a (4) bekezdésre változtatta. 31 Az 1. számú melléklet a 49/1999. (VIII. 6.) GM rendelet 2. -ával, illetve 1. számú mellékletével

4 Vtsz Magánhulladék és -törmelék Vtsz. ex 8112 Egyéb fel nem sorolt fémhulladék és -törmelék (króm, vanádium, hafnium stb.) Vtsz Cermethulladék és -törmelék Vtsz Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton 2. Nemesfémbıl készült ékszerek, díszmőáruk nagykereskedelme (TEÁOR bıl), kiskereskedelme (TEÁOR ból) és ügynöki kereskedelme (TEÁOR ból) Vtsz Ékszer és részei nemesfémbıl Vtsz Arany- és ezüstmőves áru, ennek részei nemesfémbıl Vtsz Más áru nemesfémbıl 3. Új és használt személygépkocsi kereskedelme (TEÁOR bıl) Vtsz Gépkocsi és más gépjármő, elsısorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is 4. Új és használt motorkerékpár és segédmotoros kerékpár kereskedelme (TEÁOR bıl) Vtsz. ex 8711 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt is) 5. Tenyészállatok nagykereskedelme (TEÁOR ból) Vtsz Ló fajtiszta tenyészállat Vtsz Szamár tenyésztési célra Vtsz Szarvasmarha fajtiszta tenyészállat Vtsz Sertés fajtiszta tenyészállat Vtsz Juh fajtiszta tenyészállat Vtsz Kecske fajtiszta tenyészállat 6. Vetımagvak, szaporítóanyagok, gyógyszert tartalmazó takarmánykoncentrátum, takarmánykeverék nagykereskedelme (TEÁOR bıl) Vtsz Keménybúza vetımag Vtsz Közönséges búza és kétszeres vetımag Vtsz Rozs vetımag Vtsz Árpa vetımag Vtsz Zab vetımag Vtsz Kukorica vetımag Vtsz Karórépa, marharépa, takarmányrépa, takarmánygyökér, széna, lucerna, lóhere, baltacim, takarmánykáposzta, csillagfürt, bükköny és hasonló takarmánynövény labdacs (pellet) alakban Főszerpaprika-ırlemény nagykereskedelme (TEÁOR bıl és/vagy bıl) Vtsz Főszerpaprika-ırlemény 9. Csomagküldı kiskereskedelem, termékre tekintet nélkül (TEÁOR 52.61) 2. számú melléklet a 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelethez 33 Személygépkocsik esetén: személygépkocsi és/vagy tehergépkocsi emelı berendezés, görgıs fékhatás-mérı berendezés, infravörös sugárzás elnyelésének elvén mőködı kipufogógáz mérı, fényszóró beállító készülék, kompresszió mérı, hőtıfolyadék, fagyálló folyadék vizsgáló mőszer, levegıkompresszor, indító akkumulátor, akkumulátortöltı; motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok esetén: motorkerékpár emelı berendezés kompresszió mérı, hőtıfolyadék, fagyálló vizsgáló mőszer, levegıkompresszor, indító akkumulátor, akkumulátortöltı. 3. számú melléklet a 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelethez 34 MŐSZAKI ÁLLAPOTLAP 35 Gyártmány: Típus: Km-óra állása: Motorszám: MŐSZAKI ÁLLAPOTLAP a... rendszámú használt személygépkocsi értékesítéséhez 32 Az 1. számú melléklet 7. pontját a 156/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet 19. -ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 33 A 2. számú melléklet a 49/1999. (VIII. 6.) GM rendelet 3. -ának (1) bekezdésével, illetve 2. számú mellékletével elektromos berendezés, világítás Szerkezeti jellemzık M GY R-H Távolsági fényszóró Tompított fényszóró Helyzetjelzık 34 A 3. számú mellékletet a 31/1991. (XI. 19.) IKM rendelet melléklete iktatta be, s újonnan megállapította a 2/1994. (I. 14.) IKM rendelet 4. -a és 2. számú melléklete. 35 Ld MK 4. szám 249. oldal.

5 III. elektromos berendezés, világítás 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet Alvázszám: Hengerek száma, őrtartalom: cm 3 Teljesítmény: Legutolsó mőszaki vizsga idıpontja: Következı vizsga idıpontja: Gyártási év (évjárat): Üzemmód: Eddigi tulajdonosok száma: Magyarországi üzembe helyezés: Gépkocsi színe: Eredeti I. Fékrendszer II. Futómő, Abroncs Újrafestett IV. Motor, Tengelykapcsoló Helyzetjelzık Féklámpa Vészjelzı Irányjelzık Akkumulátor Indítómotor Tolatólámpa Mőszerek mőködése Dinamó-generátor töltés Olajnyomás Kipufogógáz bemérés CO % Szerkezeti jellemzık M GY R-H Kipufogógáz Diesel K. tényezı B. e. J. e. J. e. B. e. J. h.. V. Kormány - VI. Kocsiszekrény Kipufogó rendszer Hőtési rendszer Tengelykapcsoló Kormány holtjáték B. h. J. h. Kormányrudazat B. h. Javított elemek Rögzítı fék Sérült elemek Pedálhézag B. e. J. e. B. h. J. h. Kerékabroncs Gumiabroncs Korrodált elemek J. e. Utastér állapota B. e. J. h.. VII. Alváz, felépítmény Szélvédı üveg sérült/ép Visszapillantó tükör Biztonsági öv B. h. Ablakmosó mőködése Sebességmérı mőszer Egyéb mőszerek Jelmagyarázat: M = megfelelı Gy = gyenge (beállításra szorul) R-H = rossz-hibás (javításra szorul). kereskedı aláírása 4. számú melléklet a 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelethez 36 Mőszaki állapotlap a forgalmi rendszámú motorkerékpárhoz és segédmotoros kerékpárhoz Gyártmány: Típus: Km-óra állás: Motorszám: Vázszám: Hengerek száma, őrtartalom: cm 3 Teljesítmény: 36 A 4. számú mellékletet a 49/1999. (VIII. 6.) GM rendelet 3. -ának (1) bekezdése, illetve 3. számú melléklete iktatta a szövegbe.

6 Legutolsó mőszaki vizsga idıpontja: Következı vizsga idıpontja: Gyártási év (évjárat): Eddigi tulajdonosok száma: Magyarországi üzembe helyezés: Meghatározó szín: Eredeti Újrafestett Elsı fék állapota Szerkezeti jellemzık M Gy R H I. Fékrendszer Hátsó fék állapota Kormánycsapágyak állapota Elsı felfüggesztés II. Futómő, abroncs Hátsó felfüggesztés Kerékabroncsok Elsı gumiabroncs Hátsó gumiabroncs Kezelıszervek állapota Visszapillantó tükrök III. Mőszerek Sebességmérı mőszerek Egyéb mőszer Távolsági fényszóró Tompított fényszóró Helyzetjelzık Féklámpa IV. Elektromos berendezés, világítás Irányjelzık Akkumulátor Indítómotor Mőszerek mőködése Dinamó-generátortöltés Motor általános állapota Olajnyomás Kipufogógáz bemérés CO% V. Motor, tengelykapcsoló Kipufogórendszer Hőtési rendszer Tengelykapcsoló Váltó általános állapota Lánc/kardán állapota Váz állapota VI. Kormány Javított elemek Sérült elemek

7 - 7 - VII. Váz Korrodált elemek Esztétikai hibák Jelmagyarázat: M = megfelelı GY = gyenge (beállításra szorul) R H = rossz-hibás (javításra szorul Dátum: kereskedı aláírása Egyéb észrevételek:...

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti MHK adatbázis 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról

Részletesebben

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Okirat ellenjegyzése

Okirat ellenjegyzése Elfogadva: 2007. november 19., 2008. március 31. Kihirdetve: IK 2008. évi 4. szám Hatályba lépés: 2008. április 30. Módosítva: 2009. április 22-i hatállyal Alkalmazás: A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról MHK adatbázis 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti

Részletesebben

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések Page 1 of 6 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2011.I.1. ) 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl

Részletesebben

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki:

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki: 134/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26*

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26* Az Esztergomi Önkormányzat 14/2004. (IV.1.) ör. rendelete a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról 6* (Egységes szerkezetben a 43/2004.(X.29.)*, 59/2004.(XII.16.)**,

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 83/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

2009. évi CLV. Törvény

2009. évi CLV. Törvény 2009. évi CLV. Törvény a minısített adat védelmérıl* * A törvényt az Országgyőlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. MEGJELENT M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám 47843 M A G Y A R

Részletesebben

CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek

CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek 1097 Budapest, Lónyay u. 12. Tel./ fax: 312-3610, 302-2467 CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek Ezen Általános feltételek alapján a Szerzıdı/Biztosított által megfizetett biztosítási díj ellenében

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyőlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintı közigazgatási

Részletesebben

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések 1 Az Országgyőlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekő adatok megismerésének alkotmányos jogából, illetve e jog kizárólag szükséges és arányos mértékő korlátozásának

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet. az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet. az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról Az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak Közlemény a hagyományos pénztárgép online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról I. Bevezetés A Magyar Közlöny 2013/24.

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-738/1/08 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben