15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet. az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet. az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról 1"

Átírás

1 MHK adatbázis 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (C) Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet 1 A belkereskedelemrıl szóló az évi 18. törvényerejő rendelettel és az évi VI. törvénnyel módosított évi I. törvény 40. -ában foglalt felhatalmazás alapján, az érdekelt miniszterekkel egyetértésben, a nagykereskedelmi, kiskereskedelmi, az ügynöki tevékenység gyakorlásáról a következık szerint rendelkezem: A rendelet hatálya a belkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetre [Ptk c) pont], egyéb jogi személyekre, valamint a külföldi székhelyő vállalkozások magyarországi fióktelepeire (a továbbiakban együtt: kereskedı) terjed ki (1) A kereskedı a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt termékekkel kereskedelmi, ügynöki és bizományosi, valamint bármely áruval csomagküldı kereskedést akkor folytathat, ha a nyilvántartásba vételére jogosult szerv a kereskedıt és üzletét vagy raktárát, tárolóját (a raktár és tároló továbbiakban együtt: telephely) nyilvántartásba vette. (2) 5 A nyilvántartásba vételre jogosult szerv a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal). A Hivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban elsı fokú hatóságként a Hivatal illetékes területi szerve jár el. A Hivatal területi szerve által hozott elsı fokú közigazgatási döntések ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon a Hivatal központi szerve bírálja el. (3) 6 A nyilvántartásba vételhez mezıgazdasági termékek esetén a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium egyetértését be kell szerezni. Az egyetértés beszerzésérıl a nyilvántartásba vételre jogosult szerv gondoskodik. (4) A nyilvántartásba vételre jogosult szerv a kereskedıt, illetve azt az üzletét(eit) vagy telephelyét(eit), ahol a tevékenység folytatására jogosult, akkor veszi nyilvántartásba, ha a) állandó telephellyel, kiskereskedelmi és csomagküldı tevékenység esetén üzlethelyiséggel; 1 A rendeletet a 25/2007. (II. 28.) GKM rendelet 5. (2) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte március 8. napjával. 2 A rendelet bevezetı részébıl az " nemzetközi utazásszervezıi és közvetítési "szövegrészt a 2/1994. (I.14.) IKM rendelet 7. -ának (2) bekezdése hatályon kivül helyezte. 3 Az 1. a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 1. -ával 4 A 2. a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 2. -ával 5 A 2. (2) bekezdése a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 23. b) üzletenként, illetve telephelyenként a kereskedı vagy az alkalmazottja a külön jogszabályban meghatározottak szerint szakképesítéssel rendelkezik; valamint c) a gazdasági társaság vezetı tisztségviselıi, illetve az egyéni vállalkozó büntetlen elıélető; d) a kérelmezınek az adózás rendjérıl szóló évi XCI. törvény 97. -ának q) pontjában meghatározott köztartozása nincs; e) rendelkezik az e jogszabályban elıírt feltételekkel. (5) A (4) bekezdés által elıírtakban bekövetkezett változásokat 30 napon belül a nyilvántartásba vételre jogosult szervhez be kell jelenteni, s azzal a nyilvántartást módosítani kell. (6) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez hitelesített másolatban csatolni kell a) a gazdálkodó szervezet cégkivonatát, amely tanúsítja a gazdálkodó szervezetnek az e rendelet mellékletében meghatározott termékekkel való kereskedésre vonatkozó jogosultságát, illetve az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványának másolatát; b) 7 a tevékenység folytatásához szükséges feltételek meglétét tanúsító okiratokat; c) kis- és nagykereskedelmi tevékenység esetén az üzletre és a telephelyre vonatkozó külön jogszabály szerint kiadott mőködési engedélyt; d) a szakképesítésrıl szóló bizonyítványt. (7) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolni kell a külön jogszabályban meghatározott eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot. (8) A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételt 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, a d) pontban meghatározott feltételek közül eredeti hatósági igazolással kell tanúsítani, hogy az adóhatóság, a vámhatóság, a társadalombiztosítási szerv által jogerısen megállapított köztartozása nincs. Az egyéb köztartozások tekintetében a kereskedınek nyilatkoznia kell, hogy jogerısen megállapított tartozása nincs. 2/A. 8 Nemesfém ékszer és nemesfém díszmőáru forgalmazása csak a bejelentett és nyilvántartásba vett üzletben, valamint csomagküldı kereskedelem útján történhet. Szakmai kiállításon és alkalmi, ünnepi rendezvényen csak egyébként -ával 6 A 2. (3) bekezdése a 45/2005. (X. 21.) EüM FVM GKM IHM KvVM NKÖM TNM együttes rendelet 2. -ával E módosító rendelet 22. (1) bekezdése alapján a folyamatban lévı ügyekre is alkalmazni kell. 7 A 2. (6) bekezdésének b) pontja a 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet 1. -ával 8 A 2/A. a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 3. -ával

2 üzlettel rendelkezı kereskedı árusíthat. 2/B. 9 2/C. 10 2/D. (1) A 2. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység csak a nyilvántartásba vételrıl szóló értesítés kézhezvétele után kezdhetı meg. (2) 11 A nyilvántartásba vételre jogosult szerv a kereskedıt, illetve üzletét, telephelyét a nyilvántartásból törli, ha a) az e rendeletben elıírt feltételeknek nem felel meg; b) tevékenységét a jogszabályokban elıírt kötelezettségeinek megsértésével folytatja, és ezt az ellenırzésre jogosult szerv megállapítja, és errıl a nyilvántartásba vételre jogosult szervezetet értesíti. (3) 12 A nyilvántartásba vételre jogosult szervnek a nyilvántartásból való törlésrıl a kereskedın kívül a vállalkozói igazolványt kiállító szervet, cégjegyzékben szereplı fióktelep és gazdálkodó szervezet esetében a cégbíróságot, a mőködési engedélyt kiállító önkormányzat jegyzıjét és az ellenırzésre jogosultakat értesíteni kell. (4) 13 A nyilvántartásból törölt kereskedı a törlés napjától számított egy éven belül nem vehetı nyilvántartásba. A törlést a Gazdasági Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni /A. 15 A begyőjtött, felvásárolt hulladékot oly módon kell dokumentálni, hogy a számvitelrıl szóló évi XCII. törvényben elıírt bizonylat alkalmas legyen a hulladék származásának, eredetének igazolására és ellenırzésére. 3/B (1) Az új és használt személygépkocsik, valamint az új és használt motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok értékesítésével foglalkozó kereskedı nyilvántartásba vételének feltétele továbbá, hogy minden telephelyének rendelkeznie kell a rendelet 2. számú mellékletében megjelölt mőszaki feltételekkel. A kereskedınek az erre vonatkozó nyilatkozatát a kérelemhez csatolni kell. Amennyiben e mőszaki feltételek biztosításához szükséges mőszaki eszközök nem a kereskedı saját tulajdonát képezik, illetve nem a saját telephelyén állnak rendelkezésre, úgy a tulajdonossal kötött, a mőszaki feltételek biztosításáról szóló szerzıdés hitelesített másolatát a nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell. (2) A használt személygépkocsik, motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok értékesítésével foglalkozó kereskedı a) a külföldrıl behozott használt vagy sérült alkatrészként történı értékesítés céljából vámkezelt gépjármővek a Vámhivatal által külön jogszabályban, az egyes használt vagy sérült gépjármővek vámkezelését megelızı vizsgálatról szóló 3/1999. (I. 18.) KHVM KöM PM együttes rendelet meghatározott záradékkal ellátott határozatával, illetıleg b) a forgalomból végleg kivont jármővet a hatóság által érvénytelenített okmányokkal vásárolhatja meg. (3) Használt személygépkocsi csak abban az esetben értékesíthetı, ha érvényes hazai forgalmi engedéllyel és környezetvédelmi igazolólappal rendelkezik. A kereskedınek az értékesítésre kerülı személygépkocsi mőszaki állapotáról az e rendelet 3. számú melléklete szerinti,,mőszaki állapotlap''-ot kell kiállítania, és annak egy példányát meg kell ıriznie. (4) Használt motorkerékpár a közúti közlekedés rendırhatósági igazgatásáról szóló 48/1997. (VIII. 26.) BM rendeletben meghatározottak szerint csak érvényes hazai forgalmi engedéllyel, vagy a közúti jármővek mőszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott forgalomba helyezési engedéllyel értékesíthetı. Segédmotoros kerékpár a jármő vázába beütött érvényes azonosítási jellel (CM és a hajtómotor cm 3 -ben meghatározott hengerőrtartalmát jelzı szám) ellátva értékesíthetı. A kereskedınek az értékesítésre kerülı motorkerékpár és segédmotoros kerékpár mőszaki állapotáról a 4. számú melléklet szerinti,,mőszaki állapotlap''-ot kell kiállítania, és annak egy példányát meg kell ıriznie. (5) A csomagküldı kereskedı köteles katalógusában azonosítható módon megnevezni magát, feltüntetni székhelyét, üzletének címét, továbbá a tevékenység folytatására ezen rendelet alapján kapott nyilvántartási számát A rendelet alkalmazásában a) ügynöki tevékenység a kereskedelmi forgalomban szokásos ügylet megkötésének közvetítése; b) viszonteladó, aki a beszerzett terméket változatlan állapotban üzletszerően viszonteladónak, fogyasztónak, termelınek, felhasználónak értékesíti; c) változatlan a termék állapota akkor is, ha azt csomagolják, adagolják vagy a kereskedelemben szokásos módon megmunkálják. A kereskedelemben szokásos megmunkálás körét szükség esetén a Gazdasági Minisztérium határozza meg; d) fogyasztó (felhasználó), aki a terméket szükségleteinek kielégítése érdekében vásárolja; e) termelı, aki a terméket továbbfeldolgozás céljából 9 A 2/B. -t a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 9. -ának (3) 10 A 2/C. -t az 1996: XLVIII. törvény 46. -ának b) pontja hatályon kívül helyezte. 11 A 2/D. (2) bekezdése a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 4. -ának (1) bekezdésével 12 A 2/D. (3) bekezdése a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 4. -ának (2) bekezdésével 13 A 2/D. (4) bekezdését a 11/1995. ( IV. 27.) IKM rendelet 5. -ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe. A 2/D. (4) bekezdésének második mondata a 24/2000. (VII. 26.) GM rendelet 3. -ának (2) bekezdésével 14 A 3. -t a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 9. -ának (3) 15 A 3/A. a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 5. -ával 16 A 3/B. -t a 2/1994. (I. 14.) IKM rendelet 7. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. 17 A 4. a 49/1999. (VIII. 6.) GM rendelet 1. -ával 18 Az t a 2/1992. (I. 13.) IKM rendelet 9. (1) Lásd még a (2) bekezdését is.

3 vásárolja; f) üzletszerő a tevékenység, ha gyakorlása rendszeres és haszonszerzés céljából történik; g) 19 h) 20 hulladékkal és melléktermékkel folytatott kereskedésnek minısül a begyőjtött, a felvásárolt hulladék viszonteladónak, fogyasztónak, felhasználónak további megmunkálás nélkül történı értékesítése; nem minısül megmunkálásnak a kereskedelmi célú válogatás, i) 21 e rendelet alkalmazásában ellenırzésre jogosultak: a helyileg illetékes jegyzı, a Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága, az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal, a Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség és területi szervei, a helyileg illetékes rendırkapitányság és a telephely szerint területileg illetékes kamara. i) 22 ékszerkereskedelmi tevékenység: fazonékszer változatlan állapotban történı értékesítése; j) 23 csomagküldı kereskedés: ha a kereskedı kizárólag az áru ismertetıjét (katalógusát) juttatja el a vásárlóhoz, vagy reklámban (hirdetésben) hívja fel az árura a figyelmet, és az ismertetı, illetve reklám alapján kiválasztott és megrendelt árut szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre. Megrendelés nélkül áru nem küldhetı. k) 24 ellenırzésre jogosultak: a helyileg illetékes jegyzı, a Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága, az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal, a Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség és területi szervei, a helyileg illetékes rendırkapitányság, a nyilvántartásba vétel feltételeinek fennállása vonatkozásában a Hivatal E rendelet szempontjából nem minısül nagykereskedelmi tevékenységnek: a) a gazdasági társaságok kizárólag tagjai részére végzett kereskedelmi tevékenysége, b) a fogyasztási, értékesítı és beszerzı szövetkezetek által a termelıktıl vásárolt mezıgazdasági és erdészeti termékek értékesítése viszonteladók részére, c) a külkereskedelmi tevékenységet folytató kereskedınek, a külkereskedelmi szerzıdés teljesítése érdekében belföldön kifejtett gazdasági tevékenysége, d) a kereskedı felesleges árukészletének alkalomszerően viszonteladó részére történı értékesítése. e) (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejőleg hatályát veszti az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló 8/1986. (X. 11.) BkM rendelet. (2) 27 (3) 28 A rendelet 3/B. (1) bekezdésének b) pontjában 29 meghatározott képesítési követelmény teljesítése alól december 31-ig mentesítést kapnak az e rendelet hatályba lépésekor már mőködı a 3. számú mellékletben felsorolt nemvasfém-hulladék kis- és nagykereskedelmi forgalmazásával, továbbá egyéb hulladék- és melléktermék nagykereskedelmi forgalmazásával foglalkozó kereskedık, akik e rendelet hatályba lépésétıl számított 90 napon belül kérik nyilvántartásba vételüket. A 90 napos határidı lejártával azt a kereskedıt, aki a képesítési követelményeknek nem felel meg, a nyilvántartásból törölni kell. (4) 30 A rendelet elıírásai nem érintik a tevékenység folytatásának más jogszabályban meghatározott engedélyezési vagy egyéb feltételeit. 1. számú melléklet a 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelethez Hulladék kereskedelem (TEÁOR bıl) Vtsz Vas- és acéltörmelék és hulladék; ingot újraolvasztott hulladékvasból vagy -acélból Vtsz Rézhulladék és -törmelék Vtsz Rézpor és -pehely Vtsz Nikkelhulladék és -törmelék Vtsz Alumíniumhulladék és -törmelék Vtsz Alumíniumpor és -pehely Vtsz Ólomhulladék és -törmelék Vtsz Cinkhulladék és -törmelék Vtsz Ónhulladék és -törmelék Vtsz Wolframhulladék és -törmelék Vtsz Molibdénhulladék és -törmelék Vtsz Tantálhulladék és -törmelék Vtsz Magnéziumhulladék és -törmelék Vtsz Kobalthulladék és -törmelék Vtsz Bizmuthulladék és -törmelék Vtsz Kadmiumhulladék és -törmelék Vtsz Titánhulladék és -törmelék Vtsz Cirkóniumhulladék és -törmelék Vtsz Antimonhulladék és -törmelék 19 A 10. g) pontját a 2/1992. (I. 13.) IKM rendelet 9. (1) 20 A 10. h) pontját a 31/1991. (XI. 19.) IKM rendelet 2. -a iktatta be, szövege a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 7. -ával 21 A 10. újabb i) pontját a 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 7. -a iktatta be. 22 A 10. i) pontját a 2/1994. (I. 14.) IKM rendelet 5. -a iktatta be. 23 A 10. j) pontját a 2/1994. (I. 14.) IKM rendelet 5. -a iktatta be. 24 A 10. k) pontját a 24/2000. (VII. 26.) GM rendelet 3. (3) bekezdése iktatta be, szövege a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 4. (2) bekezdésével 25 A 11. bevezetı mondata a 2/1994. (I. 14.) IKM rendelet 6. -ával 26 A 11. e) pontját a 2/1992. (I.13.) IKM rendelet 9. -ának (1) 27 A 12. (2) bekezdését a 2/1994. (I. 14.) IKM rendelet 7. (2) 28 A 12. új (3) bekezdését a 31/1991. (XI. 19.) IKM rendelet 3. -a iktatta be, egyidejőleg az eredeti (3) bekezdés számozását (4) bekezdésre változtatva. 29 A 3/B. -t a 2/1994. (I. 14.) IKM rendelet 7. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. 30 A 12. eredeti (3) bekezdésének számozását a 31/1991. (XI. 19.) IKM rendelet 3. -a (4) bekezdésre változtatta. 31 Az 1. számú melléklet a 49/1999. (VIII. 6.) GM rendelet 2. -ával, illetve 1. számú mellékletével

4 Vtsz Magánhulladék és -törmelék Vtsz. ex 8112 Egyéb fel nem sorolt fémhulladék és -törmelék (króm, vanádium, hafnium stb.) Vtsz Cermethulladék és -törmelék Vtsz Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton 2. Nemesfémbıl készült ékszerek, díszmőáruk nagykereskedelme (TEÁOR bıl), kiskereskedelme (TEÁOR ból) és ügynöki kereskedelme (TEÁOR ból) Vtsz Ékszer és részei nemesfémbıl Vtsz Arany- és ezüstmőves áru, ennek részei nemesfémbıl Vtsz Más áru nemesfémbıl 3. Új és használt személygépkocsi kereskedelme (TEÁOR bıl) Vtsz Gépkocsi és más gépjármő, elsısorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is 4. Új és használt motorkerékpár és segédmotoros kerékpár kereskedelme (TEÁOR bıl) Vtsz. ex 8711 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt is) 5. Tenyészállatok nagykereskedelme (TEÁOR ból) Vtsz Ló fajtiszta tenyészállat Vtsz Szamár tenyésztési célra Vtsz Szarvasmarha fajtiszta tenyészállat Vtsz Sertés fajtiszta tenyészállat Vtsz Juh fajtiszta tenyészállat Vtsz Kecske fajtiszta tenyészállat 6. Vetımagvak, szaporítóanyagok, gyógyszert tartalmazó takarmánykoncentrátum, takarmánykeverék nagykereskedelme (TEÁOR bıl) Vtsz Keménybúza vetımag Vtsz Közönséges búza és kétszeres vetımag Vtsz Rozs vetımag Vtsz Árpa vetımag Vtsz Zab vetımag Vtsz Kukorica vetımag Vtsz Karórépa, marharépa, takarmányrépa, takarmánygyökér, széna, lucerna, lóhere, baltacim, takarmánykáposzta, csillagfürt, bükköny és hasonló takarmánynövény labdacs (pellet) alakban Főszerpaprika-ırlemény nagykereskedelme (TEÁOR bıl és/vagy bıl) Vtsz Főszerpaprika-ırlemény 9. Csomagküldı kiskereskedelem, termékre tekintet nélkül (TEÁOR 52.61) 2. számú melléklet a 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelethez 33 Személygépkocsik esetén: személygépkocsi és/vagy tehergépkocsi emelı berendezés, görgıs fékhatás-mérı berendezés, infravörös sugárzás elnyelésének elvén mőködı kipufogógáz mérı, fényszóró beállító készülék, kompresszió mérı, hőtıfolyadék, fagyálló folyadék vizsgáló mőszer, levegıkompresszor, indító akkumulátor, akkumulátortöltı; motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok esetén: motorkerékpár emelı berendezés kompresszió mérı, hőtıfolyadék, fagyálló vizsgáló mőszer, levegıkompresszor, indító akkumulátor, akkumulátortöltı. 3. számú melléklet a 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelethez 34 MŐSZAKI ÁLLAPOTLAP 35 Gyártmány: Típus: Km-óra állása: Motorszám: MŐSZAKI ÁLLAPOTLAP a... rendszámú használt személygépkocsi értékesítéséhez 32 Az 1. számú melléklet 7. pontját a 156/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet 19. -ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 33 A 2. számú melléklet a 49/1999. (VIII. 6.) GM rendelet 3. -ának (1) bekezdésével, illetve 2. számú mellékletével elektromos berendezés, világítás Szerkezeti jellemzık M GY R-H Távolsági fényszóró Tompított fényszóró Helyzetjelzık 34 A 3. számú mellékletet a 31/1991. (XI. 19.) IKM rendelet melléklete iktatta be, s újonnan megállapította a 2/1994. (I. 14.) IKM rendelet 4. -a és 2. számú melléklete. 35 Ld MK 4. szám 249. oldal.

5 III. elektromos berendezés, világítás 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet Alvázszám: Hengerek száma, őrtartalom: cm 3 Teljesítmény: Legutolsó mőszaki vizsga idıpontja: Következı vizsga idıpontja: Gyártási év (évjárat): Üzemmód: Eddigi tulajdonosok száma: Magyarországi üzembe helyezés: Gépkocsi színe: Eredeti I. Fékrendszer II. Futómő, Abroncs Újrafestett IV. Motor, Tengelykapcsoló Helyzetjelzık Féklámpa Vészjelzı Irányjelzık Akkumulátor Indítómotor Tolatólámpa Mőszerek mőködése Dinamó-generátor töltés Olajnyomás Kipufogógáz bemérés CO % Szerkezeti jellemzık M GY R-H Kipufogógáz Diesel K. tényezı B. e. J. e. J. e. B. e. J. h.. V. Kormány - VI. Kocsiszekrény Kipufogó rendszer Hőtési rendszer Tengelykapcsoló Kormány holtjáték B. h. J. h. Kormányrudazat B. h. Javított elemek Rögzítı fék Sérült elemek Pedálhézag B. e. J. e. B. h. J. h. Kerékabroncs Gumiabroncs Korrodált elemek J. e. Utastér állapota B. e. J. h.. VII. Alváz, felépítmény Szélvédı üveg sérült/ép Visszapillantó tükör Biztonsági öv B. h. Ablakmosó mőködése Sebességmérı mőszer Egyéb mőszerek Jelmagyarázat: M = megfelelı Gy = gyenge (beállításra szorul) R-H = rossz-hibás (javításra szorul). kereskedı aláírása 4. számú melléklet a 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelethez 36 Mőszaki állapotlap a forgalmi rendszámú motorkerékpárhoz és segédmotoros kerékpárhoz Gyártmány: Típus: Km-óra állás: Motorszám: Vázszám: Hengerek száma, őrtartalom: cm 3 Teljesítmény: 36 A 4. számú mellékletet a 49/1999. (VIII. 6.) GM rendelet 3. -ának (1) bekezdése, illetve 3. számú melléklete iktatta a szövegbe.

6 Legutolsó mőszaki vizsga idıpontja: Következı vizsga idıpontja: Gyártási év (évjárat): Eddigi tulajdonosok száma: Magyarországi üzembe helyezés: Meghatározó szín: Eredeti Újrafestett Elsı fék állapota Szerkezeti jellemzık M Gy R H I. Fékrendszer Hátsó fék állapota Kormánycsapágyak állapota Elsı felfüggesztés II. Futómő, abroncs Hátsó felfüggesztés Kerékabroncsok Elsı gumiabroncs Hátsó gumiabroncs Kezelıszervek állapota Visszapillantó tükrök III. Mőszerek Sebességmérı mőszerek Egyéb mőszer Távolsági fényszóró Tompított fényszóró Helyzetjelzık Féklámpa IV. Elektromos berendezés, világítás Irányjelzık Akkumulátor Indítómotor Mőszerek mőködése Dinamó-generátortöltés Motor általános állapota Olajnyomás Kipufogógáz bemérés CO% V. Motor, tengelykapcsoló Kipufogórendszer Hőtési rendszer Tengelykapcsoló Váltó általános állapota Lánc/kardán állapota Váz állapota VI. Kormány Javított elemek Sérült elemek

7 - 7 - VII. Váz Korrodált elemek Esztétikai hibák Jelmagyarázat: M = megfelelı GY = gyenge (beállításra szorul) R H = rossz-hibás (javításra szorul Dátum: kereskedı aláírása Egyéb észrevételek:...

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezıgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetésérıl és kiadásának szabályairól A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában és az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. -ában

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezıgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetésérıl és kiadásának szabályairól A munkavédelemrıl szóló 1993.

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet MHK adatbázis 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési,

Részletesebben

Külföldről behozott-e a jármű: Nem Gumik állapota: megfelelő, ill. kopott

Külföldről behozott-e a jármű: Nem Gumik állapota: megfelelő, ill. kopott 5. Gépjármő mőszaki állapotlap Fajta: szgk. Rendszám: HTX-144 Gyártmány: ALFA ROMEO Alvázszám: ZAR93700003042213 Típus: 147 Motorszám: AR321042579664 Szín: SZÜRKE Ajtók száma: 3 Hajtóanyag: Benzin Gyártási

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. Személyes adatok A kérelmezı személyes adatai: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemrıl

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemrıl 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl Az Országgyőlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély Forgalomba helyezés Rendszámtábla Vezetői engedély GÖDÖLLŐ - 2011. MÁRCIUS 24. A JÁRMŰVEK FORGALOMBA HELYEZÉSE ÉS IDEIGLENES FORGALOMBAN TARTÁSA Járművel - kivéve a trolibuszt, villamost, kerékpárt, a

Részletesebben

B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról POLGÁRMESTERI / KÖRJEGYZİSÉGI HIVATAL MEZİBERÉNY Kossuth tér 1. 5650 B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedı és kereskedelmi tevékenység adatai 1.

Részletesebben

ISPM 15. Magyarország a követelményeket a 62/2005. (VII. 8) FVM rendelettel módosított 7/2001. (I.17.) FVM rendeletben építette be.

ISPM 15. Magyarország a követelményeket a 62/2005. (VII. 8) FVM rendelettel módosított 7/2001. (I.17.) FVM rendeletben építette be. ISPM 15 62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A zárlati károsítók fa csomagolóanyaggal

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - a helyi iparőzési adóról

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

A kamara elsı választásának szabályai

A kamara elsı választásának szabályai 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról Báránd Községi Önkormányzat Képviselıtestület a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

1.3. Neve:... Épület/lépcsıház/emelet/ajtó:... 1.5. Levelezési címe: Postafiók:.Postafiók irányító száma:..

1.3. Neve:... Épület/lépcsıház/emelet/ajtó:... 1.5. Levelezési címe: Postafiók:.Postafiók irányító száma:.. Keszthely Város Jegyzıje 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-506; Fax.: 83/505-501 E-mail: jegyzo@keszthely.hu A A beadvány tárgya A tevékenység: új (tervezett) mőködı adatmódosítása Mit módosít?:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29. 143. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.) rendelete a közmővesítési hozzájárulás megállapítását követı

Részletesebben

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti MHK adatbázis 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2002. (XII. 14.) rendelete a helyi adóról 1 [Egységes szerkezetben a 24/2003. (XII. 12.), a 3/2004. (I. 28.), a 22/2004. (VI. 30.), a 32/2004.

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet

341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet a mezıgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirıl és szabályairól A Kormány a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának

Részletesebben

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek I. okmányok, AZONOSÍTÁS Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek Jármű Alvázszám Motorszám Hatósági jelzés Adattábla/Típustábla II. környezetvédelmi mérés Kipufogórendszer Kivitel

Részletesebben

Kereskedelmi képviseletek, fióktelepek

Kereskedelmi képviseletek, fióktelepek Kereskedelmi képviseletek, fióktelepek Berényiné Papp Mariann Nemzetközi Adó Tagozat, 2011.12.14. Határon átnyúló vállalkozási formák I. Fióktelep alapítására nem kötelezett külföldi vállalkozók II. Gazdasági

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

A kiállított igazolásról adatszolgáltatást az Art. 3. számú melléklet J) pontja alapján kell teljesíteni.

A kiállított igazolásról adatszolgáltatást az Art. 3. számú melléklet J) pontja alapján kell teljesíteni. 1 / 8 2010.12.27. 10:46 Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2010. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolásokról (10K51-es számú nyomtatvány,

Részletesebben

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49.

Részletesebben

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 51. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet Igazgatási iroda feladatai: - szabálysértési ügyek jogszerű elintézésének biztosítása a jegyző irányításával - telephely-engedélyezési eljárások lefolytatása, - üzletek működési engedélyének kiadása, felülvizsgálata,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket TÁJÉKOZTATÓ Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

Kitöltési útmutató pénztárgépnaplóhoz Online adatkapcsolatra képes pénztárgépek használata esetére

Kitöltési útmutató pénztárgépnaplóhoz Online adatkapcsolatra képes pénztárgépek használata esetére Kitöltési útmutató pénztárgépnaplóhoz Online adatkapcsolatra képes pénztárgépek használata esetére A pénztárgépek mőszaki követelményeirıl, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 30/2007.(X.29.) MÖK sz. rendelete. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 30/2007.(X.29.) MÖK sz. rendelete. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról Módosította: 26/2008.(X.28.) MÖK sz. rendelet, a 11/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet, a 21/2009.(X.27.) MÖK rendelet, valamint a 22/2010.(XI.30.) MÖK rendelet. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelők nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 200. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25.

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25. A szavatosság-jótáll llás s szabályai és s a fogyasztói panaszok intézésének nek rendje Dr. Fülöp F p Zsuzsanna szóviv vivı,, osztályvezet lyvezetı Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budaörs, 2012. április

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Kommunális

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (III.24.) sz. R E N D E L E T E. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (III.24.) sz. R E N D E L E T E. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (III.24.) sz. R E N D E L E T E Az elsı lakáshoz jutók helyi támogatásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 83/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

A rendelet hatálya. A nyilvántartásba vételi eljárás

A rendelet hatálya. A nyilvántartásba vételi eljárás 48/2001. (XII.29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól A felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

Az adóhatósághoz történı bejelentkezés alapvetı szabályai. Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz?

Az adóhatósághoz történı bejelentkezés alapvetı szabályai. Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adóhatósághoz történı bejelentkezés alapvetı szabályai Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) alapján adóköteles tevékenységet

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 1 3. Melléklet az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 11/2008.(IX.01.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 11/2008.(IX.01.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 11/2008.(IX.01.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról a helyi Önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 16. /1/ bekezdésben

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

DR. HÁMORI ANTAL * A csomagküldő kereskedés és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás jogi szabályozásának kapcsolata

DR. HÁMORI ANTAL * A csomagküldő kereskedés és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás jogi szabályozásának kapcsolata DR. HÁMORI ANTAL * A csomagküldő kereskedés és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás jogi szabályozásának kapcsolata Connection between the legal regulation of mail-order trade and electronic trade

Részletesebben

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédelemrıl szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ 1./ Adózó azonosító adatai /kérjük az összes vonatkozó adatot kitölteni!/: a) neve:... b) születési helye és ideje:. c) anyja neve:. d) adóazonosító

Részletesebben

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések Page 1 of 6 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2011.I.1. ) 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl

Részletesebben

T/3118. számú törvényjavaslat

T/3118. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3118. számú törvényjavaslat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról Előadó: Varga

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által meghirdetett Idısügyi szervezetek mőködésének támogatás elszámolásához kapcsolódó segédlet

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által meghirdetett Idısügyi szervezetek mőködésének támogatás elszámolásához kapcsolódó segédlet Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által meghirdetett Idısügyi szervezetek mőködésének támogatás elszámolásához kapcsolódó segédlet I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Idısügyi szervezetek mőködésének támogatásában

Részletesebben